Ziņojums - A9-0010/2021Ziņojums
A9-0010/2021

  ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par ieroču iegādes un glabāšanas kontroli (kodificēta redakcija)

  29.1.2021 - (COM(2020)0048 – C9-0017/2020 – 2020/0029(COD)) - ***I

  Juridiskā komiteja
  Referente: Magdalena Adamowicz
  (Kodifikācija – Reglamenta 109. pants)


  Procedūra : 2020/0029(COD)
  Dokumenta lietošanas cikls sēdē
  Dokumenta lietošanas cikls :  
  A9-0010/2021
  Iesniegtie teksti :
  A9-0010/2021
  Debates :
  Pieņemtie teksti :

  EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

  par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par ieroču iegādes un glabāšanas kontroli (kodificēta redakcija)

  (COM(2020)0048 – C9-0017/2020 – 2020/0029(COD))

  (Parastā likumdošanas procedūra – kodifikācija)

  Eiropas Parlaments,

   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2020)0048),

   ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 114. panta 1. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C9-0017/2020),

   ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

   ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2020. gada 10. jūnija atzinumu[1],

   ņemot vērā 1994. gada 20. decembra Iestāžu nolīgumu par paātrinātu darba metodi tiesību aktu oficiālai kodifikācijai[2],

   ņemot vērā Reglamenta 109. un 59. pantu,

   ņemot vērā Juridiskās komitejas ziņojumu (A9‑0010/2021),

  A. tā kā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas juridisko dienestu konsultatīvās darba grupas atzinumā teikts, ka šajā priekšlikumā ir paredzēta tikai spēkā esošo tiesību aktu kodifikācija, negrozot to būtību;

  1. pieņem nostāju pirmajā lasījumā, atbalstot Komisijas priekšlikumu un ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas juridisko dienestu konsultatīvās darba grupas ieteikumus;

  2. uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei, Komisijai un dalībvalstu parlamentiem.

   


   

  PIELIKUMS. EIROPAS PARLAMENTA, PADOMES UN KOMISIJAS JURIDISKO DIENESTU KONSULTATĪVĀS DARBA GRUPAS ATZINUMS

   

   

   

  JURIDISKO DIENESTU

  KONSULTATĪVĀ DARBA GRUPA

  Briselē, 2020. gada 14. oktobrī

  ATZINUMS

   ADRESĀTI: EIROPAS PARLAMENTS

    PADOME

    KOMISIJA

  Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par ieroču iegādes un glabāšanas kontroli (kodifikācija)

  COM(2020) 48 final (2020. gada 19. februāris) — 2020/0029 (COD)

  Ņemot vērā 1994. gada 20. decembra iestāžu nolīgumu par paātrinātu darba metodi oficiālai tiesību aktu tekstu kodifikācijai un jo īpaši tā 4. punktu, konsultatīvā darba grupa, kas sastāv no Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas juridisko dienestu darbiniekiem, ir rakstveida procedūrā izskatījusi iepriekšminēto Komisijas iesniegto priekšlikumu.

  Izskatot priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar kuru kodificē Padomes 1991. gada 18. jūnija Direktīvu 91/477/EEK par ieroču iegādes un glabāšanas kontrolil, konsultatīvā darba grupa, kopīgi vienojoties, konstatēja turpmāk minēto.

  1. 13. apsvērumā otrais teikums būtu jāsvītro.

  2. 15. apsvērumā pēc katra no vārdiem “tirgotāju” būtu jāpievieno vārdi “starpnieku”.

  3. 31. apsvērumā starp vārdiem “būtu” un “jāietver” būtu jāiekļauj vārds “arī”.

  4. 22. panta 1. punktā piedāvātais grozījums neattiecas uz tekstu latviešu valodā .

  Priekšlikuma izskatīšanas gaitā konsultatīvā darba grupa, kopīgi vienojoties, secināja, ka priekšlikumā ir paredzēta tikai spēkā esošo aktu kodifikācija, negrozot to būtību.

   

  F.DREXLER   T. BLANCHET  D.CALLEJA CRESPO

  juriskonsults  juriskonsults  ģenerāldirektors


  ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

  Virsraksts

  Ieroču iegādes un glabāšanas kontrole (kodifikācija)

  Atsauces

  COM(2020)0048 – C9-0017/2020 – 2020/0029(COD)

  Datums, kad to iesniedza EP

  19.2.2020

   

   

   

  Atbildīgā komiteja

   Datums, kad paziņoja plenārsēdē

  JURI

  9.3.2020

   

   

   

  Referenti

   Iecelšanas datums

  Magdalena Adamowicz

  1.7.2020

   

   

   

  Pieņemšanas datums

  27.1.2021

   

   

   

  Galīgais balsojums

  +:

  –:

  0:

  21

  1

  3

  Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

  Manon Aubry, Gunnar Beck, Geoffroy Didier, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Ibán García Del Blanco, Jean-Paul Garraud, Esteban González Pons, Mislav Kolakušić, Sergey Lagodinsky, Gilles Lebreton, Karen Melchior, Jiří Pospíšil, Franco Roberti, Marcos Ros Sempere, Ernő Schaller-Baross, Stéphane Séjourné, Raffaele Stancanelli, Marie Toussaint, Adrián Vázquez Lázara, Axel Voss, Marion Walsmann, Tiemo Wölken, Lara Wolters, Javier Zarzalejos

  Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

  Heidi Hautala, Antonius Manders, Javier Nart

  Iesniegšanas datums

  29.1.2021

   


  ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

  21

  +

  PPE

  Geoffroy Didier, Esteban González Pons, Jiří Pospíšil, Ernő Schaller‑Baross, Axel Voss, Marion Walsmann, Javier Zarzalejos

  S&D

  Ibán García Del Blanco, Franco Roberti, Marcos Ros Sempere, Lara Wolters, Tiemo Wölken

  Renew

  Pascal Durand, Karen Melchior, Stéphane Séjourné, Adrián Vázquez Lázara

  Verts/ALE

  Heidi Hautala, Marie Toussaint

  ECR

  Angel Dzhambazki, Raffaele Stancanelli

  The Left

  Manon Aubry

   

  1

  -

  ID

  Gunnar Beck

   

  3

  0

  ID

  Jean‑Paul Garraud, Gilles Lebreton

  NI

  Mislav Kolakušić

   

  Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

  + : par

  - : pret

  0 : atturas

  Pēdējā atjaunošana: 2021. gada 4. februāris
  Juridisks paziņojums - Privātuma politika