Menetlus : 2020/0205(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A9-0268/2020

Esitatud tekstid :

A9-0268/2020

Arutelud :

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2021)0001

<Date>{17/12/2020}17.12.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0268/2020</NoDocSe>
PDF 167kWORD 54k

<TitreType>SOOVITUS</TitreType>     <RefProcLect>***</RefProcLect>

<Titre>mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu, millega sõlmitakse naftast ja muudest kahjulikest ainetest tuleneva Põhjamere reostuse vastu võitlemist käsitleva koostöölepingu (Bonni leping) muudatused seoses lepingu kohaldamisala laiendamise ja Hispaania Kuningriigi lepinguga ühinemisega</Titre>

<DocRef>(11487/2020 – C9-0351/2020 – 2020/0205(NLE))</DocRef>


<Commission>{ENVI}Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon</Commission>

Raportöör: <Depute>Pascal Canfin</Depute>

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS
 NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu, millega sõlmitakse naftast ja muudest kahjulikest ainetest tuleneva Põhjamere reostuse vastu võitlemist käsitleva koostöölepingu (Bonni leping) muudatused seoses lepingu kohaldamisala laiendamise ja Hispaania Kuningriigi lepinguga ühinemisega

(11487/2020 – C9-0351/2020 – 2020/0205(NLE))

(Nõusolek)

 

Euroopa Parlament,

 

 võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (11487/2020),

 võttes arvesse naftast ja muudest kahjulikest ainetest tuleneva Põhjamere reostuse vastu võitlemist käsitleva koostöölepingu osaliste otsuse eelnõu, mis käsitleb lepingu kohaldamisala laiendamist, et teha järelevalvealast koostööd seoses MARPOLi konventsiooni VI lisa nõuetega (11490/2020),

 võttes arvesse naftast ja muudest kahjulikest ainetest tuleneva Põhjamere reostuse vastu võitlemist käsitleva koostöölepingu osaliste otsuse eelnõu Hispaania Kuningriigi lepinguga ühinemise kohta (11493/2020),

 võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 192 lõikele 1, artikli 196 lõikele 2 ja artikli 218 lõike 6 teise lõigu punkti a alapunktile v (C9‑0351/2020),

 võttes arvesse kodukorra artikli 105 lõikeid 1 ja 4 ning artikli 114 lõiget 7,

 võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni soovitust (A9-0268/2020),

1. annab nõusoleku lepingusse muudatuste tegemiseks;

2. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile, liikmesriikide ja lepinguosaliste riikide valitsustele ja parlamentidele.

 

 


SELETUSKIRI

Naftast ja muudest kahjulikest ainetest tuleneva Põhjamere reostuse vastu võitlemist käsitlev koostööleping (Bonni leping)[1] on piirkondlik kokkulepe, millega kaitstakse merekeskkonda ja lepinguosaliste rannikuriikide huve. Selle põhieesmärk on võidelda reostusega Põhjameres ja kaitsta rannikualasid merekatastroofide ning laevade ja avamererajatiste põhjustatud püsiva reostuse eest. Tehes aktiivset koostööd ja üksteist vastastikku abistades teevad lepinguosalised järelevalvet, et reostust tuvastada ja tõrjuda ning hoida ära reostusevastaste normide rikkumist.

 

Esimene Bonni leping allkirjastati 1969. aastal ja selles käsitleti üksnes naftareostust. See asendati 1983. aastal uue Bonni lepinguga, mille kohaldamisala laiendati, et võidelda peale nafta ka muude kahjulike ainete reostusega. Lepingu geograafiline kohaldamisala hõlmab Põhjamerd ja laiemaid sellega külgnevaid alasid[2]. Lepinguosalised vastutavad oma vastutusalasse kuuluvates geograafilistes piirkondades aset leidvate reostusjuhtumite järelevalve ja hindamise eest.

 

Lepinguosalised on Belgia Kuningriigi, Taani Kuningriigi, Prantsuse Vabariigi, Saksamaa Liitvabariigi, Iiri Vabariigi, Madalmaade Kuningriigi, Norra Kuningriigi, Rootsi Kuningriigi, Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi valitsus ning Euroopa Liit.

 

Lepingu sõlmis Euroopa Majandusühendus (EMÜ) nõukogu otsusega 84/358/EMÜ[3]. Lepingut muudeti veel kord 1989. aastal. EMÜ kiitis muudatused heaks nõukogu otsusega 93/540/EMÜ[4] ja need jõustusid 1994. aastal.

 

Nõukogu võttis 7. oktoobril 2019. aastal vastu otsuse[5], millega volitati komisjoni pidama liidu nimel läbirääkimisi lepingu sisulist ja geograafilist kohaldamisala käsitlevate muudatuste üle (vastavalt nn MARPOLi[6] muudatus ja Hispaania muudatus).

 

MARPOLi muudatusega laiendatakse lepingu kohaldamisala laevade põhjustatud õhusaastele, nagu on sätestatud MARPOLi konventsiooni VI lisas[7]. Eesmärk on parandada lepinguosaliste vahelist koostööd ja koordineerimist laevade tekitatud ebaseaduslike õhku eralduvate saasteainetega võitlemisel, et piirata suure väävli- või lämmastikusisaldusega laevakütuste põletamise negatiivseid tagajärgi inimeste tervisele, bioloogilisele mitmekesisusele ja kogu merekeskkonnale. Sellest tulenevalt muudetakse lepingu erinevaid aspekte, nimelt selle pealkirja, preambulit ning artikleid 1, 5, 6 ja 15.

 

Hispaania muudatus käsitleb lepingu geograafilist laiendamist pärast seda, kui kõnealuse piirkondliku kokkuleppega kutsuti ühinema Hispaania Kuningriiki. Sellega seoses muudetakse preambulit, artiklit 2 ja vastavat lisa.

 

Neis muudatustes leppisid lepinguosalised ühehäälselt kokku 9.–11. oktoobril 2019 toimunud kohtumisel. Muudatusettepanekud on liidule vastuvõtmiseks esitatud. Hispaania Kuningriik peab ratifitseerima lepingu artikli 20 kohase kohaldamisala laiendamise oma vastutusalale.

 

Komisjon esitas 28. augustil 2020. aastal nõukogule ettepaneku võtta vastu nõukogu otsus MARPOLi ja Hispaania muudatused heaks kiita. Kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 218 lõikega 6 otsustas nõukogu 3. novembril 2020 taotleda lepingu muudatuste tegemist käsitlevale nõukogu otsuse eelnõule parlamendi nõusolekut.

 

MARPOLi ja Hispaania muudatuste vastuvõtmine lepingusse on oluline samm Põhjamere piirkonnas suurema geograafilise ala merekeskkonna kaitse kõrgema taseme suunas. Raportöör kiidab seega nõukogu otsuse eelnõu heaks ning teeb parlamendile ettepaneku anda sellele nõusolek.


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

millega kiidetakse heaks naftast ja muudest kahjulikest ainetest tuleneva Põhjamere reostuse vastu võitlemist käsitleva koostöölepingu (Bonni leping) muudatused seoses selle sisulise ja geograafilise kohaldamisala laiendamisega

Viited

11487/2020 – C9-0351/2020 – 2020/0205(NLE)

Konsulteerimise/nõusolekutaotluse kuupäev

5.11.2020

 

 

 

Vastutav komisjon

 istungil teada andmise kuupäev

ENVI

11.11.2020

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

 istungil teada andmise kuupäev

TRAN

11.11.2020

 

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine

 otsuse kuupäev

TRAN

24.9.2020

 

 

 

Raportöörid

 nimetamise kuupäev

Pascal Canfin

12.10.2020

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

15.12.2020

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

77

0

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Nikos Androulakis, Bartosz Arłukowicz, Margrete Auken, Simona Baldassarre, Marek Paweł Balt, Traian Băsescu, Aurelia Beigneux, Monika Beňová, Sergio Berlato, Alexander Bernhuber, Simona Bonafè, Delara Burkhardt, Pascal Canfin, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Tudor Ciuhodaru, Nathalie Colin-Oesterlé, Esther de Lange, Christian Doleschal, Marco Dreosto, Bas Eickhout, Cyrus Engerer, Eleonora Evi, Agnès Evren, Pietro Fiocchi, Catherine Griset, Jytte Guteland, Teuvo Hakkarainen, Anja Hazekamp, Martin Hojsík, Pär Holmgren, Jan Huitema, Yannick Jadot, Adam Jarubas, Petros Kokkalis, Ewa Kopacz, Joanna Kopcińska, Ryszard Antoni Legutko, Javi López, César Luena, Fulvio Martusciello, Liudas Mažylis, Joëlle Mélin, Tilly Metz, Silvia Modig, Dolors Montserrat, Alessandra Moretti, Dan-Ştefan Motreanu, Ville Niinistö, Ljudmila Novak, Grace O’Sullivan, Jutta Paulus, Stanislav Polčák, Jessica Polfjärd, Luisa Regimenti, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Sándor Rónai, Rob Rooken, Silvia Sardone, Christine Schneider, Günther Sidl, Linea Søgaard-Lidell, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Edina Tóth, Petar Vitanov, Alexandr Vondra, Mick Wallace, Pernille Weiss, Michal Wiezik, Tiemo Wölken, Anna Zalewska

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Manuel Bompard, Catherine Chabaud, Karin Karlsbro, Ondřej Knotek

Esitamise kuupäev

17.12.2020

 


NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

77

+

PPE

Bartosz Arłukowicz, Traian Băsescu, Alexander Bernhuber, Nathalie Colin Oesterlé, Christian Doleschal, Agnès Evren, Adam Jarubas, Ewa Kopacz, Esther de Lange, Fulvio Martusciello, Liudas Mažylis, Dolors Montserrat, Dan Ștefan Motreanu, Ljudmila Novak, Stanislav Polčák, Jessica Polfjärd, Christine Schneider, Edina Tóth, Pernille Weiss, Michal Wiezik

S&D

Nikos Androulakis, Marek Paweł Balt, Monika Beňová, Simona Bonafè, Delara Burkhardt, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Tudor Ciuhodaru, Cyrus Engerer, Jytte Guteland, Javi López, César Luena, Alessandra Moretti, Sándor Rónai, Günther Sidl, Petar Vitanov, Tiemo Wölken

Renew

Pascal Canfin, Catherine Chabaud, Martin Hojsík, Jan Huitema, Karin Karlsbro, Ondřej Knotek, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ștefănuță, Linea Søgaard‑Lidell, Nils Torvalds

ID

Simona Baldassarre, Aurelia Beigneux, Marco Dreosto, Catherine Griset, Teuvo Hakkarainen, Joëlle Mélin, Luisa Regimenti, Silvia Sardone

Verts/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Eleonora Evi, Pär Holmgren, Yannick Jadot, Tilly Metz, Ville Niinistö, Grace O'Sullivan, Jutta Paulus

ECR

Sergio Berlato, Pietro Fiocchi, Joanna Kopcińska, Ryszard Antoni Legutko, Rob Rooken, Alexandr Vondra, Anna Zalewska

GUE/NGL

Manuel Bompard, Anja Hazekamp, Petros Kokkalis, Silvia Modig, Mick Wallace

 

0

-

 

0

0

 

Kasutatud tähised:

+ : poolt

- : vastu

0 : erapooletu

 

[1] Naftast ja muudest kahjulikest ainetest tuleneva Põhjamere reostuse vastu võitlemist käsitlev koostööleping (Bonni leping) (EÜT L 188, 16.7.1984, lk 9).

[2] See ala hõlmab Põhjamerd, Skagerrakki, La Manche’i väina ja selle ümbrust ning veealasid, mis hõlmavad Iiri merd, Keldi merd, Malini merd, Great Minchi väina, Little Minchi väina, osa Norra merest ja alasid Atlandi ookeani kirdeosas.

[3] Nõukogu 28. juuni 1984. aasta otsus 84/358/EMÜ naftast ja muudest kahjulikest ainetest tuleneva Põhjamere reostuse vastu võitlemist käsitleva koostöölepingu sõlmimise kohta (EÜT L 188, 16.7.1984, lk 7).

[4] Nõukogu 18. oktoobri 1993. aasta otsus 93/540/EMÜ, millega kiidetakse heaks teatavad naftast ja muudest kahjulikest ainetest tuleneva Põhjamere saaste vastu võitlemist käsitlevasse koostöölepingusse (Bonni lepingusse) tehtavad muudatused (EÜT L 263, 22.10.1993, lk 51).

[5] 7. oktoobri 2019. aasta nõukogu otsus (EL) 2019/1727, millega määratakse kindlaks Bonni lepingu teisel ministrite kohtumisel Euroopa Liidu nimel võetav seisukoht seoses ministrite deklaratsiooni ja sellele lisatud Bonni lepingu 2019.–2025. aasta strateegilise tegevuskavaga (ELT L 263, 16.10.2019, lk 9).

[6] Rahvusvaheline laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsioon (MARPOL) võeti vastu 2. novembril 1973. aastal Rahvusvahelises Mereorganisatsioonis.

[7] MARPOLi VI lisa jõustus 19. mail 2005. aastal ja see käsitleb laevade põhjustatava õhusaaste vältimist.

Viimane päevakajastamine: 8. jaanuar 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika