ZPRÁVA týkající se postoje Rady k druhému návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2021

15.12.2020 - (13892/2020 – C9-0408/2020 – 2020/0371(BUD))

Návrh usnesení
Rozpočtový výbor
Zpravodajové:  Pierre Larrouturou (oddíl III – Komise)
 Olivier Chastel (ostatní oddíly)


Postup : 2020/0371(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A9-0267/2020
Předložené texty :
A9-0267/2020
Rozpravy :
Přijaté texty :

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

ohledně postoje Rady k druhému návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2021 (13892/2020 – C9-0408/2020 – 2020/0371(BUD))

Evropský parlament,

 s ohledem na zvláštní zprávu Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC) ze dne 8. října 2018 o globálním oteplení o 1,5 °C[1],

 s ohledem na článek 314 Smlouvy o fungování Evropské unie,

 s ohledem na článek 106a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii,

 s ohledem na rozhodnutí Rady 2014/335/EU, Euratom ze dne 26. května 2014 o systému vlastních zdrojů Evropské unie[2],

 s ohledem na návrh rozhodnutí Rady o systému vlastních zdrojů Evropské unie, kterým se ruší rozhodnutí 2014/335/EU, Euratom,

 s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002[3],

 s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/ EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012[4],

  s ohledem na nařízení Rady, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2021–2027,

  s ohledem na interinstitucionální dohodu mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení, jakož i o nových vlastních zdrojích, včetně plánu zavádění nových vlastních zdrojů,

 s ohledem na politickou dohodu ze dne 10. listopadu 2020 týkající se víceletého finančního rámce na období 2021–2027;

 s ohledem na své usnesení ze dne 16. ledna 2020 o 15. zasedání konference smluvních stran (COP15) Úmluvy o biologické rozmanitosti[5],

 s ohledem na své usnesení ze dne 19. června 2020 o obecných pokynech pro přípravu rozpočtu na rok 2021 – oddíl III – Komise[6],

 s ohledem na své usnesení ze dne 11. května 2020 o odhadu příjmů a výdajů Evropského parlamentu na rozpočtový rok 2021[7],

 s ohledem na návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2021, který přijala Komise dne 27. července 2020 (COM(2020)0300) (dále jen „první návrh rozpočtu“),

 s ohledem na postoj k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2021, který přijala Rada dne 28. září 2020 a postoupila Evropskému parlamentu dne 1. října 2020 (11072/1/2020 – C9-0314/2020),

 s ohledem na své usnesení ze dne 12. listopadu 2020 týkající se postoje Rady k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2021[8],

 s ohledem na skutečnost, že se dohodovací výbor nedohodl na společném návrhu ve lhůtě dvaceti jednoho dne stanovené v  čl. 314 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie,

 s ohledem na prohlášení dohodovacího výboru týkající se společného pohledu na obsah rozpočtu na rok 2021;

 s ohledem na druhý návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2021, který přijala Komise dne 10. prosince 2020 (COM(2020)0836) v souladu s čl. 314 odst. 8 Smlouvy o fungování Evropské unie,

 s ohledem na postoj k druhému návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2021, který přijala Rada dne 14. prosince 2020 (13892/2020 – C8-0408/2020),

 s ohledem na článek 94 jednacího řádu,

 s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A9‑0267/2020),

1. připomíná čl. 312 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU), který stanoví, že roční rozpočet Unie je v souladu s víceletým finančním rámcem; konstatuje, že se dohodovacímu výboru, který se sešel dne 4. prosince 2020, nepodařilo během 21denního dohodovacího období stanoveného v čl. 314 odst. 5 SFEU domluvit na společném znění návrhu, a to v důsledku nejasností týkajících se víceletého finančního rámce 2021–2027; 

2. připomíná, že dohodovací výbor dosáhl společného pohledu na obsah rozpočtu na rok 2021 na základě návrhu prvků pro společné závěry č. 4, který předložila Komise dne 4. prosince 2020, přičemž Komisi vyzval, aby v okamžiku, kdy budou existovat dostatečné záruky toho, že je možné dosáhnout souladu s čl. 312 odst. 1 SFEU, předložila druhý návrh rozpočtu na rok 2021, jenž bude odrážet společný pohled; konstatuje, že návrh prvků pro společné závěry zahrnuje pět prohlášení, včetně prohlášení o boji proti dětské chudobě v rámci Evropského sociálního fondu+ a  o řešení dopadu krize COVID-19 na odvětví, jako je cestovní ruch a MSP, a na obyvatele nejvíce zasažené krizí;

3. konstatuje, že podmínky stanovené dohodovacím výborem byly splněny a druhý návrh souhrnného rozpočtu Unie na rozpočtový rok 2021, který předložila Komise, odpovídá společnému pohledu; konstatuje, že celková výše prostředků na závazky v rozpočtu na rok 2021 je stanovena na 164 251,5 milionu EUR a že pod stropy VFR pro rok 2021 zbývá rozpětí ve výši 778,8 milionu EUR v prostředcích na závazky;

4. vítá skutečnost, že navýšení o 185 milionů EUR oproti úrovni prvního návrhu rozpočtu ve znění  návrhu na změnu č. 1/2020, které je výsledkem dohodovacích jednání, odpovídá hlavním politickým prioritám Parlamentu; konstatuje, že toto navýšení zahrnuje 60,3 milionu EUR na Nástroj pro propojení Evropy – Doprava, 42 milionů EUR na program LIFE, 25,7 milionu EUR na program Digitální Evropa, 6,6 milionu EUR na program Práva a hodnoty (z čehož je 4,8 milionu EUR určeno na program Daphne), 2,7 milionu EUR na program Spravedlnost, 25 milionů EUR na humanitární pomoc, a to v rámci navýšení v objemu 500 milionů EUR na období let 2021 až 2027 dohodnutého ve VFR, 10,2 milionu EUR pro UNRWA v rámci nástroje pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci (NDICI) a 7,3 milionu EUR pro Úřad evropského veřejného žalobce, a to zejména na posílení stavu zaměstnanců;
dále si všímá, že návrh na změnu č. 1/2020 již zahrnuje navýšení prostředků na programy Horizont Evropa, Erasmus+ a EU4Health, a jsou tak zohledněny výsledky jednání o VFR;

5. konstatuje, že celková výše prostředků na platby v rozpočtu na rok 2021 je stanovena na 166 060,5 milionu EUR a že pod stropy VFR pro rok 2021 zbývá  rozpětí ve výši 2 001,4  milionu EUR v prostředcích na platby; vítá skutečnost, že celková výše prostředků na platby dohodnutá pro rok 2021 se oproti rozpočtu na rok 2020 zvyšuje o 1,2 %; zdůrazňuje význam společného prohlášení o prostředcích na platby, v němž se Parlament a Rada zavazují, že včas přijmou nezbytná rozhodnutí k pokrytí odůvodněných potřeb;

6. vítá skutečnost, že v souladu s čl. 15 odst. 3 finančního nařízení a se společným prohlášením o provádění tohoto ustanovení, na němž se dohodly Evropský parlament a Rada, se dohodovací výbor poprvé domluvil na tom, že bude na rozpočtové položky v oblasti výzkumu opětovně zpřístupněno 20 milionů EUR v prostředcích na závazky; trvá na tom, aby byl ve VFR v plném rozsahu proveden čl. 15 odst. 3 finančního nařízení, aby se tak dosáhlo dohodnuté částky ve výši 500 milionů EUR;

7. připomíná, že dohodovací výbor jednoznačně uvedl, že snížení prostředků pro Evropskou agenturu pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex) v roce 2021 nemá vliv na celkové navýšení o 500 milionů EUR (v cenách roku 2018), které bylo v rámci jednání o VFR politicky dohodnuto, a že toto snížení bude v souladu s dohodou o VFR v pozdějších letech kompenzováno;

8. vítá skutečnost, že se Parlamentu podařilo obhájit rozpočtovou nomenklaturu, která je oproti návrhu rozpočtu Komise diferencovanější, a to zejména pokud jde o nástroj NDICI, program Erasmus+, program Práva a hodnoty a sociální dialog; je přesvědčen, že tyto změny umožní Parlamentu a Radě lépe uplatňovat svou rozhodovací úlohu v rámci ročního rozpočtového procesu a dohlížet nad plněním rozpočtu; vyjadřuje nicméně politování nad tím, že se během dohodovacího řízení Radě a Komisi nepodařilo dohodnout na podrobnější nomenklatuře, kterou navrhoval Parlament, zejména pokud jde o Azylový a migrační fond, nástroj pro správu hranic a víza a nástroj předvstupní pomoci a diferencovanější rozlišení v případě nástroje NDICI, především ve složce „sousedství“;

9. konstatuje, že celková částka prostředků pro Parlament je v rozpočtu na rok 2021 stanovena ve výši 2 063 milionů EUR;

10. vítá, že bylo celkem vytvořeno 75 pracovních míst a že byly odpovídajícím způsobem navýšeny prostředky pro Soudní dvůr Evropské unie, Evropský hospodářský a sociální výbor, Evropský výbor regionů, evropského veřejného ochránce práv a Evropskou službu pro vnější činnost (ESVČ), aby se zajistily dostatečné zdroje a personál, které jim umožní co nejlépe plnit jejich úkoly a zajistí jejich optimální fungování;

11. vítá navýšení rozpočtové položky Evropského hospodářského a sociálního výboru určené na tlumočení o 590 854 EUR a navýšení rozpočtových položek Evropského výboru regionů určených na technické vybavení a zařízení a komunikační činnosti třetích stran a politických skupin o 564 796 EUR; 

12. vítá návrh Komise, aby byly v rozpočtu na rok 2021 navýšeny prostředky pro ESVČ, a to s ohledem na nové úkoly této služby v oblasti řízení evropského mírového nástroje a za účelem lepšího fungování konzulárních služeb; vítá rozpočtově neutrální převod zaměstnanců Komise ze správních útvarů delegací Unie do ESVČ, a to s cílem zjednodušit a racionalizovat administrativní a finanční postupy a umožnit efektivní a autonomní řízení zaměstnanců; vítá navýšení rozpočtové položky určené na kapacitu pro strategickou komunikaci v boji proti dezinformacím o 1 milion EUR;

13. souhlasí s tím, že 10% škrt v položkách určených na služební cesty je oprávněný, a to vzhledem ke zdravotní a hospodářské krizi vyvolané pandemií COVID-19;

14. schvaluje postoj Rady k druhému návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2021 i společná prohlášení, která jsou připojena k tomuto usnesení;

15. pověřuje svého předsedu, aby prohlásil souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2021 za přijatý s konečnou platností a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

16. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, ostatním dotčeným orgánům a institucím, jakož i vnitrostátním parlamentům.

 

 


 

PŘÍLOHA: PROHLÁŠENÍ DOHODOVACÍHO VÝBORU

1. Dohodovací výbor uvedený v čl. 314 odst. 5 SFEU na zasedání dne 4. prosince 2020 projednal návrh souhrnného rozpočtu na rok 2021 (COM(2020)300) předložený Komisí a návrh na změnu č. 1 souhrnného rozpočtu na rok 2021 (COM(2020)748).

2. Na tomto zasedání dosáhl dohodovací výbor společného pohledu na obsah rozpočtu na rok 2021 na základě čtvrté verze návrhu prvků pro společné závěry předloženého Komisí dne 4. prosince 2020.

3. Dohodovací výbor připomněl čl. 312 odst. 1 SFEU, který stanoví, že „roční rozpočet Unie je v souladu s víceletým finančním rámcem“, a s ohledem na okolnosti týkající se víceletého finančního rámce na období 2021–2027 dospěl k závěru, že se na společném návrhu není schopen domluvit během 21denního dohodovacího období, jak je stanoveno v čl. 314 odst. 5 SFEU.

4. Komise byla proto vyzvána, aby v souladu s čl. 314 odst. 8 SFEU předložila nový návrh rozpočtu na rok 2021, který bude řádně zohledňovat společný pohled dosažený v dohodovacím výboru, jakmile budou existovat dostatečné záruky, že čl. 312 odst. 1 SFEU bude možné dodržet, aby Evropský parlament a Rada mohly na tomto základě urychleně zpracovat takovýto nový návrh rozpočtu na rok 2021.

 

 

 

_________________________

 


 

PŘÍLOHA: Rozpočet na rok 2021 – Prvky pro společné závěry

Tyto společné závěry se vztahují na následující oddíly:

1. Rozpočet na rok 2021

2. Rozpočet 2020 – Návrh opravného rozpočtu č. 10/2020

3. Prohlášení

 

Souhrnný přehled

A. Rozpočet na rok 2021

 

Podle prvků pro společné závěry:

 celková výše prostředků na závazky v rozpočtu na rok 2021 je stanovena na 164 251,5 milionu EUR. Celkově tak pod stropy VFR pro rok 2021  zbývá rozpětí ve výši 778,8 milionu EUR v prostředcích na závazky.

 celková výše prostředků na platby v rozpočtu na rok 2021 je stanovena na 166 060,5 milionu EUR. Celkově tak pod stropy VFR pro rok 2021 zbývá rozpětí ve výši 2 001,4 milionu EUR v prostředcích na platby.

 Z nástroje pružnosti na rok 2021 se uvolňuje částka 76,4 milionu EUR v prostředcích na závazky pro okruh 2b Odolnost a hodnoty.

Prostředky na platby na rok 2021 související s uvolněním prostředků z nástroje pružnosti v letech 2018, 2019, 2020 a 2021 odhaduje Komise na 628,5 milionu EUR. Odhadovaný harmonogram plateb příslušných nesplacených částek za tyto roky je podrobně rozepsán v následující tabulce:

 

Nástroj pružnosti – profil plateb

Rok uvolnění prostředků

2021

2022

2023

2024

Celkem

2018

34,2

0,0

0,0

0,0

34,2

2019

135,2

140,9

82,2

0,0

358,4

2020

413,7

66,2

39,9

0,0

519,8

2021

45,4

13,0

10,3

7,6

76,4

Celkem

628,5

220,1

132,5

7,6

988,7

 

B. Rozpočet na rok 2020

Návrh opravného rozpočtu č. 10/2020 se schvaluje ve znění navrženém Komisí.

 


1. Rozpočet na rok 2021

1.1. „Uzavřené“ položky

Pokud není dále v těchto závěrech uvedeno jinak, všechny rozpočtové položky, které Rada ani Parlament nezměnily, a položky, u kterých Parlament v průběhu příslušného čtení přijal pozměňovací návrhy Rady, se potvrzují tak, jak jsou uvedeny v návrhu rozpočtu na rok 2021, který předložila Komise, ve znění návrhu na změnu č. 1/2021.

U ostatních rozpočtových položek se dohodovací výbor domluvil na závěrech uvedených v bodech 1.2 až 1.7 níže.

1.2. Horizontální aspekty

Decentralizované agentury

Příspěvek EU pro všechny decentralizované agentury (v prostředcích na závazky a v prostředcích na platby) a počet jejich pracovních míst jsou stanoveny ve výši navržené Komisí v návrhu na změnu č. 1/2021 s výjimkou:

 V okruhu 2b:

o Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA, článek rozpočtu 07 10 04), u níž se prostředky na závazky a na platby zvyšují o 638 178 EUR.

o Evropský institut pro rovnost žen a mužů (EIGE, článek rozpočtu 07 10 05), u něhož se prostředky na závazky a na platby zvyšují o 971 628 EUR.

o Agentura Evropské unie pro justiční spolupráci v trestních věcech (Eurojust, článek rozpočtu 07 10 07), u níž se prostředky na závazky a na platby zvyšují o 500 000 EUR.

o Úřad evropského veřejného žalobce (EPPO, článek rozpočtu 07 10 08), kterému bylo přiděleno 8 dodatečných pracovních míst (což představuje předsunutí navýšení plánovaného na rok 2022) a objem prostředků na závazky a platby se zvýšil o 7 252 790 EUR.

 V okruhu 4:

o Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex, článek rozpočtu 11 10 01), u níž se prostředky na závazky a na platby snižují o 61 000 000 EUR.

o Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA, článek rozpočtu 11 10 02), u níž se prostředky na závazky a na platby zvyšují o 500 000 EUR.

Výkonné agentury

Příspěvek EU pro výkonné agentury (v prostředcích na závazky a na platby) a počet jejich pracovních míst se stanoví ve výši navržené Komisí v návrhu rozpočtu ve znění návrhu na změnu č. 1/2021.

Komise předloží v roce 2021 návrh opravného rozpočtu s cílem přizpůsobit strukturu a prostředky novému souboru výkonných agentur, jakmile budou formálně zřízeny. Příslušné prováděcí rozhodnutí Komise o zřízení nových výkonných agentur a rozhodnutí Komise, kterými se na ně přenesou pravomoci, by měla být přijata začátkem roku 2021.


Pilotní projekty / přípravné akce

Byl dohodnut komplexní soubor 59 pilotních projektů / přípravných akcí navržených Parlamentem v celkové výši 71,8 mil. EUR v prostředcích na závazky.

Pokud se ukáže, že určitý pilotní projekt nebo přípravná akce spadá pod již existující právní základ, může Komise navrhnout převod prostředků do odpovídající rozpočtové položky, aby se provádění daného projektu či akce usnadnilo.

Tento soubor je plně v mezích stropů pro pilotní projekty a přípravné akce stanovených ve finančním nařízení.

 


1.3. Výdajové okruhy finančního rámce – prostředky na závazky

Poté, co vzal v úvahu výše uvedené závěry týkající se „uzavřených“ rozpočtových položek, agentur a pilotních projektů a přípravných akcí, se dohodovací výbor domluvil na tomto:

Okruh 1 – Jednotný trh, inovace, digitální agenda

Prostředky na závazky jsou stanoveny ve výši navržené Komisí v návrhu rozpočtu ve znění návrhu na změnu č. 1/2021, avšak s úpravami, na kterých se domluvil dohodovací výbor, jež jsou podrobně uvedeny v následující tabulce:

Rozpočtová položka / program

Název

Změna v prostředcích na závazky (v EUR)

NR 2021 (včetně návrhu na změnu č. 1)

Rozpočet na rok 2021

Rozdíl

1.0.221

CEF Doprava

1 725 058 000

1 785 393 458

60 335 458

02 03 01

Nástroj pro propojení Evropy – Doprava

1 711 996 420

1 772 331 878

60 335 458

1.0.23

Program Digitální Evropa

1 103 848 000

1 129 576 962

25 728 962

02 04 03

Umělá inteligence

293 895 160

318 323 274

24 428 114

02 04 04

Dovednosti

82 290 594

83 591 442

1 300 848

PPPA

Pilotní projekty a přípravné akce

 

 

35 965 000

 

Celkem

 

 

122 029 420

V důsledku toho je dohodnutý objem prostředků na závazky stanoven na 20 816,6 milionu EUR, takže pod výdajovým stropem okruhu 1 zbývá rozpětí ve výši 102,4 milionu EUR.

V souladu s čl. 15 odst. 3 finančního nařízení[9] souhlasí dohodovací výbor s tím, že budou opětovně zpřístupněny prostředky na závazky na rozpočtové položky v oblasti výzkumu v celkové výši 20 milionů EUR v prostředcích na závazky. Následující rozpočtové položky jsou posíleny takto:

 

 

(v EUR)

Rozpočtové položky

Prostředky na závazky

01 02 02 10

Klastr „Zdraví“

3 400 000

01 02 02 40

Klastr „Digitální oblast, průmysl a vesmír“

3 400 000

01 02 02 50

Klastr „Klima, energetika a mobilita“

6 600 000

01 02 02 60

Klastr „Potraviny, biohospodářství, přírodní zdroje, zemědělství a životní prostředí“

6 600 000

Celkem

 

20 000 000

Dohodovací výbor se také domluvil, že tyto prostředky jsou součástí celkové částky až 0,5 miliardy EUR (v cenách roku 2018) na období 2021–2027, která je obsažena ve společném prohlášení dohodnutém dne 10. listopadu 2020. Pro období 2022–2027 tak zbývá až 481,2 milionu EUR v cenách roku 2018.

Okruh 2a – Hospodářská, sociální a územní soudržnost

Prostředky na závazky jsou stanoveny ve výši navržené Komisí v návrhu rozpočtu ve znění návrhu na změnu č. 1/2021.

 

Okruh 2b – Odolnost a hodnoty

Prostředky na závazky jsou stanoveny ve výši navržené Komisí v návrhu rozpočtu ve znění návrhu na změnu č. 1/2021, avšak s úpravami, na kterých se domluvil dohodovací výbor, jež jsou podrobně uvedeny v následující tabulce:

Dohodovací výbor se zejména domluvil, že s ohledem na stávající úrokové sazby a úspěch nedávných finančních operací SURE mohou být prostředky v rozpočtové položce 06 04 01 sníženy o 71,9 milionu EUR při plném zachování kapacity pro financování nevratné složky nástroje NGEU v roce 2021.

Rozpočtová položka / program

Název

Změna v prostředcích na závazky (v EUR)

NR 2021 (včetně návrhu na změnu č. 1)

Rozpočet na rok 2021

Rozdíl

2.2.23

Finanční náklady na evropský nástroj na podporu oživení (EURI)

111 461 000

39 591 000

-71 870 000

06 04 01

Nástroj Evropské unie na podporu oživení (EURI) – výplata pravidelného kupónu a umoření v době splatnosti

106 461 000

34 591 000

-71 870 000

07 03 01

Podpora vzdělávací mobility u jednotlivců, jakož i spolupráce, začleňování, špičkové úrovně, kreativity a inovací na úrovni organizací a politik v oblasti vzdělávání a odborné přípravy

2 298 294 584

0

-2 298 294 584

07 03 01 01

Podpora vzdělávací mobility u jednotlivců, jakož i spolupráce, začleňování, špičkové úrovně, kreativity a inovací na úrovni organizací a politik v oblasti vzdělávání a odborné přípravy – nepřímé řízení

0

1 755 470 446

1 755 470 446

07 03 01 02

Podpora vzdělávací mobility u jednotlivců, jakož i spolupráce, začleňování, špičkové úrovně, kreativity a inovací na úrovni organizací a politik v oblasti vzdělávání a odborné přípravy – přímé řízení

0

542 824 138

542 824 138

2.2.351

Spravedlnost

43 696 000

46 392 538

2 696 538

07 07 01

Podpora justiční spolupráce

10 646 000

11 319 945

673 945

07 07 02

Podpora justičního vzdělávání

17 570 000

18 682 268

1 112 268

07 07 03

Podpora účinného přístupu ke spravedlnosti

14 380 000

15 290 325

910 325

2.2.352

Práva a hodnoty

90 624 000

97 179 152

6 555 152

07 06 02

Podpora angažovanosti a účasti občanů na demokratickém životě Unie

34 938 000

36 238 848

1 300 848

07 06 03

Daphne

15 690 000

20 444 304

4 754 304

07 06 04

Ochrana a podpora hodnot Unie

0

500 000

500 000

2.2.3DAG

Decentralizované agentury

211 135 699

220 498 295

9 362 596

07 10 04

Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA)

23 111 517

23 749 695

638 178

07 10 05

Evropský institut pro rovnost žen a mužů (EIGE)

7 955 000

8 926 628

971 628

07 10 07

Agentura Evropské unie pro justiční spolupráci v trestních věcech (Eurojust)

42 345 006

42 845 006

500 000

07 10 08

Úřad evropského veřejného žalobce (EPPO)

37 700 000

44 952 790

7 252 790

07 20 04 06

Zvláštní kompetence v oblasti sociální politiky, včetně sociálního dialogu

49 380 381

28 326 381

-21 054 000

07 20 04 09

Informační a vzdělávací opatření pro zaměstnanecké organizace

0

21 054 000

21 054 000

PPPA

Pilotní projekty a přípravné akce

 

 

31 870 000

 

Celkem

 

 

-21 385 714

V důsledku toho je dohodnutý objem prostředků na závazky stanoven na 4 671,4 milionu EUR, takže pod výdajovým stropem okruhu 2b nezbývá žádné rozpětí a z nástroje pružnosti se uvolní prostředky ve výši 76,4 milionu EUR.

Okruh 3 – Přírodní zdroje a životní prostředí

Prostředky na závazky jsou stanoveny ve výši navržené Komisí v návrhu rozpočtu ve znění návrhu na změnu č. 1/2021, avšak s úpravami, na kterých se domluvil dohodovací výbor, jež jsou podrobně uvedeny v následující tabulce:

Rozpočtová položka / program

Název

Změna v prostředcích na závazky (v EUR)

NR 2021 (včetně návrhu na změnu č. 1)

Rozpočet na rok 2021

Rozdíl

3.2.21

Program pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE)

696 491 000

738 505 372

42 014 372

09 02 01

Příroda a biologická rozmanitost

258 642 156

274 720 400

16 078 244

09 02 02

Oběhové hospodářství a kvalita života

168 461 328

178 933 566

10 472 238

09 02 03

Přizpůsobení se změně klimatu a její zmírňování

121 426 944

128 975 334

7 548 390

09 02 04

Přechod na čistou energii

127 332 437

135 247 937

7 915 500

PPPA

Pilotní projekty a přípravné akce

 

 

3 740 000

 

Celkem

 

 

45 754 372

V důsledku toho je dohodnutý objem prostředků na závazky stanoven na 58 568,6 milionu EUR, takže pod výdajovým stropem okruhu zbývá rozpětí ve výši 55,4 milionu EUR.

Okruh 4 – Migrace a správa hranic

Prostředky na závazky jsou stanoveny ve výši navržené Komisí v návrhu rozpočtu ve znění návrhu na změnu č. 1/2021, avšak s úpravami, na kterých se domluvil dohodovací výbor, jež jsou podrobně uvedeny v následující tabulce:

Rozpočtová položka / program

Název

Změna v prostředcích na závazky (v EUR)

NR 2021 (včetně návrhu na změnu č. 1)

Rozpočet na rok 2021

Rozdíl

4.0.2DAG

Decentralizované agentury

794 770 045

734 270 045

-60 500 000

11 10 01

Evropská pohraniční a pobřežní stráž (Frontex)

566 949 620

505 949 620

-61 000 000

11 10 02

Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva („eu-LISA“)

227 820 425

228 320 425

500 000

 

Celkem

 

 

-60 500 000

V návaznosti na nedávnou politickou dohodu mezi Evropským parlamentem a Radou ze dne 10. listopadu 2020 o VFR na období 2021–2027 a do doby, než budou příslušné texty schváleny, se dohodovací výbor shodl na tom, že snížení prostředků pro Evropskou agenturu pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex) v roce 2021 nemá vliv na celkové navýšení o 0,5 miliardy EUR (v cenách roku 2018), které bylo v této souvislosti politicky dohodnuto. Vedle tohoto navýšení bude škrt navrhovaný v roce 2021 kompenzován v pozdějších letech v souladu s dohodou o víceletém finančním rámci, přičemž budou dodrženy zásady řádného finančního řízení.

V důsledku toho je dohodnutý objem prostředků na závazky stanoven na 2 278,8 milionu EUR, takže pod výdajovým stropem okruhu zbývá rozpětí ve výši 188,2 milionu EUR.

Okruh 5 – Bezpečnost a obrana

Prostředky na závazky jsou stanoveny ve výši navržené Komisí v návrhu rozpočtu ve znění návrhu na změnu č. 1/2021.

Okruh 6 – Sousedství a svět

Prostředky na závazky jsou stanoveny ve výši navržené Komisí v návrhu rozpočtu ve znění návrhu na změnu č. 1/2021, avšak s úpravami, na kterých se domluvil dohodovací výbor, jež jsou podrobně uvedeny v následující tabulce:

Rozpočtová položka / program

Název

Změna v prostředcích na závazky (v EUR)

NR 2021 (včetně návrhu na změnu č. 1)

Rozpočet na rok 2021

Rozdíl

6.0.111

Nástroj pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci (NDICI)

12 060 779 767

12 070 958 148

10 178 381

15 02 01 10

Jižní sousedství

1 460 009 385

1 470 187 766

10 178 381

6.0.12

Humanitární pomoc (HUMA)

1 478 000 000

1 503 000 000

25 000 000

15 03 01

Humanitární pomoc

1 391 512 450

1 416 512 450

25 000 000

6.0.1SPEC

Výsady

91 394 973

93 023 514

1 628 541

15 20 04 03

Informační politika a strategická komunikace pro vnější činnost

41 756 023

43 384 564

1 628 541

PPPA

Pilotní projekty a přípravné akce

 

 

175 000

 

Celkem

 

 

36 981 922

V návaznosti na nedávnou politickou dohodu mezi Evropským parlamentem a Radou ze dne 10. listopadu 2020 o VFR na období 2021–2027 a do doby, než budou příslušné texty schváleny, se dohodovací výbor shodl na tom, že posílení humanitární pomoci je součástí celkového navýšení o 0,5 miliardy EUR (v cenách roku 2018), které bylo v této souvislosti politicky dohodnuto.

V důsledku toho je dohodnutý objem prostředků na závazky stanoven na 16 097,2 milionu EUR, takže pod výdajovým stropem okruhu zbývá rozpětí ve výši 149,8 milionu EUR.

 

 


Okruh 7 – Evropská veřejná správa

Počet míst v plánu pracovních míst orgánů a prostředky schválil dohodovací výbor ve výši navržené Komisí v návrhu rozpočtu ve znění návrhu na změnu č. 1/2021 s následujícími výjimkami:

 oddíl Evropského parlamentu, u něhož se schvaluje výsledek jeho čtení a který je dále upraven tak, aby zahrnoval i) dopad revidované aktualizace platů podle návrhu na změnu č. 1/2021 a ii) převod dvou pracovních míst z Evropského parlamentu (EP) na Evropskou komisi s cílem podpořit činnost týmu CERT-EU podle návrhu na změnu č. 1/2021;

 oddíl Rady, u něhož se schvaluje výsledek jeho čtení a který je dále upraven tak, aby zahrnoval dopad revidované aktualizace platů podle návrhu na změnu č. 1/2021;

 oddíl Evropského účetního dvora (EÚD), u něhož je odsouhlasena technická aktualizace v návaznosti na změnu plánu pracovních míst na základě použití čl. 53 odst. 1 finančního nařízení; tato operace zahrnovala přeměnu jednoho stálého pracovního místa AST11, jednoho stálého pracovního místa AST8, jednoho stálého pracovního místa AST7, dvou stálých míst AST5, jednoho stálého pracovního místa AST4 a jednoho dočasného místa AST/SC3 na tři stálá místa AD7 a čtyři stálá pracovní místa AD5 bez dopadu na výši prostředků;

 oddíl Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV), u něhož se výše prostředků na závazky a na platby zvyšuje o 590 854 EUR; 

 oddíl Evropského výboru regionů (VR), u něhož se výše prostředků na závazky a na platby zvyšuje o 564 796 EUR;

 oddíl Evropského inspektora ochrany údajů (EIOÚ), u něhož je odsouhlasena technická aktualizace v návaznosti na změnu plánu pracovních míst v návaznosti na použití čl. 53 odst. 1 finančního nařízení; tato operace zahrnovala přeměnu jednoho stálého pracovního místa AST5 na jedno stálé místo AST/SC6 bez dopadu na výši prostředků;

 oddíl Evropské služby pro vnější činnost (ESVČ), u něhož se výše prostředků na závazky a na platby zvyšuje o 1,0 milion EUR na kapacitu pro strategickou komunikaci.

V důsledku pandemie COVID-19 dohodovací výbor navíc výjimečně schválil 10% snížení prostředků na závazky a platby v souvislosti se služebními cestami všech orgánů s výjimkou Evropského parlamentu.

Kombinované úpravy, které vedou k celkovému snížení okruhu 7 o 8,8 milionu EUR, jsou podrobně rozepsány podle oddílů v následujících tabulkách:


Oddíl 1 – Evropský parlament

Program / rozpočtová položka

Název

Změna v prostředcích na závazky (v EUR)

NR 2021 (včetně návrhu na změnu č. 1)

Rozpočet na rok 2021

Rozdíl

1 4 0 0

Ostatní zaměstnanci – generální sekretariát a politické skupiny

63 837 727

65 039 727

1 202 000

1 4 0 1

Ostatní zaměstnanci – bezpečnost

38 084 545

34 584 545

-3 500 000

2 0 0 0

Nájemné

26 301 000

27 301 000

1 000 000

2 0 2 6

Zabezpečení a ostraha budov

16 030 000

19 530 000

3 500 000

3 0 2

Výdaje na reprezentaci

845 500

858 500

13 000

3 0 4 2

Schůze, kongresy, konference a delegace

2 780 000

2 857 000

77 000

3 2 0

Získávání odborného poradenství

6 629 500

7 491 500

862 000

2 1 2

Nábytek

5 910 000

4 910 000

-1 000 000

10 1

Rezerva na nepředvídané výdaje

4 500 000

2 346 000

-2 154 000

 

Celkem

 

 

0

Oddíl 2 – Evropská rada a Rada

Program / rozpočtová položka

Název

Změna v prostředcích na závazky (v EUR)

NR 2021 (včetně návrhu na změnu č. 1)

Rozpočet na rok 2021

Rozdíl

1 3 3 1

Výdaje generálního sekretariátu Rady na služební cesty

3 600 000

3 240 000

-360 000

1 3 3 2

Cestovní výdaje zaměstnanců v souvislosti s Evropskou radou

1 650 000

1 485 000

-165 000

2 2 0 0

Cestovní výdaje delegací

17 228 000

15 505 000

-1 723 000

2 2 0 1

Různé cestovní výdaje

570 000

513 000

-57 000

2 2 1 3

Informování a veřejné akce

5 095 000

4 585 500

-509 500

 

Celkem

 

 

-2 814 500

Oddíl 3 – Komise

Program / rozpočtová položka

Název

Změna v prostředcích na závazky (v EUR)

NR 2021 (včetně návrhu na změnu č. 1)

Rozpočet na rok 2021

Rozdíl

20 02 06 01

Výdaje na služební cesty a reprezentaci

59 145 000

53 230 000

-5 915 000

20 02 07 01

Výdaje na služební cesty a reprezentaci

6 083 000

5 475 000

-608 000

20 03 15 01 - O1 01 03 01

Úřad pro publikace – výdaje na služební cesty a reprezentaci

235 000

212 000

-23 000

20 03 15 02 - O2 01 03 01

Evropský úřad pro výběr personálu – výdaje na služební cesty a reprezentaci

401 000

361 000

-40 000

20 03 16 01 - O3 01 03 01

Úřad pro správu a vyplácení individuálních nároků – výdaje na služební cesty a reprezentaci

153 000

138 000

-15 000

20 03 16 02 - O4 01 03 01

Úřad pro infrastrukturu a logistiku – Brusel – výdaje na služební cesty a reprezentaci

138 000

124 000

-14 000

20 03 16 03 - O5 01 03 01

Úřad pro infrastrukturu a logistiku – Lucemburk – výdaje na služební cesty a reprezentaci

111 000

100 000

-11 000

20 03 17 - O6 01 03 01

Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) – výdaje na služební cesty a reprezentaci

1 460 000

1 314 000

-146 000

 

Celkem

 

 

-6 772 000

Oddíl 4 – Soudní dvůr Evropské unie

Program / rozpočtová položka

Název

Změna v prostředcích na závazky (v EUR)

NR 2021 (včetně návrhu na změnu č. 1)

Rozpočet na rok 2021

Rozdíl

1 6 2

Výdaje na služební cesty

450 000

405 000

-45 000

 

Celkem

 

 

-45 000

Oddíl 5 – Evropský účetní dvůr

Program / rozpočtová položka

Název

Změna v prostředcích na závazky (v EUR)

NR 2021 (včetně návrhu na změnu č. 1)

Rozpočet na rok 2021

Rozdíl

1 6 2

Výdaje na služební cesty

3 320 000

2 988 000

-332 000

 

Celkem

 

 

-332 000

Oddíl 6 – Evropský hospodářský a sociální výbor

Program / rozpočtová položka

Název

Změna v prostředcích na závazky (v EUR)

NR 2021 (včetně návrhu na změnu č. 1)

Rozpočet na rok 2021

Rozdíl

1 6 2

Výdaje na služební cesty

421 082

378 974

-42 108

2 5 4 8

Konferenční tlumočníci

6 735 709

7 326 563

590 854

 

Celkem

 

 

548 746

Oddíl 7 – Evropský výbor regionů

Program / rozpočtová položka

Název

Změna v prostředcích na závazky (v EUR)

NR 2021 (včetně návrhu na změnu č. 1)

Rozpočet na rok 2021

Rozdíl

1 6 2

Výdaje na služební cesty

311 461

280 315

-31 146

2 1 4

Technické vybavení a zařízení

1 097 271

1 262 067

164 796

2 5 4 1

Třetí strany

104 100

304 100

200 000

2 6 4

Komunikační činnost politických skupin VR

195 049

395 049

200 000

 

Celkem

 

 

533 650

Oddíl 8 – Evropský veřejný ochránce práv

Program / rozpočtová položka

Název

Změna v prostředcích na závazky (v EUR)

NR 2021 (včetně návrhu na změnu č. 1)

Rozpočet na rok 2021

Rozdíl

3 0 0

Výdaje na služební cesty zaměstnanců a služební cesty mezi třemi pracovními místy

150 000

135 000

-15 000

 

Celkem

 

 

-15 000

Oddíl 9 – Evropský inspektor ochrany údajů

Program / rozpočtová položka

Název

Změna v prostředcích na závazky (v EUR)

NR 2021 (včetně návrhu na změnu č. 1)

Rozpočet na rok 2021

Rozdíl

1 1 2 0

Výdaje na služební cesty, cestovní výdaje a jiné vedlejší výdaje

155 000

139 500

-15 500

3 0 3 0

Výdaje na služební cesty, cestovní výdaje a jiné vedlejší výdaje

50 000

45 000

-5 000

3 0 4 8

Výdaje předsedy a místopředsedů EDPB

59 000

53 100

-5 900

 

Celkem

 

 

-26 400

Oddíl 10 – Evropská služba pro vnější činnost

Program / rozpočtová položka

Název

Změna v prostředcích na závazky (v EUR)

NR 2021 (včetně návrhu na změnu č. 1)

Rozpočet na rok 2021

Rozdíl

1 4 0

Výdaje na služební cesty

9 132 050

8 229 645

-902 405

2 2 1 4

Kapacita pro strategickou komunikaci

3 000 000

4 000 000

1 000 000

 

Celkem

 

 

97 595

 

Dohodnutá výše prostředků na závazky je tak stanovena na 10 448,3 milionu EUR a pod výdajovým stropem okruhu 7 zbývá tedy rozpětí ve výši 186,7 milionu EUR.

Tematické zvláštní nástroje: EFG,  SEAR a BAR

Prostředky na závazky pro Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) a rezervu na solidaritu a pomoc při mimořádných událostech (SEAR) jsou stanoveny ve výši navržené Komisí v návrhu rozpočtu ve znění návrhu na změnu č. 1/2021.

p. m. Rezerva na vyrovnání se s důsledky brexitu (BAR) bude zahrnuta do opravného rozpočtu začátkem roku 2021.


1.4. Prostředky na platby

Celková výše prostředků na platby v rozpočtu na rok 2021 je stanovena ve výši uvedené v návrhu rozpočtu ve znění návrhu na změnu č. 1/2020, a to s následujícími úpravami, na kterých se dohodl dohodovací výbor:

1. Je zohledněna dohodnutá výše prostředků na závazky u nerozlišených výdajů, u nichž je navrhovaná výše prostředků na platby stejná jako výše prostředků na závazky. To zahrnuje snížení nákladů na financování evropského nástroje na podporu oživení (EURI) o –71,9 milionu EUR a úpravu příspěvku Unie decentralizovaným agenturám. Celkově tak dochází ke snížení prostředků o –123,0 milionu EUR.

2. Kombinované úpravy v rámci okruhu 7 vedou k celkovému snížení o 8,8 milionu EUR.

3. Výše prostředků na platby u všech nových pilotních projektů a přípravných akcí navržených Parlamentem je stanovena na úrovni 25 % odpovídajících prostředků na závazky nebo ve výši navržené Parlamentem, navrhuje-li EP nižší úroveň. V případě prodloužení stávajících pilotních projektů a přípravných akcí odpovídá výše prostředků na platby výši těchto prostředků stanovené v návrhu rozpočtu plus 25 % odpovídajících nových prostředků na závazky, nebo výši navržené Parlamentem, je-li nižší. Celkově tak dochází ke zvýšení prostředků o 17,9 milionu EUR.

4. V důsledku vývoje prostředků na závazky u rozlišených výdajů byly dohodnuty úpravy následujících rozpočtových položek:

Rozpočtová položka / program

Název

Změna prostředků na platby (v EUR)

NR 2021 (včetně návrhu na změnu č. 1)

Rozpočet na rok 2021

Rozdíl

1.0.221

Nástroj pro propojení Evropy – doprava

 

 

12 067 092

02 03 01

Nástroj pro propojení Evropy – doprava

33 691 420

45 758 512

12 067 092

1.0.23

Program Digitální Evropa

 

 

1 916 490

02 04 03

Umělá inteligence

21 891 450

23 711 034

1 819 584

02 04 04

Dovednosti

6 130 200

6 227 106

96 906

2.2.351

Spravedlnost

 

 

1 078 615

07 07 01

Podpora justiční spolupráce

4 258 400

4 527 978

269 578

07 07 02

Podpora justičního vzdělávání

7 028 000

7 472 907

444 907

07 07 03

Podpora účinného přístupu ke spravedlnosti

5 752 000

6 116 130

364 130

2.2.352

Práva a hodnoty

 

 

2 089 154

07 06 02

Podpora angažovanosti a účasti občanů na demokratickém životě Unie

12 489 000

12 879 258

390 258

07 06 03

Daphne

4 706 910

6 244 139

1 537 229

07 06 04

Ochrana a podpora hodnot Unie

0

161 667

161 667

2.2.3SPEC

Výsady

 

 

0

07 20 04 06

Zvláštní kompetence v oblasti sociální politiky, včetně sociálního dialogu

42 886 000

23 234 000

-19 652 000

07 20 04 09

Informační a vzdělávací opatření pro zaměstnanecké organizace

0

19 652 000

19 652 000

3.2.21

Program pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE)

 

 

1 336 954

09 02 01

Příroda a biologická rozmanitost

6 870 000

7 297 067

427 067

09 02 02

Oběhové hospodářství a kvalita života

10 394 052

11 040 188

646 136

09 02 03

Přizpůsobení se změně klimatu a její zmírňování

2 295 581

2 438 284

142 703

09 02 04

Přechod na čistou energii

1 947 232

2 068 280

121 048

6.0.111

Nástroj pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci (NDICI)

 

 

10 178 381

15 02 01 10

Jižní sousedství

143 096 572

153 274 953

10 178 381

6.0.12

Humanitární pomoc (HUMA)

 

 

20 000 000

15 03 01

Humanitární pomoc

1 800 000 000

1 820 000 000

20 000 000

6.0.1SPEC

Výsady

 

 

1 318 031

15 20 04 03

Informační politika a strategická komunikace pro vnější činnost

33 794 511

35 112 542

1 318 031

 

CELKEM

 

 

49 984 716

 

V důsledku výše uvedeného činí prostředky na platby celkem 166 060,5 milionu EUR, což představuje snížení o 63,9 milionu EUR ve srovnání s návrhem rozpočtu ve znění návrhu na změnu č. 1/2021.

1.5. Rezervy

Kromě rezerv uvedených v návrhu rozpočtu ve znění návrhu na změnu č. 1/2021 nejsou k dispozici žádné rezervy.

Prostředky na závazky a na platby pro nové programy, jejichž právní základy se v současnosti dokončují a jejichž přijetí se očekává počátkem roku 2021, nebudou prozatímně do rezerv zapsány.

Vzhledem k naléhavé povaze potřeb souvisejících s pandemií COVID-19 souhlasil dohodovací výbor výjimečně s tím, že do rezerv nebudou zapsány částky pro Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) a Evropskou agenturu pro léčivé přípravky (EMA).

 

1.6. Poznámky k rozpočtu

Znění poznámek k rozpočtu zůstává stejné jako v návrhu rozpočtu ve znění návrhu na změnu č. 1/2020, a to s následujícími úpravami, na kterých se dohodl dohodovací výbor:

 rozpočtové položky, v jejichž případě jsou návrhy na změny předložené Evropským parlamentem schváleny beze změn:

Rozpočtová položka

Název

Kapitola 07 10

Decentralizované agentury

 rozpočtové položky, v jejichž případě jsou návrhy na změny předložené Evropským parlamentem schváleny se změnou, kterou navrhla Komise ve svém dopise o proveditelnosti:

Rozpočtová položka

Název

01 02 02 20

Klastr „Kultura, kreativita a inkluzivní společnost“

07 02 01

Složka ESF+ v rámci sdíleného řízení – operační výdaje

15 03 02

Prevence katastrof, snižování jejich rizika a připravenost na ně

 rozpočtové položky, v jejichž případě jsou příslušné poznámky k rozpočtu tak, jak byly uvedeny v návrhu rozpočtu ve znění návrhu na změnu, schváleny s následujícími změnami:

Rozpočtová položka

Název

Kapitola 02 04

Program Digitální Evropa

Znění pozměnit následovně:

Budou-li tyto oblasti podporovány současně, pomohou vytvořit prosperující ekonomiku založenou na datech, podpoří začleňování a rovné příležitosti pro všechny a zajistí tvorbu hodnot.

02 04 04

Dovednosti

Doplnit následující text:

Program zajistí účinné prosazování rovných příležitostí pro všechny a zajistí, aby v rámci jeho akcí byl uplatňován genderový mainstreaming.

Kapitola 03 02

Program pro jednotný trh (včetně malých a středních podniků)

Znění pozměnit následovně:

Podpoří rovněž účast žen a přispěje k posílení postavení všech aktérů jednotného trhu: podniků, občanů včetně spotřebitelů, občanské společnosti a veřejných orgánů.

03 02 02

Doplnit následující text:

Program zajistí účinné prosazování rovných příležitostí pro všechny a zajistí, aby v rámci jeho akcí byl uplatňován genderový mainstreaming.

 V souladu s čl. 15 odst. 3 finančního nařízení a se společným prohlášením o provádění čl. 15 odst. 3, na němž se dohodly Evropský parlament a Rada, dohodovací výbor souhlasil s tím, že prostředky na závazky budou opět poskytnuty na rozpočtové položky v oblasti výzkumu. Rozpočtové poznámky k rozpočtovým položkám 01 02 02 10, 01 02 02 40, 01 02 02 50 a 01 02 02 60 budou odpovídajícím způsobem upraveny:

Rozpočtová položka

Název

01 02 02 10

Doplnit následující text:

V souladu s čl. 15 odst. 3 finančního nařízení je pro tento rozpočtový bod k dispozici částka ve výši 3 400 000 EUR v prostředcích na závazky v návaznosti na zrušení přidělení prostředků na závazky, které bylo provedeno v roce 2019 v důsledku úplného či částečného neuskutečnění výzkumných projektů.

01 02 02 40

Doplnit následující text:

V souladu s čl. 15 odst. 3 finančního nařízení je pro tento rozpočtový bod k dispozici částka ve výši 3 400 000 EUR

 v prostředcích na závazky v návaznosti na zrušení přidělení prostředků na závazky, které bylo provedeno v roce 2019 v důsledku úplného či částečného neuskutečnění výzkumných projektů.

01 02 02 50

Doplnit následující text:

V souladu s čl. 15 odst. 3 finančního nařízení je pro tento rozpočtový bod k dispozici částka ve výši 6 600 000 EUR v prostředcích na závazky v návaznosti na zrušení přidělení prostředků na závazky, které bylo provedeno v roce 2019 v důsledku úplného či částečného neuskutečnění výzkumných projektů.

01 02 02 60

Doplnit následující text:

V souladu s čl. 15 odst. 3 finančního nařízení je pro tento rozpočtový bod k dispozici částka ve výši 6 600 000 EUR v prostředcích na závazky v návaznosti na zrušení přidělení prostředků na závazky, které bylo provedeno v roce 2019 v důsledku úplného či částečného neuskutečnění výzkumných projektů.

 nové rozpočtové položky, u nichž jsou příslušné poznámky k rozpočtu schváleny v tomto znění:

Rozpočtová položka

Název

07 20 04 09

Doplnit následující text:

Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí výdajů na informační a vzdělávací opatření pro zaměstnanecké organizace, včetně zástupců zaměstnaneckých organizací v kandidátských zemích, související s činnostmi Unie v rámci realizace sociálního rozměru Unie.

Tato opatření by měla zaměstnaneckým organizacím pomoci při řešení obecných úkolů, před nimiž stojí evropská politika zaměstnanosti a sociální politika, jak jsou stanoveny v rámci strategie Evropa 2020 a v rámci iniciativ Unie s cílem řešit dopady hospodářské krize.

Zvláštní pozornost bude věnována školení v oblasti genderové problematiky na pracovišti.

07 06 04

Doplnit následující text:

Tyto prostředky jsou především určeny na ochranu, podporu a zvyšování povědomí o právech poskytováním finanční podpory organizacím občanské společnosti působícím na místní, regionální a nadnárodní úrovni při podpoře a pěstování těchto práv, a tedy i na ochranu a podporu hodnot Unie a dodržování zásad právního státu; tyto prostředky tak mají přispět k budování demokratičtější Unie, k demokratickému dialogu, transparentnosti a řádné správě věcí veřejných.

Za účelem dosažení výše uvedeného konkrétního cíle budou zejména podporovány organizace občanské společnosti a neziskové zúčastněné strany, které jsou aktivní v oblastech programu, aby byly lépe schopny reagovat, provádět propagační činnost na podporu práv a zajistit všem občanům odpovídající přístup ke službám, k poradenství a podpůrným činnostem, které nabízejí.

 nové rozpočtové položky vyplývající z následujícího rozdělení položky 07 03 01 na dvě samostatné položky, pro něž jsou příslušné poznámky k rozpočtu schváleny takto:

Rozpočtová položka

Název

07 03 01

Vypustit stávající text

07 03 01 01

Doplnit následující text:

Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí oblasti vzdělávání a odborné přípravy programu Erasmus+ v rámci nepřímého řízení. Jsou z nich podporovány 3 klíčové akce a akce programu Jean Monnet.

 

Klíčová akce 1: Vzdělávací mobilita

Na poli vzdělávání a odborné přípravy bude program podporovat tyto oblasti: a) mobilita vysokoškolských studentů a pracovníků; b) mobilita studentů a pracovníků v rámci odborného vzdělávání a přípravy; c) mobilita žáků a zaměstnanců škol; d) mobilita pracovníků v rámci vzdělávání dospělých; e) příležitosti pro jazykové vzdělávání, včetně činností na podporu mobility.

 

Klíčová akce 2: Spolupráce mezi organizacemi a institucemi

Na poli vzdělávání a odborné přípravy bude program podporovat tyto oblasti: a) partnerství pro spolupráci a výměny osvědčených postupů, včetně partnerství malého rozsahu na podporu širšího a inkluzivnějšího přístupu k programu; b) partnerství na podporu špičkové úrovně, zejména Evropské univerzity, střediska pro špičkovou úroveň odborného vzdělávání a společné magisterské programy; c) partnerství pro inovace s cílem posílit inovační kapacitu Evropy; d) online platformy a nástroje virtuální spolupráce, včetně podpůrných služeb pro eTwinning a pro elektronickou platformu pro vzdělávání dospělých v Evropě.

 

Klíčová akce 3: Podpora rozvoje politik a spolupráce

Na poli vzdělávání a odborné přípravy bude program podporovat tyto oblasti:

a) příprava a provádění obecných a odvětvových politických programů Unie týkajících se vzdělávání a odborné přípravy, a to i za podpory sítě Eurydice nebo činností jiných příslušných organizací; b) podpora nástrojů a opatření Unie pro rozvoj kvality, transparentnosti a uznávání kompetencí, dovedností a kvalifikací; c) politický dialog a spolupráce s klíčovými zúčastněnými stranami, včetně celounijních sítí, evropských nevládních organizací a mezinárodních organizací v oblasti vzdělávání a odborné přípravy; d) opatření, která přispějí ke kvalitnímu ainkluzivnímu provádění programu; e) spolupráce s dalšími nástroji Unie a zajištění podpory dalších oblastí politiky Unie; f) činnosti zaměřené na šíření informací a zvyšování povědomí o výsledcích a prioritách evropské politiky, jakož i o samotném programu.

Akce programu Jean Monnet

Program podpoří výuku, učení, výzkum a diskuse o otázkách evropské integrace prostřednictvím těchto opatření: a) akce programu Jean Monnet v oblasti vysokoškolského vzdělávání; b) akce programu Jean Monnet v dalších oblastech vzdělávání a odborné přípravy; c) podpora těchto institucí sledujících nějaký cíl v evropském zájmu: Evropský univerzitní institut ve Florencii, včetně Školy nadnárodní správy věcí veřejných; Evropská univerzita (v Bruggách a Natolinu); Evropský institut veřejné správy v Maastrichtu; Akademie evropského práva v Trevíru; Evropská agentura pro speciální a inkluzivní vzdělávání v Odense a Mezinárodní středisko evropského vzdělávání v Nice.

07 03 01 02

Doplnit následující text:

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí oblasti vzdělávání a odborné přípravy programu Erasmus+ v rámci přímého řízení. Jsou z nich podporovány 3 klíčové akce a akce programu Jean Monnet.

 

Klíčová akce 1: Vzdělávací mobilita

Na poli vzdělávání a odborné přípravy bude program podporovat tyto oblasti: a) mobilita vysokoškolských studentů a pracovníků; b) mobilita studentů a pracovníků v rámci odborného vzdělávání a přípravy; c) mobilita žáků a zaměstnanců škol; d) mobilita pracovníků v rámci vzdělávání dospělých; e) příležitosti pro jazykové vzdělávání, včetně činností na podporu mobility.

 

Klíčová akce 2: Spolupráce mezi organizacemi a institucemi

Na poli vzdělávání a odborné přípravy bude program podporovat tyto oblasti: a) partnerství pro spolupráci a výměny osvědčených postupů, včetně partnerství malého rozsahu na podporu širšího a inkluzivnějšího přístupu k programu; b) partnerství na podporu špičkové úrovně, zejména Evropské univerzity, střediska pro špičkovou úroveň odborného vzdělávání a společné magisterské programy; c) partnerství pro inovace s cílem posílit inovační kapacitu Evropy; d) online platformy a nástroje virtuální spolupráce, včetně podpůrných služeb pro eTwinning a pro elektronickou platformu pro vzdělávání dospělých v Evropě.

 

Klíčová akce 3: Podpora rozvoje politik a spolupráce

Na poli vzdělávání a odborné přípravy bude program podporovat tyto oblasti:

a) příprava a provádění obecných a odvětvových politických programů Unie týkajících se vzdělávání a odborné přípravy, a to i za podpory sítě Eurydice nebo činností jiných příslušných organizací; b) podpora nástrojů a opatření Unie pro rozvoj kvality, transparentnosti a uznávání kompetencí, dovedností a kvalifikací; c) politický dialog a spolupráce s klíčovými zúčastněnými stranami, včetně celounijních sítí, evropských nevládních organizací a mezinárodních organizací v oblasti vzdělávání a odborné přípravy; d) opatření, která přispějí ke kvalitnímu a inkluzivnímu provádění programu; e) spolupráce s dalšími nástroji Unie a zajištění podpory dalších oblastí politiky Unie; f) činnosti zaměřené na šíření informací a zvyšování povědomí o výsledcích a prioritách evropské politiky, jakož i o samotném programu.

Akce programu Jean Monnet

Program podpoří výuku, učení, výzkum a diskuse o otázkách evropské integrace prostřednictvím těchto opatření: a) akce programu Jean Monnet v oblasti vysokoškolského vzdělávání; b) akce programu Jean Monnet v dalších oblastech vzdělávání a odborné přípravy; c) podpora těchto institucí sledujících nějaký cíl, jenž je v evropském zájmu: Evropský univerzitní institut ve Florencii, včetně Školy nadnárodní správy věcí veřejných; Evropská univerzita (v Bruggách a Natolinu); Evropský institut veřejné správy v Maastrichtu; Akademie evropského práva v Trevíru; Evropská agentura pro speciální a inkluzivní vzdělávání v Odense a Mezinárodní středisko evropského vzdělávání v Nice.

Přitom se rozumí, že změny učiněné Evropským parlamentem nebo Radou nemohou měnit nebo rozšiřovat oblast působnosti stávajícího právního základu ani zasahovat do administrativní autonomie orgánů a že dané akce mohou být financovány z dostupných zdrojů.

1.7. Rozpočtová nomenklatura

Rozpočtová nomenklatura navržená Komisí v návrhu rozpočtu, ve znění návrhu na změnu č. 1/2021, je schválena včetně nových pilotních projektů a přípravných akcí (s výjimkou nové přípravné akce PA 01 21 01, v jejímž případě se související prostředky přidávají ke stávající přípravné akci PA 01 20 01). Dohodovací výbor se navíc dohodl na následujících úpravách:

 

 doplnění těchto dvou dalších položek:

Rozpočtová položka

Okruh / kategorie politiky

Název

07 20 04 09

2b / 2.2.3SPEC

Informační a vzdělávací opatření pro zaměstnanecké organizace

07 06 04

2b / 2.2.352

Ochrana a podpora hodnot Unie

 

 Položka 07 03 01 „Podpora vzdělávací mobility u jednotlivců, jakož i spolupráce, začleňování, špičkové úrovně, kreativity a inovací na úrovni organizací a politik v oblasti vzdělávání a odborné přípravy“ se tímto způsobem rozděluje na dvě samostatné položky, aniž by to mělo dopad na výši prostředků:

Rozpočtová položka / program

Název

Prostředky (v EUR)

Závazek

Platba

07 03 01

Podpora vzdělávací mobility u jednotlivců, jakož i spolupráce, začleňování, špičkové úrovně, kreativity a inovací na úrovni organizací a politik v oblasti vzdělávání a odborné přípravy

 

 

07 03 01 01

Podpora vzdělávací mobility u jednotlivců, jakož i spolupráce, začleňování, špičkové úrovně, kreativity a inovací na úrovni organizací a politik v oblasti vzdělávání a odborné přípravy – nepřímé řízení

1 755 470 446

1 468 151 286

07 03 01 02

Podpora vzdělávací mobility u jednotlivců, jakož i spolupráce, začleňování, špičkové úrovně, kreativity a inovací na úrovni organizací a politik v oblasti vzdělávání a odborné přípravy – přímé řízení

542 824 138

295 331 144

 


 

2. Rozpočet na rok 2020

Návrh opravného rozpočtu (NOR) 10/2020 se schvaluje ve znění navrženém Komisí.


 

3. Prohlášení

3.1. Jednostranné prohlášení Evropské komise o boji proti dětské chudobě v rámci Evropského sociálního fondu+

Řešení dětské chudoby nabude ještě více na významu, zejména v souvislosti se současnou krizí COVID-19, a je třeba na něj vyčlenit dostatečné zdroje. Revidovaný návrh týkající se Evropského sociálního fondu+ (COM(2020) 447) zahrnuje zvláštní tematické zaměření na řešení dětské chudoby. Vyžaduje, aby každý členský stát přidělil v rámci sdíleného řízení alespoň 5 % svých prostředků ESF+ na podporu cílených opatření a strukturálních reforem zaměřených na řešení dětské chudoby (čl. 7 odst. 3 písm. a)). Vzhledem k aktuálně předpokládaným přídělům pro jednotlivé členské státy na programové období 2021–2027 to představuje téměř 5 miliard EUR v běžných cenách.

3.2. Společné prohlášení Evropského parlamentu a Rady ohledně prostředků na platby

Rada a Parlament vyzývají Komisi, aby během roku 2021 nadále pozorně a aktivně sledovala provádění programů z období 2014–2020 (zejména v podokruhu 2a a v souvislosti s rozvojem venkova). Za tímto účelem Rada a Parlament Komisi vybízí, aby včas předložila aktualizované údaje o současném stavu a odhady, pokud jde o prostředky na platby v roce 2021. Rada a Parlament Komisi vyzývají, aby v případě, že z údajů vyplyne, že prostředky uvedené v rozpočtu na rok 2021 nepostačují k pokrytí potřeb, předložila co nejdříve vhodné řešení, mimo jiné návrh opravného rozpočtu, tak aby Evropský parlament a Rada mohly v příslušný okamžik přijmout v souvislosti s odůvodněnými potřebami veškerá nezbytná rozhodnutí. Rada a Parlament vezmou v příslušných případech v úvahu naléhavost dané záležitosti a osmitýdenní rozhodovací lhůtu zkrátí, bude-li to považováno za nezbytné. Totéž se použije obdobně, pokud z číselných údajů vyplyne, že prostředky uvedené v rozpočtu na rok 2021 jsou vyšší, než je potřeba.

3.3. Společné prohlášení Evropského parlamentu, Rady a Komise o řešení dopadu krize COVID-19

Aby bylo možné řešit dopad bezprecedentní krize COVID-19 v nejlepším zájmu EU, jsou Evropský parlament, Rada a Komise odhodlány přijmout nezbytná opatření k rychlému využití plného potenciálu nové generace programů EU a věnovat zvláštní pozornost hospodářským odvětvím, která jsou krizí nejvíce zasažena, jako je cestovní ruch a malé a střední podniky, a osobám, které krize postihla nejvíce, jako jsou děti a mladí lidé.

3.4. Jednostranné prohlášení Komise o řízení decentralizovaných agentur

Komise má vážný zájem zajistit, aby decentralizované agentury EU plnily svůj mandát, včetně posílení a zefektivnění jejich řízení, jakož i podpory harmonizovaného plánování a podávání zpráv všemi decentralizovanými agenturami. Komise se domnívá, že zvláštní zpráva Evropského účetního dvora 22/2020 a odpovědi na tuto zprávu by mohly být základem pro následná opatření založená na spolupráci, která budou vyžadovat podporu Rady a Parlamentu.

3.5. Společné prohlášení Evropského parlamentu a Rady ohledně rezervy na vyrovnání se s důsledky brexitu

Evropský parlament a Rada vyzývají Komisi, aby neprodleně předložila návrh příslušného nástroje, který je nezbytný pro neprodlené zprovoznění rezervy na vyrovnání se s důsledky brexitu, s cílem zajistit, aby v rozpočtovém roce 2021 mohl být uvolněn dostatečný objem prostředků. Evropský parlament a Rada při svých jednáních zohlední naléhavost této záležitosti.

Evropský parlament a Rada vyzývají Komisi, aby co nejdříve, jakmile to bude vhodné, předložila návrh opravného rozpočtu, aby v rozpočtovém roce 2021 byly k dispozici nezbytné prostředky. Evropský parlament a Rada tento návrh opravného rozpočtu posoudí s náležitou naléhavostí.

 


INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

15.12.2020

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

31

2

4

Členové přítomní při konečném hlasování

Rasmus Andresen, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Vlad Gheorghe, Elisabetta Gualmini, Francisco Guerreiro, Valérie Hayer, Eero Heinäluoma, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Silvia Modig, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Dimitrios Papadimoulis, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Mario Furore

 


 

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

31

+

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig

S&D

Robert Biedroń, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, Eero Heinäluoma, Margarida Marques, Victor Negrescu, Nils Ušakovs

Renew

Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Valérie Hayer, Moritz Körner, Nils Torvalds

Verts/ALE

Rasmus Andresen, David Cormand, Alexandra Geese, Francisco Guerreiro

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca

NI

Mario Furore

 

2

-

ID

Joachim Kuhs, Hélène Laporte

 

4

0

S&D

Pierre Larrouturou

ID

Anna Bonfrisco

GUE/NGL

Silvia Modig, Dimitrios Papadimoulis

 

Význam zkratek:

+ : pro

- : proti

0 : zdrželi se

 

 

Poslední aktualizace: 16. prosince 2020
Právní upozornění - Ochrana soukromí