ДОКЛАД относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно контрола на придобиването и притежаването на оръжие (кодифициран текст)

29.1.2021 - (COM(2020)0048 – C9‑0017/2020 – 2020/0029(COD)) - ***I

Комисия по правни въпроси
Докладчик: Магдалена Адамович
(Кодификация – член 109 от Правилника за дейността)


Процедура : 2020/0029(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A9-0010/2021
Внесени текстове :
A9-0010/2021
Разисквания :
Гласувания :
Приети текстове :


PR_COD_Codification

 

 

Легенда на използваните знаци

 * Процедура на консултация

 *** Процедура на одобрение

 ***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)

 ***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

 ***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

 

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в проекта на акт.)

 

 

 


СЪДЪРЖАНИЕ

Страница

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

ПРИЛОЖЕНИЕ: СТАНОВИЩЕ НА КОНСУЛТАТИВНАТА ГРУПА НА ПРАВНИТЕ СЛУЖБИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И КОМИСИЯТА

ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ


 


 

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно контрола на придобиването и притежаването на оръжие (кодифициран текст)

(COM(2020)0048 – C9‑0017/2020 – 2020/0029(COD))

(Обикновена законодателна процедура – кодификация)

Европейският парламент,

 като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2020)0048),

 като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C9-0017/2020),

 като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

 като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 10 юни 2020 г.[1],

 като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 20 декември 1994 г. относно ускорен метод на работа за официална кодификация на законодателни текстове[2],

 като взе предвид членове 109 и 59 от своя Правилник за дейността,

 като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A9-0010/2021),

А. като има предвид, че съгласно становището на Консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията въпросното предложение се свежда до обикновена кодификация на съществуващите текстове, без промяна по същество;

1. приема своята позиция на първо четене, която съдържа предложението на Комисията, адаптирано към препоръките на Консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията;

2. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

 


 

ПРИЛОЖЕНИЕ: СТАНОВИЩЕ НА КОНСУЛТАТИВНАТА ГРУПА НА ПРАВНИТЕ СЛУЖБИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И КОМИСИЯТА

 

 

 

КОНСУЛТАТИВНА РАБОТНА ГРУПА

НА ПРАВНИТЕ СЛУЖБИ

Брюксел, 14 октомври 2020 г.

СТАНОВИЩЕ

 НА ВНИМАНИЕТО НА: ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

  СЪВЕТА

  КОМИСИЯТА

Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета относно контрола на придобиването и притежаването на оръжие (кодифициран текст)

COM(2020) 48 final от 19.2.2020 г. - 2020/0029(COD)

Като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 20 декември 1994 г. относно ускорен метод на работа за официална кодификация на законодателни текстове, и по-специално точка 4 от него, консултативната работна група, съставена от съответните правни служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията, проведе разглеждането, чрез писмена процедура, на посоченото по-горе предложение, представено от Комисията.

След като разгледа предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно кодификацията на Директива 91/477/ЕИО на Съвета от 18 юни 1991 г. относно контрола на придобиването и притежаването на оръжие, консултативната работна група констатира единодушно, както следва:

1. В съображение 13 второто изречение следва да бъде заличено.

2. В съображение 15 след всяко от двете места, на които се срещат думите „на оръжейниците“, следва да се добавят думите „и на оръжейните посредници“.

3. В съображение 31 между думите „следва“ и „да препращат“ следва да се вмъкнат думите „също така“.

4. В член 22, параграф 1 думите „external Union frontiers“ следва да се заменят с думите „external borders of the Union“ (Не се отнася до българския текст.)

Разглеждането на предложението позволи на консултативната работна група да заключи с единодушие, че предложението се свежда до обикновена кодификация на съществуващите текстове, без промяна по същество.

 

Ф. ДРЕКСЛЕР   Т. БЛАНШЕ  Д. КАЙЕХА КРЕСПО

Юрисконсулт  Юрисконсулт  Генерален директор


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Контрол на придобиването и притежаването на оръжие (кодифициран текст)

Позовавания:

COM(2020)0048 – C9-0017/2020 – 2020/0029(COD)

Дата на представяне на ЕП

19.2.2020

 

 

 

Водеща комисия

 Дата на обявяване в заседание

JURI

9.3.2020

 

 

 

Докладчици

 Дата на назначаване

Magdalena Adamowicz

1.7.2020

 

 

 

Дата на приемане

27.1.2021

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

21

1

3

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Manon Aubry, Gunnar Beck, Geoffroy Didier, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Ibán García Del Blanco, Jean-Paul Garraud, Esteban González Pons, Mislav Kolakušić, Sergey Lagodinsky, Gilles Lebreton, Karen Melchior, Jiří Pospíšil, Franco Roberti, Marcos Ros Sempere, Ernő Schaller-Baross, Stéphane Séjourné, Raffaele Stancanelli, Marie Toussaint, Adrián Vázquez Lázara, Axel Voss, Marion Walsmann, Tiemo Wölken, Lara Wolters, Javier Zarzalejos

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Heidi Hautala, Antonius Manders, Javier Nart

Дата на внасяне

29.1.2021

 


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

21

+

PPE

Geoffroy Didier, Esteban González Pons, Jiří Pospíšil, Ernő Schaller‑Baross, Axel Voss, Marion Walsmann, Javier Zarzalejos

S&D

Ibán García Del Blanco, Franco Roberti, Marcos Ros Sempere, Lara Wolters, Tiemo Wölken

Renew

Pascal Durand, Karen Melchior, Stéphane Séjourné, Adrián Vázquez Lázara

Verts/ALE

Heidi Hautala, Marie Toussaint

ECR

Angel Dzhambazki, Raffaele Stancanelli

The Left

Manon Aubry

 

1

-

ID

Gunnar Beck

 

3

0

ID

Jean‑Paul Garraud, Gilles Lebreton

NI

Mislav Kolakušić

 

Легенда на използваните знаци:

+ : „за“

- : „против“

0 : „въздържал се“

 

Последно осъвременяване: 5 февруари 2021 г.
Правна информация - Политика за поверителност