ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον έλεγχο της απόκτησης και της κατοχής όπλων (κωδικοποίηση)

29.1.2021 - (COM(2020)0048 – C9‑0017/2020 – 2020/0029(COD)) - ***I

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
Εισηγήτρια: Magdalena Adamowicz
(Κωδικοποίηση – άρθρο 109 του Κανονισμού)


Διαδικασία : 2020/0029(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A9-0010/2021
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A9-0010/2021
Συζήτηση :
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :


PR_COD_Codification

 

 

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

 * Διαδικασία διαβούλευσης

 *** Διαδικασία έγκρισης

 ***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)

 ***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

 ***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

 

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται στο σχέδιο πράξης.)

 

 

 


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελίδα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ


 


 

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον έλεγχο της απόκτησης και της κατοχής όπλων (κωδικοποίηση)

(COM(2020)0048 – C9‑0017/2020 – 2020/0029(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία – κωδικοποίηση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2020)0048),

 έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 114 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C9-0017/2020),

 έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

 έχοντας υπόψη την από 10ης Ιουνίου 2020 γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής[1],

 έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 20ής Δεκεμβρίου 1994 που αφορά την ταχεία μέθοδο εργασίας για την επίσημη κωδικοποίηση νομοθετικών κειμένων[2],

 έχοντας υπόψη τα άρθρα 109 και 59 του Κανονισμού του,

 έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A9-0010/2021),

Α. εκτιμώντας ότι, σύμφωνα με τη γνωμοδότηση της συμβουλευτικής ομάδας των νομικών υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, η εν λόγω πρόταση περιορίζεται απλώς και μόνο σε κωδικοποίηση των υπαρχόντων κειμένων, χωρίς τροποποίηση της ουσίας τους·

1. εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση, αποδεχόμενο την πρόταση της Επιτροπής όπως προσαρμόστηκε με βάση τις συστάσεις της συμβουλευτικής ομάδας των νομικών υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής·

2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

 


 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Βρυξέλλες, 14 Οκτωβρίου 2020

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

 ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

  ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

  ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον έλεγχο της απόκτησης και της κατοχής όπλων (κωδικοποίηση)

COM(2020) 48 final της 19.2.2020 – 2020/0029(COD)

Έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 20ής Δεκεμβρίου 1994 που αφορά την ταχεία μέθοδο εργασίας για την επίσημη κωδικοποίηση νομοθετικών κειμένων, και συγκεκριμένα το σημείο 4 αυτής, η συμβουλευτική ομάδα, η οποία αποτελείται από τις αντίστοιχες νομικές υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, εξέτασε με γραπτή διαδικασία την προαναφερόμενη πρόταση που υποβλήθηκε από την Επιτροπή.

Κατά την εξέταση της πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κωδικοποίηση της οδηγίας 91/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 1991 σχετικά με τον έλεγχο της απόκτησης και της κατοχής όπλων, η συμβουλευτική ομάδα αποφάσισε, διά κοινής συμφωνίας, τα εξής:

1. Στην αιτιολογική σκέψη 13, η δεύτερη πρόταση θα πρέπει να διαγραφεί.

2. Στην αιτιολογική σκέψη 15, θα πρέπει να προστεθούν οι λέξεις «και των μεσιτών» μετά από τις λέξεις «του οπλοπώλη» και «των οπλοπωλών».

3. Στην αιτιολογική σκέψη 31, θα πρέπει να προστεθεί η λέξη «επίσης» μεταξύ των λέξεων «θα πρέπει» και «να κάνουν αναφορά».

4. Στο άρθρο 22 παράγραφος 1του αγγλικού κειμένου, οι λέξεις «external Union frontiers» θα πρέπει να αντικατασταθούν από τις λέξεις «external borders of the Union» (δεν αφορά το ελληνικό κείμενο ).

Κατά συνέπεια, η εξέταση της πρότασης επέτρεψε στη συμβουλευτική ομάδα να συμπεράνει, διά κοινής συμφωνίας, ότι η πρόταση περιορίζεται σε απλή κωδικοποίηση ισχυόντων κειμένων χωρίς τροποποίηση επί της ουσίας.

 

F. DREXLER   T. BLANCHET  D. CALLEJA CRESPO

Jurisconsultus  Jurisconsultus  Γενικός Διευθυντής

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τίτλος

΄Ελεγχος της απόκτησης και της κατοχής όπλων (κωδικοποίηση)

Έγγραφα αναφοράς

COM(2020)0048 – C9-0017/2020 – 2020/0029(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

19.2.2020

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

JURI

9.3.2020

 

 

 

Εισηγητές

 Ημερομηνία ορισμού

Magdalena Adamowicz

1.7.2020

 

 

 

Ημερομηνία της έγκρισης

27.1.2021

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

21

1

3

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Manon Aubry, Gunnar Beck, Geoffroy Didier, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Ibán García Del Blanco, Jean-Paul Garraud, Esteban González Pons, Mislav Kolakušić, Sergey Lagodinsky, Gilles Lebreton, Karen Melchior, Jiří Pospíšil, Franco Roberti, Marcos Ros Sempere, Ernő Schaller-Baross, Stéphane Séjourné, Raffaele Stancanelli, Marie Toussaint, Adrián Vázquez Lázara, Axel Voss, Marion Walsmann, Tiemo Wölken, Lara Wolters, Javier Zarzalejos

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Heidi Hautala, Antonius Manders, Javier Nart

Ημερομηνία κατάθεσης

29.1.2021

 


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

21

+

PPE

Geoffroy Didier, Esteban González Pons, Jiří Pospíšil, Ernő Schaller‑Baross, Axel Voss, Marion Walsmann, Javier Zarzalejos

S&D

Ibán García Del Blanco, Franco Roberti, Marcos Ros Sempere, Lara Wolters, Tiemo Wölken

Renew

Pascal Durand, Karen Melchior, Stéphane Séjourné, Adrián Vázquez Lázara

Verts/ALE

Heidi Hautala, Marie Toussaint

ECR

Angel Dzhambazki, Raffaele Stancanelli

The Left

Manon Aubry

 

1

-

ID

Gunnar Beck

 

3

0

ID

Jean‑Paul Garraud, Gilles Lebreton

NI

Mislav Kolakušić

 

Υπόμνημα χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+ : υπέρ

- : κατά

0 : αποχή

 

Τελευταία ενημέρωση: 5 Φεβρουαρίου 2021
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου