POROČILO o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o nadzoru nabave in posedovanja orožja (kodificirano besedilo)

29.1.2021 - (COM(2020)0048 – C9-0017/2020 – 2020/0029(COD)) - ***I

Odbor za pravne zadeve
Poročevalka: Magdalena Adamowicz
(Kodifikacija – člen 109 Poslovnika)


Postopek : 2020/0029(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A9-0010/2021
Predložena besedila :
A9-0010/2021
Razprave :
Glasovanja :
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o nadzoru nabave in posedovanja orožja (kodificirano besedilo)

(COM(2020)0048 – C9-0017/2020 – 2020/0029(COD))

(Redni zakonodajni postopek – kodifikacija)

Evropski parlament,

 ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2020)0048),

 ob upoštevanju člena 294(2) in člena 114(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C9-0017/2020),

 ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

 ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 10. junija 2020[1],

 ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 20. decembra 1994 o pospešenem načinu dela za uradno kodifikacijo zakonodajnih besedil[2],

 ob upoštevanju členov 109 in 59 Poslovnika,

 ob upoštevanju poročila Odbora za pravne zadeve (A9-0010/2021),

A. ker je po mnenju posvetovalne skupine pravnih služb Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije zadevni predlog le kodifikacija obstoječih besedil brez vsebinskih sprememb;

1. kot svoje stališče v prvi obravnavi sprejme predlog Komisije, kakor je bil prilagojen v skladu s priporočili posvetovalne skupine pravnih služb Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije;

2. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

 


 

PRILOGA: MNENJE POSVETOVALNE SKUPINE PRAVNIH SLUŽB EVROPSKEGA PARLAMENTA, SVETA IN KOMISIJE

 

 

 

POSVETOVALNA SKUPINA

PRAVNIH SLUŽB

V Bruslju, 14. oktobra 2020

MNENJE

 ZA  EVROPSKI PARLAMENT

  SVET

  KOMISIJO

Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o nadzoru nabave in posedovanja orožja (kodificirano besedilo)

COM(2020)0048 z dne 19. 2. 2020 – 2020/0029(COD)

Ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 20. decembra 1994 o pospešenem načinu dela za uradno kodifikacijo zakonodajnih besedil, zlasti njegove točke 4, je posvetovalna skupina, ki jo sestavljajo predstavniki pravnih služb Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, v pisnem postopku preučila zgoraj navedeni predlog, ki ga je predložila Komisija.

Posvetovalna skupina je po preučitvi predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta, ki kodificira Direktivo Sveta 91/477/EGS z dne 17. junija 1991 o nadzoru nabave in posedovanja orožja1, soglasno ugotovila naslednje:

1. V uvodni izjavi 13 bi bilo treba črtati drugi stavek.

2. V uvodni izjavi 15 bi bilo treba po vsakem od obeh pojavov besed „trgovcev“ dodati besedi „in posrednikov“.

3. V uvodni izjavi 31 bi bilo treba po besedah „bi se morale nanašati“ dodati besedo „tudi“.

4. (Ne zadeva slovenske različice)

Posvetovalna skupina je po preučitvi predloga soglasno sklenila, da predlog vsebuje le kodifikacijo obstoječega besedila brez vsebinskih sprememb.

 

F.DREXLER   T. BLANCHET  D.CALLEJA CRESPO

pravni svetovalec  pravni svetovalec  generalni direktor

 


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Nadzor nabave in posedovanja orožja (kodificirano besedilo)

Referenčni dokumenti

COM(2020)0048 – C9-0017/2020 – 2020/0029(COD)

Datum predložitve EP

19.2.2020

 

 

 

Pristojni odbor

 Datum razglasitve na zasedanju

JURI

9.3.2020

 

 

 

Poročevalec/-ka

 Datum imenovanja

Magdalena Adamowicz

1.7.2020

 

 

 

Datum sprejetja

27.1.2021

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

21

1

3

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Manon Aubry, Gunnar Beck, Geoffroy Didier, Pascal Durand, Angel Džambazki (Angel Dzhambazki), Ibán García Del Blanco, Jean-Paul Garraud, Esteban González Pons, Mislav Kolakušić, Sergey Lagodinsky, Gilles Lebreton, Karen Melchior, Jiří Pospíšil, Franco Roberti, Marcos Ros Sempere, Ernő Schaller-Baross, Stéphane Séjourné, Raffaele Stancanelli, Marie Toussaint, Adrián Vázquez Lázara, Axel Voss, Marion Walsmann, Tiemo Wölken, Lara Wolters, Javier Zarzalejos

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Heidi Hautala, Antonius Manders, Javier Nart

Datum predložitve

29.1.2021

 


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU V PRISTOJNEM ODBORU

21

+

PPE

Geoffroy Didier, Esteban González Pons, Jiří Pospíšil, Ernő Schaller-Baross, Axel Voss, Marion Walsmann, Javier Zarzalejos

S&D

Ibán García Del Blanco, Franco Roberti, Marcos Ros Sempere, Lara Wolters, Tiemo Wölken

Renew

Pascal Durand, Karen Melchior, Stéphane Séjourné, Adrián Vázquez Lázara

Verts/ALE

Heidi Hautala, Marie Toussaint

ECR

Angel Džambazki (Angel Dzhambazki), Raffaele Stancanelli

The Left

Manon Aubry

 

1

-

ID

Gunnar Beck

 

3

0

ID

Jean-Paul Garraud, Gilles Lebreton

NI

Mislav Kolakušić

 

Uporabljeni znaki:

+ : za

- : proti

0 : vzdržani

 

 

Zadnja posodobitev: 4. februar 2021
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov