Izvješće - A9-0267/2020Izvješće
A9-0267/2020

IZVJEŠĆE o stajalištu Vijeća o drugom nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2021.

15.12.2020 - (13892/2020 – C9-0408/2020 – 2020/0371(BUD))

Prijedlog rezolucije
Odbor za proračune
Izvjestitelji:  Pierre Larrouturou (dio III. – Komisija)
 Olivier Chastel (ostali dijelovi)


Postupak : 2020/0371(BUD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
A9-0267/2020
Podneseni tekstovi :
A9-0267/2020
Rasprave :
Doneseni tekstovi :

PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o stajalištu Vijeća o drugom nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2021. (13892/2020 – C9-0408/2020 – 2020/0371(BUD))

 

 

Europski parlament,

 uzimajući u obzir tematsko izvješće Međuvladinog tijela za klimatske promjene (IPCC) od 8. listopada 2018. o globalnom zatopljenju od 1,5 °C[1],

 uzimajući u obzir članak 314. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

 uzimajući u obzir članak 106.a Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju,

 uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2014/335/EU, Euratom od 26. svibnja 2014. o sustavu vlastitih sredstava Europske unije[2],

 uzimajući u obzir Nacrt odluke Vijeća o sustavu vlastitih sredstava Europske unije te o stavljanju izvan snage Odluke 2014/335/EU, Euratom,

 uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002[3],

 uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012[4],

 uzimajući u obzir Uredbu Vijeća kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2021. – 2027.,

 uzimajući u obzir Međuinstitucijski sporazum između Europskog parlamenta, Vijeća Europske unije i Europske komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju te o novim vlastitim sredstvima, uključujući plan za uvođenje novih vlastitih sredstava,

 uzimajući u obzir politički dogovor od 10. studenog 2020. o višegodišnjem financijskom okviru za razdoblje 2021. – 2027.;

 uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 16. siječnja 2020. o 15. sastanku Konferencije stranaka Konvencije o biološkoj raznolikosti (COP15)[5],

 uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 19. lipnja 2020. o općim smjernicama za pripremu proračuna za 2021., dio III. – Komisija[6],

 uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 11. svibnja 2020. o procjeni prihoda i rashoda Europskog parlamenta za financijsku godinu 2021.[7],

 uzimajući u obzir Nacrt općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2021., koji je Komisija usvojila 27. srpnja 2020. (COM(2020)0300) („prvi nacrt proračuna”),

 uzimajući u obzir stajalište o nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2021., koje je Vijeće usvojilo 28. rujna 2020. i proslijedilo Europskom parlamentu 1. listopada 2020. (11072/1/2020 – C9-0314/2020),

 uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 12. studenog 2020. o stajalištu Vijeća o nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2021.[8],

 uzimajući u obzir činjenicu da Odbor za mirenje nije postigao dogovor o zajedničkom tekstu u roku od 21 dana, navedenom u članku 314. stavku 6. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

 uzimajući u obzir izjavu Odbora za mirenje o zajedničkom dogovoru o sadržaju proračuna za 2021.,

 uzimajući u obzir drugi nacrt općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2021., koji je Komisija usvojila 10. prosinca 2020. (COM(2018)0836), u skladu s člankom 314. stavkom 8. UFEU-a,

 uzimajući u obzir stajalište o drugom nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2021., koje je Vijeće usvojilo 14. prosinca 2020. (13892/2020 – C9-0408/2020),

 uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika,

 uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A9-0267/2020),

1. podsjeća da se člankom 312. stavkom 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) predviđa da godišnji proračun Unije mora biti u skladu s višegodišnjim financijskim okvirom; konstatira da Odbor za mirenje, koji se sastao 4. prosinca 2020., nije uspio postići dogovor o zajedničkom tekstu u okviru razdoblja od 21 dana predviđenog člankom 314. stavkom 5. UFEU-a, s obzirom na nejasnoće u pogledu višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2021. – 2027. (VFO) do kraja razdoblja mirenja;

2. podsjeća da je Odbor za mirenje postigao zajednički dogovor o sadržaju proračuna za 2021. na temelju nacrta elemenata za zajedničke zaključke br. 4, koji je Komisija predstavila 4. prosinca 2020., te je pozvao Komisiju da podnese drugi nacrt proračuna za 2021. koji bi bio u skladu sa zajedničkim dogovorom, čim bude postojalo dovoljno jamstvo da će se ispuniti članak 312. stavak 1. UFEU-a; konstatira da nacrt elemenata za zajedničke zaključke sadrži pet izjava, među kojima su i izjava o rješavanju problema siromaštva djece u okviru Europskog socijalnog fonda+ te izjava o ublažavanju učinaka krize uzrokovane bolešću COVID-19 na najugroženije ljude i sektore, kao što su turizam te mala i srednja poduzeća;

3. napominje da su uvjeti koje je utvrdio Odbor za mirenje ispunjeni te da je drugi nacrt općeg proračuna Unije za financijsku godinu 2021., u obliku u kojem ga je Komisija predstavila, u skladu sa zajedničkim dogovorom; konstatira da ukupna razina odobrenih sredstava za preuzimanje obveza u proračunu za 2021. iznosi 164 251,5 milijuna EUR, pri čemu razlika do gornje granice VFO-a za obveze za 2021. iznosi 778,8 milijuna EUR;

4. pozdravlja činjenicu da je povećanje od 185 milijuna EUR u odnosu na prvi nacrt proračuna, u skladu s Pismom izmjene br. 1/2020, postignuto u okviru mirenja, u skladu s glavnim političkim prioritetima Parlamenta; konstatira da povećanja uključuju 60,3 milijuna EUR za Instrument za povezivanje Europe – Promet, 42 milijuna EUR za LIFE, 25,7 milijuna EUR za program Digitalna Europa, 6,6 milijuna EUR za program Prava i vrijednosti (od čega se 4,8 milijuna odnosi na Daphne), 2,7 milijuna EUR za program Pravosuđe, 25 milijuna EUR za humanitarnu pomoć, u okviru dodatnih 500 milijuna EUR za razdoblje od 2021. do 2027., dogovorenih u kontekstu VFO-a, 10,2 milijuna EUR za UNRWA-u u okviru Instrumenta za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju (NDICI) te 7,3 milijuna EUR za Ured europskog javnog tužitelja, uglavnom za zapošljavanje; nadalje, napominje da Pismo izmjene br. 1/2020 već sadržava povećanja za programe Obzor Europa, Erasmus+ i EU za zdravlje, u skladu s ishodom pregovora o VFO-u;

5. konstatira da ukupna razina odobrenih sredstava za plaćanje u proračunu za 2021. iznosi 166 060,5 milijuna EUR, pri čemu razlika do gornje granice VFO-a za plaćanja za 2021. iznosi 2 001,4 milijuna EUR; pozdravlja činjenicu da je dogovorena ukupna razina odobrenih sredstava za plaćanje za 2021. veća za 1,2 % u odnosu na proračun za 2020.; ističe važnost zajedničke izjave o odobrenim sredstvima za plaćanje u okviru koje se Parlament i Vijeće obvezuju da će pravovremeno donositi potrebne odluke za podmirenje svih opravdanih potreba;

6. pozdravlja činjenicu da je, u skladu s člankom 15. stavkom 3. Financijske uredbe i zajedničkom izjavom o provedbi tog stavka o kojoj su se usuglasili Europski parlament i Vijeće, Odbor za mirenje prvi put postigao dogovor o tome da se ponovno stavi na raspolaganje 20 milijuna EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza za proračunske linije za istraživanje; ustraje na cjelovitoj provedbi članka 15. stavka 3. Financijske uredbe u VFO-u kako bi se postigao dogovoreni iznos od 500 milijuna EUR;

7. podsjeća da je Odbor za mirenje jasno dao do znanja da smanjenje od 61 milijuna EUR za Agenciju za europsku graničnu i obalnu stražu (Frontex) u 2021. ne utječe na ukupno povećanje od 500 milijuna EUR (u cijenama iz 2018.) koje je politički dogovoreno u kontekstu pregovora o VFO-u, te da će spomenuto smanjenje biti kompenzirano u nadolazećim godinama, u skladu s dogovorom o VFO-u;

8. pozdravlja činjenicu da je Parlament uspješno argumentirao potrebu za diferenciranijom proračunskom nomenklaturom u usporedbi s prvim nacrtom proračuna koji je predstavila Komisija, i to u pogledu NDICI-ja, programa Erasmus+ i Prava i vrijednosti te socijalnog dijaloga; smatra da će te izmjene omogućiti Parlamentu i Vijeću da bolje izvršavaju svoju ulogu donositelja odluka u godišnjem proračunskom postupku kao i provoditelja nadzora nad izvršenjem proračuna; međutim, izražava žaljenje zbog činjenice da tijekom mirenja Vijeće i Komisija nisu pristali na detaljniju nomenklaturu koju je predložio Parlament, posebno kad je riječ o Fondu za azil i migracije i Instrumentu za upravljanje granicama i vize, kao i o Instrumentu za pretpristupnu pomoć, te na veću diferenciranost NDICI-ja, osobito za potprogram koji se odnosi na susjedstvo;

9.  konstatira da ukupna razina odobrenih sredstava u proračunu za 2021. za Parlament iznosi 2 063 milijuna EUR;

10. pozdravlja otvaranje ukupno 75 radnih mjesta, zajedno s odgovarajućim povećanjem iznosa odobrenih sredstava za Sud Europske unije, Europski gospodarski i socijalni odbor, Europski odbor regija, Europskog ombudsmana i Europsku službu za vanjsko djelovanje (ESVD), kako bi spomenute institucije raspolagale dovoljnim resursima i osobljem u cilju što boljeg ispunjavanja svojih zadaća i optimalnog funkcioniranja;

11. pozdravlja dodatnih 590 584 EUR u proračunskoj liniji za usmeno prevođenje za Europski gospodarski i socijalni odbor, dodatnih 564 796 EUR za tehničku opremu i instalacije za Europski odbor regija, kao i za proračunske linije za treće strane i komunikacijske aktivnosti klubova zastupnika;

12. pozdravlja prijedlog Komisije da se u proračunu za 2021. godinu povećaju odobrena sredstva za ESVD zbog novih odgovornosti u upravljanju Europskim instrumentom mirovne pomoći i za bolju operativnost konzularnih službi; pozdravlja proračunski neutralan prijenos osoblja Komisije iz administracije delegacija Unije u ESVD u cilju jednostavnije i racionalnije uprave i raspolaganja novcem, kao i učinkovitog i autonomnog upravljanja osobljem; pozdravlja povećanje od 1 milijun EUR u proračunskoj liniji koja se odnosi na sposobnost strateške komunikacije u cilju borbe protiv dezinformiranja;

13. slaže se da je smanjenje od 10 % u linijama za službena putovanja opravdano s obzirom na zdravstvenu i gospodarsku krizu prouzročenu izbijanjem bolesti COVID-19;

14. odobrava stajalište Vijeća o drugom nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2021., kao i zajedničke izjave priložene ovoj Rezoluciji;

15. nalaže svojem predsjedniku da proglasi opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2021. konačno donesenim i da ga da na objavu u Službenom listu Europske unije;

16. nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, drugim relevantnim institucijama i tijelima te nacionalnim parlamentima.


 

PRILOG: IZJAVA ODBORA ZA MIRENJE

1. Odbor za mirenje iz članka 314. stavka 5. UFEU-a, koji se sastao 4. prosinca 2020., razmotrio je prijedlog nacrta općeg proračuna za 2021. (COM(2020) 300), koji je podnijela Komisija, kao i Pismo izmjene br. 1 za nacrt općeg proračuna za 2021. (COM(2020) 748).

2. Na tom je sastanku Odbor za mirenje postigao zajednički dogovor o sadržaju proračuna za 2021., na temelju nacrta elemenata za zajedničke zaključke br. 4, koje je Komisija predstavila 4. prosinca 2020.

3. Pozivajući se na članak 312. stavak 1. UFEU-a, prema kojemu godišnji proračun Unije mora biti u skladu s višegodišnjim financijskim okvirom, Odbor za mirenje, u svjetlu okolnosti povezanih s višegodišnjim financijskim okvirom za razdoblje 2021. – 2027., nije u mogućnosti postići dogovor o zajedničkom tekstu u razdoblju mirenja od 21 dana, u skladu s člankom 314. stavkom 5. UFEU-a.

4. Stoga se Komisija poziva na podnošenje novog nacrta proračuna za 2021., u skladu s člankom 314. stavkom 8. UFEU-a, koji bi bio u skladu sa zajedničkim dogovorom postignutim u Odboru za mirenje, čim bude postojalo dovoljno jamstvo da će se ispuniti članak 312. stavak 1. UFEU-a, kako bi se Europskom parlamentu i Vijeću na temelju toga omogućilo da žurno obrade novi nacrt proračuna za 2021.

 

 

 

_________________________

 


 

PRILOG: Proračun za 2021. – Elementi za zajedničke zaključke

Zajednički zaključci obuhvaćaju sljedeće dijelove:

1. Proračun za 2021.

2. Proračun za 2020. – Nacrt izmjene proračuna br. 10/2020

3. Izjave

 

Sažetak

A. Proračun za 2021.

 

U skladu s elementima za zajedničke zaključke:

- Ukupna razina odobrenih sredstava za preuzimanje obveza u proračunu za 2021. iznosi 164 251,5 milijuna EUR. Ukupno gledajući, preostala razlika do gornje granice VFO-a za 2021. u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza iznosi 778,8 milijuna EUR.

- Ukupna razina odobrenih sredstava za plaćanje u proračunu za 2021. iznosi 166 060,5 milijuna EUR. Ukupno gledajući, preostala razlika do gornje granice VFO-a za 2021. u odobrenim sredstvima za plaćanje iznosi 2 001,4 milijuna EUR.

- Instrument fleksibilnosti mobilizira se za 2021. za naslov 2.b („Otpornost i vrijednosti”) u iznosu od 76,4 milijuna EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza.

Komisija procjenjuje da će odobrena sredstva za plaćanje za 2021. povezana s mobilizacijom Instrumenta fleksibilnosti u 2018., 2019., 2020. i 2021. iznositi 628,5 milijuna EUR. Procijenjeni raspored isplate povezanih preostalih iznosa za te godine naveden je u sljedećoj tablici:

 

Instrument fleksibilnosti – profil plaćanja

Godina mobilizacije

2 021

2 022

2 023

2 024

Ukupno

2018.

34,2

0,0

0,0

0,0

34,2

2019.

135,2

140,9

82,2

0,0

358,4

2020.

413,7

66,2

39,9

0,0

519,8

2021.

45,4

13,0

10,3

7,6

76,4

Ukupno

628,5

220,1

132,5

7,6

988,7

 

B. Proračun za 2020.

Nacrt izmjene proračuna br. 10/2020 odobrava se u obliku u kojem ga je predložila Komisija.

 


1. Proračun za 2021.

1.1. „Zatvorene” linije

Ako u ovim zaključcima nije navedeno drugačije, sve proračunske linije koje nisu izmijenili ni Vijeće ni Parlament, kao i one za koje je Parlament prihvatio amandmane Vijeća tijekom njihova čitanja, potvrđuju se kako je navedeno u prijedlogu Komisije nacrta proračuna za 2021., u skladu s Pismom izmjene br. 1/2021.

Za ostale proračunske linije Odbor za mirenje postigao je dogovor o zaključcima koji su uvršteni u odjeljke od 1.2. do 1.7. u nastavku.

1.2. Horizontalna pitanja

Decentralizirane agencije

Doprinos EU-a (u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza i odobrenim sredstvima za plaćanje te u broju radnih mjesta) za sve decentralizirane agencije utvrđuje se na razini koju je Komisija predložila u Pismu izmjene br. 1/2021, uz sljedeće iznimke:

 U naslovu 2.b:

o Agencija Europske unije za temeljna prava (FRA, proračunski članak 07 10 04), kojoj se odobrena sredstva za preuzimanje obveza i za plaćanje povećavaju za 638 178 EUR.

o Europski institut za ravnopravnost spolova (EIGE, proračunski članak 07 10 05), kojemu se odobrena sredstva za preuzimanje obveza i za plaćanje povećavaju za 971 628 EUR.

o Agencija Europske unije za suradnju u kaznenom pravosuđu (Eurojust, proračunski članak 07 10 07), kojoj se odobrena sredstva za preuzimanje obveza i za plaćanje povećavaju za 500 000 EUR.

o Ured europskog javnog tužitelja (EPPO, proračunski članak 07 10 08), kojemu se odobrava dodatnih osam radnih mjesta (riječ je o povećanju čije je odobrenje originalno predviđeno za 2022.), dok se razina odobrenih sredstava za preuzimanje obveza i za plaćanje povećava za 7 252 790 EUR.

 U naslovu 4.:

o Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu (Frontex, proračunski članak 11 10 01), kojoj se odobrena sredstva za preuzimanje obveza i za plaćanje smanjuju za 61 000 000 EUR.

o Agencija Europske unije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde  („eu-LISA”, proračunski članak 11 10 02), kojoj se odobrena sredstva za preuzimanje obveza i za plaćanje povećavaju za 500 000 EUR.

Izvršne agencije

Doprinos EU-a (u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza i u odobrenim sredstvima za plaćanje te u broju radnih mjesta) za izvršne agencije utvrđuje se na razini koju je Komisija predložila u nacrtu proračuna, kako je izmijenjen Pismom izmjene br. 1/2021.

Komisija će 2021. predstaviti nacrt izmjene proračuna kako bi prilagodila strukturu i odobrena sredstva novom skupu izvršnih agencija nakon njihova službenog osnivanja. Očekuje se da će odgovarajuća provedbena odluka Komisije o osnivanju novih izvršnih agencija, kao i njezine odluke o delegiranju ovlasti na te agencije, biti usvojene početkom 2021.

Pilot-projekti / pripremna djelovanja

Dogovoren je sveobuhvatan paket od 59 pilot-projekata/pripremnih djelovanja u ukupnom iznosu od 71,8 milijuna EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza, u skladu s prijedlogom Parlamenta.

Ako se čini da su pilot-projekt ili pripremno djelovanje obuhvaćeni postojećom pravnom osnovom, Komisija može predložiti prijenos odobrenih sredstava u odgovarajuću proračunsku liniju kako bi se olakšala provedba te mjere.

Tim se paketom u potpunosti poštuju gornje granice za pilot-projekte i pripremna djelovanja utvrđene Financijskom uredbom.

 


1.3. Naslovi financijskog okvira za rashode ‒ odobrena sredstva za preuzimanje obveza

Uzimajući u obzir u obzir gornje zaključke o „zatvorenim” proračunskim linijama, agencijama te pilot-projektima i pripremnim djelovanjima, Odbor za mirenje dogovorio je sljedeće:

Naslov 1. – Jedinstveno tržište, inovacije i digitalno gospodarstvo

Odobrena sredstva za preuzimanje obveza utvrđena su na razini koju je Komisija predložila u nacrtu proračuna, kako je izmijenjen Pismom izmjene br. 1/2021., uz prilagodbe koje su dogovorene u Odboru za mirenje i iznesene u tablici u nastavku:

Proračunska linija / Program

Naziv

Razlike u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza (u EUR)

Nacrt proračuna za 2021. (uklj. pismo izmjene 1)

Proračun za 2021.

Razlika

1.0.221

CEF – Promet

1 725 058 000

1 785 393 458

60 335 458

02 03 01

Instrument za povezivanje Europe (CEF) – Promet

1 711 996 420

1 772 331 878

60 335 458

1.0.23

Digitalna Europa

1 103 848 000

1 129 576 962

25 728 962

02 04 03

Umjetna inteligencija

293 895 160

318 323 274

24 428 114

02 04 04

Vještine

82 290 594

83 591 442

1 300 848

PP/PD

Pilot-projekti i pripremna djelovanja

 

 

35 965 000

 

Ukupno

 

 

122 029 420

Slijedom toga, razina odobrenih sredstava za preuzimanje obveza utvrđuje se na 20 816,6 milijuna EUR, pri čemu razlika do gornje granice rashoda za naslov 1. iznosi 102,4 milijuna EUR.

U skladu s člankom 15.3 Financijske uredbe[9] Odbor za mirenje složio se oko toga da se ponovno stave na raspolaganje odobrena sredstva za preuzimanje obveza za proračunske linije za istraživanje, i to ukupno 20 milijuna EUR. Sljedeće proračunske linije povećavaju se kako slijedi:

 

 

(u EUR)

Proračunske linije

Odobrena sredstva za preuzimanje obveza

01 02 02 10

Klaster „Zdravlje”

3 400 000

01 02 02 40

Klaster „Digitalizacija, industrija i svemir”

3 400 000

01 02 02 50

Klaster „Klima, energija i mobilnost”

6 600 000

01 02 02 60

Klaster „Hrana, biogospodarstvo, prirodni resursi, poljoprivreda i okoliš”

6 600 000

Ukupno

 

20 000 000

Odbor za mirenje također se slaže i da su ta odobrena sredstva dio ukupnog iznosa od najviše 0,5 milijardi EUR (u cijenama iz 2018.) za razdoblje 2021. – 2027., sadržanih u zajedničkoj izjavi dogovorenoj 10. studenog 2020. Time za razdoblje 2022. – 2027. na raspolaganju preostaje 481,2 milijuna EUR (u cijenama iz 2018.).

Naslov 2.a – Gospodarska, socijalna i teritorijalna kohezija

Odobrena sredstva za preuzimanje obveza postavljena su na razini koju je Komisija predložila u nacrtu proračuna, kako je izmijenjen Pismom izmjene br. 1/2021.

 

Naslov 2.b – Otpornost i vrijednosti

Odobrena sredstva za preuzimanje obveza utvrđena su na razini koju je Komisija predložila u nacrtu proračuna, kako je izmijenjen Pismom izmjene br. 1/2021., uz prilagodbe koje su dogovorene u Odboru za mirenje i iznesene u tablici u nastavku.

Odbor za mirenje posebno se slaže, u svjetlu sadašnje situacije s kamatnim stopama i uspjeha nedavnih operacija financiranja instrumenta SURE, da se odobrena sredstva za proračunsku liniju 06 04 01 mogu smanjiti za 71,9 milijuna EUR, pri čemu se u potpunosti zadržava kapacitet za financiranje bespovratne komponente NGEU-a u 2021.

Proračunska linija / Program

Naslov

Razlike u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza (u EUR)

Nacrt proračuna za 2021. (uklj. pismo izmjene 1)

Proračun za 2021.

Razlika

2.2.23

Troškovi financiranja Instrumenta Europske unije za oporavak (EURI)

111 461 000

39 591 000

-71 870 000

06 04 01

Instrument Europske unije za oporavak (EURI) – periodične isplate kupona i isplata po dospijeću

106 461 000

34 591 000

-71 870 000

07 03 01

Promicanje mobilnosti pojedinaca u svrhu učenja te suradnje, uključenosti, izvrsnosti, kreativnosti i inovacija na razini organizacija i politika u području obrazovanja i osposobljavanja

2 298 294 584

0

-2 298 294 584

07 03 01 01

Promicanje mobilnosti pojedinaca u svrhu učenja te suradnje, uključenosti, izvrsnosti, kreativnosti i inovacija na razini organizacija i politika u području obrazovanja i osposobljavanja – neizravno upravljanje

0

1 755 470 446

1 755 470 446

07 03 01 02

Promicanje mobilnosti pojedinaca u svrhu učenja te suradnje, uključenosti, izvrsnosti, kreativnosti i inovacija na razini organizacija i politika u području obrazovanja i osposobljavanja – izravno upravljanje

0

542 824 138

542 824 138

2.2.351

Pravosuđe

43 696 000

46 392 538

2 696 538

07 07 01

Promicanje pravosudne suradnje

10 646 000

11 319 945

673 945

07 07 02

Potpora pravosudnom osposobljavanju

17 570 000

18 682 268

1 112 268

07 07 03

Promicanje djelotvornog pristupa pravosuđu

14 380 000

15 290 325

910 325

2.2.352

Prava i vrijednosti

90 624 000

97 179 152

6 555 152

07 06 02

Promicanje uključivanja građana i njihova sudjelovanja u demokratskom životu Unije

34 938 000

36 238 848

1 300 848

07 06 03

Daphne

15 690 000

20 444 304

4 754 304

07 06 04

Zaštita i promicanje vrijednosti Unije

0

500 000

500 000

2.2.3DAG

Decentralizirane agencije

211 135 699

220 498 295

9 362 596

07 10 04

Agencija Europske unije za temeljna prava (FRA)

23 111 517

23 749 695

638 178

07 10 05

Europski institut za ravnopravnost spolova (EIGE)

7 955 000

8 926 628

971 628

07 10 07

Agencija Europske unije za suradnju u kaznenom pravosuđu (Eurojust)

42 345 006

42 845 006

500 000

07 10 08

Ured europskog javnog tužitelja (EPPO)

37 700 000

44 952 790

7 252 790

07 20 04 06

Posebne nadležnosti u području socijalne politike, uključujući socijalni dijalog

49 380 381

28 326 381

-21 054 000

07 20 04 09

Mjere informiranja i izobrazbe za organizacije radnika

0

21 054 000

21 054 000

PP/PD

Pilot-projekti i pripremna djelovanja

 

 

31 870 000

 

Ukupno

 

 

-21 385 714

Slijedom toga, dogovorena razina odobrenih sredstava za preuzimanje obveza utvrđuje se na 4 671,4 milijuna EUR, pri čemu je dosegnuta gornja granica rashoda za naslov 2.b, a Instrument fleksibilnosti mobilizira se u iznosu od 76,4 milijuna EUR.

Naslov 3. – Prirodni resursi i okoliš

Odobrena sredstva za preuzimanje obveza utvrđena su na razini koju je Komisija predložila u nacrtu proračuna, kako je izmijenjen Pismom izmjene br. 1/2021., uz prilagodbe koje su dogovorene u Odboru za mirenje i iznesene u tablici u nastavku:

Proračunska linija / Program

Naslov

Razlike u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza (u EUR)

Nacrt proračuna za 2021. (uklj. pismo izmjene 1)

Proračun za 2021.

Razlika

3.2.21

Program za okoliš i klimatske aktivnosti (LIFE)

696 491 000

738 505 372

42 014 372

09 02 01

Priroda i biološka raznolikost

258 642 156

274 720 400

16 078 244

09 02 02

Kružno gospodarstvo i kvaliteta života

168 461 328

178 933 566

10 472 238

09 02 03

Ublažavanje klimatskih promjena i prilagodba tim promjenama

121 426 944

128 975 334

7 548 390

09 02 04

Prelazak na čistu energiju

127 332 437

135 247 937

7 915 500

PP/PD

Pilot-projekti i pripremna djelovanja

 

 

3 740 000

 

Ukupno

 

 

45 754 372

Slijedom toga, razina odobrenih sredstava za preuzimanje obveza utvrđuje se na 58 568,6 milijuna EUR, pri čemu razlika do gornje granice rashoda za ovaj naslov iznosi 55,4 milijuna EUR.

Naslov 4. – Migracije i upravljanje granicama

Odobrena sredstva za preuzimanje obveza utvrđena su na razini koju je Komisija predložila u nacrtu proračuna, kako je izmijenjen Pismom izmjene br. 1/2021., uz prilagodbe koje su dogovorene u Odboru za mirenje i iznesene u tablici u nastavku:

Proračunska linija / Program

Naziv

Razlike u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza (u EUR)

Nacrt proračuna za 2021. (uklj. pismo izmjene 1)

Proračun za 2021.

Razlika

4.0.2DAG

Decentralizirane agencije

794 770 045

734 270 045

-60 500 000

11 10 01

Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu (Frontex)

566 949 620

505 949 620

-61 000 000

11 10 02

Europska agencija za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA)

227 820 425

228 320 425

500 000

 

Ukupno

 

 

-60 500 000

Nakon nedavnog političkog dogovora od 10. studenoga 2020. između Europskog parlamenta i Vijeća o VFO-u za razdoblje 2021. – 2027. i u očekivanju odobrenja relevantnih tekstova, Odbor za mirenje slaže se da smanjenje za Agenciju za europsku graničnu i obalnu stražu (Frontex) u 2021. ne utječe na ukupno povećanje od 0,5 milijardi EUR (u cijenama iz 2018.) koje je politički dogovoreno u tom kontekstu. Uz spomenuto povećanje, smanjenje predloženo za 2021. kompenzirat će se u nadolazećim godinama, u skladu s dogovorom o VFO-u, pri čemu će se poštovati načela dobrog financijskog upravljanja.

Slijedom toga, razina odobrenih sredstava za preuzimanje obveza utvrđuje se na 2 278,8 milijuna EUR, pri čemu razlika do gornje granice rashoda za ovaj naslov iznosi 188,2 milijuna EUR.

Naslov 5. – Sigurnost i obrana

Odobrena sredstva za preuzimanje obveza postavljena su na razini koju je Komisija predložila u nacrtu proračuna, kako je izmijenjen Pismom izmjene br. 1/2021.

Naslov 6. – Susjedstvo i svijet

Odobrena sredstva za preuzimanje obveza utvrđena su na razini koju je Komisija predložila u nacrtu proračuna, kako je izmijenjen Pismom izmjene br. 1/2021., uz prilagodbe koje su dogovorene u Odboru za mirenje i iznesene u tablici u nastavku:

Proračunska linija / Program

Naziv

Razlike u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza (u EUR)

Nacrt proračuna za 2021. (uklj. pismo izmjene 1)

Proračun za 2021.

Razlika

6.0.111

Instrument za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju (NDICI)

12 060 779 767

12 070 958 148

10 178 381

15 02 01 10

Južno susjedstvo

1 460 009 385

1 470 187 766

10 178 381

6.0.12

Humanitarna pomoć (HUMA)

1 478 000 000

1 503 000 000

25 000 000

15 03 01

Humanitarna pomoć

1 391 512 450

1 416 512 450

25 000 000

6.0.1SPEC

Ovlasti

91 394 973

93 023 514

1 628 541

15 20 04 03

Informacijska politika i strateška komunikacija za vanjsko djelovanje

41 756 023

43 384 564

1 628 541

PP/PD

Pilot-projekti i pripremna djelovanja

 

 

175 000

 

Ukupno

 

 

36 981 922

Nakon nedavnog političkog dogovora od 10. studenoga 2020. između Europskog parlamenta i Vijeća o VFO-u za razdoblje 2021. – 2027. i u očekivanju odobrenja relevantnih tekstova, Odbor za mirenje slaže se da je dodatni iznos za humanitarnu pomoć dio ukupnog povećanja od 0,5 milijardi EUR (u cijenama iz 2018.) koje je politički dogovoreno u tom kontekstu.

Slijedom toga, razina odobrenih sredstava za preuzimanje obveza utvrđuje se na 16 097,2 milijuna EUR, pri čemu razlika do gornje granice rashoda za ovaj naslov iznosi 149,8 milijuna EUR.

 

 


Naslov 7. – Europska javna uprava

Odbor za mirenje odobrio je broj radnih mjesta u planovima radnih mjesta institucija i odobrena sredstva koje je Komisija predložila u nacrtu proračuna kako je izmijenjen Pismom izmjene br. 1/2021, uz sljedeće iznimke:

 Dio koji se odnosi na Europski parlament, koji je u okviru čitanja odobren i dodatno prilagođen kako bi uključivao (i.) učinak revidiranog ažuriranja plaća u skladu s Pismom izmjene br. 1/2021 te (ii.) prijenos dvaju radnih mjesta iz Europskog parlamenta u Europsku komisiju u cilju pružanja potpore operacijama CERT-EU, u skladu s Pismom izmjene br. 1/2021.

 Dio koji se odnosi na Vijeće, koji je u okviru čitanja odobren i dodatno prilagođen kako bi uključivao učinak revidiranog ažuriranja plaća u skladu s Pismom izmjene br. 1/2021.

 Dio koji se odnosi na Europski revizorski sud, za koji je dogovoreno tehničko ažuriranje nakon izmjene plana radnih mjesta u skladu s člankom 53. stavkom 1. Financijske uredbe. Ta je operacija uključivala pretvaranje jednog stalnog radnog mjesta AST11, jednog stalnog radnog mjesta AST8, jednog stalnog radnog mjesta AST7, dva stalna radna mjesta AST5, jednog stalnog radnog mjesta AST4 i jednog privremenog radnog mjesta AST/SC3 u tri stalna radna mjesta AD7 te četiri stalna radna mjesta AD5, bez utjecaja na razinu odobrenih sredstava.

 Dio koji se odnosi na Europski gospodarski i socijalni odbor (EGSO), za koji se razina odobrenih sredstava za preuzimanje obveza i za plaćanje povećava za 590 854 EUR. 

 Dio koji se odnosi na Europski odbor regija, za koji se razina odobrenih sredstava za preuzimanje obveza i za plaćanje povećava za 564 796 EUR.

 Dio koji se odnosi na Europskog nadzornika za zaštitu podataka, za koji je dogovoreno tehničko ažuriranje nakon izmjene plana radnih mjesta u skladu s člankom 53. stavkom 1. Financijske uredbe. Ta je operacija uključivala pretvaranje jednog stalnog radnog mjesta AST5 u jedno stalno radno mjesto AST/SC6, bez utjecaja na razinu odobrenih sredstava.

 Dio koji se odnosi na Europsku službu za vanjsko djelovanje (ESVD), za koju se razina odobrenih sredstava za preuzimanje obveza i za plaćanje povećava za 1 milijun EUR za sposobnost strateške komunikacije.

Nadalje, kao posljedica pandemije bolesti COVID-19, Odbor za mirenje iznimno se složio oko toga da se razina odobrenih sredstava za preuzimanje obveza i za plaćanje povezanih sa službenim putovanjima svih institucija osim Europskog parlamenta smanji za 10 %.

Kombinirane prilagodbe, koje su rezultirale ukupnim smanjenjem od 8,8 milijuna EUR u naslovu 7., detaljno su prikazane po dijelovima u sljedećim tablicama:


Dio I. – Europski parlament

Program / Proračunska linija

Naziv

Razlike u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza (u EUR)

Nacrt proračuna za 2021. (uklj. pismo izmjene 1)

Proračun za 2021.

Razlika

1 4 0 0

Ostalo osoblje — Glavno tajništvo i klubovi zastupnika

63 837 727

65 039 727

1 202 000

1 4 0 1

Ostali službenici — Sigurnost

38 084 545

34 584 545

-3 500 000

2 0 0 0

Najamnine

26 301 000

27 301 000

1 000 000

2 0 2 6

Sigurnost i nadzor zgrada

16 030 000

19 530 000

3 500 000

3 0 2

Rashodi za prijeme i reprezentaciju

845 500

858 500

13 000

3 0 4 2

Sjednice, kongresi, konferencije i izaslanstva

2 780 000

2 857 000

77 000

3 2 0

Pribavljanje stručnog mišljenja

6 629 500

7 491 500

862 000

2 1 2

Namještaj

5 910 000

4 910 000

-1 000 000

10 1

Pričuva za nepredviđene rashode

4 500 000

2 346 000

-2 154 000

 

Ukupno

 

 

0

Dio 2. – Europsko vijeće i Vijeće

Program / Proračunska linija

Naziv

Razlike u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza (u EUR)

Nacrt proračuna za 2021. (uklj. pismo izmjene 1)

Proračun za 2021.

Razlika

1 3 3 1

Troškovi službenih putovanja Glavnog tajništva Vijeća

3 600 000

3 240 000

-360 000

1 3 3 2

Putni troškovi osoblja povezanog s Europskim vijećem

1 650 000

1 485 000

-165 000

2 2 0 0

Putni troškovi delegacija

17 228 000

15 505 000

-1 723 000

2 2 0 1

Razni putni troškovi

570 000

513 000

-57 000

2 2 1 3

Informiranje i javna događanja

5 095 000

4 585 500

-509 500

 

Ukupno

 

 

-2 814 500

Dio 3. – Komisija

Program / Proračunska linija

Naziv

Razlike u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza (u EUR)

Nacrt proračuna za 2021. (uklj. pismo izmjene 1)

Proračun za 2021.

Razlika

20 02 06 01

Troškovi službenih putovanja i reprezentacije

59 145 000

53 230 000

-5 915 000

20 02 07 01

Troškovi službenih putovanja i reprezentacije

6 083 000

5 475 000

-608 000

20 03 15 01 - O1 01 03 01

Ured za publikacije – Troškovi službenih putovanja i reprezentacije

235 000

212 000

-23 000

20 03 15 02 - O2 01 03 01

Europski ured za odabir osoblja – Troškovi službenih putovanja i reprezentacije

401 000

361 000

-40 000

20 03 16 01 - O3 01 03 01

Ured za upravljanje individualnim materijalnim pravima i njihovu isplatu – Troškovi službenih putovanja i reprezentacije

153 000

138 000

-15 000

20 03 16 02 - O4 01 03 01

Ured za infrastrukturu i logistiku – Bruxelles – Troškovi službenih putovanja i reprezentacije

138 000

124 000

-14 000

20 03 16 03 - O5 01 03 01

Ured za infrastrukturu i logistiku – Luxembourg – Troškovi službenih putovanja i reprezentacije

111 000

100 000

-11 000

20 03 17 - O6 01 03 01

Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) – Troškovi službenih putovanja i reprezentacije

1 460 000

1 314 000

-146 000

 

Ukupno

 

 

-6 772 000

Dio IV. – Sud Europske unije

Program / Proračunska linija

Naziv

Razlike u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza (u EUR)

Nacrt proračuna za 2021. (uklj. pismo izmjene 1)

Proračun za 2021.

Razlika

1 6 2

Službena putovanja

450 000

405 000

-45 000

 

Ukupno

 

 

-45 000

Dio 5. – Europski revizorski sud

Program / Proračunska linija

Naziv

Razlike u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza (u EUR)

Nacrt proračuna za 2021. (uklj. pismo izmjene 1)

Proračun za 2021.

Razlika

1 6 2

Službena putovanja

3 320 000

2 988 000

-332 000

 

Ukupno

 

 

-332 000

Dio 6. – Europski gospodarski i socijalni odbor

Program / Proračunska linija

Naziv

Razlike u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza (u EUR)

Nacrt proračuna za 2021. (uklj. pismo izmjene 1)

Proračun za 2021.

Razlika

1 6 2

Službena putovanja

421 082

378 974

-42 108

2 5 4 8

Usmeno prevođenje

6 735 709

7 326 563

590 854

 

Ukupno

 

 

548 746

Dio 7. – Europski odbor regija

Program / Proračunska linija

Naziv

Razlike u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza (u EUR)

Nacrt proračuna za 2021. (uklj. pismo izmjene 1)

Proračun za 2021.

Razlika

1 6 2

Službena putovanja

311 461

280 315

-31 146

2 1 4

Tehnička oprema i instalacije

1 097 271

1 262 067

164 796

2 5 4 1

Treće strane

104 100

304 100

200 000

2 6 4

Komunikacijske aktivnosti klubova zastupnika Odbora regija

195 049

395 049

200 000

 

Ukupno

 

 

533 650

Dio 8. – Europski ombudsman

Program / Proračunska linija

Naziv

Razlike u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza (u EUR)

Nacrt proračuna za 2021. (uklj. pismo izmjene 1)

Proračun za 2021.

Razlika

3 0 0

Putni troškovi osoblja za službena putovanja i putovanja između triju mjesta rada

150 000

135 000

-15 000

 

Ukupno

 

 

-15 000

Dio 9. – Europski nadzornik za zaštitu podataka

Program / Proračunska linija

Naziv

Razlike u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza (u EUR)

Nacrt proračuna za 2021. (uklj. pismo izmjene 1)

Proračun za 2021.

Razlika

1 1 2 0

Troškovi službenih putovanja, putni troškovi i ostali dodatni troškovi

155 000

139 500

-15 500

3 0 3 0

Troškovi službenih putovanja, putni troškovi i ostali dodatni troškovi

50 000

45 000

-5 000

3 0 4 8

Izdatci za predsjednika i zamjenike predsjednika EOZP-a

59 000

53 100

-5 900

 

Ukupno

 

 

-26 400

Dio 10. — Europska služba za vanjsko djelovanje

Program / Proračunska linija

Naziv

Razlike u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza (u EUR)

Nacrt proračuna za 2021. (uklj. pismo izmjene 1)

Proračun za 2021.

Razlika

1 4 0

Službena putovanja

9 132 050

8 229 645

-902 405

2 2 1 4

Sposobnost strateške komunikacije

3 000 000

4 000 000

1 000 000

 

Ukupno

 

 

97 595

 

Slijedom toga, razina odobrenih sredstava za preuzimanje obveza utvrđuje se na 10 448,3 milijuna EUR, pri čemu razlika do gornje granice rashoda za naslov 7. iznosi 186,7 milijuna EUR.

Tematski posebni instrumenti: EGF, SEAR i pričuva za prilagodbu Brexitu

Odobrena sredstva za preuzimanje obveza za Europski fond za prilagodbu globalizaciji (EGF) i za pričuvu za solidarnost i pomoć u nuždi (SEAR) utvrđuju se na razini koju je Komisija predložila u nacrtu proračuna, kako je izmijenjen Pismom izmjene br. 1/2021.

p.m. Pričuva za prilagodbu Brexitu bit će uključena u izmjenu proračuna početkom 2021.


1.4. Odobrena sredstva za plaćanje

Ukupna razina odobrenih sredstva za plaćanje u proračunu za 2021. utvrđuje se na razini iz nacrta proračuna, kako je izmijenjen Pismom izmjene br. 1/2020, uz sljedeće prilagodbe dogovorene u Odboru za mirenje:

1. Uzima se u obzir dogovorena razina odobrenih sredstava za preuzimanje obveza za nediferencirane rashode, za koje je razina odobrenih sredstava za plaćanje jednaka razini odobrenih sredstava za preuzimanje obveza. To uključuje smanjenje troškova financiranja Instrumenta Europske unije za oporavak (EURI) za 71,9 milijuna EUR te prilagodbu doprinosa Unije decentraliziranim agencijama. Kombinirani učinak je smanjenje od 123 milijuna EUR.

2. Kombinirane prilagodbe u okviru naslova 7. rezultirale su ukupnim smanjenjem od 8,8 milijuna EUR.

3. Odobrena sredstva za plaćanje za sve nove pilot-projekte i pripremna djelovanja koje je predložio Parlament utvrđena su na 25 % odgovarajućih odobrenih sredstava za preuzimanje obveza, ili na razinu koju je predložio Parlament, ako je ona niža. U slučaju produljenja postojećih pilot-projekata i pripremnih djelovanja, utvrđena razina odobrenih sredstava za plaćanje ona je iz nacrta proračuna, uvećana za 25 % iznosa povezanih novih odobrenih sredstava za preuzimanje obveza, ili razina koju je predložio Parlament, ako je ona niža. Kombinirani učinak je povećanje od 17,9 milijuna EUR.

4. Dogovorene prilagodbe u sljedećim proračunskim linijama posljedica su razvoja u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza za diferencirane rashode:

Proračunska linija / Program

Naziv

Razlike u odobrenim sredstvima za plaćanje (u EUR)

Nacrt proračuna za 2021. (uklj. pismo izmjene 1)

Proračun za 2021.

Razlika

1.0.221

CEF – promet

 

 

12 067 092

02 03 01

Instrument za povezivanje Europe (CEF) – Promet

33 691 420

45 758 512

12 067 092

1.0.23

Digitalna Europa

 

 

1 916 490

02 04 03

Umjetna inteligencija

21 891 450

23 711 034

1 819 584

02 04 04

Vještine

6 130 200

6 227 106

96 906

2.2.351

Pravosuđe

 

 

1 078 615

07 07 01

Promicanje pravosudne suradnje

4 258 400

4 527 978

269 578

07 07 02

Potpora pravosudnom osposobljavanju

7 028 000

7 472 907

444 907

07 07 03

Promicanje djelotvornog pristupa pravosuđu

5 752 000

6 116 130

364 130

2.2.352

Prava i vrijednosti

 

 

2 089 154

07 06 02

Promicanje uključivanja građana i njihova sudjelovanja u demokratskom životu Unije

12 489 000

12 879 258

390 258

07 06 03

Daphne

4 706 910

6 244 139

1 537 229

07 06 04

Zaštita i promicanje vrijednosti Unije

0

161 667

161 667

2.2.3SPEC

Ovlasti

 

 

0

07 20 04 06

Posebne nadležnosti u području socijalne politike, uključujući socijalni dijalog

42 886 000

23 234 000

-19 652 000

07 20 04 09

Mjere informiranja i izobrazbe za organizacije radnika

0

19 652 000

19 652 000

3.2.21

Program za okoliš i klimatske aktivnosti (LIFE)

 

 

1 336 954

09 02 01

Priroda i biološka raznolikost

6 870 000

7 297 067

427 067

09 02 02

Kružno gospodarstvo i kvaliteta života

10 394 052

11 040 188

646 136

09 02 03

Ublažavanje klimatskih promjena i prilagodba tim promjenama

2 295 581

2 438 284

142 703

09 02 04

Prelazak na čistu energiju

1 947 232

2 068 280

121 048

6.0.111

Instrument za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju (NDICI)

 

 

10 178 381

15 02 01 10

Južno susjedstvo

143 096 572

153 274 953

10 178 381

6.0.12

Humanitarna pomoć (HUMA)

 

 

20 000 000

15 03 01

Humanitarna pomoć

1 800 000 000

1 820 000 000

20 000 000

6.0.1SPEC

Ovlasti

 

 

1 318 031

15 20 04 03

Informacijska politika i strateška komunikacija za vanjsko djelovanje

33 794 511

35 112 542

1 318 031

 

UKUPNO

 

 

49 984 716

 

Razina odobrenih sredstava za plaćanje time iznosi 166 060,5 milijuna EUR, što predstavlja smanjenje od 63,9 milijuna EUR u odnosu na nacrt proračuna kako je izmijenjen Pismom izmjene br. 1/2021.

1.5. Pričuve

Nema dodatnih pričuva osim onih navedenih u nacrtu proračuna, kako je izmijenjen Pismom izmjene br. 1/2021.

Odobrena sredstva za preuzimanje obveza i za plaćanje koja odgovaraju novim programima za koje se dovršavaju pravne osnove i za koje se očekuje da će biti usvojene početkom 2021. neće se privremeno unositi u pričuvu.

Odbor za mirenje postigao je dogovor da se, iznimno, iznosi za Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC) i Europsku agenciju za lijekove (EMA) ne stave u pričuvu, s obzirom na hitnu prirodu potreba povezanih s pandemijom COVID-19.

 

1.6. Napomene uz proračun

Tekst napomena uz proračun odgovara nacrtu proračuna, kako je izmijenjen Pismom izmjene br. 1/2020, uz sljedeće prilagodbe dogovorene u Odboru za mirenje:

 Proračunske linije za koje su amandmani koje je podnio Europski parlament odobreni bez izmjena:

Proračunska linija

Naziv

Poglavlje 07 10

Decentralizirane agencije

 Proračunske linije za koje su amandmani koje je podnio Europski parlament odobreni uz izmjene koje je Komisija predložila u svojem pismu o izvršivosti:

Proračunska linija

Naziv

01 02 02 20

Klaster „Kultura, kreativnost i uključivo društvo”

07 02 01

Tematsko područje fonda ESF+ pod podijeljenim upravljanjem – Operativni rashodi

15 03 02

Sprečavanje katastrofa, smanjenje rizika i pripravnost

 Proračunske linije za koje su odobrene napomene uz proračun u obliku predloženom u nacrtu proračuna, kako je izmijenjen Pismom izmjene, uz sljedeće izmjene:

Proračunska linija

Naziv

Poglavlje 02 04

Digitalna Europa

Izmijeniti kako slijedi:

Kad se budu poticali istodobno, pridonijet će stvaranju uspješnog podatkovnog gospodarstva, promicanju uključivosti i jednakih mogućnosti za sve te osiguravanju stvaranja vrijednosti.

02 04 04

Vještine

Dodati sljedeći tekst:

Program će osigurati učinkovito promicanje jednakih mogućnosti za sve i provedbu rodno osviještenih politika u svojim djelovanjima.

Poglavlje 03 02

Program za jedinstveno tržište (uključujući MSP-ove)

Izmijeniti kako slijedi:

Pridonijet će i sudjelovanju žena te jačanju položaja svih aktera na jedinstvenom tržištu: poduzeća, građana, uključujući potrošače, civilnog društva i javnih tijela.

03 02 02

Dodati sljedeći tekst:

Program će osigurati učinkovito promicanje jednakih mogućnosti za sve i provedbu rodno osviještenih politika u svojim djelovanjima.

 U skladu s člankom 15. stavkom 3. Financijske uredbe i zajedničkom izjavom o njegovoj provedbi, o kojoj su se usuglasili Europski parlament i Vijeće, Odbor za mirenje postigao je dogovor o tome da se ponovno stave na raspolaganje odobrena sredstva za preuzimanje obveza za proračunske linije za istraživanje. U skladu s time prilagodit će se napomene uz proračunske linije 01 02 02 10, 01 02 02 40, 01 02 02 50 i 01 02 02 60:

Proračunska linija

Naziv

01 02 02 10

Dodati sljedeći tekst:

U skladu s člankom 15. stavkom 3. Financijske uredbe za ovu proračunsku stavku dostupan je iznos od 3 400 000 EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza uslijed opoziva iz 2019. zbog potpunog ili djelomičnog neprovođenja istraživačkih projekata.

01 02 02 40

Dodati sljedeći tekst:

U skladu s člankom 15. stavkom 3. Financijske uredbe za ovu proračunsku stavku dostupan je iznos od 3 400 000 EUR

 u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza uslijed opoziva iz 2019. zbog potpunog ili djelomičnog neprovođenja istraživačkih projekata.

01 02 02 50

Dodati sljedeći tekst:

U skladu s člankom 15. stavkom 6. Financijske uredbe za ovu proračunsku stavku dostupan je iznos od 6 600 000 EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza uslijed opoziva iz 2019. zbog potpunog ili djelomičnog neprovođenja istraživačkih projekata.

01 02 02 60

Dodati sljedeći tekst:

U skladu s člankom 15. stavkom 6. Financijske uredbe za ovu proračunsku stavku dostupan je iznos od 6 600 000 EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza uslijed opoziva iz 2019. zbog potpunog ili djelomičnog neprovođenja istraživačkih projekata.

 Nove proračunske linije za koje su odobrene napomene uz proračun kako slijedi:

Proračunska linija

Naziv

07 20 04 09

Dodati sljedeći tekst:

Ova odobrena sredstva namijenjena su pokrivanju rashoda za mjere informiranja i izobrazbe za organizacije radnika, uključujući predstavnike organizacija radnika u zemljama kandidatkinjama, koji proizlaze iz djelovanja Unije u okviru ostvarenja socijalne dimenzije Unije.

Ovim bi se mjerama trebalo omogućiti organizacijama radnika da riješe horizontalna pitanja u okviru europske politike zapošljavanja i socijalne politike kako je utvrđeno strategijom Europa 2020. te u okviru inicijativa Unije za rješavanje posljedica gospodarske krize.

Posebna će se pažnja posvetiti obuci povezanoj s rodnim preprekama na radnom mjestu.

07 06 04

Dodati sljedeći tekst:

Ova su odobrena sredstva namijenjena zaštiti prava, njihovu promicanju i podizanju razine osviještenosti o njima, i to pružanjem financijske potpore organizacijama civilnog društva koje djeluju na lokalnoj, regionalnoj i transnacionalnoj razini u promicanju i zaštiti tih prava, čime se također jačaju zaštita i promicanje vrijednosti Unije i poštovanje vladavine prava te se doprinosi izgradnji demokratskije Unije, demokratskom dijalogu, transparentnosti i dobrom upravljanju.

Navedeni cilj osobito će se nastojati ostvariti pružanjem potpore organizacijama civilnog društva i neprofitnim dionicima aktivnima u područjima Programa kako bi se povećala njihova sposobnost reagiranja, provedbe aktivnosti u cilju promicanja prava te jamčenja odgovarajućeg pristupa svim građanima njihovim uslugama, savjetovanju i potpori.

 Nove proračunske linije proizlaze iz podjele linije 07 03 01 u dvije zasebne linije, kako slijedi, za koje su odobrene odgovarajuće napomene:

Proračunska linija

Naziv

07 03 01

Obrisati postojeći tekst

07 03 01 01

Dodati sljedeći tekst:

Ova su odobrena sredstva namijenjena pokrivanju područja obrazovanja i osposobljavanja programa Erasmus+ pod neizravnim upravljanjem. Podupirat će se tri ključna djelovanja i aktivnosti Jean Monnet.

 

Ključno djelovanje br. 1: Obrazovna mobilnost

U području obrazovanja i osposobljavanja Programom se podupiru sljedeća djelovanja: (a) mobilnost studenata i osoblja u sustavu visokog obrazovanja; (b) mobilnost polaznika i osoblja u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja; (c) mobilnost učenika i školskog osoblja; (d) mobilnost osoblja u području obrazovanja odraslih; (e) mogućnosti učenja jezika, uključujući one kojima se podupiru aktivnosti mobilnosti.

 

Ključno djelovanje br. 2: Suradnja među organizacijama i institucijama

U području obrazovanja i osposobljavanja Programom se podupiru sljedeća djelovanja: (a) partnerstva za suradnju i razmjenu praksi, uključujući mala partnerstva kako bi se poticao širi i uključiviji pristup Programu; (b) partnerstva za izvrsnost, posebno inicijativa „Europska sveučilišta”, centri strukovne izvrsnosti i združeni diplomski studiji; (c) partnerstva za inovacije kako bi se osnažila europska sposobnost u pogledu inovacija; (d) internetske platforme i alati za virtualnu suradnju, uključujući usluge podrške za mrežu eTwinning i za elektroničku platformu za obrazovanje odraslih u Europi.

 

Ključna mjera br. 3: Potpora razvoju politike i suradnji

U području obrazovanja i osposobljavanja Programom se podupiru sljedeća djelovanja:

(a) priprema i provedba općih i sektorskih programa za politike Unije u području obrazovanja i osposobljavanja, uključujući s pomoću mreže Eurydice ili aktivnosti drugih relevantnih organizacija; (b) potpora alatima i mjerama Unije kojima se podupiru kvaliteta, transparentnost i priznavanje kompetencija, vještina i kvalifikacija; (c) politički dijalog i suradnja s ključnim dionicima, uključujući mreže diljem Unije, europske nevladine organizacije i međunarodne organizacije u području obrazovanja i osposobljavanja; (d) mjere kojima se doprinosi kvalitativnoj i uključivoj provedbi Programa; (e) suradnja s drugim instrumentima Unije i potpora drugim politikama Unije; (f) širenje informacija i aktivnosti informiranja o rezultatima i prioritetima europske politike te o Programu.

Aktivnosti Jean Monnet

Programom se podupiru poučavanje, učenje, istraživanje i rasprave o pitanjima europske integracije u okviru sljedećih aktivnosti: (a) aktivnosti Jean Monnet u području visokog obrazovanja; (b) aktivnosti Jean Monnet u ostalim područjima obrazovanja i osposobljavanja; (c) potpore sljedećim ustanovama koje nastoje ostvariti ciljeve od europskog interesa: Europskom sveučilišnom institutu u Firenci, uključujući njegovu Školu za transnacionalno upravljanje; Europskom koledžu (s kampusima u Bruggeu i Natolinu); Europskom institutu za javnu upravu u Maastrichtu; Europskoj pravnoj akademiji u Trieru; Europskoj agenciji za prilagođeno i uključivo obrazovanje u Odenseu te Međunarodnom centru za europsko osposobljavanje u Nici.

07 03 01 02

Dodati sljedeći tekst:

Ova su odobrena sredstva namijenjena pokrivanju područja obrazovanja i osposobljavanja programa Erasmus+ pod izravnim upravljanjem. Podupirat će se tri ključna djelovanja i aktivnosti Jean Monnet.

 

Ključno djelovanje br. 1: Obrazovna mobilnost

U području obrazovanja i osposobljavanja Programom se podupiru sljedeća djelovanja: (a) mobilnost studenata i osoblja u sustavu visokog obrazovanja; (b) mobilnost polaznika i osoblja u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja; (c) mobilnost učenika i školskog osoblja; (d) mobilnost osoblja u području obrazovanja odraslih; (e) mogućnosti učenja jezika, uključujući one kojima se podupiru aktivnosti mobilnosti.

 

Ključno djelovanje br. 2: Suradnja među organizacijama i institucijama

U području obrazovanja i osposobljavanja Programom se podupiru sljedeća djelovanja: (a) partnerstva za suradnju i razmjenu praksi, uključujući mala partnerstva kako bi se poticao širi i uključiviji pristup Programu; (b) partnerstva za izvrsnost, posebno inicijativa „Europska sveučilišta”, centri strukovne izvrsnosti i združeni diplomski studiji; (c) partnerstva za inovacije kako bi se osnažila europska sposobnost u pogledu inovacija; (d) internetske platforme i alati za virtualnu suradnju, uključujući usluge podrške za mrežu eTwinning i za elektroničku platformu za obrazovanje odraslih u Europi.

 

Ključna mjera br. 3: Potpora razvoju politike i suradnji

U području obrazovanja i osposobljavanja Programom se podupiru sljedeća djelovanja:

(a) priprema i provedba općih i sektorskih programa za politike Unije u području obrazovanja i osposobljavanja, uključujući s pomoću mreže Eurydice ili aktivnosti drugih relevantnih organizacija; (b) potpora alatima i mjerama Unije kojima se podupiru kvaliteta, transparentnost i priznavanje kompetencija, vještina i kvalifikacija; (c) politički dijalog i suradnja s ključnim dionicima, uključujući mreže diljem Unije, europske nevladine organizacije i međunarodne organizacije u području obrazovanja i osposobljavanja; (d) mjere kojima se doprinosi kvalitativnoj i uključivoj provedbi Programa; (e) suradnja s drugim instrumentima Unije i potpora drugim politikama Unije; (f) širenje informacija i aktivnosti informiranja o rezultatima i prioritetima europske politike te o Programu.

Aktivnosti Jean Monnet

Programom se podupiru poučavanje, učenje, istraživanje i rasprave o pitanjima europske integracije u okviru sljedećih aktivnosti: (a) aktivnosti Jean Monnet u području visokog obrazovanja; (b) aktivnosti Jean Monnet u ostalim područjima obrazovanja i osposobljavanja; (c) potpore sljedećim ustanovama koje nastoje ostvariti ciljeve od europskog interesa: Europskom sveučilišnom institutu u Firenci, uključujući njegovu Školu za transnacionalno upravljanje; Europskom koledžu (s kampusima u Bruggeu i Natolinu); Europskom institutu za javnu upravu u Maastrichtu; Europskoj pravnoj akademiji u Trieru; Europskoj agenciji za prilagođeno i uključivo obrazovanje u Odenseu te Međunarodnom centru za europsko osposobljavanje u Nici.

Spomenuto se utvrđuje pod pretpostavkom da se amandmanima koje su podnijeli Europski parlament ili Vijeće ne može izmijeniti ili proširiti područje primjene postojeće pravne osnove ili narušiti administrativna nezavisnost institucija te pod pretpostavkom da se djelovanje može pokriti dostupnim sredstvima.

1.7. Proračunska nomenklatura

Utvrđena je proračunska nomenklatura koju je Komisija predložila u nacrtu proračuna, kako je izmijenjen Pismom izmjene br. 1/2020, uz uključenje novih pilot-projekata i pripremnih djelovanja (osim novog pripremnog djelovanja PA 01 21 01, za koje su povezana odobrena sredstva dodana postojećem pripremnom djelovanju PA 01 20 01). Osim toga, Odbor za mirenje dogovorio je sljedeće prilagodbe:

 

 Dvije dodatne linije, kako slijedi:

Proračunska linija

Naslov / pol. kategorija

Naziv

07 20 04 09

2b / 2.2.3SPEC

Mjere informiranja i izobrazbe za organizacije radnika

07 06 04

2b / 2.2.352

Zaštita i promicanje vrijednosti Unije

 

 Linija 07 03 01 „Promicanje mobilnosti pojedinaca u svrhu učenja te suradnje, uključenosti, izvrsnosti, kreativnosti i inovacija na razini organizacija i politika u području obrazovanja i osposobljavanja” podijeljena je u dvije zasebne linije, kako slijedi, bez utjecaja na razinu odobrenih sredstava:

Proračunska linija / Program

Naziv

Odobrena sredstva (u EUR)

Obveze

Plaćanja

07 03 01

Promicanje mobilnosti pojedinaca u svrhu učenja te suradnje, uključenosti, izvrsnosti, kreativnosti i inovacija na razini organizacija i politika u području obrazovanja i osposobljavanja

 

 

07 03 01 01

Promicanje mobilnosti pojedinaca u svrhu učenja te suradnje, uključenosti, izvrsnosti, kreativnosti i inovacija na razini organizacija i politika u području obrazovanja i osposobljavanja – neizravno upravljanje

1 755 470 446

1 468 151 286

07 03 01 02

Promicanje mobilnosti pojedinaca u svrhu učenja te suradnje, uključenosti, izvrsnosti, kreativnosti i inovacija na razini organizacija i politika u području obrazovanja i osposobljavanja – izravno upravljanje

542 824 138

295 331 144

 


 

2. Proračun za 2020.

Nacrt izmjene proračuna br. 10/2020 odobrava se u obliku u kojem ga je predložila Komisija.


3. Izjave

3.1. Jednostrana izjava Europske komisije o suzbijanju siromaštva djece u okviru Europskog

socijalnog fonda +

Suzbijanje siromaštva djece postat će još važnije, posebno u kontekstu trenutačne krize uzrokovane bolešću COVID-19, i za to je potrebno izdvojiti dostatna sredstva. Revidirani prijedlog Europskog socijalnog fonda + (COM(2020) 447) obuhvaća posebnu tematsku

koncentraciju za suzbijanje siromaštva djece. U njemu se zahtijeva da svaka država članica dodjeljuje najmanje 5 % svojih sredstava iz ESF-a + pod podijeljenim upravljanjem za potporu ciljanim aktivnostima i strukturnim reformama za suzbijanje siromaštva djece (članak 7. stavak 3.a). S obzirom na trenutačno predviđene nacionalne dodjele sredstava, to za

programsko razdoblje 2021. – 2027. iznosi gotovo 5 milijardi EUR u tekućim cijenama.

3.2. Zajednička izjava Europskog parlamenta i Vijeća o odobrenim sredstvima za plaćanje

Vijeće i Parlament pozivaju Komisiju da tijekom 2021. nastavi pomno i aktivno pratiti provedbu programâ za razdoblje od 2014. do 2020. (osobito u podnaslovu 2.a i Ruralnom razvoju). U tu svrhu Vijeće i Parlament pozivaju Komisiju da pravodobno predstavi ažurirane iznose u vezi s trenutačnim stanjem i procjene u vezi s odobrenim sredstvima za plaćanje za 2021. Ako brojke pokažu da su odobrena sredstva unesena u proračun za 2021. nedostatna da bi se pokrile potrebe, Vijeće i Parlament pozivaju Komisiju da što prije predstavi odgovarajuće rješenje, među ostalim nacrt izmjene proračuna, kako bi se Europskom

parlamentu i Vijeću omogućilo da sve potrebne odluke donesu pravodobno i za opravdane potrebe. Ako je to primjenjivo, Vijeće i Parlament u obzir će uzeti hitnost pitanja te skratiti osmotjedno razdoblje za odluku bude li se to smatralo potrebnim. Isto se primjenjuje mutatis mutandis ako brojke pokazuju da su odobrena sredstva unesena u proračun za 2021. veća nego što je potrebno.

3.3. Zajednička izjava Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o prevladavanju posljedica

krize uzrokovane bolešću COVID-19

Kako bi se posljedice nezapamćene krize uzrokovane bolešću COVID-19 prevladale u najboljem interesu EU-a, Europski parlament, Vijeće i Komisija predani su poduzimanju potrebnih mjera kako bi se brzo iskoristio puni potencijal nove generacije programâ EU-a, pridajući posebnu pozornost sektorima gospodarstva koji su najviše pogođeni krizom, kao što su turizam i MSP-ovi, te osobama koje su najpogođenije krizom, kao što su djeca i mladi.

3.4. Jednostrana izjava Komisije o upravljanju decentraliziranim agencijama

Komisija ima jasnu želju osigurati da decentralizirane agencije EU-a ispune svoj mandat, uključujući jačanje i pojednostavnjenje upravljanja njima, kao i potporu tome da sve decentralizirane agencije usklađeno planiraju i izvješćuju. Komisija smatra da bi tematsko izvješće Europskog revizorskog suda br. 22/2020 i odgovori na njega mogli biti temelj za zajedničko daljnje postupanje za koje će biti potrebna potpora Vijeća i Parlamenta.

3.5. Zajednička izjava Europskog parlamenta i Vijeća o pričuvi za prilagodbu Brexitu

Europski parlament i Vijeće pozivaju Komisiju da podnese prijedlog za relevantni instrument potreban kako bi pričuva za prilagodbu Brexitu bez odgode postala operativna, u cilju osiguravanja toga da se dovoljan iznos odobrenih sredstava može staviti na raspolaganje za mobilizaciju u financijskoj godini 2021. Europski parlament i Vijeće uzet će u obzir hitnost pitanja tijekom svojih vijećanja.

Europski parlament i Vijeće pozivaju Komisiju da predstavi nacrt izmjene proračuna, čim to bude primjereno, kako bi se potrebna odobrena sredstva stavila na raspolaganje u financijskoj

godini 2021. Europski parlament i Vijeće razmotrit će taj nacrt izmjene proračuna uz primjerenu hitnost.

 


INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

15.12.2020

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

31

2

4

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Rasmus Andresen, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Vlad Gheorghe, Elisabetta Gualmini, Francisco Guerreiro, Valérie Hayer, Eero Heinäluoma, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Silvia Modig, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Dimitrios Papadimoulis, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Mario Furore

 


 

POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U NADLEŽNOM ODBORU

31

+

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig

S&D

Robert Biedroń, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, Eero Heinäluoma, Margarida Marques, Victor Negrescu, Nils Ušakovs

Renew

Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Valérie Hayer, Moritz Körner, Nils Torvalds

Verts/ALE

Rasmus Andresen, David Cormand, Alexandra Geese, Francisco Guerreiro

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca

NI

Mario Furore

 

2

-

ID

Joachim Kuhs, Hélène Laporte

 

4

0

S&D

Pierre Larrouturou

ID

Anna Bonfrisco

GUE/NGL

Silvia Modig, Dimitrios Papadimoulis

 

Korišteni znakovi:

+ : za

- : protiv

0 : suzdržani

 

 

Posljednje ažuriranje: 16. prosinca 2020.
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti