Ziņojums - A9-0263/2020Ziņojums
A9-0263/2020

IETEIKUMS OTRAJAM LASĪJUMAM par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar kuru groza Regulu (ES, Euratom) Nr. 883/2013 attiecībā uz sadarbību ar Eiropas Prokuratūru un Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai izmeklēšanas efektivitāti

14.12.2020 - (10008/1/2020 – C9-0393/2020 – 2018/0170(COD)) - ***II

Budžeta kontroles komiteja
Referents: Marian-Jean Marinescu

Procedūra : 2018/0170(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A9-0263/2020
Iesniegtie teksti :
A9-0263/2020
Balsojumi :
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar kuru groza Regulu (ES, Euratom) Nr. 883/2013 attiecībā uz sadarbību ar Eiropas Prokuratūru un Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai izmeklēšanas efektivitāti

(10008/1/2020 – C9-0393/2020 – 2018/0170(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: otrais lasījums)

Eiropas Parlaments,

 ņemot vērā Padomes nostāju pirmajā lasījumā (10008/1/2020 – C9-0393/2020),

 ņemot vērā Revīzijas palātas atzinumu Nr. 8/2018[1],

 ņemot vērā Komisijas atzinumu (COM(2020)0805),

 ņemot vērā Parlamenta nostāju pirmajā lasījumā[2] attiecībā uz Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2018)0338),

 ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 7. punktu,

 ņemot vērā provizorisko vienošanos, ko atbildīgā komiteja apstiprināja saskaņā ar Reglamenta 74. panta 4. punktu,

 ņemot vērā Reglamenta 67. pantu,

 ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ieteikumu otrajam lasījumam (A9-0263/2020),

1. apstiprina Padomes nostāju pirmajā lasījumā;

2. konstatē, ka akts ir pieņemts saskaņā ar Padomes nostāju;

3. uzdod priekšsēdētājam parakstīt aktu kopā ar Padomes priekšsēdētāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 297. panta 1. punktu;

4. uzdod ģenerālsekretāram parakstīt aktu pēc tam, kad ir notikusi pārbaude, ka ir pienācīgi ievērotas visas procedūras, un pēc saskaņošanas ar Padomes ģenerālsekretāru nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

5. uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Izmeklēšana, ko veic Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF), attiecībā uz sadarbību ar Eiropas Prokuratūru un OLAF izmeklēšanas efektivitāte

Atsauces

10008/1/2020 – C9-0393/2020 – 2018/0170(COD)

EP 1. lasījuma datums – P numurs

16.4.2019 T8-0383/2019

Komisijas priekšlikums

COM(2018)0338 - C8-0214/2018

Atbildīgā komiteja

 Datums, kad paziņoja plenārsēdē

CONT

 

 

 

 

Referenti

 Iecelšanas datums

Marian-Jean Marinescu

26.9.2019

 

 

 

Aizstātie referenti

Ingeborg Gräßle

Izskatīšana komitejā

19.2.2020

6.7.2020

 

 

Pieņemšanas datums

14.12.2020

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

23

3

1

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Matteo Adinolfi, Olivier Chastel, Caterina Chinnici, Lefteris Christoforou, Corina Crețu, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Daniel Freund, Isabel García Muñoz, Cristian Ghinea, Monika Hohlmeier, Jean-François Jalkh, Pierre Karleskind, Joachim Kuhs, Ryszard Antoni Legutko, Claudiu Manda, Younous Omarjee, Tsvetelina Penkova, Markus Pieper, Sabrina Pignedoli, Michèle Rivasi, Angelika Winzig, Lara Wolters, Tomáš Zdechovský

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Marian-Jean Marinescu, Viola Von Cramon-Taubadel

Iesniegšanas datums

14.12.2020

 


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

23

+

EPP

Lefteris CHRISTOFOROU, Tamás DEUTSCH, Monika HOHLMEIER, Marian-Jean MARINESCU, Markus PIEPER, Angelika WINZIG, Tomáš ZDECHOVSKÝ

S&D

Caterina CHINNICI, Corina CREȚU, Isabel GARCÍA MUÑOZ, Claudiu MANDA, Tsvetelina PENKOVA, Lara WOLTERS

RENEW

Olivier CHASTEL, Martina DLABAJOVÁ, Cristian GHINEA, Pierre KARLESKIND

GREENS/EFA

Daniel FREUND, Michèle RIVASI, Viola VON CRAMON-TAUBADEL

EUL/NGL

Luke Ming FLANAGAN, Younous OMARJEE

NI

Sabrina PIGNEDOLI

 

3

-

ID

Matteo ADINOLFI, Jean-François JALKH, Joachim KUHS

 

1

0

ECR

Ryszard Antoni LEGUTKO

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+ : par

- : pret

0 : atturas

 

 

Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 15. decembris
Juridisks paziņojums - Privātuma politika