Izvješće - A9-0263/2020Izvješće
A9-0263/2020

PREPORUKA ZA DRUGO ČITANJE o stajalištu Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU, Euratom) br. 883/2013 u pogledu suradnje s Uredom europskog javnog tužitelja i djelotvornosti istraga koje provodi Europski ured za borbu protiv prijevara

14.12.2020 - (10008/1/2020 – C9-0393/2020 – 2018/0170(COD)) - ***II

Odbor za proračunski nadzor
Izvjestitelj: Marian-Jean Marinescu

Postupak : 2018/0170(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
A9-0263/2020
Podneseni tekstovi :
A9-0263/2020
Glasovanja :
Doneseni tekstovi :

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o stajalištu Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU, Euratom) br. 883/2013 u pogledu suradnje s Uredom europskog javnog tužitelja i djelotvornosti istraga koje provodi Europski ured za borbu protiv prijevara

(10008/1/2020 – C9-0393/2020 – 2018/0170(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: drugo čitanje)

Europski parlament,

 uzimajući u obzir stajalište Vijeća u prvom čitanju (10008/1/2020 – C9-0393/2020),

 uzimajući u obzir mišljenje br. 8/2018 Revizorskog suda.[1],

 uzimajući u obzir mišljenje Komisije (COM(2020)0805),

 uzimajući u obzir stajalište u prvom čitanju[2] o Prijedlogu Komisije upućenom Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2018)0338),

 uzimajući u obzir članak 294. stavak 7. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

 uzimajući u obzir privremeni sporazum koji je odobrio nadležni odbor u skladu s člankom 74. stavkom 4. Poslovnika,

 uzimajući u obzir članak 67. Poslovnika,

 uzimajući u obzir preporuku za drugo čitanje Odbora za proračunski nadzor (A9-0263/2020),

1. prihvaća stajalište Vijeća u prvom čitanju;

2. utvrđuje da je akt usvojen u skladu sa stajalištem Vijeća;

3. nalaže svojem predsjedniku da potpiše akt s predsjednikom Vijeća u skladu s člankom 297. stavkom 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije;

4. nalaže svojem glavnom tajniku da potpiše akt nakon provjere jesu li svi postupci propisno zaključeni te da ga u dogovoru s glavnim tajnikom Vijeća da na objavu u Službenom listu Europske unije;

5. nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Istrage koje provodi Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) u pogledu suradnje s Uredom europskog javnog tužitelja i djelotvornosti istraga koje provodi OLAF

Referentni dokumenti

10008/1/2020 – C9-0393/2020 – 2018/0170(COD)

Datum 1. čitanja u EP-u – broj P

16.4.2019 T8-0383/2019

Prijedlog Komisije

COM(2018)0338 - C8-0214/2018

Nadležni odbor

 Datum objave na plenarnoj sjednici

CONT

 

 

 

 

Izvjestitelji

 Datum imenovanja

Marian-Jean Marinescu

26.9.2019

 

 

 

Prethodni izvjestitelji

Ingeborg Gräßle

Razmatranje u odboru

19.2.2020

6.7.2020

 

 

Datum usvajanja

14.12.2020

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

23

3

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Matteo Adinolfi, Olivier Chastel, Caterina Chinnici, Lefteris Christoforou, Corina Crețu, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Daniel Freund, Isabel García Muñoz, Cristian Ghinea, Monika Hohlmeier, Jean-François Jalkh, Pierre Karleskind, Joachim Kuhs, Ryszard Antoni Legutko, Claudiu Manda, Younous Omarjee, Tsvetelina Penkova, Markus Pieper, Sabrina Pignedoli, Michèle Rivasi, Angelika Winzig, Lara Wolters, Tomáš Zdechovský

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Marian-Jean Marinescu, Viola Von Cramon-Taubadel

Datum podnošenja

14.12.2020

 


 

 

POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U NADLEŽNOM ODBORU

23

+

EPP

Lefteris CHRISTOFOROU, Tamás DEUTSCH, Monika HOHLMEIER, Marian-Jean MARINESCU, Markus PIEPER, Angelika WINZIG, Tomáš ZDECHOVSKÝ

S&D

Caterina CHINNICI, Corina CREȚU, Isabel GARCÍA MUÑOZ, Claudiu MANDA, Tsvetelina PENKOVA, Lara WOLTERS

RENEW

Olivier CHASTEL, Martina DLABAJOVÁ, Cristian GHINEA, Pierre KARLESKIND

GREENS/EFA

Daniel FREUND, Michèle RIVASI, Viola VON CRAMON-TAUBADEL

EUL/NGL

Luke Ming FLANAGAN, Younous OMARJEE

NI

Sabrina PIGNEDOLI

 

3

-

ID

Matteo ADINOLFI, Jean-François JALKH, Joachim KUHS

 

1

0

ECR

Ryszard Antoni LEGUTKO

 

Korišteni znakovi:

+ : za

- : protiv

0 : suzdržani

 

 

Posljednje ažuriranje: 15. prosinca 2020.
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti