Pranešimas - A9-0263/2020Pranešimas
A9-0263/2020

REKOMENDACIJA ANTRAJAM SVARSTYMUI dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013, kiek tai susiję su bendradarbiavimu su Europos prokuratūra ir Europos kovos su sukčiavimu tarnybos tyrimų veiksmingumu

14.12.2020 - (10008/1/2020 – C9-0393/2020 – 2018/0170(COD)) - ***II

Biudžeto kontrolės komitetas
Pranešėjas: Marian-Jean Marinescu

Procedūra : 2018/0170(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A9-0263/2020
Pateikti tekstai :
A9-0263/2020
Balsavimas :
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013, kiek tai susiję su bendradarbiavimu su Europos prokuratūra ir Europos kovos su sukčiavimu tarnybos tyrimų veiksmingumu

(10008/1/2020 – C9-0393/2020 – 2018/0170(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: antrasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į per pirmąjį svarstymą priimtą Tarybos poziciją (10008/1/2020 – C9-0393/2020),

 atsižvelgdamas į Audito Rūmų nuomonę Nr. 8/2018[1],

 atsižvelgdamas į Komisijos nuomonę (COM(2020)0805),

 atsižvelgdamas į savo poziciją[2] dėl Komisijos pasiūlymo Europos Parlamentui ir Tarybai per pirmąjį svarstymą (COM(2018)0338),

 atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 7 dalį,

 atsižvelgdamas į preliminarų susitarimą, kurį atsakingas komitetas patvirtino pagal Darbo tvarkos taisyklių 74 straipsnio 4 dalį,

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 67 straipsnį,

 atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto rekomendaciją antrajam svarstymui (A9-0263/2020),

1. pritaria per pirmąjį svarstymą priimtai Tarybos pozicijai;

2. pažymi, kad aktas priimtas remiantis Tarybos pozicija;

3. paveda Pirmininkui pasirašyti aktą su Tarybos pirmininku pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 297 straipsnio 1 dalį;

4. paveda generaliniam sekretoriui pasirašyti aktą, patikrinus, ar tinkamai įvykdytos visos procedūros ir, susitarus su Tarybos generaliniu sekretoriumi, pasirūpinti, kad šis aktas būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

5. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.


 

 


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekami tyrimai, kiek tai susiję su bendradarbiavimu su Europos prokuratūra ir OLAF tyrimų veiksmingumu

Nuorodos

10008/1/2020 – C9-0393/2020 – 2018/0170(COD)

Pirmojo svarstymo EP data – P numeris

16.4.2019 T8-0383/2019

Komisijos pasiūlymas

COM(2018)0338 - C8-0214/2018

Atsakingas komitetas

 Paskelbimo plenariniame posėdyje data

CONT

 

 

 

 

Pranešėjai

 Paskyrimo data

Marian-Jean Marinescu

26.9.2019

 

 

 

Pakeisti pranešėjai

Ingeborg Gräßle

Svarstymas komitete

19.2.2020

6.7.2020

 

 

Priėmimo data

14.12.2020

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

23

3

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Matteo Adinolfi, Olivier Chastel, Caterina Chinnici, Lefteris Christoforou, Corina Crețu, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Daniel Freund, Isabel García Muñoz, Cristian Ghinea, Monika Hohlmeier, Jean-François Jalkh, Pierre Karleskind, Joachim Kuhs, Ryszard Antoni Legutko, Claudiu Manda, Younous Omarjee, Tsvetelina Penkova, Markus Pieper, Sabrina Pignedoli, Michèle Rivasi, Angelika Winzig, Lara Wolters, Tomáš Zdechovský

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Marian-Jean Marinescu, Viola Von Cramon-Taubadel

Pateikimo data

14.12.2020

 

 


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

23

+

EPP

Lefteris CHRISTOFOROU, Tamás DEUTSCH, Monika HOHLMEIER, Marian-Jean MARINESCU, Markus PIEPER, Angelika WINZIG, Tomáš ZDECHOVSKÝ

S&D

Caterina CHINNICI, Corina CREȚU, Isabel GARCÍA MUÑOZ, Claudiu MANDA, Tsvetelina PENKOVA, Lara WOLTERS

RENEW

Olivier CHASTEL, Martina DLABAJOVÁ, Cristian GHINEA, Pierre KARLESKIND

GREENS/EFA

Daniel FREUND, Michèle RIVASI, Viola VON CRAMON-TAUBADEL

EUL/NGL

Luke Ming FLANAGAN, Younous OMARJEE

NI

Sabrina PIGNEDOLI

 

3

-

ID

Matteo ADINOLFI, Jean-François JALKH, Joachim KUHS

 

1

0

ECR

Ryszard Antoni LEGUTKO

 

Sutartiniai ženklai:

+ : 

- : prieš

0 : susilaikė

 

 

 

Atnaujinta: 2020 m. gruodžio 15 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika