Postup : 2019/2150(IMM)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A9-0009/2021

Predkladané texty :

A9-0009/2021

Rozpravy :

Hlasovanie :

Prijaté texty :

P9_TA(2021)0030

<Date>{29/01/2021}29.1.2021</Date>
<NoDocSe>A9-0009/2021</NoDocSe>
PDF 151kWORD 46k

<TitreType>SPRÁVA</TitreType>

<Titre>o žiadosti o zbavenie Álvara Amara imunity</Titre>

<DocRef>(2019/2150(IMM))</DocRef>


<Commission>{JURI}Výbor pre právne veci</Commission>

Spravodajca: <Depute>Stéphane Séjourné</Depute>

NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o žiadosti o zbavenie Álvara Amara imunity

(2019/2150(IMM))

Európsky parlament,

 so zreteľom na žiadosť o zbavenie Álvara Amara imunity zo 17. októbra 2019, ktorú predložil Tribunal Judicial da Comarca da Guarda, Juízo Local Criminal da Guarda – Juiz 2 (okresný súd mesta Guarda, miestny trestný súd mesta Guarda, druhý sudca) a ktorá bola oznámená na plenárnej schôdzi 13. novembra 2019,

 po vypočutí Álvara Amara v súlade s článkom 9 ods. 6 rokovacieho poriadku,

 so zreteľom na články 8 a 9 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie, ako aj na článok 6 ods. 2 Aktu z 20. septembra 1976 o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho parlamentu,

 so zreteľom na rozsudky Súdneho dvora Európskej únie z 21. októbra 2008, 19. marca 2010, 6. septembra 2011, 17. januára 2013 a 19. decembra 2019[1],

 so zreteľom na článok 157 ods. 2 a 3 ústavy Portugalskej republiky a článok 11 zákona č. 7/93 z 1. marca 1993, ktorý upravuje štatút poslancov portugalského Republikového zhromaždenia,

 so zreteľom na článok 5 ods. 2, článok 6 ods. 1 a článok 9 rokovacieho poriadku,

 so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A9-0009/2021),

A. keďže sudca rozhodujúci vo veci samej okresného súdu mesta Guarda predložil žiadosť o zbavenie Álvara Amara poslaneckej imunity v súvislosti s obžalobou z prečinu korupcie podľa článku 11 zákona č. 34/87 zo 16. júla 1987 zmeneného portugalským zákonom č. 41/2010 z 3. septembra 2010 (v jednočinnom súbehu s prečinom zvýhodňovania podľa článku 23 ods. 1 a prečinom sprenevery podľa článku 20 ods. 1 toho istého legislatívneho aktu) a vo viacčinnom súbehu s prečinom podvodu pri získaní príspevku alebo subvencie podľa článku 36 ods. 1 písm. a) a c), článku 36 ods. 2, článku 36 ods. 5 písm. a) a b) a článku 36 ods. 8 písm. b) zákonného dekrétu č. 28/84 z 20. januára 1984;

B. keďže Álvaro Amaro vykonával funkciu starostu mesta Guarda od roku 2013 a od svojho opätovného zvolenia v roku 2017 túto pozíciu zastával až do 11. apríla 2019; keďže pri výkone svojich funkcií bol zodpovedný za politické vedenie a administratívne riadenie obce Guarda; keďže predmetom vyšetrovania je preferenčné zaobchádzanie, ktoré obec Guarda prostredníctvom postupu verejného obstarávania poskytla družstvu a divadelnej skupine na začiatku roka 2014 v súvislosti s každoročnou organizáciou slávností karnevalu v tom roku;

C. keďže Álvaro Amaro bol v máji 2019 zvolený do Európskeho parlamentu;

D. keďže údajný prečin sa netýka vyjadrených názorov alebo hlasovania Álvara Amara pri výkone jeho funkcií v súlade s článkom 8 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie;

E. keďže v článku 9 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie sa stanovuje, že poslanci Európskeho parlamentu požívajú na území svojho vlastného štátu imunitu priznanú členom parlamentu daného členského štátu;

F. keďže výlučne Parlamentu prislúcha rozhodnúť, či v konkrétnom prípade zbaví alebo nezbaví poslanca imunity; keďže Parlament pri rozhodovaní o zbavení imunity môže primerane zohľadniť stanovisko príslušného poslanca[2]; keďže Álvaro Amaro počas svojho vypočutia uviedol, že súhlasí so zbavením poslaneckej imunity;

G.  keďže cieľom poslaneckej imunity je chrániť Parlament a jeho členov pred súdnym konaním týkajúcim sa činností súvisiacich s výkonom poslaneckého mandátu a činností, ktoré sú od výkonu tohto mandátu neoddeliteľné;

H. keďže k prečinom, z ktorých je Álvaro Amaro obžalovaný, došlo pred jeho zvolením do Európskeho parlamentu;

I. keďže v tomto prípade Parlament nenašiel dôkazy o fumus persecutionis, teda o skutkových okolnostiach, ktoré by naznačovali, že uvedené trestné stíhanie bolo začaté s úmyslom poškodiť politickú činnosť poslanca a v dôsledku toho aj Európskeho parlamentu;

J. keďže na jednej strane Parlament nemožno považovať za súd a na druhej strane poslanec nemôže byť v súvislosti s postupom zbavenia imunity považovaný za „obvineného“[3];

1. rozhodol zbaviť Álvara Amara imunity;

2. poveruje svojho predsedu, aby bezodkladne postúpil toto rozhodnutie a správu gestorského výboru portugalským orgánom a Álvarovi Amarovi.


INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

27.1.2021

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

17

2

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Gunnar Beck, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Ibán García Del Blanco, Jean-Paul Garraud, Esteban González Pons, Mislav Kolakušić, Sergey Lagodinsky, Gilles Lebreton, Karen Melchior, Jiří Pospíšil, Franco Roberti, Marcos Ros Sempere, Ernő Schaller-Baross, Stéphane Séjourné, Raffaele Stancanelli, Adrián Vázquez Lázara, Axel Voss, Marion Walsmann, Tiemo Wölken, Lara Wolters, Javier Zarzalejos

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Emil Radev

 

 

[1] Rozsudok Súdneho dvora z 21. októbra 2008, Marra/De Gregorio a Clemente, C-200/07 a C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; rozsudok Všeobecného súdu z 19. marca 2010, Gollnisch/Parlament, T-42/06, ECLI:EÚ:T:2010:102; rozsudok Súdneho dvora zo 6. septembra 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EÚ:C:2011:543; rozsudok Všeobecného súdu zo 17. januára 2013, Gollnisch/Parlament, T-346/11 a T-347/11, ECLI:EÚ:T:2013:23; rozsudok Súdneho dvora z 19. decembra 2019, Junqueras Vies, C-502/19, ECLI:EÚ:C:2019:1115.

[2] Rozsudok Všeobecného súdu z 15. októbra 2008, Mote/Parlament, T-345/05, ECLI:EÚ:T:2008:440, bod 28.

[3] Rozsudok Všeobecného súdu z 30. apríla 2019, Briois/Parlament, T-214/18, ECLI:EÚ:T:2019:266.

Posledná úprava: 5. februára 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia