Procedure : 2018/0170(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A9-0263/2020

Ingediende teksten :

A9-0263/2020

Debatten :

PV 17/12/2020 - 4
PV 17/12/2020 - 6
CRE 17/12/2020 - 4
CRE 17/12/2020 - 6

Stemmingen :

Aangenomen teksten :

P9_TA(2020)0363

<Date>{14/12/2020}14.12.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0263/2020</NoDocSe>
PDF 170kWORD 49k

<TitreType>ONTWERPAANBEVELING VOOR DE TWEEDE LEZING</TitreType>     <RefProcLect>***II</RefProcLect>

<Titre>betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013 betreffende onderzoeken door het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) wat betreft samenwerking met het Europees Openbaar Ministerie en de doeltreffendheid van de onderzoeken van OLAF</Titre>

<DocRef>(10008/1/2020 – C9-0393/2020 – 2018/0170(COD))</DocRef>


<Commission>{CONT}Commissie begrotingscontrole</Commission>

Rapporteur: <Depute>Marian-Jean Marinescu</Depute>

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE
 HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE BEVOEGDE COMMISSIE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU, Euratom) nr. 2013/883 betreffende onderzoeken door het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) wat betreft samenwerking met het Europees Openbaar Ministerie en de doeltreffendheid van de onderzoeken van OLAF

(10008/1/2020 – C9-0393/2020 – 2018/0170(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: tweede lezing)

Het Europees Parlement,

 gezien het standpunt van de Raad in eerste lezing (10008/1/2020 – C9-0393/2020),

 gezien Advies nr. 8/2018 van de Rekenkamer[1],

 gezien het advies van de Commissie (COM(2020)0805),

 gezien zijn in eerste lezing geformuleerde standpunt[2] inzake het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2018)0338),

 gezien artikel 294, lid 7, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

 gezien het overeenkomstig artikel 74, lid 4, van zijn Reglement door de bevoegde commissie goedgekeurde voorlopig akkoord,

 gezien artikel 67 van zijn Reglement,

 gezien de aanbeveling voor de tweede lezing van de Commissie begrotingscontrole (A9-0263/2020),

1. hecht zijn goedkeuring aan het standpunt van de Raad in eerste lezing;

2. constateert dat de handeling is vastgesteld overeenkomstig het standpunt van de Raad;

3. verzoekt zijn Voorzitter de handeling samen met de voorzitter van de Raad overeenkomstig artikel 297, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie te ondertekenen;

4. verzoekt zijn secretaris-generaal het besluit te ondertekenen, nadat is nagegaan of alle procedures naar behoren zijn uitgevoerd, en samen met de secretaris-generaal van de Raad zorg te dragen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie;

5. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie, alsmede aan de nationale parlementen.


 

PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Onderzoeken door het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) wat betreft samenwerking met het Europees Openbaar Ministerie en de doeltreffendheid van de onderzoeken van OLAF

Document- en procedurenummers

10008/1/2020 – C9-0393/2020 – 2018/0170(COD)

Datum eerste lezing EP – P-nummer

16.4.2019 T8-0383/2019

Voorstel van de Commissie

COM(2018)0338 - C8-0214/2018

Bevoegde commissie

 Datum bekendmaking

CONT

 

 

 

 

Rapporteurs

 Datum benoeming

Marian-Jean Marinescu

26.9.2019

 

 

 

Vervangen rapporteurs

Ingeborg Gräßle

Behandeling in de commissie

19.2.2020

6.7.2020

 

 

Datum goedkeuring

14.12.2020

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

23

3

1

Bij de eindstemming aanwezige leden

Matteo Adinolfi, Olivier Chastel, Caterina Chinnici, Lefteris Christoforou, Corina Crețu, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Daniel Freund, Isabel García Muñoz, Cristian Ghinea, Monika Hohlmeier, Jean-François Jalkh, Pierre Karleskind, Joachim Kuhs, Ryszard Antoni Legutko, Claudiu Manda, Younous Omarjee, Tsvetelina Penkova, Markus Pieper, Sabrina Pignedoli, Michèle Rivasi, Angelika Winzig, Lara Wolters, Tomáš Zdechovský

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Marian-Jean Marinescu, Viola Von Cramon-Taubadel

Datum indiening

14.12.2020

 


 

 

HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE BEVOEGDE COMMISSIE

23

+

EPP

Lefteris CHRISTOFOROU, Tamás DEUTSCH, Monika HOHLMEIER, Marian-Jean MARINESCU, Markus PIEPER, Angelika WINZIG, Tomáš ZDECHOVSKÝ

S&D

Caterina CHINNICI, Corina CREȚU, Isabel GARCÍA MUÑOZ, Claudiu MANDA, Tsvetelina PENKOVA, Lara WOLTERS

RENEW

Olivier CHASTEL, Martina DLABAJOVÁ, Cristian GHINEA, Pierre KARLESKIND

GREENS/EFA

Daniel FREUND, Michèle RIVASI, Viola VON CRAMON-TAUBADEL

EUL/NGL

Luke Ming FLANAGAN, Younous OMARJEE

NI

Sabrina PIGNEDOLI

 

3

-

ID

Matteo ADINOLFI, Jean-François JALKH, Joachim KUHS

 

1

0

ECR

Ryszard Antoni LEGUTKO

 

 

 

Verklaring van de gebruikte tekens:

+ : voor

- : tegen

0 : onthouding

 

 

[1] PB C 042 van 01.02.2019, blz. 1.

[2] Aangenomen teksten van 16.4.2019, P8_TA(2019)0383.

Laatst bijgewerkt op: 15 december 2020Juridische mededeling - Privacybeleid