Menettely : 2018/0136(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A9-0262/2020

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A9-0262/2020

Keskustelut :

PV 16/12/2020 - 4
CRE 16/12/2020 - 4

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2020)0356

<Date>{14/12/2020}14.12.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0262/2020</NoDocSe>
PDF 170kWORD 50k

<TitreType>SUOSITUS TOISEEN KÄSITTELYYN</TitreType>     <RefProcLect>***II</RefProcLect>

<Titre>neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamasta kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi yleisestä ehdollisuusjärjestelmästä unionin talousarvion suojaamiseksi</Titre>

<DocRef>(09980/1/2020 – C9-0407/2020 – 2018/0136(COD))</DocRef>


<Commission>{CJ13}Budjettivaliokunta
Talousarvion valvontavaliokunta</Commission>

Yhteisesittelijät: <Depute>Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa</Depute>

(Valiokuntien yhteiskokousmenettely– työjärjestyksen 58 artikla)

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAN LIITE
 LYHYET PERUSTELUT
 ASIAN KÄSITTELY ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamasta kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi yleisestä ehdollisuusjärjestelmästä unionin talousarvion suojaamiseksi

(09980/1/2020 – C9-0407/2020 – 2018/0136(COD))

Tavallinen lainsäätämisjärjestys – toinen käsittely

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan (09980/1/2020 – C9‑0407/2020),

 ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen 17. elokuuta 2018[1] antaman lausunnon,

 ottaa huomioon komission lausunnon (COM(2020)0843),

 ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamansa kannan[2] komission ehdotuksesta Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2018)0324),

 ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 7 kohdan,

 ottaa huomioon asiasta vastaavien valiokuntien työjärjestyksen 74 artiklan 4 kohdan mukaisesti hyväksymän alustavan sopimuksen,

 ottaa huomioon työjärjestyksen 67 artiklan,

 ottaa huomioon budjettivaliokunnan ja talousarvion valvontavaliokunnan suosituksen toiseen käsittelyyn (A9-0262/2020),

1. hyväksyy neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission yhteisen lausuman;

3. panee merkille tämän päätöslauselman liitteenä olevan komission lausuman;

4. toteaa, että säädös annetaan neuvoston kannan mukaisesti;

5. kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan säädöksen yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 297 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

6. kehottaa pääsihteeriä allekirjoittamaan säädöksen, kun on tarkistettu, että kaikki menettelyt on suoritettu asianmukaisesti, ja julkaisemaan sen yhteisymmärryksessä neuvoston pääsihteerin kanssa Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

7. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.


LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAN LIITE

Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission yhteinen lausuma

 

Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio sopivat harkitsevansa tämän asetuksen sisällön sisällyttämistä 18 päivänä heinäkuuta 2018 annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU, Euratom) 2018/1046 (’varainhoitoasetus’) sen seuraavan uudelleentarkastelun yhteydessä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta komission aloiteoikeutta.

 

 

Komission lausuma

 

Komissio suostuu harkitsemaan aiheellisten ehdotusten liittämistä Euroopan parlamentille ja neuvostolle annettavaan kertomukseen tämän asetuksen soveltamisesta.

 


LYHYET PERUSTELUT

Neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannassa otetaan huomioon parlamentin ja neuvoston toimielinten välisissä neuvotteluissa toisen käsittelyn varhaisessa vaiheessa aikaansaama sopimus, jonka lingvistijuristit ovat tarkastaneet. Budjettivaliokunta (BUDG) ja talousarvion valvontavaliokunta (CONT) vahvistivat jo äänestyksessään 12. marraskuuta 2020 toimielinten välisten neuvottelujen tuloksen, joten esittelijöinä ehdotamme, että mainitut valiokunnat suosittelisivat täysistunnolle neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan vahvistamista muuttamatta sitä.


ASIAN KÄSITTELY ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Unionin talousarvion suojaaminen tilanteissa, joissa jäsenvaltioissa havaitaan yleisiä puutteita oikeusvaltioperiaatteen noudattamisessa

Viiteasiakirjat

09980/1/2020 – C9-0407/2020 – 2018/0136(COD)

EP:n 1. käsittely (pvä) – P-numero

4.4.2019 T8-0349/2019

Komission ehdotus

COM(2018)0324 - C8-0178/2018

Asiasta vastaava valiokunta (valiokunnat)

 Ilmoitettu istunnossa (pvä)

BUDG

 

CONT

 

 

 

Esittelijät:

 Nimitetty (pvä)

Eider Gardiazabal Rubial

30.8.2018

Petri Sarvamaa

30.8.2018

 

 

58 artikla – Valiokuntien yhteiskokoukset

 Ilmoitettu istunnossa (pvä)

 

5.7.2018

Hyväksytty (pvä)

14.12.2020

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

56

10

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Matteo Adinolfi, Rasmus Andresen, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Olivier Chastel, Caterina Chinnici, Lefteris Christoforou, David Cormand, Corina Crețu, Paolo De Castro, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, José Manuel Fernandes, Luke Ming Flanagan, Daniel Freund, Isabel García Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Vlad Gheorghe, Cristian Ghinea, Elisabetta Gualmini, Francisco Guerreiro, Valérie Hayer, Eero Heinäluoma, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Jean-François Jalkh, Pierre Karleskind, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Ryszard Antoni Legutko, Janusz Lewandowski, Claudiu Manda, Silvia Modig, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Tsvetelina Penkova, Markus Pieper, Sabrina Pignedoli, Karlo Ressler, Michèle Rivasi, Bogdan Rzońca, Petri Sarvamaa, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Rainer Wieland, Angelika Winzig, Lara Wolters, Tomáš Zdechovský

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Katalin Cseh, Herbert Dorfmann, Mario Furore, Mircea-Gheorghe Hava, Jeroen Lenaers, Marian-Jean Marinescu, Jörg Meuthen, Viola Von Cramon-Taubadel

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

14.12.2020

 


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

56

+

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Silvia Modig, Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis

NI

Mario Furore, Mislav Kolakušić, Sabrina Pignedoli

PPE

Lefteris Christoforou, Herbert Dorfmann, José Manuel Fernandes, Mircea-Gheorghe Hava, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Jeroen Lenaers, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Karlo Ressler, Petri Sarvamaa, Rainer Wieland, Angelika Winzig, Tomáš Zdechovský

Renew

Olivier Chastel, Katalin Cseh, Martina Dlabajová, Vlad Gheorghe, Cristian Ghinea, Valérie Hayer, Pierre Karleskind, Moritz Körner, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

S&D

Robert Biedroń, Caterina Chinnici, Corina Crețu, Paolo De Castro, Isabel García Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, Eero Heinäluoma, Pierre Larrouturou, Claudiu Manda, Victor Negrescu, Tsvetelina Penkova, Nils Ušakovs, Lara Wolters

Verts/ALE

Rasmus Andresen, David Cormand, Daniel Freund, Alexandra Geese, Francisco Guerreiro, Michèle Rivasi, Viola Von Cramon-Taubadel

 

10

-

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Ryszard Antoni Legutko, Bogdan Rzońca

ID

Matteo Adinolfi, Anna Bonfrisco, Jean-François Jalkh, Joachim Kuhs, Hélène Laporte, Jörg Meuthen

PPE

Tamás Deutsch

 

0

0

 

 

 

Key to symbols:

+ : puolesta

- : vastaan

0 : tyhjää

 

 

[1] EUVL C 291, 17.8.2018, s. 1.

[2] Hyväksytyt tekstit 4.4.2019, P8_TA(2019)0349.

Päivitetty viimeksi: 15. joulukuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö