Procedură : 2020/0205(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A9-0268/2020

Texte depuse :

A9-0268/2020

Dezbateri :

Voturi :

Texte adoptate :

P9_TA(2021)0001

<Date>{17/12/2020}17.12.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0268/2020</NoDocSe>
PDF 180kWORD 54k

<TitreType>RECOMANDARE</TitreType>     <RefProcLect>***</RefProcLect>

<Titre>referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea amendamentelor la Acordul de cooperare pentru combaterea poluării Mării Nordului cu hidrocarburi și alte substanțe periculoase (Acordul de la Bonn) în ceea ce privește extinderea domeniului de aplicare al acordului respectiv și privind aderarea Regatului Spaniei la acordul respectiv</Titre>

<DocRef>(11487/2020 – C9-0351/2020 – 2020/0205(NLE))</DocRef>


<Commission>{ENVI}Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară</Commission>

Raportor: <Depute>Pascal Canfin</Depute>

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea amendamentelor la Acordul de cooperare pentru combaterea poluării Mării Nordului cu hidrocarburi și alte substanțe periculoase (Acordul de la Bonn) în ceea ce privește extinderea domeniului de aplicare al acordului respectiv și privind aderarea Regatului Spaniei la acordul respectiv

(11487/2020 – C9-0351/2020 – 2020/0205(NLE))

(Procedura de aprobare)

 

Parlamentul European,

 

 având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (11487/2020),

 având în vedere proiectul de decizie a părților contractante la Acordul de cooperare pentru combaterea poluării Mării Nordului cu hidrocarburi și alte substanțe periculoase referitoare la extinderea domeniului de aplicare al acordului în vederea cooperării în materie de supraveghere în ceea ce privește cerințele anexei VI la Convenția MARPOL (11490/2020),

 având în vedere proiectul de decizie a părților contractante la Acordul de cooperare pentru combaterea poluării Mării Nordului cu hidrocarburi și alte substanțe periculoase privind aderarea Regatului Spaniei la acord (11493/2020),

 având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 192 alineatul (1), articolul 196 alineatul (2) și articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) punctul (v) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C9-0351/2020),

 având în vedere articolul 105 alineatele (1) și (4) și articolul 114 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

 având în vedere recomandarea Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A9-0268/2020),

1. își dă aprobarea cu privire la încheierea amendamentelor la acord;

2. încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale părților contractante la acord.

 

 


EXPUNERE DE MOTIVE

Acordul de cooperare pentru combaterea poluării Mării Nordului cu hidrocarburi și alte substanțe nocive (Acordul de la Bonn)[1] este un acord regional pentru protejarea mediului marin și a intereselor statelor de coastă care sunt părți contractante. Acordul se axează pe combaterea poluării în Marea Nordului, precum și pe protejarea zonelor de coastă împotriva dezastrelor maritime și a poluării de lungă durată cauzate de nave și de instalațiile offshore. Prin cooperare activă și acordarea de asistență reciprocă, părțile contractante la acord desfășoară activități de supraveghere, ca ajutor pentru detectarea și combaterea poluării și pentru prevenirea încălcării reglementărilor în materie de combatere a poluării.

 

Primul acord de la Bonn a fost semnat în 1969 și viza doar problema poluării cu hidrocarburi. Acesta a fost înlocuit de un nou Acord de la Bonn, în 1983, cu un domeniu de aplicare extins pentru a combate și poluarea cu alte substanțe nocive în afară de hidrocarburi. Domeniul geografic de aplicare al acordului acoperă Marea Nordului în sens larg și intrările sale mai largi[2]. Părțile contractante sunt responsabile de supravegherea și evaluarea incidentelor care au loc în diferitele zone geografice pentru care sunt responsabile.

 

Semnatarii acordului sunt guvernele Regatului Belgiei, Regatului Danemarcei, Republicii Franceze, Republicii Federale Germania, Republicii Irlanda, Regatului Țărilor de Jos, Regatului Norvegiei, Regatului Suediei, Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord și Uniunea Europeană.

 

Acordul a fost încheiat de Comunitatea Economică Europeană („CEE”) prin Decizia 84/358/CEE a Consiliului[3]. Acordul a fost modificat ulterior în 1989. CEE a aprobat amendamentele prin Decizia 93/540/CEE a Consiliului[4], iar amendamentele respective au intrat în vigoare în 1994.

 

La 7 octombrie 2019, Consiliul a adoptat o decizie[5] de autorizare a Comisiei să negocieze, în numele Uniunii, modificări ale domeniului de aplicare material și geografic al acordului (așa-numitul „amendament MARPOL[6]” și, respectiv, „amendamentul Spaniei”).

 

Amendamentul la MARPOL extinde domeniul de aplicare al acordului la poluarea aerului cauzată de nave, astfel cum este reglementată în anexa VI[7] la Convenția MARPOL. Scopul este de a îmbunătăți cooperarea și coordonarea dintre părțile contractante în ceea ce privește combaterea emisiilor atmosferice ilegale cauzate de transportul maritim, pentru a limita consecințele negative ale arderii combustibililor marini cu un conținut ridicat de sulf sau azot asupra sănătății umane, biodiversității și întregului mediu marin. În consecință, se modifică diferite aspecte ale acordului, și anume titlul, preambulul și articolele 1, 5, 6 și 15.

 

Modificarea privind Spania se referă la extinderea geografică a acordului ca urmare a invitației adresate Regatului Spaniei de a adera la acest acord regional. În acest sens, se modifică preambulul, articolul 2 și anexa.

 

Părțile contractante au convenit în unanimitate asupra acestor amendamente în cadrul reuniunii lor din 9-11 octombrie 2019. Amendamentele au fost transmise spre a fi încheiate de către Uniune Regatul Spaniei va trebui să ratifice extinderea acordului, în temeiul articolului 20 din acord, la zona sa de responsabilitate.

 

La 28 august 2020, Comisia a înaintat Consiliului o propunere de decizie a Consiliului de autorizare a amendamentelor la MARPOL și privind Spania. În conformitate cu articolul 218 alineatul (6) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, Consiliul a decis, la 3 noiembrie 2020, să solicite Parlamentului să își dea aprobarea pentru proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea amendamentelor la acord.

 

Adoptarea amendamentelor MARPOL și privind Spania la acord va reprezenta un pas important către un nivel mai ridicat de protecție a mediului marin într-o zonă geografică mai extinsă a Mării Nordului. Prin urmare, raportorul salută proiectul de decizie a Consiliului și propune ca Parlamentul să își dea aprobarea.


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Aprobarea încheierii modificărilor la Acordul de cooperare pentru combaterea poluării Mării Nordului cu hidrocarburi și alte substanțe periculoase (Acordul de la Bonn) în ceea ce privește extinderea domeniului său de aplicare material și geografic

Referințe

11487/2020 – C9-0351/2020 – 2020/0205(NLE)

Data sesizării

5.11.2020

 

 

 

Comisie competentă

 Data anunțului în plen

ENVI

11.11.2020

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

 Data anunțului în plen

TRAN

11.11.2020

 

 

 

Avize care nu au fost emise

 Data deciziei

TRAN

24.9.2020

 

 

 

Raportori

 Data numirii

Pascal Canfin

12.10.2020

 

 

 

Data adoptării

15.12.2020

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

77

0

0

Membri titulari prezenți la votul final

Nikos Androulakis, Bartosz Arłukowicz, Margrete Auken, Simona Baldassarre, Marek Paweł Balt, Traian Băsescu, Aurelia Beigneux, Monika Beňová, Sergio Berlato, Alexander Bernhuber, Simona Bonafè, Delara Burkhardt, Pascal Canfin, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Tudor Ciuhodaru, Nathalie Colin-Oesterlé, Esther de Lange, Christian Doleschal, Marco Dreosto, Bas Eickhout, Cyrus Engerer, Eleonora Evi, Agnès Evren, Pietro Fiocchi, Catherine Griset, Jytte Guteland, Teuvo Hakkarainen, Anja Hazekamp, Martin Hojsík, Pär Holmgren, Jan Huitema, Yannick Jadot, Adam Jarubas, Petros Kokkalis, Ewa Kopacz, Joanna Kopcińska, Ryszard Antoni Legutko, Javi López, César Luena, Fulvio Martusciello, Liudas Mažylis, Joëlle Mélin, Tilly Metz, Silvia Modig, Dolors Montserrat, Alessandra Moretti, Dan-Ştefan Motreanu, Ville Niinistö, Ljudmila Novak, Grace O’Sullivan, Jutta Paulus, Stanislav Polčák, Jessica Polfjärd, Luisa Regimenti, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Sándor Rónai, Rob Rooken, Silvia Sardone, Christine Schneider, Günther Sidl, Linea Søgaard-Lidell, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Edina Tóth, Petar Vitanov, Alexandr Vondra, Mick Wallace, Pernille Weiss, Michal Wiezik, Tiemo Wölken, Anna Zalewska

Membri supleanți prezenți la votul final

Manuel Bompard, Catherine Chabaud, Karin Karlsbro, Ondřej Knotek

Data depunerii

17.12.2020

 


VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

77

+

PPE

Bartosz Arłukowicz, Traian Băsescu, Alexander Bernhuber, Nathalie Colin Oesterlé, Christian Doleschal, Agnès Evren, Adam Jarubas, Ewa Kopacz, Esther de Lange, Fulvio Martusciello, Liudas Mažylis, Dolors Montserrat, Dan Ștefan Motreanu, Ljudmila Novak, Stanislav Polčák, Jessica Polfjärd, Christine Schneider, Edina Tóth, Pernille Weiss, Michal Wiezik

S&D

Nikos Androulakis, Marek Paweł Balt, Monika Beňová, Simona Bonafè, Delara Burkhardt, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Tudor Ciuhodaru, Cyrus Engerer, Jytte Guteland, Javi López, César Luena, Alessandra Moretti, Sándor Rónai, Günther Sidl, Petar Vitanov, Tiemo Wölken

Renew

Pascal Canfin, Catherine Chabaud, Martin Hojsík, Jan Huitema, Karin Karlsbro, Ondřej Knotek, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ștefănuță, Linea Søgaard-Lidell, Nils Torvalds

ID

Simona Baldassarre, Aurelia Beigneux, Marco Dreosto, Catherine Griset, Teuvo Hakkarainen, Joëlle Mélin, Luisa Regimenti, Silvia Sardone

Verts/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Eleonora Evi, Pär Holmgren, Yannick Jadot, Tilly Metz, Ville Niinistö, Grace O'Sullivan, Jutta Paulus

ECR

Sergio Berlato, Pietro Fiocchi, Joanna Kopcińska, Ryszard Antoni Legutko, Rob Rooken, Alexandr Vondra, Anna Zalewska

GUE/NGL

Manuel Bompard, Anja Hazekamp, Petros Kokkalis, Silvia Modig, Mick Wallace

 

0

-

 

0

0

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

 

[1] Acordul de cooperare pentru combaterea poluării Mării Nordului cu hidrocarburi și alte substanțe periculoase (Acordul de la Bonn) (JO L 188, 16.7.1984, p. 9).

[2] Această zonă include Marea Nordului propriu-zisă, Strâmtoarea Skagerrak, Canalul Mânecii și intrările sale, precum și alte ape care cuprind Marea Irlandei, Marea Celtică, Marea Malin, Great Minch, Little Minch, o parte a Mării Norvegiei și părți ale Atlanticului de Nord-Est.

[3] Decizia 84/358/CEE a Consiliului din 28 iunie 1984 privind încheierea Acordului de cooperare pentru combaterea poluării Mării Nordului cu hidrocarburi și alte substanțe periculoase (JO L 188, 16.7.1984, p. 7).

[4] Decizia 93/540/CEE a Consiliului din 18 octombrie 1993 referitoare la aprobarea unor amendamente la Acordul de cooperare pentru combaterea poluării Mării Nordului cu hidrocarburi și alte substanțe periculoase (Acordul de la Bonn) (JO L 263, 22.10.1993, p. 51).

[5] Decizia (UE) 2019/1727 a Consiliului din 7 octombrie 2019 privind poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul celei de a doua reuniuni ministeriale a Acordului de la Bonn cu privire la declarația ministerială și la Planul de acțiune strategic al Acordului de la Bonn (BASAP) pentru perioada 2019-2025, anexat la aceasta (JO L 263, 16.10.2019, p. 9).

[6] Convenția internațională pentru prevenirea poluării de către nave (MARPOL) a fost adoptată la 2 noiembrie 1973 în cadrul Organizației Maritime Internaționale (OMI).

[7] Anexa VI la MARPOL a intrat în vigoare la 19 mai 2005 și se referă la prevenirea poluării aerului de către nave.

Ultima actualizare: 8 ianuarie 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate