SOOVITUS TEISELE LUGEMISELE nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb üldist tingimuslikkuse korda liidu eelarve kaitsmiseks

  14.12.2020 - (09980/1/2020 – C9-0407/2020 – 2018/0136(COD)) - ***II

  Eelarvekomisjon
  Eelarvekontrollikomisjon
  Kaasraportöörid: Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa
  (Komisjonide ühismenetlus – kodukorra artikkel 58)

  Menetlus : 2018/0136(COD)
  Menetluse etapid istungitel
  Dokumendi valik :  
  A9-0262/2020
  Esitatud tekstid :
  A9-0262/2020
  Hääletused :
  Vastuvõetud tekstid :

  EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

  nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb üldist tingimuslikkuse korda liidu eelarve kaitsmiseks

  (09980/1/2020 – C9-0407/2020 – 2018/0136(COD))

  (Seadusandlik tavamenetlus: teine lugemine)

  Euroopa Parlament,

   võttes arvesse nõukogu esimese lugemise seisukohta (09980/1/2020 – C9‑0407/2020),

   võttes arvesse kontrollikoja 17. augusti 2018. aasta arvamust[1],

   võttes arvesse komisjoni arvamust (COM(2020)0843),

   võttes arvesse oma esimese lugemise seisukohta[2] Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitatud komisjoni ettepaneku (COM(2018)0324) suhtes,

   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 7,

   võttes arvesse vastutava komisjoni poolt kodukorra artikli 74 lõike 4 kohaselt heaks kiidetud esialgset kokkulepet,

   võttes arvesse kodukorra artiklit 67,

   võttes arvesse eelarvekomisjoni ja eelarvekontrollikomisjoni soovitust teisele lugemisele (A9-0262/2020),

  1. kiidab nõukogu esimese lugemise seisukoha heaks;

  2. kiidab heaks käesolevale resolutsioonile lisatud Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisavalduse;

  3. võtab teadmiseks käesolevale resolutsioonile lisatud komisjoni avalduse;

  4. märgib, et seadusandlik akt võetakse vastu kooskõlas nõukogu seisukohaga;

  5. teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga seadusandlikule aktile alla vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 297 lõikele 1;

  6. teeb peasekretärile ülesandeks pärast kõikide menetluste nõuetekohase läbiviimise kontrollimist seadusandlikule aktile alla kirjutada ja korraldada kokkuleppel nõukogu peasekretäriga selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

  7. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.


  SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI LISA

  Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisavaldus

   

  Ilma et see piiraks komisjoni algatusõigust, lepivad Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon kokku, et nad kaaluvad käesoleva määruse sisu integreerimist Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määruse (EL, Euratom) 2018/1046 („finantsmäärus“) järgmisesse versiooni.

   

   

  Komisjoni avaldus

   

  Komisjon on nõus kaaluma, et käesoleva määruse kohaldamist käsitleva Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitatava aruande juurde lisatakse vajaduse korral asjakohased ettepanekud.

   


  LÜHISELGITUS

  Nõukogu esimese lugemise seisukoht kajastab kokkulepet, mille parlament ja nõukogu saavutasid institutsioonidevahelistel läbirääkimistel teise lugemise varases etapis ning mis on läbinud õiguskeelelise kontrolli. Kuna eelarvekomisjon (BUDG) ja eelarvekontrollikomisjon (CONT) kinnitasid juba oma 12. jaanuari 2020. aasta hääletusel nende institutsioonidevaheliste läbirääkimiste tulemused, teeme raportööridena BUDG- ja CONT-komisjonile ettepaneku soovitada täiskogul nõukogu esimese lugemise seisukoht muutmata kujul kinnitada.


  VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

  Pealkiri

  Liidu eelarve kaitsmine juhul, kui liikmesriikides esineb üldistunud puudusi õigusriigi toimimises

  Viited

  09980/1/2020 – C9-0407/2020 – 2018/0136(COD)

  EP 1. lugemise kuupäev – P-number

  4.4.2019 T8-0349/2019

  Komisjoni ettepanek

  COM(2018)0324 - C8-0178/2018

  Vastutavad komisjonid

   istungil teada andmise kuupäev

  BUDG

   

  CONT

   

   

   

  Raportöörid

   nimetamise kuupäev

  Eider Gardiazabal Rubial

  30.8.2018

  Petri Sarvamaa

  30.8.2018

   

   

  Artikkel 58 – Komisjonide ühismenetlus

   istungil teada andmise kuupäev

   

  5.7.2018

  Vastuvõtmise kuupäev

  14.12.2020

   

   

   

  Lõpphääletuse tulemus

  +:

  –:

  0:

  56

  10

  0

  Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

  Matteo Adinolfi, Rasmus Andresen, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Olivier Chastel, Caterina Chinnici, Lefteris Christoforou, David Cormand, Corina Crețu, Paolo De Castro, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, José Manuel Fernandes, Luke Ming Flanagan, Daniel Freund, Isabel García Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Vlad Gheorghe, Cristian Ghinea, Elisabetta Gualmini, Francisco Guerreiro, Valérie Hayer, Eero Heinäluoma, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Jean-François Jalkh, Pierre Karleskind, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Ryszard Antoni Legutko, Janusz Lewandowski, Claudiu Manda, Silvia Modig, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Tsvetelina Penkova, Markus Pieper, Sabrina Pignedoli, Karlo Ressler, Michèle Rivasi, Bogdan Rzońca, Petri Sarvamaa, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Rainer Wieland, Angelika Winzig, Lara Wolters, Tomáš Zdechovský

  Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

  Katalin Cseh, Herbert Dorfmann, Mario Furore, Mircea-Gheorghe Hava, Jeroen Lenaers, Marian-Jean Marinescu, Jörg Meuthen, Viola Von Cramon-Taubadel

  Esitamise kuupäev

  14.12.2020

   


  NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

  56

  +

  GUE/NGL

  Luke Ming Flanagan, Silvia Modig, Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis

  NI

  Mario Furore, Mislav Kolakušić, Sabrina Pignedoli

  PPE

  Lefteris Christoforou, Herbert Dorfmann, José Manuel Fernandes, Mircea-Gheorghe Hava, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Jeroen Lenaers, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Karlo Ressler, Petri Sarvamaa, Rainer Wieland, Angelika Winzig, Tomáš Zdechovský

  Renew

  Olivier Chastel, Katalin Cseh, Martina Dlabajová, Vlad Gheorghe, Cristian Ghinea, Valérie Hayer, Pierre Karleskind, Moritz Körner, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

  S&D

  Robert Biedroń, Caterina Chinnici, Corina Crețu, Paolo De Castro, Isabel García Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, Eero Heinäluoma, Pierre Larrouturou, Claudiu Manda, Victor Negrescu, Tsvetelina Penkova, Nils Ušakovs, Lara Wolters

  Verts/ALE

  Rasmus Andresen, David Cormand, Daniel Freund, Alexandra Geese, Francisco Guerreiro, Michèle Rivasi, Viola Von Cramon-Taubadel

   

  10

  ECR

  Zbigniew Kuźmiuk, Ryszard Antoni Legutko, Bogdan Rzońca

  ID

  Matteo Adinolfi, Anna Bonfrisco, Jean-François Jalkh, Joachim Kuhs, Hélène Laporte, Jörg Meuthen

  PPE

  Tamás Deutsch

   

  0

  0

   

   

   

  Kasutatud tähised:

  + : poolt

   : vastu

  0 : erapooletu

   

   

  Viimane päevakajastamine: 15. detsember 2020
  Õigusteave - Privaatsuspoliitika