ZALECENIE DO DRUGIEGO CZYTANIA w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ogólnego systemu warunkowości służącego ochronie budżetu Unii

  14.12.2020 - (09980/1/2020 – C9-0407/2020 – 2018/0136(COD)) - ***II

  Komisja Budżetowa
  Komisja Kontroli Budżetowej
  Współsprawozdawcy: Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa
  (Procedura wspólnych posiedzeń komisji – art. 58 Regulaminu)

  Procedura : 2018/0136(COD)
  Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
  Dokument w ramach procedury :  
  A9-0262/2020
  Teksty złożone :
  A9-0262/2020
  Głosowanie :
  Teksty przyjęte :

  PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

  w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ogólnego systemu warunkowości służącego ochronie budżetu Unii

  (09980/1/2020 – C9-0407/2020 – 2018/0136(COD))

  (Zwykła procedura ustawodawcza: drugie czytanie)

  Parlament Europejski,

   uwzględniając stanowisko Rady w pierwszym czytaniu (09980/1/2020 – C9‑0407/2020),

   uwzględniając opinię Trybunału Obrachunkowego z dnia 17 sierpnia 2018 r.[1],

   uwzględniając opinię Komisji (COM(2020)0843),

   uwzględniając swoje stanowisko przyjęte w pierwszym czytaniu[2] dotyczące wniosku Komisji przedstawionego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2018)0324),

   uwzględniając art. 294 ust. 7 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

   uwzględniając wstępne porozumienie zatwierdzone przez komisje przedmiotowo właściwe na podstawie art. 74 ust. 4 Regulaminu,

   uwzględniając art. 67 Regulaminu,

   uwzględniając zalecenie do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Budżetową i Komisję Kontroli Budżetowej (A9-0262/2020),

  1. zatwierdza stanowisko Rady przyjęte w pierwszym czytaniu;

  2. zatwierdza wspólne oświadczenie Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji załączone do niniejszej rezolucji;

  3. przyjmuje do wiadomości oświadczenie Komisji załączone do niniejszej rezolucji;

  4. stwierdza, że akt prawny zostaje przyjęty zgodnie ze stanowiskiem Rady;

  5. zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady aktu prawnego zgodnie z art. 297 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

  6. zobowiązuje swojego sekretarza generalnego do podpisania aktu prawnego po stwierdzeniu, że wszystkie procedury zostały prawidłowo zakończone, oraz do przygotowania, w porozumieniu z sekretarzem generalnym Rady, jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

  7. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.


  ZAŁĄCZNIK DO REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

  Wspólne oświadczenie Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji

   

  Bez uszczerbku dla prawa Komisji do inicjatywy Parlament Europejski, Rada i Komisja zgadzają się rozważyć włączenie treści niniejszego rozporządzenia do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. („rozporządzenie finansowe”) przy okazji jego następnego przeglądu.

   

   

  Oświadczenie Komisji

   

  Komisja zgadza się rozważyć dołączenie do sprawozdania składanego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie na temat stosowania niniejszego rozporządzenia stosownych wniosków w razie potrzeby.

   


  ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

  Stanowisko Rady w pierwszym czytaniu odzwierciedla porozumienie osiągnięte przez Parlament i Radę podczas negocjacji międzyinstytucjonalnych na wczesnym etapie drugiego czytania, po weryfikacji prawno-językowej. Ponieważ Komisja Budżetowa (BUDG) i Komisja Kontroli Budżetowej (CONT) zatwierdziły już wynik tych negocjacji międzyinstytucjonalnych w głosowaniu w dniu 12 listopada 2020 r., jako sprawozdawcy proponujemy, by komisje BUDG-CONT zaleciły zgromadzeniu plenarnemu zatwierdzenie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu bez zmian.


  PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

  Tytuł

  Ochrona budżetu Unii w przypadku uogólnionych braków w zakresie praworządności w państwach członkowskich

  Odsyłacze

  09980/1/2020 – C9-0407/2020 – 2018/0136(COD)

  Data pierwszego czytania w Parlamencie Europejskim – Numer P

  4.4.2019 T8-0349/2019

  Wniosek Komisji

  COM(2018)0324 - C8-0178/2018

  Komisje przedmiotowo właściwe

   Data ogłoszenia na posiedzeniu

  BUDG

   

  CONT

   

   

   

  Sprawozdawcy

   Data powołania

  Eider Gardiazabal Rubial

  30.8.2018

  Petri Sarvamaa

  30.8.2018

   

   

  Artykuł 58 – Procedura wspólnych posiedzeń komisji

   Data ogłoszenia na posiedzeniu

   

  5.7.2018

  Data przyjęcia

  14.12.2020

   

   

   

  Wynik głosowania końcowego

  +:

  –:

  0:

  56

  10

  0

  Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

  Matteo Adinolfi, Rasmus Andresen, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Olivier Chastel, Caterina Chinnici, Lefteris Christoforou, David Cormand, Corina Crețu, Paolo De Castro, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, José Manuel Fernandes, Luke Ming Flanagan, Daniel Freund, Isabel García Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Vlad Gheorghe, Cristian Ghinea, Elisabetta Gualmini, Francisco Guerreiro, Valérie Hayer, Eero Heinäluoma, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Jean-François Jalkh, Pierre Karleskind, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Ryszard Antoni Legutko, Janusz Lewandowski, Claudiu Manda, Silvia Modig, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Tsvetelina Penkova, Markus Pieper, Sabrina Pignedoli, Karlo Ressler, Michèle Rivasi, Bogdan Rzońca, Petri Sarvamaa, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Rainer Wieland, Angelika Winzig, Lara Wolters, Tomáš Zdechovský

  Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

  Katalin Cseh, Herbert Dorfmann, Mario Furore, Mircea-Gheorghe Hava, Jeroen Lenaers, Marian-Jean Marinescu, Jörg Meuthen, Viola Von Cramon-Taubadel

  Data złożenia

  14.12.2020

   


  GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

  56

  +

  GUE/NGL

  Luke Ming Flanagan, Silvia Modig, Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis

  NI

  Mario Furore, Mislav Kolakušić, Sabrina Pignedoli

  PPE

  Lefteris Christoforou, Herbert Dorfmann, José Manuel Fernandes, Mircea-Gheorghe Hava, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Jeroen Lenaers, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Karlo Ressler, Petri Sarvamaa, Rainer Wieland, Angelika Winzig, Tomáš Zdechovský

  Renew

  Olivier Chastel, Katalin Cseh, Martina Dlabajová, Vlad Gheorghe, Cristian Ghinea, Valérie Hayer, Pierre Karleskind, Moritz Körner, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

  S&D

  Robert Biedroń, Caterina Chinnici, Corina Crețu, Paolo De Castro, Isabel García Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, Eero Heinäluoma, Pierre Larrouturou, Claudiu Manda, Victor Negrescu, Tsvetelina Penkova, Nils Ušakovs, Lara Wolters

  Verts/ALE

  Rasmus Andresen, David Cormand, Daniel Freund, Alexandra Geese, Francisco Guerreiro, Michèle Rivasi, Viola Von Cramon-Taubadel

   

  10

  -

  ECR

  Zbigniew Kuźmiuk, Ryszard Antoni Legutko, Bogdan Rzońca

  ID

  Matteo Adinolfi, Anna Bonfrisco, Jean-François Jalkh, Joachim Kuhs, Hélène Laporte, Jörg Meuthen

  PPE

  Tamás Deutsch

   

  0

  0

   

   

   

  Objaśnienie używanych znaków

  + : za przyjęciem

  - : przeciw

  0 : wstrzymało się

   

   

  Ostatnia aktualizacja: 15 grudnia 2020
  Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności