ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί γενικού καθεστώτος αιρεσιμότητας για την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης

  14.12.2020 - (09980/1/2020 – C9-0407/2020 – 2018/0136(COD)) - ***II

  Επιτροπή Προϋπολογισμών
  Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
  Συνεισηγητές: Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa
  (Κοινή διαδικασία επιτροπών – Άρθρο 58 του Κανονισμού)

  Διαδικασία : 2018/0136(COD)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  A9-0262/2020
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  A9-0262/2020
  Ψηφοφορία :
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

  σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί γενικού καθεστώτος αιρεσιμότητας για την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης

  (09980/1/2020 – C9-0407/2020 – 2018/0136(COD))

  (Συνήθης νομοθετική διαδικασία: δεύτερη ανάγνωση)

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

   έχοντας υπόψη τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση (09980/1/2020 – C9‑0407/2020),

   έχοντας υπόψη τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου της 17ης Αυγούστου 2018[1],

   έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής (COM(2020)0843),

   έχοντας υπόψη τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση[2] σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0324),

   έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

   έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από τις αρμόδιες επιτροπές σύμφωνα με το άρθρο 74 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

   έχοντας υπόψη το άρθρο 67 του Κανονισμού του,

   έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A9-0262/2020),

  1. εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση·

  2. εγκρίνει την κοινή δήλωση του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

  3. λαμβάνει υπόψη τη δήλωση της Επιτροπής που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

  4. διαπιστώνει ότι η πράξη εκδόθηκε σύμφωνα με τη θέση του Συμβουλίου·

  5. αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει την πράξη, μαζί με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 297 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

  6. αναθέτει στον Γενικό Γραμματέα του να υπογράψει την πράξη, αφού προηγουμένως ελεγχθεί ότι όλες οι διαδικασίες έχουν δεόντως ολοκληρωθεί, και να προβεί, σε συμφωνία με τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου, στη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

  7. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.


  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

  Κοινή δήλωση του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής

   

  Με την επιφύλαξη του δικαιώματος πρωτοβουλίας της Επιτροπής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή συμφωνούν να εξετάσουν το ενδεχόμενο να συμπεριληφθεί το περιεχόμενο του παρόντος κανονισμού στον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 2018 («δημοσιονομικός κανονισμός») κατά την επόμενη αναθεώρησή του.

   

   

  Δήλωση της Επιτροπής

   

  Η Επιτροπή συμφωνεί να εξετάσει το ενδεχόμενο να συνοδεύεται η έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού από κατάλληλες προτάσεις, εφόσον είναι αναγκαίο.

   


  ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

  Η θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση αποτυπώνει τη συμφωνία που επετεύχθη σε διοργανικές διαπραγματεύσεις μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σε στάδιο πρώιμης δεύτερης ανάγνωσης, κατόπιν επαλήθευσης από τους γλωσσομαθείς νομικούς. Δεδομένου ότι η Επιτροπή Προϋπολογισμών (BUDG) και η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού (CONT), κατά την ψηφοφορία τους στις 12 Νοεμβρίου 2020, επικύρωσαν ήδη το αποτέλεσμα των εν λόγω διοργανικών διαπραγματεύσεων, προτείνουμε, ως εισηγητές σας, οι επιτροπές BUDG-CONT να συστήσουν στην ολομέλεια να επικυρώσει τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση, χωρίς να την τροποποιήσει.


  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

  Τίτλος

  Προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης στην περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη μέλη

  Έγγραφα αναφοράς

  09980/1/2020 – C9-0407/2020 – 2018/0136(COD)

  Ημερομηνία πρώτης ανάγνωσης του ΕΚ – Αριθ. P

  4.4.2019 T8-0349/2019

  Πρόταση της Επιτροπής

  COM(2018)0324 - C8-0178/2018

  Επιτροπές αρμόδιες επί της ουσίας

   Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  BUDG

   

  CONT

   

   

   

  Εισηγητές

   Ημερομηνία ορισμού

  Eider Gardiazabal Rubial

  30.8.2018

  Petri Sarvamaa

  30.8.2018

   

   

  Άρθρο 58 - Κοινή διαδικασία επιτροπών

   Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

   

  5.7.2018

  Ημερομηνία έγκρισης

  14.12.2020

   

   

   

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  +:

  –:

  0:

  56

  10

  0

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Matteo Adinolfi, Rasmus Andresen, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Olivier Chastel, Caterina Chinnici, Λευτέρης Χριστοφόρου, David Cormand, Corina Crețu, Paolo De Castro, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, José Manuel Fernandes, Luke Ming Flanagan, Daniel Freund, Isabel García Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Vlad Gheorghe, Cristian Ghinea, Elisabetta Gualmini, Francisco Guerreiro, Valérie Hayer, Eero Heinäluoma, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Jean-François Jalkh, Pierre Karleskind, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Ryszard Antoni Legutko, Janusz Lewandowski, Claudiu Manda, Silvia Modig, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Δημήτριος Παπαδημούλης, Tsvetelina Penkova, Markus Pieper, Sabrina Pignedoli, Karlo Ressler, Michèle Rivasi, Bogdan Rzońca, Petri Sarvamaa, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Rainer Wieland, Angelika Winzig, Lara Wolters, Tomáš Zdechovský

  Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Katalin Cseh, Herbert Dorfmann, Mario Furore, Mircea-Gheorghe Hava, Jeroen Lenaers, Marian-Jean Marinescu, Jörg Meuthen, Viola Von Cramon-Taubadel

  Ημερομηνία κατάθεσης

  14.12.2020

   


  ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  56

  +

  GUE/NGL

  Luke Ming Flanagan, Silvia Modig, Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis

  NI

  Mario Furore, Mislav Kolakušić, Sabrina Pignedoli

  PPE

  Λευτέρης Χριστοφόρου, Herbert Dorfmann, José Manuel Fernandes, Mircea-Gheorghe Hava, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Jeroen Lenaers, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Karlo Ressler, Petri Sarvamaa, Rainer Wieland, Angelika Winzig, Tomáš Zdechovský

  Renew

  Olivier Chastel, Katalin Cseh, Martina Dlabajová, Vlad Gheorghe, Cristian Ghinea, Valérie Hayer, Pierre Karleskind, Moritz Körner, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

  S&D

  Robert Biedroń, Caterina Chinnici, Corina Crețu, Paolo De Castro, Isabel García Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, Eero Heinäluoma, Pierre Larrouturou, Claudiu Manda, Victor Negrescu, Tsvetelina Penkova, Nils Ušakovs, Lara Wolters

  Verts/ALE

  Rasmus Andresen, David Cormand, Daniel Freund, Alexandra Geese, Francisco Guerreiro, Michèle Rivasi, Viola Von Cramon-Taubadel

   

  10

  -

  ECR

  Zbigniew Kuźmiuk, Ryszard Antoni Legutko, Bogdan Rzońca

  ID

  Matteo Adinolfi, Anna Bonfrisco, Jean-François Jalkh, Joachim Kuhs, Hélène Laporte, Jörg Meuthen

  PPE

  Tamás Deutsch

   

  0

  0

   

   

   

  Υπόμνημα χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

  + : υπέρ

  - : κατά

  0 : αποχή

   

   

  Τελευταία ενημέρωση: 15 Δεκεμβρίου 2020
  Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου