SOOVITUS TEISELE LUGEMISELE nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb üldist tingimuslikkuse korda liidu eelarve kaitsmiseks

14.12.2020 - (09980/1/2020 – C9-0407/2020 – 2018/0136(COD)) - ***II

Eelarvekomisjon
Eelarvekontrollikomisjon
Kaasraportöörid: Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa
(Komisjonide ühismenetlus – kodukorra artikkel 58)

Menetlus : 2018/0136(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A9-0262/2020
Esitatud tekstid :
A9-0262/2020
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb üldist tingimuslikkuse korda liidu eelarve kaitsmiseks

(09980/1/2020 – C9-0407/2020 – 2018/0136(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: teine lugemine)

Euroopa Parlament,

 võttes arvesse nõukogu esimese lugemise seisukohta (09980/1/2020 – C9‑0407/2020),

 võttes arvesse kontrollikoja 17. augusti 2018. aasta arvamust[1],

 võttes arvesse komisjoni arvamust (COM(2020)0843),

 võttes arvesse oma esimese lugemise seisukohta[2] Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitatud komisjoni ettepaneku (COM(2018)0324) suhtes,

 võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 7,

 võttes arvesse vastutava komisjoni poolt kodukorra artikli 74 lõike 4 kohaselt heaks kiidetud esialgset kokkulepet,

 võttes arvesse kodukorra artiklit 67,

 võttes arvesse eelarvekomisjoni ja eelarvekontrollikomisjoni soovitust teisele lugemisele (A9-0262/2020),

1. kiidab nõukogu esimese lugemise seisukoha heaks;

2. kiidab heaks käesolevale resolutsioonile lisatud Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisavalduse;

3. võtab teadmiseks käesolevale resolutsioonile lisatud komisjoni avalduse;

4. märgib, et seadusandlik akt võetakse vastu kooskõlas nõukogu seisukohaga;

5. teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga seadusandlikule aktile alla vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 297 lõikele 1;

6. teeb peasekretärile ülesandeks pärast kõikide menetluste nõuetekohase läbiviimise kontrollimist seadusandlikule aktile alla kirjutada ja korraldada kokkuleppel nõukogu peasekretäriga selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

7. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.


SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI LISA

Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisavaldus

 

Ilma et see piiraks komisjoni algatusõigust, lepivad Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon kokku, et nad kaaluvad käesoleva määruse sisu integreerimist Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määruse (EL, Euratom) 2018/1046 („finantsmäärus“) järgmisesse versiooni.

 

 

Komisjoni avaldus

 

Komisjon on nõus kaaluma, et käesoleva määruse kohaldamist käsitleva Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitatava aruande juurde lisatakse vajaduse korral asjakohased ettepanekud.

 


LÜHISELGITUS

Nõukogu esimese lugemise seisukoht kajastab kokkulepet, mille parlament ja nõukogu saavutasid institutsioonidevahelistel läbirääkimistel teise lugemise varases etapis ning mis on läbinud õiguskeelelise kontrolli. Kuna eelarvekomisjon (BUDG) ja eelarvekontrollikomisjon (CONT) kinnitasid juba oma 12. jaanuari 2020. aasta hääletusel nende institutsioonidevaheliste läbirääkimiste tulemused, teeme raportööridena BUDG- ja CONT-komisjonile ettepaneku soovitada täiskogul nõukogu esimese lugemise seisukoht muutmata kujul kinnitada.


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Liidu eelarve kaitsmine juhul, kui liikmesriikides esineb üldistunud puudusi õigusriigi toimimises

Viited

09980/1/2020 – C9-0407/2020 – 2018/0136(COD)

EP 1. lugemise kuupäev – P-number

4.4.2019 T8-0349/2019

Komisjoni ettepanek

COM(2018)0324 - C8-0178/2018

Vastutavad komisjonid

 istungil teada andmise kuupäev

BUDG

 

CONT

 

 

 

Raportöörid

 nimetamise kuupäev

Eider Gardiazabal Rubial

30.8.2018

Petri Sarvamaa

30.8.2018

 

 

Artikkel 58 – Komisjonide ühismenetlus

 istungil teada andmise kuupäev

 

5.7.2018

Vastuvõtmise kuupäev

14.12.2020

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

56

10

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Matteo Adinolfi, Rasmus Andresen, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Olivier Chastel, Caterina Chinnici, Lefteris Christoforou, David Cormand, Corina Crețu, Paolo De Castro, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, José Manuel Fernandes, Luke Ming Flanagan, Daniel Freund, Isabel García Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Vlad Gheorghe, Cristian Ghinea, Elisabetta Gualmini, Francisco Guerreiro, Valérie Hayer, Eero Heinäluoma, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Jean-François Jalkh, Pierre Karleskind, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Ryszard Antoni Legutko, Janusz Lewandowski, Claudiu Manda, Silvia Modig, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Tsvetelina Penkova, Markus Pieper, Sabrina Pignedoli, Karlo Ressler, Michèle Rivasi, Bogdan Rzońca, Petri Sarvamaa, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Rainer Wieland, Angelika Winzig, Lara Wolters, Tomáš Zdechovský

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Katalin Cseh, Herbert Dorfmann, Mario Furore, Mircea-Gheorghe Hava, Jeroen Lenaers, Marian-Jean Marinescu, Jörg Meuthen, Viola Von Cramon-Taubadel

Esitamise kuupäev

14.12.2020

 


NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

56

+

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Silvia Modig, Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis

NI

Mario Furore, Mislav Kolakušić, Sabrina Pignedoli

PPE

Lefteris Christoforou, Herbert Dorfmann, José Manuel Fernandes, Mircea-Gheorghe Hava, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Jeroen Lenaers, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Karlo Ressler, Petri Sarvamaa, Rainer Wieland, Angelika Winzig, Tomáš Zdechovský

Renew

Olivier Chastel, Katalin Cseh, Martina Dlabajová, Vlad Gheorghe, Cristian Ghinea, Valérie Hayer, Pierre Karleskind, Moritz Körner, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

S&D

Robert Biedroń, Caterina Chinnici, Corina Crețu, Paolo De Castro, Isabel García Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, Eero Heinäluoma, Pierre Larrouturou, Claudiu Manda, Victor Negrescu, Tsvetelina Penkova, Nils Ušakovs, Lara Wolters

Verts/ALE

Rasmus Andresen, David Cormand, Daniel Freund, Alexandra Geese, Francisco Guerreiro, Michèle Rivasi, Viola Von Cramon-Taubadel

 

10

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Ryszard Antoni Legutko, Bogdan Rzońca

ID

Matteo Adinolfi, Anna Bonfrisco, Jean-François Jalkh, Joachim Kuhs, Hélène Laporte, Jörg Meuthen

PPE

Tamás Deutsch

 

0

0

 

 

 

Kasutatud tähised:

+ : poolt

 : vastu

0 : erapooletu

 

 

Viimane päevakajastamine: 15. detsember 2020
Õigusteave - Privaatsuspoliitika