Pranešimas - A9-0010/2021Pranešimas
A9-0010/2021

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl ginklų įsigijimo ir laikymo kontrolės (kodifikuota redakcija)

29.1.2021 - (COM(2020)0048 – C9-0017/2020 – 2020/0029(COD)) - ***I

Teisės reikalų komitetas
Pranešėja: Magdalena Adamowicz
(Kodifikavimas. Darbo tvarkos taisyklių 109 straipsnis)


Procedūra : 2020/0029(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A9-0010/2021
Pateikti tekstai :
A9-0010/2021
Debatai :
Balsavimas :
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl ginklų įsigijimo ir laikymo kontrolės (kodifikuota redakcija)

(COM(2020)0048 – C9-0017/2020 – 2020/0029(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: kodifikavimas)

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2020)0048),

 atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 114 straipsnio 1 dalį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C9-0017/2020),

 atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

 atsižvelgdamas į 2020 m. birželio 10 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę[1],

 atsižvelgdamas į 1994 m. gruodžio 20 d. Tarpinstitucinį susitarimą dėl pagreitinto teisės aktų tekstų oficialaus kodifikavimo darbo metodo[2],

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 109 ir 59 straipsnius,

 atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą (A9-0010/2021),

A. kadangi, Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų konsultacinės darbo grupės nuomone, minėtuoju pasiūlymu siekiama tik kodifikuoti esamus tekstus, nekeičiant jų esmės;

1. priima per pirmąjį svarstymą savo poziciją, perimdamas Komisijos pasiūlymą su pakeitimais, padarytais atsižvelgus į Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų konsultacinės darbo grupės rekomendacijas;

2. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

 


 

PRIEDAS. EUROPOS PARLAMENTO, TARYBOS IR KOMISIJOS TEISĖS TARNYBŲ KONSULTACINĖS DARBO GRUPĖS NUOMONĖ

 

 

 

Teisės tarnybų konsultacinė darbo grupė

Briuselis, 2020 m. spalio 14 d.

NUOMONĖ

PATEIKTA  EUROPOS PARLAMENTUI

 TARYBAI

 KOMISIJAI

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl ginklų įsigijimo ir laikymo kontrolės (kodifikuota redakcija)

COM(2020) 48 final – 19.2.2020 – 2020/0029(COD)

Atsižvelgdama į 1994 m. gruodžio 20 d. Tarpinstitucinį susitarimą dėl pagreitinto teisės aktų tekstų oficialaus kodifikavimo darbo metodo, ypač į jo 4 dalį, konsultacinė darbo grupė, kurią sudaro Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų atstovai, pagal rašytinę procedūrą apsvarstė Komisijos pateiktą minėtąjį pasiūlymą.

Atlikus pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuriuo siekiama kodifikuoti 1991 m. birželio 18 d. Tarybos direktyvą 91/477/EEB dėl ginklų įsigijimo ir laikymo kontrolės1, konsultacinė darbo grupė bendru sutarimu nustatė.

1. 13 konstatuojamosios dalies antras sakinys išbraukiamas.

2. 15 konstatuojamojoje dalyje abu kartus po žodžių „prekiautojų“ reikėtų pridėti žodžius „ir tarpininkų“.

3. 31 konstatuojamojoje dalyje tarp žodžių „reikėtų“ ir „nuorodą“ turėtų būti įterptas žodis „taip pat“.

4. 22 straipsnio 1 dalyje žodžiai „išorinių Sąjungos sienų“ turėtų būti pakeisti žodžiais „Sąjungos išorės sienų“;

Taigi apsvarsčiusi šį pasiūlymą, konsultacinė darbo grupė bendru sutarimu nusprendė, kad pasiūlymu siekiama tik kodifikuoti esamus tekstus nekeičiant jų esmės.

 

F.DREXLER   T. BLANCHET  D.CALLEJA CRESPO

Juriskonsultas  Juriskonsultas  Generalinis direktorius


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Ginklų įsigijimo ir laikymo kontrolė (kodifikavimas)

Nuorodos

COM(2020)0048 – C9-0017/2020 – 2020/0029(COD)

Pateikimo EP data

19.2.2020

 

 

 

Atsakingas komitetas

 Paskelbimo plenariniame posėdyje data

JURI

9.3.2020

 

 

 

Pranešėjai

 Paskyrimo data

Magdalena Adamowicz

1.7.2020

 

 

 

Priėmimo data

27.1.2021

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

21

1

3

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Manon Aubry, Gunnar Beck, Geoffroy Didier, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Ibán García Del Blanco, Jean-Paul Garraud, Esteban González Pons, Mislav Kolakušić, Sergey Lagodinsky, Gilles Lebreton, Karen Melchior, Jiří Pospíšil, Franco Roberti, Marcos Ros Sempere, Ernő Schaller-Baross, Stéphane Séjourné, Raffaele Stancanelli, Marie Toussaint, Adrián Vázquez Lázara, Axel Voss, Marion Walsmann, Tiemo Wölken, Lara Wolters, Javier Zarzalejos

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Heidi Hautala, Antonius Manders, Javier Nart

Pateikimo data

29.1.2021

 

 


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

21

+

PPE

Geoffroy Didier, Esteban González Pons, Jiří Pospíšil, Ernő Schaller-Baross, Axel Voss, Marion Walsmann, Javier Zarzalejos

S&D

Ibán García Del Blanco, Franco Roberti, Marcos Ros Sempere, Lara Wolters, Tiemo Wölken

Renew

Pascal Durand, Karen Melchior, Stéphane Séjourné, Adrián Vázquez Lázara

Verts/ALE

Heidi Hautala, Marie Toussaint

ECR

Angel Dzhambazki, Raffaele Stancanelli

The Left

Manon Aubry

 

1

-

ID

Gunnar Beck

 

3

0

ID

Jean-Paul Garraud, Gilles Lebreton

NI

Mislav Kolakušić

 

Sutartiniai ženklai:

+ : 

- : prieš

0 : susilaikė

 

 

Atnaujinta: 2021 m. vasario 3 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika