Postup : 2020/0205(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A9-0268/2020

Predkladané texty :

A9-0268/2020

Rozpravy :

Hlasovanie :

Prijaté texty :

P9_TA(2021)0001

<Date>{17/12/2020}17.12.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0268/2020</NoDocSe>
PDF 184kWORD 55k

<TitreType>ODPORÚČANIE</TitreType>     <RefProcLect>***</RefProcLect>

<Titre>k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí zmien Dohody o spolupráci pri vysporiadavaní sa so znečisťovaním Severného mora ropou a inými škodlivými látkami (Bonnská dohoda), pokiaľ ide o rozšírenie rozsahu pôsobnosti uvedenej dohody a pristúpenie Španielskeho kráľovstva k uvedenej dohode</Titre>

<DocRef>(11487/2020 – C9-0351/2020 – 2020/0205(NLE))</DocRef>


<Commission>{ENVI}Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín</Commission>

Spravodajca: <Depute>Pascal Canfin</Depute>

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí zmien Dohody o spolupráci pri vysporiadavaní sa so znečisťovaním Severného mora ropou a inými škodlivými látkami (Bonnská dohoda), pokiaľ ide o rozšírenie rozsahu pôsobnosti uvedenej dohody a pristúpenie Španielskeho kráľovstva k uvedenej dohode

(11487/2020 – C9-0351/2020 – 2020/0205(NLE))

(Súhlas)

 

Európsky parlament,

 

 so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (11487/2020),

 so zreteľom na návrh rozhodnutia zmluvných strán Dohody o spolupráci pri vysporiadavaní sa so znečisťovaním Severného mora ropou a inými škodlivými látkami o rozšírení rozsahu pôsobnosti dohody s cieľom zlepšiť spoluprácu v oblasti dozoru, pokiaľ ide o požiadavky uvedené v prílohe VI k dohovoru MARPOL (11490/2020),

 so zreteľom na návrh rozhodnutia zmluvných strán Dohody o spolupráci pri vysporiadavaní sa so znečisťovaním Severného mora ropou a inými škodlivými látkami o pristúpení Španielskeho kráľovstva k dohode (11493/2020),

 so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 192 ods. 1, článkom 196 ods. 2 a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) bodom v) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C9‑0351/2020),

 so zreteľom na článok 105 ods. 1 a 4 a článok 114 ods. 7 rokovacieho poriadku,

 so zreteľom na odporúčanie Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A9-0268/2020),

1. udeľuje súhlas s uzavretím zmien dohody;

2. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a zmluvných strán dohody.

 

 


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Dohoda o spolupráci pri vysporiadavaní sa so znečisťovaním Severného mora ropou a inými škodlivými látkami (Bonnská dohoda)[1] je regionálna dohoda zameraná na ochranu morského prostredia a záujmov pobrežných štátov, ktoré sú zmluvnými stranami. Sústreďuje sa na boj proti znečisťovaniu Severného mora a ochranu pobrežných oblastí pred námornými katastrofami a neustálym znečisťovaním z lodí a zo zariadení na mori. Prostredníctvom aktívnej spolupráce a vzájomnej pomoci zmluvné strany dohody vykonávajú dozor, čím pomáhajú odhaľovať znečisťovanie a bojovať proti nemu, ako aj zamedzovať porušovaniu predpisov zameraných na boj proti znečisťovaniu.

 

Prvá Bonnská dohoda bola podpísaná v roku 1969 a zameriavala sa len na boj proti znečisteniu ropou. V roku 1983 ju nahradila nová Bonnská dohoda s pôsobnosťou rozšírenou aj na boj proti znečisťovaniu inými škodlivými látkami okrem ropy. Geografická pôsobnosť dohody pokrýva širšiu oblasť Severného mora a prístupov do neho[2]. Zmluvné strany sú zodpovedné za dozor a posudzovanie nehôd, ku ktorým dôjde v jednotlivých zemepisných zónach, za ktoré zodpovedajú.

 

Signatármi dohody sú vlády Belgického kráľovstva, Dánskeho kráľovstva, Francúzskej republiky, Holandského kráľovstva, Írskej republiky, Spolkovej republiky Nemecko, Nórskeho kráľovstva, Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska a Švédskeho kráľovstva a Európska únia.

 

Európske hospodárske spoločenstvo („EHS“) dohodu uzavrelo rozhodnutím Rady 84/358/EHS[3]. Dohoda bola znova zmenená v roku 1989. EHS zmeny schválilo rozhodnutím Rady 93/540/EHS[4] a platnosť nadobudli v roku 1994.

 

Rada 7. októbra 2019 prijala rozhodnutie[5] splnomocňujúce Komisiu, aby rokovala v mene Únie o zmenách vecného a geografického rozsahu pôsobnosti dohody (tzv. „zmena dohovoru MARPOL[6]“ a „zmena po pristúpení Španielska“).

 

Zmena dohovoru MARPOL rozširuje rozsah pôsobnosti dohody na znečisťovanie ovzdušia z lodí, ako je upravené v prílohe VI[7] k dohovoru MARPOL. Cieľom je zlepšiť spoluprácu a koordináciu medzi zmluvnými stranami v boji proti nezákonným emisiám do ovzdušia spôsobovaným lodnou dopravou s cieľom obmedziť negatívne dôsledky spaľovania lodných palív s vysokým obsahom síry alebo dusíka na zdravie ľudí, biodiverzitu a celé morské prostredie. V dôsledku toho sa menia rôzne aspekty dohody, najmä jej názov, preambula a články 1, 5, 6 a 15.

 

Zmena po pristúpení Španielska sa týka geografického rozšírenia dohody po ponuke Španielskemu kráľovstvu na pristúpenie k tejto regionálnej dohode. V tejto súvislosti sa mení preambula, článok 2 a príloha.

 

Zmluvné strany jednomyseľne súhlasili s uvedenými zmenami na svojom zasadnutí 9. až 11. októbra 2019. Zmeny boli predložené na uzavretie Úniou. Španielske kráľovstvo bude musieť ratifikovať rozšírenie podľa článku 20 dohody na svoju zónu zodpovednosti.

 

Komisia 28. augusta 2020 predložila Rade návrh rozhodnutia Rady o schválení zmeny dohovoru MARPOL a zmeny po pristúpení Španielska. V súlade s článkom 218 ods. 6 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa Rada 3. novembra 2020 rozhodla požiadať Parlament o udelenie súhlasu s návrhom rozhodnutia Rady o uzavretí zmien dohody.

 

Prijatie zmeny dohody MARPOL a zmeny po pristúpení Španielska bude dôležitým krokom k vyššej úrovni ochrany morského prostredia v širšej geografickej oblasti Severného mora. Spravodajca preto víta návrh rozhodnutia Rady a navrhuje, aby Parlament udelil svoj súhlas.


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Schválenie zmien Dohody o spolupráci pri vysporiadavaní sa so znečisťovaním Severného mora ropou a inými škodlivými látkami (Bonnská dohoda), pokiaľ ide o rozšírenie jej vecného a geografického rozsahu pôsobnosti

Referenčné čísla

11487/2020 – C9-0351/2020 – 2020/0205(NLE)

Dátum predloženia / žiadosť o udelenie súhlasu

5.11.2020

 

 

 

Gestorský výbor

 Dátum oznámenia na schôdzi

ENVI

11.11.2020

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

 Dátum oznámenia na schôdzi

TRAN

11.11.2020

 

 

 

Bez predloženia stanoviska

 dátum rozhodnutia

TRAN

24.9.2020

 

 

 

Spravodajcovia:

 Dátum vymenovania

Pascal Canfin

12.10.2020

 

 

 

Dátum prijatia

15.12.2020

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania vo výbore

+:

–:

0:

77

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nikos Androulakis, Bartosz Arłukowicz, Margrete Auken, Simona Baldassarre, Marek Paweł Balt, Traian Băsescu, Aurelia Beigneux, Monika Beňová, Sergio Berlato, Alexander Bernhuber, Simona Bonafè, Delara Burkhardt, Pascal Canfin, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Tudor Ciuhodaru, Nathalie Colin-Oesterlé, Esther de Lange, Christian Doleschal, Marco Dreosto, Bas Eickhout, Cyrus Engerer, Eleonora Evi, Agnès Evren, Pietro Fiocchi, Catherine Griset, Jytte Guteland, Teuvo Hakkarainen, Anja Hazekamp, Martin Hojsík, Pär Holmgren, Jan Huitema, Yannick Jadot, Adam Jarubas, Petros Kokkalis, Ewa Kopacz, Joanna Kopcińska, Ryszard Antoni Legutko, Javi López, César Luena, Fulvio Martusciello, Liudas Mažylis, Joëlle Mélin, Tilly Metz, Silvia Modig, Dolors Montserrat, Alessandra Moretti, Dan-Ştefan Motreanu, Ville Niinistö, Ljudmila Novak, Grace O’Sullivan, Jutta Paulus, Stanislav Polčák, Jessica Polfjärd, Luisa Regimenti, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Sándor Rónai, Rob Rooken, Silvia Sardone, Christine Schneider, Günther Sidl, Linea Søgaard-Lidell, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Edina Tóth, Petar Vitanov, Alexandr Vondra, Mick Wallace, Pernille Weiss, Michal Wiezik, Tiemo Wölken, Anna Zalewska

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Manuel Bompard, Catherine Chabaud, Karin Karlsbro, Ondřej Knotek

Dátum predloženia

17.12.2020

 


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

77

+

PPE

Bartosz Arłukowicz, Traian Băsescu, Alexander Bernhuber, Nathalie Colin Oesterlé, Christian Doleschal, Agnès Evren, Adam Jarubas, Ewa Kopacz, Esther de Lange, Fulvio Martusciello, Liudas Mažylis, Dolors Montserrat, Dan Ștefan Motreanu, Ljudmila Novak, Stanislav Polčák, Jessica Polfjärd, Christine Schneider, Edina Tóth, Pernille Weiss, Michal Wiezik

S&D

Nikos Androulakis, Marek Paweł Balt, Monika Beňová, Simona Bonafè, Delara Burkhardt, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Tudor Ciuhodaru, Cyrus Engerer, Jytte Guteland, Javi López, César Luena, Alessandra Moretti, Sándor Rónai, Günther Sidl, Petar Vitanov, Tiemo Wölken

Renew

Pascal Canfin, Catherine Chabaud, Martin Hojsík, Jan Huitema, Karin Karlsbro, Ondřej Knotek, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ștefănuță, Linea Søgaard‑Lidell, Nils Torvalds

ID

Simona Baldassarre, Aurelia Beigneux, Marco Dreosto, Catherine Griset, Teuvo Hakkarainen, Joëlle Mélin, Luisa Regimenti, Silvia Sardone

Verts/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Eleonora Evi, Pär Holmgren, Yannick Jadot, Tilly Metz, Ville Niinistö, Grace O'Sullivan, Jutta Paulus

ECR

Sergio Berlato, Pietro Fiocchi, Joanna Kopcińska, Ryszard Antoni Legutko, Rob Rooken, Alexandr Vondra, Anna Zalewska

GUE/NGL

Manuel Bompard, Anja Hazekamp, Petros Kokkalis, Silvia Modig, Mick Wallace

 

0

-

 

0

0

 

Vysvetlenie použitých znakov

+ : za

- : proti

0 : zdržali sa hlasovania

 

[1] Dohoda o spolupráci pri vysporiadavaní sa so znečisťovaním Severného mora ropou a inými škodlivými látkami (Bonnská dohoda) (Ú. v. ES L 188, 16.7.1984, s. 9).

[2] Táto oblasť zahŕňa vlastné Severné more, Skagerrak, Lamanšský prieliv a jeho prístupy a ďalšie vody, ktoré zahŕňajú Írske more, Keltské more, Malinské more, Veľký Minch, Malý Minch, časť Nórskeho mora a časti severovýchodného Atlantiku.

[3] Rozhodnutie Rady 84/358/EHS z 28. júna 1984 týkajúce sa uzatvorenia Dohody o spolupráci pri vysporiadavaní sa so znečisťovaním Severného mora ropou a inými škodlivými látkami (Ú. v. ES L 188, 16.7.1984, s. 7).

[4] Rozhodnutie Rady 93/540/EHS z 18. októbra 1993, ktorým sa schvaľujú určité zmeny a doplnenia k Dohode o spolupráci zaoberajúcej sa znečisťovaním Severného mora ropou a inými škodlivými látkami (Bonnská dohoda) (Ú. v. ES L 263, 22.10.1993, s. 51).

[5] Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/1727 zo 7. októbra 2019 o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie prijať na druhom ministerskom zasadnutí Bonnskej dohody, pokiaľ ide o ministerské vyhlásenie a strategický akčný plán pre Bonnskú dohodu (BASAP) na roky 2019 – 2025, ktorý tvorí jeho prílohu (Ú. V. EÚ L 263, 16.10.2019, s. 9).

[6] Medzinárodný dohovor o zabránení znečisťovaniu z lodí (dohovor MARPOL) bol prijatý 2. novembra 1973 v Medzinárodnej námornej organizácii (IMO).

[7] Príloha VI k dohovoru MARPOL vstúpila do platnosti 19. mája 2005 a týka sa prevencie znečisťovania ovzdušia z lodí.

Posledná úprava: 8. januára 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia