Postup : 2020/0205(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A9-0268/2020

Předložené texty :

A9-0268/2020

Rozpravy :

Hlasování :

Přijaté texty :

P9_TA(2021)0001

<Date>{17/12/2020}17.12.2020</Date>
<NoDocSe>A9‑0268/2020</NoDocSe>
PDF 179kWORD 52k

<TitreType>DOPORUČENÍ</TitreType>     <RefProcLect>***</RefProcLect>

<Titre>k návrhu rozhodnutí Rady, kterým se schvalují změny Dohody o spolupráci při boji proti znečištění Severního moře ropou a jinými škodlivými látkami (Bonnské dohody) týkající se rozšíření oblasti působnosti této dohody a přistoupení Španělského království k této dohodě</Titre>

<DocRef>(11487/2020 – C9-0351/2020 – 2020/0205(NLE))</DocRef>


<Commission>{ENVI}Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin</Commission>

Zpravodaj: <Depute>Pascal Canfin</Depute>

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

k návrhu rozhodnutí Rady, kterým se schvalují změny Dohody o spolupráci při boji proti znečištění Severního moře ropou a jinými škodlivými látkami (Bonnské dohody) týkající se rozšíření oblasti působnosti této dohody a přistoupení Španělského království k této dohodě

(11487/2020 – C9-0351/2020 – 2020/0205(NLE))

(Souhlas)

Evropský parlament,

 s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (11487/2020),

 s ohledem na návrh rozhodnutí smluvních stran týkající se Dohody o spolupráci při boji proti znečištění Severního moře ropou a jinými škodlivými látkami týkající se rozšíření uplatňování dohody s cílem zlepšit spolupráci v oblasti dohledu s ohledem na požadavky přílohy VI úmluvy MARPOL (11490/2020),

 s ohledem na návrh rozhodnutí smluvních stran Dohody o spolupráci při boji proti znečištění Severního moře ropou a jinými škodlivými látkami o přistoupení Španělského království k dohodě (11493/2020),

 s ohledem na žádost o udělení souhlasu, kterou předložila Rada v souladu s čl. 192 odst. 1 a čl. 196 odst. 2 a čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) podbodu v) Smlouvy o fungování Evropské unie (C9-0351/2020),

 s ohledem na čl. 105 odst. 1 a 4 a čl. 114 odst. 7 jednacího řádu,

 s ohledem na doporučení Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A9‑0268/2020),

1. uděluje svůj souhlas s uzavřením pozměňovacích návrhů dohody;

2. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vládám a parlamentům členských států a ostatních smluvních stran této dohody.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Dohoda o spolupráci při boji proti znečištění Severního moře ropou a jinými škodlivými látkami (Bonnská dohoda)[1] je regionální dohoda zaměřená na ochranu mořského prostředí a zájmů pobřežních států, které jsou smluvními stranami. Cílem Bonnské dohody je bojovat proti znečištění v oblasti Severního moře a chránit pobřežní oblasti před námořními katastrofami a trvalým znečištěním z lodí a pobřežních zařízení. Prostřednictvím aktivní spolupráce a poskytování vzájemné pomoci smluvní strany dohody pomocí dohledu pomáhají odhalovat znečišťování, bojovat proti němu a předcházet porušování předpisů proti znečištění.

První Bonnská dohoda byla podepsána v roce 1969 a zaměřila se pouze na boj proti znečištění ropou. V roce 1983 ji nahradila nová Bonnská dohoda s působností rozšířenou i na boj proti znečišťování jinými škodlivými látkami kromě ropy. Geografická působnost dohody pokrývá širší oblast Severního moře a přístupů do něho[2]. Smluvní strany jsou odpovědné za dohled a posuzování nehod, k nimž dochází v jednotlivých zeměpisných zónách, za něž odpovídají.

Signatáři dohody jsou vlády Belgického království, Dánského království, Francouzské republiky, Spolkové republiky Německo, Irské republiky, Nizozemského království, Norského království, Švédského království, Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a Evropské unie.

Dohodu uzavřelo Evropské hospodářské společenství (EHS) rozhodnutím Rady 84/358/EHS[3]. Dohoda byla změněna v roce 1989. EHS pozměňovací návrhy schválilo rozhodnutím Rady 93/540/EHS[4] a tyto pozměňovací návrhy nabyly platnost v roce 1994.

Dne 7. října 2019 přijala Rada rozhodnutí[5], kterým se Komise zmocňuje, aby jménem Unie jednala o změně věcné a zeměpisné působnosti dohody (tzv. „změna dohody MARPOL[6]“ a „změna po přistoupení Španělska“).

Změna smlouvy MARPOL rozšiřuje rozsah působnosti dohody na znečisťování ovzduší z lodí, jak již je uvedeno v příloze VI[7] k dohodě MARPOL. Cílem je zlepšit spolupráci a koordinaci mezi smluvními stranami v boji proti protiprávním atmosférickým emisím způsobeným lodní dopravou s cílem omezit negativní dopady, jež má spalování paliv s vysokým obsahem síry nebo dusíku používaných v lodní dopravě na lidské zdraví, biologickou rozmanitost a celé mořské prostředí. V důsledku toho se mění různé aspekty dohody, zejména její název, preambule a články 1, 5, 6 a 15.

Změna po přistoupení Španělska se týká geografického rozšíření dohody po přizvání Španělského království k přistoupení k této regionální dohodě. V této souvislosti se mění preambule, článek 2 a příloha.

Smluvní strany se na uvedených změnách jednomyslně dohodly na svém zasedání ve dnech 9. až 11. října 2019. Změny byly předloženy pro účely uzavření dohody Unií. Španělské království bude muset ratifikovat rozšíření této dohody podle článku 20 dohody na svou zónu odpovědnosti.

Dne 28. srpna 2020 předložila Komise Radě návrh rozhodnutí Rady o schválení podpisu změn dohody MARPOL a změny po přistoupení Španělska. V souladu s čl. 218 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie se Rada 3. listopadu 2020 rozhodla požádat Parlament o udělení souhlasu s návrhem rozhodnutí Rady o uzavření změn dohody.

Přijetí změny dohody MARPOL a změny po přistoupení Španělska bude důležitým krokem k vyšší úrovni ochrany mořského prostředí v širší geografické oblasti Severního moře. Zpravodaj proto vítá návrh rozhodnutí Rady a navrhuje Parlamentu udělit svůj souhlas.


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Schválení změn Dohody o spolupráci při boji proti znečištění Severního moře ropou a jinými škodlivými látkami (Bonnská dohoda) s ohledem na rozšíření její věcné a zeměpisné oblasti působnosti

Referenční údaje

11487/2020 – C9-0351/2020 – 2020/0205(NLE)

Datum konzultace / žádosti o souhlas

5.11.2020

 

 

 

Příslušný výbor

 Datum oznámení na zasedání

ENVI

11.11.2020

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

 Datum oznámení na zasedání

TRAN

11.11.2020

 

 

 

Nezaujetí stanoviska

 Datum rozhodnutí

TRAN

24.9.2020

 

 

 

Zpravodajové

 Datum jmenování

Pascal Canfin

12.10.2020

 

 

 

Datum přijetí

15.12.2020

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

77

0

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Nikos Androulakis, Bartosz Arłukowicz, Margrete Auken, Simona Baldassarre, Marek Paweł Balt, Traian Băsescu, Aurelia Beigneux, Monika Beňová, Sergio Berlato, Alexander Bernhuber, Simona Bonafè, Delara Burkhardt, Pascal Canfin, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Tudor Ciuhodaru, Nathalie Colin-Oesterlé, Esther de Lange, Christian Doleschal, Marco Dreosto, Bas Eickhout, Cyrus Engerer, Eleonora Evi, Agnès Evren, Pietro Fiocchi, Catherine Griset, Jytte Guteland, Teuvo Hakkarainen, Anja Hazekamp, Martin Hojsík, Pär Holmgren, Jan Huitema, Yannick Jadot, Adam Jarubas, Petros Kokkalis, Ewa Kopacz, Joanna Kopcińska, Ryszard Antoni Legutko, Javi López, César Luena, Fulvio Martusciello, Liudas Mažylis, Joëlle Mélin, Tilly Metz, Silvia Modig, Dolors Montserrat, Alessandra Moretti, Dan-Ştefan Motreanu, Ville Niinistö, Ljudmila Novak, Grace O’Sullivan, Jutta Paulus, Stanislav Polčák, Jessica Polfjärd, Luisa Regimenti, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Sándor Rónai, Rob Rooken, Silvia Sardone, Christine Schneider, Günther Sidl, Linea Søgaard-Lidell, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Edina Tóth, Petar Vitanov, Alexandr Vondra, Mick Wallace, Pernille Weiss, Michal Wiezik, Tiemo Wölken, Anna Zalewska

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Manuel Bompard, Catherine Chabaud, Karin Karlsbro, Ondřej Knotek

Datum předložení

17.12.2020

 


 

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

77

+

PPE

Bartosz Arłukowicz, Traian Băsescu, Alexander Bernhuber, Nathalie Colin Oesterlé, Christian Doleschal, Agnès Evren, Adam Jarubas, Ewa Kopacz, Esther de Lange, Fulvio Martusciello, Liudas Mažylis, Dolors Montserrat, Dan Ștefan Motreanu, Ljudmila Novak, Stanislav Polčák, Jessica Polfjärd, Christine Schneider, Edina Tóth, Pernille Weiss, Michal Wiezik

S&D

Nikos Androulakis, Marek Paweł Balt, Monika Beňová, Simona Bonafè, Delara Burkhardt, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Tudor Ciuhodaru, Cyrus Engerer, Jytte Guteland, Javi López, César Luena, Alessandra Moretti, Sándor Rónai, Günther Sidl, Petar Vitanov, Tiemo Wölken

Renew

Pascal Canfin, Catherine Chabaud, Martin Hojsík, Jan Huitema, Karin Karlsbro, Ondřej Knotek, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ștefănuță, Linea Søgaard‑Lidell, Nils Torvalds

ID

Simona Baldassarre, Aurelia Beigneux, Marco Dreosto, Catherine Griset, Teuvo Hakkarainen, Joëlle Mélin, Luisa Regimenti, Silvia Sardone

Verts/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Eleonora Evi, Pär Holmgren, Yannick Jadot, Tilly Metz, Ville Niinistö, Grace O'Sullivan, Jutta Paulus

ECR

Sergio Berlato, Pietro Fiocchi, Joanna Kopcińska, Ryszard Antoni Legutko, Rob Rooken, Alexandr Vondra, Anna Zalewska

GUE/NGL

Manuel Bompard, Anja Hazekamp, Petros Kokkalis, Silvia Modig, Mick Wallace

 

0

-

 

0

0

 

Význam zkratek:

+ : pro

- : proti

0 : zdrželi se

 

 

[1] Dohoda o spolupráci při boji proti znečištění Severního moře ropou a jinými škodlivými látkami (Bonnská dohoda) (Úř. věst. L 188, 16.7.1984, s. 9).

[2] Tato oblast zahrnuje Severní moře, Skagerrak, Lamanšský průplav a jeho přístupy a ostatní vody zahrnující Irské moře, Keltské moře, Malinské moře, průlivy Severní Minch a Malý Minch, část Norského moře a části severovýchodního Atlantského oceánu.

[3] Rozhodnutí Rady 84/358/EHS ze dne 28. června 1984 o uzavření Dohody o spolupráci při boji proti znečištění Severního moře ropou a jinými škodlivými látkami (Úř. věst. L 188, 16.7.1984, s. 7).

[4] Rozhodnutí Rady 93/540/EHS ze dne 18. října 1993, kterým se schvalují některé změny Dohody o spolupráci při boji proti znečištění Severního moře ropou a jinými škodlivými látkami (Bonnská dohoda) (Úř. věst. L 263, 22.10.1993, s. 51).

[5] Rozhodnutí Rady (EU) 2019/1727 ze dne 7. října 2019 o postoji, který má být přijat jménem Evropské unie na druhém ministerském zasedání Bonnské dohody, pokud jde o prohlášení ministrů a strategický akční plán Bonnské dohody na období 2019–2025 připojený k této dohodě (Úř. věst. L 263, 16.10.2019, s. 9).

[6] Mezinárodní úmluva o zamezení znečištění moří z lodí (úmluva MARPOL) byla přijata Mezinárodní námořní organizací dne 2. listopadu 1973.

[7] Příloha VI ke smlouvě MARPOL vstoupila v platnost dne 19. května 2005 a týká se prevence znečišťování ovzduší z lodí.

Poslední aktualizace: 8. ledna 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí