SUOSITUS TOISEEN KÄSITTELYYN neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamasta kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi yleisestä ehdollisuusjärjestelmästä unionin talousarvion suojaamiseksi

  14.12.2020 - (09980/1/2020 – C9-0407/2020 – 2018/0136(COD)) - ***II

  Budjettivaliokunta
  Talousarvion valvontavaliokunta
  Yhteisesittelijät: Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa
  (Valiokuntien yhteiskokousmenettely– työjärjestyksen 58 artikla)

  Menettely : 2018/0136(COD)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  A9-0262/2020
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  A9-0262/2020
  Äänestykset :
  Hyväksytyt tekstit :

  LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

  neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamasta kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi yleisestä ehdollisuusjärjestelmästä unionin talousarvion suojaamiseksi

  (09980/1/2020 – C9-0407/2020 – 2018/0136(COD))

  Tavallinen lainsäätämisjärjestys – toinen käsittely

  Euroopan parlamentti, joka

   ottaa huomioon neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan (09980/1/2020 – C9‑0407/2020),

   ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen 17. elokuuta 2018[1] antaman lausunnon,

   ottaa huomioon komission lausunnon (COM(2020)0843),

   ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamansa kannan[2] komission ehdotuksesta Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2018)0324),

   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 7 kohdan,

   ottaa huomioon asiasta vastaavien valiokuntien työjärjestyksen 74 artiklan 4 kohdan mukaisesti hyväksymän alustavan sopimuksen,

   ottaa huomioon työjärjestyksen 67 artiklan,

   ottaa huomioon budjettivaliokunnan ja talousarvion valvontavaliokunnan suosituksen toiseen käsittelyyn (A9-0262/2020),

  1. hyväksyy neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan;

  2. hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission yhteisen lausuman;

  3. panee merkille tämän päätöslauselman liitteenä olevan komission lausuman;

  4. toteaa, että säädös annetaan neuvoston kannan mukaisesti;

  5. kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan säädöksen yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 297 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

  6. kehottaa pääsihteeriä allekirjoittamaan säädöksen, kun on tarkistettu, että kaikki menettelyt on suoritettu asianmukaisesti, ja julkaisemaan sen yhteisymmärryksessä neuvoston pääsihteerin kanssa Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

  7. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.


  LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAN LIITE

  Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission yhteinen lausuma

   

  Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio sopivat harkitsevansa tämän asetuksen sisällön sisällyttämistä 18 päivänä heinäkuuta 2018 annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU, Euratom) 2018/1046 (’varainhoitoasetus’) sen seuraavan uudelleentarkastelun yhteydessä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta komission aloiteoikeutta.

   

   

  Komission lausuma

   

  Komissio suostuu harkitsemaan aiheellisten ehdotusten liittämistä Euroopan parlamentille ja neuvostolle annettavaan kertomukseen tämän asetuksen soveltamisesta.

   


  LYHYET PERUSTELUT

  Neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannassa otetaan huomioon parlamentin ja neuvoston toimielinten välisissä neuvotteluissa toisen käsittelyn varhaisessa vaiheessa aikaansaama sopimus, jonka lingvistijuristit ovat tarkastaneet. Budjettivaliokunta (BUDG) ja talousarvion valvontavaliokunta (CONT) vahvistivat jo äänestyksessään 12. marraskuuta 2020 toimielinten välisten neuvottelujen tuloksen, joten esittelijöinä ehdotamme, että mainitut valiokunnat suosittelisivat täysistunnolle neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan vahvistamista muuttamatta sitä.


  ASIAN KÄSITTELY ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

  Otsikko

  Unionin talousarvion suojaaminen tilanteissa, joissa jäsenvaltioissa havaitaan yleisiä puutteita oikeusvaltioperiaatteen noudattamisessa

  Viiteasiakirjat

  09980/1/2020 – C9-0407/2020 – 2018/0136(COD)

  EP:n 1. käsittely (pvä) – P-numero

  4.4.2019 T8-0349/2019

  Komission ehdotus

  COM(2018)0324 - C8-0178/2018

  Asiasta vastaava valiokunta (valiokunnat)

   Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  BUDG

   

  CONT

   

   

   

  Esittelijät:

   Nimitetty (pvä)

  Eider Gardiazabal Rubial

  30.8.2018

  Petri Sarvamaa

  30.8.2018

   

   

  58 artikla – Valiokuntien yhteiskokoukset

   Ilmoitettu istunnossa (pvä)

   

  5.7.2018

  Hyväksytty (pvä)

  14.12.2020

   

   

   

  Lopullisen äänestyksen tulos

  +:

  –:

  0:

  56

  10

  0

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

  Matteo Adinolfi, Rasmus Andresen, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Olivier Chastel, Caterina Chinnici, Lefteris Christoforou, David Cormand, Corina Crețu, Paolo De Castro, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, José Manuel Fernandes, Luke Ming Flanagan, Daniel Freund, Isabel García Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Vlad Gheorghe, Cristian Ghinea, Elisabetta Gualmini, Francisco Guerreiro, Valérie Hayer, Eero Heinäluoma, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Jean-François Jalkh, Pierre Karleskind, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Ryszard Antoni Legutko, Janusz Lewandowski, Claudiu Manda, Silvia Modig, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Tsvetelina Penkova, Markus Pieper, Sabrina Pignedoli, Karlo Ressler, Michèle Rivasi, Bogdan Rzońca, Petri Sarvamaa, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Rainer Wieland, Angelika Winzig, Lara Wolters, Tomáš Zdechovský

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

  Katalin Cseh, Herbert Dorfmann, Mario Furore, Mircea-Gheorghe Hava, Jeroen Lenaers, Marian-Jean Marinescu, Jörg Meuthen, Viola Von Cramon-Taubadel

  Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

  14.12.2020

   


  LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

  56

  +

  GUE/NGL

  Luke Ming Flanagan, Silvia Modig, Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis

  NI

  Mario Furore, Mislav Kolakušić, Sabrina Pignedoli

  PPE

  Lefteris Christoforou, Herbert Dorfmann, José Manuel Fernandes, Mircea-Gheorghe Hava, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Jeroen Lenaers, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Karlo Ressler, Petri Sarvamaa, Rainer Wieland, Angelika Winzig, Tomáš Zdechovský

  Renew

  Olivier Chastel, Katalin Cseh, Martina Dlabajová, Vlad Gheorghe, Cristian Ghinea, Valérie Hayer, Pierre Karleskind, Moritz Körner, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

  S&D

  Robert Biedroń, Caterina Chinnici, Corina Crețu, Paolo De Castro, Isabel García Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, Eero Heinäluoma, Pierre Larrouturou, Claudiu Manda, Victor Negrescu, Tsvetelina Penkova, Nils Ušakovs, Lara Wolters

  Verts/ALE

  Rasmus Andresen, David Cormand, Daniel Freund, Alexandra Geese, Francisco Guerreiro, Michèle Rivasi, Viola Von Cramon-Taubadel

   

  10

  -

  ECR

  Zbigniew Kuźmiuk, Ryszard Antoni Legutko, Bogdan Rzońca

  ID

  Matteo Adinolfi, Anna Bonfrisco, Jean-François Jalkh, Joachim Kuhs, Hélène Laporte, Jörg Meuthen

  PPE

  Tamás Deutsch

   

  0

  0

   

   

   

  Key to symbols:

  + : puolesta

  - : vastaan

  0 : tyhjää

   

   

  Päivitetty viimeksi: 15. joulukuuta 2020
  Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö