ODPORÚČANIE DO DRUHÉHO ČÍTANIA k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom), ktorým sa mení nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013, pokiaľ ide o spoluprácu s Európskou prokuratúrou a účinnosť vyšetrovaní Európskeho úradu pre boj proti podvodom

14.12.2020 - (10008/1/2020 – C9‑0393/2020 – 2018/0170(COD)) - ***II

Výbor pre kontrolu rozpočtu
Spravodajca: Marian‑Jean Marinescu

Postup : 2018/0170(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A9-0263/2020
Predkladané texty :
A9-0263/2020
Hlasovanie :
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom), ktorým sa mení nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013, pokiaľ ide o spoluprácu s Európskou prokuratúrou a účinnosť vyšetrovaní Európskeho úradu pre boj proti podvodom

(10008/1/2020 – C9‑0393/2020 – 2018/0170(COD))

(Riadny legislatívny postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

 so zreteľom na pozíciu Rady v prvom čítaní (10008/1/2020 – C9-0393/2020),

 so zreteľom na stanovisko Dvora audítorov č. 8/2018[1],

 so zreteľom na stanovisko Komisie (COM(2020)0805),

 so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní[2] k návrhu Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0338),

 so zreteľom na článok 294 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

 so zreteľom na predbežnú dohodu schválenú gestorským výborom podľa článku 74 ods. 4 rokovacieho poriadku,

 so zreteľom na článok 67 rokovacieho poriadku,

 so zreteľom na odporúčanie do druhého čítania Výboru pre kontrolu rozpočtu (A9-0263/2020),

1. schvaľuje pozíciu Rady v prvom čítaní;

2. konštatuje, že akt bol prijatý v súlade s pozíciou Rady;

3. poveruje svojho predsedu, aby podpísal akt spoločne s predsedom Rady v súlade s článkom 297 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

4. poveruje svojho generálneho tajomníka, aby podpísal akt hneď potom, čo sa overí, že všetky postupy boli náležite ukončené, a aby s generálnym tajomníkom Rady zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

5. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.


 


 

 

POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Vyšetrovania vykonávané Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), pokiaľ ide o spoluprácu s Európskou prokuratúrou a účinnosť vyšetrovaní úradu OLAF

Referenčné čísla

10008/1/2020 – C9-0393/2020 – 2018/0170(COD)

Dátum prvého čítania EP– Číslo P

16.4.2019 T8-0383/2019

Návrh Komisie

COM(2018)0338 - C8-0214/2018

Gestorský výbor

 dátum oznámenia na schôdzi

CONT

 

 

 

 

Spravodajcovia

 dátum vymenovania

Marian-Jean Marinescu

26.9.2019

 

 

 

Predchádzajúci spravodajcovia

Ingeborg Gräßle

Prerokovanie vo výbore

19.2.2020

6.7.2020

 

 

Dátum prijatia

14.12.2020

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

23

3

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Matteo Adinolfi, Olivier Chastel, Caterina Chinnici, Lefteris Christoforou, Corina Crețu, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Daniel Freund, Isabel García Muñoz, Cristian Ghinea, Monika Hohlmeier, Jean-François Jalkh, Pierre Karleskind, Joachim Kuhs, Ryszard Antoni Legutko, Claudiu Manda, Younous Omarjee, Tsvetelina Penkova, Markus Pieper, Sabrina Pignedoli, Michèle Rivasi, Angelika Winzig, Lara Wolters, Tomáš Zdechovský

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marian-Jean Marinescu, Viola Von Cramon-Taubadel

Dátum predloženia

14.12.2020

 


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

23

+

EPP

Lefteris CHRISTOFOROU, Tamás DEUTSCH, Monika HOHLMEIER, Marian-Jean MARINESCU, Markus PIEPER, Angelika WINZIG, Tomáš ZDECHOVSKÝ

S&D

Caterina CHINNICI, Corina CREȚU, Isabel GARCÍA MUÑOZ, Claudiu MANDA, Tsvetelina PENKOVA, Lara WOLTERS

RENEW

Olivier CHASTEL, Martina DLABAJOVÁ, Cristian GHINEA, Pierre KARLESKIND

GREENS/EFA

Daniel FREUND, Michèle RIVASI, Viola VON CRAMON-TAUBADEL

EUL/NGL

Luke Ming FLANAGAN, Younous OMARJEE

NI

Sabrina PIGNEDOLI

 

3

-

ID

Matteo ADINOLFI, Jean-François JALKH, Joachim KUHS

 

1

0

ECR

Ryszard Antoni LEGUTKO

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+ : za

- : proti

0 : zdržali sa hlasovania

 

 

Posledná úprava: 15. decembra 2020
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia