Betänkande - A9-0010/2021Betänkande
A9-0010/2021

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om kontroll av förvärv och innehav av vapen (kodifiering)

29.1.2021 - (COM(2020)0048 – C9-0017/2020 – 2020/0029(COD)) - ***I

Utskottet för rättsliga frågor
Föredragande: Magdalena Adamowicz
(Kodifiering – artikel 109 i arbetsordningen)


Förfarande : 2020/0029(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A9-0010/2021
Ingivna texter :
A9-0010/2021
Debatter :
Omröstningar :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om kontroll av förvärv och innehav av vapen (kodifiering)

(COM(2020)0048 – C9-0017/2020 – 2020/0029(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande – kodifiering)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2020)0048),

 med beaktande av artiklarna 294.2 och 114.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C9-0017/2020),

 med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

 med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 10 juni 2020[1],

 med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 20 december 1994 om en påskyndad arbetsmetod för officiell kodifiering av texter till rättsakter[2],

 med beaktande av artiklarna 109 och 59 i arbetsordningen.

 med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor (A9-0010/2021), och av följande skäl:

A. Enligt yttrandet från den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen, gäller förslaget endast en kodifiering av de befintliga rättsakterna som inte ändrar deras sakinnehåll.

1. Europaparlamentet antar sin ståndpunkt vid första behandlingen genom att godta kommissionens förslag såsom det anpassats till rekommendationerna från den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen.

2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

 


BILAGA: YTTRANDE FRÅN DEN RÅDGIVANDE GRUPPEN, SAMMANSATT AV DE JURIDISKA AVDELNINGARNA VID EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH KOMMISSIONEN

 

 

 

DE JURIDISKA AVDELNINGARNAS

RÅDGIVANDE GRUPP

Bryssel den 14 oktober 2020

YTTRANDE

 TILL EUROPAPARLAMENTET

  RÅDET

  KOMMISSIONEN

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om kontroll av förvärv och innehav av vapen (kodifiering)

COM(2020)0048 av den 19 februari 2020 – 2020/0029(COD)

I enlighet med det interinstitutionella avtalet av den 20 december 1994 om en påskyndad arbetsmetod för officiell kodifiering av texter till rättsakter, särskilt punkt 4, har den rådgivande gruppen sammansatt av de respektive juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen genom ett skriftligt förfarande behandlat ovannämnda förslag från kommissionen.

Behandlingen av förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv, som syftar till en kodifiering av rådets direktiv 91/477/EEG av den 18 juni 1991 om kontroll av förvärv och innehav av vapen, ledde till att den rådgivande gruppen enhälligt konstaterade följande:

 

1. I skäl 13 bör den andra meningen tas bort.

2. I skäl 15 bör orden ”och vapenmäklarnas” läggas till efter var och en av de två förekomsterna av ordet ”vapenhandlarnas”.

3. I skäl 31 bör ordet ”även” införas mellan orden ”bör” och ”hänvisa”.

4. I artikel 22.1 bör den engelska versionens ord ”external Union frontiers” ersättas med orden ”external borders of the Union” (påverkar inte den svenska versionen)

Vid behandlingen var gruppen enig om att förslaget endast gäller en kodifiering av de befintliga rättsakterna som inte ändrar deras sakinnehåll.

 

 

F. Drexler   T. Blanchet  D. Calleja Crespo

Juridisk rådgivare  Juridisk rådgivare  Generaldirektör

ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Kontroll av förvärv och innehav av vapen (kodifiering)

Referensnummer

COM(2020)0048 – C9-0017/2020 – 2020/0029(COD)

Framläggande för parlamentet

19.2.2020

 

 

 

Ansvarigt utskott

 Tillkännagivande i kammaren

JURI

9.3.2020

 

 

 

Föredragande

 Utnämning

Magdalena Adamowicz

1.7.2020

 

 

 

Antagande

27.1.2021

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

21

1

3

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Manon Aubry, Gunnar Beck, Geoffroy Didier, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Ibán García Del Blanco, Jean-Paul Garraud, Esteban González Pons, Mislav Kolakušić, Sergey Lagodinsky, Gilles Lebreton, Karen Melchior, Jiří Pospíšil, Franco Roberti, Marcos Ros Sempere, Ernő Schaller-Baross, Stéphane Séjourné, Raffaele Stancanelli, Marie Toussaint, Adrián Vázquez Lázara, Axel Voss, Marion Walsmann, Tiemo Wölken, Lara Wolters, Javier Zarzalejos

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Heidi Hautala, Antonius Manders, Javier Nart

Ingivande

29.1.2021

 


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

21

+

PPE

Geoffroy Didier, Esteban González Pons, Jiří Pospíšil, Ernő Schaller-Baross, Axel Voss, Marion Walsmann, Javier Zarzalejos

S&D

Ibán García Del Blanco, Franco Roberti, Marcos Ros Sempere, Lara Wolters, Tiemo Wölken

Renew

Pascal Durand, Karen Melchior, Stéphane Séjourné, Adrián Vázquez Lázara

Verts/ALE

Heidi Hautala, Marie Toussaint

ECR

Angel Dzhambazki, Raffaele Stancanelli

The Left

Manon Aubry

 

1

-

ID

Gunnar Beck

 

3

0

ID

Jean-Paul Garraud, Gilles Lebreton

NI

Mislav Kolakušić

 

Teckenförklaring:

+ : Ja-röster

- : Nej-röster

0 : Nedlagda röster

 

 

Senaste uppdatering: 4 februari 2021
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy