Διαδικασία : 2020/2077(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0008/2021

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0008/2021

Συζήτηση :

PV 08/02/2021 - 15
CRE 08/02/2021 - 15

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2021)0040

<Date>{28/01/2021}28.1.2021</Date>
<NoDocSe>A9-0008/2021</NoDocSe>
PDF 483kWORD 189k

<TitreType>ΕΚΘΕΣΗ</TitreType>

<Titre>σχετικά με το νέο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία</Titre>

<DocRef>(2020/2077(INI))</DocRef>


<Commission>{ENVI}Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων</Commission>

Εισηγητής: <Depute>Jan Huitema</Depute>

Συντάκτριες γνωμοδότησης (*):

Patrizia Toia, Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

Anna Cavazzini, Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

(*) Συνδεδεμένες επιτροπές – άρθρο 57 του Κανονισμού

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το νέο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία

(2020/2077(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2020, με τίτλο «Ένα νέο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία — Για μια πιο καθαρή και πιο ανταγωνιστική Ευρώπη» (COM(2020)0098), καθώς και το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής σχετικά με την πορεία προς μια παγκόσμια κυκλική οικονομία: τρέχουσα κατάσταση και προοπτικές (SWD(2020)100),

 έχοντας υπόψη την Ατζέντα του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) των Ηνωμένων Εθνών, συμπεριλαμβανομένων των ΣΒΑ 12 «Υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή» και ΣΒΑ 15 «Ζωή στη στεριά»,

 έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 14ης Οκτωβρίου 2020, με τίτλο «Στρατηγική για τη βιωσιμότητα των χημικών προϊόντων — Για ένα περιβάλλον χωρίς τοξικές ουσίες» (COM(2020)0667)[1],

 έχοντας υπόψη το ψήφισμα του της 10ης Ιουλίου 2020 σχετικά με τη στρατηγική για τις χημικές ουσίες με στόχο τη βιωσιμότητα[2],

 έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 10ης Μαρτίου 2020, με τίτλο «Μια νέα βιομηχανική στρατηγική για την Ευρώπη» (COM(2020)0102),

 έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 20ής Μαΐου 2020, με τίτλο «Στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030 — Επαναφορά της φύσης στη ζωή μας» (COM(2020)0380),

 έχοντας υπόψη την έκθεση της IPBES, του Μαΐου του 2019, σχετικά με τη συνολική αξιολόγηση της βιοποικιλότητας και των υπηρεσιών οικοσυστημάτων,

 έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 20ής Μαΐου 2020, με τίτλο «Από το αγρόκτημα στο πιάτο — Μια στρατηγική για ένα δίκαιο, υγιές και φιλικό προς το περιβάλλον σύστημα τροφίμων» (COM(2020)0381),

 έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 11ης Οκτωβρίου 2018, με τίτλο «Βιώσιμη βιοοικονομία για την Ευρώπη: ενίσχυση της σύνδεσης οικονομίας, κοινωνίας και περιβάλλοντος» (COM(2018)0673),

 έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 16ης Ιανουαρίου 2018, με τίτλο «Ευρωπαϊκή στρατηγική για τις πλαστικές ύλες σε μια κυκλική οικονομία» (COM(2018)0028),

 έχοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 2019/904 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουνίου 2019, σχετικά με τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον,

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Μαρτίου 2019 σχετικά με ένα ευρωπαϊκό, στρατηγικό, μακρόπνοο όραμα για μια ευημερούσα, σύγχρονη, ανταγωνιστική και κλιματικά ουδέτερη οικονομία[3],

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 28ης Νοεμβρίου 2019 σχετικά με την κλιματική και περιβαλλοντική κατάσταση έκτακτης ανάγκης[4],

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 4ης Ιουλίου 2017 σχετικά με την επιμήκυνση της διάρκειας ζωής των προϊόντων: οφέλη για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις[5],

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 9ης Ιουλίου 2015 σχετικά με την αποδοτικότητα των πόρων: προς μια κυκλική οικονομία (2014/2208(INI))[6],

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Σεπτεμβρίου 2018 σχετικά με την εφαρμογή της δέσμης μέτρων για την κυκλική οικονομία: επιλογές σχετικά με τα θέματα διεπαφής μεταξύ της νομοθεσίας για τα χημικά, τα προϊόντα και τα απόβλητα (2018/2589(RSP))[7],

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Ιουλίου 2020 σχετικά με μια ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή προσέγγιση της αποθήκευσης ενέργειας (2019/2189(INI))[8],

 έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2020/741 σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για την επαναχρησιμοποίηση των υδάτων,

 έχοντας υπόψη την πρόταση σχετικά με το 8ο Πρόγραμμα δράσης της ΕΕ για το περιβάλλον, την οποία υπέβαλε η Επιτροπή στις 14 Οκτωβρίου 2020, και ιδίως τον στόχο προτεραιότητας για την επιτάχυνση της μετάβασης σε μια κυκλική οικονομία, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο γ) της πρότασης,

 έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 11ης Δεκεμβρίου 2019, σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (COM(2019)0640),

 έχοντας υπόψη τις ειδικές εκθέσεις της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Αλλαγή του Κλίματος (IPCC) σχετικά με την κλιματική αλλαγή, την απερήμωση, την υποβάθμιση του εδάφους, τη βιώσιμη διαχείριση της γης, την επισιτιστική ασφάλεια και τις ροές αερίων του θερμοκηπίου στα χερσαία οικοσυστήματα, και σχετικά με τους ωκεανούς και την κρυόσφαιρα σε ένα μεταβαλλόμενο κλίμα, καθώς και την ειδική έκθεση της IPCC σχετικά με την υπερθέρμανση του πλανήτη κατά 1,5° C, την 5η έκθεση αξιολόγησής της (AR5), και τη συγκεφαλαιωτική έκθεσή της του Σεπτεμβρίου του 2018,

 έχοντας υπόψη το πρώτο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία που δρομολογήθηκε το 2015 (ανακοίνωση της Επιτροπής, της 2ας Δεκεμβρίου 2015, με τίτλο «Το κλείσιμο του κύκλου – Ένα σχέδιο δράσης της ΕΕ για την κυκλική οικονομία» (COM (2015) 0614)) και τις δράσεις που αναλήφθηκαν στο πλαίσιο του εν λόγω σχεδίου,

 έχοντας υπόψη το ψήφισμα του της 10ης Ιουλίου 2020 σχετικά με τη στρατηγική για τις χημικές ουσίες με στόχο τη βιωσιμότητα[9],

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Ιανουαρίου 2020 σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία[10],

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Σεπτεμβρίου 2018 σχετικά με την ευρωπαϊκή στρατηγική για τις πλαστικές ύλες σε μια κυκλική οικονομία[11],

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Σεπτεμβρίου 2018 σχετικά με την εφαρμογή της δέσμης μέτρων για την κυκλική οικονομία: επιλογές σχετικά με τα θέματα διεπαφής μεταξύ της νομοθεσίας για τα χημικά, τα προϊόντα και τα απόβλητα[12],

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 31ης Μαΐου 2018 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για τον οικολογικό σχεδιασμό[13],

 έχοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 2019/904 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουνίου 2019, σχετικά με τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον[14],

 έχοντας υπόψη την αναθεώρηση της νομοθεσίας της ΕΕ για τα απόβλητα, που εγκρίθηκε το 2018: οδηγία (ΕΕ) 2018/851, της 30ής Μαΐου 2018, για την τροποποίηση της οδηγίας 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα[15]· οδηγία (ΕΕ) 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2018, για τροποποίηση της οδηγίας 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας[16]· οδηγία (ΕΕ) 2018/850 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2018, για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/31/ΕΚ περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων[17]· και οδηγία (ΕΕ) 2018/849 για την τροποποίηση των οδηγιών 2000/53/ΕΚ για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, 2006/66/ΕΚ σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, και 2012/19/ΕΕ σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού[18],

 έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων («ο κανονισμός CLP»)[19],

 έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 26ης Ιανουαρίου 2017, σχετικά με τον ρόλο της παραγωγής ενέργειας από απόβλητα στην κυκλική οικονομία (COM(2017)0034),

 έχοντας υπόψη τις εκθέσεις της Διεθνούς Επιτροπής Φυσικών Πόρων σχετικά με τις προοπτικές για τους πόρους σε παγκόσμιο επίπεδο το 2019[20] και σχετικά με την αποδοτικότητα των πόρων και την κλιματική αλλαγή[21],

 έχοντας υπόψη τη δημοσίευση στο περιοδικό «Science» σχετικά με την αξιολόγηση σεναρίων για μηδενική ρύπανση από πλαστικά[22],

 έχοντας υπόψη το άρθρο 54 του Κανονισμού του,

 έχοντας υπόψη τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού, και της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου,

 έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A9-0008/2021),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την έκθεση της Διεθνούς Επιτροπής Φυσικών Πόρων σχετικά με τις προοπτικές για τους πόρους σε παγκόσμιο επίπεδο το 2019, εκτιμάται ότι η εξόρυξη και επεξεργασία πόρων ευθύνεται για το ήμισυ των συνολικών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και για πάνω από το 90 % της απώλειας βιοποικιλότητας και της καταπόνησης των υδάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η παγκόσμια οικονομία χρησιμοποιεί το ισοδύναμο των πόρων 1,5 πλανήτη, ότι θα χρειάζονταν 3 πλανήτες εάν όλοι κατανάλωναν όσο ο μέσος κάτοικος της ΕΕ, και ότι θα πρέπει ο πρωταρχικός στόχος της κυκλικής οικονομίας να είναι η σημαντική μείωση της χρήσης φυσικών πόρων και της παραγωγής αποβλήτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι για τον σκοπό αυτόν απαιτείται η αποσύνδεση της οικονομικής μεγέθυνσης από τη χρήση πόρων, συνυπολογίζοντας πάντα τη διάκριση μεταξύ απόλυτης και σχετικής αποσύνδεσης·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα στοιχεία αυτά αναδεικνύουν τον κεντρικό ρόλο της βιώσιμης χρήσης πόρων, ιδίως πρωτογενών πρώτων υλών, και την ανάγκη να ενισχυθεί η δράση σε όλα τα επίπεδα και σε ολόκληρο τον κόσμο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έννοια της κυκλικής οικονομίας είναι εκ φύσεως οριζόντια και θα συμβάλει σημαντικά στην επίτευξη άλλων περιβαλλοντικών στόχων, συμπεριλαμβανομένων των στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία διαδραματίζει καίριο ρόλο στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της ΕΕ και στην επίτευξη των ενωσιακών στόχων για το κλίμα με ορίζοντα το 2030 και για μηδενικό ισοζύγιο εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 2050 το αργότερο, και ότι απαιτείται βαθύς μετασχηματισμός των αξιακών αλυσίδων σε ολόκληρη την οικονομία·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία έχει τη δυνατότητα να προωθήσει βιώσιμες επιχειρηματικές πρακτικές και ότι προσδοκάται οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και οικονομίες να βρεθούν σε ηγετική θέση κατά τον παγκόσμιο αγώνα για την επίτευξη κυκλικότητας, λόγω των καλά ανεπτυγμένων επιχειρηματικών μοντέλων της ΕΕ, της γνώσης μας όσον αφορά την κυκλικότητα και της εμπειρογνωμοσύνης μας στον τομέα της ανακύκλωσης·

Ε λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει οι αρχές της κυκλικής οικονομίας να αποτελούν το βασικό στοιχείο κάθε ευρωπαϊκής και εθνικής βιομηχανικής πολιτικής, καθώς και των εθνικών σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας των κρατών μελών στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντική η συνολική κατανάλωση ενέργειας στην ΕΕ και ότι θα πρέπει η δράση για την κυκλική οικονομία να καλύπτει επίσης την ενεργειακή απόδοση και τη βιώσιμη προμήθεια πηγών ενέργειας·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόληψη των αποβλήτων εκ σχεδιασμού είναι μία από τις αρχές της κυκλικής οικονομίας·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυκλική οικονομία συνδέεται με διάφορους ΣΒΑ, μεταξύ άλλων με τον Στόχο 12 «Υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή» και τον Στόχο 13 «Δράση για το κλίμα»·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόληψη των αποβλήτων και της ρύπανσης εκ σχεδιασμού είναι μία από τις αρχές της κυκλικής οικονομίας·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες, η κυκλική οικονομία έχει τη δυνατότητα να αυξήσει το ΑΕγχΠ της ΕΕ κατά 0,5 % επιπλέον και να δημιουργήσει πάνω από 700 000 νέες θέσεις εργασίας έως το 2030[23], ενώ έχει παράλληλα και τη δυνατότητα να βελτιώσει την ποιότητα των θέσεων εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι μεταξύ 2012 και 2018, ο αριθμός των θέσεων εργασίας που συνδέονται με την κυκλική οικονομία στην ΕΕ αυξήθηκε κατά 5 % και ανήλθε σε 4 εκατομμύρια περίπου· λαμβάνοντας υπόψη ότι, εάν εφαρμοστούν υποστηρικτικές πολιτικές και πραγματοποιηθούν βιομηχανικές επενδύσεις, προσδοκάται ότι έως το 2030 ο τομέας των ανακατασκευών της ΕΕ θα μπορούσε να επιτύχει ετήσια αξία μεταξύ περίπου 70 δισεκατομμυρίων EUR και 100 δισεκατομμυρίων EUR, οι δε συναφείς θέσεις απασχόλησης θα μπορούσαν να κυμανθούν μεταξύ περίπου 450 000 και σχεδόν 600 000·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βιώσιμη και υπεύθυνη προμήθεια πρωτογενών πρώτων υλών είναι κρίσιμης σημασίας για να διασφαλιστεί η αποδοτικότητα των πόρων και να εκπληρωθούν οι στόχοι της κυκλικής οικονομίας· χρειάζεται, συνεπώς, να αναπτυχθούν βιώσιμα πρότυπα προμήθειας για υλικά και εμπορεύματα προτεραιότητας·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι έως το 80 % των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των προϊόντων καθορίζεται στο στάδιο του σχεδιασμού, και ότι μόνο 12 % των υλικών που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία της ΕΕ είναι ανακυκλωμένα[24]·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ταχεία αύξηση του ηλεκτρονικού εμπορίου είχε ως αποτέλεσμα να αυξηθούν σημαντικά τα απορρίμματα συσκευασίας, όπως τα απορρίμματα πλαστικών μίας χρήσης και τα απορρίμματα χαρτονιών· και λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθεί να εγείρει ανησυχίες η μεταφορά αποβλήτων σε τρίτες χώρες·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις, στην ΕΕ παράγονται ετησίως 88 εκατομμύρια τόνοι απορριμμάτων τροφίμων και ότι πάνω από το 50 % των απορριμμάτων τροφίμων παράγεται σε επίπεδο νοικοκυριών και καταναλωτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα απορρίμματα τροφίμων έχουν σημαντικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο, καθώς ευθύνονται για το 6 % περίπου των συνολικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην ΕΕ·

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, όταν δεν τυγχάνουν ορθής διαχείρισης, τα πλαστικά εγείρουν περιβαλλοντικές ανησυχίες, όπως η απόρριψη αποβλήτων, η δυσκολία επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης, οι ουσίες που προκαλούν ανησυχία, οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, και η χρήση πόρων·

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ECHA εξέδωσε επιστημονική γνώμη ώστε να περιοριστεί η χρήση μικροπλαστικών που προστίθενται σκόπιμα σε προϊόντα στην αγορά της ΕΕ/ΕΟΧ, σε συγκεντρώσεις άνω του 0,01 % κατά βάρος·

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΠ), μεταξύ 1996 και 2012 αυξήθηκε κατά 40 % η ποσότητα των ενδυμάτων που αγοράζονταν ανά άτομο στην ΕΕ, ενώ ταυτόχρονα πάνω από το 30 % των αποκτηθέντων ενδυμάτων στην Ευρώπη είχε να φορεθεί τουλάχιστον ένα έτος· επιπλέον, πάνω από το ήμισυ των απορριφθέντων ενδυμάτων δεν ανακυκλώνεται, αλλά καταλήγει σε μικτά οικιακά απορρίμματα και στη συνέχεια αποστέλλεται σε αποτεφρωτήρες ή χώρους υγειονομικής ταφής[25]·

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι προσδοκάται οι ευρωπαϊκές εταιρείες και οικονομίες να είναι από τις πρώτες που θα εφαρμόσουν την κυκλικότητα και επίσης θα επωφεληθούν από τον παγκόσμιο αγώνα για την επίτευξή της, λόγω των καλά ανεπτυγμένων επιχειρηματικών μοντέλων της ΕΕ, της γνώσης μας όσον αφορά την κυκλικότητα και της εμπειρογνωμοσύνης μας στον τομέα της ανακύκλωσης·

ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν περάσει πάνω από δύο έτη από τότε που η IPCC δημοσίευσε την ειδική έκθεσή της για την υπερθέρμανση του πλανήτη κατά 1,5° C, σύμφωνα με την οποία ο περιορισμός της υπερθέρμανσης του πλανήτη σε 1,5° C απαιτεί ταχείες, εκτεταμένες και άνευ προηγουμένου αλλαγές σε όλες τις πτυχές της κοινωνίας·

1. επικροτεί το νέο σχέδιο δράσης της Επιτροπής για την κυκλική οικονομία· επισημαίνει το γεγονός ότι η κυκλική οικονομία, σε συνδυασμό με τη φιλοδοξία μηδενικής ρύπανσης για ένα περιβάλλον χωρίς τοξικές ουσίες, είναι καθοριστικής σημασίας ώστε να μειωθεί το συνολικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα της ευρωπαϊκής παραγωγής και κατανάλωσης, με γνώμονα τον σεβασμό προς τα όρια του πλανήτη, την προστασία της ανθρώπινης υγείας, και ταυτόχρονα την εξασφάλιση μιας ανταγωνιστικής και καινοτόμου οικονομίας· υπογραμμίζει τη σημαντική συμβολή που μπορεί να έχει η κυκλική οικονομία στην επίτευξη των στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού, της Σύμβασης για τη Βιολογική Ποικιλότητα, και των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών·

2. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει όλες τις πρωτοβουλίες στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης, σύμφωνα με τις ημερομηνίες που ορίζονται στο παράρτημα της ανακοίνωσης, και να βασίσει κάθε νομοθετική πρόταση σε ολοκληρωμένη εκτίμηση επιπτώσεων, υπογραμμίζει δε τη σημασία να συνυπολογιστεί και το κόστος της μη ανάληψης δράσης·

3. υπογραμμίζει ότι η κυκλική οικονομία μπορεί να παράσχει λύσεις στις νέες προκλήσεις που προέκυψαν και επισημάνθηκαν λόγω της κρίσης COVID-19, με την ενίσχυση των αξιακών αλυσίδων σε ενωσιακό και παγκόσμιο επίπεδο και τη μείωση της ευπάθειάς τους, και με τη βελτίωση της ανθεκτικότητας και βιωσιμότητας, καθώς και της ανταγωνιστικότητας και της αποδοτικότητας, των ευρωπαϊκών βιομηχανικών οικοσυστημάτων· σημειώνει ότι έτσι θα προωθηθεί η στρατηγική αυτονομία της ΕΕ και θα στηριχθεί η δημιουργία θέσεων εργασίας· υπογραμμίζει ότι η πανδημία COVID-19 κατέδειξε ότι είναι απαραίτητο ένα ευνοϊκό περιβάλλον για την κυκλική οικονομία· καλεί τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν την κυκλική οικονομία στα εθνικά τους σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας·

4. πιστεύει ότι, χάρη στην κυκλική οικονομία, η ΕΕ και οι ευρωπαϊκές εταιρείες θα παραμείνουν καινοτόμες και ανταγωνιστικές σε μια παγκόσμια αγορά, ενώ παράλληλα θα μειώσουν το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα· επομένως, καλεί επιτακτικά την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να κατευθύνουν τις επενδύσεις, με σκοπό την κλιμάκωση των πρωτοβουλιών για την κυκλική οικονομία και τη στήριξη της καινοτομίας· θεωρεί ότι θα πρέπει το σχέδιο οικονομικής ανάκαμψης της ΕΕ (Next Generation EU), το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» να χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση και την προώθηση πρωτοβουλιών, πρακτικών, υποδομών και τεχνολογιών όσον αφορά την κυκλική οικονομία·

5. υπογραμμίζει ότι η βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς αποτελεί προϋπόθεση για την επίτευξη μιας κυκλικής οικονομίας εντός της ΕΕ· τονίζει ιδίως τη σημασία της ορθής εφαρμογής και της αποτελεσματικής επιβολής των υφιστάμενων κανόνων για την εύρυθμη λειτουργία μιας βιώσιμης ενιαίας αγοράς· υπενθυμίζει ότι η ΕΕ είναι όχι μόνο η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομική δύναμη στον κόσμο, αλλά και η μεγαλύτερη εμπορική δύναμη στον κόσμο· παρατηρεί ότι η ενιαία αγορά είναι ένα ισχυρό εργαλείο που πρέπει να χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη βιώσιμων και κυκλικών προϊόντων ή τεχνολογιών που θα καταστούν τα πρότυπα του μέλλοντος, ώστε να έχουν οι πολίτες τη δυνατότητα να αγοράζουν οικονομικά προσιτά προϊόντα που είναι ασφαλή και υγιεινά και σέβονται τον πλανήτη·

6. υπογραμμίζει την ανάγκη να υπάρξει απόλυτη αποσύνδεση της οικονομικής μεγέθυνσης από τη χρήση πόρων· καλεί την Επιτροπή να προτείνει επιστημονικά τεκμηριωμένους και δεσμευτικούς, μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους ενωσιακούς στόχους, ώστε να μειωθούν η χρήση πρωτογενών πρώτων υλών και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις· ζητεί να τεθούν οι στόχοι της ΕΕ με τη χρήση αναδρομικής προσέγγισης, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι στόχοι πολιτικής θα βρίσκονται σε ρεαλιστική πορεία για την επίτευξη μιας ουδέτερης ως προς τον άνθρακα, περιβαλλοντικά βιώσιμης, πλήρως κυκλικής οικονομίας χωρίς τοξικές ουσίες, με σεβασμό προς τα όρια του πλανήτη, έως το 2050 το αργότερο·

7. καλεί την Επιτροπή να προτείνει δεσμευτικούς ενωσιακούς στόχους με ορίζοντα το 2030, για τη σημαντική μείωση του αποτυπώματος υλικών και κατανάλωσης της ΕΕ, και να τους εναρμονίσει με τα όρια του πλανήτη έως το 2050, με βάση τους δείκτες που θα εγκριθούν έως το τέλος του 2021 στο πλαίσιο του επικαιροποιημένου πλαισίου παρακολούθησης· καλεί την Επιτροπή να αξιοποιήσει το παράδειγμα των πλέον φιλόδοξων κρατών μελών, συνυπολογίζοντας δεόντως τις διαφορές μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τα σημεία εκκίνησης και τις ικανότητες·

8. καλεί επιτακτικά την Επιτροπή να εισαγάγει έως το 2021 εναρμονισμένους, συγκρίσιμους και ομοιόμορφους δείκτες κυκλικότητας, οι οποίοι θα απαρτίζονται από δείκτες αποτυπώματος υλικού και αποτυπώματος κατανάλωσης, καθώς και διάφορους υποδείκτες για την αποδοτικότητα των πόρων και τις υπηρεσίες οικοσυστήματος· θα πρέπει οι δείκτες αυτοί να μετρούν την κατανάλωση πόρων και την παραγωγικότητα των πόρων, να καλύπτουν τις εισαγωγές και τις εξαγωγές σε επίπεδο ΕΕ, κρατών μελών και βιομηχανίας, και να συνάδουν με τις εναρμονισμένες μεθόδους για την αξιολόγηση του κύκλου ζωής και τη λογιστική καταγραφή του φυσικού κεφαλαίου· θα πρέπει να εφαρμόζονται σε όλες τις πολιτικές, τα χρηματοδοτικά μέσα και τις ρυθμιστικές πρωτοβουλίες της Ένωσης·

9. επικροτεί τη δέσμευση της Επιτροπής να επικαιροποιήσει και να επανεξετάσει το πλαίσιο παρακολούθησης της κυκλικής οικονομίας· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το τρέχον πλαίσιο παρακολούθησης δεν περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο και ολιστικό σύνολο δεικτών που να επιτρέπει τη μέτρηση της αποσύνδεσης της οικονομικής μεγέθυνσης από τη χρήση των πόρων και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων· επισημαίνει ότι θα πρέπει το πλαίσιο παρακολούθησης να καλύπτει τους προαναφερθέντες δείκτες κυκλικότητας και επίσης το πλήρες φάσμα των στόχων και συγκεκριμένων δράσεων του σχεδίου δράσης για την κυκλική οικονομία, προκειμένου να συνιστά αποτελεσματικό μέσο για τη μέτρηση, με ολοκληρωμένο τρόπο, της κυκλικότητας και της προόδου προς την επίτευξη των στόχων του·

10. υπογραμμίζει επίσης την ανάγκη για μια επιστημονικά ευσταθή μέτρηση, ώστε να αξιοποιούνται οι συνέργειες της κυκλικής οικονομίας και του μετριασμού της κλιματικής αλλαγής, μεταξύ άλλων με τη μέτρηση του αποτυπώματος άνθρακα·

11. επισημαίνει τις ευκαιρίες που ενέχει η βελτιστοποιημένη χρήση προϊόντων και υπηρεσιών, πέραν των μέτρων που επεκτείνουν τον κύκλο ζωής και τη χρήση υλικών· στο πλαίσιο αυτό, τονίζει ιδίως τις ευκαιρίες για τον συνδυασμό λύσεων κυκλικής οικονομίας με την ψηφιοποίηση· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν πολιτικές ώστε να στηρίξουν νέα βιώσιμα και κυκλικά επιχειρηματικά μοντέλα, όπως οι προσεγγίσεις του προϊόντος ως υπηρεσίας (PaaS) που εξοικονομούν πόρους και μειώνουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, ενώ παράλληλα διασφαλίζουν την προστασία των καταναλωτών, καλεί δε την Επιτροπή να διευκολύνει τις εν λόγω προσεγγίσεις PaaS στο πλαίσιο της νέας πρωτοβουλίας για τα βιώσιμα προϊόντα, και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να άρουν τους αδικαιολόγητους ρυθμιστικούς και φορολογικούς φραγμούς και να προωθήσουν την ανάπτυξη υποδομών που καθιστούν δυνατή την κυκλικότητα και τη βιώσιμη ψηφιακή οικονομία· υπενθυμίζει ότι η ψηφιοποίηση έχει επίσης σημαντικές κλιματικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις, όπως η αυξανόμενη ζήτηση ενέργειας, η εξόρυξη πρώτων υλών και η παραγωγή ηλεκτρονικών αποβλήτων· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει και να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις αυτές θεσπίζοντας μεθοδολογία για την παρακολούθηση και την ποσοτικοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των ψηφιακών τεχνολογιών, δομών και υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των κέντρων δεδομένων, και προτείνοντας μέτρα – συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, νομοθετικών μέτρων – ώστε να διασφαλιστεί η περιβαλλοντική βιωσιμότητα των ψηφιακών λύσεων που θέτουν την ενεργειακή απόδοση, τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και της χρήσης των πόρων, και τη δημιουργία μιας κυκλικής οικονομίας στο επίκεντρο μιας βιώσιμης ψηφιακής μετάβασης·

12. καλεί την Επιτροπή να εντοπίσει τα ρυθμιστικά μέτρα και άλλες δράσεις που απαιτούνται ώστε να αρθούν οι διοικητικοί και νομικοί φραγμοί για μια κυκλική συνεργατική οικονομία υπηρεσιών, και να παρασχεθούν κίνητρα για την ανάπτυξή της· καλεί ιδίως την Επιτροπή να διερευνήσει λύσεις σε προκλήσεις όπως τα ζητήματα ευθύνης και τα δικαιώματα ιδιοκτησίας που συνδέονται με τη συνεργατική οικονομία υπηρεσιών, δεδομένου ότι είναι ζωτικής σημασίας η βελτίωση της ασφάλειας δικαίου, τόσο για τους παραγωγούς όσο και για τους καταναλωτές, για να καταστούν δυνατές οι έννοιες αυτές· προτείνει στην Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο ανάπτυξης μιας ευρωπαϊκής στρατηγικής για τη συνεργατική οικονομία υπηρεσιών, η οποία θα αντιμετωπίσει τα ζητήματα αυτά, καθώς και κοινωνικά ζητήματα·

13. τονίζει την ανάγκη για καλύτερη κατανόηση του τρόπου με τον οποίον οι τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να υποστηρίξουν την κυκλική οικονομία ενθαρρύνοντας την εφαρμογή τους στον σχεδιασμό, στα επιχειρηματικά μοντέλα και στις υποδομές· παρατηρεί ότι είναι σημαντικό να αντιμετωπιστεί η ψηφιοποίηση ως παράγοντας προώθησης της κυκλικής οικονομίας, ιδίως όσον αφορά τα διαβατήρια προϊόντων ή πληροφορίες σχετικά με τα υλικά στο πλαίσιο ενός «χώρου δεδομένων» σε επίπεδο ΕΕ· τονίζει ότι η βελτίωση της προσβασιμότητας και της ανταλλαγής δεδομένων θα είναι καθοριστικής σημασίας, ενώ παράλληλα θα εξασφαλίζει την ενεργό συνεργασία μεταξύ των συμφεροντούχων, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι νέες προσεγγίσεις θα παραμείνουν δίκαιες και χωρίς αποκλεισμούς, και να διαφυλαχθεί η ιδιωτικότητα και η ασφάλεια των δεδομένων·

14. υπογραμμίζει την ανάγκη να δημιουργηθούν οικονομικά κίνητρα και το κατάλληλο ρυθμιστικό περιβάλλον για την καινοτομία σε λύσεις, υλικά και επιχειρηματικά μοντέλα κυκλικού χαρακτήρα, και ταυτόχρονα να εξαλειφθούν οι επιδοτήσεις που στρεβλώνουν την αγορά και οι επιβλαβείς για το περιβάλλον επιδοτήσεις, ζητεί δε να υποστηριχθεί η επιδίωξη αυτή στο πλαίσιο της νέας βιομηχανικής στρατηγικής για την Ευρώπη και της στρατηγικής για τις ΜΜΕ· τονίζει τον ειδικό ρόλο που διαδραματίζουν οι πρωτοπόροι, οι ΜΜΕ (μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις) και οι νεοφυείς επιχειρήσεις στη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία· υπογραμμίζει ότι η έρευνα όσον αφορά υλικά, διεργασίες, τεχνολογίες και προϊόντα βιώσιμου χαρακτήρα, καθώς και τη βιομηχανική τους αναβάθμιση, μπορεί να παράσχει στις ευρωπαϊκές εταιρείες ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε παγκόσμιο επίπεδο· τονίζει ότι απαιτούνται ισχυρές πολιτικές σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο για την υποστήριξη των πρωτοπόρων στην κυκλική οικονομία και στα κυκλικά επιχειρηματικά μοντέλα·

15. επισημαίνει την ανάγκη να συμμετάσχει η ευρωπαϊκή βιομηχανία ως συμφεροντούχος στη μετάβαση σε μια πιο κυκλική οικονομία· υπενθυμίζει τον καίριο ρόλο των μέτρων κυκλικής οικονομίας στην επίτευξη της απαλλαγής της βιομηχανίας από τις ανθρακούχες εκπομπές· ζητεί να ακολουθηθούν προσεγγίσεις κυκλικότητας στη βιομηχανία, σε όλα τα επίπεδα σχεδιασμού προϊόντων, προμήθειας υλικών, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης προϊόντων, και διαχείρισης αποβλήτων, και υπογραμμίζει την ανάγκη να τονωθεί η ανάπτυξη πρωτοπόρων αγορών για βιώσιμα βιομηχανικά υλικά και προϊόντα·

16. προτρέπει τις εταιρείες να καταρτίσουν σχέδια μετάβασης στο πλαίσιο των ετήσιων εκθέσεών τους, όπου θα περιγράφουν πώς και πότε προτίθενται να επιτύχουν την κλιματική ουδετερότητα, την κυκλική οικονομία και τη βιωσιμότητα·

17. καλεί τα κράτη μέλη να δώσουν προτεραιότητα σε επιλογές με ελάχιστο διοικητικό φόρτο και να ενισχύσουν την ανάπτυξη συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στην έρευνα και ανάπτυξη, οι οποίες θα παρέχουν συστημικές και ολιστικές λύσεις·

18. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει ένα ρυθμιστικό πλαίσιο για την πιστοποίηση όλων των φυσικών και τεχνολογικών λύσεων αφαίρεσης του άνθρακα, συμπεριλαμβανομένης της δέσμευσης, αποθήκευσης και χρήσης διοξειδίου του άνθρακα·

19. υπογραμμίζει τον καίριο ρόλο της βιομίμησης, ως επιταχυντή της κυκλικότητας, στην προώθηση βιομιμητικών λύσεων που ελαχιστοποιούν εκ σχεδιασμού τη χρήση υλικών, ενέργειας και τοξικών ενώσεων και παρέχουν βιώσιμες, αναγεννητικές και καινοτόμες λύσεις, οι οποίες είναι εμπνευσμένες από τη φύση και εφαρμόζονται σε πληθώρα τομέων·

20. ζητεί την επαρκή στελέχωση και δημοσιονομική κάλυψη των υπηρεσιών της Επιτροπής που είναι επιφορτισμένες με τη διασφάλιση της επιτυχούς εφαρμογής του σχεδίου δράσης· τονίζει ότι πρέπει η κατανομή των πόρων να ανταποκρίνεται τόσο στις τρέχουσες όσο και στις μακροπρόθεσμες πολιτικές προτεραιότητες, και συνεπώς προσδοκά, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, να ενισχυθούν σημαντικά οι ανθρώπινοι πόροι, ιδίως στη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Επιτροπής·

Ένα πλαίσιο πολιτικής για βιώσιμα προϊόντα

21. τονίζει την ανάγκη να μετατραπεί η γραμμική οικονομία με βάση την αρχή «πάρε-φτιάξε-πέτα το» σε μια πραγματικά κυκλική οικονομία βασιζόμενη στις ακόλουθες αρχές: μείωση της χρήσης ενέργειας και πόρων· διατήρηση της αξίας στην οικονομία· πρόληψη των αποβλήτων· πρόληψη των αποβλήτων, των επιβλαβών ουσιών και της ρύπανσης εκ σχεδιασμού· διατήρηση προϊόντων και υλικών σε χρήση και σε κλειστούς βρόχους· προστασία της ανθρώπινης υγείας· προώθηση οφελών για τους καταναλωτές· και αναγέννηση των φυσικών συστημάτων· θα πρέπει οι στόχοι αυτοί να καθοδηγούν το νέο πλαίσιο πολιτικής για βιώσιμα προϊόντα, καθώς και τη στρατηγική για την κυκλική οικονομία στο σύνολό της, και τη βιομηχανική στρατηγική· τονίζει την ανάγκη να ενσωματωθεί πλήρως η νοοτροπία ενός βιώσιμου κυκλικού συστήματος σε όλες τις δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών, των προϊόντων, των παραγωγικών διαδικασιών και των επιχειρηματικών μοντέλων·

22. υπογραμμίζει ότι θα πρέπει τα βιώσιμα, κυκλικά, ασφαλή και μη τοξικά προϊόντα και υλικά να καταστούν ο κανόνας, και όχι η εξαίρεση, στην αγορά της ΕΕ και να θεωρούνται ως η εξ ορισμού επιλογή, η οποία είναι ελκυστική, οικονομικά προσιτή και προσβάσιμη για όλους τους καταναλωτές· επικροτεί, συνεπώς, το σχέδιο της Επιτροπής να προτείνει νομοθετική πρωτοβουλία για βιώσιμα προϊόντα, ώστε να καθοριστούν οριζόντιες αρχές για την πολιτική προϊόντων και δεσμευτικές απαιτήσεις για τα προϊόντα που διατίθενται στην αγορά της ΕΕ·

23. υποστηρίζει ένθερμα τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας για τον οικολογικό σχεδιασμό, ώστε να καλύπτονται μη συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα και να θεσπιστούν οριζόντιες αρχές βιωσιμότητας και πρότυπα ανά προϊόν για την αποδοτικότητα, την ανθεκτικότητα, τη δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης και επισκευής, τη μη τοξικότητα, τη δυνατότητα αναβάθμισης και ανακύκλωσης, το ανακυκλωμένο περιεχόμενο, και την αποδοτική χρήση των πόρων και της ενέργειας, και καλεί την Επιτροπή να υποβάλει σχετική πρόταση το 2021· ταυτόχρονα, επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή να είναι φιλόδοξη κατά την εφαρμογή του οικολογικού σχεδιασμού σε όλα τα προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια, δυνάμει της ισχύουσας οδηγίας για τον οικολογικό σχεδιασμό, μεταξύ άλλων όσον αφορά τις πτυχές της κυκλικής οικονομίας·

24. τονίζει τη σημασία να διατηρηθεί ένα συνεκτικό και σαφές νομοθετικό πλαίσιο της ΕΕ για βιώσιμα προϊόντα, και επισημαίνει την ανάγκη να ενισχυθούν οι συνέργειες με άλλες πολιτικές, συμπεριλαμβανομένου του οικολογικού σήματος της ΕΕ· υπογραμμίζει ότι, παράλληλα με τα νομικά ελάχιστα πρότυπα για τον σχεδιασμό των προϊόντων, είναι σημαντικό να παρέχονται κίνητρα στην αγορά για τις πλέον βιώσιμες εταιρείες και για βιώσιμα προϊόντα και υλικά·

25. καλεί την Επιτροπή να προτείνει δεσμευτικούς στόχους για το υλικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα καθ’ όλο τον κύκλο ζωής των προϊόντων για κάθε κατηγορία προϊόντων που διατίθεται στην αγορά της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των ημιπροϊόντων με τη μεγαλύτερη ένταση άνθρακα· καλεί επίσης την Επιτροπή να προτείνει δεσμευτικούς στόχους ανά προϊόν και/ή ανά τομέα για το ανακυκλωμένο περιεχόμενο, και παράλληλα να διασφαλίσει την αποδοτικότητα και την ασφάλεια των οικείων προϊόντων, καθώς και την εκ σχεδιασμού ανακυκλωσιμότητά τους· καλεί επιτακτικά την Επιτροπή να θεσπίσει υποστηρικτικές τεχνολογικές και ρυθμιστικές συνθήκες και συνθήκες αγοράς για την επίτευξη των στόχων αυτών, και να συνυπολογίσει τις απαιτούμενες βιομηχανικές αλλαγές και τους επενδυτικούς κύκλους σε κάθε τομέα· ταυτόχρονα, καλεί επιτακτικά την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο θέσπισης υποχρεωτικών απαιτήσεων για την αύξηση της βιωσιμότητας των υπηρεσιών·

26. υποστηρίζει το σχέδιο για την καθιέρωση ψηφιακών διαβατηρίων προϊόντων, προκειμένου να βοηθούνται οι επιχειρήσεις, οι καταναλωτές και οι αρχές εποπτείας της αγοράς, να παρακολουθούνται οι κλιματικές, περιβαλλοντικές, κοινωνικές και άλλες επιπτώσεις ενός προϊόντος κατά μήκος της αξιακής αλυσίδας, και να παρέχονται αξιόπιστες, διαφανείς και εύκολα προσβάσιμες πληροφορίες σχετικά με τη βιωσιμότητα του προϊόντος και τις δυνατότητες συντήρησης, επαναχρησιμοποίησης, επισκευής και αποσυναρμολόγησης, και τον χειρισμό στο τέλος του κύκλου ζωής του, καθώς και σχετικά με τη σύνθεσή του όσον αφορά τα υλικά και τις χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται και τις περιβαλλοντικές και άλλες επιπτώσεις τους· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει, στο πλαίσιο αυτό, τις επιλογές για σήμα· θεωρεί ότι θα πρέπει τα διαβατήρια προϊόντων να εισαχθούν κατά τρόπο ώστε να αποφεύγεται ο περιττός ρυθμιστικός φόρτος για τις εταιρείες, ιδίως τις ΜΜΕ· πιστεύει ότι θα πρέπει να είναι συμβατά με άλλα ψηφιακά εργαλεία, όπως το επικείμενο διαβατήριο ανακαίνισης κτιρίων και η βάση δεδομένων SCIP·

27. υπογραμμίζει την καθοριστική σημασία που έχει η επίτευξη κύκλων μη τοξικών υλικών και υλικών αποκατάστασης για την επιτυχία της κυκλικής οικονομίας και τη δημιουργία μιας βιώσιμης ενιαίας αγοράς, και εντέλει για τη διασφάλιση ενός περιβάλλοντος χωρίς τοξικές ουσίες για τους πολίτες της Ευρώπης· επαναλαμβάνει, συνεπώς, τις θέσεις που διατύπωσε στο ψήφισμά του σχετικά με τη στρατηγική για τις χημικές ουσίες με στόχο τη βιωσιμότητα και στο ψήφισμά του σχετικά με τη διεπαφή μεταξύ της νομοθεσίας για τα χημικά, τα προϊόντα και τα απόβλητα, και επιμένει να ληφθούν ταχέως μέτρα ώστε να εφαρμοστεί η στρατηγική για τις χημικές ουσίες με στόχο τη βιωσιμότητα για ένα περιβάλλον χωρίς τοξικές ουσίες·

28. τονίζει το δικαίωμα των καταναλωτών σε πιο λεπτομερείς, εναρμονισμένες και ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τις περιβαλλοντικές και κλιματικές επιπτώσεις των προϊόντων και των υπηρεσιών καθ’ όλο τον κύκλο ζωής τους, μεταξύ άλλων όσον αφορά την ανθεκτικότητα και την επισκευασιμότητα, και ζητεί να ληφθούν μέτρα κατά της προβολής ψευδοοικολογικής ταυτότητας και των ψευδών περιβαλλοντικών ισχυρισμών όσον αφορά προϊόντα που πωλούνται τόσο εντός όσο και εκτός διαδικτύου· υποστηρίζει ένθερμα την πρόθεση της Επιτροπής να υποβάλει προτάσεις για τη ρύθμιση της χρήσης οικολογικών ισχυρισμών με τη θέσπιση αξιόπιστων και εναρμονισμένων μεθόδων υπολογισμού που θα καλύπτουν ολόκληρη την αξιακή αλυσίδα, με βάση εναρμονισμένους δείκτες και αξιολογήσεις του κύκλου ζωής, όπως το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, μεταξύ άλλων όσον αφορά την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων, τη χρήση πρώτων υλών, την αποφυγή επιβλαβών ουσιών, την ανθεκτικότητα και τη μακροβιότητα του προϊόντος, καθώς και την εκ σχεδιασμού δυνατότητα επισκευής και ανακύκλωσης· τονίζει ακόμη την ανάγκη να επιβληθεί η προσφάτως τροποποιηθείσα οδηγία 2005/29/ΕΚ, με τη λήψη προληπτικών μέτρων για την αντιμετώπιση των οικολογικών ισχυρισμών·

29. καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει την ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων για την πληροφόρηση των καταναλωτών, με γνώμονα την ενδυνάμωση των καταναλωτών στην ψηφιακή εποχή· τονίζει πόσο σημαντικές είναι οι διαδικτυακές πλατφόρμες και αγορές για την προώθηση βιώσιμων προϊόντων και υπηρεσιών, και σημειώνει ότι θα μπορούσαν να παρέχουν στους καταναλωτές σαφέστερες και εύκολα κατανοητές πληροφορίες σχετικά με την ανθεκτικότητα και την επισκευασιμότητα των προϊόντων που προσφέρουν·

30. επισημαίνει την ανάγκη να ενισχυθεί το οικολογικό σήμα της ΕΕ ως σημείο αναφοράς για την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, με την ενίσχυση της ενημέρωσης και της αναγνώρισης σε επίπεδο αγοράς και καταναλωτών, τη θέσπιση ολοκληρωμένων προτύπων, και την περαιτέρω επέκταση του προγράμματος σε σχετικά προϊόντα, καθώς και τη διευκόλυνση της χρήσης του στη σύναψη συμβάσεων·

31. υποστηρίζει τις προγραμματισμένες πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της ανθεκτικότητας και της επισκευασιμότητας των προϊόντων σύμφωνα με την αρχή της πρόληψης αποβλήτων στο πλαίσιο της ιεράρχησης των αποβλήτων, και παράλληλα την ενίσχυση των δικαιωμάτων των καταναλωτών σε αγορές επιχείρησης προς καταναλωτή και μεταξύ επιχειρήσεων· συνεπώς, επικροτεί ένθερμα τις προγραμματισμένες πρωτοβουλίες για τη θέσπιση ενός νέου «δικαιώματος επισκευής», το οποίο θα πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον τον παρατεταμένο κύκλο ζωής των προϊόντων και την πρόσβαση των καταναλωτών σε ανταλλακτικά, ολοκληρωμένες πληροφορίες και οικονομικά προσιτές υπηρεσίες επισκευής·

32. ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, να ληφθούν μέτρα ώστε όλοι οι συμμετέχοντες στην αγορά να έχουν δωρεάν πρόσβαση στις απαραίτητες πληροφορίες για την επισκευή και τη συντήρηση, μεταξύ άλλων όσον αφορά τα ανταλλακτικά και τις ενημερώσεις λογισμικού, δεδομένων των απαιτήσεων για την ασφάλεια των καταναλωτών και με την επιφύλαξη της οδηγίας (ΕΕ) 2016/943, να διασφαλιστεί η χωρίς αθέμιτα εμπόδια πρόσβαση σε ανταλλακτικά για όλους τους παράγοντες του τομέα επισκευών, συμπεριλαμβανομένων των ανεξάρτητων επισκευαστών, αλλά και των καταναλωτών, να καθοριστούν υποχρεωτικές ελάχιστες περίοδοι διαθεσιμότητας των ανταλλακτικών και/ή ενημερώσεων, καθώς και μέγιστες προθεσμίες παράδοσης για ευρύ φάσμα κατηγοριών προϊόντων, συνυπολογίζοντας τις ιδιαιτερότητές τους, και να εκτιμηθεί πώς θα ενθαρρυνθούν οι επισκευές στο πλαίσιο του συστήματος νομικών εγγυήσεων· τονίζει ότι θα πρέπει οι πωλητές να ενημερώνουν όλους τους συμμετέχοντες στην αγορά σχετικά με την επισκευασιμότητα των προϊόντων της·

33. ζητεί, προκειμένου να διευκολυνθεί η λήψη αποφάσεων από τους καταναλωτές, να εφαρμοστεί σαφής και εύκολα κατανοητή εναρμονισμένη επισήμανση – ενδεχομένως υπό μορφή δείκτη – σχετικά με την ανθεκτικότητα του προϊόντος (δηλαδή την εκτιμώμενη διάρκεια ζωής του προϊόντος) και την επισκευασιμότητά του, να αναπτυχθεί ενιαία βαθμολογία επισκευής, και να εισαχθούν μετρητές χρήσης για ορισμένες κατηγορίες προϊόντων· ζητεί να θεσπιστούν ελάχιστες απαιτήσεις ενημέρωσης σύμφωνα με τις οδηγίες 2005/29/ΕΕ και 2011/83/ΕΕ· ζητεί από την Επιτροπή, κατά την προετοιμασία της αναθεώρησης της οδηγίας (ΕΕ) 2019/771, να εξετάσει το ενδεχόμενο να επεκτείνει τόσο τα δικαιώματα νομικής εγγύησης όσο και τους κανόνες για την αντιστροφή του βάρους της απόδειξης για ορισμένες κατηγορίες προϊόντων με υψηλότερη εκτιμώμενη διάρκεια ζωής, καθώς και να θεσπίσει την άμεση ευθύνη του παραγωγού·

34. ζητεί να ληφθούν νομοθετικά μέτρα για να δοθεί τέλος στις πρακτικές που οδηγούν σε προδιαγεγραμμένη απαρχαίωση του προϊόντος, μεταξύ άλλων εξετάζοντας το ενδεχόμενο να προστεθούν οι πρακτικές αυτές στον κατάλογο του παραρτήματος Ι της οδηγίας 2005/29/ΕΕ·

35. επικροτεί την πρόθεση της Επιτροπής να θεσπίσει νομοθεσία που θα απαγορεύει την καταστροφή των αδιάθετων ανθεκτικών αγαθών, εκτός εάν συνιστούν απειλή για την ασφάλεια ή την υγεία· υπογραμμίζει ότι πρέπει η ανακύκλωση, η επαναχρησιμοποίηση και η ανακατανομή των μη εδώδιμων ειδών να είναι ο κανόνας και να επιβάλλεται από τη νομοθεσία·

36. τονίζει την ανάγκη να ενισχυθεί η εσωτερική αγορά βιώσιμων προϊόντων, και πιστεύει ότι θα πρέπει να πρωτοστατήσει ο δημόσιος τομέας· σημειώνει ότι ο δημόσιος τομέας εξακολουθεί να χρησιμοποιεί συχνά τη χαμηλότερη τιμή ως κριτήριο ανάθεσης κατά την επιλογή των καλύτερων προσφορών για αγαθά, υπηρεσίες ή έργα· υποστηρίζει τη θέσπιση ελάχιστων υποχρεωτικών κριτηρίων και στόχων για τις πράσινες δημόσιες συμβάσεις στην τομεακή νομοθεσία·

37. τονίζει τον ρόλο των πράσινων δημόσιων συμβάσεων (ΠΔΣ) για την επιτάχυνση της μετάβασης προς μια βιώσιμη και κυκλική οικονομία, καθώς και τη σημασία της εφαρμογής των ΠΔΣ κατά την οικονομική ανάκαμψη της ΕΕ·

38. καλεί επιτακτικά την Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση για διαδικασίες πράσινων δημόσιων συμβάσεων· θεωρεί ότι τα επαναχρησιμοποιημένα, επισκευασμένα, ανακατασκευασμένα, ανακαινισμένα προϊόντα και άλλα αποδοτικά ως προς την κατανάλωση ενέργειας και πόρων προϊόντα και λύσεις που ελαχιστοποιούν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του κύκλου ζωής, αποτελούν την εξ ορισμού επιλογή σε όλες τις δημόσιες συμβάσεις, σύμφωνα με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, και ότι, όταν δεν προτιμώνται, θα πρέπει να εφαρμόζεται η αρχή «συμμόρφωση ή αιτιολόγηση»· ζητεί επίσης από την Επιτροπή να παράσχει κατευθυντήριες γραμμές για τη στήριξη των βιώσιμων εταιρικών συμβάσεων· ζητεί να υποχρεούνται τα κράτη μέλη και η Επιτροπή να λογοδοτούν για τη βιωσιμότητα των αποφάσεών τους όσον αφορά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων, τηρώντας παράλληλα την αρχή της επικουρικότητας·

39. υπογραμμίζει την ανάγκη να προωθηθούν ποιοτικές ροές συλλογής, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης υλικών, να διατηρηθούν τα υλικά στην υψηλότερη δυνατή αξία τους, και να επιτευχθούν καθαροί, μη τοξικοί και βιώσιμοι κλειστοί βρόχοι υλικών· τονίζει την ανάγκη να αυξηθεί η διαθεσιμότητα και η ποιότητα των ανακυκλώμενων υλικών, με έμφαση στην ικανότητα ενός υλικού να διατηρεί τις εγγενείς ιδιότητές του μετά την ανακύκλωση, και την ικανότητά του να αντικαθιστά τις πρωτογενείς πρώτες ύλες σε μελλοντικές εφαρμογές· στο πλαίσιο αυτό, υπογραμμίζει την ανάγκη να τονωθεί η αυξημένη ανακυκλωσιμότητα στον σχεδιασμό των προϊόντων και να ληφθούν μέτρα όπως αποτελεσματικά συστήματα χωριστής συλλογής και ανταποδοτικής ανακύκλωσης· ζητεί να υποστηριχθεί η δημιουργία εγκαταστάσεων και ικανοτήτων ανακύκλωσης, σύμφωνα με την αρχή της εγγύτητας, όπου δεν υπάρχουν ήδη·

40. καλεί επιτακτικά την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να στηρίξουν την ανάπτυξη ποιοτικών υποδομών συλλογής, διαλογής, και επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης υλικών, και να στηρίξουν την έρευνα για την ανάπτυξη νέων καινοτόμων τεχνολογιών που ελαχιστοποιούν τη χρήση των πόρων και την παραγωγή υπολειμματικών αποβλήτων, βελτιώνουν την απόδοση και την ποιότητα των ανακυκλώσιμων και επαναχρησιμοποιήσιμων δευτερογενών υλικών, απολυμαίνουν τα ανακυκλώμενα υλικά, και μειώνουν το συνολικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα – συμπεριλαμβανομένου του ενεργειακού και κλιματικού αποτυπώματος – σε σύγκριση με άλλες τεχνολογίες· πιστεύει ότι η χημική ανακύκλωση, εφόσον πληροί τα κριτήρια αυτά, έχει τη δυνατότητα να συμβάλει στο κλείσιμο του βρόχου υλικών σε ορισμένες ροές αποβλήτων·

41. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι υγειονομικές, περιβαλλοντικές και κλιματικές επιπτώσεις των διεργασιών και των αποτελεσμάτων των νέων τεχνολογιών ανακύκλωσης και ανάκτησης αξιολογούνται διεξοδικά σε βιομηχανικό επίπεδο προτού παρασχεθούν σχετικά κίνητρα, και να εγγυηθεί τη διαφάνεια καθ’ όλη την αξιολόγηση·

42. θεωρεί ότι πρέπει η χημική ανακύκλωση να πληροί τον ορισμό της ανακύκλωσης σύμφωνα με την οδηγία-πλαίσιο για τα απόβλητα, ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν θεωρείται χημική ανακύκλωση η επανεπεξεργασία σε υλικά και ουσίες που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα· καλεί επιτακτικά την Επιτροπή να παράσχει νομική επιβεβαίωση επί του θέματος·

43. καλεί επιτακτικά την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διευκολύνουν τις ψηφιακές τεχνολογίες, όπως το blockchain και το ψηφιακό υδατόσημο, και να τις καταστήσουν διαλειτουργικές, ώστε να μπορούν να στηρίξουν την ανάπτυξη της κυκλικής οικονομίας με την παρακολούθηση, τον εντοπισμό και τη χαρτογράφηση των πόρων και των ροών προϊόντων σε όλα τα στάδια του κύκλου ζωής·

44. τονίζει τη σημασία της βελτίωσης της πρόσβασης σε κονδύλια για έργα έρευνας και καινοτομίας σχετικά με την κυκλική οικονομία· καλεί, επομένως, την Επιτροπή να κατευθύνει τις δραστηριότητες του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» προς τη στήριξη της έρευνας και της καινοτομίας για:

 διεργασίες και τεχνολογίες ανακύκλωσης·

 την αποδοτική χρήση των πόρων από βιομηχανικές διεργασίες·

 υλικά, προϊόντα, διεργασίες, τεχνολογίες και υπηρεσίες καινοτόμου και βιώσιμου χαρακτήρα, καθώς και τη βιομηχανική τους κλιμάκωση·

 τη βιοοικονομία, μέσω της καινοτομίας βιολογικής βάσης που περιλαμβάνει την ανάπτυξη υλικών και προϊόντων βιολογικής προέλευσης·

 δορυφόρους γεωσκόπησης, δεδομένου ότι μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην παρακολούθηση της ανάπτυξης μιας κυκλικής οικονομίας, καθώς αξιολογούν την πίεση που ασκείται σε παρθένες πρώτες ύλες και στα επίπεδα εκπομπών·

45.  υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι βιώσιμες ανανεώσιμες εισροές στις κυκλικές διεργασίες για την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές, και τον τρόπο με τον οποίον η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μπορεί να ενισχύσει την κυκλικότητα των κύκλων ζωής των προϊόντων ενώ προωθεί την ενεργειακή μετάβαση·

46.  τονίζει ότι πρέπει η νομοθεσία σχετικά με «ένα πλαίσιο πολιτικής για βιώσιμα προϊόντα» να υποστηρίζεται από ένα ευσταθές και διαφανές σύστημα λογιστικής καταγραφής του άνθρακα και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, το οποίο λειτουργεί ως καταλύτης για επενδύσεις σε προϊόντα και διεργασίες της κυκλικής οικονομίας·

47. τονίζει την ανάγκη να συνυπολογίζονται – κατά τον καθορισμό προτύπων για τις κλιματικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις των προϊόντων – ο πλήρης κύκλος ζωής ενός προϊόντος, από αρχής μέχρι τέλους, και ο αντίκτυπος της προμήθειας, των ημικατεργασμένων προϊόντων, των ανταλλακτικών και των υποπροϊόντων κατά μήκος της αξιακής αλυσίδας· θεωρεί ότι πρέπει οι παράγοντες αυτοί να καθοριστούν μέσω ανοικτής, διαφανούς και επιστημονικά τεκμηριωμένης διαδικασίας, με τη συμμετοχή των σχετικών συμφεροντούχων· ενθαρρύνει, στο πλαίσιο αυτό, τον καθορισμό κοινών μεθοδολογιών για την αξιολόγηση του κύκλου ζωής και τη βελτιωμένη συλλογή δεδομένων·

48. τονίζει ότι η τυποποίηση είναι καθοριστικής σημασίας για την εφαρμογή μιας πολιτικής για τα βιώσιμα προϊόντα, με την παροχή αξιόπιστων ορισμών, συστημάτων μέτρησης και δοκιμών για χαρακτηριστικά όπως η ανθεκτικότητα και η επισκευασιμότητα·

49. επιμένει ότι πρέπει τα ενωσιακά πρότυπα να ορίζονται εγκαίρως και σύμφωνα με τις πραγματικές συνθήκες χρήσης, πρέπει δε να αποφεύγονται οι διοικητικές εμπλοκές για τους σχετικούς συμφεροντούχους καθώς καθυστερούν τη δημοσίευση των προτύπων·

50. υπενθυμίζει την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 1ης Ιουνίου 2016, με τίτλο «Ευρωπαϊκά πρότυπα για τον 21ο αιώνα» και τις εργασίες σχετικά με την κοινή πρωτοβουλία για την τυποποίηση (ΚΠΤ)· καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει περαιτέρω την ΚΠΤ και να εγκρίνει νέες δράσεις και έργα για τη βελτίωση της λειτουργίας των ευρωπαϊκών οργανισμών τυποποίησης·

51. τονίζει ότι η αποτελεσματική εφαρμογή και επιβολή της ενωσιακής νομοθεσίας σχετικά με τις απαιτήσεις για την ασφάλεια των προϊόντων και τη βιωσιμότητα είναι καίριας σημασίας ώστε να διασφαλίζεται ότι τα προϊόντα που διατίθενται στην αγορά συμμορφώνονται με τους κανόνες αυτούς που απορρέουν από τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/1020· προσθέτει ότι ένας πολύ μεγάλος αριθμός προϊόντων που αγοράζονται μέσω διαδικτύου και εισάγονται στην ΕΕ δεν πληροί τις ελάχιστες προϋποθέσεις ασφάλειας της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για να διασφαλίσουν τη συμμόρφωση των προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων που πωλούνται στο διαδίκτυο, και να αντιμετωπίσουν τους κινδύνους που ενέχουν τα παραποιημένα προϊόντα για την ασφάλεια των καταναλωτών, με τη βελτιωμένη εποπτεία της αγοράς και ισοδύναμα πρότυπα τελωνειακού ελέγχου, καθώς και με την ενισχυμένη συνεργασία στον τομέα αυτόν και την αύξηση των δημοσιονομικών και ανθρώπινων πόρων· ζητεί, επομένως, αποτελεσματικότερη εποπτεία από την ΕΕ, με τη θέσπιση εναρμονισμένων κανόνων σχετικά με τον ελάχιστο αριθμό ελέγχων και τη συχνότητά τους, και με την παροχή εξουσιοδότησης στην Επιτροπή για την παρακολούθηση και τον έλεγχο των δραστηριοτήτων των εθνικών αρχών εποπτείας της αγοράς·

52. υπογραμμίζει ότι οι εθελοντικές συμφωνίες έχουν αποδειχθεί αναποτελεσματικές όσον αφορά την επίτευξη βιώσιμης και κοινής λύσης φόρτισης για τον κινητό ραδιοεξοπλισμό· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή να εφαρμόσει επειγόντως τις διατάξεις της οδηγίας 2014/53/ΕΕ σχετικά με τον ραδιοεξοπλισμό και να εισαγάγει ιδίως κοινό φορτιστή για τα έξυπνα τηλέφωνα (smartphones) και όλες τις ηλεκτρονικές συσκευές μικρού και μεσαίου μεγέθους, ώστε να διασφαλιστούν με τον βέλτιστο τρόπο η τυποποίηση, η συμβατότητα και η διαλειτουργικότητα της ικανότητας φόρτισης, συμπεριλαμβανομένης της ασύρματης φόρτισης, στο πλαίσιο της παγκόσμιας στρατηγικής για τη μείωση των ηλεκτρονικών αποβλήτων· ζητεί από την Επιτροπή να προετοιμάσει εγκαίρως μια στρατηγική αποσύνδεσης που θα διασφαλίζει ότι οι καταναλωτές δεν είναι υποχρεωμένοι να αγοράζουν νέους φορτιστές με τις νέες συσκευές, ώστε να επιτυγχάνονται μεγαλύτερα περιβαλλοντικά οφέλη, εξοικονόμηση κόστους και ευκολία για τους καταναλωτές· επαναλαμβάνει ότι είναι σημαντικό για τους καταναλωτές να λαμβάνουν, μέσω εναρμονισμένης επισήμανσης σε ευανάγνωστη μορφή, αξιόπιστες και συναφείς πληροφορίες για τα σχετικά χαρακτηριστικά των φορτιστών, όπως η διαλειτουργικότητα και οι επιδόσεις φόρτισης, συμπεριλαμβανομένης της συμβατότητας με USB 3.1 και άνω, ώστε να είναι σε θέση να προβαίνουν στις πλέον χρήσιμες, οικονομικά αποδοτικές και βιώσιμες επιλογές·

53. τονίζει την ανάγκη για πολιτική συνοχή των υφιστάμενων και μελλοντικών μέτρων σε επίπεδο ΕΕ και κρατών μελών, προκειμένου να διασφαλιστεί η επίτευξη των στόχων του σχεδίου δράσης και να παρασχεθεί οικονομική και επενδυτική ασφάλεια για τεχνολογίες, προϊόντα και υπηρεσίες κυκλικού χαρακτήρα, πράγμα που θα ενισχύσει επίσης την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να αντιμετωπίσει τυχόν υφιστάμενες ρυθμιστικές ασυνέπειες ή φραγμούς ή νομικές αβεβαιότητες που παρεμποδίζουν την πλήρη ανάπτυξη μιας κυκλικής οικονομίας· ζητεί οικονομικά κίνητρα όπως η τιμολόγηση του CO2, η διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού με οικολογική διαφοροποίηση των τελών και φορολογικά κίνητρα, καθώς και άλλα οικονομικά κίνητρα που προωθούν τις βιώσιμες επιλογές των καταναλωτών· πιστεύει ότι θα πρέπει τα μέτρα αυτά να συνάδουν, κατά περίπτωση, με τα τεχνικά κριτήρια ελέγχου για την κυκλική οικονομία που ορίζονται στον κανονισμό για την ταξινόμηση· καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν υπόψη τους στόχους της κυκλικής οικονομίας σε όλη τη σχετική εθνική νομοθεσία και να διασφαλίσουν ότι είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη με τους στόχους και τα μέτρα της στρατηγικής της ΕΕ για την κυκλική οικονομία· καλεί επίσης την Επιτροπή να εστιάσει στην εφαρμογή της νομοθεσίας που συνδέεται με την κυκλική οικονομία, ώστε να εξασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού για τις διεργασίες και τα επιχειρηματικά μοντέλα της κυκλικής παραγωγής·

Αξιακές αλυσίδες βασικών προϊόντων: ηλεκτρονικά είδη και ΤΠΕ

54. υποστηρίζει την πρωτοβουλία κυκλικών ηλεκτρονικών, η οποία θα πρέπει να αντιμετωπίσει τα κενά όσον αφορά την ανθεκτικότητα, τον κυκλικό σχεδιασμό, την παρουσία επικίνδυνων και επιβλαβών ουσιών, το ανακυκλωμένο περιεχόμενο, την επισκευασιμότητα, την πρόσβαση σε ανταλλακτικά, τη δυνατότητα αναβάθμισης, και την πρόληψη, τη συλλογή, την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση των ηλεκτρονικών αποβλήτων· ζητεί επίσης να ενσωματωθούν τα ζητήματα που συνδέονται με την πρόωρη απαρχαίωση, συμπεριλαμβανομένης της απαρχαίωσης προϊόντων λόγω αλλαγών λογισμικού· ζητεί να εναρμονιστούν και να βελτιωθούν οι υποδομές ανακύκλωσης για απόβλητα ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού στην ΕΕ·

55. πιστεύει ότι πρέπει η συλλογή αποβλήτων ηλεκτρονικών ειδών να καταστεί πολύ πιο εύκολη για τους καταναλωτές· επικροτεί τη δέσμευση της Επιτροπής να διερευνήσει επιλογές για ένα πανενωσιακό σύστημα επιστροφής προϊόντων ΤΠΕ, και πιστεύει ότι θα πρέπει ένα τέτοιο σύστημα να καλύπτει το ευρύτερο δυνατό φάσμα προϊόντων· τονίζει τη σημασία του σχεδιασμού ενός τέτοιου συστήματος επιστροφής, και οποιουδήποτε άλλου μοντέλου συλλογής, με τρόπο που να διασφαλίζει τη δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης των προϊόντων ΤΠΕ και να παρέχει στους φορείς επαναχρησιμοποίησης πρόσβαση σε επαναχρησιμοποιήσιμα προϊόντα·

56. υπογραμμίζει τις δυνατότητες των μέτρων οικολογικού σχεδιασμού, και υπενθυμίζει ότι, χάρη στην οδηγία για τον οικολογικό σχεδιασμό σε συνδυασμό με την οδηγία για την ενεργειακή επισήμανση, επιτεύχθηκε σχεδόν κατά το ήμισυ ο στόχος της εξοικονόμησης ενεργειακής απόδοσης που είχε θέσει η ΕΕ για το 2020· υπογραμμίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί η ταχεία ολοκλήρωση των υφιστάμενων εργασιών οικολογικού σχεδιασμού για τα ηλεκτρονικά είδη και τις ΤΠΕ, ιδίως για τα έξυπνα τηλέφωνα, τις ταμπλέτες, τους υπολογιστές, τους εκτυπωτές (συμπεριλαμβανομένων των μελανιών), τους σταθμούς και τα υποσυστήματα κινητών δικτύων, και τον εξοπλισμό δικτύωσης, προκειμένου να προταθούν μέτρα έως το 2021 το αργότερο·

57. τονίζει τη σημασία να προωθηθούν πιο βιώσιμοι τρόποι κατανάλωσης και παραγωγής όσον αφορά τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό και τις ΤΠΕ, και καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει τη δυνατότητα δημιουργίας συστημάτων πληροφόρησης των καταναλωτών σχετικά με τη διάκριση μεταξύ διορθωτικών και εξελικτικών ενημερώσεων και σχετικά με το αποτύπωμα άνθρακα της κατανάλωσης δεδομένων·

58. ζητεί να θεσπιστεί υποχρεωτικό σύστημα πιστοποίησης για τους ανακυκλωτές αποβλήτων ηλεκτρονικών ειδών, ώστε να διασφαλιστούν η αποδοτική ανάκτηση υλικών και η προστασία του περιβάλλοντος·

59. εκτός από την πρωτοβουλία για τα κυκλικά ηλεκτρονικά είδη, ζητεί από την Επιτροπή να παρουσιάσει ένα σχέδιο πρωτοβουλίας για την κυκλική και βιώσιμη ψηφιοποίηση, τις ΤΠΕ και την τεχνητή νοημοσύνη:

Αξιακές αλυσίδες βασικών προϊόντων: συσσωρευτές και οχήματα

60. υπογραμμίζει τη σημασία μιας στρατηγικής, περιβαλλοντικά βιώσιμης και δεοντολογικής προσέγγισης εντός των νέων νομοθετικών πλαισίων για τους συσσωρευτές και τα οχήματα όσον αφορά τη μετάβαση στην κινητικότητα μηδενικών εκπομπών και τα ηλεκτρικά δίκτυα βάσει ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς και την ανάγκη να διασφαλιστεί η βιώσιμη και δεοντολογική προμήθεια πρώτων υλών, συμπεριλαμβανομένων των κρίσιμων πρώτων υλών· ζητεί να δημιουργηθούν ανταγωνιστικές και ανθεκτικές αξιακές αλυσίδες για την παραγωγή, επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση συσσωρευτών στην ΕΕ·

61. επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής για νέο κανονισμό σχετικά με τους συσσωρευτές και τα απόβλητα συσσωρευτών, και θεωρεί ότι θα πρέπει το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο της ΕΕ για τους συσσωρευτές να καλύπτει τουλάχιστον: τη βιώσιμη, δεοντολογική και ασφαλή προμήθεια, τον οικολογικό σχεδιασμό, συμπεριλαμβανομένων μέτρων για την αντιμετώπιση του ανακυκλωμένου περιεχομένου, την υποκατάσταση επικίνδυνων και επιβλαβών ουσιών όπου είναι δυνατόν, τη βελτιωμένη χωριστή συλλογή, επαναχρησιμοποίηση, ανακαίνιση, ανακατασκευή, αναπροσαρμογή της χρήσης και ανακύκλωση – και μεταξύ άλλων υψηλότερους στόχους ανακύκλωσης, την ανάκτηση πολύτιμων υλικών, τη διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού και την πληροφόρηση των καταναλωτών· θα πρέπει το πλαίσιο να αντιμετωπίζει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις καθ’ όλο τον κύκλο ζωής, με ειδικές διατάξεις για τους συσσωρευτές που χρησιμοποιούνται για την κινητικότητα και για την αποθήκευση ενέργειας·

62. εκφράζει την ανησυχία του για τη σημαντική εξάρτηση της ΕΕ από τις εισαγωγές πρώτων υλών για την παραγωγή συσσωρευτών· είναι πεπεισμένο ότι σημαντικό μερίδιο των πρώτων υλών που απαιτούνται για την παραγωγή συσσωρευτών εντός της ΕΕ θα μπορούσε να παρέχεται από βελτιωμένα συστήματα ανακύκλωσης συσσωρευτών·

63. εκφράζει την ανησυχία του για τον κοινωνικοοικονομικό αντίκτυπο της βιομηχανίας ορυκτών, ιδίως της βιομηχανίας κοβαλτίου· ζητεί από την Επιτροπή να αξιολογήσει τις επιλογές για ένα βιώσιμο νομοθετικό πλαίσιο που θα διασφαλίζει τη δεοντολογική προμήθεια υλικών και τη θέσπιση υποχρεωτικής νομοθεσίας δέουσας επιμέλειας, ώστε να αντιμετωπιστούν οι δυσμενείς συνέπειες στο περιβάλλον και τα ανθρώπινα δικαιώματα σε διεθνές πλαίσιο·

64. επικροτεί τα σχέδια της Επιτροπής να επανεξετάσει την οδηγία για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους· καλεί την Επιτροπή να επικαιροποιήσει την οδηγία για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, ώστε να αντικατοπτρίζει και να σέβεται πλήρως τις αρχές της κυκλικής οικονομίας, και μεταξύ άλλων την πρόληψη αποβλήτων εκ σχεδιασμού, τη δυνατότητα αναβάθμισης, τον δομοστοιχειωτό χαρακτήρα, τη δυνατότητα επιδιόρθωσης, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης των υλικών στο υψηλότερο επίπεδο της αξίας, δίνοντας ύψιστη προτεραιότητα στην επαναχρησιμοποίηση· καλεί την Επιτροπή να επιδιώξει να εξασφαλίσει αποτελεσματικές αλυσίδες επαναχρησιμοποίησης, με συστήματα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού για τους κατασκευαστές αυτοκινήτων· καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει την καταγραφή, σε ευρωπαϊκή βάση δεδομένων, των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους· καλεί την Επιτροπή να αποσαφηνίσει, να ενισχύσει και να εποπτεύει την αρχή ότι πρέπει η αποσυναρμολόγηση του αυτοκινήτου και η επαναχρησιμοποίηση των ανταλλακτικών να προηγούνται πάντα της διάλυσης και του τεμαχισμού του·

65. υπογραμμίζει την ανάγκη για περαιτέρω προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας όσον αφορά τις διαδικασίες ανακύκλωσης, βάσει του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», προκειμένου να αυξηθούν οι δυνατότητες των συσσωρευτών στην κυκλική οικονομία· αναγνωρίζει τον ρόλο των ΜΜΕ στους τομείς της συλλογής και της ανακύκλωσης·

Αξιακές αλυσίδες βασικών προϊόντων: συσκευασία

66. επαναλαμβάνει τον στόχο να καταστούν όλες οι συσκευασίες επαναχρησιμοποιήσιμες ή ανακυκλώσιμες με οικονομικά βιώσιμο τρόπο έως το 2030, και καλεί την Επιτροπή να υποβάλει χωρίς καθυστέρηση νομοθετική πρόταση, συμπεριλαμβανομένων μέτρων και στόχων για τη μείωση των αποβλήτων και φιλόδοξων βασικών απαιτήσεων – στο πλαίσιο της οδηγίας για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας – για τη μείωση των υπερβολικών συσκευασιών, μεταξύ άλλων στο ηλεκτρονικό εμπόριο, τη βελτίωση της ανακυκλωσιμότητας και την ελαχιστοποίηση της πολυπλοκότητας των συσκευασιών, την αύξηση του ανακυκλωμένου περιεχομένου, τη σταδιακή εξάλειψη των επικίνδυνων και επιβλαβών ουσιών, και την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης· τονίζει ότι δεν πρέπει να υπονομεύονται η ασφάλεια των τροφίμων ή τα πρότυπα υγιεινής· ζητεί τα μέτρα αυτά να στοχεύουν στα συνολικά βέλτιστα περιβαλλοντικά αποτελέσματα, σύμφωνα με την ιεράρχηση των αποβλήτων, και σε αποτύπωμα χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών·

67. υπογραμμίζει τον ουσιαστικό ρόλο της συσκευασίας για την ασφάλεια των προϊόντων, ιδίως την ασφάλεια των τροφίμων, και την υγιεινή, καθώς και για τη μείωση της σπατάλης τροφίμων, και παράλληλα καλεί τη βιομηχανία να συμπληρώσει τα ρυθμιστικά μέτρα με πρόσθετες εθελοντικές δράσεις για την περαιτέρω αποφυγή περιττής συσκευασίας και για τη σημαντική μείωση του όγκου συσκευασιών που κυκλοφορεί στην αγορά, να αναπτύξει αποδοτικότερες ως προς τη χρήση των πόρων, κυκλικές και φιλικές προς το κλίμα λύσεις συσκευασίας, όπως εναρμονισμένους μορφότυπους συσκευασίας και επαναχρησιμοποιήσιμες και επαναπληρούμενες συσκευασίες, και να διευκολύνει τη χρήση επαναχρησιμοποιήσιμων συσκευασιών· ενθαρρύνει πρωτοβουλίες όπως η Συμμαχία για την Ανακύκλωση των Πλαστικών και το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τα Πλαστικά·

68. επαναλαμβάνει ότι η ποιοτική ανακύκλωση δημιουργεί πραγματική ζήτηση στην αγορά για ανακυκλωμένα υλικά και είναι ένας από τους καθοριστικούς παράγοντες στην προσπάθεια αύξησης του συνολικού όγκου των συσκευασιών που συλλέγονται, διαχωρίζονται και ανακυκλώνονται, ζητεί δε να χρησιμοποιούνται σύγχρονος και αποδοτικός εξοπλισμός διαλογής και τεχνολογίες διαχωρισμού σε συνδυασμό με τον καλύτερο οικολογικό σχεδιασμό των συσκευασιών, συμπεριλαμβανομένης της ανάγκης να σχεδιαστούν εκ νέου λύσεις συσκευασίας βάσει βελτιωμένων κριτηρίων ανάλυσης του κύκλου ζωής·

69. καλεί την Επιτροπή να αναλύσει διάφορους τύπους συσκευασίας που χρησιμοποιούνται στο ηλεκτρονικό εμπόριο, προκειμένου να προσδιορίσει τις βέλτιστες πρακτικές για τη βελτιστοποίηση της συσκευασίας ώστε να μειωθεί η υπερβολική συσκευασία· καλεί την Επιτροπή να εγκρίνει την επαναχρησιμοποίηση των υλικών συσκευασίας, ώστε να χρησιμοποιούνται για την παράδοση πολυάριθμων αγαθών, αντί υλικών συσκευασίας μίας χρήσης·

70. τονίζει τον μείζονα ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η χονδρική πώληση στη μείωση της χρήσης συσκευασίας, και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν τέτοιου είδους μέτρα, διασφαλίζοντας παράλληλα την ασφάλεια των τροφίμων και την υγιεινή·

71. υπογραμμίζει τον ουσιαστικό ρόλο των ταμείων και προγραμμάτων καινοτομίας, για τη μείωση των υλικών και για καινοτομίες στον τομέα της ανακύκλωσης·

72. αναγνωρίζει την αύξηση των διαδικτυακών πωλήσεων και την παράλληλη αύξηση στις παραδόσεις δεμάτων· καλεί επιτακτικά την Επιτροπή να λάβει μέτρα για να εξακριβώσει ότι όλοι οι διαδικτυακοί πωλητές, ανεξάρτητα από την τοποθεσία τους, συμμορφώνονται με τις βασικές απαιτήσεις, και λογοδοτούν και συνεισφέρουν οικονομικά στα συστήματα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού στα κράτη μέλη της ΕΕ όπου τα προϊόντα διατίθενται στην αγορά·

73. καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει τη χωριστή συλλογή και διαλογή απορριμμάτων συσκευασιών, όπως κατοχυρώνεται στην οδηγία (ΕΕ) 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2018, για τροποποίηση της οδηγίας 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας, και να διασφαλίσει την έγκαιρη μεταφορά της στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τη δυνατότητα αναθεώρησης του συστήματος αναγνώρισης των υλικών συσκευασίας (απόφαση 97/129/ΕΚ), ώστε να διευκολυνθεί η χωριστή συλλογή για τους πολίτες ανάλογα με την ανακυκλωσιμότητα των συσκευασιών·

74. καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει και να διερευνήσει τις δυνατότητες των συμβατών εθνικών συστημάτων ανταποδοτικής ανακύκλωσης να επιτύχουν το απαιτούμενο ποσοστό συλλογής του 90 % των πλαστικών συσκευασιών ποτών και ως βήμα προς τη δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς συσκευασιών, ειδικά για τα γειτονικά κράτη μέλη· η συμβατότητα των συστημάτων θα μπορούσε να επιτευχθεί με τη σειριοποίηση και την κωδικοποιημένη και ενοποιημένη επισήμανση· εάν ένα κράτος μέλος δεν διαθέτει σύστημα ή σκοπεύει να σχεδιάσει εκ νέου το σύστημά του, θα πρέπει να ενθαρρυνθεί να επιλέξει, με τη χρήση βέλτιστων πρακτικών και συναφών επιστημονικών τεκμηρίων, ένα σύστημα παρόμοιο ή συμβατό με εκείνο άλλων κρατών μελών·

Αξιακές αλυσίδες βασικών προϊόντων: πλαστικά

75. καλεί επιτακτικά την Επιτροπή να συνεχίσει να εφαρμόζει την ευρωπαϊκή στρατηγική για τις πλαστικές ύλες σε μια κυκλική οικονομία, ιδίως για να προωθήσει τον καλύτερο σχεδιασμό, κυκλικά επιχειρηματικά μοντέλα, καινοτόμα προϊόντα, και προσεγγίσεις του προϊόντος ως υπηρεσίας που καθιστούν δυνατούς πιο βιώσιμους τρόπους κατανάλωσης·

76. καλεί την Επιτροπή να αντιμετωπίσει με ολοκληρωμένο τρόπο τα πλαστικά, συμπεριλαμβανομένων των μικροπλαστικών· καλεί επιτακτικά την Επιτροπή να εγκρίνει τη γενική σταδιακή απαγόρευση της εσκεμμένης προσθήκης μικροπλαστικών και να λάβει νέα υποχρεωτικά ρυθμιστικά μέτρα για τη μείωση της ακούσιας ελευθέρωσης κάθε είδους μικροπλαστικών στην πηγή, μεταξύ άλλων από ελαστικά, κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, τεχνητό χλωροτάπητα και την παραγωγή πλαστικών σφαιριδίων· τονίζει την ανάγκη να καλυφθούν τα κενά στις επιστημονικές γνώσεις σχετικά με τα μικροπλαστικά και τα νανοπλαστικά, και να προωθηθεί η ανάπτυξη ασφαλέστερων εναλλακτικών λύσεων και ανταγωνιστικών αγορών με προϊόντα χωρίς μικροπλαστικά· επιμένει ταυτόχρονα στην επείγουσα ανάγκη να ληφθούν βραχυπρόθεσμα μέτρα· υπογραμμίζει ότι για το μεγαλύτερο μέρος της ρύπανσης από μικροπλαστικά ευθύνεται η υποβάθμιση των μακροπλαστικών στο περιβάλλον, και υποστηρίζει ότι θα πρέπει τα πλαστικά προϊόντα να στοχεύονται με συγκεκριμένα μέτρα, όπως οι απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού κατά τη φάση παραγωγής, ώστε να αποφεύγεται η ελευθέρωση δευτερογενών μικροπλαστικών στο περιβάλλον· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τις πηγές, τη διανομή, την πορεία και τις συνέπειες τόσο των μακροπλαστικών όσο και των μικροπλαστικών στο πλαίσιο της επεξεργασίας λυμάτων και της διαχείρισης των όμβριων υδάτων· υπενθυμίζει ότι το 80 % των θαλάσσιων απορριμμάτων προέρχεται από την ξηρά, και καλεί επιτακτικά τα κράτη μέλη να αναλάβουν δράση όσον αφορά τα σημεία συγκέντρωσης θαλάσσιων απορριμμάτων σε ποταμούς και εκβολές ποταμών·

77. επισημαίνει ότι, όταν τα προϊόντα μίας χρήσης επιβαρύνουν σημαντικά το περιβάλλον και τους πόρους, θα πρέπει να αντικαθίστανται από επαναχρησιμοποιήσιμα προϊόντα – εφόσον υπάρχουν επαναχρησιμοποιήσιμες και/ή ανθεκτικές εναλλακτικές λύσεις – με περιβαλλοντικά ορθό τρόπο, χωρίς να διακυβεύεται η υγιεινή ή η ασφάλεια των τροφίμων· εν προκειμένω, καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο λήψης νομοθετικών μέτρων, συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης της οδηγίας για τα πλαστικά μίας χρήσης στο πλαίσιο της αναθεώρησης της εν λόγω οδηγίας· καλεί την Επιτροπή να επιδιώξει την ανάπτυξη προτύπων για επαναχρησιμοποιήσιμες συσκευασίες και υποκατάστατα των συσκευασιών μίας χρήσης, των επιτραπέζιων σκευών και των μαχαιροπήρουνων·

78. αναγνωρίζει τον δυνητικό ρόλο των βιολογικών, βιοαποδομήσιμων και λιπασματοποιήσιμων πλαστικών στην κυκλική οικονομία, αλλά εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι τα βιολογικά και/ή βιοαποδομήσιμα πλαστικά από μόνα τους δεν αποτελούν λύση για τις περιβαλλοντικές ανησυχίες που συνδέονται με τα πλαστικά, επισημαίνει δε τη σημασία να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με την ορθή χρήση των βιολογικών και βιοαποδομήσιμων πλαστικών·

79. ενθαρρύνει την υποβολή πρότασης για σαφή καθολικά πρότυπα υλικών, προϊόντων, σχεδιασμού, και ανακύκλωσης·

80. καλεί επιτακτικά την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν ένα συνεπές πλαίσιο διαφάνειας και να επιβάλουν υποχρεώσεις λογοδοσίας για όλους τους παράγοντες της αξιακής αλυσίδας όσον αφορά την παραγωγή, την εμπορία και τη χρήση των πλαστικών, καθώς και τη διαχείριση στο τέλος του κύκλου ζωής τους·

81. καλεί επιτακτικά την Επιτροπή να αναπτύξει συστήματα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού που θα καθιστούν τους παραγωγούς υπόλογους για το τέλος του κύκλου ζωής των πλαστικών προϊόντων·

Αξιακές αλυσίδες βασικών προϊόντων: κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα

82. υπογραμμίζει τη σημασία μιας νέας ολοκληρωμένης στρατηγικής της ΕΕ για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, ώστε να προωθηθούν η βιωσιμότητα και η κυκλικότητα, καθώς και η ανιχνευσιμότητα και η διαφάνεια, στον κλωστοϋφαντουργικό τομέα της ΕΕ, δεδομένου του παγκόσμιου χαρακτήρα των αξιακών αλυσίδων και της διεθνούς διάστασης της «γρήγορης μόδας»· ζητεί να παρουσιάσει η στρατηγική μια συνεκτική δέσμη μέσων πολιτικής και να υποστηρίξει νέα επιχειρηματικά μοντέλα, ώστε να αντιμετωπιστεί το πλήρες φάσμα των περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων κατά μήκος της αξιακής αλυσίδας και να βελτιωθεί ο σχεδιασμός των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, προκειμένου να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα, η δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης και μηχανικής ανακύκλωσης και η χρήση ποιοτικών ινών, ιδίως με τον συνδυασμό απαιτήσεων τύπου οικολογικού σχεδιασμού, συστημάτων διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού, και συστημάτων επισήμανσης·

83. επικροτεί την εφαρμογή του νέου πλαισίου πολιτικής στα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, και τονίζει ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην πρόληψη των αποβλήτων, στην ανθεκτικότητα, και στη δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης και επισκευής, καθώς και να αντιμετωπιστούν οι επικίνδυνες και επιβλαβείς χημικές ουσίες σύμφωνα με την ιεράρχηση των αποβλήτων· ζητεί να ληφθούν μέτρα, στο στάδιο του σχεδιασμού και της παραγωγής, κατά της απώλειας συνθετικών μικροϊνών, καθώς και άλλα μέτρα, όπως η ανάπτυξη προληπτικού ελεγχόμενου και μη ρυπογόνου βιομηχανικής πρόπλυσης και η διαμόρφωση προτύπων για τον εξοπλισμό νέων πλυντηρίων με φίλτρα μικροϊνών· ζητεί να θεσπιστούν συγκεκριμένα πανενωσιακά κριτήρια για τον αποχαρακτηρισμό των αποβλήτων του κλωστοϋφαντουργικού τομέα·

84. ζητεί η εφαρμογή του νέου πλαισίου πολιτικής για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα να είναι συνεπής με άλλα μέσα πολιτικής, συγκεκριμένα με την επικείμενη νομοθετική πρόταση της ΕΕ για τη δέουσα επιμέλεια ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα και το περιβάλλον, ώστε να διασφαλιστεί η αντιμετώπιση ζητημάτων που αφορούν τα δικαιώματα των εργαζομένων, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ισότητα των φύλων σε όλα τα στάδια της αξιακής αλυσίδας των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων·

Αξιακές αλυσίδες βασικών προϊόντων: κατασκευές και κτίρια

85. καλεί την Επιτροπή να υλοποιήσει πλήρως την πρωτοβουλία «Κύμα ανακαινίσεων», σύμφωνα με τις αρχές της κυκλικής οικονομίας, συνυπολογίζοντας παράλληλα την πολυμορφία του τομέα· καλεί την Επιτροπή να ορίσει οριζόντιες και ειδικές ανά προϊόν απαιτήσεις· τονίζει τις δυνατότητες που έχει η παράταση της διάρκειας ζωής των κτιρίων, σε αντίθεση με την κατεδάφιση, για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και για περιβαλλοντικά οφέλη· ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο να θέσει στόχους μείωσης για το αποτύπωμα άνθρακα και το αποτύπωμα υλικών των κτιρίων της ΕΕ, και να εφαρμόσει το πλαίσιο «Level(s)» για βιώσιμα κτίρια ως δεσμευτικό πλαίσιο για τις επιδόσεις στον κατασκευαστικό τομέα· πιστεύει ότι είναι αναγκαίο να συμπεριληφθούν ελάχιστες νομικές απαιτήσεις όσον αφορά τις περιβαλλοντικές επιδόσεις των κτιρίων, προκειμένου να βελτιωθεί η αποδοτική χρήση των πόρων και η ενεργειακή απόδοση των κτιρίων·

86. υπενθυμίζει την υποχρέωση της Επιτροπής, δυνάμει της οδηγίας-πλαισίου για τα απόβλητα, να εξετάσει το ενδεχόμενο αναθεώρησης των στόχων ανάκτησης υλικών που ορίζονται στη νομοθεσία της ΕΕ για τα απόβλητα κατασκευών και κατεδαφίσεων και των τμημάτων της που αφορούν συγκεκριμένα υλικά, και πιστεύει ότι θα πρέπει να περιλαμβάνεται στόχος ανάκτησης υλικών για τα εδάφη εκσκαφής· προτείνει να συμπεριληφθούν στόχοι επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης και η χρήση δευτερογενών πρώτων υλών στις κατασκευαστικές εφαρμογές, και παράλληλα να καταστούν ευκολότερα ανιχνεύσιμες· καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει τον κανονισμό για τα δομικά προϊόντα, και επικροτεί την ανακοίνωση στρατηγικής για ένα βιώσιμο δομημένο περιβάλλον το 2021·πιστεύει ότι η υιοθέτηση ψηφιακών λύσεων στο δομημένο περιβάλλον, όπως η ανίχνευση αποβλήτων, θα καταστήσει δυνατή την καλύτερη ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και τη σημαντικότερη κυκλικότητα του κατασκευαστικού τομέα·

87. τονίζει ότι είναι σημαντικό να εφαρμοστούν πολιτικές για τον σχεδιασμό κτιρίων υψηλού επιπέδου, οι οποίες θα εστιάζουν στην ανακαίνιση, τη μετατροπή και τη συνεχιζόμενη χρήση των κτιρίων όπου είναι δυνατόν, αντί νέων κατασκευών·

88. επισημαίνει ότι, καθώς το 90 % του δομημένου περιβάλλοντος του 2050 υπάρχει ήδη, θα πρέπει να καθοριστούν ειδικές απαιτήσεις για τον τομέα των ανακαινίσεων, προκειμένου να έχουμε πλήρως δομοστοιχειωτά, προσαρμόσιμα σε διαφορετικές χρήσεις και θετικά από ενεργειακή άποψη κτίρια έως το 2050, με έμφαση μεταξύ άλλων στις ριζικές ανακαινίσεις, την επί τόπου παραγωγή και την επαναχρησιμοποίηση·

Αξιακές αλυσίδες βασικών προϊόντων: τρόφιμα, νερό και θρεπτικές ουσίες

89. καλεί επιτακτικά την Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση για την υλοποίηση του στόχου της μείωσης κατά το ήμισυ της σπατάλης τροφίμων έως το 2030, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις στο πλαίσιο της στρατηγικής «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» και με βάση τα στοιχεία που υποβάλλουν τα κράτη μέλη, όπως ορίζεται στην οδηγία-πλαίσιο για τα απόβλητα· καλεί την Επιτροπή να ενσωματώσει στις σχετικές πολιτικές της ΕΕ την πρόληψη της απώλειας τροφίμων και της σπατάλης τροφίμων κατά μήκος της αξιακής αλυσίδας τροφίμων, όπως ορίζεται στη στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο», και υπενθυμίζει ότι θα πρέπει τα μέτρα αυτά να συνάδουν με την ιεράρχηση των αποβλήτων· καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν ολοκληρωμένα μέτρα ώστε να περιορίσουν σημαντικά τη σπατάλη τροφίμων και να ενθαρρύνουν τις δωρεές τροφίμων·

90. καλεί την Επιτροπή να λάβει μέτρα ώστε να κλείσει ο βρόχος των γεωργικών θρεπτικών στοιχείων, να μειωθεί η εξάρτηση της Ευρώπης από τις εισαγωγές φυτικών πρωτεϊνών για ζωοτροφές, και να αυξηθεί η χρήση της ανακυκλωμένης ζωικής κοπριάς και άλλων οργανικών θρεπτικών συστατικών, όπως προϊόντα λιπασματοποίησης και ζύμωσης, αντί χημικών λιπασμάτων, και παράλληλα να διασφαλίζεται υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας, του περιβάλλοντος και των οικοσυστημάτων·

91. ζητεί να δημιουργηθεί μια κυκλική οικονομία βασισμένη σε ένα περιβαλλοντικά αξιόπιστο ρυθμιστικό πλαίσιο, ώστε να αποφευχθούν πιθανές αρνητικές τοξικές επιπτώσεις στα υδάτινα οικοσυστήματα· επικροτεί τον προσφάτως εγκριθέντα κανονισμό σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για την επαναχρησιμοποίηση των υδάτων και την αναθεώρηση της οδηγίας για το πόσιμο νερό, και ζητεί να εφαρμοστούν πλήρως· καλεί την Επιτροπή να ενσωματώσει πλήρως τη σχέση νερού-ενέργειας στις ευρωπαϊκές πολιτικές, και υπενθυμίζει ότι η ποιότητα των υδάτινων πόρων και η πρόσβαση σε αυτούς εξαρτώνται από την ορθή εφαρμογή του ελέγχου στην πηγή και από την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει»· υποστηρίζει μια κυκλική προσέγγιση όσον αφορά την επεξεργασία και τη διαχείριση των λυμάτων, με γνώμονα την προώθηση της ανάκτησης των αστικών λυμάτων· επισημαίνει ότι μπορούν να ανακτηθούν πόροι από τα λύματα – από κυτταρίνη μέσω των βιοπλαστικών έως θρεπτικές ουσίες, ενέργεια και νερό – συνεχίζοντας την ανάλυση των πιθανών επιλογών επαναχρησιμοποίησης και μειώνοντας παράλληλα την κατανάλωση ενέργειας και νερού· υποστηρίζει την προγραμματισμένη αναθεώρηση της οδηγίας για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τη δυνατότητα λήψης νομοθετικών μέτρων για την αντιμετώπιση της αποδοτικής χρήσης του νερού στα κτίρια·

92. τονίζει ότι η αύξηση της πρόσβασης όλων στο νερό εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την κυκλικότητα και να μειώσει την εξάρτηση από το συσκευασμένο νερό· ζητεί να εφαρμοστούν πλήρως οι διατάξεις για την πρόσβαση στο νερό τις οποίες προβλέπει η οδηγία για το πόσιμο νερό·

93. επισημαίνει τον σημαντικό ρόλο των βιώσιμων προϊόντων βιολογικής προέλευσης, ιδίως της καλύτερης ανάκτησης των βιολογικών αποβλήτων και της χρήσης υπολειμμάτων και υποπροϊόντων, στη μετάβαση σε μια κυκλική και κλιματικά ουδέτερη οικονομία·

94. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι η χωριστή συλλογή βιολογικών αποβλήτων, όπως καθιερώνεται στην οδηγία-πλαίσιο για τα απόβλητα, στοχεύει στην παραγωγή ποιοτικών προϊόντων λιπασματοποίησης, για την υποστήριξη της βελτίωσης του εδάφους, μη επιβλαβών χημικών ουσιών και άλλων προϊόντων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπου είναι δυνατό και περιβαλλοντικά επωφελές·

95. τονίζει τις δυνατότητες μιας βιώσιμης βιοοικονομίας και ενός βιώσιμου δασικού τομέα· τονίζει τη σημασία της εφαρμογής των στρατηγικών της ΕΕ για τη βιοοικονομία και τη βιοποικιλότητα, ώστε να βελτιωθεί η κυκλικότητα χάρη στην αντικατάσταση ορυκτών υλικών με ανανεώσιμα υλικά βιολογικής προέλευσης, όπου είναι περιβαλλοντικά επωφελές και βιώσιμο – μεταξύ άλλων για τη βιοποικιλότητα, συνυπολογίζοντας την αυξανόμενη ζήτηση για βιοϋλικά·

Λιγότερα απόβλητα, μεγαλύτερη αξία

96. υπογραμμίζει τη σημασία να δοθεί αρχικά προτεραιότητα στην πρόληψη των αποβλήτων, σύμφωνα με την ιεράρχηση των αποβλήτων της ΕΕ, τόσο στην πολιτική για τα προϊόντα όσο και στην πολιτική για τα απόβλητα· καλεί την Επιτροπή να προτείνει δεσμευτικούς στόχους για τη συνολική μείωση των αποβλήτων και για τη μείωση των αποβλήτων σε συγκεκριμένες ροές αποβλήτων και ομάδες προϊόντων, καθώς και στόχους για τον περιορισμό της παραγωγής υπολειμματικών αποβλήτων, κατά την αναθεώρηση που προβλέπεται για το 2024 της οδηγίας-πλαισίου για τα απόβλητα και της οδηγίας για την υγειονομική ταφή· θεωρεί ότι θα πρέπει να πραγματοποιηθεί χωριστή προετοιμασία για τους στόχους επαναχρησιμοποίησης και τους στόχους ανακύκλωσης, προκειμένου να έχει η προετοιμασία για την επαναχρησιμοποίηση την προτεραιότητα που ορίζεται στην ιεράρχηση των αποβλήτων·

97. εκφράζει ανησυχία για την άνιση εφαρμογή των στόχων της ΕΕ για τα απόβλητα στα κράτη μέλη· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι τόσο οι υφιστάμενοι στόχοι όσο και η δέσμη μέτρων του 2018 για τα απόβλητα θα υλοποιηθούν με αποτελεσματικό και πλήρη τρόπο από όλα τα κράτη μέλη, και καλεί επιτακτικά όλα τα κράτη μέλη να μεταφέρουν πλήρως στο εθνικό τους δίκαιο τη νομοθεσία του 2018·

98. πιστεύει ότι οι μη ανταγωνιστικές τιμές και η έλλειψη ποιοτικών δευτερογενών πρώτων υλών και αγορών για τις ύλες αυτές συγκαταλέγονται στα βασικά εμπόδια για μια κυκλική οικονομία· ζητεί από την Επιτροπή να αξιολογήσει μέτρα που θα καταστήσουν πιο ανταγωνιστικές τις δευτερογενείς πρώτες ύλες και θα συμβάλουν παράλληλα σε ένα περιβάλλον χωρίς τοξικές ουσίες·

99. θεωρεί ότι ο ιδιωτικός τομέας αποτελεί ισχυρό εταίρο στην αύξηση της ζήτησης και του ενδιαφέροντος των πελατών για λύσεις και προϊόντα κυκλικού χαρακτήρα, και καλεί επιτακτικά τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν εταιρείες οι οποίες διαθέτουν επιχειρηματικά μοντέλα, υπηρεσίες ή προϊόντα που μειώνουν τα απόβλητα και τη χρήση πόρων, και να αξιοποιήσουν τις υπηρεσίες τους·

100. υποστηρίζει ένθερμα τη φιλοδοξία να δημιουργηθεί μια εύρυθμα λειτουργούσα ενωσιακή αγορά ποιοτικών, μη τοξικών δευτερογενών πρώτων υλών, με την επιφύλαξη των διατάξεων της οδηγίας-πλαισίου για τα απόβλητα και του κανονισμού για τη μεταφορά αποβλήτων, και υπογραμμίζει ότι για την επιδίωξη αυτή απαιτούνται κοινά πρότυπα ποιότητας· υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να ορίσουν εθνικά κριτήρια για τα υποπροϊόντα και τον αποχαρακτηρισμό των αποβλήτων, και καλεί την Επιτροπή να προτείνει εναρμονισμένα ευρωπαϊκά κριτήρια αποχαρακτηρισμού των αποβλήτων για βασικές ροές αποβλήτων, σύμφωνα με την οδηγία-πλαίσιο για τα απόβλητα, προκειμένου να αρθούν οι φραγμοί στην αγορά και να διασφαλιστεί η ανάκτηση ποιοτικών υλικών· αποδοκιμάζει το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν έχει ορίσει ειδικά ενωσιακά κριτήρια για το χαρτί, τα ελαστικά και τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, όπως απαιτεί η οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα·

101. καλεί την Επιτροπή να δώσει προσοχή στους κανόνες που αφορούν τις διασυνοριακές μεταφορές αποβλήτων προς ανάκτηση μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και να εξετάσει το ενδεχόμενο προσαρμογής τους, προκειμένου να αυξηθούν η σαφήνεια και η κατανοησιμότητά τους, να αρθούν οι διοικητικοί φραγμοί, και παράλληλα να διατηρηθεί η αποτελεσματικότητα της νομοθεσίας όσον αφορά την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος, καθώς και να εναρμονίσει την εφαρμογή τους στα κράτη μέλη της ΕΕ, μεταξύ άλλων με την καθιέρωση ενός ενιαίου ενωσιακού ηλεκτρονικού συστήματος για την καταγραφή των μεταφορών αποβλήτων·

102. υποστηρίζει το συνεχιζόμενο έργο της Επιτροπής για τη διασφάλιση της κατάλληλης επεξεργασίας των απόβλητων ελαίων· καλεί την Επιτροπή, όπως ορίζεται στην οδηγία 2008/98ΕΚ, να υποβάλει νομοθετική πρόταση έως το 2022 με πρόσθετα μέτρα ώστε να προωθηθεί η αναγέννηση των απόβλητων ελαίων, συμπεριλαμβανομένης της θέσπισης ποσοτικών στόχων·

103. υπενθυμίζει ότι όλα τα κράτη μέλη έχουν την υποχρέωση να διασφαλίσουν ότι, έως την 31η Δεκεμβρίου 2023, τα βιολογικά απόβλητα είτε διαχωρίζονται και ανακυκλώνονται στην πηγή είτε συλλέγονται χωριστά και δεν αναμειγνύονται με άλλα είδη αποβλήτων· καλεί επιτακτικά την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να κατευθύνουν τις επενδύσεις, προκειμένου να κλιμακώσουν τη συλλογή και τη λιπασματοποίηση οργανικών αποβλήτων·

104. υπενθυμίζει τους στόχους της ΕΕ για τα απόβλητα, και υπογραμμίζει ότι η ΕΕ τα κράτη μέλη πρέπει να ενισχύσουν την πρόληψη και την προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση, να αυξήσουν την ποιοτική ανακύκλωση, και να απομακρυνθούν από την υγειονομική ταφή αποβλήτων, σύμφωνα με την ιεράρχηση των αποβλήτων· καλεί την Επιτροπή να χαράξει μια κοινή πανενωσιακή προσέγγιση για τη διαχείριση των υπολειμματικών αστικών αποβλήτων που δεν είναι ανακυκλώσιμα, προκειμένου να διασφαλιστεί η βέλτιστη επεξεργασία τους και να αποφευχθεί η δημιουργία πλεονάζουσας ικανότητας αποτέφρωσης αποβλήτων σε επίπεδο ΕΕ, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε τεχνολογικό εγκλωβισμό και να εμποδίσει την ανάπτυξη της κυκλικής οικονομίας· θεωρεί ότι, όπου χρησιμοποιείται αποτέφρωση, θα πρέπει να πραγματοποιείται στις πλέον προηγμένες εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας από απόβλητα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και χαμηλές εκπομπές εντός της ΕΕ·

105. υπογραμμίζει ότι η χωριστή συλλογή αποβλήτων αποτελεί προϋπόθεση για την ποιοτική ανακύκλωση και για τη διατήρηση πολύτιμών υλικών και προϊόντων στον βρόχο της ανακύκλωσης· υποστηρίζει τα σχέδια της Επιτροπής να προτείνει μέτρα για τη βελτίωση και την εναρμόνιση των υφιστάμενων συστημάτων χωριστής συλλογής, τα οποία θα πρέπει να εξετάζουν τις βέλτιστες πρακτικές στα κράτη μέλη και να συνυπολογίζουν τις διάφορες περιφερειακές και τοπικές συνθήκες, και θα πρέπει να μην έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην εύρυθμη λειτουργία των υφιστάμενων συστημάτων· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει την ορθή εφαρμογή των διατάξεων που ορίζονται στην οδηγία-πλαίσιο για τα απόβλητα·

106. τονίζει την ανάγκη να καταρτιστούν στρατηγικές και πολιτικές για τα απόβλητα με βάση ευσταθή επιστημονικά δεδομένα και μεθοδολογίες, ώστε να βελτιωθούν η αξιοπιστία και η συγκρισιμότητα των ενωσιακών στατιστικών στοιχείων· καλεί, επομένως, την Επιτροπή να εναρμονίσει περαιτέρω τις στατιστικές για τα απόβλητα, και να συλλέγει τις πληροφορίες για τα ανακυκλωμένα υλικά και τα απόβλητα σε τρία σημεία: συλλογή, σημείο εισόδου στη μονάδα ανακύκλωσης, και ποσοστό αποτελεσματικής επαναχρησιμοποίησης των ανακυκλωμένων υλικών·

107. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η οδηγία περί υγειονομικής ταφής δεν εστιάζει στην πρόληψη, και ζητεί, επομένως, να ευθυγραμμιστεί με τις γενικές αρχές του σχεδίου δράσης για την κυκλική οικονομία και να καθοριστεί ο στόχος του 10 % για την υγειονομική ταφή σε επίπεδο έτους αναφοράς και χιλιόγραμμων απορριμμάτων ανά άτομο ετησίως, προκειμένου να αποτραπεί η εκτροπή από την υγειονομική ταφή στην αποτέφρωση αποβλήτων·

108. υπενθυμίζει ότι η βιομηχανική συμβίωση αποτελεί βασικό στοιχείο για την επίτευξη της κυκλικής οικονομίας, καθώς προωθεί τα διασυνδεδεμένα δίκτυα όπου τα απόβλητα μιας βιομηχανίας γίνονται πρώτη ύλη μιας άλλης, και η ενέργεια και τα υλικά μπορούν να ανακυκλώνονται συνεχώς, με αποτέλεσμα να παραμένουν οι πόροι όσο το δυνατόν περισσότερο σε παραγωγική χρήση· ζητεί, επομένως, να ενισχυθούν οι προσπάθειες για την αναβάθμιση της βιομηχανικής συμβίωσης σε επίπεδο ΕΕ και να καταστεί η βιομηχανική αξιακή αλυσίδα πιο αποτελεσματική και πιο ανταγωνιστική·

109. επισημαίνει ότι η ανάπτυξη της βιομηχανικής συμβίωσης θα απαιτούσε από τις επικράτειες να κατανοούν και να διαχειρίζονται καλύτερα τις τοπικές ροές πόρων τους και θα τις οδηγούσε να εφαρμόσουν νέες στρατηγικές χωροταξικού σχεδιασμού σε συνεργασία με βιομηχανίες, συμφεροντούχους, τοπικές αρχές και πολίτες, καλεί δε επιτακτικά τα κράτη μέλη να απαιτήσουν από τους φορείς τοπικής και περιφερειακής διοίκησης να εντοπίσουν ευκαιρίες βιομηχανικής συμβίωσης, με εμπεριστατωμένη χαρτογράφηση των οικονομικών δραστηριοτήτων και υποχρεωτική ανάλυση των ροής πόρων·

110. υπογραμμίζει τη σημασία να εφαρμοστεί το άρθρο 8α παράγραφος 1 της οδηγίας-πλαισίου για τα απόβλητα, το οποίο δηλώνει σαφώς ότι τα κράτη μέλη υποχρεούνται να καθορίσουν με ακρίβεια τις ευθύνες και τους ρόλους των φορέων διευρυμένης ευθύνης παραγωγού·

111. συνιστά να υποστηριχθεί η ανάπτυξη τοπικών αξιακών αλυσίδων με βάση την ανακύκλωση των βιολογικών αποβλήτων για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, όπως το βιομεθάνιο, ώστε να δημιουργηθούν στενότεροι δεσμοί μεταξύ αγροτικών και αστικών κοινοτήτων, και παράλληλα να εφαρμοστεί πλήρως η ιεράρχηση των αποβλήτων·

112. επισημαίνει την ανάγκη να συμπεριληφθούν η κυκλικότητα των προϊόντων και η ένταση των πόρων στους μηχανισμούς διασυνοριακής προσαρμογής·

Να γίνει η κυκλικότητα λειτουργική για τους πολίτες, τις περιφέρειες και τις πόλεις

113. αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι φορείς περιφερειακής διοίκησης, οι τοπικές αρχές και κοινότητες, και οι ΜΜΕ στην κυκλική οικονομία, στη διαχείριση των αποβλήτων και στην εφαρμογή των μέτρων που περιλαμβάνονται στο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να στηρίξουν τη δημιουργία και τη συνεργασία των κόμβων κυκλικότητας στο σύνολο των ευρωπαϊκών περιφερειών, βιομηχανικών σχηματισμών και τοπικών κοινοτήτων στο πνεύμα του «νέου ευρωπαϊκού Bauhaus», με την παροχή στήριξης για την ανάπτυξη κυκλικών μοντέλων σχεδιασμού, προμήθειας και διαχείρισης των αποβλήτων·

114. υποστηρίζει την ιδέα να επικαιροποιηθεί το θεματολόγιο δεξιοτήτων για την κυκλική οικονομία, και καλεί την Επιτροπή να προσαρμόσει το θεματολόγιο αυτό σε συγκεκριμένες ανάγκες όσον αφορά την απασχόληση, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για εκπαίδευση και κατάρτιση, καθώς και τις νέες θέσεις εργασίας που απαιτούνται για τη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι το σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία συνδέεται με την εφαρμογή του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και της στρατηγικής για την ισότητα των φύλων, και να εξασφαλίσει μια δίκαιη μετάβαση· τονίζει επίσης τον καίριο ρόλο των κοινωνικών εταίρων στις εργασιακές και κοινωνικές πτυχές της μετάβασης σε μια κυκλική οικονομία·

115. τονίζει τον καθοριστικό ρόλο των καταναλωτών στην πρόληψη και τη διαχείριση των αποβλήτων, και την ανάγκη να διευκολυνθεί η συμμετοχή των πολιτών στη χωριστή συλλογή αποβλήτων· επαναλαμβάνει ότι είναι σημαντικό τα κράτη μέλη και οι περιφερειακές και τοπικές αρχές να ενημερώσουν το κοινό σχετικά με τη βιώσιμη κατανάλωση, συμπεριλαμβανομένων των μοντέλων κατανάλωσης που βασίζονται στην επαναχρησιμοποίηση, την ενοικίαση ή την κοινοχρησία, και σχετικά με την πρόληψη των αποβλήτων και την αποδοτική διαλογή και διάθεση των αποβλήτων·

116. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι αρχές της κυκλικής οικονομίας ενσωματώνονται σε όλες τις πρακτικές, και καλεί την Επιτροπή να στηρίξει τα κράτη μέλη στην ανταλλαγή γνώσεων και βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά τις διάφορες προσπάθειες κυκλικής οικονομίας σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο στην ΕΕ·

117. τονίζει τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ κυβερνήσεων, τοπικών αρχών, πανεπιστημίων και επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων τόσο των παραγωγών όσο και των αγοραστών, προκειμένου να τονωθούν και να αναβαθμιστούν οι δράσεις για την κυκλική οικονομία· υπογραμμίζει τη σημασία να επεκταθεί η συνεργασία αυτή σε άλλους συμφεροντούχους, όπως κοινωνικές επιχειρήσεις, νεοφυείς επιχειρήσεις και ΜΚΟ·

118. σημειώνει ότι ο τομέας των υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης έχει σημαντικές δυνατότητες να δημιουργήσει ευκαιρίες απασχόλησης, και ότι πρέπει να υποστηριχθεί και να προωθηθεί η ανάπτυξή του, ιδίως των τοπικών, βασικών και κοινοτικών πρωτοβουλιών επισκευής, των συνεταιρισμών και των κοινωνικών επιχειρήσεων·

119. υπογραμμίζει τη σημασία της δέσμευσης, αποθήκευσης και χρήσης διοξειδίου του άνθρακα για να επιτευχθούν οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, να υποστηριχθεί η κυκλική οικονομία, να εξελιχθούν τα συστήματα δέσμευσης CO2, και να ενισχυθούν οι προσπάθειες για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής· υποστηρίζει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο πολιτικής και ένα σύστημα κινήτρων για την τόνωση της αφομοίωσης περιβαλλοντικά ασφαλών εφαρμογών δέσμευσης, χρήσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα που παρέχουν καθαρή μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου·

Ηγετικές προσπάθειες σε παγκόσμιο επίπεδο

120. υποστηρίζει τη φιλοδοξία της Επιτροπής να αναθεωρήσει τον κανονισμό για τις μεταφορές αποβλήτων, προκειμένου να εξασφαλιστούν η διαφάνεια και η ιχνηλασιμότητα του ενδοενωσιακού εμπορίου αποβλήτων, να σταματήσει η εξαγωγή σε τρίτες χώρες αποβλήτων που είναι επιβλαβή για το περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία, και να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικότερα η παράνομη συμπεριφορά, με στόχο να διασφαλιστεί ότι η επεξεργασία όλων των αποβλήτων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις αρχές της κυκλικής οικονομίας· υποστηρίζει επίσης την Επιτροπή στην εφαρμογή των πρόσφατων τροποποιήσεων της Σύμβασης της Βασιλείας για τα πλαστικά απόβλητα και στην ανάληψη δράσης με πλήρη σεβασμό προς τις ενωσιακές υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Σύμβαση αυτή· ζητεί από την Επιτροπή να εστιάσει επίσης:

 σε οικονομικά κίνητρα για τη δημιουργία μιας πραγματικής ενιαίας αγοράς και ίσων όρων ανταγωνισμού για ποιοτικές δευτερογενείς πρώτες ύλες·

 στη διευκόλυνση των διαδικασιών για την προώθηση των ικανοτήτων ανακύκλωσης και των υποδομών για την επεξεργασία των αποβλήτων εντός της ΕΕ·

 στην εφαρμογή του συστήματος ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων (Electronic Data Interexchange) για την καλύτερη παρακολούθηση των ροών αποβλήτων·

 στην εφαρμογή της αναθεώρησης της οδηγίας για τις μεταφορές αποβλήτων και της οδηγίας-πλαισίου για τα απόβλητα·

121. επικροτεί την Παγκόσμια συμμαχία για την κυκλική οικονομία και την αποδοτικότητα των πόρων, καθώς επιτάχυνε την παγκόσμια μετάβαση σε μια κλιματικά ουδέτερη, αποδοτική ως προς τη χρήση των πόρων και κυκλική οικονομία, και καλεί την Επιτροπή να πρωτοστατήσει στις προσπάθειες για την επίτευξη διεθνούς συμφωνίας σχετικά με τη διαχείριση των φυσικών πόρων, ώστε να παραμείνει η χρήση των φυσικών πόρων εντός των «ορίων του πλανήτη»·

122. υποστηρίζει τις προσπάθειες της Επιτροπής σε διεθνές επίπεδο να επιτύχει μια παγκόσμια συμφωνία για τα πλαστικά και να προωθήσει την παγκόσμια υιοθέτηση της ενωσιακής προσέγγισης για την κυκλική οικονομία στον τομέα των πλαστικών· υπογραμμίζει την ανάγκη να μεριμνήσει ώστε να μπορούν οι διάφορες δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί τόσο σε ενωσιακό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο να παρακολουθούνται με ολοκληρωμένο και διαφανή τρόπο· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναλάβουν ενεργό ηγετικό ρόλο, ώστε να συνεχίσουν τις προσπάθειες για την καταπολέμηση των πλαστικών θαλάσσιων απορριμμάτων και των μικροπλαστικών σε διεθνές επίπεδο·

123. υπογραμμίζει τη σημασία να απαιτείται η συμμόρφωση των εισαγόμενων στην ΕΕ πρωτογενών και δευτερογενών πρώτων υλών με πρότυπα που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ανθρώπινη υγεία και την προστασία του περιβάλλοντος και είναι ισοδύναμα με τα ενωσιακά πρότυπα, μεταξύ άλλων μέσω της επικείμενης νομοθετικής πρότασης της Επιτροπής για τη βιώσιμη εταιρική διακυβέρνηση και τη δέουσα επιμέλεια, και να διασφαλίζονται ίσοι όροι ανταγωνισμού στις βασικές αλυσίδες προμήθειας της ΕΕ· τονίζει τη σημασία να διασφαλιστεί η συνεκτικότητα των εσωτερικών και εξωτερικών πολιτικών της Ένωσης όσον αφορά τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και του σχεδίου δράσης για την κυκλική οικονομία, μεταξύ άλλων στις εξωτερικές σχέσεις της Ένωσης και στις συμφωνίες εξωτερικού εμπορίου·

124. καλεί τους Ευρωπαίους παραγωγούς να αναλαμβάνουν την ευθύνη όταν πωλούν προϊόντα σε τρίτες χώρες, και προτείνει να δεσμευτούν οι συμφεροντούχοι του βιομηχανικού κλάδου να επεκτείνουν την ευθύνη του παραγωγού ώστε να καλύπτει την οργάνωση ή τη χρηματοδότηση της χωριστής συλλογής των προϊόντων τους όταν απορρίπτονται σε τρίτες χώρες· καλεί επίσης τους παραγωγούς να αντιμετωπίσουν τις ασυνέπειες όσον αφορά την ποιότητα των εξαγόμενων προϊόντων και των προϊόντων που πωλούνται στην αγορά της ΕΕ·

125. υποστηρίζει την Επιτροπή να προωθήσει πολυμερείς συζητήσεις για τα βιώσιμα επίπεδα χρήσης των πόρων και τα όρια του πλανήτη, συμπεριλαμβανομένης της διερεύνησης επιστημονικά τεκμηριωμένων στόχων για τη χρήση των πόρων·

126. υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη να εφαρμοστεί η Ατζέντα του 2030 σε ζητήματα που συνδέονται με την ενίσχυση της διεθνούς διαχείρισης και προστασίας από τις βλάβες στην υγεία και το περιβάλλον που προκαλούνται από χημικές ουσίες· τονίζει ιδιαίτερα τη σημασία της συνεχιζόμενης διαδικασίας στο πλαίσιο της στρατηγικής προσέγγισης για τη διεθνή διαχείριση των χημικών ουσιών (SAICM), ώστε να καταρτιστεί ένα ισχυρό πλαίσιο για τη χρηστή διαχείριση των χημικών ουσιών και των αποβλήτων μετά το 2020 στην 5ηΔιεθνή Διάσκεψη για τη διαχείριση χημικών ουσιών (ICCM 5) που θα πραγματοποιηθεί τον Ιούλιο του 2021 στη Βόννη·

127. καλεί επιτακτικά την Επιτροπή να προωθήσει δείκτες για την αποδοτική χρήση των πόρων μέσω διεθνών διασκέψεων, προκειμένου να καταστεί δυνατή η συγκρισιμότητα μεταξύ βιομηχανιών και οικονομιών και να διασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού, και να υποστηρίξει τον διάλογο και τη συνεργασία με τρίτες χώρες·

128. δεδομένης της παραδοχής ότι οι πόροι της Γης είναι πεπερασμένοι, θα πρέπει να διοργανωθεί διεθνής διάσκεψη για την επάρκεια των πόρων, όπου θα πραγματοποιηθούν συζητήσεις σχετικά με την πρόσβαση και τις επιπτώσεις της χρήσης των πόρων, με γνώμονα τη βιωσιμότητα και την ισότητα·

129. υπενθυμίζει ότι, εκτός από τη θέσπιση μέτρων για την επίτευξη του στόχου της ΕΕ για κλιματική ουδετερότητα έως το 2050, είναι απαραίτητο να αντιμετωπιστεί το αποτύπωμα άνθρακα στην ενωσιακή ζήτηση για εισαγόμενα προϊόντα· καλεί την Επιτροπή να εντοπίσει και να εξαλείψει τους φραγμούς στην πράσινη ανάπτυξη και την οικολογική καινοτομία, καθώς και τους φραγμούς που εμποδίζουν ή περιορίζουν την πρόσβαση στην αγορά για κυκλικά προϊόντα και υπηρεσίες από χώρες εκτός της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει τις δυνατότητες και τα οφέλη που έχει η άρση των δασμολογικών και μη δασμολογικών φραγμών για ορισμένα προϊόντα και υπηρεσίες, προκειμένου να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη της κυκλικής οικονομίας, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο της εν εξελίξει αναθεώρησης του συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων (ΣΓΠ) της ΕΕ· προτρέπει, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή να συμπεριλάβει τη διάσταση της κυκλικής οικονομίας στις διαπραγματεύσεις σχετικά με τη Συμφωνία για τα Περιβαλλοντικά Αγαθά, οι οποίες θα πρέπει να εντατικοποιηθούν· καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη τις ειδικές ανάγκες των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) της ΕΕ, να βοηθήσει τις ΜΜΕ να ενσωματώσουν την κυκλική οικονομία στο επιχειρηματικό τους μοντέλο, μεταξύ άλλων μέσω κινήτρων, και να τις στηρίξει στην εφαρμογή επιχειρηματικών στρατηγικών για την εξαγωγή κυκλικών προϊόντων, ιδίως με τη θέσπιση εργαλείου εκτίμησης επικινδυνότητας όσον αφορά τους κανόνες καταγωγής, όπως εξετάζεται επί του παρόντος από την Επιτροπή· καλεί την Επιτροπή να αναλάβει ηγετικό ρόλο στο πλαίσιο του ΠΟΕ, ώστε να αντιμετωπίζονται τα προϊόντα με βάση την περιεκτικότητά τους σε άνθρακα και έτσι να εξασφαλίζονται ίσοι όροι ανταγωνισμού σε ρυθμιστικό επίπεδο·

130. θεωρεί ότι, προκειμένου η σχετική νομοθεσία της ΕΕ για την κυκλική οικονομία να μην συσχετίζεται με την έννοια του εμπορικού φραγμού, πρέπει οι εμπορικές συμφωνίες να περιλαμβάνουν νομικά άρτιες διατάξεις·

131. τονίζει ότι μια στρατηγική εμπορική πολιτική αποτελεί βασικό εργαλείο για την προώθηση της μετάβασης στην κυκλική οικονομία και του θεματολογίου της ΕΕ και των Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη σε παγκόσμιο επίπεδο έως το 2030, και υπογραμμίζει, επομένως, τη σημασία να διασφαλιστεί ότι οι εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες ευθυγραμμίζονται με τις πολιτικές για την κυκλική οικονομία·

132. προτρέπει την Επιτροπή να συμμετάσχει σε ανοικτό και διαφανή διάλογο και να συνεργαστεί με τους εμπορικούς εταίρους της ΕΕ για την περαιτέρω στήριξη των στόχων της κυκλικής οικονομίας· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταβάλουν περαιτέρω προσπάθειες σε διεθνή φόρουμ (ΔΗΕΕΑ, ΠΟΕ, G20, G7) για την επιδίωξη του θεματολογίου της ΕΕ για την κυκλική οικονομία, και να διασφαλίσουν, από κοινού με τους διεθνείς εταίρους, ίσους όρους ανταγωνισμού σε παγκόσμιο επίπεδο, διερευνώντας την έννοια του ψηφιακού διαβατηρίου, ώστε να ενισχυθεί η διαθεσιμότητα δεδομένων που συνδέονται με το περιεχόμενο, το αποτύπωμα άνθρακα και την ανακυκλωσιμότητα των προϊόντων, να βελτιωθεί η κυκλικότητα, και να προωθηθούν η διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού και οι βιώσιμες καταναλωτικές επιλογές· προτείνει επίσης, στο πλαίσιο αυτό, να συνεργαστεί η Επιτροπή με τους αρμόδιους πολυμερείς οργανισμούς για την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με ένα διεθνές σήμα, το οποίο θα είναι εύκολα κατανοητό για τους καταναλωτές και θα υποδεικνύει κατά πόσον ένα προϊόν μπορεί να ανακυκλωθεί· τονίζει ακόμη ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στον τρόπο με τον οποίον οι λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες-εταίροι μπορούν να συμμετάσχουν στην κυκλική οικονομία και να επωφεληθούν από αυτήν· καλεί την Επιτροπή να ενσωματώσει τις αρχές της κυκλικής οικονομίας ιδίως στη στρατηγική της «Προς μια ολοκληρωμένη στρατηγική με την Αφρική»· καλεί την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει τη βοήθεια για το εμπόριο και το ΣΓΠ+ για να βοηθήσει τις αναπτυσσόμενες χώρες να υιοθετήσουν πρακτικές κυκλικής οικονομίας, συμπεριλαμβανομένων προτύπων για τα προϊόντα·

°

° °

133. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Το 2050 θα φτάσουμε στο σημείο να καταναλώνουμε σαν να υπήρχαν τρεις πλανήτες Γη. Δεδομένου ότι οι φυσικοί μας πόροι είναι πεπερασμένοι και το κλίμα μας αλλάζει, είναι αναγκαίο να απομακρυνθούμε από την τρέχουσα κοινωνία που βασίζεται στην αρχή «πάρε-φτιάξε-πέτα το» και να επιδιώξουμε μια κυκλική οικονομία. Σήμερα, η Ευρώπη βρίσκεται εν μέσω της ανάκαμψης από μια άνευ προηγουμένου κρίση στον τομέα της υγείας και της οικονομίας, η οποία αποκάλυψε την ευπάθεια των πόρων και των αξιακών αλυσίδων μας. Θα πρέπει να αξιοποιήσουμε τη δυναμική της συγκυρίας και να αντιμετωπίσουμε τα εμπόδια που παρακωλύουν την επιτυχία των κυκλικών λύσεων.

Το νέο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία (CEAP 2.0) είναι ενσωματωμένο στους στόχους για το κλίμα που συμφωνήθηκαν στην Πράσινη Συμφωνία και στη Συμφωνία του Παρισιού. Ενώ το πρώτο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία του 2015 επικεντρώθηκε στην ανακυκλωσιμότητα των προϊόντων, το δεύτερο δίνει έμφαση στις προληπτικές δράσεις που πρέπει να αναληφθούν, ιδίως όσον αφορά την πρόληψη και τη διαχείριση των αποβλήτων. Το κριτήριο αναφοράς που όρισε η ολλανδική κυβέρνηση για τη μείωση της χρήσης των πόρων κατά 50 % έως το 2030 θα μπορούσε να αποτελέσει πηγή έμπνευσης για την ΕΕ[26].

Η κυκλική οικονομία όχι μόνο θα μειώσει δραστικά τις εκπομπές CO2 της ΕΕ, αλλά θα τονώσει επίσης την οικονομική ανάπτυξη και θα δημιουργήσει ευκαιρίες απασχόλησης, τις οποίες χρειάζεται η Ευρώπη για να ανακάμψει. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, το CEAP 2.0 θα μπορούσε να δημιουργήσει 700.000 θέσεις εργασίας σε ολόκληρη την ΕΕ έως το 2030, ενώ το ΑΕγχΠ της ΕΕ αναμένεται να αυξηθεί κατά 0,5 %[27]. Η κυκλική οικονομία θα μπορούσε να στηρίξει την περαιτέρω ψηφιοποίηση της κοινωνίας μας και την αναβάθμιση μιας οικονομίας πλήρους μίσθωσης, με το μοντέλο του προϊόντος ως υπηρεσίας (PaaS) να αποτελεί ένα από τα βασικά επιχειρηματικά μοντέλα του σχεδίου δράσης.

Επί του παρόντος, η παραγωγή υλικών που χρησιμοποιούμε καθημερινά ευθύνεται για το 45 % των εκπομπών CO2. Για να μετασχηματιστεί ριζικά η οικονομία μας σε κυκλική, χρειαζόμαστε μια ολιστική προσέγγιση, βασισμένη σε κατάλληλες εκτιμήσεις, προκειμένου να δημιουργήσουμε μια επιστημονικά τεκμηριωμένη διαδικασία χάραξης πολιτικής. Οι αρχές της κυκλικότητας και της βιωσιμότητας πρέπει να διασφαλιστούν σε όλα τα στάδια της αξιακής αλυσίδας, ώστε να στεφθεί με επιτυχία το CEAP 2.0. Ταυτόχρονα, η καινοτομία είναι καίριας σημασίας, καθώς το κυκλικό μοντέλο βασίζεται σε νέες, συχνά ψηφιακές, τεχνολογίες.

Ένα πλαίσιο πολιτικής για βιώσιμα προϊόντα

Το CEAP 2.0 θα πρέπει να προσπαθήσει να αντιστρέψει την καμπύλη του ανταγωνισμού προς τα κάτω (υποβαθμιστική ανακύκλωση) σε ανταγωνισμό προς την κορυφή (αναβαθμιστική ανακύκλωση). Πρέπει να αναζητήσουμε νέες τεχνολογίες στις οποίες να επενδύσουμε ώστε να εξασφαλιστεί ότι η ποιότητα ενός ανακυκλωμένου προϊόντος είναι η ίδια με εκείνη ενός προϊόντος που κατασκευάζεται από παρθένο υλικό.

Η έκθεση υποστηρίζει πλήρως τον στόχο της Επιτροπής για έμφαση στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα των προϊόντων, δεδομένου ότι το 80 % των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των προϊόντων καθορίζονται στο στάδιο του σχεδιασμού. Ως εκ τούτου, η παρούσα έκθεση επικεντρώνεται όχι μόνο σε στόχους αποδοτικής χρήσης των πόρων ανά κατηγορία προϊόντων, αλλά και στην εισαγωγή ειδικών στόχων ανά προϊόν για το ανακυκλωμένο περιεχόμενο, διασφαλίζοντας παράλληλα τις επιδόσεις και την ασφάλειά τους, με βάση αξιόπιστες μεθόδους υπολογισμού.

Σε μια ψηφιοποιημένη κοινωνία, οι καταναλωτές και οι παραγωγοί ζητούν επικαιροποιημένες και ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τη βιωσιμότητα των προϊόντων τους και των πηγών τους. Η έκθεση υποστηρίζει τις πρωτοβουλίες της Επιτροπής για την πρόβλεψη ψηφιακών διαβατηρίων προϊόντων. Η εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων θα πρέπει επίσης να λαμβάνει υπόψη τα ανταλλακτικά, τα ημικατεργασμένα προϊόντα, την ανακυκλωσιμότητα, και τις επιπτώσεις του κύκλου ζωής ενός προϊόντος.

Ενδυνάμωση των καταναλωτών και των αγοραστών του δημόσιου τομέα

Επί του παρόντος, μόνο το 14 % του ΑΕγχΠ της ΕΕ αντιπροσωπεύει την αγοραστική δύναμη των δημόσιων αρχών. Η Επιτροπή θα πρέπει να δώσει το παράδειγμα θεσπίζοντας ελάχιστα υποχρεωτικά κριτήρια και στόχους για τις πράσινες δημόσιες συμβάσεις. Υπό την έννοια αυτή, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα μπορούσαν να διαδραματίσουν τον ρόλο του «αρχικού πελάτη». Ένα άλλο βασικό στοιχείο είναι η ενίσχυση των δικαιωμάτων των καταναλωτών με την πρωτοβουλία για το «δικαίωμα επισκευής».

Κυκλικότητα στην παραγωγική διαδικασία

Μια κυκλική παραγωγική διαδικασία θα πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο της βιομηχανικής στρατηγικής της ΕΕ και να αποτελεί βασικό παράγοντα για τη μετάβαση σε μια ανταγωνιστική και κλιματικά ουδέτερη βιομηχανική βάση. Τα υλικά που προέρχονται από βιώσιμες πηγές έχουν τεράστιες δυνατότητες και υποστηρίζουν την περαιτέρω ανάπτυξη του σχεδίου δράσης για τη βιοοικονομία.

Η επίτευξη κυκλικότητας στις παραγωγικές διαδικασίες θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει να επενδύσουν σε καινοτόμες εξελίξεις, εστιάζοντας ειδικότερα στην ενισχυμένη ανακύκλωση και στις ψηφιακές τεχνολογίες, προκειμένου να στηριχθεί η κυκλική οικονομία και να καταστεί δυνατή η παρακολούθηση των πόρων.

Οι επενδύσεις δεν θα πρέπει να εστιάζουν αποκλειστικά σε τελικά προϊόντα, αλλά να κατευθύνονται επίσης προς ημικατεργασμένα προϊόντα, καθώς και αυτά αποτελούν σημαντικούς παράγοντες διευκόλυνσης.

Αξιακές αλυσίδες βασικών προϊόντων

Η παρούσα έκθεση υποστηρίζει την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με την επιλογή επτά τομέων ως βασικών αξιακών αλυσίδων στο πλαίσιο του CEAP 2.0, ήτοι: ηλεκτρονικά είδη και ΤΠΕ· συσσωρευτές και οχήματα· συσκευασία· πλαστικά· κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα· κατασκευές και κτίρια· τρόφιμα, νερό και θρεπτικές ουσίες. Οι τομείς αυτοί έχουν τεράστιο δυναμικό και θα έχουν σημαντικό αντίκτυπο στη δημιουργία μιας πλήρως αναπτυγμένης κυκλικής οικονομίας.

Βλέπουμε μια ισχυρή ώθηση από τις ΜΜΕ και τους παράγοντες της βιομηχανίας να πραγματοποιήσουν τον μετασχηματισμό σε μια κυκλική οικονομία, αν και πολλοί από αυτούς αντιμετωπίζουν διοικητικά ή νομοθετικά εμπόδια. Επιπλέον, η συνεχιζόμενη πανδημία επηρέασε σε βάθος τους επιλεγμένους τομείς. Το CEAP 2.0 θα αποτελέσει την οδό προς μια ανθεκτική ανάκαμψη και μια νέα περίοδο οικονομικής ευημερίας.

Ηλεκτρονικά είδη και ΤΠΕ

Το CEAP 2.0 προτείνει τη θέσπιση μιας πρωτοβουλίας για την κυκλική διαχείριση των ηλεκτρονικών προϊόντων, η οποία θα προωθήσει τη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των προϊόντων μέσω της δυνατότητας επαναχρησιμοποίησης, επισκευής και αναβάθμισης. Η ορθή εφαρμογή των υποδομών ανακύκλωσης θα διαδραματίσει καίριο ρόλο στην ανάπτυξη μιας κυκλικής βιομηχανίας ΤΠΕ.

Συσσωρευτές και οχήματα

Η παρούσα έκθεση αναμένει τις προτάσεις της Επιτροπής σχετικά με την οδηγία για τους συσσωρευτές και την οδηγία για τις υποδομές εναλλακτικών καυσίμων, ιδίως όσον αφορά πτυχές που συνδέονται με τον οικολογικό σχεδιασμό, τη βελτίωση της συλλογής, της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης, την ανάκτηση πολύτιμων υλικών, την ενημέρωση των καταναλωτών, τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του κύκλου ζωής, και τη βιώσιμη προμήθεια πρώτων υλών. Είναι αναγκαίο να εφαρμοστούν η καθαρή κινητικότητα και πολιτικές για τις πρώτες ύλες κρίσιμης σημασίας.

Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα

Μια νέα ολοκληρωμένη στρατηγική της ΕΕ για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα θα είναι καίριας σημασίας για την αντιμετώπιση τόσο των περιβαλλοντικών όσο και των κοινωνικών επιπτώσεων του τομέα. Η Επιτροπή θα πρέπει να προτείνει στοχευμένα μέτρα στο πλαίσιο της βιώσιμης πολιτικής για τα προϊόντα του κλωστοϋφαντουργικού τομέα, ώστε να αντιμετωπίσει την παρουσία μικροπλαστικών στα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, δεδομένου ότι οι αριθμοί κυμαίνονται μεταξύ 1 και 35 % στα θαλάσσια απορρίμματα, καθώς και εναρμονισμένα συστήματα μέτρησης και πρόληψης για τον έλεγχο της σκόπιμης ή ακούσιας ελευθέρωσης μικροϊνών.

Πλαστικά

Μαζί με τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, τα ελαστικά και τα πλαστικά σφαιρίδια, τα πλαστικά είναι οι σημαντικότεροι παράγοντες που συμβάλλουν στην παρουσία πρωτογενών μικροπλαστικών στο περιβάλλον, ενώ ακόμη μεγαλύτερο μέρος της ρύπανσης αυτής προέρχεται από την αποδόμηση των μακροπλαστικών που απορρίπτονται στο θαλάσσιο περιβάλλον.

Συσκευασία

Η συσκευασία αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ασφάλεια και την υγιεινή των προϊόντων, ιδίως στον τομέα των τροφίμων και των ποτών. Ωστόσο, λαμβανομένης υπόψη της ιεράρχησης των αποβλήτων, η εστίαση της πολιτικής θα πρέπει να στραφεί προς την επαναχρησιμοποίηση των συσκευασιών. Ταυτόχρονα, η συσκευασία θα πρέπει να είναι ελάχιστη, διασφαλίζοντας παράλληλα την ποιότητα και την ασφάλεια του προϊόντος. Η παρούσα έκθεση καλεί επίσης τη βιομηχανία να δεσμευτεί για μείωση κατά 50 % όλων των συσκευασιών, λαμβάνοντας υπόψη την προοπτική αντικατάστασης των πλαστικών υλών με βιώσιμα και ανανεώσιμα ή ανακυκλώσιμα υλικά έως το 2030.

Κατασκευές και κτίρια

Ο κατασκευαστικός τομέας αντιμετωπίζει δύο προκλήσεις, οι οποίες συμβαίνουν ταυτόχρονα: η ταχεία αστικοποίηση και η αύξηση του πληθυσμού θα οδηγήσουν σε αύξηση του αριθμού των κτιρίων, ενώ τα σημερινά κτίρια έχουν τεράστια ανάγκη ανακαίνισης και βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και χρήσης τους[28]. Η Επιτροπή πρέπει στις νομοθετικές της προτάσεις να δώσει προτεραιότητα στο κύμα ανακαίνισης, εκφράζει δε την ελπίδα ότι θα επανεξετάσει τις μεγαλύτερες ροές αποβλήτων, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη την οικονομική προσιτότητα και τη σκοπιμότητα της πρότασης.

Τρόφιμα, νερό και θρεπτικές ουσίες

Η παρούσα έκθεση υποστηρίζει τις νομοθετικές πρωτοβουλίες για την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης των λυμάτων στις γεωργικές διαδικασίες. Η επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων αστικών λυμάτων μπορεί να αντιμετωπίσει τη λειψυδρία εξασφαλίζοντας το νερό από ανάκτηση για γεωργική άρδευση. Θα πρέπει ακόμη η Επιτροπή να εξετάσει το κλείσιμο του κύκλου των γεωργικών θρεπτικών ουσιών και να επιτύχει τον στόχο της μείωσης κατά το ήμισυ της σπατάλης τροφίμων έως το 2030.

Λιγότερα απόβλητα, μεγαλύτερη αξία

Το 2035, η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με αυστηρές προθεσμίες για τον στόχο της ανακύκλωσης του 65 % των αστικών αποβλήτων και του μέγιστου ποσοστού υγειονομικής ταφής του 10 %. Η ΕΕ θα πρέπει να θέσει στόχους για την πρόληψη των αποβλήτων και να απομακρυνθεί από την υγειονομική ταφή αποβλήτων εφόσον υπάρχουν βιώσιμες εναλλακτικές τεχνολογίες για τη διαχείριση των αποβλήτων.

Να γίνει η κυκλικότητα λειτουργική για τους πολίτες, τις περιφέρειες και τις πόλεις

Η κυκλική οικονομία δεν θα ευδοκιμήσει με προσέγγιση από την κορυφή προς τη βάση, έχει δε ανάγκη να πρωτοστατήσουν οι τοπικές κοινότητες και οι περιφερειακές αρχές στην υλοποίηση του CEAP 2.0. Ωστόσο, η Επιτροπή θα πρέπει να προωθήσει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά την αποκομιδή αποβλήτων και τις νέες υποδομές διαλογής.

Ηγετικές προσπάθειες σε παγκόσμιο επίπεδο

Κατά τον χρόνο σύνταξης του παρόντος εγγράφου, υπάρχουν και άλλες νομοθετικές προτάσεις που θα διαδραματίσουν καίριο ρόλο στην ανάπτυξη του CEAP 2.0. Πρώτον, είναι αναγκαίο να εφαρμοστούν οι πρόσφατες τροποποιήσεις της Σύμβασης της Βασιλείας για το εμπόριο πλαστικών αποβλήτων. Δεύτερον, η έκθεση υποστηρίζει τη φιλοδοξία της Επιτροπής να αναθεωρήσει τον κανονισμό για τις μεταφορές αποβλήτων, όπου εξετάζεται το ενδεχόμενο περιορισμού των μεταφορών αποβλήτων. Η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο οικονομικών κινήτρων για την ανάσχεση των εξαγωγών. Η παρούσα έκθεση προτείνει επίσης μια νέα ιδέα: να δεσμευτεί η βιομηχανία όσον αφορά προγράμματα για την αντιστάθμιση των αποβλήτων, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ροή δευτερογενών υλικών.


 

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (4.12.2020)

<CommissionInt>προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων</CommissionInt>


<Titre>σχετικά με το νέο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία</Titre>

<DocRef>(2020/2077(INI))</DocRef>

Συντάκτρια γνωμοδότησης (*): <Depute>Patrizia Toia</Depute>

(*) Συνδεδεμένη επιτροπή – άρθρο 57 του Κανονισμού

 


ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές της κυκλικής οικονομίας θα πρέπει να αποτελούν το βασικό στοιχείο κάθε ευρωπαϊκής και εθνικής βιομηχανικής πολιτικής, καθώς και των εθνικών σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας των κρατών μελών στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανακοίνωση της Επιτροπής  με τίτλο «Ένα νέο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία» (COM(2020)0098)  αναγνωρίζει τον πρωτοποριακό ρόλο των επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας στη δημιουργία θέσεων εργασίας που συνδέονται με την κυκλική οικονομία·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυκλική οικονομία αποδείχθηκε απαραίτητη κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, ιδίως σε τομείς όπως η συσκευασία τροφίμων και φαρμακευτικών προϊόντων, και η αποκομιδή και επεξεργασία αποβλήτων·

1. χαιρετίζει το νέο σχέδιο δράσης της Επιτροπής για την κυκλική οικονομία, το οποίο θα συμβάλει στην επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050 το αργότερο και το οποίο αποσυνδέει την οικονομική ανάπτυξη από τη χρήση των πόρων· υπογραμμίζει ότι μια πραγματικά κυκλική οικονομία βασίζεται στο θεματολόγιο μηδενικής ρύπανσης και στην ιεράρχηση των αποβλήτων· τονίζει ότι η απόδοση προτεραιότητας στην πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων, ο «σχεδιασμός των αποβλήτων», η μείωση της χρήσης πόρων και ενέργειας, καθώς και τα οφέλη για τους καταναλωτές πρέπει να καθοδηγούν το νέο πλαίσιο πολιτικής για βιώσιμα προϊόντα και πρέπει να βοηθήσει την Ένωση να αποσυνδέσει περαιτέρω την οικονομική ανάπτυξη από τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις· υπογραμμίζει ότι σχεδόν το ήμισυ της εξοικονόμησης ενέργειας που θα επιτευχθεί έως το 2020 οφείλεται στην εφαρμογή της οδηγίας 2009/125/ΕΚ («Οδηγία για τον οικολογικό σχεδιασμό»)· τονίζει ότι ορισμένα προϊόντα, τα οποία είναι πολύ σημαντικά από την άποψη της ενεργειακής τους χρήσης, δεν έχουν ακόμη υπαχθεί σε κανόνες οικολογικού σχεδιασμού· σημειώνει περαιτέρω ότι ορισμένα άλλα προϊόντα που καλύπτονται από κανόνες οικολογικού σχεδιασμού είναι απαρχαιωμένα και θα πρέπει να επικαιροποιηθούν· χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να αναθεωρήσει την οδηγία για τον οικολογικό σχεδιασμό· πιστεύει ότι μια ευρύτερη πολιτική οικολογικού σχεδιασμού μπορεί να αποτελέσει ένα από τα βασικά στοιχεία της ευρωπαϊκής δράσης στον τομέα της κυκλικής οικονομίας και να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην πράσινη ανάκαμψη· τονίζει, ωστόσο, ότι η διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της θα πρέπει να συνδυαστεί με μέτρα που στοχεύουν στην επίτευξη περαιτέρω κερδών ενεργειακής απόδοσης χάρη σε συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα και υπηρεσίες· επιμένει ότι η επέκταση του πεδίου εφαρμογής θα πρέπει να καλύπτει όχι μόνο προϊόντα αλλά και δομές, όπως κέντρα δεδομένων ή υπηρεσίες, όπως αυτές που χρησιμοποιούνται για την παροχή υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους, τη βιομηχανία παιχνιδιών ή τη μετάδοση συνεχούς ροής· ζητεί από την Επιτροπή να διερευνήσει το ενδεχόμενο θέσπισης στόχων επαναχρησιμοποίησης·

2. υπογραμμίζει ότι η έρευνα για ασφαλή και κυκλικά υλικά, χημικές ουσίες, διεργασίες, τεχνολογίες και προϊόντα, και καινοτόμα επιχειρηματικά μοντέλα, καθώς και για τη βιομηχανική επέκτασή τους και την αφομοίωσή τους από την κοινωνία, μπορεί να παράσχει στις ευρωπαϊκές εταιρείες ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε παγκόσμιο επίπεδο, μειώνοντας την εξάρτησή τους από σπάνιους φυσικούς πόρους και δημιουργώντας νέες ροές εσόδων, ωφελώντας παράλληλα τους ανθρώπους και το περιβάλλον· πιστεύει ότι η διαφοροποίηση, η διαφοροποίηση και η ενίσχυση της βιωσιμότητας όσο το δυνατόν περισσότερων αξιακών αλυσίδων θα καταστήσει τα ευρωπαϊκά βιομηχανικά οικοσυστήματα πιο ανθεκτικά, ανταγωνιστικά και κερδοφόρα, και θα προαγάγει τη στρατηγική αυτονομία της ΕΕ· τονίζει τις μεγάλες δυνατότητες συμπληρωματικότητας μεταξύ μιας πραγματικά φιλόδοξης ευρωπαϊκής βιομηχανικής στρατηγικής, ιδίως όσον αφορά τον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση μιας ισχυρής παραδοσιακής βιομηχανικής βάσης και τη δημιουργία μιας γνήσιας κυκλικής οικονομίας· τονίζει ότι θα μπορούσαν να επιτευχθούν σημαντικές μειώσεις των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στον βιομηχανικό τομέα με την αύξηση της αποδοτικότητας των υλικών, την ανάπτυξη της ανακύκλωσης και τη χρήση ανακυκλωμένων προϊόντων και την παραγωγή ανθεκτικών αγαθών με υψηλή προστιθέμενη αξία· τονίζει, εν προκειμένω, τη σημασία της σημαντικής αύξησης της προτεραιότητας και της χρηματοδότησης της έρευνας για την πρόληψη των αποβλήτων, την επαναχρησιμοποίηση, την επισκευασιμότητα, τη δυνατότητα αναβάθμισης και την ανακατασκευή προϊόντων και αξιακών αλυσίδων, καθώς και κυκλικών επιχειρηματικών μοντέλων και υποδομών προϊόντων·

Έρευνα

3. τονίζει τη σημασία της βελτίωσης της πρόσβασης σε κονδύλια για έργα έρευνας και καινοτομίας σχετικά με την κυκλική οικονομία· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να κατευθύνει τις δραστηριότητες του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» προς τη στήριξη της έρευνας και της καινοτομίας για:

 διεργασίες και τεχνολογίες ανακύκλωσης·

 την αποδοτική χρήση των πόρων των βιομηχανικών διεργασιών·

 καινοτόμα και βιώσιμα υλικά, προϊόντα, διεργασίες, τεχνολογίες και υπηρεσίες, καθώς και τη βιομηχανική τους κλιμάκωση·

 τη βιοοικονομία, μέσω της καινοτομίας βιολογικής βάσης που περιλαμβάνει την ανάπτυξη υλικών και προϊόντων βιολογικής προέλευσης·

 τους δορυφόρους γεωσκόπησης, δεδομένου ότι μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην παρακολούθηση της ανάπτυξης μιας κυκλικής οικονομίας, αξιολογώντας την πίεση που ασκείται σε παρθένες πρώτες ύλες και στα επίπεδα εκπομπών·

4. επισημαίνει τον ρόλο που διαδραματίζουν οι κοινότητες γνώσης και καινοτομίας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας, οι οποίες συσπειρώνουν πανεπιστήμια, ερευνητικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις, ιδίως ΜΜΕ, με σκοπό την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων και πρωτοβουλιών για την κυκλική οικονομία, κάτι που αναμένεται να είναι ένα από τα βασικά εργαλεία για την επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας·

5. υποστηρίζει την πρωτοβουλία της Επιτροπής να διασφαλίσει ότι οι κοινότητες γνώσης και καινοτομίας του ΕΙΤ θα είναι πιο ανοιχτές στις ΜΜΕ και θα αυξήσουν τις ευκαιρίες τους να συμμετέχουν σε τοπικά οικοσυστήματα καινοτομίας προς όφελος της ψηφιακής και της πράσινης μετάβασης·

6. τονίζει ότι είναι σημαντικό να προωθηθούν οι ερευνητικές προσπάθειες στον τομέα της φιλικής προς το περιβάλλον και το κλίμα και ενεργειακά αποδοτικής χημικής ανακύκλωσης, η οποία, σε συνδυασμό με την οργανική και τη μηχανική ανακύκλωση, θα συμπληρώσει ένα τεχνολογικά ουδέτερο πλαίσιο. υπογραμμίζει ότι τέτοιες προσπάθειες θα πρέπει να εστιάζονται στην αναβαθμιστική ανακύκλωση και να στοχεύουν στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και στην απομάκρυνση επικίνδυνων ουσιών, και στη διασφάλιση μη μολυσμένου ανακυκλωμένου υλικού και της ορθής επεξεργασίας των καταλοίπων με τεχνολογίες χημικής ανακύκλωσης· θεωρεί ότι οποιαδήποτε διεργασία παραγωγής ενέργειας από απόβλητα δεν πρέπει να θεωρείται χημική ανακύκλωση·

7. παρατηρεί ότι σχεδόν το ένα τέταρτο των ΜΜΕ στην Ευρώπη επιτρέπουν ήδη τη μετάβαση προς πιο βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα αλλά, από την άλλη πλευρά, το ένα τρίτο εξ αυτών έχουν αναφέρει ότι αντιμετωπίζουν σύνθετες διοικητικές και νομικές διαδικασίες όταν προσπαθούν να καταστήσουν την επιχείρησή τους αποδοτικότερη ως προς τη χρήση των πόρων· καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειές της για να καταστήσει περισσότερες ΜΜΕ και πολύ μικρές επιχειρήσεις κατάλληλες για την κυκλική οικονομία, στηρίζοντάς τις με κατάλληλα προγράμματα παροχής κινήτρων και με χρηματοδοτικά εργαλεία, ανάπτυξη ικανοτήτων, επίσης σε επίπεδο διαχειριστικών δεξιοτήτων, ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και τεχνικής βοήθειας, καθώς και μειώνοντας τον διοικητικό και νομικό τους φόρτο· επισημαίνει ότι, μεταξύ άλλων, τα νέα κυκλικά επιχειρηματικά μοντέλα, καθώς και το «δικαίωμα επισκευής», όπως προβλέπεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ένα νέο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία», θα είναι ευεργετικά για τους καταναλωτές, θα αποτρέψουν την παραγωγή νέων υλικών προϊόντων και θα ενθαρρύνουν τις ΜΜΕ να εισέλθουν στην αγορά επισκευών·

8. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει και να προωθήσει μια σειρά εργαλείων για τις ΜΜΕ, τα οποία θα στοχεύουν σε βιώσιμες εταιρικές πολιτικές, μεταξύ άλλων την εταιρική κοινωνική και περιβαλλοντική ευθύνη, τη βιώσιμη λογιστική και υποβολή εκθέσεων, καθώς και εργαλεία για την εφαρμογή μοντέλων κυκλικής παραγωγής και κατανάλωσης και χαμηλών αποβλήτων, βιώσιμων αλυσίδων εφοδιασμού και ενεργειακών ελέγχων·

9. πιστεύει ότι ο θετικός ρόλος που διαδραματίζουν οι επιχειρήσεις της κοινωνικής οικονομίας, οι οποίες προετοιμάζουν το έδαφος για μοντέλα κυκλικής οικονομίας, θα πρέπει να αποτελέσει πηγή έμπνευσης για άλλες εταιρείες, και ότι οι εν λόγω βέλτιστες πρακτικές θα πρέπει και να καταστούν πιο ορατές και να υποστηριχθούν επαρκώς μέσω στοχευμένων κινήτρων·

Ψηφιακή μετάβαση

10. αναγνωρίζει ότι η ψηφιοποίηση μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση της εφαρμογής των αρχών της κυκλικής οικονομίας· παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να μεγιστοποιήσουν και να αξιοποιήσουν πλήρως τις συνέργειες μεταξύ της ψηφιοποίησης και της κυκλικής οικονομίας σε τομείς στους οποίους μια ψηφιακή οικονομία μπορεί να προσφέρει λύσεις για τη μείωση του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος, ενισχύοντας παράλληλα την πράσινη μετάβαση και, στο πλαίσιο αυτό, καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει μεθοδολογία για την παρακολούθηση και την ποσοτικοποίηση του αυξανόμενου περιβαλλοντικού αντικτύπου των ψηφιακών τεχνολογιών και των κέντρων δεδομένων, και να προτείνει μέτρα για τη διασφάλιση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας των ψηφιακών λύσεων, θέτοντας την ενεργειακή απόδοση και την κυκλική οικονομία στο επίκεντρο τους, καθώς και για να αντιμετωπιστεί το βραχυπρόθεσμο και μεσοπρόθεσμο κόστος των δίδυμων μεταβάσεων, της ψηφιακής και της οικολογικής, και προκειμένου να γίνουν δικαιότερες και περισσότερο συμπεριληπτικές· υπογραμμίζει τη σημασία του διαδικτύου των πραγμάτων, των συστημάτων προληπτικής συντήρησης, υπηρεσιοποίησης και υπηρεσιών προϊόντων για την επιτάχυνση νέων κυκλικών επιχειρηματικών μοντέλων· θεωρεί ότι η έγκαιρη ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας θα βοηθήσει την ΕΕ να γίνει παγκόσμιος ηγέτης στη χρήση ψηφιακά ενδυναμωμένων λύσεων· υπογραμμίζει ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να είναι ένας παράγοντας που καθιστά δυνατή και επισπεύδει τη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία, καθώς συμβάλλει στη δημιουργία ευκαιριών της κυκλικής οικονομίας με τη βελτίωση του σχεδιασμού, τη λειτουργία επιχειρηματικών μοντέλων και προϊόντων και τη βελτιστοποίηση των υποδομών·

11. ζητεί από την Επιτροπή να υποστηρίξει μια περιβαλλοντικά βιώσιμη ψηφιακή μετάβαση που θα βασίζεται στη μεγιστοποίηση της αξίας των δεδομένων με παράλληλη εξασφάλιση της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και στην ανάπτυξη ψηφιακών λύσεων που θα καθιστούν δυνατή τη βιώσιμη χρήση των πόρων και θα διατηρούν την αξία, την ανθεκτικότητα, τη δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης και τη δυνατότητα επισκευής των προϊόντων και των υλικών για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο διάστημα·

12. χαιρετίζει τον στόχο της Επιτροπής να επιτύχει υψηλής ενεργειακής απόδοσης, βιώσιμα και κλιματικά ουδέτερα κέντρα δεδομένων έως το 2030 και να δημιουργήσει έναν κοινό ευρωπαϊκό χώρο δεδομένων για ευφυείς κυκλικές εφαρμογές· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να προτείνει χωρίς καθυστέρηση τα αντίστοιχα ρυθμιστικά και άλλα απαραίτητα μέτρα, και να εφαρμόσει χωρίς καθυστέρηση μέσα διακυβέρνησης και αγοράς για να υποστηρίξει τη δημιουργία τυποποιημένης τεκμηρίωσης και διαφάνειας σχετικά με την κυκλικότητα, το περιβαλλοντικό και το κλιματικό αποτύπωμα των κέντρων δεδομένων και των δικτύων επικοινωνίας· επιμένει ότι αυτά τα νέα μέτρα και μέσα θα πρέπει να προωθούν την ενεργειακή απόδοση και την αποδοτική χρήση των πόρων, καθώς και τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας· συμβουλεύει ότι τα εν λόγω μέτρα και μέσα θα πρέπει επίσης να στοχεύουν στον μετριασμό του αντικτύπου των κέντρων δεδομένων στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας και του αποτυπώματος αερίων του θερμοκηπίου που προκαλείται από τη συμφόρηση του δικτύου·

13. ζητεί την καθιέρωση των ψηφιακών διαβατηρίων προϊόντων, τα οποία θα συνοδεύονται από κατάλληλες πλατφόρμες για τη συλλογή και τη διατήρηση των δεδομένων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού χώρου δεδομένων· τονίζει ότι τα εν λόγω διαβατήρια και οι πλατφόρμες θα πρέπει να περιέχουν δεδομένα σε διαλειτουργικές και επαναχρησιμοποιήσιμες μορφές και ότι οι πληροφορίες θα πρέπει να είναι σαφείς, αξιόπιστες και εύκολα διαθέσιμες σε όλους τους παράγοντες της αγοράς· ζητεί από την Επιτροπή να θεσπίσει ψηφιακά διαβατήρια προϊόντων, που παρέχουν πληροφορίες για την περιεκτικότητα σε υλικά και χημικές ουσίες, τις επιδόσεις κυκλικότητας, όπως τη διάρκεια ζωής του προϊόντος, την επισκευασιμότητα και διαθεσιμότητα ανταλλακτικών και τον αντίκτυπο άνθρακα όπως και τον περιβαλλοντικό και κοινωνικό αποτύπωμα των προϊόντων και των υλικών, συμπεριλαμβανομένων των δευτερογενών πρώτων υλών, που διατίθενται στην αγορά της ΕΕ·

Δευτερογενείς και κρίσιμες πρώτες ύλες

14. τονίζει ότι η διαθεσιμότητα κρίσιμων και δευτερογενών πρώτων υλών αποτελεί στρατηγικό ζήτημα για τις ευρωπαϊκές βιομηχανίες και εργαλείο για τη διασφάλιση της στρατηγικής αυτονομίας και της ανταγωνιστικότητας της Ένωσης, καθώς και για τη διατήρηση θέσεων εργασίας στον μεταποιητικό τομέα· υποστηρίζει σθεναρά, επομένως, τη φιλοδοξία της Επιτροπής να δημιουργηθεί μια εύρυθμα λειτουργούσα αγορά δευτερογενών πρώτων υλών στην ΕΕ· τονίζει ότι η επίτευξη κύκλων καθαρών και ασφαλών υλικών είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη δημιουργία αξιόπιστης αγοράς δευτερογενών πρώτων υλών στην ΕΕ· πιστεύει ότι η βάση δεδομένων για τις ουσίες που προκαλούν ανησυχία σε αντικείμενα ή σε σύνθετα προϊόντα («βάση δεδομένων SCIP») που δημιουργήθηκε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA) θα τονώσει την καινοτομία στη βιομηχανία·

Ξυλεία και βιοοικονομία

15. υπενθυμίζει ότι ο δασικός τομέας μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη κυκλικών οικονομιών βιολογικής βάσης· ενθαρρύνει την Επιτροπή να διερευνήσει διάφορους μηχανισμούς, συμπεριλαμβανομένων μηχανισμών που βασίζονται στην αγορά, προκειμένου να δοθούν κίνητρα για τη χρήση ανανεώσιμων πρώτων υλών, συμπεριλαμβανομένων του ξύλου και των προϊόντων ξυλείας, προσφέροντας με τον τρόπο αυτό οφέλη για το κλίμα, προωθώντας παράλληλα την πλέον αποδοτική χρήση του ξύλου και τηρώντας την αρχή της διαδοχικής χρήσης· τονίζει την ανάγκη να τονωθούν οι επενδύσεις στην ανάπτυξη μιας βιώσιμης και τοπικής κυκλικής βιοοικονομίας· υπογραμμίζει, κατά συνέπεια, τη σημασία της ευθυγράμμισης της βιομηχανικής και βιοοικονομικής στρατηγικής της ΕΕ με το σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία·

Κτίρια

16. υπενθυμίζει ότι τα ορυκτά απόβλητα, συμπεριλαμβανομένου του χώματος εκσκαφής, από τον τομέα των κατασκευών και των κατεδαφίσεων αντιπροσωπεύουν τη μεγαλύτερη κατηγορία συνολικών αποβλήτων που παράγονται στην Ευρώπη από όλες τις οικονομικές δραστηριότητες και τα νοικοκυριά· τονίζει ότι είναι αναγκαία η κατάλληλη διαχείριση και μείωση των αποβλήτων από κατασκευές και κατεδαφίσεις· σημειώνει ότι η βελτίωση της διαφάνειας και της ιχνηλασιμότητας των αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων είναι απαραίτητη για τη βελτίωση της ταυτοποίησης των αποβλήτων, την οικοδόμηση εμπιστοσύνης στην ποιότητα και την ασφάλεια των επαναχρησιμοποιημένων ή ανακυκλωμένων υλικών, τη διασφάλιση του κατάλληλου και ασφαλούς χειρισμού όλων των αποβλήτων κατασκευών και την αντικατάσταση των επικίνδυνων ουσιών στις ροές αποβλήτων, προκειμένου να προστατεύεται η υγεία των κατοίκων και των εργαζομένων, καθώς και το περιβάλλον· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία του πρωτοκόλλου της ΕΕ για τη διαχείριση των αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων·

17. υπογραμμίζει επίσης ότι η οικοδομική βιομηχανία αποτελεί βασικό τομέα συμπληρωματικότητας μεταξύ της κυκλικής οικονομίας και της μείωσης των εκπομπών· τονίζει τη γενική ανάγκη για μετάβαση σε μια βιώσιμη και πιο κυκλική οικονομία στο πλαίσιο της προμήθειας και παραγωγής προϊόντων και υλικών δομικών κατασκευών και της χρήσης τους σε δομικές κατασκευές·

18. τονίζει ότι ο τομέας της οικοδομής συγκαταλέγεται μεταξύ των λιγότερο αυτοματοποιημένων και ψηφιοποιημένων τομέων και ότι η χρήση καινοτόμων και μελλοντοστρεφών τεχνολογιών στα εργοτάξια θα αυξήσει τον βαθμό ψηφιοποίησης του τομέα, αυξάνοντας παράλληλα την αποδοτικότητα των πόρων· καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει το ενδεχόμενο ενσωμάτωσης των κριτηρίων αποτελεσματικότητας και επαναχρησιμοποίησης κατά την αναθεώρηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011[29]·

Πράσινες δημόσιες συμβάσεις (ΠΔΣ)

19. υπογραμμίζει τη σημασία της ανάληψης δράσης για την τόνωση της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ μέσω της θέσπισης κριτηρίων για τις ΠΔΣ, τα οποία δεν θα οδηγήσουν σε υπερβολικό διοικητικό φόρτο για τις επιχειρήσεις και τις δημόσιες διοικήσεις, ώστε να μπορούν οι χρήστες να επιλέγουν βιώσιμα και φιλικά προς το κλίμα υλικά· καλεί τα κράτη μέλη να μεγιστοποιήσουν και να προωθήσουν την επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση και την ανάκτηση υλικών, μεταξύ άλλων και στις στρατηγικές προμηθειών τους και στα έργα ανακαινίσεων και κατασκευών που χρηματοδοτούνται από κρατικούς πόρους, π.χ. επανεξετάζοντας τους στόχους των ΠΔΣ και με τον εξορθολογισμό των κριτηρίων ενεργειακής απόδοσης, των περιβαλλοντικών και κοινωνικών κριτηρίων για τις ανακαινίσεις κτιρίων·

Συσσωρευτές

20. είναι πεπεισμένο ότι σημαντικό μερίδιο των πρώτων υλών που απαιτούνται για την κυκλική παραγωγή συσσωρευτών εντός της ΕΕ θα μπορούσε να παρέχεται από βελτιωμένα συστήματα ανακύκλωσης συσσωρευτών· υποστηρίζει τα σχέδια της Επιτροπής για νομοθετικές προτάσεις προκειμένου να διασφαλιστεί μια ασφαλής, κυκλική και βιώσιμη αξιακή αλυσίδα συσσωρευτών για όλους τους συσσωρευτές, μολονότι οι κανόνες θα πρέπει να κάνουν διάκριση μεταξύ του τύπου και/ή της χρήσης των συσσωρευτών, και να ενσωματώνουν τον οικολογικό σχεδιασμό για τους συσσωρευτές, προκειμένου να ενισχυθεί η δυνατότητα αντικατάστασης και ανακύκλωσης τους ήδη από τον σχεδιασμό, και θα πρέπει να περιλαμβάνουν κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνες πηγές εφοδιασμού· υπογραμμίζει την ανάγκη δημιουργίας ενός ισχυρού και βιώσιμου κλάδου συσσωρευτών και αποθήκευσης στην Ευρώπη·

21. εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η ταξινόμηση των χρησιμοποιημένων συσσωρευτών ως αποβλήτων στην οδηγία για τις ηλεκτρικές στήλες, ανεξάρτητα από την επαναχρησιμοποίηση, μπορεί να λειτουργήσει ως φραγμός για την εν λόγω επαναχρησιμοποίηση· αναγνωρίζει ότι οι επαναχρησιμοποιημένοι συσσωρευτές δεν επιστρέφονται για ανακύκλωση, και ότι τα πρότυπα ασφαλείας δεν παρακολουθούνται όταν ένας συσσωρευτής αναπροσαρμόζεται για χρήσεις με διαφορετικά χαρακτηριστικά από εκείνες για τις οποίες σχεδιάστηκε αρχικά· καλεί την Επιτροπή να προωθήσει τη διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού, με εγγυήσεις απόδοσης και ασφάλειας, στους ανακατασκευαστές που επανεισάγουν συσσωρευτές στην αγορά· καλεί την Επιτροπή να προτείνει φιλόδοξους στόχους συλλογής, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης για τους συσσωρευτές και, μετά από προσεκτική αξιολόγηση, σταδιακή κατάργηση των πρωτογενών συσσωρευτών, όπου υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις, κατά την αναθεώρηση της οδηγίας για τις ηλεκτρικές στήλες, και να θεσπίσει ένα πανευρωπαϊκό σύστημα απόθεσης ή επαναφόρτισης παλαιών συσσωρευτών προκειμένου να ενισχυθεί η κυκλικότητα και η βιωσιμότητα της αξιακής αλυσίδας των συσσωρευτών·

22. υπογραμμίζει την ανάγκη περαιτέρω προώθησης της έρευνας και της καινοτομίας για τις διαδικασίες ανακύκλωσης βάσει του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», προκειμένου να αυξηθούν οι δυνατότητες της κυκλικής οικονομίας των συσσωρευτών· αναγνωρίζει τον ρόλο των ΜΜΕ στους τομείς της συλλογής και της  ανακύκλωσης·

Βιομηχανία

23. πιστεύει ότι μια προσέγγιση κυκλικής οικονομίας που θα εξαλείψει τα απόβλητα και θα διατηρήσει τη χρήση των περιουσιακών στοιχείων, των προϊόντων και των συστατικών στοιχείων, ενώ ταυτόχρονα θα κάνει παραγωγική και αποτελεσματική χρήση των πόρων, θα μπορούσε να μειώσει τις παγκόσμιες εκπομπές CO2 από βασικά βιομηχανικά υλικά όπως τα πλαστικά, ο χάλυβας και το τσιμέντο κατά 40 %· επιμένει, ως εκ τούτου, στην καθιέρωση μακροπρόθεσμων χαρτών πορείας για τη μείωση των αποβλήτων και την επαναχρησιμοποίηση πρώτων υλών με σαφείς στόχους για τη βελτίωση της κυκλικότητας των βιομηχανιών και υλικών υψηλής έντασης άνθρακα, όπως το πλαστικό, ο χάλυβας και το τσιμέντο· ζητεί από την Επιτροπή να διερευνήσει τον ορισμό στόχων για τη μείωση των βιομηχανικών και εμπορικών ροών αποβλήτων, και να εκτιμήσει τον τρόπο με τον οποίο τα βιομηχανικά και εμπορικά απόβλητα που προορίζονται για χώρους υγειονομικής ταφής θα μπορούσαν να μειωθούν, ιδίως μέσω της κυκλικότητας των υλικών·

24. θεωρεί ότι η εφαρμογή μιας κυκλικής οικονομίας ενέχει σημαντικές δυνατότητες για το μέλλον της ευρωπαϊκής βιομηχανίας χάλυβα· τονίζει τις σημαντικές δυνατότητες για την αύξηση της αποδοτικότητας υλικών του χάλυβα· επιμένει στην ανάγκη να επεκταθεί σημαντικά η διάρκεια ζωής των προϊόντων με βάση τον χάλυβα στους τομείς των οικιακών συσκευών, των προϊόντων της αυτοκινητοβιομηχανίας και του μηχανολογικού και ηλεκτρικού εξοπλισμού· τονίζει ότι η παράταση της διάρκειας ζωής αυτών των προϊόντων θα οδηγούσε σε σημαντική μείωση της παραγωγής χάλυβα και, επομένως, των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου· επισημαίνει ότι η ΕΕ διαθέτει σημαντικό απόθεμα απορριμμάτων μετάλλων που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην κυκλική οικονομία· τονίζει ότι η καλύτερη χρήση του θα επέτρεπε τη μείωση της ποσότητας των εισαγωγών σιδηρομεταλλεύματος και οπτάνθρακα που απαιτούνται για την παραγωγή στον πρωτογενή τομέα·

25. τονίζει ότι η εφαρμογή μιας πραγματικά κυκλικής οικονομίας και καλύτερου οικολογικού σχεδιασμού θα μπορούσε να συμβάλει στην απαλλαγή της τσιμεντοβιομηχανίας από τις ανθρακούχες εκπομπές αυξάνοντας την αποδοτικότητα των υλικών τσιμέντου, ιδίως με τη βελτιστοποίηση της χρήσης σκυροδέματος και της σύνθεσής του·

26. υπενθυμίζει ότι τα κέρδη ως προς τους πόρους από την κυκλικότητα είναι ιδιαίτερα σημαντικά για το αλουμίνιο, δεδομένου ότι για την ανάτηξη του αλουμινίου χρησιμοποιείται μόνο το 5 % της ενέργειας που απαιτείται για τη νέα παραγωγή, μειώνοντας έτσι δραστικά τις εκπομπές CO2· τονίζει ότι ενώ η συλλογή αλουμινίου από κτίρια και αυτοκίνητα είναι ήδη πολύ υψηλή, τα ποσοστά είναι πολύ χαμηλότερα για τα καταναλωτικά προϊόντα· καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει ρυθμιστικές δυνατότητες για τη διασφάλιση καλύτερου διαχωρισμού των κατασκευαστικών στοιχείων αλουμινίου κατά την αποσυναρμολόγηση·

Υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων και ευαισθητοποίηση των καταναλωτών

27. υπογραμμίζει ότι η μετάβαση σε μια πραγματικά κυκλική οικονομία πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τις συνδικαλιστικές ενώσεις, για να διασφαλιστεί η προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων· τονίζει ότι οι ανεπαρκώς ασφαλείς συνθήκες εργασίας για τους εργαζομένους μπορούν να εκθέσουν ολόκληρη την κοινωνία μας σε κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια και, ως εκ τούτου, πιστεύει ότι οι πολιτικές και οι πρακτικές για την κυκλική οικονομία πρέπει να αναπτυχθούν με εκτιμήσεις κινδύνου που λαμβάνουν υπόψη την υγεία των εργαζομένων·

28. υπογραμμίζει τον καίριο ρόλο που διαδραματίζουν οι καταναλωτές στη μετάβαση προς την κυκλική οικονομία και τονίζει τη σημασία της ευαισθητοποίησης και της εκπαίδευσης των καταναλωτών· τονίζει ότι οι πληροφορίες για τα προϊόντα που παρέχονται στους καταναλωτές σχετικά με την ανακύκλωση και την επισκευή πρέπει να είναι εύκολα κατανοητές.


 

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ
ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

1.12.2020

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

69

0

4

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

François Alfonsi, Nicola Beer, François-Xavier Bellamy, Hildegard Bentele, Tom Berendsen, Vasile Blaga, Michael Bloss, Manuel Bompard, Paolo Borchia, Marc Botenga, Markus Buchheit, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Carlo Calenda, Andrea Caroppo, Ignazio Corrao, Ciarán Cuffe, Josianne Cutajar, Nicola Danti, Pilar del Castillo Vera, Martina Dlabajová, Christian Ehler, Niels Fuglsang, Lina Gálvez Muñoz, Claudia Gamon, Jens Geier, Bart Groothuis, Christophe Grudler, András Gyürk, Henrike Hahn, Robert Hajšel, Ivo Hristov, Ivars Ijabs, Romana Jerković, Εύα Καϊλή, Seán Kelly, Izabela-Helena Kloc, Łukasz Kohut, Andrius Kubilius, Miapetra Kumpula-Natri, Thierry Mariani, Eva Maydell, Joëlle Mélin, Dan Nica, Angelika Niebler, Ville Niinistö, Aldo Patriciello, Mauri Pekkarinen, Mikuláš Peksa, Tsvetelina Penkova, Morten Petersen, Markus Pieper, Clara Ponsatí Obiols, Manuela Ripa, Jérôme Rivière, Robert Roos, Sara Skyttedal, Μαρία Σπυράκη, Jessica Stegrud, Beata Szydło, Riho Terras, Grzegorz Tobiszowski, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Marie Toussaint, Isabella Tovaglieri, Henna Virkkunen, Pernille Weiss

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Cornelia Ernst, Gianna Gancia, Klemen Grošelj, Dace Melbārde, Csaba Molnár

 


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ
ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

69

+

PPE

François-Xavier Bellamy, Hildegard Bentele, Tom Berendsen, Vasile Blaga, Jerzy Buzek, Cristian-Silviu Buşoi, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, András Gyürk, Seán Kelly, Andrius Kubilius, Eva Maydell, Angelika Niebler, Aldo Patriciello, Markus Pieper, Sara Skyttedal, Μαρία Σπυράκη, Riho Terras, Henna Virkkunen, Pernille Weiss

S&D

Carlo Calenda, Josianne Cutajar, Niels Fuglsang, Jens Geier, Lina Gálvez Muñoz, Robert Hajšel, Ivo Hristov, Romana Jerković, Eva Kaili, Łukasz Kohut, Miapetra Kumpula-Natri, Csaba Molnár, Dan Nica, Tsvetelina Penkova, Patrizia Toia

RENEW

Nicola Beer, Nicola Danti, Claudia Gamon, Bart Groothuis, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, Morten Petersen

ID

Paolo Borchia, Markus Buchheit, Gianna Gancia, Thierry Mariani, Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Isabella Tovaglieri

Verts/ALE

François Alfonsi, Michael Bloss, Ciarán Cuffe, Henrike Hahn, Ville Niinistö, Mikuláš Peksa, Manuela Ripa, Marie Toussaint

ECR

Izabela-Helena Kloc, Dace Melbārde, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski

GUE

Manuel Bompard, Marc Botenga, Cornelia Ernst

NI

Andrea Caroppo, Ignazio Corrao, Clara Ponsatí Obiols

 

0

-

 

 

 

4

0

RENEW

Martina Dlabajová

ECR

Robert Roos, Jessica Stegrud, Evžen Tošenovský

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+ : υπέρ

- : κατά

0 : αποχή

 

 


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (10.11.2020)

<CommissionInt>προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων</CommissionInt>


<Titre>σχετικά με το νέο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία</Titre>

<DocRef>(2020/2077(INI))</DocRef>

Συντάκτρια γνωμοδότησης: <Depute>Anna Cavazzini</Depute>

 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μετάβαση σε μια αποδοτική ως προς τη χρήση των πόρων και κλιματικά ουδέτερη οικονομία, που βασίζεται στις αρχές της κυκλικής οικονομίας και σέβεται τις αντοχές του πλανήτη καθώς απομακρύνεται από την εξάρτηση από πόρους και πρώτες ύλες, από τη μαζική κατανάλωση και την παραγωγή αποβλήτων·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυκλική οικονομία αποσκοπεί σε κλειστούς και με αργή εξέλιξη κύκλους ζωής για υλικά, προϊόντα και πόρους χάρη στην επαναχρησιμοποίηση, την κοινή χρήση, την επισκευή, την αναβάθμιση, την ανακύκλωση, την προώθηση της διαλειτουργικότητας και την παράταση της διάρκειας ζωής των προϊόντων·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κλειστοί κύκλοι ζωής των υλικών και οι μικρότερες αλυσίδες εφοδιασμού θα έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας στην εσωτερική αγορά της ΕΕ, ενώ θα δώσουν σημαντική και ώθηση στην καινοτομία, την απασχόληση και την ανταγωνιστικότητα, διασφαλίζοντας παράλληλα υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών και βιωσιμότητας·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενιαία αγορά αποτελεί ισχυρό εργαλείο που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη βιώσιμων και κυκλικών προϊόντων και τεχνολογιών και να συμβαδίζει με τους περιβαλλοντικούς, οικονομικούς, κοινωνικούς και δεοντολογικούς προβληματισμούς·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επενδύσεις σε κυκλικά πρότυπα παραγωγής και στον τομέα της επαναχρησιμοποίησης και της επισκευής προσφέρουν οικονομικές και κοινωνικές ευκαιρίες, δημιουργούν θέσεις εργασίας και τονώνουν τη βιομηχανική ανταγωνιστικότητα·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση εξαιτίας της νόσου COVID-19 κατέδειξε την ανάγκη για μια ανθεκτική οικονομία βασισμένη σε βιώσιμες και μικρότερες αλυσίδες εφοδιασμού·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, η φιλόδοξη νομοθεσία, όπως περιγράφεται στο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία που εκδόθηκε τον Μάρτιο του 2020, πρέπει να αποσκοπεί στη μείωση του συνολικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος και του αποτυπώματος πόρων της παραγωγής και της κατανάλωσης στην ΕΕ, με βασικές προτεραιότητες την αποδοτική χρήση των πόρων, τη μηδενική ρύπανση, τη μη έκθεση σε επιβλαβείς και τοξικές ουσίες και την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων·

1. επικροτεί το σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία και την πρόθεση της Επιτροπής να λάβει συγκεκριμένα μέτρα, ώστε να ανταποκριθεί στην ανάγκη ενίσχυσης της ανθεκτικότητας και της δυνατότητας επαναχρησιμοποίησης, αναβάθμισης και επισκευής των προϊόντων, καθώς και στην ανάγκη αντιμετώπισης της πρόωρης αχρήστευσής τους· τονίζει ότι η βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς αποτελεί προϋπόθεση για την επιτυχία της μετάβασης της ΕΕ σε μια βιώσιμη κυκλική οικονομία χωρίς τοξικές ουσίες, παρέχοντας αξιόπιστες και σαφείς πληροφορίες στους καταναλωτές σχετικά με την εκτιμώμενη διάρκεια ζωής, τη δυνατότητα επισκευής και τις περιβαλλοντικές επιδόσεις των προϊόντων, με βάση εναρμονισμένα και βασιζόμενα στην έρευνα πρότυπα, προκειμένου να τους βοηθήσει να κάνουν βιώσιμες επιλογές· υπενθυμίζει ότι η στρατηγική για την κυκλική οικονομία πρέπει να συνάδει με τους στόχους της ΕΕ για το κλίμα και το περιβάλλον, ενώ πρέπει να διασφαλίζει και την εν γένει συνοχή με άλλες πολιτικές της ΕΕ, με στόχο τη συμβολή σε μια βιώσιμη οικονομική ανάκαμψη και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων στην ΕΕ· ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει πιθανές συνέργειες επανεξετάζοντας τη συνολική συνοχή των διαφόρων εργαλείων πολιτικής·

2. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν ένα πλαίσιο συνθηκών που θα προωθήσουν την ανάπτυξη βιώσιμων προϊόντων, ρηξικέλευθων τεχνολογιών που μεγιστοποιούν την αποδοτικότητα των πόρων, καθώς και επιχειρηματικών μοντέλων κυκλικής οικονομίας για την προώθηση της μετάβασης σε μια κυκλική οικονομία και τη βελτίωση της βιωσιμότητας και της μακροπρόθεσμης ανθεκτικότητας των αλυσίδων εφοδιασμού· τονίζει ότι το σχέδιο ανάκαμψης της ΕΕ αποτελεί ευκαιρία για την έναρξη μιας φιλόδοξης οικονομικής μετάβασης προς βιώσιμες μεθόδους παραγωγής·

3. θεωρεί ότι η παραγωγή και διάθεση βιώσιμων προϊόντων στην εσωτερική αγορά θα πρέπει σταδιακά να αποτελεί κανόνα, και επικροτεί την πρόθεση της Επιτροπής να προτείνει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο πολιτικής για βιώσιμα προϊόντα· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο θέσπισης υποχρεωτικών ελάχιστων απαιτήσεων, με παράλληλη διαφοροποίηση μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών προϊόντων και λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις στην αγορά και την τεχνολογία, για την ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης, της ανθεκτικότητας, της διαλειτουργικότητας, της δυνατότητας επισκευής, αναβάθμισης, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης· καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί στενά με τα κράτη μέλη και τα ενδιαφερόμενα μέρη και ζητεί την έγκαιρη υλοποίηση των μέτρων· τονίζει, επιπλέον, τη σημασία της ορθής εφαρμογής και της αποτελεσματικής επιβολής των υφιστάμενων κανόνων για την εύρυθμη λειτουργία μιας βιώσιμης ενιαίας αγοράς·

4. τονίζει ότι η τυποποίηση είναι καίριας σημασίας για την εφαρμογή μιας βιώσιμης πολιτικής για τα προϊόντα, μέσω της παροχής αξιόπιστων ορισμών, συστημάτων μέτρησης και δοκιμών για χαρακτηριστικά όπως η ανθεκτικότητα και η δυνατότητα επισκευής, καθώς και για τον ορισμό των απαιτήσεων της αγοράς όσον αφορά τον σχεδιασμό των προϊόντων ανάλογα με την κατηγορία τους· επιμένει ότι τα πρότυπα της ΕΕ πρέπει να ορίζονται εγκαίρως και σύμφωνα με τις πραγματικές συνθήκες χρήσης, ενώ τα διοικητικά εμπόδια θα πρέπει να αποφεύγονται καθώς καθυστερούν τη δημοσίευση των προτύπων· επισημαίνει την ανάγκη να αναπτυχθούν γρήγορες και βιώσιμες λύσεις για τη βελτίωση της τρέχουσας διαδικασίας τυποποίησης, προκειμένου να διασφαλιστεί η εκτεταμένη και διαφανής συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών, καθώς και η ικανότητα των εταιρειών να καινοτομούν και να αναπτύσσουν τεχνολογίες με βιώσιμο τρόπο, ενώ τονίζει και την ανάγκη να ενσωματωθεί με συνέπεια, κατά περίπτωση, η βιωσιμότητα και η δυνατότητα επισκευής στον καθορισμό προτύπων·

5. υπενθυμίζει την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 1ης Ιουνίου 2016, με τίτλο «Ευρωπαϊκά πρότυπα για τον 21ο αιώνα» και τις εργασίες σχετικά με την κοινή πρωτοβουλία για την τυποποίηση (ΚΠΤ)· καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει περαιτέρω την ΚΠΤ και να εγκρίνει νέες δράσεις και έργα για τη βελτίωση της λειτουργίας των ευρωπαϊκών οργανισμών τυποποίησης·

6. υπογραμμίζει ότι οι εθελοντικές συμφωνίες έχουν αποδειχθεί αναποτελεσματικές όσον αφορά την επίτευξη βιώσιμης και κοινής λύσης φόρτισης για τον κινητό ραδιοεξοπλισμό· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή να εφαρμόσει επειγόντως τις διατάξεις της οδηγίας 2014/53/ΕΕ σχετικά με τον ραδιοεξοπλισμό και, ειδικότερα, να θεσπίσει τη δημιουργία κοινού φορτιστή για τα έξυπνα τηλέφωνα (smartphones) και όλες τις μικρές και μεσαίες ηλεκτρονικές συσκευές, ώστε να διασφαλιστεί με τον καλύτερο τρόπο η τυποποίηση, η συμβατότητα και η διαλειτουργικότητα της φόρτισης, συμπεριλαμβανομένης της ασύρματης φόρτισης, στο πλαίσιο της παγκόσμιας στρατηγικής για τη μείωση των ηλεκτρονικών αποβλήτων· ζητεί από την Επιτροπή να προετοιμάσει εγκαίρως μια στρατηγική αποσύνδεσης που θα διασφαλίζει ότι οι καταναλωτές δεν θα είναι υποχρεωμένοι να αγοράζουν νέους φορτιστές με νέες συσκευές, ώστε να επιτυγχάνονται μεγαλύτερα περιβαλλοντικά οφέλη, εξοικονόμηση κόστους και ευκολία για τους καταναλωτές· επαναλαμβάνει ότι είναι σημαντικό για τους καταναλωτές να λαμβάνουν, μέσω εναρμονισμένης επισήμανσης σε ευανάγνωστη μορφή, αξιόπιστες και συναφείς πληροφορίες σχετικά με τα σχετικά χαρακτηριστικά των φορτιστών, όπως η διαλειτουργικότητα και οι επιδόσεις φόρτισης, συμπεριλαμβανομένης της συμβατότητας με USB 3.1 και άνω, ώστε να είναι σε θέση να προβαίνουν στις πλέον χρήσιμες, οικονομικά αποδοτικές και βιώσιμες επιλογές·

7. επικροτεί την πρόθεση της Επιτροπής να ενθαρρύνει τους καταναλωτές να συμμετέχουν περαιτέρω σε πρακτικές βιώσιμης κατανάλωσης και να αποφεύγουν την υπερκατανάλωση χάρη σε κυκλικά επιχειρηματικά μοντέλα· ζητεί, προκειμένου να διευκολυνθεί η λήψη αποφάσεων από τους καταναλωτές, σαφή και εύκολα κατανοητή εναρμονισμένη προαιρετική επισήμανση, ενδεχομένως υπό μορφή δείκτη περιβαλλοντικών επιδόσεων, σχετικά με την ανθεκτικότητα του προϊόντος (δηλαδή την εκτιμώμενη διάρκεια ζωής ενός προϊόντος) και τη δυνατότητα επισκευής του, καθώς και την ανάπτυξη ενιαίας βαθμολογίας επισκευής με βάση την εκτίμηση επιπτώσεων που να αποδεικνύει τη συνάφεια και την αποτελεσματικότητά του· ζητεί να θεσπιστούν ελάχιστες απαιτήσεις ενημέρωσης σύμφωνα με τις οδηγίες 2005/29/ΕΕ και 2011/83/ΕΕ· ζητεί ενισχυμένο διάλογο με τους ενδιαφερόμενους φορείς για την ανάπτυξη τέτοιων συστημάτων πληροφόρησης· ζητεί από την Επιτροπή, κατά την προετοιμασία της αναθεώρησης της οδηγίας (ΕΕ) 2019/771, να εξετάσει το ενδεχόμενο επέκτασης τόσο των δικαιωμάτων νομικής εγγύησης όσο και των κανόνων αντιστροφής του βάρους της απόδειξης για ορισμένες κατηγορίες προϊόντων με υψηλότερη εκτιμώμενη διάρκεια ζωής, καθώς και την καθιέρωση άμεσης ευθύνης του παραγωγού μετά από εκτίμηση επιπτώσεων της Επιτροπής· ζητεί να ληφθούν νομοθετικά μέτρα για να σταματήσουν οι πρακτικές που οδηγούν σε προδιαγεγραμμένη απαρχαίωση του προϊόντος, μεταξύ άλλων εξετάζοντας το ενδεχόμενο να προστεθούν οι πρακτικές αυτές στον κατάλογο του παραρτήματος Ι της οδηγίας 2005/29/ΕΕ·

8. προειδοποιεί για τους ψευδείς περιβαλλοντικούς ισχυρισμούς, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με την οικολογική σήμανση και τα προϊόντα που πωλούνται σε διαδικτυακά αλλά και σε φυσικά καταστήματα· προτείνει να αναπτυχθούν σαφείς κατευθυντήριες γραμμές και πρότυπα για τους οικολογικούς ισχυρισμούς που μεταφράζονται σε οικολογικά σήματα· τονίζει την ανάγκη επιβολής της πρόσφατα τροποποιηθείσας οδηγίας 2005/29/ΕΚ μέσω της λήψης προληπτικών μέτρων για την αντιμετώπιση των οικολογικών ισχυρισμών και προσβλέπει στην προγραμματισμένη νομοθετική πρόταση σχετικά με την τεκμηρίωση των οικολογικών ισχυρισμών για την αντιμετώπιση παραπλανητικών πληροφοριών πριν από τη διάθεση ενός προϊόντος στην αγορά·

9. τονίζει πόσο σημαντικές είναι οι διαδικτυακές πλατφόρμες και αγορές για την προώθηση βιώσιμων προϊόντων και υπηρεσιών, και σημειώνει ότι θα μπορούσαν να παρέχουν στους καταναλωτές σαφέστερες και εύκολα κατανοητές πληροφορίες σχετικά με την ανθεκτικότητα και τη δυνατότητα επισκευής των προϊόντων που πωλούν· ζητεί να ληφθούν προληπτικά μέτρα για την καταπολέμηση των παραπλανητικών πρακτικών όσον αφορά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρονται διαδικτυακά, συμπεριλαμβανομένων των ψευδών περιβαλλοντικών ισχυρισμών·

10. υπογραμμίζει τον ρόλο του τομέα των υπηρεσιών στην αύξηση των περιπτώσεων επισκευής προϊόντων, στη μίσθωση και στη διάθεση «προϊόντων ως υπηρεσίες» για τους καταναλωτές, καθώς και την ανάγκη να διευκολυνθούν οι διασυνοριακές δραστηριότητές του τομέα μέσω της πλήρους εφαρμογής και επιβολής των κανόνων της ενιαίας αγοράς· ζητεί από την Επιτροπή να αξιολογήσει τα υφιστάμενα εμπόδια στην επισκευή, μεταπώληση, δωρεά και επαναχρησιμοποίηση των προϊόντων και να προτείνει μέτρα για την αντιμετώπιση αυτών των εμποδίων, όπως είναι τα δεσμευτικά μέτρα για την πρόληψη της καταστροφής των απούλητων αγαθών σε κατάσταση λειτουργίας, οι ποσοτικοποιημένοι στόχοι για την επαναχρησιμοποίηση και η καθιέρωση μετρητών χρήσης για ορισμένες κατηγορίες προϊόντων βάσει αναλύσεων κόστους-αποδοτικότητας· ζητεί την ανάπτυξη εκστρατειών ευαισθητοποίησης των καταναλωτών και σχετικών μηχανισμών που ενθαρρύνουν νέα βιώσιμα μοντέλα τα οποία βασίζονται νέες συμπεριφορές, όπως η ενοικίαση και η κοινή χρήση αγαθών και υπηρεσιών, καθώς και οι αγορές σε καταστήματα χωρίς συσκευασία, ενώ ζητεί να υποστηριχθεί η ανάπτυξη υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης και η χρήση επισκευασμένων ή μεταχειρισμένων προϊόντων·

11. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει την ανάγκη ενίσχυσης της εσωτερικής αγοράς και εναρμόνισης των κανόνων για τις δευτερογενείς πρώτες ύλες, με την επιφύλαξη των διατάξεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006, μέσω στοχευμένων προσπαθειών για τον εντοπισμό και την άρση των φραγμών στο εμπόριο· ενθαρρύνει την αυξημένη τυποποίηση της επεξεργασίας δευτερογενών πρώτων υλών προκειμένου να διευκολυνθεί η εφαρμογή κυκλικών επιχειρηματικών μοντέλων·

12. υποστηρίζει τη θέσπιση ενός νέου «δικαιώματος επισκευής» που θα διασφαλίζει οικονομικά αποδοτικές και ελκυστικές λύσεις στους καταναλωτές για την επισκευή προϊόντων· ζητεί, με γνώμονα τα ανωτέρω, τη λήψη μέτρων για τη δωρεάν πρόσβαση σε πληροφορίες απαραίτητες για την επισκευή και τη συντήρηση προϊόντων, μεταξύ άλλων όσον αφορά ανταλλακτικά αλλά και ενημερώσεις λογισμικών, σε όλους τους παράγοντες της αγοράς, έχοντας πάντα κατά νου την ασφάλεια των καταναλωτών και με την επιφύλαξη της οδηγία (ΕΕ) 2016/943· ζητεί επίσης να διασφαλιστεί η χωρίς αθέμιτα εμπόδια πρόσβαση σε ανταλλακτικά για όλους τους επισκευαστές, συμπεριλαμβανομένων των ανεξάρτητων αλλά και των καταναλωτών, να καθοριστούν υποχρεωτικές ελάχιστες δυνατές περίοδοι διαθεσιμότητας ανταλλακτικών και/ή επικαιροποιήσεων, καθώς και μέγιστες προθεσμίες παράδοσης για ένα ευρύ φάσμα προϊόντων όπου θα λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητές τους, έπειτα από τη διενέργεια εκτίμησης επιπτώσεων· τέλος, ζητεί να εξετασθεί με ποιο τρόπο μπορούν να δοθούν τα κατάλληλα κίνητρα, στο πλαίσιο του συστήματος νομικών εγγυήσεων, ώστε οι καταναλωτές να στρέφονται προς την επισκευή των προϊόντων· τονίζει ότι οι πωλητές θα πρέπει πάντα να ενημερώνουν τους καταναλωτές σχετικά με τη δυνατότητα επισκευής ενός προϊόντος και το σχετικό δικαίωμα εγγύησης·

13. τονίζει ότι η αποτελεσματική εφαρμογή και επιβολή της νομοθεσίας της ΕΕ σχετικά με τις απαιτήσεις για την ασφάλεια των προϊόντων και τη βιωσιμότητα είναι ζωτικής σημασίας προκειμένου να διασφαλίζεται ότι τα προϊόντα που διατίθενται στην αγορά συμμορφώνονται με τους εν λόγω κανόνες που απορρέουν από τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/1020· προσθέτει ότι ένας πολύ μεγάλος αριθμός προϊόντων που αγοράζονται μέσω διαδικτύου και εισάγονται στην ΕΕ δεν πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις ασφάλειας της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για να διασφαλίσουν τη συμμόρφωση των προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων που πωλούνται στο διαδίκτυο, και να αντιμετωπίσουν τους κινδύνους που ενέχουν τα παραποιημένα προϊόντα για την ασφάλεια των καταναλωτών μέσω της ενισχυμένης εποπτείας της αγοράς και ισοδύναμων τελωνειακών προτύπων ελέγχου, καθώς και μέσω ενισχυμένης συνεργασίας σε αυτόν τον τομέα και αύξηση των πόρων αλλά και του προσωπικού· ζητεί, ως εκ τούτου, αποτελεσματικότερη εποπτεία από την ΕΕ, με τη θέσπιση εναρμονισμένων κανόνων σχετικά με τον ελάχιστο αριθμό ελέγχων και τη συχνότητά τους, και με την παροχή εξουσιοδότησης στην Επιτροπή για την παρακολούθηση και τον έλεγχο των δραστηριοτήτων των εθνικών αρχών εποπτείας της αγοράς·

14. υπογραμμίζει τη σημασία της σαφούς, διαφανούς και αξιόπιστης ενημέρωσης των καταναλωτών, των επιχειρήσεων και των αρχών εποπτείας της αγοράς σχετικά με τα χαρακτηριστικά των προϊόντων· χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να δημιουργήσει ένα ψηφιακό διαβατήριο προϊόντων· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, να βελτιωθεί η ιχνηλασιμότητα σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας και η πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες παραγωγής και σχετικά με πτυχές όπως η ανθεκτικότητα, η δυνατότητα επισκευής και, κατά περίπτωση, η ενεργειακή απόδοση· ζητεί οι απαιτήσεις αυτές να καθοριστούν σε στενή συνεργασία με τη βιομηχανία και άλλους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς και να βασίζονται σε εκτίμηση επιπτώσεων που θα λαμβάνει υπόψη την αναλογικότητα και το κόστος για τις επιχειρήσεις, ιδίως τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και τους αυτοαπασχολούμενους·

15. σημειώνει ότι ο δημόσιος τομέας εξακολουθεί να εφαρμόζει συχνά το κριτήριο της χαμηλότερης τιμής ως κριτήριο ανάθεσης κατά την επιλογή των καλύτερων προσφορών για αγαθά, υπηρεσίες ή έργα· τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί η ανάθεση δημοσίων συμβάσεων σε εταιρείες με οικολογικό, κοινωνικό και καινοτόμο χαρακτήρα, προκειμένου να προωθηθεί η μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία μέσω της στήριξης της ζήτησης για βιώσιμα και κυκλικά προϊόντα· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη δέσμευση της Επιτροπής να προτείνει περαιτέρω κλαδικά μέτρα και κατευθυντήριες γραμμές που θα θεσπίζουν κριτήρια βιωσιμότητας και ελάχιστους στόχους για τις δημόσιες συμβάσεις με σκοπό την ενίσχυση της βιωσιμότητας των επιλογών δημόσιων προμηθειών· ζητεί, επιπλέον, οι δημόσιες συμβάσεις με τρίτες χώρες να διέπονται από αμοιβαιότητα, καθώς και να ληφθούν μέτρα για τη βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ, των πολύ μικρών επιχειρήσεων και των αυτοαπασχολούμενων στις δημόσιες συμβάσεις·

16. ζητεί στους διαγωνισμούς για την ανάθεση δημόσιων συμβάσεων να δίνεται προτεραιότητα, κατά περίπτωση, σε μεταχειρισμένα, επαναχρησιμοποιούμενα και ανακυκλωμένα αγαθά, καθώς και σε προγράμματα λογισμικού και εξοπλισμό χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας· ζητεί επίσης από τις δημόσιες αρχές να πρωτοστατήσουν στην προσπάθεια αυτή αποφεύγοντας να αγοράσουν προϊόντα μίας χρήσης·

17. ζητεί να υποχρεούνται τα κράτη μέλη και η Επιτροπή να λογοδοτούν για τη βιωσιμότητα των αποφάσεών τους όσον αφορά την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων, τηρώντας παράλληλα την αρχή της επικουρικότητας.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ
ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

9.11.2020

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

37

4

4

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Alex Agius Saliba, Andrus Ansip, Pablo Arias Echeverría, Alessandra Basso, Brando Benifei, Adam Bielan, Biljana Borzan, Vlad-Marius Botoş, Markus Buchheit, Anna Cavazzini, Dita Charanzová, Deirdre Clune, David Cormand, Carlo Fidanza, Evelyne Gebhardt, Alexandra Geese, Sandro Gozi, Maria Grapini, Svenja Hahn, Virginie Joron, Eugen Jurzyca, Arba Kokalari, Marcel Kolaja, Kateřina Konečná, Andrey Kovatchev, Jean-Lin Lacapelle, Maria-Manuel Leitão-Marques, Morten Løkkegaard, Adriana Maldonado López, Antonius Manders, Beata Mazurek, Leszek Miller, Dan-Ştefan Motreanu, Kris Peeters, Anne-Sophie Pelletier, Miroslav Radačovský, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Róża Thun und Hohenstein, Kim Van Sparrentak, Marion Walsmann, Marco Zullo

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marco Campomenosi


 

 

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

 

37

+

GUE/NGL

Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

ID

Alessandra Basso, Markus Buchheit, Marco Campomenosi, Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

NI

Miroslav Radačovský, Marco Zullo

PPE

Pablo Arias Echeverría, Deirdre Clune, Arba Kokalari, Andrey Kovatchev, Antonius Manders, Dan-Ştefan Motreanu, Kris Peeters, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Róża Thun Und Hohenstein, Marion Walsmann

RENEW

Andrus Ansip, Sandro Gozi

S&D

Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Biljana Borzan, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Leszek Miller, Christel Schaldemose

VERTS/ALE

Anna Cavazzini, David Cormand, Alexandra Geese, Marcel Kolaja, Kim Van Sparrentak

 

4

-

ECR

Eugen Jurzyca

RENEW

Vlad-Marius Botoş, Dita Charanzová, Morten Løkkegaard

 

4

0

ECR

Adam Bielan, Carlo Fidanza, Beata Mazurek

RENEW

Svenja Hahn

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+ : υπέρ

- : κατά

0 : αποχή


 

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (12.11.2020)

<CommissionInt>προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων</CommissionInt>


<Titre>σχετικά με το νέο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία</Titre>

<DocRef>(2020/2077(INI))</DocRef>

Συντάκτρια γνωμοδότησης: <Depute>Svenja Hahn</Depute>

 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. τονίζει ότι μια στρατηγική εμπορική πολιτική αποτελεί βασικό εργαλείο για την προώθηση της μετάβασης στην κυκλική οικονομία και του θεματολογίου της ΕΕ και του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη σε παγκόσμιο επίπεδο έως το 2030, και υπογραμμίζει, επομένως, ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι οι εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες ευθυγραμμίζονται με τις πολιτικές για την κυκλική οικονομία· φρονεί ότι, προκειμένου η σχετική νομοθεσία της ΕΕ για την κυκλική οικονομία να μην συσχετίζεται με την έννοια του εμπορικού φραγμού, οι εμπορικές συμφωνίες πρέπει να περιλαμβάνουν νομικά άρτιες διατάξεις· υπογραμμίζει ότι η αύξηση της επαναχρησιμοποίησης, της επισκευής, της ανακατασκευής και της ανακύκλωσης μπορεί να συμβάλει στη μείωση της εξάρτησης της ΕΕ από τις εισαγωγές πρώτων υλών· επισημαίνει ότι είναι αναγκαίο να αποσυνδεθεί η οικονομική ανάπτυξη από τη χρήση πόρων, προκειμένου να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και ανθεκτικότητα των παγκόσμιων αλυσίδων αξίας, ενώ παράλληλα θα διατηρηθεί ο θεμιτός ανταγωνισμός, και υπενθυμίζει ότι είναι αναγκαίο να μειωθούν τα απόβλητα· καλεί την Επιτροπή να προσαρμόσει αναλόγως τη στρατηγική της ΕΕ για τις πρώτες ύλες· υπογραμμίζει ότι η μετάβαση από μια γραμμική σε μια κυκλική οικονομία πρέπει να είναι χωρίς αποκλεισμούς και συνεργατική σε όλες τις πτυχές της·

2. αναγνωρίζει την ανάγκη να θεσπιστεί ένα ολοκληρωμένο νομικό πλαίσιο για την κυκλική οικονομία το οποίο θα παρέχει στην ΕΕ πλεονέκτημα όσον αφορά την ανάπτυξη σχετικών προτύπων, μεταξύ άλλων και σε διεθνές επίπεδο· καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τον έλεγχο των διασυνοριακών κινήσεων επικίνδυνων αποβλήτων και της επεξεργασίας τους σύμφωνα με τη Σύμβαση της Βασιλείας, συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων του 2019 όσον αφορά τις διασυνοριακές κινήσεις πλαστικών αποβλήτων· αποδοκιμάζει την έλλειψη διεθνών και ευρωπαϊκών προτύπων για την ποιότητα των αποβλήτων, τις δευτερογενείς πρώτες ύλες και τα ανακυκλωμένα, ανακατασκευασμένα και επισκευασμένα αγαθά, καθώς και για την έλλειψη κριτηρίων για τον αποχαρακτηρισμό των αποβλήτων, καθώς αυτό εμποδίζει την εφαρμογή μιας βιώσιμης εμπορικής πολιτικής που θα ευνοεί την κυκλική οικονομία· πιστεύει ότι η εναρμόνιση και τυποποίηση των σχετικών διεθνών και ευρωπαϊκών κανόνων θα συνέβαλε σημαντικά στην ενσωμάτωση των στόχων της κυκλικής οικονομίας στην εμπορική πολιτική· καλεί, επομένως, την Επιτροπή να προτείνει εναρμονισμένα πρότυπα για την ποιότητα των αποβλήτων, τα ανακυκλωμένα υλικά, την ανακυκλωσιμότητα, την επισκευασιμότητα, τα κριτήρια αποχαρακτηρισμού των αποβλήτων, καθώς και πρότυπα για τα ανακυκλώσιμα απόβλητα, τα οποία θα συμπεριλάβει σε μελλοντικές ΣΕΣ και θα προωθήσει σε διεθνές επίπεδο μαζί με νέες πρωτοβουλίες σχετικά με κατάλληλες υποδομές για την εξασφάλιση χωριστής συλλογής υψηλής ποιότητας· υπενθυμίζει τη δέσμευση που ανέλαβε η Επιτροπή στο πλαίσιο της Πράσινης Συμφωνίας να σταματήσει η ΕΕ να εξάγει τα απόβλητά της εκτός των συνόρων της· πιστεύει, επομένως, ότι η αναθεώρηση του κανονισμού για τις μεταφορές αποβλήτων θα αποτελέσει ευκαιρία για να δοθεί τέλος στην εξαγωγή των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η ΕΕ όσον αφορά τα απόβλητα και, ως εκ τούτου, χαιρετίζει την εξαγγελθείσα από την Επιτροπή αναθεώρηση του λόγω κανονισμού·

3. σημειώνει ότι, κατά τη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί σε βασικές αλυσίδες εφοδιασμού όπου η εξάρτηση της ΕΕ από αβέβαιες πηγές πρώτων υλών είναι ιδιαίτερα υψηλή και σε αλυσίδες αξίας όπου το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της ΕΕ είναι σημαντικό και θα πρέπει να μειωθεί· πιστεύει ότι η κυκλική οικονομία θα μπορούσε να αποτελέσει εργαλείο για τη μεγιστοποίηση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ· υπενθυμίζει ότι θα πρέπει να αποφεύγονται οι περιττές κανονιστικές επιβαρύνσεις και ότι θα πρέπει να διασφαλίζονται ισότιμοι όροι ανταγωνισμού για τις εταιρείες της ΕΕ· τονίζει ότι η βελτίωση των ευρωπαϊκών ποσοστών ανακύκλωσης μετάλλων και ορυκτών που χρησιμοποιούνται σε πράσινες και ψηφιακές τεχνολογίες θα μπορούσε να βοηθήσει την Ευρώπη να βελτιώσει την ανθεκτικότητά της σύμφωνα με τον στόχο της ανοικτής στρατηγικής αυτονομίας·

4. υπογραμμίζει την ανάγκη για διαφάνεια και αυξημένη ιχνηλασιμότητα σε αυτές τις βασικές αλυσίδες εφοδιασμού και καλεί την Επιτροπή να αντιμετωπίσει ιδίως το ζήτημα της αποδοτικής χρήσης των πόρων και των βιώσιμων προτύπων παραγωγής και κατανάλωσης στον τομέα της ένδυσης στο πλαίσιο της μελλοντικής «Στρατηγικής της ΕΕ για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα»·

5. τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη να ενσωματωθεί η πτυχή της ανθεκτικότητας στο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία και να αντιμετωπιστούν, από κοινού με τους εμπορικούς εταίρους μας, ζητήματα όπως η αύξηση της ανθεκτικότητας στις αλυσίδες παραγωγής, η δημιουργία μιας ανθεκτικής αγοράς εργασίας και η αύξηση της ανθεκτικότητας στο περιβάλλον μας· ζητεί να υιοθετηθεί, στο πλαίσιο της εμπορικής μας πολιτικής, μια προσέγγιση για τις δημόσιες συμβάσεις η οποία θα προβλέπει προτίμηση υπέρ ανθεκτικών, επισκευάσιμων και ανακυκλωμένων ή ανακυκλώσιμων υλικών στους δημόσιους διαγωνισμούς και θα λαμβάνει υπόψη τη συμβολή των στρατηγικών αποκέντρωσης στην ανθεκτικότητα·

6. χαιρετίζει την προγραμματισμένη «Πρωτοβουλία για την κυκλικότητα των ηλεκτρονικών προϊόντων» και υπογραμμίζει την ανάγκη να καθοριστεί εν προκειμένω ο τρόπος με τον οποίο τα ηλεκτρονικά απόβλητα μπορούν να εξάγονται για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση· αποδοκιμάζει το γεγονός ότι τα ηλεκτρονικά απόβλητα από την Ευρωπαϊκή Ένωση συχνά διαχωρίζονται σε αναπτυσσόμενες χώρες όπου τα πρότυπα υγείας και ασφάλειας δεν τηρούνται πάντοτε· τονίζει ότι η ευρωπαϊκή κυκλική οικονομία θα πρέπει να συμβάλει περισσότερο στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας σε άλλα μέρη του κόσμου· τονίζει ότι, εάν υπάρχει αβεβαιότητα ως προς το κατά πόσον τα εξαγόμενα απόβλητα ανακυκλώνονται σε τρίτες χώρες που τηρούν υψηλά κοινωνικά, υγειονομικά και περιβαλλοντικά πρότυπα, θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στη βελτίωση της ανακύκλωσης των αποβλήτων εντός των συνόρων της ΕΕ·

7. υπενθυμίζει ότι, εκτός από τη θέσπιση μέτρων για την επίτευξη του στόχου της ΕΕ για κλιματική ουδετερότητα έως το 2050, είναι απαραίτητο να αντιμετωπιστεί το αποτύπωμα άνθρακα στη ζήτηση της ΕΕ για εισαγόμενα προϊόντα· καλεί την Επιτροπή να εντοπίσει και να εξαλείψει τους φραγμούς στην πράσινη ανάπτυξη και την οικολογική καινοτομία, καθώς και τους φραγμούς που εμποδίζουν ή περιορίζουν την πρόσβαση στην αγορά για κυκλικά προϊόντα και υπηρεσίες από χώρες εκτός της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει κατά πόσο είναι δυνατό και ωφέλιμο να μειωθούν οι δασμολογικοί και μη δασμολογικοί φραγμοί για ορισμένα προϊόντα και υπηρεσίες, προκειμένου να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη της κυκλικής οικονομίας, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο της εν εξελίξει αναθεώρησης του συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων (ΣΓΠ) της ΕΕ· ενθαρρύνει, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή να συμπεριλάβει τη διάσταση της κυκλικής οικονομίας στις διαπραγματεύσεις για τη Συμφωνία για τα Περιβαλλοντικά Αγαθά, οι οποίες θα πρέπει να εντατικοποιηθούν· καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη τις ειδικές ανάγκες των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) της ΕΕ, να βοηθήσει τις ΜΜΕ να ενσωματώσουν την κυκλική οικονομία στο επιχειρηματικό τους μοντέλο, μεταξύ άλλων μέσω κινήτρων, και να τις στηρίξει στην εφαρμογή επιχειρηματικών στρατηγικών για την εξαγωγή κυκλικών προϊόντων, ιδίως μέσω της θέσπισης ενός εργαλείου αξιολόγησης κινδύνου για τους κανόνες καταγωγής, όπως εξετάζεται επί του παρόντος από την Επιτροπή· καλεί την Επιτροπή να αναλάβει ηγετικό ρόλο στο πλαίσιο του ΠΟΕ για την αντιμετώπιση των προϊόντων με βάση την περιεκτικότητά τους σε άνθρακα, ώστε το ρυθμιστικό πλαίσιο να διασφαλίζει ισότιμους όρους ανταγωνισμού·

8. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συμπερίληψη των διαφόρων πτυχών της κυκλικής οικονομίας στις υφιστάμενες εμπορικές συμφωνίες μέσω κεφαλαίων για τη βιώσιμη ανάπτυξη, καθώς και για τη συμπερίληψη ρητής αναφοράς στην κυκλική οικονομία στις μελλοντικές συμφωνίες που βρίσκονται επί του παρόντος υπό διαπραγμάτευση· παροτρύνει την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι όλα τα διαθέσιμα εμπορικά μέσα, συμπεριλαμβανομένων των ΣΕΣ, αντικατοπτρίζουν τους στόχους της κυκλικής οικονομίας, περιλαμβάνοντας ισχυρά, δεσμευτικά και εκτελεστά κεφάλαια για τη βιώσιμη ανάπτυξη, καθώς και ανταγωνιστικά επιχειρηματικά μοντέλα που ενθαρρύνουν το εμπόριο ανακυκλωμένων και όχι πρωτογενών υλικών, και διασφαλίζοντας παράλληλα ότι οι μηχανισμοί αξιολόγησης των επιπτώσεων στη βιωσιμότητα είναι συμβατοί με τα πρότυπα του ΠΟΕ· καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει με ποιους τρόπους μπορεί το εμπόριο ανακυκλωμένων προϊόντων να ενισχυθεί, ενώ παράλληλα θα τηρούνται τα υψηλά πρότυπα ποιότητας και θα διασφαλίζεται η προστασία των καταναλωτών· θεωρεί ότι η κυκλική οικονομία θα πρέπει να θίγεται με οριζόντιο τρόπο σε όλα τα σχετικά κεφάλαια των ΣΕΣ· τονίζει ότι η αποτελεσματική επιβολή των εμπορικών συμφωνιών θα πρέπει να αποτελεί καθήκον προτεραιότητας του επικεφαλής για την επιβολή των εμπορικών συμφωνιών· καλεί την Επιτροπή να συμμετάσχει σε διάλογο με τους εταίρους μας στις τρέχουσες ΣΕΣ σχετικά με το κατά πόσον οι συμφωνίες αυτές στηρίζουν τη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία· τονίζει ότι οι συνεργατικοί μηχανισμοί των κεφαλαίων για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη (ΕΒΑ) μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να ενισχυθεί η συνεργασία με τρίτες χώρες στον τομέα της προώθησης της κυκλικής οικονομίας· καλεί την Επιτροπή να σημειώσει πρόοδο στο πλαίσιο του ΠΟΕ όσον αφορά την αναγνώριση των διαδικασιών και των μεθόδων παραγωγής (ΔΜΠ) ως στοιχείου διάκρισης μεταξύ των προϊόντων, με ιδιαίτερη έμφαση στις κυκλικές μεθόδους παραγωγής·

9. ενθαρρύνει την Επιτροπή να συμμετάσχει σε ανοικτούς και διαφανείς διαλόγους και να συνεργαστεί με τους εμπορικούς εταίρους της ΕΕ για την περαιτέρω στήριξη των στόχων της κυκλικής οικονομίας· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταβάλουν περαιτέρω προσπάθειες σε διεθνή φόρουμ (ΔΗΕΕΑ, ΠΟΕ, G20, G7) για την επιδίωξη του θεματολογίου της ΕΕ για την κυκλική οικονομία και να διασφαλίσουν, από κοινού με τους διεθνείς εταίρους, ισότιμους όρους ανταγωνισμού σε παγκόσμιο επίπεδο, χαρτογραφώντας την έννοια των ψηφιακών διαβατηρίων, προκειμένου να ενισχυθεί η διαθεσιμότητα δεδομένων σχετικά με το περιεχόμενο, το αποτύπωμα άνθρακα και την ανακυκλωσιμότητα των προϊόντων, να βελτιωθεί η κυκλικότητα και να προωθηθούν η διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού και οι βιώσιμες καταναλωτικές επιλογές· προτείνει επίσης, στο πλαίσιο αυτό, να συνεργαστεί η Επιτροπή με τους αρμόδιους πολυμερείς οργανισμούς για την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με ένα διεθνές σήμα, το οποίο θα είναι εύκολα κατανοητό για τους καταναλωτές και θα υποδεικνύει κατά πόσον ένα προϊόν μπορεί να ανακυκλωθεί· τονίζει, επιπλέον, ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στον τρόπο με τον οποίο οι λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες εταίροι μπορούν να συμμετάσχουν στην κυκλική οικονομία και να επωφεληθούν από αυτήν· ζητεί να εκτιμηθεί ο αντίκτυπος που έχουν τα αυξημένα ποσοστά ανακύκλωσης εντός της ΕΕ στις χώρες που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές αποβλήτων· καλεί την Επιτροπή να ενσωματώσει τις αρχές της κυκλικής οικονομίας ιδίως στη στρατηγική της «Προς μια ολοκληρωμένη στρατηγική με την Αφρική»· καλεί την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει τη βοήθεια για το εμπόριο και το ΣΓΠ+ για να βοηθήσει τις αναπτυσσόμενες χώρες να υιοθετήσουν πρακτικές κυκλικής οικονομίας, συμπεριλαμβανομένων προτύπων για τα προϊόντα·

10. επισημαίνει ότι, όταν οι ροές αποβλήτων εξάγονται από την ΕΕ με κοινωνικά δίκαιο, καθαρό και διαχειρίσιμο τρόπο, μπορούν να δημιουργηθούν ευκαιρίες για τρίτες χώρες, όταν δε οι κόμβοι παραγωγής βρίσκονται πολύ κοντά σε μονάδες ανακύκλωσης, η οικονομική αποδοτικότητα μπορεί να αυξηθεί, καθώς δημιουργούνται «πρωταθλητές» ανακύκλωσης με εξαιρετικές υποδομές διαλογής και επεξεργασίας, οι οποίοι συμβάλλουν στην αύξηση των ποσοστών και της ποιότητας της ανακύκλωσης σε παγκόσμιο επίπεδο·

11. τονίζει ότι, καθώς τα περιβαλλοντικά πρότυπα που ισχύουν στην Ευρώπη είναι υψηλότερα από τα περιβαλλοντικά πρότυπα που ισχύουν σε τρίτες χώρες, το εμπόριο δευτερογενών πρώτων υλών ή μεταχειρισμένων αγαθών ενέχει κίνδυνο περιβαλλοντικού ντάμπινγκ, γεγονός που θα μπορούσε να υπονομεύσει τις παγκόσμιες δράσεις για το κλίμα και το περιβάλλον και να παρεμποδίσει τη βιώσιμη μετάβαση στις τρίτες χώρες·

12. τονίζει ότι είναι σημαντικό να προωθηθεί και να διευκολυνθεί η κατανάλωση γεωργικών προϊόντων και τροφίμων προερχόμενων από τοπικά αγροκτήματα.

 


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ
ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

10.11.2020

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

42

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Barry Andrews, Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου, Tiziana Beghin, Geert Bourgeois, Saskia Bricmont, Udo Bullmann, Jordi Cañas, Daniel Caspary, Miroslav Číž, Arnaud Danjean, Paolo De Castro, Εμμανουήλ Φράγκος, Raphaël Glucksmann, Markéta Gregorová, Enikő Győri, Roman Haider, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Danuta Maria Hübner, Herve Juvin, Karin Karlsbro, Maximilian Krah, Bernd Lange, Gabriel Mato, Sara Matthieu, Emmanuel Maurel, Carles Puigdemont i Casamajó, Samira Rafaela, Inma Rodríguez-Piñero, Massimiliano Salini, Helmut Scholz, Liesje Schreinemacher, Sven Simon, Dominik Tarczyński, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre Vedrenne, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marek Belka, Jean-Lin Lacapelle

 


 

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ
ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

42

+

ECR

Geert Bourgeois, Εμμανουήλ Φράγκος, Dominik Tarczynski, Jan Zahradil

GUE/NGL

Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

ID

Roman Haider, Herve Juvin, Maximilian Krah, Jean-Lin Lacapelle

NI

Tiziana Beghin, Carles Puigdemont i Casamajó

PPE

Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου, Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Enikő Győri, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Gabriel Mato, Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler

RENEW

Barry Andrews, Jordi Cañas, Karin Karlsbro, Samira Rafaela, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne

S&D

Marek Belka, Udo Bullmann, Miroslav Číž, Paolo De Castro, Raphaël Glucksmann, Bernd Lange, Inma Rodríguez Piñero, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt

VERTS/ALE

Saskia Bricmont, Markéta Gregorova, Heidi Hautala, Sara Matthieu

 

0

-

 

 

 

0

0

 

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+ : υπέρ

- : κατά

0 : αποχή

 

 


 

 

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (10.11.2020)

<CommissionInt>προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων</CommissionInt>


<Titre>σχετικά με το νέο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία</Titre>

<DocRef>(2020/2077(INI))</DocRef>

Συντάκτρια γνωμοδότησης: <Depute>Jutta Paulus

</Depute>

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τομείς των μεταφορών, του τουρισμού και της εφοδιαστικής, καθώς και οι αλυσίδες εφοδιασμού τους έχουν μεγάλες δυνατότητες βελτίωσης της αποδοτικής χρήσης των πόρων μέσω βελτιστοποίησης των αλυσίδων εφοδιαστικής και των αλυσίδων αξίας τους, μεταξύ άλλων μέσω της ανάπτυξης ψηφιακών λύσεων και λύσεων ΤΝ· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυξανόμενος όγκος μεταφερόμενων εμπορευμάτων και εμπορευμάτων που χρησιμοποιούνται στον τομέα του τουρισμού συσκευάζονται σε υλικά μίας χρήσης·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυκλική οικονομία μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην επίτευξη των κλιματικών στόχων, με προεκτάσεις και στην κινητικότητα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οικονομία κλειστού κυκλώματος σημαίνει ότι διατηρείται η μέγιστη αξία των πρώτων υλών και των προϊόντων σε όλο το μήκος της αλυσίδας· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόσφατη μελέτη[30] κατέληξε ωστόσο στο συμπέρασμα ότι οι τρέχουσες ρυθμίσεις κινητικότητας ισχύουν περισσότερο για τη μεταφορά υλικών παρά για τα άτομα και στην πραγματικότητα εξακολουθούν να λειτουργούν σε γραμμική βάση ελλείψει πραγματικής πολιτικής κυκλικής κινητικότητας προς το παρόν·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας πρέπει να στηρίζουν τη μετάβαση προς την κυκλική οικονομία, μεταξύ άλλων και στις μεταφορές·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενσωμάτωση των αρχών της κυκλικής οικονομίας και του οικολογικού σχεδιασμού στα προϊόντα και στις υπηρεσίες τουρισμού θα βελτιώσει την ποιότητα της τουριστικής εμπειρίας, θα μειώσει τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και θα προωθήσει την πρόσβαση σε βιώσιμα και οικολογικά σχεδιασμένα προϊόντα ή υπηρεσίες για τους καταναλωτές·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συλλογή ποιοτικών δεδομένων είναι ουσιώδους σημασίας για την ορθή παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών που ασκούνται·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στη Λευκή Βίβλο του 2011 για τις μεταφορές η Επιτροπή έθεσε ως στόχο τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τις μεταφορές κατά τουλάχιστον 60 % έως το 2050 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990 και κατά 20 % έως το 2030 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2008· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκπομπές από τις μεταφορές (συμπεριλαμβανομένων των διεθνών αεροπορικών μεταφορών, αλλά εξαιρουμένων των διεθνών θαλάσσιων μεταφορών) το 2017 υπερέβαιναν κατά 28 % τα επίπεδα του 1990· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή, μετά τις σχετικές εκτιμήσεις επιπτώσεων και διαβουλεύσεις με όλους τους συμφεροντούχους, θα πρέπει να αναλάβει τις αναγκαίες πρωτοβουλίες για τη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου στη νομοθεσία της ΕΕ για τον τομέα των μεταφορών συνολικά, δεδομένου ότι ο τομέας είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη των φιλοδοξιών της ΕΕ για απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές· λαμβάνοντας υπόψη ότι πάνω από το ήμισυ των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου συνδέονται με την εξόρυξη και χρήση πρώτων υλών, και ότι η μείωση της χρήσης πρωτογενών πρώτων υλών και βασικών προϊόντων και η αυξημένη ανακύκλωση προσφέρουν μια ευκαιρία για τη διαφύλαξη της ευημερίας μας και τη διατήρηση της οικονομίας μας·

1. επικροτεί το σχέδιο δράσης της Επιτροπής για την κυκλική οικονομία· επισημαίνει ότι το αποτύπωμα άνθρακα και πόρων των εμπορευμάτων λόγω της κινητικότητας και των μεταφορών θα μπορούσε να μειωθεί μέσω μιας προσέγγισης κυκλικής οικονομίας, με την προώθηση ιδίως της βελτιστοποίησης και της τυποποίησης των συσκευασιών καθώς και με τον ανασχεδιασμό αποτελεσματικών αλυσίδων εφοδιαστικής με αειφόρο διαχείριση· επισημαίνει ότι η κυκλική οικονομία προσφέρει μεγάλες ευκαιρίες στον τομέα της κινητικότητας, όπως πρωτοβουλίες συνεργατικής οικονομίας, οχήματα μηδενικών ή χαμηλών εκπομπών και επαναχρησιμοποίηση εξαρτημάτων· τονίζει ότι οι πολυτροπικές μεταφορές είναι σημαντικές για την κυκλική οικονομία, με έμφαση σε εκείνες που χρησιμοποιούν τους λιγότερους πόρους·

2. καλεί την Επιτροπή να επικεντρωθεί περισσότερο στον τομέα των μεταφορών στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών της για την κυκλική οικονομία και να εντείνει τις προσπάθειες για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τις μεταφορές· επισημαίνει την ανάγκη για αποσύζευξη της αύξησης του ΑΕΠ από την αύξηση των εκπομπών από τις μεταφορές και της κατανάλωσης πόρων, όπως προβλέπεται από την Επιτροπή στη Λευκή Βίβλο του 2001 σχετικά με την ευρωπαϊκή πολιτική μεταφορών, με μετατόπιση από τις οδικές στις σιδηροδρομικές και τις πλωτές μεταφορές καθώς και στις δημόσιες συγκοινωνίες, η οποία θα συνοδεύεται από έναν συνδυασμό επιλογών κυκλικής οικονομίας, όπως είναι η κοινή χρήση αυτοκινήτου, ο συνεπιβατισμός και οι μειωμένες αποστάσεις μετακίνησης· αναμένει με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την αναγγελθείσα ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή στρατηγική για βιώσιμη και έξυπνη κινητικότητα·

3. τονίζει την ανάγκη για την προώθηση του οικολογικού σχεδιασμού στα προϊόντα μεταφορών και για βελτίωση της περιβαλλοντικής απόδοσης των υπηρεσιών που σχετίζονται με τις μεταφορές· τονίζει την ανάγκη εκπόνησης μιας ευρωπαϊκής στρατηγικής για την προώθηση τεχνολογιών παρακολούθησης που ενσωματώνονται σε αγαθά και οχήματα προκειμένου να υπάρξει βελτίωση των διαθέσιμων πληροφοριών και να εφαρμοστούν στον σχεδιασμό, στην πρόβλεψη διάρκειας ζωής, στην παράταση του κύκλου ζωής, στην απόδοση ανακύκλωσης καθώς και στον σχεδιασμό των κύκλων χρήσης·

4. καλεί την Ένωση να αυξήσει το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στους διάφορους τρόπους μεταφορών, το οποίο αντιστοιχούσε σε 7,2 % της ενέργειας το 2017, πολύ χαμηλότερο από τον στόχο του 10 % που είχε τεθεί για το 2020 στην οδηγία 2009/28/ΕΚ, με στόχο την επίτευξη του στόχου για ελάχιστο μερίδιο τουλάχιστον 14 % που είχε τεθεί για το 2030 στην οδηγία (ΕΕ) 2018/2001· τονίζει ότι είναι σημαντικό να τίθενται επίπεδα στόχων CO2 σε επίπεδο ΕΕ για τις επιβατικές και εμπορευματικές μεταφορές προκειμένου να προωθηθεί περαιτέρω η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας· καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει πρόσθετα μέτρα για τη μετάβαση σε μείγμα ηλεκτρικής ενέργειας με χαμηλότερα επίπεδα άνθρακα στην ΕΕ, δεδομένου ότι οι εκπομπές κατά τη διάρκεια ζωής των ηλεκτρικών οχημάτων με συσσωρευτή που φορτίζονται, σε ένα υποθετικό σενάριο, με ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται αποκλειστικά από αιολική ενέργεια και άλλες ανανεώσιμες πηγές θα μπορούσαν να είναι αισθητά χαμηλότερες από τα αντίστοιχα οχήματα με κινητήρα εσωτερικής καύσης· καλεί την Ένωση να λάβει μέτρα για τη βελτίωση του σχεδιασμού των οχημάτων, έτσι ώστε να έχουμε χαμηλότερη ζήτηση για πρώτες ύλες, και χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμων και εκπομπές CO2· καλεί την Επιτροπή να στηρίξει τη δημιουργία δυνητικών νέων ευκαιριών απασχόλησης·

5. ζητεί από την Επιτροπή να αναλύσει τις επιπτώσεις των βιολογικής προέλευσης εναλλακτικών καυσίμων, με ιδιαίτερη προσοχή στη χρήση γης, ώστε τα εναλλακτικά καύσιμα να μην παράγονται εις βάρος των καλλιεργειών τροφίμων·

6. παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εσωτερικεύσουν το εξωτερικό κόστος των μεταφορών, να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση των χρηστών των μεταφορών, να προωθήσουν καθαρότερες λύσεις στον τομέα των μεταφορών με τη θέσπιση συστημάτων πιστοποίησης των αερίων του θερμοκηπίου και να δώσουν τη δυνατότητα στους καταναλωτές να επιλέγουν φιλικές προς το κλίμα επιλογές μεταφορών· παροτρύνει την Ένωση να λάβει μέτρα για να καταστήσει τις αλυσίδες παραγωγής λιγότερο εντατικές ως προς τις μεταφορές· υπογραμμίζει τη σημασία της καινοτομίας και των δημοσιονομικών πολιτικών και επισημαίνει ότι η ευρωπαϊκή σήμανση αποτελεί ένα εργαλείο καίριας σημασίας καθώς βοηθάει τους καταναλωτές να διακρίνουν και να επιλέγουν τις πλέον βιώσιμες υπηρεσίες· ενθαρρύνει ενεργά τους παραγωγούς να χρησιμοποιούν την ταυτότητα της επωνυμίας τους και την επιρροή τους στην αγορά για να προωθήσουν βιώσιμη και κυκλική κατανάλωση και μεταφορές· ζητεί από την Επιτροπή να αναπτύξει δείκτες για την ανάλυση και τη διασφάλιση της ανάπτυξης της κυκλικής οικονομίας στον τομέα των μεταφορών·

7. καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει ενδεχόμενους τρόπους προκειμένου οι μεταφορείς και οι χειριστές ηλεκτρονικών συστημάτων κρατήσεων να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις εκπομπές ισοδύναμου CO2, σε σύγκριση με τα δεδομένα για την καλύτερη εναλλακτική σύνδεση αμαξοστοιχίας, πλοίου ή λεωφορείου· καλεί την Ένωση να μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από τη ναυτιλία μέσω της προώθησης καθαρών και βιώσιμων τεχνολογιών, όπως η υιοθέτηση τεχνολογίας πλεύσης, και μέτρων όπως η βραδεία πλεύση και η βελτιστοποίηση της ταχύτητας· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να στηρίξουν τους πλέον αποδοτικούς τρόπους μεταφοράς από πλευράς πόρων, και να ορίσουν επαρκή κίνητρα και πρότυπα τιμολόγησης, μεταξύ άλλων μέσω φορολογικών κινήτρων και με τον ΦΠΑ στα εισιτήρια·

8. υπενθυμίζει ότι ο τομέας των μεταφορών στην ΕΕ παραμένει σε μεγάλο βαθμό εξαρτημένος από το πετρέλαιο και, συνεπώς, από εισαγωγές ώστε να καλύπτει τις ενεργειακές του ανάγκες· επιμένει, ως εκ τούτου, ότι, πέραν της ένταξης των εναλλακτικών καυσίμων στην προσεχή ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή στρατηγική για βιώσιμη και έξυπνη κινητικότητα, η Ένωση πρέπει να βελτιώσει τη σχετική νομοθεσία σχετικά με τα βιώσιμα και ανανεώσιμα εναλλακτικά καύσιμα στις μεταφορές, με βάση την αξιολόγηση του κύκλου ζωής και τη βελτιστοποίηση των συνεργειών σε ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο· ενθαρρύνει την Επιτροπή να δώσει κίνητρα για την εναρμόνιση των πολιτικών παροχής δημοσιονομικών κινήτρων για την κατανάλωση των εν λόγω τύπων καυσίμων και την αγορά οχημάτων που χρησιμοποιούν τα καύσιμα αυτά· ζητεί από την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε, για κάθε τρόπο μεταφοράς, να εξετάζεται το δυναμικό ανάπτυξης και ο αντίκτυπος στο περιβάλλον όλων των εναλλακτικών καύσιμων, συμπεριλαμβανομένου του υδρογόνου, των βιώσιμων βιοκαυσίμων και του χρησιμοποιημένου μαγειρικού ελαίου·

9. ενθαρρύνει την Επιτροπή να δώσει συνέχεια στην οδηγία 2014/94/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2014, για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, θέτοντας πιο φιλόδοξους στόχους και αναθεωρώντας τη σχετική νομοθεσία ώστε να εξασφαλιστεί η διαθεσιμότητα υποδομών φόρτισης και συντήρησης ηλεκτρικών οχημάτων σε ολόκληρη την Ευρώπη, και επεκτείνοντας την παρούσα οδηγία σε όλους τους τρόπους μεταφοράς, καθώς και εξασφαλίζοντας επαρκή χρηματοδότηση και ανθρώπινους πόρους από την ΕΕ για την αποτελεσματική παροχή και εφαρμογή των τελευταίων· σημειώνει ότι η εν λόγω νομοθεσία πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες των νησιωτικών, των εξόχως απόκεντρων και των περιφερειακών περιοχών, καθώς και των ορεινών και αραιοκατοικημένων περιοχών·

10. καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να δώσουν προτεραιότητα, στο πλαίσιο των σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας και των διαφόρων ευρωπαϊκών μέσων χρηματοδότησης, στις πρωτοβουλίες που συνδέονται με την κυκλική οικονομία και τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις μεταφορές, ιδίως μέσω της ταχείας παροχής και χρήσης των κατάλληλων υποδομών·

11. ζητεί τη δημιουργία ενός συνεκτικού ευρωπαϊκού δικτύου τερματικών σταθμών συνδυασμένων μεταφορών και διατροπικών κόμβων εφοδιαστικής για την περαιτέρω προώθηση της κυκλικής οικονομίας·

12. παρατηρεί την ανάγκη να αυξηθούν τα ποσοστά πληρότητας και οι συντελεστές φορτίου· επισημαίνει ότι οι υπηρεσίες κοινοχρηστικής κινητικότητας μπορούν να ωφελήσουν την κυκλική οικονομία και να μειώσουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τις μεταφορές· υπογραμμίζει ότι θα μπορούσαν να υπάρχουν λιγότερα αυτοκίνητα που όμως να χρησιμοποιούνται με πιο εντατικούς ρυθμούς, εξοικονομώντας έτσι πόρους στην παραγωγή, με την προϋπόθεση ότι θα αποτελούν τμήμα μιας ευρύτερης κυκλικής και πολυτροπικής στρατηγικής μεταφορών· ζητεί, ως εκ τούτου, την προώθηση ευφυών συστημάτων μεταφορών που συμβάλλουν στην προώθηση της διατροπικότητας, μεταξύ άλλων και για το «τελευταίο χιλιόμετρο», και την παροχή στους χρήστες ολοκληρωμένων πληροφοριών για τις αποφάσεις αγοράς και προμηθειών, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στα δεδομένα σχετικά με την προέλευση των προϊόντων και των υπηρεσιών, καθώς και σχετικά με το λειτουργικό κόστος και τη σχέση του με τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, με ανάλυση ανά επιλογή·

13. θεωρεί ότι η κοινοχρηστική κινητικότητα μπορεί να οδηγήσει στη χρήση μικρότερων ηλεκτρικών οχημάτων με μικρότερη εμβέλεια και με μικρότερες απαιτήσεις σε ενέργεια, ώστε να καθίσταται δυνατή η παραγωγή ελαφρότερων συσσωρευτών με μειωμένες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν τις πλέον βιώσιμες υπηρεσίες και πρωτοβουλίες κοινοχρηστικής κινητικότητας μέσω της χάραξης μακροπρόθεσμης στρατηγικής, για παράδειγμα με τη μείωση του τέλους ταξινόμησης οχημάτων· επισημαίνει τα δυνητικά οφέλη από τη χρήση κοινόχρηστων οχημάτων, καλύπτοντας παράλληλα στις τρέχουσες ανάγκες των χρηστών· ζητεί τη δημιουργία επιγραμμικών πλατφορμών για την ψηφιοποίηση και τη συγκέντρωση αιτημάτων μεταφοράς· υπογραμμίζει την ανάγκη να γίνεται διάκριση στην ορολογία της ΕΕ μεταξύ της μη επαγγελματικής κοινοχρηστικής κινητικότητας και των εμπορικών υπηρεσιών μεταφοράς, ώστε να μειωθούν οι φραγμοί στην κοινοχρηστική κινητικότητα·

14. τονίζει ότι οι υπηρεσίες κοινοχρηστικής κινητικότητας μειώνουν τη συμφόρηση και συμβάλλουν στην επίλυση προβλημάτων πυκνότητας των αστικών μεταφορών· παροτρύνει τις πόλεις να αναλάβουν πρωτοβουλίες για την επανεξέταση των συστημάτων μεταφορών και των μεταφορικών ροών τους· καλεί τις τοπικές και τις περιφερειακές αρχές να λάβουν υπόψη τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών και των κυριότερων συμφεροντούχων (όπως μεταφορείς, διανομείς, εργαζομένους, κέντρα ερευνών και μελετών, πανεπιστήμια κ.λπ.) για την επίτευξη αυτού του σκοπού· τονίζει την ανάγκη για καινοτομία και ανάπτυξη νέων τεχνολογιών στον τομέα των μεταφορών· τονίζει τη σημασία διατήρησης των γνώσεων, της αξίας και των θέσεων εργασίας που δημιουργήθηκαν μέσω της καινοτομίας εντός της Ένωσης· ζητεί να διεξαχθεί περαιτέρω έρευνα όσον αφορά τη χρήση οχημάτων, μέσω της χρήσης δεδομένων από μελέτες σχετικά με τις εθνικές μετακινήσεις και από περιοδικούς τεχνικούς ελέγχους οχημάτων, καθώς είναι περιορισμένα επί του παρόντος τα αξιόπιστα στοιχεία για τα ετήσια διανυθέντα χιλιόμετρα, τον σκοπό ταξιδιού και τα διανυόμενα χιλιόμετρα καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής, γεγονός που παρεμποδίζει την πλήρη αποδοτικότητα και την αξιοποίηση του δυναμικού εξοικονόμησης άνθρακα·

15. θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ενισχύσει τις κυκλικές πρωτοβουλίες, τις καινοτόμες τεχνολογίες και τα κυκλικά επιχειρηματικά μοντέλα, που προσφέρουν βιώσιμες υπηρεσίες – συχνά σε τοπικό επίπεδο και υλοποιούμενα από πολύ μικρές, μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις ή συνεταιρισμούς κινητικότητας – τα οποία έχουν μεγάλες προοπτικές για υπηρεσίες καινοτομίας και εξοικονόμησης πόρων· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της κυκλικής οικονομίας στη νομοθεσία, στην προσφορά και στην ανάθεση των δημόσιων συγκοινωνιών και στους οικείους στόλους οχημάτων καθώς και στις δημόσιες συμβάσεις στον τομέα των υποδομών μεταφοράς· τονίζει τη σημασία των κυκλικών δημόσιων συμβάσεων εν γένει και τον δυνητικά υποδειγματικό χαρακτήρα τους σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο· τονίζει το αποτέλεσμα που θα μπορούσε να έχει η εν λόγω πολιτική όσον αφορά την ευαισθητοποίηση των χρηστών και τις επιλογές κινητικότητας·

16. σημειώνει ότι οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις που προκαλούνται από την εξόρυξη και την επεξεργασία πρώτων υλών για οχήματα μπορούν να μειωθούν μέσω των βραχύτερων αλυσίδων εφοδιασμού και της αποδοτικής χρήσης των υλικών, καθώς και με ενισχυμένο οικολογικό σχεδιασμό, αύξηση της διάρκειας ζωής των οχημάτων, επισκευές, προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση, μετάβαση σε λιγότερο κρίσιμα υλικά, σταδιακή κατάργηση επιβλαβών ουσιών στον εξοπλισμό οχημάτων και βελτιωμένη ανακύκλωση· τονίζει ότι το στάδιο του σχεδιασμού είναι καίριας σημασίας για τη δυνατότητα μετέπειτα επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παρακολουθούν αυστηρά ολόκληρο τον κύκλο ζωής των οχημάτων και να περιορίσουν τις εξαγωγές οχημάτων που βρίσκονται στο τέλος του κύκλου ζωής τους και μεταχειρισμένων οχημάτων σε τρίτες χώρες, προκειμένου να προληφθεί η έξοδος σημαντικών πρώτων υλών από την ευρωπαϊκή οικονομία· εφιστά την προσοχή σε αξιέπαινα έργα που αποβλέπουν στην επιστροφή οχημάτων προς απόσυρση από τρίτες χώρες στην ΕΕ για ανακύκλωση·

17. καλεί την Επιτροπή, κατά την αναθεώρηση της οδηγίας 2000/53/ΕΚ για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, να αξιολογήσει τη δυνατότητα να συμπεριληφθούν κατάλληλα μέτρα για τη βελτίωση των συστημάτων συλλογής αποβλήτων και τη δημιουργία ενός συστήματος που θα εγγυάται την ποιότητα και την αξιοπιστία των προϊόντων της κυκλικής οικονομίας, και να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες σχετικά με τα υλικά και τις δυνητικά προβληματικές ουσίες που χρησιμοποιούνται, διατηρούνται σε όλη την αλυσίδα αξίας με τεχνολογικά μέσα·

18. προτρέπει την Επιτροπή να θεσπίσει την ευθύνη του παραγωγού, διαβατήρια προϊόντων, μακρότερες περιόδους εγγύησης και δικαίωμα επισκευής για τα οχήματα, ιδιαίτερα για όσα χρησιμοποιούν νέες τεχνολογίες· τονίζει ότι σημαντικό ποσοστό (15-50 %) των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου ενός αυτοκινήτου παράγεται κατά τη διάρκεια της κατασκευής του· ενθαρρύνει τη διερεύνηση των δυνητικών οφελών που θα έχει για τις διαδικασίες επισκευής ο αποτελεσματικός συνδυασμός σάρωσης και τρισδιάστατης εκτύπωσης· ζητεί από την Επιτροπή να μελετήσει τον αντίκτυπο της ανάπτυξης των ψηφιακών τεχνολογιών και των εφαρμογών στη διάρκεια ζωής των οχημάτων και να μεριμνήσει για την επικαιροποίηση του ψηφιακού εξοπλισμού και των απαρχαιωμένων λογισμικών σε προσιτή τιμή·

19. επικροτεί τη φιλοδοξία που εξέφρασε η Επιτροπή στο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία (CEAP) να προχωρήσει ταχέως όσον αφορά τη βιωσιμότητα και τις κυκλικές δυνατότητες των συσσωρευτών για ηλεκτροκίνηση και να προτείνει ένα κανονιστικό πλαίσιο για τους συσσωρευτές το 2020 που να εξασφαλίζει την κυκλική διαχείριση των ροών υλικών και τη μέγιστη επαναχρησιμοποίηση· καλεί την Επιτροπή να καταργήσει σταδιακά τους μη επαναφορτιζόμενους συσσωρευτές που χρησιμοποιούνται στα συστήματα μεταφορών όταν υπάρχει εναλλακτική λύση και να ορίσει αυξανόμενο μερίδιο ανακυκλωμένου περιεχομένου στους συσσωρευτές, καθώς και μακρότερους κύκλους ζωής, κάτι που μπορεί να εξοικονομήσει έως και 50 % των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά την παραγωγή· υπογραμμίζει ότι η τυποποίηση του σχεδιασμού των συσσωρευτών μπορεί να είναι καίριας σημασίας για τη μελλοντική επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση των συσσωρευτών, μεταξύ άλλων με συστήματα που βασίζονται στην αγορά· επισημαίνει το δυναμικό που προσφέρει η διαδοχική επαναχρησιμοποίηση των συσσωρευτών σε εναλλακτικές εφαρμογές, όπως για την αποθήκευση και παροχή ενέργειας· τονίζει την ανάγκη για περισσότερη έρευνα σχετικά με αυτές τις εφαρμογές: ζητεί από την Επιτροπή να λάβει υπόψη το αποτύπωμα άνθρακα της παραγωγής συσσωρευτών· επισημαίνει ότι καθοριστικό παράγοντα που επηρεάζει την κατανάλωση ενέργειας των ηλεκτρικών οχημάτων με συσσωρευτή (BEV) και των υβριδικών ηλεκτρικών οχημάτων με ρευματολήπτη (PHEV) συνιστά ο βαθμός στον οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί η πέδηση με ανατροφοδότηση για την ανάκτηση ενέργειας, κάτι που καθιστά το θέμα αυτό ένα ακόμη καίριο πεδίο έρευνας· καλεί την Επιτροπή να επιταχύνει την ανάπτυξη ευρωπαϊκών προτύπων για την επαναφόρτιση·

20. τονίζει ότι τα πρότυπα φόρτισης των BEV έχουν μεγάλη σημασία για την ολοκλήρωση του τομέα και για την επίδοση σε σχέση με τα αέρια του θερμοκηπίου, δεδομένου ότι η φόρτιση σε περιόδους όπου η προσφορά ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές υπερβαίνει τη ζήτηση μπορεί να συμβάλει στη σταθεροποίηση του δικτύου, μειώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου ολόκληρου του μεικτού δικτύου, ενώ αντιθέτως, όταν η φόρτιση συμπέσει με αιχμή στη ζήτηση ενέργειας για άλλες χρήσεις κατά τις βραδινές ώρες μπορεί να επιδεινώσει τη ζήτηση αιχμής ηλεκτρικής ενέργειας· καλεί την Επιτροπή να προωθήσει έξυπνες τεχνολογίες φόρτισης, που θα πρέπει να περιλαμβάνουν ενωσιακά πρότυπα, οι οποίες θα είναι σε θέση να ελέγχουν τον χρονισμό της φόρτισης, συμβάλλοντας έτσι στη σταθερότητα του δικτύου, στο χαμηλό ενεργειακό κόστος και στη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας· σημειώνει τη δυνατότητα των χρηστών να γίνουν παραγωγοί-καταναλωτές ενέργειας, τροφοδοτώντας το δίκτυο με ενέργεια από τους συσσωρευτές των οχημάτων τους έναντι οικονομικής επιβράβευσης, ή χρησιμοποιώντας αυτοπαραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια μέσω ηλιακών συλλεκτών για τη φόρτιση των οχημάτων τους·

21. καλεί την Επιτροπή να περιορίσει τις εξαγωγές αποβλήτων σε τρίτες χώρες και να προβεί σε αναθεώρηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 για τις μεταφορές αποβλήτων, όπως ανακοινώθηκε στο νέο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία (CEAP)· επισημαίνει ότι οι εξαγωγές αποβλήτων έχουν αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και την υγεία στις χώρες προορισμού, οδηγούν στην απώλεια πολύτιμων υλικών, ιδίως πρώτων υλών και ενώσεων, έχουν αρνητικές επιπτώσεις στη δημιουργία θέσεων εργασίας στην ΕΕ και αυξάνουν τις εκπομπές κύκλου ζωής των προϊόντων λόγω αυτών των πρόσθετων μεταφορών· ζητεί τη μετεγκατάσταση των εγκαταστάσεων ανακύκλωσης προκειμένου να υπάρχει πλήρης έλεγχος των κύκλων της κυκλικής οικονομίας, με έμφαση στην ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση· ζητεί, ως εκ τούτου, την ανάπτυξη ικανοτήτων για την καταπολέμηση των παράνομων εξαγωγών και της απάτης, ιδίως όταν συγκαλύπτονται οι εξαγωγές αποβλήτων ως μεταχειρισμένα οχήματα· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει την εφαρμογή της οδηγίας για τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής·

22. παροτρύνει την Επιτροπή να καταστήσει υποχρεωτικές τις επαναχρησιμοποιήσιμες συσκευασίες και τα εμπορευματοκιβώτια για τις μεταφορές, αν και η λύση αυτή δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για τρόφιμα όταν αντιβαίνει στους κανόνες για την ασφάλεια των τροφίμων· ζητεί από την Επιτροπή να διενεργήσει εκτίμηση επιπτώσεων σχετικά με την εναρμόνιση των συστημάτων επιστροφής των κενών συσκευασιών για τις τυποποιημένες βιομηχανικές συσκευασίες· καλεί τα κράτη μέλη να καταστήσουν υποχρεωτική την επιστροφή τυποποιημένων βιομηχανικών συσκευασιών για επαναχρησιμοποίηση καθώς και για ανακύκλωση· ζητεί τα μέτρα αυτά να τεθούν σε ισχύ εντός εύλογου χρονικού διαστήματος·

23. καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει τον τομέα του τουρισμού στις φιλοδοξίες της για μια κυκλική οικονομία ώστε να ενισχυθεί η καινοτομία του τομέα, καθώς και η βιωσιμότητα και η ανθεκτικότητά του· υπενθυμίζει την ανακοίνωση του 2010 της Επιτροπής για ένα νέο πλαίσιο πολιτικής για τον ευρωπαϊκό τουρισμό, που προσέβλεπε σε έναν βιώσιμο τουρισμό και καλούσε τις τουριστικές επιχειρήσεις να μειώσουν την κατανάλωση πόσιμου ύδατος και τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, να περιορίσουν το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα, να κάνουν χρήση καθαρής ενέργειας και γενικά να κάνουν υπεύθυνη χρήση των φυσικών πόρων· προτρέπει την Επιτροπή να στηρίξει τα κράτη μέλη θέτοντας σε εφαρμογή την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία και τους στόχους του νέου CEAP στα πλαίσια των εθνικών στρατηγικών για τον τουρισμό και των μεμονωμένων έργων· τονίζει ότι πρέπει να ενθαρρυνθούν, να παρακινηθούν και να κινητοποιηθούν μέσω κινήτρων οι τουριστικές επιχειρήσεις να συμμετέχουν στο οικολογικό σήμα της ΕΕ και στο σύστημα οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου (EMAS) της ΕΕ· τονίζει τη σημασία της παροχής περαιτέρω κινήτρων και της ενθάρρυνσης της εφαρμογής των αρχών του οικολογικού σχεδιασμού μέσω νέων τουριστικών υπηρεσιών, τόσο σε σχέση με τα αγαθά που χρησιμοποιούνται για την παροχή τους όσο και σε σχέση με τις διαδικασίες και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της προσφοράς τους·

24. υπογραμμίζει τη σημασία της ανάπτυξης ολοκληρωμένων κυκλικών υποδομών, που θα ενθαρρύνουν τις τουριστικές επιχειρήσεις όπως είναι τα ξενοδοχεία να παράγουν και να προμηθεύονται ανανεώσιμες πηγές ενέργειας· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει στρατηγική που θα ενισχύσει τη χρήση ανακυκλωμένων υδάτων· τονίζει τη σημασία των ισχυρών υποδομών ιδίως για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες δεν διαθέτουν επαρκή οικονομικά και οργανωτικά μέσα ώστε να αναπτύξουν τις εν λόγω υποδομές· ενθαρρύνει πρωτοβουλίες, όπως το ευρωπαϊκό δίκτυο ποδηλατοδρόμων, οι οποίες προωθούν την τουριστική εμπειρία με βάση την προώθηση υγιών δραστηριοτήτων και της επαφής με το περιβάλλον· καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει τη δημιουργία μικρής κλίμακας τουριστικών δικτύων φιλικών προς τη βιοποικιλότητα, τα οποία θα είναι συμπεριληπτικά, ευεργετικά προς τις τοπικές κοινότητες, και θα συνδέονται με εδαφικά κέντρα τουριστικής ανάπτυξης και θα διευκολύνουν την ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ των επαγγελματιών του τουρισμού, των τοπικών παραγωγών, των δημόσιων αρχών, των τοπικών καταστημάτων και των βιοτεχνών·

25. σημειώνει ότι διάφορες μελέτες καταδεικνύουν δυσανάλογα υψηλό επίπεδο σπατάλης τροφίμων από τον τομέα της φιλοξενίας, και τον ρόλο που πρέπει να διαδραματίσει ο τομέας του τουρισμού στις δημόσιες πολιτικές κατά της σπατάλης τροφίμων· ενθαρρύνει την ενσωμάτωση των επαγγελματιών του εν λόγω τομέα προκειμένου να βελτιωθεί η συλλογή δεδομένων για το θέμα αυτό καθώς και να προαχθεί η ευαισθητοποίηση και τα μέτρα διάδοσης και εφαρμογής για την πρόληψη του εν λόγω φαινομένου· επισημαίνει τις δυνατότητες του εν λόγω τομέα να ηγηθεί της δημιουργίας δικτύων αλληλεγγύης, τα οποία μετατρέπουν τον κίνδυνο που ενέχει η σπατάλη τροφίμων σε ευκαιρία για την προώθηση της αλληλεγγύης και της κυκλικής οικονομίας· τάσσεται υπέρ προγραμμάτων κατάρτισης για τους μάγειρες με στόχο τη μείωση της σπατάλης τροφίμων· ζητεί μεγαλύτερη επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων τροφίμων ως ζωοτροφών ή για την παραγωγή βιοαερίου· θεωρεί ότι οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στον τομέα των τροφίμων και της φιλοξενίας έχουν μεγάλες δυνατότητες για καινοτομία και ανάπτυξη νέων κυκλικών λύσεων· καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί με τα κράτη μέλη ώστε να καταστεί εφικτή η άρση των θεσμικών φραγμών που εμποδίζουν τις εφαρμογές κυκλικής οικονομίας στον τομέα των τροφίμων, όπως κανονισμοί κατά της διανομής πλεονασμάτων τροφίμων από τον τομέα του τουρισμού·

26. επισημαίνει τη σημασία καθορισμού και σχεδιασμού καινοτόμου κατάρτισης και έργων αναβάθμισης των δεξιοτήτων σχετικά με την κυκλική οικονομία για εργαζόμενους σε όλους τους τομείς, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του εκάστοτε τομέα και τις δεξιότητες που απαιτούνται· τονίζει τη σημασία του συντονισμού μεταξύ της Επιτροπής, των κρατών μελών και των περιφερειακών και τοπικών αρχών για την προώθηση της επίτευξης των στόχων του νέου CEAP και την περαιτέρω επένδυση στην εκπαίδευση και εκστρατείες ευαισθητοποίησης σχετικά με τα οφέλη και τα πλεονεκτήματα των δράσεων κυκλικής οικονομίας στον τομέα των μεταφορών· παροτρύνει την ανταλλαγή ορθών πρακτικών και έργων σε όλα τα επίπεδα.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

10.11.2020

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

37

4

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Magdalena Adamowicz, Andris Ameriks, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Marco Campomenosi, Ciarán Cuffe, Jakop G. Dalunde, Johan Danielsson, Andor Deli, Karima Delli, Gheorghe Falcă, Mario Furore, Søren Gade, Isabel García Muñoz, Jens Gieseke, Elsi Katainen, Kateřina Konečná, Έλενα Κουντουρά, Julie Lechanteux, Peter Lundgren, Benoît Lutgen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Tilly Metz, Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Philippe Olivier, Rovana Plumb, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Barbara Thaler, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Lucia Vuolo, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Angel Dzhambazki, Roman Haider, Jutta Paulus, Anne-Sophie Pelletier, Kathleen Van Brempt

 

 


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

37

+

ECR

Angel Dzhambazki, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

GUE/NGL

Kateřina Konečná , Έλενα Κουντουρά, Anne-Sophie Pelletier

NI

Mario Furore

PPE

Magdalena Adamowicz, Andor Deli, Gheorghe Falcă, Jens Gieseke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Benoît Lutgen, Marian-Jean Marinescu, Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Barbara Thaler, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη

Renew

José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Søren Gade, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

S&D

Andris Ameriks, Johan Danielsson, Isabel García Muñoz, Rovana Plumb, Kathleen Van Brempt,

Verts/ALE

Ciarán Cuffe, Jakop G. Dalunde, Karima Delli, Tilly Metz, Jutta Paulus

 

4

-

ECR

Peter Lundgren

ID

Marco Campomenosi , Roman Haider, Lucia Vuolo

 

2

0

ID

Julie Lechanteux, Philippe Olivier

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+ : υπέρ

- : κατά

0 : αποχή

 

 


 

 

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ (7.12.2020)

<CommissionInt>προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων</CommissionInt>


<Titre>σχετικά με το σχέδιο δράσης της ΕΕ για την κυκλική οικονομία</Titre>

<DocRef>(2020/2077(INI))</DocRef>

Συντάκτης γνωμοδότησης: <Depute>Claude Gruffat</Depute>

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. θεωρεί ότι οι τομείς της γεωργίας, των τροφίμων και της δασοκομίας, καθώς και οι αγροτικές περιοχές αποτελούν σημαντικά στοιχεία της κυκλικής οικονομίας και της βιοοικονομίας· πιστεύει ότι η βιώσιμη γεωργία, η οποία βασίζεται άμεσα σε κύκλους και λειτουργίες της φύσης, συνάδει απόλυτα με ένα μοντέλο κυκλικής οικονομίας που λειτουργεί εύρυθμα, δεδομένου ότι συμβάλλει στην παραγωγή υγιεινών και οικονομικά προσιτών τροφίμων·

2. θεωρεί ότι η βιοοικονομία πρέπει να συνεχίσει να αποτελεί προτεραιότητα για την ΕΕ προκειμένου να αξιοποιηθεί στο έπακρο και, ως εκ τούτου, τα διαθέσιμα μέτρα και η χρηματοδότηση πρέπει να είναι συνεκτικά· υπογραμμίζει ότι η κυκλική οικονομία και η βιοοικονομία μπορούν να προσφέρουν λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο γεωργικός τομέας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ανέδειξε η κρίση COVID-19·

3. θεωρεί ότι η κυκλική οικονομία έχει τη δυνατότητα να ενισχύσει όχι μόνο τη βιωσιμότητα του γεωργικού μας τομέα, αλλά και τη μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητά του· τονίζει τον σημαντικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν και διαδραματίζουν ήδη, όσον αφορά τη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία, οι νέοι γεωργοί και η ανανέωση των γενεών στη γεωργία, καθώς και οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις γεωργικών προϊόντων διατροφής (ΜΜΕ)·

4. υπογραμμίζει ότι η κυκλική οικονομία και η μετάβαση σε μια βιώσιμη, με λιγότερους περιορισμούς και φιλική προς το περιβάλλον και το κλίμα αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων μπορούν να ευνοήσουν τη δημιουργία επιχειρήσεων αλλά και την επιχειρηματικότητα μεταξύ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων·

5. χαιρετίζει την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με το νέο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία, δεδομένου ότι σε αυτό αποτυπώνονται πλήρως οι αλλαγές που απαιτούνται σε μια οικονομία η οποία εξελίσσεται προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες της βιώσιμης ανάπτυξης, καθιστώντας δυνατή τη δημιουργία θέσεων εργασίας και παράλληλα προστατεύοντας το κλίμα, το περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα·

6. τονίζει ότι η κυκλική οικονομία θα μπορούσε να προσφέρει περισσότερες ευκαιρίες ώστε ολόκληρη η αλυσίδα αξίας των γεωργικών προϊόντων διατροφής να είναι αποδοτικότερη όσον αφορά τη χρήση των πόρων, περιορίζοντας τη χρήση εξωτερικών εισροών και τη διαρροή πλεονασμάτων θρεπτικών ουσιών. Το γεγονός αυτό θα συμβάλει στο κλείσιμο κύκλων των θρεπτικών στοιχείων, στη μείωση των αρνητικών εκροών στο περιβάλλον, στην ελάττωση της αστάθειας των τιμών, στη μείωση του κόστους παραγωγής και στην επίτευξη βιωσιμότητας·

7. σημειώνει ότι το 2015 η βιοοικονομία αντιστοιχούσε σε μια αγορά με εκτιμώμενο τζίρο άνω των 2,3 τρισεκατομμυρίων EUR, στην οποία απασχολούνται 20 εκατομμύρια εργαζόμενοι, ήτοι το 8,2 % της συνολικής απασχόλησης στην ΕΕ·

8. είναι της άποψης ότι η ανακοίνωση του σχεδίου δράσης αποτελεί σαφή έκκληση για ποιοτική αλλαγή με σκοπό τον αναπροσανατολισμό και τη βελτιστοποίηση των μοντέλων γεωργικής παραγωγής προς όφελος περισσότερο βιώσιμων μεθόδων παραγωγής, νέων εννοιών και συστημάτων, όπως η αγροοικολογία, η βιολογική γεωργία, η μειωμένη άροση και η κάλυψη του εδάφους, χρησιμοποιώντας, μεταξύ άλλων, τεχνικές ακρίβειας και έξυπνες τεχνικές για την αντιμετώπιση της υποβάθμισης και της σπανιότητας των φυσικών πόρων και, ως εκ τούτου, για την ανάγκη βελτίωσης της παραγωγής·

9. σημειώνει ότι το σχέδιο δράσης χαράσσει την πορεία προς μια πιο βιώσιμη, αποδοτική ως προς τη χρήση των πόρων, αυτάρκη και ανθεκτική γεωργία· τονίζει ότι το μοντέλο της κυκλικής οικονομίας και οι σχετικές αλλαγές θα έχουν επίσης αντίκτυπο στους τομείς της μεταποίησης τροφίμων, του λιανικού εμπορίου και στο σύνολο της γεωργικής βιοοικονομίας·

10. θεωρεί ότι οι αρχές της κυκλικής οικονομίας περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

 την ορθότερη χρήση των ενεργειακών πόρων, όπως τα καύσιμα και η θερμική απόδοση των κτιρίων·

 τη διατήρηση και εξοικονόμηση νερού, λόγου χάρη μέσω συστημάτων άρδευσης που εξοικονομούν νερό, ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης των υδάτων από κλειστά συστήματα, καθώς και της αποθήκευσης και συγκράτησης υδάτων, ιδίως στο έδαφος, τους ζώντες οργανισμούς του εδάφους και τη βλάστηση·

 την αποτελεσματικότερη χρήση των πόρων που χρησιμοποιούνται για ζωοτροφές, π.χ. μέσω της μετεγκατάστασης και του εξορθολογισμού των ζωοτροφών και της διατροφής και των μικρότερων αποστάσεων μεταφοράς·

 την εκτενέστερη χρήση βιολογικών προϊόντων που προέρχονται από φυσικές διεργασίες (βιολιπάσματα, βιοδιεγέρτες και βιοέλεγχοι), αντικαθιστώντας μη ανανεώσιμες χημικές εισροές (π.χ. συνθετικά λιπάσματα και φυτοφάρμακα), όπου είναι δυνατόν·

 τη δυνατότητα συνεργασίας γεωργών και αγροτικών συλλόγων προκειμένου να αξιοποιούνται στο έπακρο οι σχετικές εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός και να αποφευχθεί η υπερβολική συσσώρευση εξοπλισμού, που συχνά συνδέεται με μια επενδυτική πολιτική που βασίζεται στον φορολογικό σχεδιασμό·

 την εκτενέστερη συνεργασία μεταξύ των ενδιαφερόμενων παραγόντων, μεταξύ άλλων με την προώθηση συνεργατικών μοντέλων και τη επιδίωξη περισσότερων συνεργειών που θα βασίζονται σε συλλογικές και κοινές δεσμεύσεις·

11. υπογραμμίζει ότι η κυκλική οικονομία μπορεί να προσφέρει λύσεις για τα προβλήματα που ανέδειξε η κρίση COVID-19, ιδίως με τη μείωση της ευπάθειας των αλυσίδων αξίας των γεωργικών προϊόντων διατροφής·

12. θεωρεί ότι το σχέδιο οικονομικής ανάκαμψης της ΕΕ – Next Generation EU – θα πρέπει να στηρίξει τη δημιουργία και την ενίσχυση τοπικών και περιφερειακών αλυσίδων αξίας στον τομέα των γεωργικών προϊόντων διατροφής αλλά και να ενισχύσει την ανθεκτικότητά τους θεσπίζοντας νέες βιώσιμες γεωργικές πρακτικές και πρωτοβουλίες κυκλικής οικονομίας·

13. ζητεί να εφαρμοστεί ένα ευρωπαϊκό στρατηγικό σχέδιο για την προμήθεια φυτικών πρωτεϊνών το συντομότερο δυνατόν μέσω των στρατηγικών σχεδίων των κρατών μελών, κατά προτίμηση το αργότερο κατά την έναρξη ισχύος της επόμενης κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ)·

14. θεωρεί ότι ένα τέτοιο σχέδιο θα πρέπει να προωθεί την παραγωγή και κατανάλωση ψυχανθών, συμπεριλαμβανομένων των πρωτεϊνούχων σπόρων ως καλλιεργειών που δεσμεύουν το άζωτο, και των αυτοκαλλιεργούμενων κτηνοτροφικών φυτών, τα οποία προσφέρουν πολλά αγρονομικά και περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα και μπορούν να μειώσουν την εξάρτηση από τις εισαγωγές από απομακρυσμένες χώρες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δεν σέβονται το περιβάλλον, τη βιοποικιλότητα ή τα ανθρώπινα δικαιώματα·

15. υπογραμμίζει ότι το σχέδιο αυτό θα πρέπει να απαγορεύει την εισαγωγή προϊόντων που παραβιάζουν τα πρότυπα της ΕΕ για την υγεία, το περιβάλλον και το κλίμα ή συμβάλλουν στην αποψίλωση των δασών· θεωρεί, επιπλέον, ότι η καλλιέργεια περισσότερων πρωτεϊνούχων καλλιεργειών στην Ευρώπη θα μπορούσε να προσφέρει ευκαιρίες στους γεωργούς· υπογραμμίζει τον ουσιαστικό ρόλο της έρευνας και της καινοτομίας στη μείωση της εξάρτησης της ΕΕ από τις εισαγωγές πρωτεϊνών και καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει επαρκή στήριξη μέσω του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» και της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας (ΕΣΚ) στο πλαίσιο της ΚΓΠ για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας·

16. θεωρεί ότι η κυκλική οικονομία και η βιοοικονομία προσφέρουν διάφορες δυνατότητες στους γεωργούς και τους συνεταιρισμούς τους στο πλαίσιο της μετάβασής τους προς την κλιματική ουδετερότητα· υπενθυμίζει ότι, χάρη στην κυκλική οικονομία, η δυνατότητα των γεωργών να χρησιμοποιούν γεωργικά απόβλητα και κατάλοιπα στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, καθώς και η παραγωγή ανακυκλωμένων βιολογικών λιπασμάτων αποτελούν εναλλακτικές λύσεις έναντι της εισαγωγής συνθετικού αζώτου ή φωσφόρου, του οποίου τα κοιτάσματα μειώνονται σε παγκόσμιο επίπεδο·

17. είναι της άποψης ότι η παραγωγή αυτών των βιολογικών λιπασμάτων πρέπει να συμμορφώνεται με αυστηρά υγειονομικά και περιβαλλοντικά πρότυπα και με τους κανόνες ιχνηλασιμότητας που έχουν θεσπιστεί σε επίπεδο ΕΕ·

18. επισημαίνει ότι πρέπει εν γένει οι γεωργοί, ιδίως όσων η παραγωγή ακολουθεί τα πρότυπα συστημάτων πιστοποίησης, όπως είναι τα συστήματα βιολογικής παραγωγής, να διασφαλίζουν ότι τα λιπάσματα αυτά δεν περιέχουν ρυπογόνες για το έδαφος ουσίες[31]·

19. τονίζει την ανάγκη να διερευνηθεί περαιτέρω η προστιθέμενη αξία των γεωργικών καταλοίπων και οι δυνατότητες των βιολογικών συστημάτων υγείας για τη δημιουργία νέων αξιακών αλυσίδων, τεχνολογιών και διαδικασιών, οικονομικών δραστηριοτήτων και θέσεων εργασίας, προκειμένου να ανακάμψουν οι περιφερειακές οικονομίες και να αναζωογονηθούν οι τοπικές και αγροτικές περιοχές·

20. επισημαίνει τις ευκαιρίες που προσφέρει η διαχείριση της κοπριάς για την προώθηση των βιολογικών λιπασμάτων, τη βελτίωση της περιεκτικότητας του εδάφους σε άνθρακα και, ως εκ τούτου, τη συμβολή της στη δέσμευση του διοξειδίου του άνθρακα·

21. τονίζει ότι η ευρωπαϊκή παραγωγή βιοκαυσίμων μπορεί να συνάδει με τις αρχές που διέπουν την κυκλική οικονομία μόνον εάν βασίζεται σε υποπροϊόντα και στην ανακύκλωση και χρήση αποβλήτων ή καταλοίπων, εάν καταλαμβάνει μικρό μέρος της γεωργικής γης και αν δεν ευθύνεται για την αύξηση της τιμής των τροφίμων·

22. επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, τις δυνατότητες που προσφέρουν για την περιφερειακή ανάπτυξη και την απασχόληση τα τοπικά γεωργικά απόβλητα, τα απορρίμματα τροφίμων και τα πράσινα αστικά απόβλητα που χρησιμοποιούνται σε μονάδες παραγωγής βιοαερίου· τονίζει τον ρόλο της βιώσιμης, ανανεώσιμης και φιλικής προς το κλίμα παραγωγής ενέργειας ως αποτελεσματικού υποκατάστατου των ορυκτών καυσίμων·

23. υπογραμμίζει ότι η βιώσιμη διαχείριση της δασοκομίας είναι ζωτικής σημασίας ώστε τα υλικά με βάση το ξύλο να μπορούν να λειτουργούν ως αποθήκες άνθρακα και να υποκαθιστούν τα ορυκτά καύσιμα ή τα μη ανανεώσιμα υλικά σε βιομηχανικά προϊόντα όπως τα δομικά προϊόντα, τα προϊόντα ινών, τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, τα σύνθετα υλικά, τα βιοπλαστικά και οι χημικές ουσίες·

24. ζητεί την προώθηση βιώσιμων προϊόντων ξυλείας που αποθηκεύουν άνθρακα μακροπρόθεσμα ως εναλλακτική λύση έναντι των ουσιών και των μεθόδων παραγωγής που εκπέμπουν μεγάλες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου· σημειώνει, επιπλέον, ότι η επέκταση των δασικών περιοχών υπό τις κατάλληλες συνθήκες μπορεί να αυξήσει την απορρόφηση άνθρακα, και ταυτόχρονα να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και να ενισχύσει τα εισοδήματα των κατοίκων στις αγροτικές και τις αστικές περιοχές· πιστεύει ότι η ύπαρξη ενός βιώσιμου δασικού τομέα και η αντιστάθμιση των δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών που παρέχονται από τη διατήρηση της φύσης μπορούν να συμβάλουν στην ενίσχυση της βιοοικονομίας σε ολόκληρη την ΕΕ·

25. επισημαίνει ότι για την ανάπτυξη κυκλικής βιοοικονομίας απαιτείται η ευθυγράμμιση των επιχειρηματικών κινήτρων με τους στόχους πολιτικής, καθώς και η απόκτηση, ανταλλαγή και εφαρμογή νέων δεξιοτήτων και γνώσεων που αποκτά κανείς μέσω της κατάρτισης και της εκπαίδευσης, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του τομέα και να διασφαλιστεί η καλύτερη αντιστοίχιση δεξιοτήτων και θέσεων εργασίας·

26. τονίζει ότι η υιοθέτηση της κυκλικής βιοοικονομίας πρέπει να προωθηθεί μέσω ισχυρών πολιτικών έρευνας και καινοτομίας· σημειώνει ότι η προστιθέμενη αξία κάθε ευρώ (EUR) που επενδύεται στην έρευνα και την καινοτομία στον τομέα της βιοοικονομίας, στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020», θα δεκαπλασιαζόταν·

27. επισημαίνει ότι η κυκλική οικονομία έχει τη δυνατότητα να συμβάλει στην αποδοτικότερη χρήση των πόρων, να προωθήσει περιφερειακά και τοπικά συστήματα τροφίμων που εξασφαλίζουν δίκαιες τιμές για τους παραγωγούς, να ενισχύσει τις βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού και τη σύνδεση μεταξύ των τροφίμων και της προέλευσής τους, να συμβάλει στην ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών, οικονομιών και, ως εκ τούτου, της κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, και να ενθαρρύνει τη διαφοροποίηση και τη συμπληρωματικότητα των καλλιεργειών εντός και μεταξύ των γεωργικών εκμεταλλεύσεων·

28. σημειώνει, επιπλέον, τη δυνατότητα της κυκλικής οικονομίας να ενισχύσει τη θέση των γεωργών στο επισιτιστικό σύστημα και στην κοινωνία· τονίζει τον ρόλο των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών διοικήσεων στη δημιουργία αυτών των βραχειών αλυσίδων εφοδιασμού·

29. ζητεί τον πλήρη σεβασμό της βιοποικιλότητας και του περιβάλλοντος στο πλαίσιο των ευρύτερων κινήτρων της κυκλικής οικονομίας όσον αφορά την απορρόφηση του διοξειδίου του άνθρακα· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο θέσπισης ρυθμιστικού πλαισίου που θα περιλαμβάνει αξιόπιστες και διαφανείς μετρήσεις του άνθρακα για την παρακολούθηση και την επαλήθευση της ακρίβειας των ποσοτήτων άνθρακα που έχουν απορροφηθεί·

30. υποστηρίζει τις προσπάθειες της Επιτροπής για πληρέστερη ενημέρωση των καταναλωτών όσον αφορά τους διατροφικούς και οικολογικούς ισχυρισμούς, καθώς και για τη βελτίωση της επισήμανσης προέλευσης· ζητεί να υπάρχει προαιρετική επισήμανση με έμφαση στις επιδόσεις βιωσιμότητας των προϊόντων·

31. τονίζει ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες έχουν δικαίωμα να ενημερώνονται λεπτομερώς και με ακρίβεια σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των τροφίμων, των ζωοτροφών, των δασοκομικών και άλλων προϊόντων βιολογικής προέλευσης· ζητεί αξιόπιστες, ακριβείς και εναρμονισμένες μεθόδους υπολογισμού για την αξιολόγηση αυτών των επιπτώσεων με βάση αξιόπιστα επιστημονικά στοιχεία που έχουν αξιολογηθεί από ομότιμους· υπογραμμίζει ότι αυτές οι μέθοδοι υπολογισμού/στάθμισης θα πρέπει να παρέχουν κίνητρα για βιώσιμες μεθόδους παραγωγής και να λαμβάνουν υπόψη τις προσπάθειες των προγενέστερων μεθόδων·

32. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επενδύσουν σε νέες πρωτοβουλίες κυκλικής οικονομίας, προκειμένου να εξασφαλιστούν καλύτερες υποδομές για την κυκλική οικονομία·

33. ζητεί ιεράρχηση των μέτρων για την καταπολέμηση της σπατάλης τροφίμων, βάσει της οποίας προτεραιότητα θα έχει η πρόληψη, στη συνέχεια θα διερευνώνται οι δυνατότητες δωρεάς ή επεξεργασίας των απορριμμάτων τροφίμων και, τέλος, θα εξετάζεται τη δυνατότητα μετατροπής των εν λόγω απορριμμάτων σε ζωοτροφές ή καύσιμα·

34. ζητεί να ενισχυθούν τα μέτρα πρόληψης σε όλα τα τμήματα της αλυσίδας τροφίμων, τόσο μέσω της εντατικοποίησης της ευαισθητοποίησης των πολιτών της ΕΕ όσο και μέσω κατάλληλων μέτρων και πρωτοβουλιών για τους παραγωγούς, τους μεταποιητές και τους εμπόρους τροφίμων·

35. ζητεί τη λήψη περαιτέρω μέτρων για να γίνει συντομότερη η τροφική αλυσίδα και, ως εκ τούτου, να μειωθούν τα στάδια παραγωγής αποβλήτων τροφίμων· τονίζει ότι η σπατάλη τροφίμων έχει τεράστιες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, συμβάλλει στην κλιματική αλλαγή και συνιστά σπατάλη περιορισμένων πόρων, όπως η γη, η ενέργεια, το νερό και η βιοποικιλότητα· παροτρύνει, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει τη στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» για να υποβάλει σύντομα προτάσεις σχετικά με την υλοποίηση του στόχου της μείωσης κατά 50% της σπατάλης τροφίμων έως το 2030·

36. τονίζει την ανάγκη να επιτευχθεί η σωστή ισορροπία μεταξύ των συσκευασιών τροφίμων που είναι μεν προσαρμοσμένες στις ατομικές ανάγκες, αλλά αποτρέπουν ταυτόχρονα και την φθορά των τροφίμων και, ως εκ τούτου, την απώλεια πόρων παραγωγής τροφίμων·

37. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο διάκρισης μεταξύ των περιττών απορριμμάτων και των αναπόφευκτων απωλειών λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων·

38. ζητεί να αναγνωριστούν οι γεωργικοί τομείς που ήδη λειτουργούν στο πλαίσιο των αρχών της κυκλικής οικονομίας, όπως εκείνοι που χρησιμοποιούν τις ροές γεωργικών αποβλήτων και τα απορρίμματα τροφίμων·

39. επισημαίνει ότι οι συσκευασίες τροφίμων είναι σημαντικές καθώς βελτιώνουν την υγιεινή, την ποιότητα και τη διάρκεια ζωής των τροφίμων ενώ παρέχουν και χρήσιμες πληροφορίες για τα προϊόντα·

40. καλεί την Επιτροπή να προτείνει νέα νομοθεσία για την αντιμετώπιση της υπερβολικής χρήσης συσκευασιών και της παραγωγής αποβλήτων, καθώς και να στηρίξει τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης ενιαίας αγοράς για δευτερογενείς πρώτες ύλες και υποπροϊόντα·

41. καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη τη χρησιμότητα των συσκευασιών τροφίμων κατά τη λήψη μέτρων για την επίτευξη των στόχων του νέου σχεδίου δράσης για την κυκλική οικονομία·

42. επισημαίνει τις δυνατότητες που προσφέρει η κυκλική οικονομία για τη βελτιστοποίηση της χρήσης των τροφίμων που αναπόφευκτα χάνονται ή απορρίπτονται και των υποπροϊόντων της τροφικής αλυσίδας· τονίζει τις δυνατότητες μείωσης της σπατάλης στο στάδιο της παραγωγής με τη χρήση καινοτόμων τεχνικών και τεχνολογιών για τη μετατροπή προϊόντων που δεν πληρούν τα πρότυπα της αγοράς σε μεταποιημένα προϊόντα·

43. επισημαίνει τα οφέλη που μπορούν να αποκομίσουν οι παραγωγοί από τις καινοτόμες πρακτικές στον τομέα της ψηφιοποίησης, οι οποίες διευκολύνουν την πρόσβαση των γεωργών σε δεδομένα, προβλέψεις ζήτησης και προηγμένα προγράμματα παραγωγής, παρέχοντάς τους έτσι τη δυνατότητα να προσαρμόσουν την παραγωγή τους στη ζήτηση, να συντονιστούν καλύτερα με άλλους τομείς της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων και να ελαχιστοποιήσουν τη σπατάλη·

44. ζητεί μια πολυσυμμετοχική προσέγγιση για τη συλλογή των αδιάθετων, μη καταναλωθέντων και μη βρώσιμων τροφίμων και την προώθησή τους στην παραγωγή ζωοτροφών· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να αναλύσει τα νομικά εμπόδια όσον αφορά τη χρήση παλαιών τροφίμων στην παραγωγή ζωοτροφών και να προωθήσει την έρευνα στον τομέα αυτό, τονίζοντας παράλληλα την ανάγκη για μεγαλύτερη ιχνηλασιμότητα, συμμόρφωση με τα πρότυπα βιοασφάλειας, και διαδικασίες διαχωρισμού και επεξεργασίας που εξαλείφουν πλήρως τους κινδύνους για την ασφάλεια των τροφίμων·

45. τονίζει τη σημασία της έρευνας και της ανάπτυξης για βιώσιμες γεωργικές τεχνολογίες, οι οποίες θα πρέπει να προσαρμόζονται στις ανάγκες των γεωργών και της ευρύτερης κοινωνίας· επισημαίνει, ειδικότερα, τις ειδικές ανάγκες των γεωργών μικρής και μεσαίας κλίμακας και την ανάγκη εστίασης της έρευνας και της ανάπτυξης στην πρόσβαση σε τεχνολογίες που αντιστοιχούν σε αυτή την κλίμακα και έχουν το ανάλογο κόστος·

46. θεωρεί ότι όλες οι καινοτομίες στην κυκλική οικονομία θα πρέπει να καλύπτονται από τη νομοθεσία της ΕΕ, να συνάδουν με τις αρχές της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και να μην βλάπτουν το περιβάλλον, τη βιοποικιλότητα ή την υγεία, σεβόμενες την αρχή της προφύλαξης·

47. καλεί την Επιτροπή να προβεί σε εκτίμηση επιπτώσεων των μέτρων που προτείνονται στο πλαίσιο του νέου σχεδίου δράσης για την κυκλική οικονομία, προκειμένου να μην θιχτούν τα υφιστάμενα και μελλοντικά οικονομικά συμφέροντα των επιχειρήσεων και, ως εκ τούτου, να εφαρμοστεί η αρχή του «μη βλάπτειν» προς όφελος όλων των Ευρωπαίων πολιτών·

48. υπογραμμίζει τον ρόλο του έκτου σκέλους του πυλώνα II του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» όσον αφορά την προώθηση γνώσεων, την ανάπτυξη ικανοτήτων και την ανεύρεση και επίδειξη καινοτόμων λύσεων που θα επιταχύνουν τη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία και, με τον τρόπο αυτό, θα δημιουργήσουν ελκυστικές θέσεις εργασίας σε αγροτικές περιοχές και θα ενισχύσουν τη δημιουργία αξίας, τη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα·

49. θεωρεί ότι η γεωργική γη προορίζεται κυρίως για την παραγωγή τροφίμων και ζωοτροφών και ότι τα υλικά βιολογικής προέλευσης για πλαστικά θα πρέπει να παράγονται κατά κύριο λόγο από απόβλητα υλικά εκτός των τροφίμων·

50. ζητεί να δημιουργηθούν σε όλη την Ευρώπη συστήματα διαλογής και ανακύκλωσης των αποβλήτων των γεωργικών εκμεταλλεύσεων που θα βασίζονται στην κοινή ευθύνη όλων των παραγόντων ⁠—γεωργών, διανομέων και βιομηχάνων·

51. θεωρεί, επίσης, ότι το σχέδιο στρατηγικής της Επιτροπής για τα πλαστικά απόβλητα έχει ιδιαίτερη σημασία για τη γεωργία, δεδομένου ότι οι προκλήσεις και το κόστος που συνεπάγεται η ανακύκλωση γεωργικών πλαστικών συνεπάγεται τεράστιες προκλήσεις για τον τομέα·

52. ζητεί τη σταδιακή κατάργηση των οξοδιασπώμενων πλαστικών μεμβρανών και τάσσεται υπέρ της χρήσης βιοαποδομήσιμων υλικών που αποσυντίθενται σε σύντομο χρονικό διάστημα σε CO2 και νερό υπό φυσικές περιβαλλοντικές συνθήκες και πληρούν τις απαιτήσεις της ΕΕ για τον περιορισμό των αποβλήτων, τη ρύπανση του εδάφους και τη βιοσυσσώρευση· υπογραμμίζει την ανάγκη σαφούς επισήμανσης των πλαστικών που είναι πλήρως βιοαποδομήσιμα υπό κανονικές συνθήκες και των πλαστικών που είναι απλώς βιολογικής προέλευσης και μη βιοαποδομήσιμα·

53. επικροτεί την πρόθεση να αναπτυχθεί ένα πλαίσιο πολιτικής για την προμήθεια, την επισήμανση και τη χρήση βιολογικών πλαστικών· επισημαίνει ότι τα απόβλητα και οι παράπλευρες ροές της γεωργικής παραγωγής και της βιομηχανίας γεωργικών προϊόντων διατροφής που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τρόφιμα, ζωοτροφές ή προϊόντα λιπασματοποίησης θα πρέπει να αποτελούν την κύρια πηγή για τα βιοπλαστικά·

54. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επενδύσουν σε νέες τεχνολογίες ανακύκλωσης προκειμένου να βελτιστοποιηθεί και να προωθηθεί η τεχνολογική ανάπτυξη των μονάδων διαλογής και ανακύκλωσης και των υποδομών τους, καθώς και οι διαδικασίες και τεχνικές επαναχρησιμοποίησης· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή να αναπτύξει ένα ενιαίο σύστημα επισήμανσης για τα συστήματα ανακύκλωσης·

55. υποστηρίζει όλες τις πρωτοβουλίες για την ενσωμάτωση της πρόληψης και της διαχείρισης των αποβλήτων στις προδιαγραφές των προϊόντων με ευρωπαϊκά και εθνικά σήματα ποιότητας·

56. επισημαίνει την ύπαρξη παλαιών, αχρηστευμένων αγροτικών κτιρίων που δημιουργούν σοβαρά προβλήματα όσον αφορά το κόστος κατεδάφισής τους (αμίαντος κ.λπ.), ακόμη και πριν από την εκ νέου χρήση τους ή του χώρου που καταλαμβάνουν· υπογραμμίζει, επιπλέον, τη συνολική ανάγκη για μετάβαση σε μια βιώσιμη και πιο κυκλική οικονομία όσον αφορά την προμήθεια και την κατασκευή δομικών προϊόντων και υλικών που χρησιμοποιούνται στον γεωργικό τομέα· τονίζει ότι κάθε προσπάθεια που αναλαμβάνεται στο πλαίσιο αυτό πρέπει να συνάδει με το πρότυπο ISO TC 323 για την κυκλική οικονομία·

57. ζητεί να ενσωματωθεί η γαλάζια βιοοικονομία στις στρατηγικές των κρατών μελών σχετικά με το σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

1.12.2020

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

43

0

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Mazaly Aguilar, Clara Aguilera, Atidzhe Alieva-Veli, Álvaro Amaro, Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Adrian-Dragoş Benea, Benoît Biteau, Mara Bizzotto, Daniel Buda, Isabel Carvalhais, Asger Christensen, Angelo Ciocca, Ivan David, Paolo De Castro, Jérémy Decerle, Salvatore De Meo, Herbert Dorfmann, Luke Ming Flanagan, Cristian Ghinea, Dino Giarrusso, Francisco Guerreiro, Martin Häusling, Martin Hlaváček, Krzysztof Jurgiel, Jarosław Kalinowski, Elsi Katainen, Gilles Lebreton, Norbert Lins, Chris MacManus, Marlene Mortler, Ulrike Müller, Juozas Olekas, Pina Picierno, Maxette Pirbakas, Bronis Ropė, Anne Sander, Petri Sarvamaa, Simone Schmiedtbauer, Annie Schreijer-Pierik, Veronika Vrecionová, Sarah Wiener, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Πέτρος Κόκκαλης, Ruža Tomašić

 


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

43

+

ECR

Mazaly AGUILAR, Krzysztof JURGIEL, Ruža TOMAŠIĆ, Veronika VRECIONOVÁ

GUE/NGL

Luke Ming FLANAGAN, Πέτρος ΚΟΚΚΑΛΗΣ, Chris MACMANUS

ID

Ivan DAVID, Gilles LEBRETON, Maxette PIRBAKAS

NI

Dino GIARRUSSO

PPE

Álvaro AMARO, Daniel BUDA, Salvatore DE MEO, Herbert DORFMANN, Jarosław KALINOWSKI, Norbert LINS, Marlene MORTLER, Anne SANDER, Petri SARVAMAA, Simone SCHMIEDTBAUER, Annie SCHREIJER-PIERIK, Juan Ignacio ZOIDO ÁLVAREZ

Renew

Atidzhe ALIEVA-VELI, Asger CHRISTENSEN, Jérémy DECERLE, Cristian GHINEA, Martin HLAVÁČEK, Elsi KATAINEN, Ulrike MÜLLER

S&D

Clara AGUILERA, Attila ARA-KOVÁCS, Carmen AVRAM, Adrian-Dragoş BENEA, Isabel CARVALHAIS, Paolo DE CASTRO, Juozas OLEKAS, Pina PICIERNO

Verts/ALE

Benoît BITEAU, Francisco GUERREIRO, Martin HÄUSLING, Bronis ROPĖ, Sarah WIENER

 

0

-

 

2

0

ID

Mara BIZZOTTO, Angelo CIOCCA

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+ : υπέρ

- : κατά

0 : αποχή

 

 


 

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

27.1.2021

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

66

6

7

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Νίκος Ανδρουλάκης, Bartosz Arłukowicz, Margrete Auken, Simona Baldassarre, Marek Paweł Balt, Traian Băsescu, Aurelia Beigneux, Monika Beňová, Sergio Berlato, Malin Björk, Simona Bonafè, Delara Burkhardt, Pascal Canfin, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Tudor Ciuhodaru, Nathalie Colin-Oesterlé, Esther de Lange, Christian Doleschal, Marco Dreosto, Bas Eickhout, Cyrus Engerer, Eleonora Evi, Agnès Evren, Pietro Fiocchi, Andreas Glück, Catherine Griset, Jytte Guteland, Teuvo Hakkarainen, Martin Hojsík, Pär Holmgren, Jan Huitema, Yannick Jadot, Adam Jarubas, Karin Karlsbro, Πέτρος Κόκκαλης, Αθανάσιος Κωνσταντίνου, Ewa Kopacz, Joanna Kopcińska, Peter Liese, Sylvia Limmer, Javi López, César Luena, Fulvio Martusciello, Liudas Mažylis, Joëlle Mélin, Tilly Metz, Silvia Modig, Dolors Montserrat, Alessandra Moretti, Dan-Ştefan Motreanu, Ville Niinistö, Ljudmila Novak, Grace O’Sullivan, Jutta Paulus, Stanislav Polčák, Jessica Polfjärd, Luisa Regimenti, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Sándor Rónai, Rob Rooken, Silvia Sardone, Christine Schneider, Günther Sidl, Linea Søgaard-Lidell, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Edina Tóth, Véronique Trillet-Lenoir, Petar Vitanov, Alexandr Vondra, Mick Wallace, Pernille Weiss, Michal Wiezik, Tiemo Wölken, Anna Zalewska

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Hildegard Bentele, Manuel Bompard

 


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

66

+

PPE

Bartosz Arłukowicz, Hildegard Bentele, Traian Băsescu, Nathalie Colin-Oesterlé, Christian Doleschal, Agnès Evren, Adam Jarubas, Ewa Kopacz, Peter Liese, Fulvio Martusciello, Liudas Mažylis, Dolors Montserrat, Dan-Ştefan Motreanu, Ljudmila Novak, Jessica Polfjärd, Stanislav Polčák, Christine Schneider, Edina Tóth, Pernille Weiss, Michal Wiezik, Esther de Lange

S&D

Νίκος Ανδρουλάκης, Marek Paweł Balt, Monika Beňová, Simona Bonafè, Delara Burkhardt, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Tudor Ciuhodaru, Cyrus Engerer, Jytte Guteland, César Luena, Javi López, Alessandra Moretti, Sándor Rónai, Günther Sidl, Petar Vitanov, Tiemo Wölken

Renew

Pascal Canfin, Andreas Glück, Martin Hojsík, Jan Huitema, Karin Karlsbro, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Linea Søgaard-Lidell, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță

ID

Aurelia Beigneux, Catherine Griset, Joëlle Mélin

Verts/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Eleonora Evi, Pär Holmgren, Yannick Jadot, Tilly Metz, Ville Niinistö, Grace O'Sullivan, Jutta Paulus

The Left

Malin Björk, Manuel Bompard, Πέτρος Κόκκαλης, Silvia Modig, Mick Wallace

 

6

-

ID

Simona Baldassarre, Marco Dreosto, Teuvo Hakkarainen, Sylvia Limmer, Luisa Regimenti, Silvia Sardone

 

7

0

ECR

Sergio Berlato, Pietro Fiocchi, Joanna Kopcińska, Rob Rooken, Alexandr Vondra, Veronika Vrecionová, Anna Zalewska

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+ : υπέρ

- : κατά

0 : αποχή

 

 

[1] https://ec.europa.eu/environment/pdf/chemicals/2020/10/Strategy.pdf

[2] Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0201.

[3] Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0217.

[4] Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2019)0078.

[5] ΕΕ C 334 της 19.9.2018, σ. 60.

[6] ΕΕ C 265 της 11.8.2017, σ. 65.

[7] ΕΕ C 433 της 23.12.2019, σ. 146.

[8] Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0198.

[9] Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0201.

[10] Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0005.

[11] ΕΕ C 433 της 23.12.2019, σ. 136.

[12] ΕΕ C 433 της 23.12.2019, σ. 146.

[13] ΕΕ C 76 της 9.3.2020, σ. 192.

[14] ΕΕ L 155 της 12.6.2019, σ. 1.

[15] ΕΕ L 150 της 14.6.2018, σ. 109.

[16] ΕΕ L 150 της 14.6.2018, σ. 141.

[17] ΕΕ L 150 της 14.6.2018, σ. 100.

[18] ΕΕ L 150 της 14.6.2018, σ. 93.

[19] ΕΕ L 353 της 31.12.2008, σ. 1.

[22] https://science.sciencemag.org/content/369/6510/1455

[24] https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=cei_srm030&plugin=1 (όπως παρατίθεται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία).

[25] Έκθεση για τους περιβαλλοντικούς δείκτες του 2014: περιβαλλοντικές επιπτώσεις των συστημάτων παραγωγής-κατανάλωσης στην Ευρώπη. Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος, 2014.

[27] Υπηρεσία Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Κυκλική Οικονομία, https://www.europarl.europa.eu/thinktank/infographics/circulareconomy/public/index.html.

[28] The Built Environment, Ellen MacArthur Foundation, https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/The-Built-Environment.pdf, 2020, σ. 2-3.

[29] Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών και για την κατάργηση της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου, ΕΕ L 88 της 4.4.2011, σ. 5.

[31] ήτοι βαρέα μέταλλα, φαρμακευτικά κατάλοιπα, ορμόνες, παθογόνους μικροοργανισμούς, μικροπλαστικά, γυαλί, κλπ.

Τελευταία ενημέρωση: 5 Φεβρουαρίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου