Förfarande : 2018/0136(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0262/2020

Ingivna texter :

A9-0262/2020

Debatter :

PV 16/12/2020 - 4
CRE 16/12/2020 - 4

Omröstningar :

Antagna texter :

P9_TA(2020)0356

<Date>{14/12/2020}14.12.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0262/2020</NoDocSe>
PDF 173kWORD 50k

<TitreType>ANDRABEHANDLINGS-REKOMMENDATION</TitreType>     <RefProcLect>***II</RefProcLect>

<Titre>om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om en generell villkorlighetsordning för skydd av unionens budget </Titre>

<DocRef>(09980/1/2020 – C9-0407/2020 – 2018/0136(COD))</DocRef>


<Commission>{CJ13}Budgetutskottet
Budgetkontrollutskottet</Commission>

Medföredragande: <Depute>Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa</Depute>

(Gemensamt utskottsförfarande – artikel 58 i arbetsordningen)

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 BILAGA TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTIONEN
 KORTFATTAD MOTIVERING
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om en generell villkorlighetsordning för skydd av unionens budget

(09980/1/2020 – C9-0407/2020 – 2018/0136(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: andra behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av rådets ståndpunkt vid första behandlingen (09980/1/2020 – C9‑0407/2020),

 med beaktande av revisionsrättens yttrande av den 17 augusti 2018[1],

 med beaktande av kommissionens yttrande (COM(2020)0843),

 med beaktande av sin ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet[2], en behandling som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2018)0324),

 med beaktande av artikel 294.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

 med beaktande av den preliminära överenskommelse som godkänts av det ansvariga utskottet enligt artikel 74.4 i arbetsordningen,

 med beaktande av artikel 67 i arbetsordningen,

 med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från budgetutskottet och budgetkontrollutskottet (A9-0262/2020).

1. Europaparlamentet godkänner rådets ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet godkänner Europaparlamentets, rådets och kommissionens gemensamma uttalande, som bifogas denna resolution.

3. Europaparlamentet tar del av kommissionens uttalande, som bifogas denna resolution.

4. Europaparlamentet konstaterar att rättsakten är antagen i enlighet med rådets ståndpunkt.

5. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna akten i enlighet med artikel 297.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

6. Europaparlamentet uppdrar åt sin generalsekreterare att, när det har kontrollerats att alla förfaranden vederbörligen avslutats, underteckna akten och i samförstånd med rådets generalsekreterare se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

7. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.


BILAGA TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTIONEN

Gemensamt uttalande från parlamentet, rådet och kommissionen

 

Utan att det påverkar kommissionens initiativrätt är Europaparlamentet, rådet och kommissionen överens om att överväga att inbegripa denna förordnings innehåll i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 (budgetförordningen) i samband med dess nästa revidering.

 

 

Uttalande från kommissionen

 

Kommissionen samtycker till att överväga att vid behov låta rapporten till Europaparlamentet och rådet om tillämpningen av denna förordning åtföljas av lämpliga förslag.

 


KORTFATTAD MOTIVERING

Rådets ståndpunkt vid första behandlingen återspeglar den överenskommelse som har uppnåtts i interinstitutionella förhandlingar mellan parlamentet och rådet i början av andra behandlingen efter juristlingvisternas granskning. Eftersom budgetutskottet (BUDG) och budgetkontrollutskottet (CONT) vid omröstningen den 12 november 2020 redan bekräftade resultatet av dessa interinstitutionella förhandlingar, föreslår vi som föredragande att BUDG- och CONT-utskotten rekommenderar att plenarsammanträdet bekräftar rådets ståndpunkt vid första behandlingen utan ändringar.


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Skydd av unionens budget vid generella brister när det gäller rättsstatens principer i medlemsstaterna

Referensnummer

09980/1/2020 – C9-0407/2020 – 2018/0136(COD)

Parlamentets första behandling – P-nummer

4.4.2019 T8-0349/2019

Kommissionens ändrade förslag

COM(2018)0324 - C8-0178/2018

Ansvarigt utskott

 Tillkännagivande i kammaren

BUDG

 

CONT

 

 

 

Föredragande

 Utnämning

Eider Gardiazabal Rubial

30.8.2018

Petri Sarvamaa

30.8.2018

 

 

Artikel 58 – Gemensamt utskottsförfarande

 Tillkännagivande i kammaren

 

5.7.2018

Antagande

14.12.2020

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

56

10

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Matteo Adinolfi, Rasmus Andresen, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Olivier Chastel, Caterina Chinnici, Lefteris Christoforou, David Cormand, Corina Crețu, Paolo De Castro, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, José Manuel Fernandes, Luke Ming Flanagan, Daniel Freund, Isabel García Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Vlad Gheorghe, Cristian Ghinea, Elisabetta Gualmini, Francisco Guerreiro, Valérie Hayer, Eero Heinäluoma, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Jean-François Jalkh, Pierre Karleskind, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Ryszard Antoni Legutko, Janusz Lewandowski, Claudiu Manda, Silvia Modig, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Tsvetelina Penkova, Markus Pieper, Sabrina Pignedoli, Karlo Ressler, Michèle Rivasi, Bogdan Rzońca, Petri Sarvamaa, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Rainer Wieland, Angelika Winzig, Lara Wolters, Tomáš Zdechovský

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Katalin Cseh, Herbert Dorfmann, Mario Furore, Mircea-Gheorghe Hava, Jeroen Lenaers, Marian-Jean Marinescu, Jörg Meuthen, Viola Von Cramon-Taubadel

Ingivande

14.12.2020

 


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

56

+

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Silvia Modig, Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis

NI

Mario Furore, Mislav Kolakušić, Sabrina Pignedoli

PPE

Lefteris Christoforou, Herbert Dorfmann, José Manuel Fernandes, Mircea-Gheorghe Hava, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Jeroen Lenaers, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Karlo Ressler, Petri Sarvamaa, Rainer Wieland, Angelika Winzig, Tomáš Zdechovský

Renew

Olivier Chastel, Katalin Cseh, Martina Dlabajová, Vlad Gheorghe, Cristian Ghinea, Valérie Hayer, Pierre Karleskind, Moritz Körner, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

S&D

Robert Biedroń, Caterina Chinnici, Corina Crețu, Paolo De Castro, Isabel García Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, Eero Heinäluoma, Pierre Larrouturou, Claudiu Manda, Victor Negrescu, Tsvetelina Penkova, Nils Ušakovs, Lara Wolters

Verts/ALE

Rasmus Andresen, David Cormand, Daniel Freund, Alexandra Geese, Francisco Guerreiro, Michèle Rivasi, Viola Von Cramon-Taubadel

 

10

-

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Ryszard Antoni Legutko, Bogdan Rzońca

ID

Matteo Adinolfi, Anna Bonfrisco, Jean-François Jalkh, Joachim Kuhs, Hélène Laporte, Jörg Meuthen

PPE

Tamás Deutsch

 

0

0

 

 

 

Teckenförklaring:

+ : Ja-röster

- : Nej-röster

0 : Nedlagda röster

 

 

[1] EUT C 291, 17.8.2018, s. 1.

[2] Antagna texter 4.4.2019, P8_TA(2019)0349.

Senaste uppdatering: 15 december 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy