BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om kontrol af erhvervelse og besiddelse af våben (kodifikation)

29.1.2021 - (COM(2020)0048 – C9-0017/2020 – 2020/0029(COD)) - ***I

Retsudvalget
Ordfører: Magdalena Adamowicz
(Kodifikation – forretningsordenens artikel 109)


Procedure : 2020/0029(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A9-0010/2021
Indgivne tekster :
A9-0010/2021
Forhandlinger :
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om kontrol af erhvervelse og besiddelse af våben (kodifikation)

(COM(2020)0048 – C9-0017/2020 – 2020/0029(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure – kodifikation)

Europa-Parlamentet,

 der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2020)0048),

 der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 114, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C9-0017/2020),

 der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

 der henviser til udtalelse af 10. juni 2020[1] fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

 der henviser til den interinstitutionelle aftale af 20. december 1994 om en hurtig arbejdsmetode ved officiel kodifikation af lovtekster[2],

 der henviser til forretningsordenens artikel 109 og 59,

 der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A9‑0010/2021),

A. der henviser til, at forslaget ifølge udtalelsen fra den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen udelukkende består i en kodifikation af de eksisterende tekster uden indholdsmæssige ændringer,

1. vedtager sin holdning ved førstebehandling, hvormed Kommissionens forslag overtages som tilpasset efter henstillingerne fra den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen;

2. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

 


 

BILAG: UDTALELSE FRA DEN RÅDGIVENDE GRUPPE BESTÅENDE AF DE JURIDISKE TJENESTER I EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG KOMMISSIONEN

 

 

 

DE JURIDISKE TJENESTERS

RÅDGIVENDE GRUPPE

Bruxelles, den 14. oktober 2020

UDTALELSE

 TIL EUROPA-PARLAMENTET

  RÅDET

  KOMMISSIONEN

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om kontrol af erhvervelse og besiddelse af våben (kodifikation)

COM(2020)0048 af 19.2.2020 – 2020/0029(COD)

I henhold til den interinstitutionelle aftale af 20. december 1994 om en hurtig arbejdsmetode ved officiel kodifikation af lovtekster, særlig punkt 4, har den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen ved skriftlig procedure behandlet ovennævnte forslag fra Kommissionen.

Under behandlingen af forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om kodifikation af Rådets direktiv 91/477/EØF af 18. juni 1991 om kontrol af erhvervelse og besiddelse af våben konstaterede den rådgivende gruppe følgende:

1. I betragtning 13 bør det andet punktum udgå.

2. I betragtning 15 bør ordene "og -mægleres" tilføjes efter hver af de to forekomster af ordene "våbenhandleres".

3. I betragtning 31 bør ordet "også" indsættes mellem ordene "bør" og "henvise".

4. I artikel 22, stk. 1, bør ordene "external Union frontiers" (dansk: "Unionens ydre grænser") i den engelske sprogudgave erstattes af ordene "external borders of the Union".

Efter behandlingen af forslaget var der i den rådgivende gruppe enighed om, at forslaget rent faktisk udelukkende består i en kodifikation af de eksisterende tekster uden indholdsmæssige ændringer.

 

F. DREXLER   T. BLANCHET  D. CALLEJA CRESPO

Juridisk rådgiver   Juridisk rådgiver  Generaldirektør


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Kontrol af erhvervelse og besiddelse af våben (kodifikation)

Referencer

COM(2020)0048 – C9-0017/2020 – 2020/0029(COD)

Dato for høring af EP

19.2.2020

 

 

 

Korresponderende udvalg

 Dato for meddelelse på plenarmødet

JURI

9.3.2020

 

 

 

Ordførere

 Dato for valg

Magdalena Adamowicz

1.7.2020

 

 

 

Dato for vedtagelse

27.1.2021

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

21

1

3

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Manon Aubry, Gunnar Beck, Geoffroy Didier, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Ibán García Del Blanco, Jean-Paul Garraud, Esteban González Pons, Mislav Kolakušić, Sergey Lagodinsky, Gilles Lebreton, Karen Melchior, Jiří Pospíšil, Franco Roberti, Marcos Ros Sempere, Ernő Schaller-Baross, Stéphane Séjourné, Raffaele Stancanelli, Marie Toussaint, Adrián Vázquez Lázara, Axel Voss, Marion Walsmann, Tiemo Wölken, Lara Wolters, Javier Zarzalejos

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Heidi Hautala, Antonius Manders, Javier Nart

Dato for indgivelse

29.1.2021

 


 

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

21

+

PPE

Geoffroy Didier, Esteban González Pons, Jiří Pospíšil, Ernő Schaller‑Baross, Axel Voss, Marion Walsmann, Javier Zarzalejos

S&D

Ibán García Del Blanco, Franco Roberti, Marcos Ros Sempere, Lara Wolters, Tiemo Wölken

Renew

Pascal Durand, Karen Melchior, Stéphane Séjourné, Adrián Vázquez Lázara

Verts/ALE

Heidi Hautala, Marie Toussaint

ECR

Angel Dzhambazki, Raffaele Stancanelli

The Left

Manon Aubry

 

1

-

ID

Gunnar Beck

 

3

0

ID

Jean‑Paul Garraud, Gilles Lebreton

NI

Mislav Kolakušić

 

Tegnforklaring:

+ : for

- : imod

0 : hverken/eller

 

 

Seneste opdatering: 5. februar 2021
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik