Procedura : 2018/0136(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A9-0262/2020

Teksty złożone :

A9-0262/2020

Debaty :

PV 16/12/2020 - 4
CRE 16/12/2020 - 4

Głosowanie :

Teksty przyjęte :

P9_TA(2020)0356

<Date>{14/12/2020}14.12.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0262/2020</NoDocSe>
PDF 186kWORD 51k

<TitreType>ZALECENIE DO DRUGIEGO CZYTANIA</TitreType>     <RefProcLect>***II</RefProcLect>

<Titre>w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ogólnego systemu warunkowości służącego ochronie budżetu Unii</Titre>

<DocRef>(09980/1/2020 – C9-0407/2020 – 2018/0136(COD))</DocRef>


<Commission>{CJ13}Komisja Budżetowa
Komisja Kontroli Budżetowej</Commission>

Współsprawozdawcy: <Depute>Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa</Depute>

(Procedura wspólnych posiedzeń komisji – art. 58 Regulaminu)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 ZAŁĄCZNIK DO REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ
 ZWIĘZŁE UZASADNIENIE
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ogólnego systemu warunkowości służącego ochronie budżetu Unii

(09980/1/2020 – C9-0407/2020 – 2018/0136(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: drugie czytanie)

Parlament Europejski,

 uwzględniając stanowisko Rady w pierwszym czytaniu (09980/1/2020 – C9‑0407/2020),

 uwzględniając opinię Trybunału Obrachunkowego z dnia 17 sierpnia 2018 r.[1],

 uwzględniając opinię Komisji (COM(2020)0843),

 uwzględniając swoje stanowisko przyjęte w pierwszym czytaniu[2] dotyczące wniosku Komisji przedstawionego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2018)0324),

 uwzględniając art. 294 ust. 7 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

 uwzględniając wstępne porozumienie zatwierdzone przez komisje przedmiotowo właściwe na podstawie art. 74 ust. 4 Regulaminu,

 uwzględniając art. 67 Regulaminu,

 uwzględniając zalecenie do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Budżetową i Komisję Kontroli Budżetowej (A9-0262/2020),

1. zatwierdza stanowisko Rady przyjęte w pierwszym czytaniu;

2. zatwierdza wspólne oświadczenie Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji załączone do niniejszej rezolucji;

3. przyjmuje do wiadomości oświadczenie Komisji załączone do niniejszej rezolucji;

4. stwierdza, że akt prawny zostaje przyjęty zgodnie ze stanowiskiem Rady;

5. zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady aktu prawnego zgodnie z art. 297 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

6. zobowiązuje swojego sekretarza generalnego do podpisania aktu prawnego po stwierdzeniu, że wszystkie procedury zostały prawidłowo zakończone, oraz do przygotowania, w porozumieniu z sekretarzem generalnym Rady, jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

7. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.


ZAŁĄCZNIK DO REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Wspólne oświadczenie Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji

 

Bez uszczerbku dla prawa Komisji do inicjatywy Parlament Europejski, Rada i Komisja zgadzają się rozważyć włączenie treści niniejszego rozporządzenia do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. („rozporządzenie finansowe”) przy okazji jego następnego przeglądu.

 

 

Oświadczenie Komisji

 

Komisja zgadza się rozważyć dołączenie do sprawozdania składanego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie na temat stosowania niniejszego rozporządzenia stosownych wniosków w razie potrzeby.

 


ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Stanowisko Rady w pierwszym czytaniu odzwierciedla porozumienie osiągnięte przez Parlament i Radę podczas negocjacji międzyinstytucjonalnych na wczesnym etapie drugiego czytania, po weryfikacji prawno-językowej. Ponieważ Komisja Budżetowa (BUDG) i Komisja Kontroli Budżetowej (CONT) zatwierdziły już wynik tych negocjacji międzyinstytucjonalnych w głosowaniu w dniu 12 listopada 2020 r., jako sprawozdawcy proponujemy, by komisje BUDG-CONT zaleciły zgromadzeniu plenarnemu zatwierdzenie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu bez zmian.


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Ochrona budżetu Unii w przypadku uogólnionych braków w zakresie praworządności w państwach członkowskich

Odsyłacze

09980/1/2020 – C9-0407/2020 – 2018/0136(COD)

Data pierwszego czytania w Parlamencie Europejskim – Numer P

4.4.2019 T8-0349/2019

Wniosek Komisji

COM(2018)0324 - C8-0178/2018

Komisje przedmiotowo właściwe

 Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG

 

CONT

 

 

 

Sprawozdawcy

 Data powołania

Eider Gardiazabal Rubial

30.8.2018

Petri Sarvamaa

30.8.2018

 

 

Artykuł 58 – Procedura wspólnych posiedzeń komisji

 Data ogłoszenia na posiedzeniu

 

5.7.2018

Data przyjęcia

14.12.2020

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

56

10

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Matteo Adinolfi, Rasmus Andresen, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Olivier Chastel, Caterina Chinnici, Lefteris Christoforou, David Cormand, Corina Crețu, Paolo De Castro, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, José Manuel Fernandes, Luke Ming Flanagan, Daniel Freund, Isabel García Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Vlad Gheorghe, Cristian Ghinea, Elisabetta Gualmini, Francisco Guerreiro, Valérie Hayer, Eero Heinäluoma, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Jean-François Jalkh, Pierre Karleskind, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Ryszard Antoni Legutko, Janusz Lewandowski, Claudiu Manda, Silvia Modig, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Tsvetelina Penkova, Markus Pieper, Sabrina Pignedoli, Karlo Ressler, Michèle Rivasi, Bogdan Rzońca, Petri Sarvamaa, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Rainer Wieland, Angelika Winzig, Lara Wolters, Tomáš Zdechovský

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Katalin Cseh, Herbert Dorfmann, Mario Furore, Mircea-Gheorghe Hava, Jeroen Lenaers, Marian-Jean Marinescu, Jörg Meuthen, Viola Von Cramon-Taubadel

Data złożenia

14.12.2020

 


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

56

+

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Silvia Modig, Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis

NI

Mario Furore, Mislav Kolakušić, Sabrina Pignedoli

PPE

Lefteris Christoforou, Herbert Dorfmann, José Manuel Fernandes, Mircea-Gheorghe Hava, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Jeroen Lenaers, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Karlo Ressler, Petri Sarvamaa, Rainer Wieland, Angelika Winzig, Tomáš Zdechovský

Renew

Olivier Chastel, Katalin Cseh, Martina Dlabajová, Vlad Gheorghe, Cristian Ghinea, Valérie Hayer, Pierre Karleskind, Moritz Körner, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

S&D

Robert Biedroń, Caterina Chinnici, Corina Crețu, Paolo De Castro, Isabel García Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, Eero Heinäluoma, Pierre Larrouturou, Claudiu Manda, Victor Negrescu, Tsvetelina Penkova, Nils Ušakovs, Lara Wolters

Verts/ALE

Rasmus Andresen, David Cormand, Daniel Freund, Alexandra Geese, Francisco Guerreiro, Michèle Rivasi, Viola Von Cramon-Taubadel

 

10

-

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Ryszard Antoni Legutko, Bogdan Rzońca

ID

Matteo Adinolfi, Anna Bonfrisco, Jean-François Jalkh, Joachim Kuhs, Hélène Laporte, Jörg Meuthen

PPE

Tamás Deutsch

 

0

0

 

 

 

Objaśnienie używanych znaków

+ : za przyjęciem

- : przeciw

0 : wstrzymało się

 

 

[1] Dz.U. C 291 z 17.8.2018, s. 1.

[2] Teksty przyjęte w dniu 4.4.2019, P8_TA(2019)0349.

Ostatnia aktualizacja: 15 grudnia 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności