Izvješće - A9-0010/2021Izvješće
A9-0010/2021

IZVJEŠĆE  o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o nadzoru nabave i posjedovanja oružja (kodificirani tekst)

29.1.2021 - (COM(2020)0048 – C9-0017/2020 – 2020/0029(COD)) - ***I

Odbor za pravna pitanja
Izvjestiteljica: Magdalena Adamowicz
(Kodifikacija – članak 109. Poslovnika)


Postupak : 2020/0029(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
A9-0010/2021
Podneseni tekstovi :
A9-0010/2021
Rasprave :
Glasovanja :
Doneseni tekstovi :

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o nadzoru nabave i posjedovanja oružja (kodificirani tekst)

(COM(2020)0048 – C9-0017/2020 – 2020/0029(COD))

(Redovni zakonodavni postupak – kodifikacija)

Europski parlament,

 uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2020)0048),

 uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 114. stavak 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog Parlamentu (C9-0017/2020),

 uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

 uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 10. lipnja 2020.[1],

 uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 20. prosinca 1994. o ubrzanoj metodi rada za službeno kodificiranje zakonodavnih tekstova[2],

 uzimajući u obzir članke 109. i 59. Poslovnika,

 uzimajući u obzir izvješće Odbora za pravna pitanja (A9-0010/2021),

A. budući da se, prema mišljenju savjetodavne skupine pravnih službi Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije, dotični Prijedlog ograničava samo na kodifikaciju postojećih tekstova bez suštinskih promjena;

1. usvaja stajalište u prvom čitanju, preuzimajući Prijedlog Komisije prilagođen prema preporukama savjetodavne skupine pravnih službi Europskog Parlamenta, Vijeća i Komisije;

2. nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

 


 

PRILOG: MIŠLJENJE SAVJETODAVNE SKUPINE PRAVNIH SLUŽBI EUROPSKOG PARLAMENTA, VIJEĆA I KOMISIJE

 

 

 

SAVJETODAVNA SKUPINA

PRAVNIH SLUŽBI

Bruxelles, 14. listopada 2020.

MIŠLJENJE

 ZA EUROPSKI PARLAMENT

  VIJEĆE

  KOMISIJU

o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o nadzoru nabave i posjedovanja oružja (kodificirani tekst)

COM(2020) 48 final od 19.2.2020. – 2020/0029(COD)

Uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 20. prosinca 1994. o ubrzanoj metodi rada za službeno kodificiranje zakonodavnih tekstova, a posebno njegovu točku 4., savjetodavna radna skupina koju čine pravne službe Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije u okviru pisanog postupka ispitala navedeni prijedlog koji je podnijela Komisija.

Nakon razmatranja prijedloga Direktive Europskog parlamenta i Vijeća kojom se kodificira Direktiva Vijeća 91/477/EEZ od 18. lipnja 1991. o nadzoru nabave i posjedovanja oružjal savjetodavna skupina suglasno je utvrdila dolje navedeno.

1. U uvodnoj izjavi 13. trebalo bi izbaciti drugu rečenicu.

2. U uvodnoj izjavi 15. nakon riječi „trgovaca oružjem” koje se u tekstu pojavljuju dvaput treba svaki put dodati riječi „i posrednika u trgovini oružjem”.

3. U uvodnoj izjavi 31. između riječi „trebaju” i „upućivati” trebalo bi umetnuti riječ „i”.

4. U članku 22. stavku 1. riječi „vanjskim granicama Unije” trebalo bi zamijeniti riječima „vanjskim granicama Unije”.

Nakon razmatranja Prijedloga savjetodavna skupina suglasno je zaključila da se Prijedlog doista ograničava samo na kodifikaciju postojećih tekstova bez suštinskih promjena.

 

F. DREXLER   T. BLANCHET  D. CALLEJA CRESPO

Pravni savjetnik  Pravni savjetnik  Glavni direktor

POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Nadzor nabave i posjedovanja oružja (kodificirani tekst)

Referentni dokumenti

COM(2020)0048 – C9-0017/2020 – 2020/0029(COD)

Datum podnošenja EP-u

19.2.2020

 

 

 

Nadležni odbor

 Datum objave na plenarnoj sjednici

JURI

9.3.2020

 

 

 

Izvjestitelji

 Datum imenovanja

Magdalena Adamowicz

1.7.2020

 

 

 

Datum usvajanja

27.1.2021

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

21

1

3

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Manon Aubry, Gunnar Beck, Geoffroy Didier, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Ibán García Del Blanco, Jean-Paul Garraud, Esteban González Pons, Mislav Kolakušić, Sergey Lagodinsky, Gilles Lebreton, Karen Melchior, Jiří Pospíšil, Franco Roberti, Marcos Ros Sempere, Ernő Schaller-Baross, Stéphane Séjourné, Raffaele Stancanelli, Marie Toussaint, Adrián Vázquez Lázara, Axel Voss, Marion Walsmann, Tiemo Wölken, Lara Wolters, Javier Zarzalejos

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Heidi Hautala, Antonius Manders, Javier Nart

Datum podnošenja

29.1.2021

 


POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U NADLEŽNOM ODBORU

21

+

PPE

Geoffroy Didier, Esteban González Pons, Jiří Pospíšil, Ernő Schaller-Baross, Axel Voss, Marion Walsmann, Javier Zarzalejos

S&D

Ibán García Del Blanco, Franco Roberti, Marcos Ros Sempere, Lara Wolters, Tiemo Wölken

Renew

Pascal Durand, Karen Melchior, Stéphane Séjourné, Adrián Vázquez Lázara

Verts/ALE

Heidi Hautala, Marie Toussaint

ECR

Angel Dzhambazki, Raffaele Stancanelli

The Left

Manon Aubry

 

1

-

ID

Gunnar Beck

 

3

0

ID

Jean-Paul Garraud, Gilles Lebreton

NI

Mislav Kolakušić

 

Korišteni znakovi:

+ : za

- : protiv

0 : suzdržani

 

 

Posljednje ažuriranje: 5. veljače 2021.
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti