SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni (tekst jednolity)

29.1.2021 - (COM(2020)0048 – C9‑0017/2020 – 2020/0029(COD)) - ***I

Komisja Prawna
Sprawozdawczyni: Magdalena Adamowicz
(Ujednolicenie – art. 109 Regulaminu)


Procedura : 2020/0029(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A9-0010/2021
Teksty złożone :
A9-0010/2021
Debaty :
Głosowanie :
Teksty przyjęte :


PR_COD_Codification

 

 

Objaśnienie używanych znaków

 * Procedura konsultacji

 *** Procedura zgody

 ***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)

 ***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

 ***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

 

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w projekcie aktu.)

 

 

 


SPIS TREŚCI

Strona

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

ZAŁĄCZNIK: OPINIA KONSULTACYJNEJ GRUPY ROBOCZEJ SŁUŻB PRAWNYCH PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY I KOMISJI

PROCEDURE – COMMITTEE RESPONSIBLE

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ


 


 

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni (tekst jednolity)

(COM(2020)0048 – C9‑0017/2020 – 2020/0029(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza – ujednolicenie

Parlament Europejski,

 uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie COM(2020)0048),

 uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 114 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C9-0017/2020),

 uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

 uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 10 czerwca 2020 r.[1],

 uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 20 grudnia 1994 r. – Szybsza metoda pracy nad urzędową kodyfikacją tekstów prawnych[2],

 uwzględniając art. 109 i 59 Regulaminu,

 uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej (A9-0010/2021),

A. mając na uwadze opinię konsultacyjnej grupy roboczej służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, zgodnie z którą wniosek ogranicza się do zwykłego ujednolicenia istniejących tekstów, bez zmiany co do istoty;

1. przyjmuje swoje stanowisko w pierwszym czytaniu, przejmując wniosek Komisji w wersji uwzględniającej zalecenia konsultacyjnej grupy roboczej służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji;

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

 


 

ZAŁĄCZNIK: OPINIA KONSULTACYJNEJ GRUPY ROBOCZEJ SŁUŻB PRAWNYCH PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY I KOMISJI

 

 

 

KONSULTACYJNA GRUPA ROBOCZA

SŁUŻB PRAWNYCH

Bruksela, dnia 14 października 2020 r.

OPINIA

 PRZEZNACZONA DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

  RADY

  KOMISJI

Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni (tekst jednolity)

COM(2020)0048 final z dnia 19.2.2020 – 2020/0029(COD)

Uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 20 grudnia 1994 r. – Szybsza metoda pracy nad urzędową kodyfikacją tekstów prawnych, w szczególności ust. 4 tego porozumienia, konsultacyjna grupa robocza, złożona z właściwych służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, rozpatrzyła w procedurze pisemnej wspomniany wyżej wniosek Komisji.

W wyniku analizy wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady mającej na celu ujednolicenie dyrektywy Rady 91/477/EWG z dnia 18 czerwca 1991 r. w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni1, konsultacyjna grupa robocza jednogłośnie stwierdziła, co następuje:

1. 1. W motywie 13 należy skreślić zdanie drugie.

2. 2. W motywie 15 po każdym z dwóch wystąpień słowa „sprzedawców” należy dodać słowa „i pośredników”.

3. 3. W motywie 31 między słowami „powinny” i „odnosić się” należy dodać słowo „także”.

4. Zmiana w art. 22 ust. 1 nie dotyczy polskiej wersji językowej.

Analiza wniosku pozwoliła konsultacyjnej grupie roboczej na jednogłośne stwierdzenie, że wniosek ogranicza się do zwykłego ujednolicenia istniejących tekstów, bez zmian co do istoty.

 

F.DREXLER   T. BLANCHET  D.CALLEJA CRESPO

Dyrektor Generalny   Dyrektor Generalny   Dyrektor Generalny

Wydziału Prawnego  Wydziału Prawnego  

 


PROCEDURE – COMMITTEE RESPONSIBLE

Title

Control of the acquisition and possession of weapons (codification)

References

COM(2020)0048 – C9-0017/2020 – 2020/0029(COD)

Date submitted to Parliament

19.2.2020

 

 

 

Committee responsible

 Date announced in plenary

JURI

9.3.2020

 

 

 

Rapporteurs

 Date appointed

Magdalena Adamowicz

1.7.2020

 

 

 

Date adopted

27.1.2021

 

 

 

Result of final vote

+:

–:

0:

21

1

3

Members present for the final vote

Manon Aubry, Gunnar Beck, Geoffroy Didier, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Ibán García Del Blanco, Jean-Paul Garraud, Esteban González Pons, Mislav Kolakušić, Sergey Lagodinsky, Gilles Lebreton, Karen Melchior, Jiří Pospíšil, Franco Roberti, Marcos Ros Sempere, Ernő Schaller-Baross, Stéphane Séjourné, Raffaele Stancanelli, Marie Toussaint, Adrián Vázquez Lázara, Axel Voss, Marion Walsmann, Tiemo Wölken, Lara Wolters, Javier Zarzalejos

Substitutes present for the final vote

Heidi Hautala, Antonius Manders, Javier Nart

Date tabled

29.1.2021

 


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

21

+

PPE

Geoffroy Didier, Esteban González Pons, Jiří Pospíšil, Ernő Schaller‑Baross, Axel Voss, Marion Walsmann, Javier Zarzalejos

S&D

Ibán García Del Blanco, Franco Roberti, Marcos Ros Sempere, Lara Wolters, Tiemo Wölken

Renew

Pascal Durand, Karen Melchior, Stéphane Séjourné, Adrián Vázquez Lázara

Verts/ALE

Heidi Hautala, Marie Toussaint

ECR

Angel Dzhambazki, Raffaele Stancanelli

The Left

Manon Aubry

 

1

-

ID

Gunnar Beck

 

3

0

ID

Jean‑Paul Garraud, Gilles Lebreton

NI

Mislav Kolakušić

 

Objaśnienie używanych znaków

+ : za

- : przeciw

0 : wstrzymało się

 

Ostatnia aktualizacja: 5 lutego 2021
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności