MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi aseiden hankinnan ja hallussapidon valvonnasta (kodifikaatio)

29.1.2021 - (COM(2020)0048 – C9‑0017/2020 – 2020/0029(COD)) - ***I

Committee on Legal Affairs
Esittelijä: Magdalena Adamowicz
(Kodifiointi – työjärjestyksen 109 artikla)


Menettely : 2020/0029(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A9-0010/2021
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A9-0010/2021
Keskustelut :
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :


PR_COD_Codification

 

 

Menettelyjen symbolit

 * Kuulemismenettely

 *** Hyväksyntämenettely

 ***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely)

 ***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely)

 ***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

 

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

 

 

 


SISÄLTÖ

Sivu

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

LIITE: EUROOPAN PARLAMENTIN, NEUVOSTON JA KOMISSION OIKEUDELLISISTA YKSIKÖISTÄ KOOSTUVAN NEUVOA-ANTAVAN RYHMÄN LAUSUNTO

ASIAN KÄSITTELY ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ  ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA


 


 

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi aseiden hankinnan ja hallussapidon valvonnasta (kodifikaatio)

(COM(2020)0048 – C9‑0017/2020 – 2020/0029(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys – kodifiointi)

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2020)0048),

 ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan sekä 114 artiklan 1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C9-0017/2020),

 ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

 ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 10. kesäkuuta 2020 antaman lausunnon[1],

 ottaa huomioon nopeutetusta menetelmästä säädöstekstien viralliseksi kodifioimiseksi 20. joulukuuta 1994 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen[2],

 ottaa huomioon työjärjestyksen 109 ja 59 artiklan,

 ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön (A9-0010/2021),

A. toteaa, että Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuvan neuvoa-antavan ryhmän mukaan käsillä olevassa ehdotuksessa ainoastaan kodifioidaan aikaisemmat säädökset niiden asiasisältöä muuttamatta;

1. vahvistaa ensimmäisen käsittelyn kantanaan komission ehdotuksen sellaisena kuin se on mukautettuna Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuvan neuvoa-antavan ryhmän suositusten perusteella;

2. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

 


 

LIITE: EUROOPAN PARLAMENTIN, NEUVOSTON JA KOMISSION OIKEUDELLISISTA YKSIKÖISTÄ KOOSTUVAN NEUVOA-ANTAVAN RYHMÄN LAUSUNTO

 

 

 

OIKEUDELLISTEN YKSIKÖIDEN

NEUVOA-ANTAVA RYHMÄ

Bryssel 14. lokakuuta 2020

LAUSUNTO

  EUROOPAN PARLAMENTILLE

  NEUVOSTOLLE

  KOMISSIOLLE

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi aseiden hankinnan ja hallussapidon valvonnasta (kodifikaatio)

COM(2020) 48 final, 19.2.2020 – 2020/0029(COD)

Nopeutetusta menetelmästä säädöstekstien viralliseksi kodifioimiseksi 20. joulukuuta 1994 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen ja erityisesti sen 4 kohdan mukaisesti Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuva neuvoa-antava ryhmä on käsitellyt edellä mainittua komission esittämää ehdotusta kirjallisella menettelyllä.

Neuvoa-antava ryhmä tarkasteli ehdotusta1 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi, jolla kodifioidaan aseiden hankinnan ja hallussapidon valvonnasta 18. kesäkuuta 1991 annettu neuvoston direktiivi 91/477/ETY, ja totesi yksimielisesti seuraavaa:

1. Johdanto-osan 13 kappaleen toinen virke olisi poistettava.

2. Johdanto-osan 15 kappaleeseen olisi lisättävä sanat ”ja -välittäjien” kahteen kohtaan sanan ”asekauppiaiden” jälkeen.

3. Johdanto-osan 31 kappaleeseen olisi lisättävä sana ”myös” sanojen ”olisi” ja ”viitattava” väliin.

4. 22 artiklan 1 kohdassa sanat ”unionin ulkoisilla rajoilla” olisi korvattava sanoilla ”unionin ulkorajoilla”

Tarkastelun perusteella neuvoa-antava ryhmä saattoi todeta yksimielisesti, että ehdotuksessa ainoastaan kodifioidaan aikaisemmat säädökset niiden asiasisältöä muuttamatta.

 

F.DREXLER   T. BLANCHET  D.CALLEJA CRESPO

Parlamentin lakimies  Neuvoston oikeudellinen Pääjohtaja

 neuvonantaja


ASIAN KÄSITTELY ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Aseiden hankinnan ja hallussapidon valvonta (kodifikaatio)

Viiteasiakirjat

COM(2020)0048 – C9-0017/2020 – 2020/0029(COD)

Annettu EP: lle (pvä)

19.2.2020

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

 Ilmoitettu istunnossa (pvä)

JURI

9.3.2020

 

 

 

Esittelijä(t)

 Nimitetty (pvä)

Magdalena Adamowicz

1.7.2020

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

27.1.2021

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

21

1

3

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Manon Aubry, Gunnar Beck, Geoffroy Didier, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Ibán García Del Blanco, Jean-Paul Garraud, Esteban González Pons, Mislav Kolakušić, Sergey Lagodinsky, Gilles Lebreton, Karen Melchior, Jiří Pospíšil, Franco Roberti, Marcos Ros Sempere, Ernő Schaller-Baross, Stéphane Séjourné, Raffaele Stancanelli, Marie Toussaint, Adrián Vázquez Lázara, Axel Voss, Marion Walsmann, Tiemo Wölken, Lara Wolters, Javier Zarzalejos

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Heidi Hautala, Antonius Manders, Javier Nart

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

29.1.2021

 


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ  ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

21

+

PPE

Geoffroy Didier, Esteban González Pons, Jiří Pospíšil, Ernő Schaller‑Baross, Axel Voss, Marion Walsmann, Javier Zarzalejos

S&D

Ibán García Del Blanco, Franco Roberti, Marcos Ros Sempere, Lara Wolters, Tiemo Wölken

Renew

Pascal Durand, Karen Melchior, Stéphane Séjourné, Adrián Vázquez Lázara

Verts/ALE

Heidi Hautala, Marie Toussaint

ECR

Angel Dzhambazki, Raffaele Stancanelli

The Left

Manon Aubry

 

1

-

ID

Gunnar Beck

 

3

0

ID

Jean‑Paul Garraud, Gilles Lebreton

NI

Mislav Kolakušić

 

Symbolien selitykset:

+ : puolesta

- : vastaan

0 : tyhjää

 

Päivitetty viimeksi: 4. helmikuuta 2021
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö