Ziņojums - A9-0262/2020Ziņojums
A9-0262/2020

  IETEIKUMS OTRAJAM LASĪJUMAM par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par vispārēju nosacītības režīmu Savienības budžeta aizsardzībai

  14.12.2020 - (09980/1/2020 – C9-0407/2020 – 2018/0136(COD)) - ***II

  Budžeta komiteja
  Budžeta kontroles komiteja
  Referenti: Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa
  (Kopīgā komiteju procedūra — Reglamenta 58. pants)

  Procedūra : 2018/0136(COD)
  Dokumenta lietošanas cikls sēdē
  Dokumenta lietošanas cikls :  
  A9-0262/2020
  Iesniegtie teksti :
  A9-0262/2020
  Balsojumi :
  Pieņemtie teksti :

  EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

  par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par vispārēju nosacītības režīmu Savienības budžeta aizsardzībai

  (09980/1/2020 – C9-0407/2020 – 2018/0136(COD))

  (Parastā likumdošanas procedūra: otrais lasījums)

  Eiropas Parlaments,

   ņemot vērā Padomes nostāju pirmajā lasījumā (09980/1/2020 – C9-0407/2020),

   ņemot vērā Revīzijas palātas 2018. gada 17. augusta atzinumu[1],

   ņemot vērā Komisijas atzinumu (COM(2020)0843),

   ņemot vērā Parlamenta nostāju pirmajā lasījumā[2] attiecībā uz Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2018)0324),

   ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 7. punktu,

   ņemot vērā provizorisko vienošanos, ko atbildīgās komitejas apstiprināja saskaņā ar Reglamenta 74. panta 4. punktu,

   ņemot vērā Reglamenta 67. pantu,

   ņemot vērā Budžeta komitejas un Budžeta kontroles komitejas ieteikumu otrajam lasījumam (A9‑0262/2020),

  1. apstiprina Padomes nostāju pirmajā lasījumā;

  2. apstiprina Parlamenta, Padomes un Komisijas kopīgo paziņojumu, kas pievienots šai rezolūcijai;

  3. pieņem zināšanai šai rezolūcijai pievienoto Komisijas paziņojumu;

  4. konstatē, ka akts ir pieņemts saskaņā ar Padomes nostāju;

  5. uzdod priekšsēdētājam parakstīt aktu kopā ar Padomes priekšsēdētāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 297. panta 1. punktu;

  6. uzdod ģenerālsekretāram parakstīt aktu pēc tam, kad ir notikusi pārbaude, ka ir pienācīgi ievērotas visas procedūras, un pēc saskaņošanas ar Padomes ģenerālsekretāru nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

  7. uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.


  PIELIKUMS NORMATĪVAJAI REZOLŪCIJAI

  Parlamenta, Padomes un Komisijas kopīgs paziņojums

   

  Neskarot Komisijas iniciatīvas tiesības, Eiropas Parlaments, Padome un Komisija vienojas apsvērt šīs regulas satura iekļaušanu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES, Euratom) 2018/1046 (2018. gada 18. jūlijs) (“Finanšu regula”) tās nākamās pārskatīšanas laikā.

   

   

  Komisijas paziņojums

   

  Komisija piekrīt apsvērt iespēju Eiropas Parlamentam un Padomei iesniedzamajam ziņojumam par šīs regulas piemērošanu vajadzības gadījumā pievienot attiecīgus priekšlikumus.

   


  ĪSS PAMATOJUMS

  Padomes nostāja pirmajā lasījumā atspoguļo vienošanos, kas pēc juristu lingvistu pārbaudes panākta starp Parlamentu un Padomi iestāžu sarunās agrīnā otrā lasījuma posmā. Tā kā Budžeta komiteja (BUDG komiteja) un Budžeta kontroles komiteja (CONT komiteja) 2020. gada 12. novembra balsojumā minēto iestāžu sarunu iznākumu jau apstiprināja, mēs kā referenti ierosinām BUDG komitejai un CONT komitejai, lai tās ieteiktu plenārsēdē apstiprināt Padomes nostāju pirmajā lasījumā bez grozījumiem.


  ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

  Virsraksts

  Savienības budžeta aizsardzība vispārēju trūkumu gadījumā saistībā ar tiesiskumu dalībvalstīs

  Atsauces

  09980/1/2020 – C9-0407/2020 – 2018/0136(COD)

  EP 1. lasījuma datums – P numurs

  4.4.2019 T8-0349/2019

  Komisijas priekšlikums

  COM(2018)0324 - C8-0178/2018

  Atbildīgās komitejas

   Datums, kad paziņoja plenārsēdē

  BUDG

   

  CONT

   

   

   

  Referenti

   Iecelšanas datums

  Eider Gardiazabal Rubial

  30.8.2018

  Petri Sarvamaa

  30.8.2018

   

   

  58. pants – kopīgā komiteju procedūra

   Datums, kad paziņoja plenārsēdē

   

  5.7.2018

  Pieņemšanas datums

  14.12.2020

   

   

   

  Galīgais balsojums

  +:

  –:

  0:

  56

  10

  0

  Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

  Matteo Adinolfi, Rasmus Andresen, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Olivier Chastel, Caterina Chinnici, Lefteris Christoforou, David Cormand, Corina Crețu, Paolo De Castro, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, José Manuel Fernandes, Luke Ming Flanagan, Daniel Freund, Isabel García Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Vlad Gheorghe, Cristian Ghinea, Elisabetta Gualmini, Francisco Guerreiro, Valérie Hayer, Eero Heinäluoma, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Jean-François Jalkh, Pierre Karleskind, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Ryszard Antoni Legutko, Janusz Lewandowski, Claudiu Manda, Silvia Modig, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Tsvetelina Penkova, Markus Pieper, Sabrina Pignedoli, Karlo Ressler, Michèle Rivasi, Bogdan Rzońca, Petri Sarvamaa, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Rainer Wieland, Angelika Winzig, Lara Wolters, Tomáš Zdechovský

  Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

  Katalin Cseh, Herbert Dorfmann, Mario Furore, Mircea-Gheorghe Hava, Jeroen Lenaers, Marian-Jean Marinescu, Jörg Meuthen, Viola Von Cramon-Taubadel

  Iesniegšanas datums

  14.12.2020

   


  ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

  56

  +

  GUE/NGL

  Luke Ming Flanagan, Silvia Modig, Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis

  NI

  Mario Furore, Mislav Kolakušić, Sabrina Pignedoli

  PPE

  Lefteris Christoforou, Herbert Dorfmann, José Manuel Fernandes, Mircea-Gheorghe Hava, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Jeroen Lenaers, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Karlo Ressler, Petri Sarvamaa, Rainer Wieland, Angelika Winzig, Tomáš Zdechovský

  Renew

  Olivier Chastel, Katalin Cseh, Martina Dlabajová, Vlad Gheorghe, Cristian Ghinea, Valérie Hayer, Pierre Karleskind, Moritz Körner, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

  S&D

  Robert Biedroń, Caterina Chinnici, Corina Crețu, Paolo De Castro, Isabel García Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, Eero Heinäluoma, Pierre Larrouturou, Claudiu Manda, Victor Negrescu, Tsvetelina Penkova, Nils Ušakovs, Lara Wolters

  Verts/ALE

  Rasmus Andresen, David Cormand, Daniel Freund, Alexandra Geese, Francisco Guerreiro, Michèle Rivasi, Viola Von Cramon-Taubadel

   

  10

  -

  ECR

  Zbigniew Kuźmiuk, Ryszard Antoni Legutko, Bogdan Rzońca

  ID

  Matteo Adinolfi, Anna Bonfrisco, Jean-François Jalkh, Joachim Kuhs, Hélène Laporte, Jörg Meuthen

  PPE

  Tamás Deutsch

   

  0

  0

   

   

   

  Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

  + : par

  - : pret

  0 : atturas

   

   

  Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 15. decembris
  Juridisks paziņojums - Privātuma politika