Procedūra : 2018/0136(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A9-0262/2020

Iesniegtie teksti :

A9-0262/2020

Debates :

PV 16/12/2020 - 4
CRE 16/12/2020 - 4

Balsojumi :

Pieņemtie teksti :

P9_TA(2020)0356

<Date>{14/12/2020}14.12.2020</Date>
<NoDocSe>A9‑0262/2020</NoDocSe>
PDF 185kWORD 50k

<TitreType>IETEIKUMS OTRAJAM LASĪJUMAM</TitreType>     <RefProcLect>***II</RefProcLect>

<Titre>par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par vispārēju nosacītības režīmu Savienības budžeta aizsardzībai</Titre>

<DocRef>(09980/1/2020 – C9-0407/2020 – 2018/0136(COD))</DocRef>


<Commission>{CJ13}Budžeta komiteja
Budžeta kontroles komiteja</Commission>

Referenti: <Depute>Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa</Depute>

(Kopīgā komiteju procedūra — Reglamenta 58. pants)

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PIELIKUMS NORMATĪVAJAI REZOLŪCIJAI
 ĪSS PAMATOJUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par vispārēju nosacītības režīmu Savienības budžeta aizsardzībai

(09980/1/2020 – C9-0407/2020 – 2018/0136(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: otrais lasījums)

Eiropas Parlaments,

 ņemot vērā Padomes nostāju pirmajā lasījumā (09980/1/2020 – C9-0407/2020),

 ņemot vērā Revīzijas palātas 2018. gada 17. augusta atzinumu[1],

 ņemot vērā Komisijas atzinumu (COM(2020)0843),

 ņemot vērā Parlamenta nostāju pirmajā lasījumā[2] attiecībā uz Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2018)0324),

 ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 7. punktu,

 ņemot vērā provizorisko vienošanos, ko atbildīgās komitejas apstiprināja saskaņā ar Reglamenta 74. panta 4. punktu,

 ņemot vērā Reglamenta 67. pantu,

 ņemot vērā Budžeta komitejas un Budžeta kontroles komitejas ieteikumu otrajam lasījumam (A9‑0262/2020),

1. apstiprina Padomes nostāju pirmajā lasījumā;

2. apstiprina Parlamenta, Padomes un Komisijas kopīgo paziņojumu, kas pievienots šai rezolūcijai;

3. pieņem zināšanai šai rezolūcijai pievienoto Komisijas paziņojumu;

4. konstatē, ka akts ir pieņemts saskaņā ar Padomes nostāju;

5. uzdod priekšsēdētājam parakstīt aktu kopā ar Padomes priekšsēdētāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 297. panta 1. punktu;

6. uzdod ģenerālsekretāram parakstīt aktu pēc tam, kad ir notikusi pārbaude, ka ir pienācīgi ievērotas visas procedūras, un pēc saskaņošanas ar Padomes ģenerālsekretāru nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

7. uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.


PIELIKUMS NORMATĪVAJAI REZOLŪCIJAI

Parlamenta, Padomes un Komisijas kopīgs paziņojums

 

Neskarot Komisijas iniciatīvas tiesības, Eiropas Parlaments, Padome un Komisija vienojas apsvērt šīs regulas satura iekļaušanu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES, Euratom) 2018/1046 (2018. gada 18. jūlijs) (“Finanšu regula”) tās nākamās pārskatīšanas laikā.

 

 

Komisijas paziņojums

 

Komisija piekrīt apsvērt iespēju Eiropas Parlamentam un Padomei iesniedzamajam ziņojumam par šīs regulas piemērošanu vajadzības gadījumā pievienot attiecīgus priekšlikumus.

 


ĪSS PAMATOJUMS

Padomes nostāja pirmajā lasījumā atspoguļo vienošanos, kas pēc juristu lingvistu pārbaudes panākta starp Parlamentu un Padomi iestāžu sarunās agrīnā otrā lasījuma posmā. Tā kā Budžeta komiteja (BUDG komiteja) un Budžeta kontroles komiteja (CONT komiteja) 2020. gada 12. novembra balsojumā minēto iestāžu sarunu iznākumu jau apstiprināja, mēs kā referenti ierosinām BUDG komitejai un CONT komitejai, lai tās ieteiktu plenārsēdē apstiprināt Padomes nostāju pirmajā lasījumā bez grozījumiem.


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Savienības budžeta aizsardzība vispārēju trūkumu gadījumā saistībā ar tiesiskumu dalībvalstīs

Atsauces

09980/1/2020 – C9-0407/2020 – 2018/0136(COD)

EP 1. lasījuma datums – P numurs

4.4.2019 T8-0349/2019

Komisijas priekšlikums

COM(2018)0324 - C8-0178/2018

Atbildīgās komitejas

 Datums, kad paziņoja plenārsēdē

BUDG

 

CONT

 

 

 

Referenti

 Iecelšanas datums

Eider Gardiazabal Rubial

30.8.2018

Petri Sarvamaa

30.8.2018

 

 

58. pants – kopīgā komiteju procedūra

 Datums, kad paziņoja plenārsēdē

 

5.7.2018

Pieņemšanas datums

14.12.2020

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

56

10

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Matteo Adinolfi, Rasmus Andresen, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Olivier Chastel, Caterina Chinnici, Lefteris Christoforou, David Cormand, Corina Crețu, Paolo De Castro, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, José Manuel Fernandes, Luke Ming Flanagan, Daniel Freund, Isabel García Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Vlad Gheorghe, Cristian Ghinea, Elisabetta Gualmini, Francisco Guerreiro, Valérie Hayer, Eero Heinäluoma, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Jean-François Jalkh, Pierre Karleskind, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Ryszard Antoni Legutko, Janusz Lewandowski, Claudiu Manda, Silvia Modig, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Tsvetelina Penkova, Markus Pieper, Sabrina Pignedoli, Karlo Ressler, Michèle Rivasi, Bogdan Rzońca, Petri Sarvamaa, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Rainer Wieland, Angelika Winzig, Lara Wolters, Tomáš Zdechovský

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Katalin Cseh, Herbert Dorfmann, Mario Furore, Mircea-Gheorghe Hava, Jeroen Lenaers, Marian-Jean Marinescu, Jörg Meuthen, Viola Von Cramon-Taubadel

Iesniegšanas datums

14.12.2020

 


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

56

+

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Silvia Modig, Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis

NI

Mario Furore, Mislav Kolakušić, Sabrina Pignedoli

PPE

Lefteris Christoforou, Herbert Dorfmann, José Manuel Fernandes, Mircea-Gheorghe Hava, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Jeroen Lenaers, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Karlo Ressler, Petri Sarvamaa, Rainer Wieland, Angelika Winzig, Tomáš Zdechovský

Renew

Olivier Chastel, Katalin Cseh, Martina Dlabajová, Vlad Gheorghe, Cristian Ghinea, Valérie Hayer, Pierre Karleskind, Moritz Körner, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

S&D

Robert Biedroń, Caterina Chinnici, Corina Crețu, Paolo De Castro, Isabel García Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, Eero Heinäluoma, Pierre Larrouturou, Claudiu Manda, Victor Negrescu, Tsvetelina Penkova, Nils Ušakovs, Lara Wolters

Verts/ALE

Rasmus Andresen, David Cormand, Daniel Freund, Alexandra Geese, Francisco Guerreiro, Michèle Rivasi, Viola Von Cramon-Taubadel

 

10

-

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Ryszard Antoni Legutko, Bogdan Rzońca

ID

Matteo Adinolfi, Anna Bonfrisco, Jean-François Jalkh, Joachim Kuhs, Hélène Laporte, Jörg Meuthen

PPE

Tamás Deutsch

 

0

0

 

 

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+ : par

- : pret

0 : atturas

 

 

[1] OV C 291, 17.8.2018., 1. lpp.

[2] Pieņemtie teksti, 4.4.2019., P8_TA(2019)0349.

Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 15. decembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika