Ziņojums - A9-0010/2021Ziņojums
A9-0010/2021

ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par ieroču iegādes un glabāšanas kontroli (kodificēta redakcija)

29.1.2021 - (COM(2020)0048 – C9-0017/2020 – 2020/0029(COD)) - ***I

Juridiskā komiteja
Referente: Magdalena Adamowicz
(Kodifikācija – Reglamenta 109. pants)


Procedūra : 2020/0029(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A9-0010/2021
Iesniegtie teksti :
A9-0010/2021
Debates :
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par ieroču iegādes un glabāšanas kontroli (kodificēta redakcija)

(COM(2020)0048 – C9-0017/2020 – 2020/0029(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra – kodifikācija)

Eiropas Parlaments,

 ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2020)0048),

 ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 114. panta 1. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C9-0017/2020),

 ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

 ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2020. gada 10. jūnija atzinumu[1],

 ņemot vērā 1994. gada 20. decembra Iestāžu nolīgumu par paātrinātu darba metodi tiesību aktu oficiālai kodifikācijai[2],

 ņemot vērā Reglamenta 109. un 59. pantu,

 ņemot vērā Juridiskās komitejas ziņojumu (A9‑0010/2021),

A. tā kā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas juridisko dienestu konsultatīvās darba grupas atzinumā teikts, ka šajā priekšlikumā ir paredzēta tikai spēkā esošo tiesību aktu kodifikācija, negrozot to būtību;

1. pieņem nostāju pirmajā lasījumā, atbalstot Komisijas priekšlikumu un ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas juridisko dienestu konsultatīvās darba grupas ieteikumus;

2. uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei, Komisijai un dalībvalstu parlamentiem.

 


 

PIELIKUMS. EIROPAS PARLAMENTA, PADOMES UN KOMISIJAS JURIDISKO DIENESTU KONSULTATĪVĀS DARBA GRUPAS ATZINUMS

 

 

 

JURIDISKO DIENESTU

KONSULTATĪVĀ DARBA GRUPA

Briselē, 2020. gada 14. oktobrī

ATZINUMS

 ADRESĀTI: EIROPAS PARLAMENTS

  PADOME

  KOMISIJA

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par ieroču iegādes un glabāšanas kontroli (kodifikācija)

COM(2020) 48 final (2020. gada 19. februāris) — 2020/0029 (COD)

Ņemot vērā 1994. gada 20. decembra iestāžu nolīgumu par paātrinātu darba metodi oficiālai tiesību aktu tekstu kodifikācijai un jo īpaši tā 4. punktu, konsultatīvā darba grupa, kas sastāv no Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas juridisko dienestu darbiniekiem, ir rakstveida procedūrā izskatījusi iepriekšminēto Komisijas iesniegto priekšlikumu.

Izskatot priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar kuru kodificē Padomes 1991. gada 18. jūnija Direktīvu 91/477/EEK par ieroču iegādes un glabāšanas kontrolil, konsultatīvā darba grupa, kopīgi vienojoties, konstatēja turpmāk minēto.

1. 13. apsvērumā otrais teikums būtu jāsvītro.

2. 15. apsvērumā pēc katra no vārdiem “tirgotāju” būtu jāpievieno vārdi “starpnieku”.

3. 31. apsvērumā starp vārdiem “būtu” un “jāietver” būtu jāiekļauj vārds “arī”.

4. 22. panta 1. punktā piedāvātais grozījums neattiecas uz tekstu latviešu valodā .

Priekšlikuma izskatīšanas gaitā konsultatīvā darba grupa, kopīgi vienojoties, secināja, ka priekšlikumā ir paredzēta tikai spēkā esošo aktu kodifikācija, negrozot to būtību.

 

F.DREXLER   T. BLANCHET  D.CALLEJA CRESPO

juriskonsults  juriskonsults  ģenerāldirektors


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Ieroču iegādes un glabāšanas kontrole (kodifikācija)

Atsauces

COM(2020)0048 – C9-0017/2020 – 2020/0029(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

19.2.2020

 

 

 

Atbildīgā komiteja

 Datums, kad paziņoja plenārsēdē

JURI

9.3.2020

 

 

 

Referenti

 Iecelšanas datums

Magdalena Adamowicz

1.7.2020

 

 

 

Pieņemšanas datums

27.1.2021

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

21

1

3

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Manon Aubry, Gunnar Beck, Geoffroy Didier, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Ibán García Del Blanco, Jean-Paul Garraud, Esteban González Pons, Mislav Kolakušić, Sergey Lagodinsky, Gilles Lebreton, Karen Melchior, Jiří Pospíšil, Franco Roberti, Marcos Ros Sempere, Ernő Schaller-Baross, Stéphane Séjourné, Raffaele Stancanelli, Marie Toussaint, Adrián Vázquez Lázara, Axel Voss, Marion Walsmann, Tiemo Wölken, Lara Wolters, Javier Zarzalejos

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Heidi Hautala, Antonius Manders, Javier Nart

Iesniegšanas datums

29.1.2021

 


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

21

+

PPE

Geoffroy Didier, Esteban González Pons, Jiří Pospíšil, Ernő Schaller‑Baross, Axel Voss, Marion Walsmann, Javier Zarzalejos

S&D

Ibán García Del Blanco, Franco Roberti, Marcos Ros Sempere, Lara Wolters, Tiemo Wölken

Renew

Pascal Durand, Karen Melchior, Stéphane Séjourné, Adrián Vázquez Lázara

Verts/ALE

Heidi Hautala, Marie Toussaint

ECR

Angel Dzhambazki, Raffaele Stancanelli

The Left

Manon Aubry

 

1

-

ID

Gunnar Beck

 

3

0

ID

Jean‑Paul Garraud, Gilles Lebreton

NI

Mislav Kolakušić

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+ : par

- : pret

0 : atturas

Pēdējā atjaunošana: 2021. gada 4. februāris
Juridisks paziņojums - Privātuma politika