Postupak : 2018/0136(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A9-0262/2020

Podneseni tekstovi :

A9-0262/2020

Rasprave :

PV 16/12/2020 - 4
CRE 16/12/2020 - 4

Glasovanja :

Doneseni tekstovi :

P9_TA(2020)0356

<Date>{14/12/2020}14.12.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0262/2020</NoDocSe>
PDF 178kWORD 50k

<TitreType>PREPORUKA ZA DRUGO ČITANJE</TitreType>     <RefProcLect>***II</RefProcLect>

<Titre>o stajalištu Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o općem sustavu uvjetovanosti za zaštitu proračuna Unije</Titre>

<DocRef>(09980/1/2020 – C9-0407/2020 – 2018/0136(COD))</DocRef>


<Commission>{CJ13}Odbor za proračune
Odbor za proračunski nadzor</Commission>

Suizvjestitelji: <Depute>Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa</Depute>

(Postupak u zajedničkom odboru – članak 58. Poslovnika)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 PRILOG ZAKONODAVNOJ REZOLUCIJI
 KRATKO OBRAZLOŽENJE
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o stajalištu Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća  o općem sustavu uvjetovanosti za zaštitu proračuna Unije

(09980/1/2020 – C9-0407/2020 – 2018/0136(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: drugo čitanje)

Europski parlament,

 uzimajući u obzir stajalište Vijeća u prvom čitanju (09980/1/2020 – C9-0407/2020),

 uzimajući u obzir mišljenje Revizorskog suda od 17. kolovoza 2018.[1],

 uzimajući u obzir mišljenje Komisije (COM(2020)0843),

 uzimajući u obzir stajalište u prvom čitanju[2] o Prijedlogu Komisije upućenom Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2018)0324),

 uzimajući u obzir članak 294. stavak 7. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

 uzimajući u obzir privremeni sporazum koji su odobrili nadležni odbori u skladu s člankom 74. stavkom 4. Poslovnika,

 uzimajući u obzir članak 67. Poslovnika,

 uzimajući u obzir preporuku za drugo čitanje Odbora za proračune i Odbora za proračunski nadzor (A9-0262/2020),

1. prihvaća stajalište Vijeća u prvom čitanju;

2. prihvaća zajedničku izjavu Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije priloženu ovoj Rezoluciji;

3. prima na znanje izjavu Komisije priloženu ovoj Rezoluciji;

4. utvrđuje da je akt usvojen u skladu sa stajalištem Vijeća;

5. nalaže svojem predsjedniku da potpiše akt s predsjednikom Vijeća u skladu s člankom 297. stavkom 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije;

6. nalaže svojem glavnom tajniku da potpiše akt nakon provjere jesu li svi postupci propisno zaključeni te da ga u dogovoru s glavnim tajnikom Vijeća da na objavu u Službenom listu Europske unije;

7. nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.


PRILOG ZAKONODAVNOJ REZOLUCIJI

Zajednička izjava Parlamenta, Vijeća i Komisije

 

Ne dovodeći u pitanje Komisijino pravo inicijative, Europski parlament, Vijeće i Komisija suglasni su razmotriti uključivanje sadržaja ove Uredbe u Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. („Financijska uredba”) pri njezinoj sljedećoj reviziji.

 

 

Izjava Komisije

 

Komisija je suglasna razmotriti mogućnost da izvješće Europskom parlamentu i Vijeću o primjeni ove Uredbe prema potrebi poprati odgovarajućim prijedlozima.

 


KRATKO OBRAZLOŽENJE

Stajalište Vijeća u prvom čitanju odražava dogovor postignut između Parlamenta i Vijeća tijekom međuinstitucijskih pregovora u ranoj fazi drugog čitanja, nakon pravno-jezične provjere. Budući da su Odbor za proračune i Odbor za proračunski nadzor na svojem glasovanju 12. studenog 2020. već potvrdili ishod tih međuinstitucijskih pregovora, kao izvjestitelji predlažemo spomenutim odborima da preporuče da se na plenarnoj sjednici potvrdi stajalište Vijeća u prvom čitanju bez izmjena.


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Zaštita proračuna Unije u slučaju općih nedostataka u pogledu vladavine prava u državama članicama

Referentni dokumenti

09980/1/2020 – C9-0407/2020 – 2018/0136(COD)

Datum 1. čitanja u EP-u – broj P

4.4.2019 T8-0349/2019

Prijedlog Komisije

COM(2018)0324 - C8-0178/2018

Nadležni odbori

 Datum objave na plenarnoj sjednici

BUDG

 

CONT

 

 

 

Izvjestitelji

 Datum imenovanja

Eider Gardiazabal Rubial

30.8.2018

Petri Sarvamaa

30.8.2018

 

 

Članak 58. – Postupak u zajedničkom odboru

 Datum objave na plenarnoj sjednici

 

5.7.2018

Datum usvajanja

14.12.2020

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

56

10

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Matteo Adinolfi, Rasmus Andresen, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Olivier Chastel, Caterina Chinnici, Lefteris Christoforou, David Cormand, Corina Crețu, Paolo De Castro, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, José Manuel Fernandes, Luke Ming Flanagan, Daniel Freund, Isabel García Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Vlad Gheorghe, Cristian Ghinea, Elisabetta Gualmini, Francisco Guerreiro, Valérie Hayer, Eero Heinäluoma, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Jean-François Jalkh, Pierre Karleskind, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Ryszard Antoni Legutko, Janusz Lewandowski, Claudiu Manda, Silvia Modig, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Tsvetelina Penkova, Markus Pieper, Sabrina Pignedoli, Karlo Ressler, Michèle Rivasi, Bogdan Rzońca, Petri Sarvamaa, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Rainer Wieland, Angelika Winzig, Lara Wolters, Tomáš Zdechovský

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Katalin Cseh, Herbert Dorfmann, Mario Furore, Mircea-Gheorghe Hava, Jeroen Lenaers, Marian-Jean Marinescu, Jörg Meuthen, Viola Von Cramon-Taubadel

Datum podnošenja

14.12.2020

 


POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U NADLEŽNOM ODBORU

56

+

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Silvia Modig, Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis

NI

Mario Furore, Mislav Kolakušić, Sabrina Pignedoli

PPE

Lefteris Christoforou, Herbert Dorfmann, José Manuel Fernandes, Mircea-Gheorghe Hava, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Jeroen Lenaers, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Karlo Ressler, Petri Sarvamaa, Rainer Wieland, Angelika Winzig, Tomáš Zdechovský

Renew

Olivier Chastel, Katalin Cseh, Martina Dlabajová, Vlad Gheorghe, Cristian Ghinea, Valérie Hayer, Pierre Karleskind, Moritz Körner, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

S&D

Robert Biedroń, Caterina Chinnici, Corina Crețu, Paolo De Castro, Isabel García Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, Eero Heinäluoma, Pierre Larrouturou, Claudiu Manda, Victor Negrescu, Tsvetelina Penkova, Nils Ušakovs, Lara Wolters

Verts/ALE

Rasmus Andresen, David Cormand, Daniel Freund, Alexandra Geese, Francisco Guerreiro, Michèle Rivasi, Viola Von Cramon-Taubadel

 

10

-

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Ryszard Antoni Legutko, Bogdan Rzońca

ID

Matteo Adinolfi, Anna Bonfrisco, Jean-François Jalkh, Joachim Kuhs, Hélène Laporte, Jörg Meuthen

PPE

Tamás Deutsch

 

0

0

 

 

 

Objašnjenje korištenih znakova:

+ : za

- : protiv

0  :  suzdržani

[1] SL C 291, 17.8.2018., str. 1.

[2] Usvojeni tekstovi od 4.4.2019., P9_TA(2019)0349.

Posljednje ažuriranje: 15. prosinca 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti