Postup : 2018/0136(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A9-0262/2020

Předložené texty :

A9-0262/2020

Rozpravy :

PV 16/12/2020 - 4
CRE 16/12/2020 - 4

Hlasování :

Přijaté texty :

P9_TA(2020)0356

<Date>{14/12/2020}14.12.2020</Date>
<NoDocSe>A9‑0262/2020</NoDocSe>
PDF 187kWORD 50k

<TitreType>DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ</TitreType>     <RefProcLect>***II</RefProcLect>

<Titre>k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o obecném režimu podmíněnosti pro ochranu rozpočtu Unie</Titre>

<DocRef>(09980/1/2020 – C9-0407/2020 – 2018/0136(COD))</DocRef>


<Commission>{CJ13}Rozpočtový výbor
Výbor pro rozpočtovou kontrolu</Commission>

Spoluzpravodajové: <Depute>Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa</Depute>

(Postup společných schůzí výborů – článek 58 jednacího řádu)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 PŘÍLOHA K LEGISLATIVNÍMU USNESENÍ
 STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o obecném režimu podmíněnosti pro ochranu rozpočtu Unie

(09980/1/2020 – C9-0407/2020 – 2018/0136(COD))

(Řádný legislativní postup: druhé čtení)

Evropský parlament,

 s ohledem na postoj Rady v prvním čtení (09980/1/2020 – C9-0407/2020),

 s ohledem na stanovisko Účetního dvora ze dne 17. srpna 2018[1],

 s ohledem na stanovisko Komise (COM(2020)0843),

 s ohledem na svůj postoj v prvním čtení[2] k návrhu Komise Evropskému parlamentu a Radě (COM(2018)0324),

 s ohledem na čl. 294 odst. 7 Smlouvy o fungování Evropské unie,

 s ohledem na předběžnou dohodu přijatou příslušnými výbory podle čl. 74 odst. 4 jednacího řádu,

 s ohledem na článek 67 jednacího řádu,

 s ohledem na doporučení pro druhé čtení předložené Rozpočtovým výborem a Výborem pro rozpočtovou kontrolu (A9‑0262/2020),

1. schvaluje postoj Rady v prvním čtení;

2. schvaluje společné prohlášení Evropského parlamentu, Rady a Komise, které je přílohou tohoto usnesení;

3. bere na vědomí prohlášení Komise, které je přílohou tohoto usnesení;

4. konstatuje, že akt je přijat v souladu s postojem Rady;

5. pověřuje svého předsedu, aby společně s předsedou Rady podepsal akt podle čl. 297 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie;

6. pověřuje svého generálního tajemníka, aby akt podepsal poté, co ověří, že všechny postupy byly řádně ukončeny, a aby s generálním tajemníkem Rady zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

7. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.


PŘÍLOHA K LEGISLATIVNÍMU USNESENÍ

Společné prohlášení Parlamentu, Rady a Komise

 

Aniž je dotčeno právo podnětu náležející Komisi, souhlasí Evropský parlament, Rada a Komise s tím, že při příští revizi nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018 (dále jen „finanční nařízení“) zváží zahrnutí obsahu tohoto nařízení do finančního nařízení.

 

 

Prohlášení Komise

 

Komise souhlasí s tím, že v případě potřeby zváží, zda ke zprávě Evropskému parlamentu a Radě o uplatňování tohoto nařízení přiloží vhodné návrhy.

 


STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Postoj Rady v prvním čtení odráží dohodu, jíž bylo dosaženo při interinstitucionálních jednáních mezi Parlamentem a Radou na začátku druhého čtení a jejíž text byl ověřen právníky lingvisty. Vzhledem k tomu, že Rozpočtový výbor (BUDG) a Výbor pro rozpočtovou kontrolu (CONT) v hlasování, které proběhlo dne 12. listopadu 2020, již výsledek těchto interinstitucionálních jednání potvrdily, jako zpravodajové navrhujeme, aby výbory BUDG a CONT doporučily, aby Parlament na plenárním zasedání postoj Rady v prvním čtení schválil beze změn.


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Ochrana rozpočtu EU v případě všeobecných nedostatků v oblasti právního státu v členských státech

Referenční údaje

09980/1/2020 – C9-0407/2020 – 2018/0136(COD)

Datum prvního čtení v Parlamentu – číslo P

4.4.2019 T8-0349/2019

Návrh Komise

COM(2018)0324 - C8-0178/2018

Příslušné výbory

 Datum oznámení na zasedání

BUDG

 

CONT

 

 

 

Zpravodajové

 Datum jmenování

Eider Gardiazabal Rubial

30.8.2018

Petri Sarvamaa

30.8.2018

 

 

Článek 58 – Postup společných schůzí výborů

 Datum oznámení na zasedání

 

5.7.2018

Datum přijetí

14.12.2020

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

56

10

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Matteo Adinolfi, Rasmus Andresen, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Olivier Chastel, Caterina Chinnici, Lefteris Christoforou, David Cormand, Corina Crețu, Paolo De Castro, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, José Manuel Fernandes, Luke Ming Flanagan, Daniel Freund, Isabel García Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Vlad Gheorghe, Cristian Ghinea, Elisabetta Gualmini, Francisco Guerreiro, Valérie Hayer, Eero Heinäluoma, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Jean-François Jalkh, Pierre Karleskind, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Ryszard Antoni Legutko, Janusz Lewandowski, Claudiu Manda, Silvia Modig, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Tsvetelina Penkova, Markus Pieper, Sabrina Pignedoli, Karlo Ressler, Michèle Rivasi, Bogdan Rzońca, Petri Sarvamaa, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Rainer Wieland, Angelika Winzig, Lara Wolters, Tomáš Zdechovský

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Katalin Cseh, Herbert Dorfmann, Mario Furore, Mircea-Gheorghe Hava, Jeroen Lenaers, Marian-Jean Marinescu, Jörg Meuthen, Viola Von Cramon-Taubadel

Datum předložení

14.12.2020

 


 

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

56

+

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Silvia Modig, Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis

NI

Mario Furore, Mislav Kolakušić, Sabrina Pignedoli

PPE

Lefteris Christoforou, Herbert Dorfmann, José Manuel Fernandes, Mircea-Gheorghe Hava, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Jeroen Lenaers, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Karlo Ressler, Petri Sarvamaa, Rainer Wieland, Angelika Winzig, Tomáš Zdechovský

Renew

Olivier Chastel, Katalin Cseh, Martina Dlabajová, Vlad Gheorghe, Cristian Ghinea, Valérie Hayer, Pierre Karleskind, Moritz Körner, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

S&D

Robert Biedroń, Caterina Chinnici, Corina Crețu, Paolo De Castro, Isabel García Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, Eero Heinäluoma, Pierre Larrouturou, Claudiu Manda, Victor Negrescu, Tsvetelina Penkova, Nils Ušakovs, Lara Wolters

Verts/ALE

Rasmus Andresen, David Cormand, Daniel Freund, Alexandra Geese, Francisco Guerreiro, Michèle Rivasi, Viola Von Cramon-Taubadel

 

10

-

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Ryszard Antoni Legutko, Bogdan Rzońca

ID

Matteo Adinolfi, Anna Bonfrisco, Jean-François Jalkh, Joachim Kuhs, Hélène Laporte, Jörg Meuthen

PPE

Tamás Deutsch

 

0

0

 

 

 

Význam zkratek:

+ : pro

- : proti

0 : zdrželi se

 

 

[1] Úř. věst. C 291, 17.8.2018, s. 1.

[2] Přijaté texty ze dne 4.4.2019, P8_TA(2019)0349.

Poslední aktualizace: 15. prosince 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí