Procedūra : 2020/0205(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A9-0268/2020

Pateikti tekstai :

A9-0268/2020

Debatai :

Balsavimas :

Priimti tekstai :

P9_TA(2021)0001

<Date>{17/12/2020}17.12.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0268/2020</NoDocSe>
PDF 182kWORD 52k

<TitreType>REKOMENDACIJA</TitreType>     <RefProcLect>***</RefProcLect>

<Titre>dėl Tarybos sprendimo dėl Susitarimo dėl bendradarbiavimo sprendžiant Šiaurės jūros taršos nafta ir kitomis kenksmingomis medžiagomis klausimus (Bonos susitarimo) pakeitimų, susijusių su to Susitarimo taikymo srities išplėtimu ir Ispanijos Karalystės prisijungimu prie to Susitarimo, sudarymo projekto</Titre>

<DocRef>(11487/2020 – C9-0351/2020 – 2020/0205(NLE))</DocRef>


<Commission>{ENVI}Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas</Commission>

Pranešėjas: <Depute>Pascal Canfin</Depute>

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos sprendimo dėl Susitarimo dėl bendradarbiavimo sprendžiant Šiaurės jūros taršos nafta ir kitomis kenksmingomis medžiagomis klausimus (Bonos susitarimo) pakeitimų, susijusių su to Susitarimo taikymo srities išplėtimu ir Ispanijos Karalystės prisijungimu prie to Susitarimo, sudarymo projekto

(11487/2020 – C9-0351/2020 – 2020/0205(NLE))

(Pritarimo procedūra)

 

Europos Parlamentas,

 

 atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (11487/2020),

 atsižvelgdamas į susitariančiųjų šalių sprendimo dėl Susitarimo dėl bendradarbiavimo sprendžiant Šiaurės jūros taršos nafta ir kitomis kenksmingomis medžiagomis klausimus pakeitimų, susijusių su to Susitarimo taikymo srities išplėtimu, siekiant bendradarbiauti prižiūrint, kaip laikomasi MARPOL konvencijos VI priedo reikalavimų, projektą (11490/2020),

 atsižvelgdamas į susitariančiųjų šalių sprendimo dėl Susitarimo dėl bendradarbiavimo sprendžiant Šiaurės jūros taršos nafta ir kitomis kenksmingomis medžiagomis klausimus ir dėl Ispanijos Karalystės prisijungimo prie Susitarimo projektą (11493/2020),

 atsižvelgdamas į prašymą dėl pritarimo, kurį Taryba pateikė pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 192 straipsnio 1 dalį, 196 straipsnio 2 dalį ir 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punkto v papunktį (C9-0351/2020),

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 1 ir 4 dalis ir į 114 straipsnio 7 dalį,

 atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto rekomendaciją (A9-0268/2020),

1. pritaria Susitarimo pakeitimų patvirtinimui;

2. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių ir Susitarimo susitariančiųjų šalių vyriausybėms ir parlamentams.

 

 


AIŠKINAMOJI DALIS

Susitarimas dėl bendradarbiavimo sprendžiant Šiaurės jūros taršos nafta ir kitomis kenksmingomis medžiagomis klausimus (Bonos susitarimas)[1] yra regioninis susitarimas siekiant apsaugoti jūros aplinką ir pakrantės valstybių, kurios yra susitariančiosios šalys, interesus. Juo daugiausia siekiama kovoti su tarša Šiaurės jūroje ir apsaugoti pakrantės teritorijas nuo nelaimių jūroje ir ilgalaikės laivų ir jūroje veikiančių įrenginių sukeliamos taršos. Aktyviai bendradarbiaudamos ir teikdamos savitarpio pagalbą, Susitarimo susitariančiosios šalys vykdo priežiūrą, kad padėtų aptikti taršą ir kovoti su ja, taip pat užkirsti kelią kovos su tarša taisyklių pažeidimams.

 

Pirmasis Bonos susitarimas pasirašytas 1969 m. ir apėmė tik taršą nafta. 1983 m. jis pakeistas nauju Bonos susitarimu, kurio taikymo sritis išplėsta siekiant kovoti su tarša kitomis kenksmingomis medžiagomis, ne tik nafta. Geografinė susitarimo aprėptis apima Didžiąją Šiaurės jūrą ir platesnę jos prieigų teritoriją[2]. Susitariančiosios šalys yra atsakingos už priežiūrą ir incidentų, įvykstančių įvairiose geografinėse zonose, už kurias jos yra atsakingos, vertinimą.

 

Susitarimą pasirašė Belgijos Karalystės, Danijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Vokietijos Federacinės Respublikos, Airijos Respublikos, Nyderlandų Karalystės, Norvegijos Karalystės, Švedijos Karalystės, Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės vyriausybės ir Europos Sąjunga.

 

Europos ekonominė bendrija (EEB) sudarė Bonos susitarimą Tarybos sprendimu 84/358/EEB[3]. 1989 m. Bonos susitarimas buvo dar kartą iš dalies pakeistas. EEB patvirtino pakeitimus Tarybos sprendimu 93/540/EEB[4] ir tie pakeitimai įsigaliojo 1994 m.

 

2019 m. spalio 7 d. Taryba priėmė sprendimą[5], kuriuo įgaliojo Komisiją derėtis Sąjungos vardu dėl susitarimo materialinės ir geografinės aprėpties pakeitimų (vadinamų atitinkamai pakeitimu dėl MARPOL[6] ir pakeitimu dėl Ispanijos).

 

Pakeitimu dėl MARPOL išplečiama susitarimo taikymo sritis į ją įtraukiant laivų sukeliamą oro taršą, kaip nustatyta pagal MARPOL konvencijos VI priedą[7]. To tikslas – gerinti susitariančiųjų šalių bendradarbiavimą ir jų veiklos koordinavimą kovojant su neteisėta laivybos sukeliama oro tarša, kad būtų sumažinti neigiami jūroje deginamo didelį sieros ar azoto kiekį turinčio kuro padariniai žmonių sveikatai, biologinei įvairovei ir visai jūros aplinkai. Atitinkamai iš dalies keičiami įvairūs susitarimo aspektai, konkrečiai – jo pavadinimas, preambulė ir 1, 5, 6 ir 15 straipsniai.

 

Pakeitimas dėl Ispanijos susijęs su geografinės susitarimo aprėpties išplėtimu, pakvietus Ispanijos Karalystę prisijungti prie šio regioninio susitarimo. Atitinkamai pakeičiama preambulė, 2 straipsnis ir priedas.

 

Susitariančiosios šalys vienbalsiai pritarė šiems pakeitimams per savo 2019 m. spalio 9–11 d. vykusį susitikimą. Pakeitimai pateikti priimti Sąjungai. Ispanijos Karalystė turės ratifikuoti savo atsakomybės zonos išplėtimą pagal susitarimo 20 straipsnį.

 

2020 m. rugpjūčio 28 d. Komisija pateikė Tarybai pasiūlymą dėl Tarybos sprendimo, kuriuo būtų patvirtinami pakeitimai dėl MARPOL ir Ispanijos. Pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 218 straipsnio 6 dalį Taryba 2020 m. lapkričio 3 d. nusprendė prašyti Parlamento pritarti Tarybos sprendimo dėl susitarimo pakeitimų patvirtinimo projektui.

 

Susitarimo pakeitimų dėl MARPOL ir Ispanijos priėmimas bus svarbus žingsnis siekiant aukštesnio lygio jūros aplinkos apsaugos didesniame Šiaurės jūros regiono geografiniame plote. Taigi pranešėjas palankiai vertina Tarybos sprendimo projektą ir siūlo Parlamentui jam pritarti.

ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Susitarimo dėl bendradarbiavimo sprendžiant Šiaurės jūros taršos nafta ir kitomis kenksmingomis medžiagomis klausimus (Bonos susitarimo) pakeitimų, susijusių su jo materialinės ir geografinės taikymo srities išplėtimu, patvirtinimas

Nuorodos

11487/2020 – C9-0351/2020 – 2020/0205(NLE)

Konsultavimosi data / prašymas dėl pritarimo

5.11.2020

 

 

 

Atsakingas komitetas

 Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ENVI

11.11.2020

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

 Paskelbimo plenariniame posėdyje data

TRAN

11.11.2020

 

 

 

Nuomonė nepareikšta

 Sprendimo data

TRAN

24.9.2020

 

 

 

Pranešėjai

 Paskyrimo data

Pascal Canfin

12.10.2020

 

 

 

Priėmimo data

15.12.2020

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

77

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Nikos Androulakis, Bartosz Arłukowicz, Margrete Auken, Simona Baldassarre, Marek Paweł Balt, Traian Băsescu, Aurelia Beigneux, Monika Beňová, Sergio Berlato, Alexander Bernhuber, Simona Bonafè, Delara Burkhardt, Pascal Canfin, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Tudor Ciuhodaru, Nathalie Colin-Oesterlé, Esther de Lange, Christian Doleschal, Marco Dreosto, Bas Eickhout, Cyrus Engerer, Eleonora Evi, Agnès Evren, Pietro Fiocchi, Catherine Griset, Jytte Guteland, Teuvo Hakkarainen, Anja Hazekamp, Martin Hojsík, Pär Holmgren, Jan Huitema, Yannick Jadot, Adam Jarubas, Petros Kokkalis, Ewa Kopacz, Joanna Kopcińska, Ryszard Antoni Legutko, Javi López, César Luena, Fulvio Martusciello, Liudas Mažylis, Joëlle Mélin, Tilly Metz, Silvia Modig, Dolors Montserrat, Alessandra Moretti, Dan-Ştefan Motreanu, Ville Niinistö, Ljudmila Novak, Grace O’Sullivan, Jutta Paulus, Stanislav Polčák, Jessica Polfjärd, Luisa Regimenti, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Sándor Rónai, Rob Rooken, Silvia Sardone, Christine Schneider, Günther Sidl, Linea Søgaard-Lidell, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Edina Tóth, Petar Vitanov, Alexandr Vondra, Mick Wallace, Pernille Weiss, Michal Wiezik, Tiemo Wölken, Anna Zalewska

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Manuel Bompard, Catherine Chabaud, Karin Karlsbro, Ondřej Knotek

Pateikimo data

17.12.2020

 


 

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

77

+

PPE

Bartosz Arłukowicz, Traian Băsescu, Alexander Bernhuber, Nathalie Colin Oesterlé, Christian Doleschal, Agnès Evren, Adam Jarubas, Ewa Kopacz, Esther de Lange, Fulvio Martusciello, Liudas Mažylis, Dolors Montserrat, Dan Ștefan Motreanu, Ljudmila Novak, Stanislav Polčák, Jessica Polfjärd, Christine Schneider, Edina Tóth, Pernille Weiss, Michal Wiezik

S&D

Nikos Androulakis, Marek Paweł Balt, Monika Beňová, Simona Bonafè, Delara Burkhardt, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Tudor Ciuhodaru, Cyrus Engerer, Jytte Guteland, Javi López, César Luena, Alessandra Moretti, Sándor Rónai, Günther Sidl, Petar Vitanov, Tiemo Wölken

Renew

Pascal Canfin, Catherine Chabaud, Martin Hojsík, Jan Huitema, Karin Karlsbro, Ondřej Knotek, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ștefănuță, Linea Søgaard-Lidell, Nils Torvalds

ID

Simona Baldassarre, Aurelia Beigneux, Marco Dreosto, Catherine Griset, Teuvo Hakkarainen, Joëlle Mélin, Luisa Regimenti, Silvia Sardone

Verts/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Eleonora Evi, Pär Holmgren, Yannick Jadot, Tilly Metz, Ville Niinistö, Grace O'Sullivan, Jutta Paulus

ECR

Sergio Berlato, Pietro Fiocchi, Joanna Kopcińska, Ryszard Antoni Legutko, Rob Rooken, Alexandr Vondra, Anna Zalewska

GUE/NGL

Manuel Bompard, Anja Hazekamp, Petros Kokkalis, Silvia Modig, Mick Wallace

 

0

-

 

0

0

 

Sutartiniai ženklai:

+ : 

- : prieš

0 : susilaikė

 

 

[1] Susitarimas dėl bendradarbiavimo sprendžiant Šiaurės jūros taršos nafta ir kitomis kenksmingomis medžiagomis klausimus (Bonos susitarimas) (OL L 188, 1984 7 16, p. 9).

[2] Šis rajonas apima pačią Šiaurės jūrą, Skagerako sąsiaurį, Lamanšo sąsiaurį ir jo prieigas ir kitus vandenis, įskaitant Airijos jūrą, Keltų jūrą, Melino jūrą, Didįjį Minčą, Mažąjį Minčą, Norvegijos jūros dalį ir dalis šiaurės rytų Atlanto.

[3] 1984 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas 84/358/EEB dėl Susitarimo dėl bendradarbiavimo sprendžiant Šiaurės jūros taršos nafta ir kitomis kenksmingomis medžiagomis klausimus sudarymo (OL L 188, 1984 7 16, p. 7).

[4] 1993 m. spalio 18 d. Tarybos sprendimas 93/540/EEB, patvirtinantis tam tikrus Susitarimo dėl bendradarbiavimo sprendžiant Šiaurės jūros taršos nafta ir kitomis kenksmingomis medžiagomis klausimus (Bonos susitarimo) pakeitimus (OL L 263, 1993 10 22, p. 51).

[5] 2019 m. spalio 7 d. Tarybos sprendimas (ES) 2019/1727 dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi antrajame Bonos susitarimo ministrų susitikime, dėl Ministrų deklaracijos ir prie jos pridedamo 2019–2025 m. Bonos susitarimo strateginio veiksmų plano (BASAP) (OJ L 263, 2019 10 16, p. 9).

[6] Tarptautinė konvencija dėl teršimo iš laivų prevencijos (MARPOL) priimta 1973 m. lapkričio 2 d. Tarptautinėje jūsų organizacijoje (IMO).

[7] MARPOL VI priedas įsigaliojo 2005 m. gegužės 19 d. ir yra susijęs su laivų sukeliamos oro taršos prevencija.

Atnaujinta: 2021 m. sausio 8 d.Teisinė informacija - Privatumo politika