Eljárás : 2020/0371(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A9-0267/2020

Előterjesztett szövegek :

A9-0267/2020

Viták :

Szavazatok :

Elfogadott szövegek :

P9_TA(2020)0385

<Date>{15/12/2020}15.12.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0267/2020</NoDocSe> (<RefVer></RefVer>)
PDF 285kWORD 102k

<TitreType>JELENTÉS</TitreType>

<Titre>az Európai Unió 2021. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének második tervezetéről szóló tanácsi álláspontról</Titre>

<DocRef>(13892/2020 – C9-0408/2020 – 2020/0371(BUD))</DocRef>

Állásfoglalásra irányuló indítvány


<Commission>{BUDG}Költségvetési Bizottság</Commission>

Előadók:  <Depute>Pierre Larrouturou (III. szakasz – Bizottság)</Depute>

 <Depute>Olivier Chastel (egyéb szakaszok)</Depute>

MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
 MELLÉKLET: AZ EGYEZTETŐBIZOTTSÁG NYILATKOZATA
 MELLÉKLET: 2021. évi költségvetés – Az együttes következtetések elemei
 INFORMÁCIÓ AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL
 NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN  

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Unió 2021. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének második tervezetéről szóló tanácsi álláspontról (13892/2020 – C9-0408/2020 – 2020/0371(BUD))

 

Az Európai Parlament,

 tekintettel az Éghajlatváltozási Kormányközi Testületnek (IPCC) az 1,5 °C-os globális felmelegedésről szóló, 2018. október 8-i különjelentésére[1],

 tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 314. cikkére,

 tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 106a. cikkére,

 tekintettel az Európai Unió saját forrásainak rendszeréről szóló, 2014. május 26-i 2014/335/EU, Euratom tanácsi határozatra[2],

 tekintettel az Európai Unió saját forrásainak rendszeréről és a 2014/335/EU, Euratom határozat hatályon kívül helyezéséről szóló tanácsi határozattervezetre,

 tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre[3],

 tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendeletre[4],

 tekintettel a 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló tanácsi rendeletre,

 tekintettel az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról, valamint az új saját forrásokról és az új saját források bevezetésére vonatkozó ütemtervről szóló intézményközi megállapodásra,

 tekintettel a 2021–2027-es időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2020. november 10-i politikai megállapodásra,

 tekintettel a Biológiai Sokféleség Egyezmény részes felei konferenciájának 15. üléséről (COP15) szóló, 2020. január 16-i állásfoglalására[5],

 tekintettel „A 2021. évi költségvetés elkészítésére vonatkozó általános iránymutatások, III. szakasz – Bizottság” című, 2020. június 19-i állásfoglalására[6],

 tekintettel az Európai Parlament 2021. évi pénzügyi évre tervezett bevételeiről és kiadásairól szóló, 2020. május 11-i állásfoglalására[7],

 tekintettel az Európai Unió 2021. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének tervezetére (COM(2020)0300), amelyet a Bizottság 2020. július 27-én fogadott el (a továbbiakban: az „első” költségvetési tervezet),

 tekintettel az Európai Unió 2021. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének tervezetéről szóló, 2020. szeptember 28-án elfogadott, és az Európai Parlamentnek 2020. október 1-jén továbbított tanácsi álláspontra (11072/1/2020 – C9-0314/2020),

 tekintettel az Európai Unió 2021. évi pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetési tervezetéről szóló tanácsi álláspontról szóló, 2020. november 12-i állásfoglalására[8],

 tekintettel arra, hogy az egyeztetőbizottság az Európai Unió működéséről szóló szerződés 314. cikkének (6) bekezdésében említett huszonegy napos határidőn belül nem állapodott meg közös szövegtervezetben,

 tekintettel az egyeztetőbizottságnak a 2021. évi költségvetés tartalmára vonatkozó közös megegyezésről szóló nyilatkozatára,

 tekintettel az Európai Unió 2021. pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének a Bizottság által az EUMSZ 314. cikkének (8) bekezdésével összhangban 2020. december 10-én elfogadott második tervezetére (COM(2014)0836),

 tekintettel az Európai Unió 2021. évi pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének második tervezetéről a Tanács által 2020. december 14-én elfogadott álláspontra (13892/2020 – C9-0408/2020),

 tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére,

 tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A9-0267/2020),

1. emlékeztet arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 312. cikkének (1) bekezdése előírja, hogy az Unió éves költségvetésének meg kell felelnie a többéves pénzügyi keretnek; megállapítja, hogy az egyeztetőbizottság 2020. december 4-i ülésén az EUMSZ 314. cikkének (5) bekezdésében előírt 21 napos egyeztetési időszakon belül nem tudott megállapodni a közös szövegtervezetről, mivel az egyeztetési időszak végéig nem lett egyértelmű a 2021-2027-es időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret;

2. emlékeztet arra, hogy az egyeztetőbizottság a Bizottság által 2020. december 4-én benyújtott, a 4. sz. együttes következtetések tervezett elemein alapuló 2021. évi költségvetés tartalmáról közös megegyezésre jutott, és felkérte a Bizottságot, hogy amint elegendő biztosíték áll rendelkezésre arra vonatkozóan, hogy az EUMSZ 312. cikkének (1) bekezdésében foglaltak teljesíthetők, nyújtsa be a 2021. évi költségvetés második tervezetét, amely tükrözi a közös megegyezést; megállapítja, hogy az együttes következtetések tervezett elemeiben öt nyilatkozat szerepel, többek között a gyermekszegénységnek az Európai Szociális Alap+ keretében történő kezeléséről, valamint a Covid19-válság által az olyan ágazatokra gyakorolt hatások kezeléséről, mint az idegenforgalom, a kkv-k és a leginkább sújtott emberek;

3. megjegyzi, hogy az egyeztetőbizottság által meghatározott feltételek teljesültek, és az Unió 2021-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének a Bizottság által benyújtott második tervezete megfelel a közös megegyezésnek; megállapítja, hogy a kötelezettségvállalási előirányzatok teljes összege a 2021. évi költségvetésben 164 251,5 millió EUR, és így a többéves pénzügyi keret 2021-re vonatkozó felső határai alatt összesen 778,8 millió EUR tartalékkeret marad a kötelezettségvállalási előirányzatok tekintetében;

4. üdvözli, hogy az egyeztetési tárgyalások során elért, az 1/2020. sz. módosító indítvánnyal módosított első költségvetés-tervezet szintjein felüli 185 millió EUR összegű növekedés megfelel a Parlament fő politikai prioritásainak; megjegyzi, hogy a növekmény magában foglal 60,3 millió EUR-t az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz – Közlekedés, 42 millió EUR-t a LIFE, 25,7 millió EUR-t a Digitális Európa programra, 6,6 millió EUR-t a Jogok és értékek programra, ebből 4,8 millió EUR-t a Daphne programra, 2,7 millió EUR-t a Jogérvényesülés programra, 25 millió EUR-t a humanitárius segítségnyújtásra a többéves pénzügyi kerettel összefüggésben a 2021 és 2027 közötti időszakra elfogadott 500 millió EUR összegű emelés részeként, 10,2 millió EUR-t az UNRWA-ra a Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszköz keretében és 7,3 millió EUR-t az Európai Ügyészség számára elsősorban a személyzet számának növelésére; megjegyzi továbbá, hogy az 1/2020. sz. módosító indítvány már tartalmazta az Európai horizont , az Erasmus+ és „az EU az egészségügyért” programra  vonatkozó emeléseket, hogy tükrözze a többéves pénzügyi keretről folytatott tárgyalások eredményét;

5. megállapítja, hogy a 2021. évi költségvetésben a kifizetési előirányzatok teljes szintjét 166 060,5 millió EUR-ban állapították meg, ami 2001,4 millió EUR összegű tartalékkeretet hagy a kifizetési előirányzatokban a többéves pénzügyi keret 2021. évi felső határai alatt; üdvözli, hogy a 2021-re jóváhagyott kifizetési előirányzatok általános szintje a 2020. évi költségvetéshez képest 1,2%-kal magasabb; hangsúlyozza a kifizetési előirányzatokról szóló közös nyilatkozat fontosságát, amelyben a Parlament és a Tanács kötelezettséget vállal arra, hogy kellő időben meghozza az indokolt fellépések fedezéséhez szükséges döntéseket;

6. üdvözli azt, hogy a költségvetési rendelet 15. cikkének (3) bekezdésével, valamint az e bekezdése végrehajtásáról szóló, az Európai Parlament és a Tanács által elfogadott együttes nyilatkozattal összhangban az egyeztetőbizottság első alkalommal ért egyet azzal, hogy a kutatásra vonatkozó költségvetési sorokon ismét bocsássanak rendelkezésre 20 millió EUR összegű kötelezettségvállalási előirányzatot; ragaszkodik a költségvetési rendelet 15. cikke (3) bekezdésének a többéves pénzügyi keretben történő teljes körű végrehajtásához a megállapodás szerinti 500 millió EUR elérése érdekében;

7. emlékeztet arra, hogy az egyeztetőbizottság egyértelművé tette, hogy az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökséget (Frontex) érintő 2021-es 61 millió EUR összegű csökkentés nem érinti a többéves pénzügyi keretről szóló tárgyalások keretében politikailag elfogadott, (2018-as árakon) 500 millió EUR összegű teljes kiegészítést, és hogy a csökkentést a többéves pénzügyi keretről szóló megállapodással összhangban a későbbi években ellentételezik;

8. üdvözli, hogy a Parlamentnek sikerült kiállnia a Bizottság által az első költségvetési tervezetben javasoltnál differenciáltabb költségvetési nómenklatúra mellett, nevezetesen az NDICI, az Erasmus+, a Jogok és értékek program és a szociális párbeszéd tekintetében; úgy véli, hogy ezek a módosítások lehetővé teszik a Parlament és a Tanács számára, hogy jobban gyakorolják döntéshozatali szerepüket az éves költségvetési eljárás során, és ellenőrizzék a költségvetés végrehajtását; sajnálja azonban, hogy az egyeztetés során a Tanács és a Bizottság nem tudta elfogadni a Parlament által javasolt részletesebb nómenklatúrát, különösen a Menekültügyi és Migrációs Alap, a Határigazgatási és Vízumeszköz, az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz, valamint az NDICI, különösen a szomszédsági ág fokozott differenciálása tekintetében;

9.  megállapítja, hogy a 2021. évi költségvetésben a Parlament számára elkülönített előirányzatok teljes összege 2063 millió EUR;

10. üdvözli az összesen 75 álláshely létrehozását és az előirányzatok ennek megfelelő növelését az Európai Unió Bírósága, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság, a Régiók Európai Bizottsága, az európai ombudsman és az Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ) számára annak biztosítása érdekében, hogy elegendő forrással és személyzettel rendelkezzenek ahhoz, hogy feladataikat a lehető legjobban el tudják látni és optimálisan tudjanak működni;

11. üdvözli az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak nyújtott 590 854 EUR összegű emelést a tolmácsolásra vonatkozó költségvetési sorban, valamint a Régiók Európai Bizottságának nyújtott 564 796 EUR összegű emelést a műszaki berendezésekre és felszerelésekre, valamint a harmadik felek és a képviselőcsoportok kommunikációs tevékenységeire vonatkozó költségvetési sorokban;

12. üdvözli a Bizottság arra irányuló javaslatát, hogy az Európai Békekeret irányításában vállalt új feladatokra és a konzuli szolgálatok működőképességének javítására tekintettel növeljék az EKSZ előirányzatait a 2021. évi költségvetésben; üdvözli a bizottsági személyzet költségvetés-semleges átcsoportosítását az uniós küldöttségek igazgatási részlegeiről az EKSZ-hez az igazgatási és pénzügyi folyamatok egyszerűsítése és észszerűsítése, valamint a személyzet hatékony és önálló irányításának lehetővé tétele érdekében; üdvözli, hogy 1 millió EUR-val növelték a dezinformáció elleni küzdelmet szolgáló stratégiai kommunikációs kapacitásra vonatkozó költségvetési sorban szereplő összeget;

13. egyetért azzal, hogy a kiküldetésekre szánt költségvetési sorok 10%-os csökkentése indokolt, tekintettel a Covid19-járvány kitöréséből eredő egészségügyi és gazdasági válságra;

14. jóváhagyja az Európai Unió 2021. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének második tervezetéről szóló tanácsi álláspontot, valamint az ehhez az állásfoglaláshoz csatolt közös nyilatkozatokat;

15. utasítja elnökét annak megállapítására, hogy az Európai Unió 2021. évi pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetését véglegesen elfogadták, valamint arra, hogy gondoskodjon annak közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

16. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, továbbá a többi érintett intézménynek és szervnek, valamint a nemzeti parlamenteknek.


 

MELLÉKLET: AZ EGYEZTETŐBIZOTTSÁG NYILATKOZATA

1. Az EUMSZ 314. cikkének (5) bekezdésében említett egyeztetőbizottság 2020. december 4-i ülésén megvizsgálta az Európai Unió 2021. pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének tervezetére vonatkozó bizottsági javaslatot (COM(2020) 300), valamint az általános költségvetés tervezetére vonatkozó 1. számú módosító indítványt (COM(2020) 748).

2. Az ülésen az egyeztetőbizottság – a Bizottság által 2020. december 4-én előterjesztett, az együttes következtetések elemei 4. számú tervezete alapján – közös megegyezésre jutott a 2021. évi költségvetés tartalmáról.

3. Emlékeztetve az EUMSZ 312. cikkének (1) bekezdésére, amely szerint „Az Unió éves költségvetésének meg kell felelnie a többéves pénzügyi keretnek”, az egyeztetőbizottság a 2021–2027-es időszakra vonatkozó többéves pénzügyi kerettel kapcsolatos körülményekre tekintettel nincs abban a helyzetben, hogy az EUMSZ 314. cikkének (5) bekezdésében előírt 21 napos egyeztető határidőn belül közös szövegtervezetről állapodjon meg.

4. A Bizottság ezért felkérést kap, hogy figyelembe véve az egyeztetőbizottságban elért közös megegyezést – amint kellő biztosíték áll rendelkezésre arra vonatkozóan, hogy az EUMSZ 312. cikke (1) bekezdésének meg lehet felelni – az EUMSZ 314. cikkének (8) bekezdésével összhangban nyújtson be egy új 2021. évi költségvetési tervezetet azért, hogy az Európai Parlament és a Tanács ennek alapján mielőbb megindíthassa a 2021. évi új költségvetési tervezettel kapcsolatos eljárást.

 

 

 

_________________________

 


 

MELLÉKLET: 2021. évi költségvetés – Az együttes következtetések elemei

A jelen együttes következtetések a következő szakaszokat foglalják magukban:

1. 2021. évi költségvetés

2. 2020. évi költségvetés – 10/2020. számú költségvetés-módosítási tervezet

3. Nyilatkozatok

 

Összefoglaló áttekintés

A. 2021. évi költségvetés

 

Az együttes következtetések elemei értelmében:

- A kötelezettségvállalási előirányzatok teljes összege a 2021. évi költségvetésben 164 251,5 millió EUR. Összességében ez a többéves pénzügyi keret 2021. évi felső határai alatt 778,8 millió EUR összegű tartalékkeretet hagy a kötelezettségvállalási előirányzatok tekintetében.

- A kifizetési előirányzatok teljes összege a 2021. évi költségvetésben 166 060,5 millió EUR. Összességében ez a többéves pénzügyi keret 2021. évi felső határai alatt 2001,4 millió EUR összegű tartalékkeretet hagy a kifizetési előirányzatok tekintetében.

- A Rugalmassági Eszközből 76,4 millió EUR összegű kötelezettségvállalási előirányzat igénybevételére kerül sor 2021-re a 2b. fejezetre (Reziliencia és értékek).

A Rugalmassági Eszköz 2018., 2019., 2020. és 2021. évi igénybevételéhez kapcsolódó 2021. évi kifizetési előirányzatok összegét a Bizottság 628,5 millió EUR-ra becsüli. Az ezekre az évekre vonatkozó kintlevőségek becsült kifizetési ütemtervét az alábbi táblázat tartalmazza:

 

Rugalmassági Eszköz – kifizetési profil

Igénybevétel éve

2 021

2 022

2 023

2 024

Mindösszesen

2018

34,2

0,0

0,0

0,0

34,2

2019

135,2

140,9

82,2

0,0

358,4

2020

413,7

66,2

39,9

0,0

519,8

2021

45,4

13,0

10,3

7,6

76,4

Mindösszesen

628,5

220,1

132,5

7,6

988,7

 

B. 2020. évi költségvetés:

Az 10/2020. sz. költségvetés-módosítási tervezet a Bizottság javaslatának megfelelően jóváhagyásra kerül.

 


1. 2021. évi költségvetés

1.1. „Lezárt” sorok

Amennyiben az alábbi következtetések  nem rendelkeznek másként, minden olyan költségvetési sort, amelyet sem a Tanács, sem a Parlament nem módosított, valamint minden olyan sort, amelyre vonatkozóan a Parlament saját olvasata során elfogadta a Tanács módosításait, a Bizottság 1/2021. sz. módosító indítvánnyal módosított, 2021. évi költségvetés-tervezetre vonatkozó javaslatának megfelelően megerősítenek.

A többi költségvetési sor vonatkozásában az egyeztetőbizottság az alábbi, 1.2.–1.7. szakaszokban foglalt következtetésekben állapodott meg.

1.2. Horizontális kérdések

Decentralizált ügynökségek

Az összes decentralizált ügynökség költségvetéséhez való uniós hozzájárulás (kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok és az álláshelyek száma) a Bizottság által az 1/2021. számú módosító indítványban javasolt szinten került megállapításra, az alábbiak kivételével:

 A 2b. fejezet alatt:

o Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA, 07 10 04. költségvetési jogcímcsoport) esetében a kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok szintje 638 178 EUR-val nő.

o A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete (EIGE, 07 10 05. költségvetési jogcímcsoport) esetében a kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok szintje 971 628 EUR-val nő.

o Az Európai Unió Büntető Igazságügyi Együttműködési Ügynöksége (Eurojust, 07 10 07. költségvetési jogcímcsoport) esetében a kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok szintje 500 000 EUR-val emelkedik.

o Az Európai Ügyészség (EPPO, 07 10 08. költségvetési jogcímcsoport) 8 további álláshelyet kapott (ez a 2022-re tervezett emelés előreütemezését jelenti), és esetében a kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok szintje 7 252 790 EUR-val nő.

 A 4. fejezet alatt:

o Az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (Frontex, 11 10 01. költségvetési jogcímcsoport) esetében a kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok szintje 61 000 000 EUR-val csökken.

o A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai ügynökség (eu-LISA, 11 10 02. költségvetési jogcímcsoport) esetében a kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok szintje 500 000 EUR-val nő.

Végrehajtó ügynökségek

A végrehajtó ügynökségek számára nyújtott uniós hozzájárulás (kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok és az álláshelyek száma) az 1/2021. sz. módosító indítvánnyal módosított költségvetési tervezetben a Bizottság által javasolt szinten került megállapításra.

A Bizottság 2021-ben költségvetés-módosítási tervezetet terjeszt elő annak érdekében, hogy az új végrehajtó ügynökségek hivatalos létrehozását követően a költségvetési struktúrát és az előirányzatokat hozzáigazítsa az új végrehajtó ügynökségekhez. Az új végrehajtó ügynökségek létrehozásáról szóló bizottsági végrehajtási határozat és a rájuk hatásköröket átruházó bizottsági határozatok várhatóan 2021 elején kerülnek elfogadásra.

Kísérleti projektek/előkészítő intézkedések

Megállapodás született egy 59 kísérleti projektből/előkészítő intézkedésből álló, összesen 71,8 millió EUR összegű kötelezettségvállalási előirányzatot tartalmazó átfogó csomaggal kapcsolatban a Parlament által javasolt formában.

Amikor úgy tűnik, hogy a kísérleti projektet vagy az előkészítő intézkedést meglévő jogalap fedezi, a Bizottság javasolhatja előirányzatok átcsoportosítását a megfelelő költségvetési sorhoz az intézkedés végrehajtásának megkönnyítése érdekében.

Ez a csomag teljes mértékben tiszteletben tartja a kísérleti projektek és előkészítő intézkedések vonatkozásában a költségvetési rendeletben foglalt felső határokat.

 


1.3. A pénzügyi keret kiadási fejezetei – kötelezettségvállalási előirányzatok

A „lezárt” költségvetési sorokról, ügynökségekről, valamint kísérleti projektekről és előkészítő intézkedésekről szóló fenti következtetések figyelembevétele után az egyeztetőbizottság az alábbi megállapodásra jutott:

1. fejezet – Egységes piac, innováció és digitális gazdaság

A kötelezettségvállalási előirányzatok az 1/2021. sz. módosító indítvánnyal módosított költségvetési tervezetben a Bizottság által javasolt szinten kerülnek megállapításra, de az egyeztetőbizottság által elfogadott kiigazításokkal, amelyeket a következő táblázat részletez:

Költségvetési sor / Program

Név

A kötelezettségvállalási előirányzatok változása (EUR-ban)

2021-es KT (beleértve az 1. sz. MI-t is)

2021. évi költségvetés

Különbség

1.0.221

CEF – közlekedés

725 058 000 –

1 785 393 458

60 335 458

02 03 01

Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) – Közlekedés

1 711 996 420

1 772 331 878

60 335 458

1.0.23

Digitális Európa program

1 103 848 000

1 129 576 962

25 728 962

02 04 03

Mesterséges intelligencia

293 895 160

318 323 274

24 428 114

02 04 04

Ismeretek

82 290 594

83 591 442

1 300 848

PPPA

Kísérleti projektek és előkészítő intézkedések

 

 

35 965 000

 

Mindösszesen

 

 

122 029 420

Ennek következtében a kötelezettségvállalási előirányzatok egyeztetett szintje 20 816,6 millió EUR-ban kerül megállapításra, ami 102,4 millió EUR tartalékkeretet hagy a 1. fejezet kiadási felső határa alatt.

A költségvetési rendelet[9] 15. cikkének (3) bekezdésével összhangban az egyeztetőbizottság egyetért azzal, hogy a kutatási költségvetési sorokon ismét rendelkezésre álljanak kötelezettségvállalási előirányzatok összesen 20 millió EUR összegben. A következő költségvetési sorok emelkednek:

 

 

(EUR-ban)

Költségvetési sorok

Kötelezettségvállalási előirányzatok

01 02 02 10

„Egészségügy” klaszter

3 400 000

01 02 02 40

„Digitális gazdaság, ipar és világűr” klaszter

3 400 000

01 02 02 50

„Éghajlat, energiaügy és mobilitás” klaszter

6 600 000

01 02 02 60

Élelmiszerek, biogazdaság, természeti erőforrások és környezet” klaszter

6 600 000

Mindösszesen

 

20 000 000

Az egyeztetőbizottság egyetért abban, hogy ezek az előirányzatok a 2020. november 10-én elfogadott együttes nyilatkozatban szereplő, a 2021–2027-es időszakra (2018-as árakon számított) legfeljebb 0,5 milliárd EUR teljes összeg részét képezzék. Ezzel együtt a 2022–2027-es időszakra 2018-as árakon számítva 481,2 millió EUR áll rendelkezésre.

2a. fejezet – Gazdasági, társadalmi és területi kohézió

A kötelezettségvállalási előirányzatok a Bizottság által az 1/2021. számú módosító indítvánnyal módosított költségvetési tervezetben javasolt szinten kerülnek megállapításra.

 

2b. fejezet – Reziliencia és értékek

A kötelezettségvállalási előirányzatok az 1/2021. sz. módosító indítvánnyal módosított költségvetési tervezetben a Bizottság által javasolt szinten kerülnek megállapításra, de az egyeztetőbizottság által elfogadott kiigazításokkal, amelyeket a következő táblázat részletez.

Az egyeztetőbizottság egyetért különösen azzal, hogy a jelenlegi kamatlábkörnyezetre és a SURE közelmúltbeli finanszírozási műveleteinek sikerére tekintettel a 06 04 01. költségvetési sor előirányzatai 71,9 millió EUR-val csökkenthetők, miközben teljes mértékben megmarad az NGEU vissza nem térítendő komponensének 2021-ben történő finanszírozására vonatkozó képesség.

Költségvetési sor / Program

Név

A kötelezettségvállalási előirányzatok változása (EUR-ban)

2021-es KT (beleértve az 1. sz. MI-t is)

2021. évi költségvetés

Különbség

2.2.23

Az Európai Uniós Helyreállítási Eszköz finanszírozási költségei

111 461 000

39 591 000

-71 870 000

06 04 01

Európai Uniós Helyreállítási Eszköz – Kamatszelvény-fizetések és visszaváltás a lejáratkor

106 461 000

34 591 000

-71 870 000

07 03 01

Az egyéni tanulási célú mobilitás, valamint az együttműködés, a befogadás, a kiválóság, a kreativitás és az innováció ösztönzése az oktatáshoz és képzéshez kapcsolódó szervezetek és szakpolitikák szintjén

2 298 294 584

0

-2 298 294 584

07 03 01 01

Az egyéni tanulási célú mobilitás, valamint az együttműködés, a befogadás, a kiválóság, a kreativitás és az innováció ösztönzése az oktatáshoz és képzéshez kapcsolódó szervezetek és szakpolitikák szintjén – Közvetett irányítás

0

1 755 470 446

1 755 470 446

07 03 01 02

Az egyéni tanulási célú mobilitás, valamint az együttműködés, a befogadás, a kiválóság, a kreativitás és az innováció ösztönzése az oktatáshoz és képzéshez kapcsolódó szervezetek és szakpolitikák szintjén – Közvetlen irányítás

0

542 824 138

542 824 138

2.2.351

Igazságügy

43 696 000

46 392 538

2 696 538

07 07 01

Az igazságügyi együttműködés előmozdítása

10 646 000

11 319 945

673 945

07 07 02

Igazságügyi képzés támogatása

17 570 000

18 682 268

1 112 268

07 07 03

Az igazságszolgáltatáshoz való tényleges hozzáférés megkönnyítése

14 380 000

15 290 325

910 325

2.2.352

Jogok és értékek program

90 624 000

97 179 152

6 555 152

07 06 02

A polgárok szerepvállalásának és az Unió demokratikus életében való részvételének ösztönzése

34 938 000

36 238 848

1 300 848

07 06 03

Daphne

15 690 000

20 444 304

4 754 304

07 06 04

Az uniós értékek védelme és előmozdítása

0

500 000

500 000

2.2.3DAG

Decentralizált ügynökségek

211 135 699

220 498 295

9 362 596

07 10 04

Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA)

23 111 517

23 749 695

638 178

07 10 05

Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete (EIGE)

7 955 000

8 926 628

971 628

07 10 07

Az Európai Unió Büntető Igazságügyi Együttműködési Ügynöksége (Eurojust)

42 345 006

42 845 006

500 000

07 10 08

Európai Ügyészség (EPPO)

37 700 000

44 952 790

7 252 790

07 20 04 06

A szociálpolitika területével, többek között a társadalmi párbeszéddel kapcsolatos különleges hatáskörök

49 380 381

28 326 381

-21 054 000

07 20 04 09

Tájékoztató és képzési intézkedések a munkavállalói szervezetek számára

0

21 054 000

21 054 000

PPPA

Kísérleti projektek és előkészítő intézkedések

 

 

31 870 000

 

Mindösszesen

 

 

-21 385 714

Ebből következően a kötelezettségvállalási előirányzatok elfogadott szintje 4 671,4 millió EUR, és a 2b. fejezet kiadási plafonja alatt így nem marad mozgástér, és 76,4 millió EUR összegben igénybe kell venni a Rugalmassági Eszközt.

3. fejezet – Természeti erőforrások és környezet

A kötelezettségvállalási előirányzatok az 1/2021. sz. módosító indítvánnyal módosított költségvetési tervezetben a Bizottság által javasolt szinten kerülnek megállapításra, de az egyeztetőbizottság által elfogadott kiigazításokkal, amelyeket a következő táblázat részletez:

Költségvetési sor / Program

Név

A kötelezettségvállalási előirányzatok változása (EUR-ban)

2021-es KT (beleértve az 1. sz. MI-t is)

2021. évi költségvetés

Különbség

3.2.21

Környezetvédelmi és éghajlat-politikai program (LIFE)

696 491 000

738 505 372

42 014 372

09 02 01

Természet és biológiai sokféleség

258 642 156

274 720 400

16 078 244

09 02 02

Körforgásos gazdaság és életminőség

168 461 328

178 933 566

10 472 238

09 02 03

Az éghajlatváltozás mérséklése és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás

121 426 944

128 975 334

7 548 390

09 02 04

Tiszta energiára való átállás

127 332 437

135 247 937

7 915 500

PPPA

Kísérleti projektek és előkészítő intézkedések

 

 

3 740 000

 

Mindösszesen

 

 

45 754 372

Ennek következtében a kötelezettségvállalási előirányzatok egyeztetett szintje 58 568,6 millió EUR-ban kerül megállapításra, ami 55,4 millió EUR összegű tartalékkeretet hagy a 2. fejezet kiadási felső határa alatt.

4. fejezet – Migráció és határigazgatás

A kötelezettségvállalási előirányzatok az 1/2021. sz. módosító indítvánnyal módosított költségvetési tervezetben a Bizottság által javasolt szinten kerülnek megállapításra, de az egyeztetőbizottság által elfogadott kiigazításokkal, amelyeket a következő táblázat részletez:

Költségvetési sor / Program

Név

A kötelezettségvállalási előirányzatok változása (EUR-ban)

2021-es KT (beleértve az 1. sz. MI-t is)

2021. évi költségvetés

Különbség

4.0.2DAG

Decentralizált ügynökségek

794 770 045

734 270 045

-60 500 000

11 10 01

Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (FRONTEX)

566 949 620

505 949 620

-61 000 000

11 10 02

A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai ügynökség (eu-LISA)

227 820 425

228 320 425

500 000

 

Mindösszesen

 

 

-60 500 000

Az Európai Parlament és a Tanács között a közelmúltban létrejött, a 2021–2027-es időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2020. november 10-i politikai megállapodást követően és a vonatkozó szövegek jóváhagyásáig az egyeztetőbizottság egyetért azzal, hogy az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökségre (Frontex) vonatkozó 2021. évi csökkentés nem érinti az ebben az összefüggésben politikai szinten elfogadott, (2018-as árakon számított) 0,5 milliárd EUR összegű teljes növekményt. A növekményen kívül a 2021 tekintetében javasolt csökkentést a többéves pénzügyi keretről szóló megállapodással összhangban a későbbi években kompenzálják, a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elveinek tiszteletben tartása mellett.

Ebből következően a kötelezettségvállalások megállapodás szerinti szintje 2 278,8 millió EUR-ban kerül megállapításra, így a fejezet kiadási plafonja alatt 188,2 millió EUR összegű tartalékkeret marad.

5. fejezet – Biztonság és védelem

A kötelezettségvállalási előirányzatok a Bizottság által az 1/2021. számú módosító indítvánnyal módosított költségvetési tervezetben javasolt szinten kerülnek megállapításra.

6. fejezet – Szomszédság és a világ

A kötelezettségvállalási előirányzatok a Bizottság által az 1/2021. sz. módosító indítvánnyal módosított költségvetési tervezetben javasolt szinten kerülnek megállapításra, de az egyeztetőbizottság által elfogadott kiigazításokkal, amelyeket a következő táblázat részletez:

Költségvetési sor / Program

Név

A kötelezettségvállalási előirányzatok változása (EUR-ban)

2021-as KT (beleértve az 1. sz. MI-t is)

2021. évi költségvetés

Különbség

6.0.111

Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszköz (NDICI)

12 060 779 767

12 070 958 148

10 178 381

15 02 01 10

Déli szomszédság

1 460 009 385

1 470 187 766

10 178 381

6.0.12

Humanitárius segítségnyújtás (HUMA)

1 478 000 000

1 503 000 000

25 000 000

15 03 01

Humanitárius segítségnyújtás

1 391 512 450

1 416 512 450

25 000 000

6.0.1SPEC

Előjogok

91 394 973

93 023 514

1 628 541

15 20 04 03

A külső tevékenységgel kapcsolatos tájékoztatási politika és stratégiai kommunikáció

41 756 023

43 384 564

1 628 541

PPPA

Kísérleti projektek és előkészítő intézkedések

 

 

175 000

 

Mindösszesen

 

 

36 981 922

Az Európai Parlament és a Tanács között a közelmúltban létrejött, a 2021–2027-es időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2020. november 10-i politikai megállapodást követően és a vonatkozó szövegek jóváhagyásáig az egyeztetőbizottság jóváhagyja, hogy a humanitárius segítségnyújtás megemelése az ezzel összefüggésben politikai szinten elfogadott 0,5 milliárd EUR (2018-as árakon) teljes növekmény részét képezi.

Ebből következően a kötelezettségvállalások megállapodás szerinti szintje 16 097,2 millió EUR-ban kerül megállapításra, így a fejezet kiadási plafonja alatt 149,8 millió EUR mozgástér marad.

 

 


7. fejezet – Európai közigazgatás

Az egyeztetőbizottság egyetért az intézmények létszámterveiben szereplő álláshelyek számával és a Bizottság által az 1/2021. sz. módosító indítvánnyal módosított költségvetési tervezetben javasolt előirányzatokkal, a következő kivételekkel:

 Az Európai Parlament szakasza, amelynek olvasatát jóváhagyták, és amelyet úgy igazítottak ki tovább, hogy magában foglalja i. az 1/2021. számú módosító indítvány szerinti felülvizsgált illetménykiigazítás hatását, valamint ii. két létszámtervi álláshelynek az Európai Parlamenttől az Európai Bizottsághoz történő áthelyezését az 1/2021. sz. módosító indítvány szerint a CERT-EU működésének támogatása céljából.

 A Tanács szakasza, amelynek olvasatát jóváhagyták, és amelyet az 1/2021. számú módosító indítvány szerinti felülvizsgált illetménykiigazítás hatásának figyelembevétele érdekében tovább kiigazítottak.

 Az Európai Számvevőszék szakasza, amelyre vonatkozóan megállapodás született a létszámterveknek a költségvetési rendelet 53. cikke (1) bekezdése alkalmazásának nyomán történt módosítását követő technikai frissítésről. Ennek keretében egy állandó AST11, egy állandó AST8, egy állandó AST7, két állandó AST5, egy állandó AST4 és egy ideiglenes AST/SC3 álláshelyet három állandó AD7 álláshellyé és négy állandó AD5 álláshellyé alakították át, ami nem gyakorol hatást az előirányzatok szintjére.

 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) szakasza, amelyre vonatkozóan a kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok szintje 590 854 EUR-val emelkedik. 

 A Régiók Európai Bizottsága (RB) szakasza, amelyre vonatkozóan a kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok szintje 564 796 EUR-val emelkedik.

 Az európai adatvédelmi biztos szakasza, amelyre vonatkozóan megállapodás született a létszámterveknek a költségvetési rendelet 53. cikke (1) bekezdése alkalmazásának nyomán történt módosítását követő technikai frissítésről. Ennek keretében egy állandó AST5 álláshelyet egy állandó AST/SC6 álláshellyé alakítottak át, ami nem gyakorol hatást az előirányzatok szintjére.

 Az Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ) szakasza, amelyre vonatkozóan a kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok szintje a „Stratégiai kommunikációs kapacitás” tekintetében 1 millió EUR-val emelkedik.

Ezenkívül a Covid19-világjárvány következtében az egyeztetőbizottság kivételes jelleggel hozzájárul ahhoz, hogy az Európai Parlament kivételével az összes intézmény kiküldetéseihez kapcsolódó kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok szintje 10 %-kal csökken.

A 7. fejezet összesen 8,8 millió EUR összegű csökkenését eredményező összesített kiigazításokat az alábbi táblázatok szakaszonként részletezik:


1. szakasz – Európai Parlament

Program/Költségvetési sor

Név

A kötelezettségvállalási előirányzatok változása (EUR-ban)

2021-as KT (beleértve az 1. sz. MI-t is)

2021. évi költségvetés

Különbség

1 4 0 0

Egyéb alkalmazottak – Főtitkárság és képviselőcsoportok

63 837 727

65 039 727

1 202 000

1 4 0 1

Egyéb alkalmazottak – Biztonság

38 084 545

34 584 545

-3 500 000

2 0 0 0

Bérleti díjak

26 301 000

27 301 000

1 000 000

2 0 2 6

Épületek biztonsága és őrzése

16 030 000

19 530 000

3 500 000

3 0 2

Fogadási és reprezentációs kiadások

845 500

858 500

13 000

3 0 4 2

Ülések, kongresszusok, konferenciák és küldöttségek

2 780 000

2 857 000

77 000

3 2 0

Szakértelem igénybevétele

6 629 500

7 491 500

862 000

2 1 2

Bútor

5 910 000

4 910 000

-1 000 000

10 1

Rendkívüli tartalékalap

4 500 000

2 346 000

-2 154 000

 

Mindösszesen

 

 

0

2. szakasz – Európai Tanács és Tanács

Program/Költségvetési sor

Név

A kötelezettségvállalási előirányzatok változása (EUR-ban)

2021-as KT (beleértve az 1. sz. MI-t is)

2021. évi költségvetés

Különbség

1 3 3 1

A Tanács Főtitkárságának kiküldetési költségei

3 600 000

3 240 000

-360 000

1 3 3 2

A személyzetnek az Európai Tanáccsal összefüggésben felmerülő utazási költségei

1 650 000

1 485 000

-165 000

2 2 0 0

A delegációk utazási költségei

17 228 000

15 505 000

-1 723 000

2 2 0 1

Egyéb utazási költségek

570 000

513 000

-57 000

2 2 1 3

Információ és nyilvános rendezvények

5 095 000

4 585 500

-509 500

 

Mindösszesen

 

 

-2 814 500

3. szakasz – Bizottság

Program/Költségvetési sor

Név

A kötelezettségvállalási előirányzatok változása (EUR-ban)

2021-as KT (beleértve az 1. sz. MI-t is)

2021. évi költségvetés

Különbség

20 02 06 01

Kiküldetési és reprezentációs költségek

59 145 000

53 230 000

-5 915 000

20 02 07 01

Kiküldetési és reprezentációs költségek

6 083 000

5 475 000

-608 000

20 03 15 01 - O1 01 03 01

Kiadóhivatal – Kiküldetési és reprezentációs költségek

235 000

212 000

-23 000

20 03 15 02 - O2 01 03 01

Európai Személyzeti Felvételi Hivatal – Kiküldetési és reprezentációs költségek

401 000

361 000

-40 000

20 03 16 01 - O3 01 03 01

Személyi Juttatásokat Kezelő és Kifizető Hivatal – Kiküldetési és reprezentációs költségek

153 000

138 000

-15 000

20 03 16 02 - O4 01 03 01

Brüsszeli Infrastrukturális és Logisztikai Hivatal – Kiküldetési és reprezentációs költségek

138 000

124 000

-14 000

20 03 16 03 - O5 01 03 01

Luxembourgi Infrastrukturális és Logisztikai Hivatal – Kiküldetési és reprezentációs költségek

111 000

100 000

-11 000

20 03 17 - O6 01 03 01

Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) – Kiküldetési és reprezentációs költségek

1 460 000

1 314 000

-146 000

 

Mindösszesen

 

 

-6 772 000

4. szakasz – Az Európai Unió Bírósága

Program/Költségvetési sor

Név

A kötelezettségvállalási előirányzatok változása (EUR-ban)

2021-as KT (beleértve az 1. sz. MI-t is)

2021. évi költségvetés

Különbség

1 6 2

Küldetések

450 000

405 000

-45 000

 

Mindösszesen

 

 

-45 000

5. szakasz – Európai Számvevőszék

Program/Költségvetési sor

Név

A kötelezettségvállalási előirányzatok változása (EUR-ban)

2021-as KT (beleértve az 1. sz. MI-t is)

2021. évi költségvetés

Különbség

1 6 2

Küldetések

3 320 000

2 988 000

-332 000

 

Mindösszesen

 

 

-332 000

6. szakasz – Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

Program/Költségvetési sor

Név

A kötelezettségvállalási előirányzatok változása (EUR-ban)

2021-as KT (beleértve az 1. sz. MI-t is)

2021. évi költségvetés

Különbség

1 6 2

Küldetések

421 082

378 974

-42 108

2 5 4 8

Konferenciatolmácsok

6 735 709

7 326 563

590 854

 

Mindösszesen

 

 

548 746

7. szakasz — Régiók Európai Bizottsága

Program/Költségvetési sor

Név

A kötelezettségvállalási előirányzatok változása (EUR-ban)

2021-as KT (beleértve az 1. sz. MI-t is)

2021. évi költségvetés

Különbség

1 6 2

Küldetések

311 461

280 315

-31 146

2 1 4

Műszaki eszközök és berendezések

1 097 271

1 262 067

164 796

2 5 4 1

Harmadik felek

104 100

304 100

200 000

2 6 4

Az RB politikai csoportjainak kommunikációs tevékenységei

195 049

395 049

200 000

 

Mindösszesen

 

 

533 650

8. szakasz – Európai ombudsman

Program/Költségvetési sor

Név

A kötelezettségvállalási előirányzatok változása (EUR-ban)

2021-as KT (beleértve az 1. sz. MI-t is)

2021. évi költségvetés

Különbség

3 0 0

A személyzet kiküldetései és a három munkahely közötti hivatalos útjai során felmerülő kiadások

150 000

135 000

-15 000

 

Mindösszesen

 

 

-15 000

9. szakasz – Európai adatvédelmi biztos

Program/Költségvetési sor

Név

A kötelezettségvállalási előirányzatok változása (EUR-ban)

2021-as KT (beleértve az 1. sz. MI-t is)

2021. évi költségvetés

Különbség

1 1 2 0

Kiküldetési költségek, utazási költségek és egyéb járulékos költségek

155 000

139 500

-15 500

3 0 3 0

Kiküldetési költségek, utazási költségek és egyéb járulékos költségek

50 000

45 000

-5 000

3 0 4 8

Az Európai Adatvédelmi Testület elnökének és alelnökeinek költségei

59 000

53 100

-5 900

 

Mindösszesen

 

 

-26 400

10. szakasz — Európai Külügyi Szolgálat

Program/Költségvetési sor

Név

A kötelezettségvállalási előirányzatok változása (EUR-ban)

2021-as KT (beleértve az 1. sz. MI-t is)

2021. évi költségvetés

Különbség

1 4 0

Küldetések

9 132 050

8 229 645

-902 405

2 2 1 4

Stratégiai kommunikációs kapacitás

3 000 000

4 000 000

1 000 000

 

Mindösszesen

 

 

97 595

 

Ennek következtében a kötelezettségvállalási előirányzatok egyeztetett szintje 10 448,3 millió euróban kerül megállapításra, ami 186,7 millió eurós tartalékkeretet hagy a 7. fejezet kiadási felső határa alatt.

Tematikus speciális eszközök: EGAA, SEAR és BAR

Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA) és a szolidaritási és sürgősségisegély-tartalék (SEAR) kötelezettségvállalási előirányzatai az 1/2021. számú módosító indítvánnyal módosított költségvetési tervezetben a Bizottság által javasolt szinten kerülnek megállapításra.

p.m.: A  brexit miatti kiigazításokra képzett tartalék 2021 elején képezi majd költségvetés-módosítás tárgyát.


1.4. Kifizetési előirányzatok

A kifizetési előirányzatok átfogó szintje a 2021. évi költségvetésben az 1/2020. sz. módosító indítvánnyal módosított költségvetési tervezetben javasolt szinten kerül megállapításra, az egyeztetőbizottság által elfogadott következő kiigazításokkal:

1. A nem differenciált kiadások kötelezettségvállalási előirányzatainak megállapodás szerinti szintjét – amelyek esetében a kifizetési előirányzatok szintje egyenlő a kötelezettségvállalási előirányzatok szintjével – figyelembe vették. Ez magában foglalja az Európai Uniós Helyreállítási Eszköz finanszírozási költségeinek –71,9 millió EUR-val történő csökkentését és a decentralizált ügynökségeknek nyújtott uniós hozzájárulás kiigazítását. Az összesített hatás 123,0 millió eurós csökkenés.

2. A 7. fejezet összesített kiigazításai, amelyek összesen 8,8 millió EUR összegű csökkenést eredményeznek.

3. A Parlament által javasolt minden új kísérleti projekt és előkészítő intézkedés kifizetési előirányzatai a megfelelő kötelezettségvállalási előirányzatok 25%-ában kerülnek megállapításra, vagy a Parlament által javasolt szinten, amennyiben az alacsonyabb. A meglévő kísérleti projektek és előkészítő intézkedések meghosszabbítása esetén a kifizetési előirányzatok szintje megegyezik a költségvetési tervezetben meghatározottakkal, hozzáadva a megfelelő új kötelezettségvállalási előirányzatok 25%-át, vagy a Parlament által javasolt szinten kerül megállapításra, amennyiben az alacsonyabb. Az összevont hatás 17,9 millió eurós növelés;

4. A következő költségvetési sorok kiigazításáról született megállapodás a differenciált kiadások kötelezettségvállalási előirányzatainak alakulása eredményeként:

Költségvetési sor / Program

Név

A kifizetési előirányzatok változása (EUR-ban)

2021-as KT (beleértve az 1. sz. MI-t is)

2021. évi költségvetés

Különbség

1.0.221

CEF – közlekedés

 

 

12 067 092

02 03 01

Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) – Közlekedés

33 691 420

45 758 512

12 067 092

1.0.23

Digitális Európa program

 

 

1 916 490

02 04 03

Mesterséges intelligencia

21 891 450

23 711 034

1 819 584

02 04 04

Ismeretek

6 130 200

6 227 106

96 906

2.2.351

Igazságügy

 

 

1 078 615

07 07 01

Az igazságügyi együttműködés előmozdítása

4 258 400

4 527 978

269 578

07 07 02

Igazságügyi képzés támogatása

7 028 000

7 472 907

444 907

07 07 03

Az igazságszolgáltatáshoz való tényleges hozzáférés megkönnyítése

5 752 000

6 116 130

364 130

2.2.352

Jogok és értékek program

 

 

2 089 154

07 06 02

A polgárok szerepvállalásának és az Unió demokratikus életében való részvételének ösztönzése

12 489 000

12 879 258

390 258

07 06 03

Daphne

4 706 910

6 244 139

1 537 229

07 06 04

Az uniós értékek védelme és előmozdítása

0

161 667

161 667

2.2.3SPEC

Előjogok

 

 

0

07 20 04 06

A szociálpolitika területével, többek között a társadalmi párbeszéddel kapcsolatos különleges hatáskörök

42 886 000

23 234 000

-19 652 000

07 20 04 09

Tájékoztató és képzési intézkedések a munkavállalói szervezetek számára

0

19 652 000

19 652 000

3.2.21

Környezetvédelmi és éghajlat-politikai program (LIFE)

 

 

1 336 954

09 02 01

Természet és biológiai sokféleség

6 870 000

7 297 067

427 067

09 02 02

Körforgásos gazdaság és életminőség

10 394 052

11 040 188

646 136

09 02 03

Az éghajlatváltozás mérséklése és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás

2 295 581

2 438 284

142 703

09 02 04

Tiszta energetikai átállás

1 947 232

2 068 280

121 048

6.0.111

Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszköz (NDICI)

 

 

10 178 381

15 02 01 10

Déli szomszédság

143 096 572

153 274 953

10 178 381

6.0.12

Humanitárius segítségnyújtás (HUMA)

 

 

20 000 000

15 03 01

Humanitárius segítségnyújtás

1 800 000 000

1 820 000 000

20 000 000

6.0.1SPEC

Előjogok

 

 

1 318 031

15 20 04 03

A külső tevékenységgel kapcsolatos tájékoztatási politika és stratégiai kommunikáció

33 794 511

35 112 542

1 318 031

 

ÖSSZESEN

 

 

49 984 716

 

Ez összességében 166 060,5 millió EUR összegű kifizetési előirányzatot eredményez, ami 63,9 millió EUR összegű csökkenést jelent az 1/2021. számú módosító indítvánnyal módosított költségvetési tervezethez képest.

1.5. Tartalékok

Az 1/2021. számú módosító indítvánnyal módosított költségvetési tervezetben foglaltakon túl nincsenek további tartalékok.

Az olyan új programoknak megfelelő kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok, amelyek esetében a jogalap véglegesítése folyamatban van, és amelyeket várhatóan 2021 elején fogadnak el, nem kerülnek ideiglenesen tartalékba.

Az egyeztetőbizottság kivételes jelleggel jóváhagyja, hogy Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központnak (ECDC) és az Európai Gyógyszerügynökségnek (EMA) szánt összegeket nem helyezi tartalékba, tekintettel a Covid19-világjárványhoz kapcsolódó szükségletek sürgős jellegére.

 

1.6. Költségvetési megjegyzések

A költségvetési megjegyzések szövege megfelel az 1/2020. számú módosító indítvánnyal módosított költségvetési tervezetnek, az egyeztetőbizottság által jóváhagyott alábbi kiigazításokkal:

 Költségvetési sorok, amelyek esetében az Európai Parlament által bevezetett módosításokat módosítás nélkül elfogadták:

Költségvetési sor

Név

07 10. alcím

Decentralizált ügynökségek

 Költségvetési sorok, amelyek esetében jóváhagyásra kerülnek az Európai Parlament által bevezetett módosítások a Bizottság által annak végrehajthatóságról szóló levelében javasolt kiigazításokkal.

Költségvetési sor

Név

01 02 02 20

„Kultúra, kreativitás és befogadó társadalom” klaszter

07 02 01

ESZA+ megosztott irányítású ág – Operatív kiadások

15 03 02

Katasztrófamegelőzés, katasztrófakockázat-csökkentés és katasztrófavédelmi felkészültség

 Költségvetési sorok, amelyek esetében a módosító indítvánnyal módosított költségvetési tervezetben javasolt költségvetési megjegyzés kerül jóváhagyásra a következő módosításokkal.

Költségvetési sor

Név

02 04. alcím

Digitális Európa program

A következőképpen módosítandó:

Az egyidejű fejlesztések segítenek a virágzó adatgazdaság kialakításában, támogatják az inkluzivitást és az esélyegyenlőséget mindenki számára, valamint biztosítják az értékteremtést.

02 04 04

Ismeretek

Az alábbi szöveg beillesztése:

A program biztosítja az esélyegyenlőség hatékony előmozdítását mindenki számára, valamint a nemek közötti egyenlőség általános érvényesítésének megvalósítását a program keretében végrehajtott intézkedések során.

03 02. alcím

Egységes piac program (a kkv-kra vonatkozóan is)

A következőképpen módosítandó:

Támogatja továbbá a nők részvételét, és hozzájárul majd az egységes piac valamennyi szereplője – a vállalkozások, a polgárok, beleértve a fogyasztókat is, a civil társadalom és a közigazgatási szervek – szerepvállalásának növeléséhez.

03 02 02

Az alábbi szöveg beillesztése:

A program biztosítja az esélyegyenlőség hatékony előmozdítását mindenki számára, valamint a nemek közötti egyenlőség általános érvényesítésének megvalósítását a program keretében végrehajtott intézkedések során.

 A költségvetési rendelet 15. cikkének (3) bekezdésével, valamint a 15. cikk (3) bekezdésének végrehajtásáról szóló, az Európai Parlament és a Tanács által elfogadott együttes nyilatkozattal összhangban az egyeztetőbizottság megegyezik abban, hogy a kutatásra vonatkozó költségvetési sorokon ismét bocsássanak rendelkezésre kötelezettségvállalási előirányzatokat. A 01 02 02 10., a 01 02 02 40., a 01 02 02 50. és a 01 02 02 60. költségvetési sor költségvetési megjegyzései ennek megfelelően kiigazításra kerülnek majd:

Költségvetési sor

Név

01 02 02 10

Az alábbi szöveg beillesztése:

A költségvetési rendelet 15. cikkének (3) bekezdésével összhangban e költségvetési jogcímben 3 400 000 EUR összegű kötelezettségvállalási előirányzat áll rendelkezésre a kutatási projektek végrehajtásának teljes vagy részleges elmaradása miatt 2019-ben visszavont kötelezettségvállalások eredményeképpen.

01 02 02 40

Az alábbi szöveg beillesztése:

A költségvetési rendelet 15. cikkének (3) bekezdésével összhangban e költségvetési jogcímben 3 400 000 EUR összegű

 kötelezettségvállalási előirányzat áll rendelkezésre a kutatási projektek végrehajtásának teljes vagy részleges elmaradása miatt 2019-ben visszavont kötelezettségvállalások eredményeképpen.

01 02 02 50

Az alábbi szöveg beillesztése:

A költségvetési rendelet 15. cikkének (6) bekezdésével összhangban e költségvetési jogcímben 6 600 000 EUR összegű kötelezettségvállalási előirányzat áll rendelkezésre a kutatási projektek végrehajtásának teljes vagy részleges elmaradása miatt 2019-ben visszavont kötelezettségvállalások eredményeképpen.

01 02 02 60

Az alábbi szöveg beillesztése:

A költségvetési rendelet 15. cikkének (6) bekezdésével összhangban e költségvetési jogcímben 6 600 000 EUR összegű kötelezettségvállalási előirányzat áll rendelkezésre a kutatási projektek végrehajtásának teljes vagy részleges elmaradása miatt 2019-ben visszavont kötelezettségvállalások eredményeképpen.

 Új költségvetési sorok, amelyek esetében a vonatkozó költségvetési megjegyzést az alábbiak szerint jóváhagyták:

Költségvetési sor

Név

07 20 04 09

Az alábbi szöveg beillesztése:

Ez az előirányzat a munkavállalói szervezeteket – köztük a tagjelölt országok munkavállalói szervezeteinek képviselőit – érintő tájékoztatási és képzési intézkedésekre fordított kiadások fedezésére szolgál, az Unió szociális dimenziójának megvalósítása keretében végrehajtott uniós cselekvésekből fakadóan.

Ezek az intézkedések segítséget nyújtanak a munkavállalói szervezeteknek az európai foglalkoztatási és szociálpolitika előtt álló átfogó problémák kezelésében az Európa 2020 stratégia értelmében és a gazdasági válság következményeinek kezelésével kapcsolatos uniós kezdeményezések keretében.

Különleges figyelmet kell fordítani a munkahelyeken jelentkező, nemekkel összefüggő kihívásokra.

07 06 04

Az alábbi szöveg beillesztése:

Ezen előirányzat célja a jogok védelme, előmozdítása és tudatosítása az e jogok előmozdításában és ápolásában helyi, regionális és transznacionális szinten aktív civil társadalmi szervezeteknek nyújtott pénzügyi támogatás révén, ezáltal megerősítve az uniós értékeknek és a jogállamiság tiszteletben tartásának a védelmét és előmozdítását is, valamint hozzájárulva egy demokratikusabb Unió, a demokratikus párbeszéd, az átláthatóság és a jó kormányzás kiépítéséhez.

A fenti konkrét célkitűzés megvalósítására különösen a programhoz tartozó területeken tevékenykedő civil társadalmi szervezetek és nonprofit szereplők támogatása révén kerül sor, lehetővé téve ezáltal, hogy javuljon a fellépésre való képességük, hogy a jogok előmozdítását célzó érdekérvényesítési tevékenységeket folytassanak, és hogy megfelelő hozzáférést biztosítsanak valamennyi polgár számára szolgáltatásaikhoz, illetve tanácsadási és támogatási tevékenységeikhez.

 A 07 03 01. költségvetési sor az alábbi két külön költségvetési sorra történő felosztásából eredő új költségvetési sorok, amelyek esetében a vonatkozó költségvetési megjegyzést az alábbiak szerint jóváhagyták:

Költségvetési sor

Név

07 03 01

A meglévő szöveg törlendő

07 03 01 01

Az alábbi szöveg beillesztése:

Ez az előirányzat az Erasmus+ program oktatás és képzés területének közvetett irányítás keretében történő finanszírozására szolgál. A három fő intézkedés és a Jean Monnet akciók támogatására szolgál.

 

1. fő intézkedés: Tanulási célú mobilitás

A program az oktatás és képzés terén a következő tevékenységeket támogatja: a) a felsőoktatási hallgatók és személyzet mobilitása; b) a szakképzésben részt vevő tanulók és a szakképzésben dolgozó személyzet mobilitása; c) az iskolai tanulók és az iskolai személyzet mobilitása; d) a felnőttoktatási személyzet mobilitása; e) nyelvtanulási lehetőségek, beleértve a mobilitási tevékenységek támogatására szolgálókat.

 

2. fő intézkedés: Szervezetek és intézmények közötti együttműködés

A program az oktatás és képzés terén a következő tevékenységeket támogatja: a) együttműködésre és a bevált gyakorlatok cseréjére irányuló partnerségek, beleértve a programhoz való szélesebb körű és inkluzívabb hozzáférés előmozdítására szolgáló kisléptékű partnerségeket is; b) kiválósági partnerségek, különösen az európai egyetemek hálózata, a szakképzési kiválósági központok és közös mesterképzések; c) Európa innovációs kapacitásának erősítésére szolgáló innovációs partnerségek; d) online platformok és eszközök a virtuális együttműködéshez, beleértve az eTwinning és az európai felnőttképzés elektronikus platformja számára kifejlesztett támogatási szolgáltatásokat.

 

3. fő intézkedés: A szakpolitikai fejlesztéshez és együttműködéshez nyújtott támogatás

A program az oktatás és képzés terén a következő tevékenységeket támogatja:

a) az oktatás és képzés terén az általános uniós és ágazati szakpolitikák előkészítése és végrehajtása, többek között az Eurydice hálózat vagy más releváns szervezetek tevékenységeinek támogatásával; b) a kompetenciák, készségek és képesítések színvonalát, átláthatóságát és elismerését elősegítő uniós eszközök és intézkedések; c) szakpolitikai párbeszéd és együttműködés az oktatás és képzés terén a legfontosabb érdekelt felekkel, többek között uniós hálózatokkal, európai nem kormányzati szervezetekkel és nemzetközi szervezetekkel; d) a program minőségi és inkluzív végrehajtását elősegítő intézkedések; e) más uniós eszközökkel való együttműködés és támogatás egyéb uniós szakpolitikák számára; f) az európai szakpolitikai eredményekre és prioritásokra, valamint a programra vonatkozó információk terjesztésével és ismertetésével kapcsolatos tevékenységek.

Jean Monnet akciók

A program a következő tevékenységeken keresztül támogatja az európai integrációval kapcsolatos tárgyak tanítását, tanulását, kutatását és megvitatását: a) Jean Monnet akció a felsőoktatás terén; b) Jean Monnet akció az oktatás és képzés más területein; c) a következő, európai érdekű célt képviselő intézmények támogatása: a firenzei Európai Egyetemi Intézet, beleértve annak transznacionális kormányzással foglalkozó tagozatát is, az Európa Tanulmányok Szakkollégiuma (bruges-i és natolini kampusz); az Európai Közigazgatási Intézet (European Institute of Public Administration), Maastricht; az Európai Jogi Akadémia (Academy of European Law), Trier; az odensei Európai Ügynökség a Sajátos Nevelési Igényű Tanulókért és az Inkluzív Oktatásért, valamint a nizzai Európa-tanulmányok Nemzetközi Központja.

07 03 01 02

Az alábbi szöveg beillesztése:

Ez az előirányzat az Erasmus+ program oktatás és képzés területének közvetlen irányítás keretében történő finanszírozására szolgál. A három fő intézkedés és a Jean Monnet akciók támogatására szolgál.

 

1. fő intézkedés: Tanulási célú mobilitás

A program az oktatás és képzés terén a következő tevékenységeket támogatja: a) a felsőoktatási hallgatók és személyzet mobilitása; b) a szakképzésben részt vevő tanulók és a szakképzésben dolgozó személyzet mobilitása; c) az iskolai tanulók és az iskolai személyzet mobilitása; d) a felnőttoktatási személyzet mobilitása; e) nyelvtanulási lehetőségek, beleértve a mobilitási tevékenységek támogatására szolgálókat.

 

2. fő intézkedés: Szervezetek és intézmények közötti együttműködés

A program az oktatás és képzés terén a következő tevékenységeket támogatja: a) együttműködésre és a bevált gyakorlatok cseréjére irányuló partnerségek, beleértve a programhoz való szélesebb körű és inkluzívabb hozzáférés előmozdítására szolgáló kisléptékű partnerségeket is; b) kiválósági partnerségek, különösen az európai egyetemek hálózata, a szakképzési kiválósági központok és közös mesterképzések; c) Európa innovációs kapacitásának erősítésére szolgáló innovációs partnerségek; d) online platformok és eszközök a virtuális együttműködéshez, beleértve az eTwinning és az európai felnőttképzés elektronikus platformja számára kifejlesztett támogatási szolgáltatásokat.

 

3. fő intézkedés: A szakpolitikai fejlesztéshez és együttműködéshez nyújtott támogatás

A program az oktatás és képzés terén a következő tevékenységeket támogatja:

a) az oktatás és képzés terén az általános uniós és ágazati szakpolitikák előkészítése és végrehajtása, többek között az Eurydice hálózat vagy más releváns szervezetek tevékenységeinek támogatásával; b) a kompetenciák, készségek és képesítések színvonalát, átláthatóságát és elismerését elősegítő uniós eszközök és intézkedések; c) szakpolitikai párbeszéd és együttműködés az oktatás és képzés terén a legfontosabb érdekelt felekkel, többek között uniós hálózatokkal, európai nem kormányzati szervezetekkel és nemzetközi szervezetekkel; d) a program minőségi és inkluzív végrehajtását elősegítő intézkedések; e) más uniós eszközökkel való együttműködés és támogatás egyéb uniós szakpolitikák számára; f) az európai szakpolitikai eredményekre és prioritásokra, valamint a programra vonatkozó információk terjesztésével és ismertetésével kapcsolatos tevékenységek.

Jean Monnet akciók

A program a következő tevékenységeken keresztül támogatja az európai integrációval kapcsolatos tárgyak tanítását, tanulását, kutatását és megvitatását: a) Jean Monnet akció a felsőoktatás terén; b) Jean Monnet akció az oktatás és képzés más területein; c) a következő, európai érdekű célt képviselő intézmények támogatása: a firenzei Európai Egyetemi Intézet, beleértve annak transznacionális kormányzással foglalkozó tagozatát is, az Európa Tanulmányok Szakkollégiuma (bruges-i és natolini kampusz); az Európai Közigazgatási Intézet (European Institute of Public Administration), Maastricht; az Európai Jogi Akadémia (Academy of European Law), Trier; az odensei Európai Ügynökség a Sajátos Nevelési Igényű Tanulókért és az Inkluzív Oktatásért, valamint a nizzai Európa-tanulmányok Nemzetközi Központja.

Ez annak tudomásulvételével történt, hogy az Európai Parlament vagy a Tanács által bevezetett módosítások nem módosíthatják vagy terjeszthetik ki a meglévő jogalap terjedelmét, illetve nem sérthetik az intézmények igazgatási autonómiáját, továbbá hogy az intézkedés fedezhető a rendelkezésre álló forrásokból.

1.7. Költségvetési nómenklatúra

Megállapodás született a Bizottság által a költségvetési tervezetben javasolt, az 1/2020. számú módosító indítvánnyal módosított költségvetési nómenklatúra tekintetében, új kísérleti projektek és előkészítő intézkedések beillesztésével (kivéve az új PA 01 21 01 előkészítő intézkedést, amelyre vonatkozóan a kapcsolódó előirányzatokat a meglévő PA 01 20 01 előkészítő intézkedéshez adják hozzá). Az egyeztetőbizottság ezen kívül jóváhagyta a következő kiigazításokat:

 

 két további költségvetési sor az alábbiak szerint:

Költségvetési sor

Fejezet / pol. kat.

Név

07 20 04 09

2b / 2.2.3SPEC

Tájékoztató és képzési intézkedések a munkavállalói szervezetek számára

07 06 04

2b / 2.2.352

Az uniós értékek védelme és előmozdítása

 

 A Bizottság a 07 03 01. sort (Az egyéni tanulási célú mobilitás, valamint az együttműködés, befogadás, kiválóság, kreativitás és innováció ösztönzése az oktatáshoz és képzéshez kapcsolódó szervezetek és szakpolitikák szintjén) két külön sorra választotta szét az alábbiak szerint, ami nem gyakorol hatást az előirányzatok szintjére:

Költségvetési sor / Program

Név

Előirányzatok (EUR-ban)

Kötelezettségvállalási előirányzat

Fizetés

07 03 01

Az egyéni tanulási célú mobilitás, valamint az együttműködés, a befogadás, a kiválóság, a kreativitás és az innováció ösztönzése az oktatáshoz és képzéshez kapcsolódó szervezetek és szakpolitikák szintjén

 

 

07 03 01 01

Az egyéni tanulási célú mobilitás, valamint az együttműködés, a befogadás, a kiválóság, a kreativitás és az innováció ösztönzése az oktatáshoz és képzéshez kapcsolódó szervezetek és szakpolitikák szintjén – Közvetett irányítás

1 755 470 446

1 468 151 286

07 03 01 02

Az egyéni tanulási célú mobilitás, valamint az együttműködés, a befogadás, a kiválóság, a kreativitás és az innováció ösztönzése az oktatáshoz és képzéshez kapcsolódó szervezetek és szakpolitikák szintjén – Közvetlen irányítás

542 824 138

295 331 144

 


 

2. 2020. évi költségvetés

Az 10/2020. sz. költségvetés-módosítási tervezet a Bizottság javaslatának megfelelően jóváhagyásra kerül.


3. Nyilatkozatok

3.1. Az Európai Bizottság egyoldalú nyilatkozata a gyermekszegénység ellen az Európai Szociális Alap+ keretében folytatott küzdelemről

A gyermekszegénység elleni küzdelem a mostani Covid19-válság összefüggésében még fontosabbá válik majd, és erre elegendő forrást kell fordítani. Az Európai Szociális Alap+-ra vonatkozó módosított javaslat (COM[2020] 447) külön tematikus koncentrációt irányoz elő a gyermekszegénység kezelésére. Előírja, hogy mindegyik tagállamnak a megosztott irányítás alá tartozó ESZA+-forrásainak legalább 5 %-át a gyermekszegénység elleni küzdelemre irányuló célzott intézkedések és strukturális reformok támogatására kell fordítania (a 7. cikk (3a) bekezdése). Tekintettel a jelenleg előirányzott nemzeti allokációkra, ez folyó áron csaknem 5 milliárd EUR-t tesz ki a 2021–27-es programozási időszakra.

3.2. Az Európai Parlament és a Tanács együttes nyilatkozata a kifizetési előirányzatokról

A Tanács és a Parlament felszólítja a Bizottságot, hogy a 2021. év folyamán is szorosan és aktívan kövesse nyomon a 2014–2020-as időszakra vonatkozó programok végrehajtását (különösen a 2a. alfejezethez és a vidékfejlesztéshez tartozókét). E célból a Tanács és a Parlament felkéri a Bizottságot, hogy kellő időben terjessze elő a 2021. évi kifizetési előirányzatokkal kapcsolatos helyzetre és tervezetekre vonatkozó aktualizált számadatokat. Amennyiben a számadatok szerint a 2021. évi költségvetésben szereplő előirányzatok összege nem elég a szükségletek fedezéséhez, a Tanács és a Parlament felkéri a Bizottságot, hogy mielőbb terjesszen elő megfelelő megoldást – többek között költségvetés-módosítási tervezetet – annak érdekében, hogy az Európai Parlament és a Tanács a megfelelően indokolt igényekkel kapcsolatban időben meghozhassa a szükséges döntéseket. A Tanács és a Parlament adott esetben figyelembe fogja venni az ügy sürgősségét, és amennyiben szükségesnek ítéli, lerövidíti a döntéshozatalra rendelkezésre álló nyolchetes időszakot. Ugyanez vonatkozik mutatis mutandis arra az esetre is, ha a számadatok azt mutatják, hogy a 2021. évi költségvetésben szereplő előirányzatok a szükségesnél magasabbak.

3.3. Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság együttes nyilatkozata a Covid19-válság hatásainak kezeléséről

A példa nélküli Covid19-válság hatásainak az EU legjobb érdekeit szem előtt tartó kezelése érdekében az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság elkötelezett aziránt, hogy megtegye a szükséges intézkedéseket ahhoz, hogy az uniós programok új generációjában rejlő lehetőségeket teljes mértékben és mielőbb ki lehessen aknázni, különös figyelmet fordítva a válság által leginkább sújtott gazdasági ágazatokra, például a turizmusra és a kkv-kra, valamint a válság által leginkább érintettekre, például a gyermekekre és a fiatalokra.

3.4. A Bizottság egyoldalú nyilatkozata a decentralizált ügynökségek irányításáról

A Bizottságnak határozott érdeke, hogy – többek között irányításuk megerősítésével és észszerűsítésével, valamint az összes decentralizált ügynökség esetében összehangolt tervezés és jelentéssor támogatásával – biztosítsa, hogy az EU decentralizált ügynökségei teljesítsék megbízatásukat. A Bizottság úgy véli, hogy az Európai Számvevőszék 22/2020. sz. különjelentése és az arra adott válaszok alapul szolgálhatnak ennek a Tanács és a Parlament támogatását is igénylő, együttműködésen alapuló nyomon követéséhez.

3.5. Az Európai Parlament és a Tanács együttes nyilatkozata a brexit miatti kiigazításokra képzett tartalékról

Az Európai Parlament és a Tanács felkéri a Bizottságot, hogy haladéktalanul nyújtsa be a brexit miatti kiigazításokra képzett tartalék működőképessé tételéhez szükséges megfelelő eszközre vonatkozó javaslatát annak biztosítása érdekében, hogy a 2021-es pénzügyi évben megfelelő összegű előirányzat állhasson rendelkezésre a tartalék mozgósításához. Az Európai Parlament és a Tanács a tanácskozások során figyelembe fogja venni az ügy sürgősségét.

Az Európai Parlament és a Tanács felkéri a Bizottságot, hogy mihelyt megfelelő, nyújtson be költségvetés-módosítási tervezetet annak érdekében, hogy a 2021-es pénzügyi évben rendelkezésre álljanak a szükséges előirányzatok. Az Európai Parlament és a Tanács kellő sürgősséggel fogja megvizsgálni az említett költségvetés-módosítási tervezetet.

 


INFORMÁCIÓ AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL

Az elfogadás dátuma

15.12.2020

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

31

2

4

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Rasmus Andresen, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Vlad Gheorghe, Elisabetta Gualmini, Francisco Guerreiro, Valérie Hayer, Eero Heinäluoma, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Silvia Modig, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Dimitrios Papadimoulis, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Rainer Wieland, Angelika Winzig

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Mario Furore

 


NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN  

31

+

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig

S&D

Robert Biedroń, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, Eero Heinäluoma, Margarida Marques, Victor Negrescu, Nils Ušakovs

Renew

Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Valérie Hayer, Moritz Körner, Nils Torvalds

Verts/ALE

Rasmus Andresen, David Cormand, Alexandra Geese, Francisco Guerreiro

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca

NI

Mario Furore

 

2

-

ID

Joachim Kuhs, Hélène Laporte

 

4

0

S&D

Pierre Larrouturou

ID

Anna Bonfrisco

GUE/NGL

Silvia Modig, Dimitrios Papadimoulis

 

Jelmagyarázat:

+ : mellette

- : ellene

0 : tartózkodás

 

 

[1] https://www.ipcc.ch/sr15/ 

[2] HL L 168., 2014.6.7., 105. o.

[3] HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

[4] HL L 193., 2018.7.30, 1. o.

[5] Elfogadott szövegek, P9_TA(2020)0015.

[6] Elfogadott szövegek, P9_TA(2020)0166.

[7] Elfogadott szövegek, P9_TA(2020)0123.

[8] Elfogadott szövegek, P9_TA(2020)0302.

[9] Az Európai Parlament és a Tanács (EU, Euratom) 2018/1046 rendelete (2018. július 18.) az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról (HL L 193., 2018.7.30., 1. o.).

Utolsó frissítés: 2020. december 16.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat