Postup : 2018/0136(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A9-0262/2020

Predkladané texty :

A9-0262/2020

Rozpravy :

PV 16/12/2020 - 4
CRE 16/12/2020 - 4

Hlasovanie :

Prijaté texty :

P9_TA(2020)0356

<Date>{14/12/2020}14. 12. 2020</Date>
<NoDocSe>A9-0262/2020</NoDocSe>
PDF 185kWORD 51k

<TitreType>ODPORÚČANIE DO DRUHÉHO ČÍTANIA</TitreType>     <RefProcLect>***II</RefProcLect>

<Titre>k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o všeobecnom režime podmienenosti na ochranu rozpočtu Únie</Titre>

<DocRef>(09980/1/2020 – C9-0407/2020 – 2018/0136(COD))</DocRef>


<Commission>{CJ13}Výbor pre rozpočet
Výbor pre kontrolu rozpočtu</Commission>

Spoluspravodajcovia: <Depute>Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa</Depute>

(Postup spoločných výborov – článok 58 rokovacieho poriadku)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 PRÍLOHA K LEGISLATÍVNEMU UZNESENIU
 STRUČNÉ ODÔVODNENIE
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o všeobecnom režime podmienenosti na ochranu rozpočtu Únie

(09980/1/2020 – C9-0407/2020 – 2018/0136(COD))

(Riadny legislatívny postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

 so zreteľom na pozíciu Rady v prvom čítaní (09980/1/2020 – C9‑0407/2020),

 zo zreteľom na stanovisko Dvora audítorov zo 17. augusta 2018[1],

 so zreteľom na stanovisko Komisie (COM(2020)0843),

 so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní[2] k návrhu Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0324),

 so zreteľom na článok 294 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

 so zreteľom na predbežnú dohodu schválenú gestorskými výbormi podľa článku 74 ods. 4 rokovacieho poriadku,

 so zreteľom na článok 67 rokovacieho poriadku,

 so zreteľom na odporúčanie do druhého čítania Výboru pre rozpočet a Výboru pre kontrolu rozpočtu (A9-0262/2020),

1. schvaľuje pozíciu Rady v prvom čítaní;

2. schvaľuje spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu, Rady a Komisie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

3. berie na vedomie vyhlásenie Komisie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

4. konštatuje, že akt bol prijatý v súlade s pozíciou Rady;

5. poveruje svojho predsedu, aby podpísal akt spoločne s predsedom Rady v súlade s článkom 297 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

6. poveruje svojho generálneho tajomníka, aby podpísal akt hneď potom, čo sa overí, že všetky postupy boli náležite ukončené, a aby s generálnym tajomníkom Rady zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

7. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.


PRÍLOHA K LEGISLATÍVNEMU UZNESENIU

Spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu, Rady a Komisie

 

Bez toho, aby bolo dotknuté právo iniciatívy Komisie, Európsky parlament, Rada a Komisia súhlasia s tým, že zvážia začlenenie obsahu tohto nariadenia do nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 (nariadenie o rozpočtových pravidlách) pri jeho najbližšej revízii.

 

 

Vyhlásenie Komisie

 

Komisia súhlasí s tým, že v prípade potreby zváži pripojenie vhodných návrhov k správe Európskemu parlamentu a Rade o uplatňovaní tohto nariadenia.

 


STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Pozícia Rady v prvom čítaní odráža dohodu, ktorú dosiahli Parlament a Rada na medziinštitucionálnych rokovaniach na začiatku fázy druhého čítania po právno-lingvistickej kontrole. Keďže Výbor pre rozpočet (BUDG) a Výbor pre kontrolu rozpočtu (CONT) už vo svojom hlasovaní 12. novembra 2020 potvrdili výsledok týchto medziinštitucionálnych rokovaní, ako spravodajcovia navrhujeme, aby výbory BUDG a CONT odporučili plenárnemu zhromaždeniu potvrdiť pozíciu Rady v prvom čítaní bez zmeny.


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Ochrana rozpočtu Únie v prípade všeobecných nedostatkov v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu v členských štátoch

Referencie

09980/1/2020 – C9-0407/2020 – 2018/0136(COD)

Dátum prvého čítania EP – Číslo P

4.4.2019 T8-0349/2019

Návrh Komisie

COM(2018)0324 - C8-0178/2018

Gestorské výbory

 dátum oznámenia na schôdzi

BUDG

 

CONT

 

 

 

Spravodajcovia

 dátum vymenovania

Eider Gardiazabal Rubial

30.8.2018

Petri Sarvamaa

30.8.2018

 

 

Článok 58 – Spoločné schôdze výborov

 dátum oznámenia na schôdzi

 

5.7.2018

Dátum prijatia

14.12.2020

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

56

10

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Matteo Adinolfi, Rasmus Andresen, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Olivier Chastel, Caterina Chinnici, Lefteris Christoforou, David Cormand, Corina Crețu, Paolo De Castro, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, José Manuel Fernandes, Luke Ming Flanagan, Daniel Freund, Isabel García Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Vlad Gheorghe, Cristian Ghinea, Elisabetta Gualmini, Francisco Guerreiro, Valérie Hayer, Eero Heinäluoma, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Jean-François Jalkh, Pierre Karleskind, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Ryszard Antoni Legutko, Janusz Lewandowski, Claudiu Manda, Silvia Modig, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Tsvetelina Penkova, Markus Pieper, Sabrina Pignedoli, Karlo Ressler, Michèle Rivasi, Bogdan Rzońca, Petri Sarvamaa, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Rainer Wieland, Angelika Winzig, Lara Wolters, Tomáš Zdechovský

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Katalin Cseh, Herbert Dorfmann, Mario Furore, Mircea-Gheorghe Hava, Jeroen Lenaers, Marian-Jean Marinescu, Jörg Meuthen, Viola Von Cramon-Taubadel

Dátum predloženia

14.12.2020

 


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

56

+

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Silvia Modig, Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis

NI

Mario Furore, Mislav Kolakušić, Sabrina Pignedoli

PPE

Lefteris Christoforou, Herbert Dorfmann, José Manuel Fernandes, Mircea-Gheorghe Hava, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Jeroen Lenaers, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Karlo Ressler, Petri Sarvamaa, Rainer Wieland, Angelika Winzig, Tomáš Zdechovský

Renew

Olivier Chastel, Katalin Cseh, Martina Dlabajová, Vlad Gheorghe, Cristian Ghinea, Valérie Hayer, Pierre Karleskind, Moritz Körner, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

S&D

Robert Biedroń, Caterina Chinnici, Corina Crețu, Paolo De Castro, Isabel García Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, Eero Heinäluoma, Pierre Larrouturou, Claudiu Manda, Victor Negrescu, Tsvetelina Penkova, Nils Ušakovs, Lara Wolters

Verts/ALE

Rasmus Andresen, David Cormand, Daniel Freund, Alexandra Geese, Francisco Guerreiro, Michèle Rivasi, Viola Von Cramon-Taubadel

 

10

-

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Ryszard Antoni Legutko, Bogdan Rzońca

ID

Matteo Adinolfi, Anna Bonfrisco, Jean-François Jalkh, Joachim Kuhs, Hélène Laporte, Jörg Meuthen

PPE

Tamás Deutsch

 

0

0

 

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+ : za

- : proti

0 : zdržali sa hlasovania

 

 

[1] Ú. v. EÚ C 291, 17.8.2018, s. 1.

[2] Prijaté texty, 4.4.2019, P8_TA(2019)0349.

Posledná úprava: 15. decembra 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia