Procedūra : 2018/0136(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A9-0262/2020

Pateikti tekstai :

A9-0262/2020

Debatai :

PV 16/12/2020 - 4
CRE 16/12/2020 - 4

Balsavimas :

Priimti tekstai :

P9_TA(2020)0356

<Date>{14/12/2020}14.12.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0262/2020</NoDocSe>
PDF 185kWORD 53k

<TitreType>REKOMENDACIJA ANTRAJAM SVARSTYMUI</TitreType>     <RefProcLect>***II</RefProcLect>

<Titre>dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl bendro Sąjungos biudžeto apsaugos sąlygų režimo</Titre>

<DocRef>(09980/1/2020 – C9-0407/2020 – 2018/0136(COD))</DocRef>


<Commission>{CJ13}Biudžeto komitetas
Biudžeto kontrolės komitetas</Commission>

Pranešėjai: <Depute>Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa</Depute>

(Bendra komitetų procedūra. Darbo tvarkos taisyklių 58 straipsnis)

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PRIEDAS
 TRUMPAS PAGRINDIMAS
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl bendro Sąjungos biudžeto apsaugos sąlygų režimo

(09980/1/2020 – C9-0407/2020 – 2018/0136(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: antrasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į per pirmąjį svarstymą priimtą Tarybos poziciją (09980/1/2020 – C9-0407/2020),

 atsižvelgdamas į 2018 m. rugpjūčio 17 d. Audito Rūmų nuomonę[1],

 atsižvelgdamas į Komisijos nuomonę (COM(2020)0843),

 atsižvelgdamas į savo poziciją[2] dėl Komisijos pasiūlymo Parlamentui ir Tarybai (COM(2018)0324) per pirmąjį svarstymą,

 atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 7 dalį,

 atsižvelgdamas į preliminarų susitarimą, kurį atsakingi komitetai patvirtino pagal Darbo tvarkos taisyklių 74 straipsnio 4 dalį,

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 67 straipsnį,

 atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto ir Biudžeto kontrolės komiteto rekomendaciją antrajam svarstymui (A9-0262/2020),

1. pritaria per pirmąjį svarstymą priimtai Tarybos pozicijai;

2. pritaria Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos bendram pareiškimui, pridėtam prie šios rezoliucijos;

3. atsižvelgia į Komisijos pareiškimą, pridėtą prie šios rezoliucijos;

4. pažymi, kad aktas priimtas remiantis Tarybos pozicija;

5. paveda Pirmininkui pasirašyti aktą su Tarybos pirmininku pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 297 straipsnio 1 dalį;

6. paveda generaliniam sekretoriui pasirašyti aktą, patikrinus, ar tinkamai įvykdytos visos procedūros, ir, susitarus su Tarybos generaliniu sekretoriumi, pasirūpinti, kad šis aktas būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

7. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.


TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PRIEDAS

Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos bendras pareiškimas

 

Nedarant poveikio Komisijos iniciatyvos teisei, Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija susitaria apsvarstyti galimybę šio reglamento turinį įtraukti į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 (Finansinį reglamentą) atliekant kitą jo peržiūrą.

 

 

Komisijos pareiškimas

 

Komisija sutinka apsvarstyti galimybę prireikus kartu su šio reglamento taikymo ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai pateikti atitinkamus pasiūlymus.

 


TRUMPAS PAGRINDIMAS

Tarybos pozicija per pirmąjį svarstymą atspindi Parlamento ir Tarybos susitarimą, pasiektą tarpinstitucinėse derybose ankstyvuoju antrojo svarstymo etapu, po to, kai tekstą patikrino teisininkai lingvistai. Kadangi Biudžeto (BUDG) komitetas ir Biudžeto kontrolės (CONT) komitetas per 2020 m. lapkričio 12 d. balsavimą jau patvirtino šių tarpinstitucinių derybų rezultatus, mes, kaip pranešėjai, siūlome, kad BUDG ir CONT komitetai rekomenduotų plenariniame posėdyje patvirtinti per pirmąjį svarstymą priimtą Tarybos poziciją be pakeitimų.


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Sąjungos biudžeto apsauga esant visuotinių teisinės valstybės principo taikymo valstybėse narėse trūkumų

Nuorodos

09980/1/2020 – C9-0407/2020 – 2018/0136(COD)

Pirmojo svarstymo EP data – P numeris

4.4.2019 T8-0349/2019

Komisijos pasiūlymas

COM(2018)0324 - C8-0178/2018

Atsakingi komitetai

 Paskelbimo plenariniame posėdyje data

BUDG

 

CONT

 

 

 

Pranešėjai

 Paskyrimo data

Eider Gardiazabal Rubial

30.8.2018

Petri Sarvamaa

30.8.2018

 

 

58 straipsnis – Bendra komitetų procedūra

 Paskelbimo plenariniame posėdyje data

 

5.7.2018

Priėmimo data

14.12.2020

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

56

10

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Matteo Adinolfi, Rasmus Andresen, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Olivier Chastel, Caterina Chinnici, Lefteris Christoforou, David Cormand, Corina Crețu, Paolo De Castro, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, José Manuel Fernandes, Luke Ming Flanagan, Daniel Freund, Isabel García Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Vlad Gheorghe, Cristian Ghinea, Elisabetta Gualmini, Francisco Guerreiro, Valérie Hayer, Eero Heinäluoma, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Jean-François Jalkh, Pierre Karleskind, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Ryszard Antoni Legutko, Janusz Lewandowski, Claudiu Manda, Silvia Modig, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Tsvetelina Penkova, Markus Pieper, Sabrina Pignedoli, Karlo Ressler, Michèle Rivasi, Bogdan Rzońca, Petri Sarvamaa, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Rainer Wieland, Angelika Winzig, Lara Wolters, Tomáš Zdechovský

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Katalin Cseh, Herbert Dorfmann, Mario Furore, Mircea-Gheorghe Hava, Jeroen Lenaers, Marian-Jean Marinescu, Jörg Meuthen, Viola Von Cramon-Taubadel

Pateikimo data

14.12.2020

 

 


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

56

+

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Silvia Modig, Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis

NI

Mario Furore, Mislav Kolakušić, Sabrina Pignedoli

PPE

Lefteris Christoforou, Herbert Dorfmann, José Manuel Fernandes, Mircea-Gheorghe Hava, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Jeroen Lenaers, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Karlo Ressler, Petri Sarvamaa, Rainer Wieland, Angelika Winzig, Tomáš Zdechovský

Renew

Olivier Chastel, Katalin Cseh, Martina Dlabajová, Vlad Gheorghe, Cristian Ghinea, Valérie Hayer, Pierre Karleskind, Moritz Körner, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

S&D

Robert Biedroń, Caterina Chinnici, Corina Crețu, Paolo De Castro, Isabel García Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, Eero Heinäluoma, Pierre Larrouturou, Claudiu Manda, Victor Negrescu, Tsvetelina Penkova, Nils Ušakovs, Lara Wolters

Verts/ALE

Rasmus Andresen, David Cormand, Daniel Freund, Alexandra Geese, Francisco Guerreiro, Michèle Rivasi, Viola Von Cramon-Taubadel

 

10

-

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Ryszard Antoni Legutko, Bogdan Rzońca

ID

Matteo Adinolfi, Anna Bonfrisco, Jean-François Jalkh, Joachim Kuhs, Hélène Laporte, Jörg Meuthen

PPE

Tamás Deutsch

 

0

0

 

 

 

Sutartiniai ženklai:

+ : 

- : prieš

0 : susilaikė

 

 

 

[1] OL C 291, 2018 8 17, p. 1.

[2] 2019 4 4 priimti tekstai, P8_TA(2019)0349.

Atnaujinta: 2020 m. gruodžio 15 d.Teisinė informacija - Privatumo politika