INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en generel ordning med konditionalitet til beskyttelse af Unionens budget

14.12.2020 - (09980/1/2020 – C9-0407/2020 – 2018/0136(COD)) - ***II

Budgetudvalget
Budgetkontroludvalget
Ordførere: Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa
  (Fælles udvalgsprocedure – forretningsordenens artikel 58)
PR_COD_2app

Procedure : 2018/0136(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A9-0262/2020
Indgivne tekster :
A9-0262/2020
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en generel ordning med konditionalitet til beskyttelse af Unionens budget

(09980/1/2020 – C9-0407/2020 – 2018/0136(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

 der henviser til Rådets førstebehandlingsholdning (09980/1/2020 – C9-0407/2020),

 der henviser til udtalelse fra Revisionsretten af 17. august 2018[1],

 der henviser til udtalelse fra Kommissionen (COM(2020)0843),

 der henviser til sin holdning ved førstebehandling[2] til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2018)0324),

 der henviser til artikel 294, stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

 der henviser til, at de kompetente udvalg har godkendt den foreløbige aftale i henhold til forretningsordenens artikel 74, stk. 4,

 der henviser til forretningsordenens artikel 67,

 der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Budgetudvalget og Budgetkontroludvalget (A9‑0262/2020),

1. godkender Rådets førstebehandlingsholdning;

2. godkender Parlamentets, Rådets og Kommissionens fælles erklæring der er vedføjet som bilag til denne beslutning;

3. tager Kommissionens erklæring, der er vedføjet som bilag til denne beslutning, til efterretning;

4. konstaterer, at retsakten er vedtaget i overensstemmelse med Rådets holdning;

5. pålægger sin formand sammen med Rådets formand at undertegne retsakten, jf. artikel 297, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

6. pålægger sin generalsekretær at undertegne retsakten, efter at det er kontrolleret, at alle procedurer er behørigt afsluttet, og efter aftale med Rådets generalsekretær at foranledige, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

7. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.


BILAG TIL DEN LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Fælles erklæring fra Parlamentet, Rådet og Kommissionen

 

Med forbehold af Kommissionens initiativret er Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen indforstået med at overveje at indarbejde indholdet af denne forordning i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 ("finansforordningen") ved den næste revision.

 

 

Erklæring fra Kommissionen

 

Kommissionen er indforstået med at overveje om nødvendigt at lade rapporten til Europa-Parlamentet og Rådet om anvendelsen af denne forordning ledsage af passende forslag.

 


KORT BEGRUNDELSE

Rådets førstebehandlingsholdning afspejler den aftale, der blev indgået ved interinstitutionelle forhandlinger mellem Parlamentet og Rådet som tidlig andenbehandlingsaftale efter jurist-lingvisternes gennemgang. Eftersom Budgetudvalget (BUDG) og Budgetkontroludvalget (CONT) ved sin afstemning den 12. november 2020 allerede bekræftede resultatet af disse interinstitutionelle forhandlinger, foreslår ordførerne, at BUDG-CONT henstiller til plenarforsamlingen at bekræfte Rådets førstebehandlingsholdning uændret.

 


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Beskyttelse af Unionens budget i tilfælde af generaliserede mangler i medlemsstaterne for så vidt angår retsstatsprincippet

Referencer

09980/1/2020 – C9-0407/2020 – 2018/0136(COD)

Dato for EP’s førstebehandling – P-nr.

4.4.2019 T8-0349/2019

Kommissionens forslag

COM(2018)0324 - C8-0178/2018

Korresponderende udvalg

 Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG

 

CONT

 

 

 

Ordførere

 Dato for valg

Eider Gardiazabal Rubial

30.8.2018

Petri Sarvamaa

30.8.2018

 

 

Artikel 58 – Fælles udvalgsprocedure

 Dato for meddelelse på plenarmødet

 

5.7.2018

Dato for vedtagelse

14.12.2020

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

56

10

0

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Matteo Adinolfi, Rasmus Andresen, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Olivier Chastel, Caterina Chinnici, Lefteris Christoforou, David Cormand, Corina Crețu, Paolo De Castro, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, José Manuel Fernandes, Luke Ming Flanagan, Daniel Freund, Isabel García Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Vlad Gheorghe, Cristian Ghinea, Elisabetta Gualmini, Francisco Guerreiro, Valérie Hayer, Eero Heinäluoma, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Jean-François Jalkh, Pierre Karleskind, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Ryszard Antoni Legutko, Janusz Lewandowski, Claudiu Manda, Silvia Modig, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Tsvetelina Penkova, Markus Pieper, Sabrina Pignedoli, Karlo Ressler, Michèle Rivasi, Bogdan Rzońca, Petri Sarvamaa, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Rainer Wieland, Angelika Winzig, Lara Wolters, Tomáš Zdechovský

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Katalin Cseh, Herbert Dorfmann, Mario Furore, Mircea-Gheorghe Hava, Jeroen Lenaers, Marian-Jean Marinescu, Jörg Meuthen, Viola Von Cramon-Taubadel

Dato for indgivelse

14.12.2020

 


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

56

+

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Silvia Modig, Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis

NI

Mario Furore, Mislav Kolakušić, Sabrina Pignedoli

PPE

Lefteris Christoforou, Herbert Dorfmann, José Manuel Fernandes, Mircea-Gheorghe Hava, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Jeroen Lenaers, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Karlo Ressler, Petri Sarvamaa, Rainer Wieland, Angelika Winzig, Tomáš Zdechovský

Renew

Olivier Chastel, Katalin Cseh, Martina Dlabajová, Vlad Gheorghe, Cristian Ghinea, Valérie Hayer, Pierre Karleskind, Moritz Körner, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

S&D

Robert Biedroń, Caterina Chinnici, Corina Crețu, Paolo De Castro, Isabel García Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, Eero Heinäluoma, Pierre Larrouturou, Claudiu Manda, Victor Negrescu, Tsvetelina Penkova, Nils Ušakovs, Lara Wolters

Verts/ALE

Rasmus Andresen, David Cormand, Daniel Freund, Alexandra Geese, Francisco Guerreiro, Michèle Rivasi, Viola Von Cramon-Taubadel

 

10

-

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Ryszard Antoni Legutko, Bogdan Rzońca

ID

Matteo Adinolfi, Anna Bonfrisco, Jean-François Jalkh, Joachim Kuhs, Hélène Laporte, Jörg Meuthen

PPE

Tamás Deutsch

 

0

0

 

 

 

Tegnforklaring:

+ : for

- : imod

0 : hverken/eller

 

 

 

 

Seneste opdatering: 15. december 2020
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik