ДОКЛАД относно предложението за Директива на Съвета за изменение на Директива 2011/16/ЕС относно административното сътрудничество в областта на данъчното облагане

  9.2.2021 - (COM(2020)0314 – C9‑0213/2020 – 2020/0148(CNS)) - *

  Комисия по икономически и парични въпроси
  Докладчик:: Свен Гиголд


  Процедура : 2020/0148(CNS)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  A9-0015/2021
  Внесени текстове :
  A9-0015/2021
  Приети текстове :

  ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

  относно предложението за Директива на Съвета за изменение на Директива 2011/16/ЕС относно административното сътрудничество в областта на данъчното облагане

  (COM(2020)0314 – C9‑0213/2020 – 2020/0148(CNS))

  (Специална законодателна процедура – консултация)

  Европейският парламент,

   като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2020)0314),

   като взе предвид членове 113 и 115 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Съветът се е консултирал с него (C9‑0213/2020),

   като взе предвид член 82 от своя Правилник за дейността,

   като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A9-0015/2021),

  1. одобрява предложението на Комисията, както е изменено;

  2. приканва Комисията да промени съответно своето предложение съгласно член 293, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС;

  3. приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

  4. призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в предложението на Комисията;

  5. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

   

  Изменение  1

  Предложение за директива

  Съображение 1

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (1) През последните години Директива 2011/16/ЕС на Съвета21 беше изменяна няколко пъти в рамките на новите инициативи на Съюза в областта на данъчната прозрачност. С тези промени се въведоха преди всичко задължения за предоставяне на информация, последвани от задължения за съобщаване на информация на другите държави членки във връзка с финансови сметки, предварителни трансгранични данъчни становища и предварителни споразумения за ценообразуване, отчети по държави и подлежащи на оповестяване трансгранични договорености. По този начин тези изменения разшириха обхвата на автоматичния обмен на информация. Данъчните органи сега разполагат с по-широк набор от инструменти за сътрудничество с цел откриване на и справяне с различни форми на данъчни измами, отклонение от данъчно облагане и избягване на данъци.

  (1) През последните години Директива 2011/16/ЕС на Съвета21 беше изменяна няколко пъти в рамките на новите инициативи на Съюза в областта на данъчната прозрачност. С тези промени се въведоха преди всичко задължения за предоставяне на информация, последвани от задължения за съобщаване на информация на другите държави членки във връзка с финансови сметки, предварителни трансгранични данъчни становища и предварителни споразумения за ценообразуване, отчети по държави и подлежащи на оповестяване трансгранични договорености. По този начин тези изменения разшириха обхвата на автоматичния обмен на информация. Данъчните органи сега разполагат с по-широк набор от инструменти за сътрудничество с цел откриване на и справяне с различни форми на данъчни измами, отклонение от данъчно облагане и избягване на данъци, за да бъдат защитени данъчните приходи и да се гарантира справедливо данъчно облагане.

  _________________

  _________________

  21 Директива 2011/16/ЕС на Съвета от 15 февруари 2011 г. относно административното сътрудничество в областта на данъчното облагане и за отмяна на Директива 77/799/ЕИО (OВ L 64, 11.3.2011 г., стр. 1).

  21 Директива 2011/16/ЕС на Съвета от 15 февруари 2011 г. относно административното сътрудничество в областта на данъчното облагане и за отмяна на Директива 77/799/ЕИО (OВ L 64, 11.3.2011 г., стр. 1).

  Изменение  2

  Предложение за директива

  Съображение 1 a (ново)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (1а) По-широкият набор от инструменти за сътрудничество, цифровият преход и целта за засилване на сътрудничеството между националните органи изискват квалифицирани човешки ресурси и достатъчно финансови ресурси. За целта предложените промени трябва да бъдат съпътствани от подходящи по размер инвестиции, основно за адаптиране на информационните технологии и цифровата инфраструктура и за професионално обучение. В крайна сметка капацитетът на държавите членки за обработване на цялата получена финансова информация следва да се повиши и да се увеличат финансовите, човешките и ИТ ресурсите на данъчните администрации.

  Изменение  3

  Предложение за директива

  Съображение 2

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (2) През последните години Комисията следеше прилагането на Директива 2011/16/ЕС22, а през 2019 г. направи оценка на директивата. Въпреки направените значителни подобрения в областта на автоматичния обмен на информация, все още съществува необходимост от усъвършенстване на действащите разпоредби, свързани с всички форми на обмен на информация и административно сътрудничество.

  (2) През последните години Комисията следеше прилагането на Директива 2011/16/ЕС22, а през 2019 г. направи оценка на директивата. Въпреки направените значителни подобрения в областта на автоматичния обмен на информация, все още съществува необходимост от усъвършенстване на действащите разпоредби, свързани с всички форми на обмен на информация и административно сътрудничество. Може да се наложи редовно актуализиране на тази директива, за да се вземе предвид развитието на положението във връзка с данъчната прозрачност.

  _________________

  _________________

  22 Европейска комисия, Работен документ на службите на Комисията, Оценка на Директива 2011/16/ЕС на Съвета относно административното сътрудничество в областта на данъчното облагане и за отмяна на Директива 77/799/ЕИО, SWD(2019) 328 final.

  22 Европейска комисия, Работен документ на службите на Комисията, Оценка на Директива 2011/16/ЕС на Съвета относно административното сътрудничество в областта на данъчното облагане и за отмяна на Директива 77/799/ЕИО, SWD(2019) 328 final.

  Изменение  4

  Предложение за директива

  Съображение 3

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (3) Съгласно член 5 от Директива 2011/16/ЕС по искане на запитващия орган запитаният орган предоставя на запитващия орган информацията, с която разполага, или тази, която получава в резултат на административни разследвания, и която има предполагаема значимост за администрирането и контрола върху изпълнението на националните закони на държавите членки относно данъците, попадащи в обхвата на посочената директива. За да се гарантира ефективност на обмена на информация и да се предотвратят необосновани откази на искания, както и да се осигури правна яснота и сигурност за данъчните администрации и за данъчнозадължените лица, стандартът за предполагаема значимост следва да бъде ясно определен. В този контекст следва да се изясни също така, че стандартът за предполагаема значимост не би следвало да се прилага за исканията за допълнителна информация вследствие на обмен на информация в съответствие с член 8a на Директива 2011/16/ЕС относно предварителни трансгранични данъчни становища или предварителни споразумения за ценообразуване.

  (3) Съгласно член 5 от Директива 2011/16/ЕС по искане на запитващия орган запитаният орган предоставя на запитващия орган информацията, с която разполага, или тази, която получава в резултат на административни разследвания, и която има предполагаема значимост за администрирането и контрола върху изпълнението на националните закони на държавите членки относно данъците, попадащи в обхвата на посочената директива. За да се гарантира ефективност на обмена на информация и да се предотвратят необосновани откази на искания, както и да се осигури правна яснота и сигурност за данъчните администрации и за данъчнозадължените лица, стандартът за предполагаема значимост следва да бъде ясно определен в съответствие със съдебната практика на Съда на Европейския съюз, в която се посочва, че терминът „предполагаема значимост“ има за цел да осигури обмен на информация по данъчни въпроси във възможно най-голяма степен. В този контекст следва да се изясни също така, че стандартът за предполагаема значимост не би следвало да се прилага за исканията за допълнителна информация вследствие на обмен на информация в съответствие с член 8a на Директива 2011/16/ЕС относно предварителни трансгранични данъчни становища или предварителни споразумения за ценообразуване.

  Изменение  5

  Предложение за директива

  Съображение 3 a (ново)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (3а) Съюзът и държавите членки следва да гарантират хармонизирана система от санкции и наказания в целия Съюз, за да се предотврати използването от страна на операторите на платформи на пропуски и разлики между данъчните системи на държавите членки. При нарушаване на правилата следва да се обмисли налагането на финансови санкции и изключването от участие в обществени поръчки. В крайни и повтарящи се случаи следва да има възможност за отнемане на разрешителното за стопанска дейност на оператора на платформа.

  Изменение  6

  Предложение за директива

  Съображение 4 a (ново)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (4а) За да бъдат данъкоплатците правилно и напълно информирани, компетентните органи на държавите членки следва да оповестяват категориите доходи, по отношение на които информацията се споделя автоматично с компетентните органи на други държави членки и трети държави или юрисдикции.

  Изменение  7

  Предложение за директива

  Съображение 4 б (ново)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (4б) Всяка информация относно трансгранични схеми с последици за трети държави също следва да се разкрива на данъчните органи в тези държави. Това изискване следва да се отнася по-специално за развиващите се държави, които често имат по-ограничен достъп до международни системи за обмен на данъчна информация.

  Изменение  8

  Предложение за директива

  Съображение 6 a (ново)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (6а) Правилното идентифициране на данъчнозадължените лица е от съществено значение за ефективния обмен на информация между данъчните администрации. Данъчен идентификационен номер (ДИН) следва да се предоставя винаги когато това се изисква от Директива 2011/16/ЕС и следва да бъде създаден европейски ДИН като най-добър начин за такова идентифициране. Европейският ДИН би позволил на всяка трета страна бързо, лесно и правилно да идентифицира и вписва ДИН при трансгранични отношения и би послужил като основа за ефективен автоматичен обмен на информация между данъчните администрации на държавите членки.

  Изменение  9

  Предложение за директива

  Съображение 7

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (7) Данъчните администрации често отправят искания за информация до оператори на цифрови платформи. Това причинява на операторите на цифрови платформи значителни административни разходи и разходи за спазване на изискванията. В същото време някои държави членки са наложили едностранно задължение за предоставяне на информация, което създава допълнителна административна тежест за операторите на платформи, тъй като те трябва да спазват множество национални стандарти за предоставяне на информация. Затова от съществено значение е прилагането на стандартизирано задължение за предоставяне на информация на целия вътрешен пазар.

  (7) Данъчните администрации често отправят искания за информация до оператори на цифрови платформи. Това причинява на операторите на цифрови платформи значителни административни разходи и разходи за спазване на изискванията. В същото време някои държави членки са наложили едностранно задължение за предоставяне на информация, което създава допълнителна административна тежест за операторите на платформи, тъй като те трябва да спазват множество национални стандарти за предоставяне на информация. Затова от съществено значение е прилагането на стандартизирано задължение за предоставяне на информация на целия вътрешен пазар. Тази стандартизация е от съществено значение за насърчаването на три основни цели: ограничаване до минимум на разходите на операторите за спазване на изискванията, повишаване на ефикасността на националните органи и намаляване на бюрокрацията за данъчнозадължените лица и данъчните администрации.

  Изменение  10

  Предложение за директива

  Съображение 7 a (ново)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (7а) Цифровизацията на икономиката е един от крайъгълните камъни на бъдещата стратегия на Съюза за икономика и растеж. Съюзът следва да бъде привлекателен терен за цифровите дружества, по-специално за техния търговски потенциал и потенциал за иновации и заетост. При все това, цифровите стоки и услуги обикновено са много мобилни и нематериални и поради това по-често са засегнати от практики за агресивно данъчно планиране, тъй като при много бизнес модели не е необходима материална инфраструктура за осъществяване на сделки с клиенти и генериране на печалби. Това поставя под въпрос пригодността на корпоративните данъчни модели на Съюза, разработени за традиционните индустрии, включително по отношение на степента, до която могат да се преосмислят критериите за остойностяване и изчисляване, за да съответстват на търговските дейности през XXI век. Нещо повече, това води до положение, при което онлайн търговците и търговците, които осъществяват дейност посредством платформи, понастоящем имат възможността да генерират постъпления, които не се отчитат в достатъчна степен и за които съответно съществува висок риск да не бъдат обложени с данък в пълна степен или изобщо.

  Изменение  11

  Предложение за директива

  Съображение 13

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (13) Предвид цифровия характер и гъвкавостта на цифровите платформи, задължението за предоставяне на информация следва да обхване и тези оператори на платформи, които извършват търговска дейност в Съюза, но не са местни лица за данъчни цели, нито са учредени или управлявани в държава членка, нито имат място на стопанска дейност в държава членка. Това ще гарантира равнопоставеност между платформите и ще предотврати нелоялната конкуренция. За да улеснят това, чуждестранните платформи следва да бъдат задължени да се регистрират и да предоставят информация на единствена държава членка, за да могат да извършват дейност на вътрешния пазар.

  (13) Предвид цифровия характер и гъвкавостта на цифровите платформи, задължението за предоставяне на информация следва да обхване и тези оператори на платформи, които извършват търговска дейност в Съюза, но не са местни лица за данъчни цели, нито са учредени или управлявани в държава членка, нито имат място на стопанска дейност в държава членка. Това ще гарантира равнопоставеност между платформите и ще предотврати нелоялната конкуренция. За да улеснят това, чуждестранните платформи следва да бъдат задължени да се регистрират и да предоставят информация на единствена държава членка, за да могат да извършват дейност на вътрешния пазар, като се взема предвид местоположението на тяхната световна или регионална централа, тяхното действително място на управление, както и наличието на съществена стопанска дейност в избраната държава членка.

  Изменение  12

  Предложение за директива

  Съображение 14 a (ново)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (14а) Предвид факта, че във все по-цифровизираната и глобализирана икономика се разкриват сложни и предизвикателни измерения, като криптоактивите, е важно да се увеличи сътрудничеството между националните данъчни администрации в тази област. Ясно определение за „криптоактиви“, като се вземе предвид текущата работа в рамките на ОИСР и FATF, е важно при воденето на борба срещу отклонението от данъчно облагане и насърчаването на справедливото данъчно облагане. FATF прие широко определение за виртуална валута и препоръча в приложното поле на задълженията в областта на борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма да се включи всяко физическо или юридическо лице, което извършва дейности, включващи обмен между криптоактиви, прехвърляне на криптоактиви и участие в предоставянето на финансови услуги, свързани с първоначалното предлагане на монети. Разпространението на криптовалути е актуален въпрос, който следва да бъде разгледан въз основа на принципите на субсидиарност и пропорционалност като част от усилието за увеличаване на административното сътрудничество. Наред с това, предвид общия напредък в областта на технологиите е налице необходимост от усъвършенствани надзорни механизми, които са в тесен контакт със съответните органи за борба с финансовите престъпления.

  Изменение  13

  Предложение за директива

  Съображение 15

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (15) Постигането на целта за предотвратяване на отклонението от данъчно облагане и избягването на данъци би могло да се обезпечи с налагане на изискване на операторите на платформи да предоставят информация на ранен етап за доходите, заработени чрез платформите, преди националните данъчни органи да направят своето годишно определяне на размера на данъчните задължения. С цел да се улесни работата на данъчните органи предоставената информация следва да се обменя в срок до един месец след предоставянето ѝ. С цел да се улесни автоматичният обмен на информация и да се подобри ефикасното използване на ресурсите информацията следва да се обменя по електронен път посредством съществуващата обща комуникационна мрежа (CCN), разработена от Съюза.

  (15) Постигането на целта за предотвратяване на отклонението от данъчно облагане и избягването на данъци би могло да се обезпечи с налагане на изискване на операторите на платформи да предоставят информация на ранен етап за доходите, заработени чрез платформите, преди националните данъчни органи да направят своето годишно определяне на размера на данъчните задължения. С цел да се улесни работата на данъчните органи предоставената информация следва да се обменя без ненужно забавяне и най-късно в срок до един месец след предоставянето ѝ. С цел да се улесни автоматичният обмен на информация и да се подобри ефикасното използване на ресурсите информацията следва да се обменя по електронен път посредством съществуващата обща комуникационна мрежа (CCN), разработена от Съюза. Цифровата инфраструктура следва да бъде устойчива и да гарантира най-висок стандарт на сигурност.

  Изменение  14

  Предложение за директива

  Съображение 15 a (ново)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (15а) Настоящата директива следва да гарантира, че компетентните органи могат да имат достъп до данни относно срока на договорите за наем, когато има ограничения на срока за краткосрочно наемане на имот, за да се улесни прилагането на тези ограничения и контролът върху нарастването на наемните цени в Съюза.

  Изменение  15

  Предложение за директива

  Съображение 15 б (ново)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (15б) Физическите лица, които имат достъп до информация относно чувствителна данъчна информация за оператори на платформи и многонационални корпорации във връзка с практики за отклонение от данъчно облагане и избягване на данъци, следва да бъдат насърчавани да сигнализират и да сътрудничат на органите дискретно и като зачитат обществения интерес, и следва да бъдат напълно защитени, ако го правят.

  Изменение  16

  Предложение за директива

  Съображение 16

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (16) Направената от Комисията оценка на Директива 2011/16/ЕС показа необходимостта от последователно наблюдение на ефективността при прилагането на Директивата и на националните разпоредби за нейното транспониране, даващи възможност за прилагането ѝ. За да може Комисията да продължи надлежно да наблюдава и да оценява ефективността на автоматичния обмен на информация по Директива 2011/16/ЕС, държавите членки следва да бъдат задължени ежегодно да съобщават на Комисията статистически данни относно този обмен.

  (16) Направената от Комисията оценка на Директива 2011/16/ЕС показа необходимостта от последователно наблюдение на ефективността при прилагането на Директивата и на националните разпоредби за нейното транспониране, даващи възможност за прилагането ѝ. За да може Комисията да продължи надлежно да наблюдава и да оценява ефективността на автоматичния обмен на информация по Директива 2011/16/ЕС, държавите членки следва да бъдат задължени ежегодно да съобщават на Комисията статистически данни относно този обмен. Те следва също така ежегодно да съобщават на Комисията цялата съответна информация, свързана с пречките пред правилното прилагане на посочената директива.

  Изменение  17

  Предложение за директива

  Съображение 16 a (ново)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (16a) В срок от две години от влизането в сила на настоящата директива Комисията представя доклад за прилагането и ефикасността на разпоредбите, които настоящата директива въвежда в Директива 2011/16/ЕС, и прави конкретни предложения, включително законодателни предложения, за нейното подобряване. Този доклад следва да се оповестява публично.

  Изменение  18

  Предложение за директива

  Съображение 19

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (19) Многостранните проверки, извършени с подкрепата на програма „Фискалис 2020“, създадена с Регламент (ЕС) № 1286/2013 на Европейския съвет и на Съвета5, показаха ползата от координираните проверки на един или повече данъчнозадължени лица, които представляват общ или допълващ се интерес за две или повече данъчни администрации в Съюза. Тъй като няма изрично правно основание за извършване на съвместни ревизии, понастоящем това става въз основа на комбинираните разпоредби на Директива 2011/16/ЕС относно присъствието на чуждестранни длъжностни лица на територията на други държави членки и относно паралелните проверки. В много случаи обаче тази практика се оказва недостатъчна и без правна яснота и сигурност.

  (19) Многостранните проверки, извършени с подкрепата на програма „Фискалис 2020“, създадена с Регламент (ЕС) № 1286/2013 на Европейския съвет и на Съвета5, показаха ползата от координираните проверки на един или повече данъчнозадължени лица, които представляват общ или допълващ се интерес за две или повече данъчни администрации в Съюза. Поради това проверките на място и съвместните одити следва да бъдат част от рамката на Съюза за сътрудничество между данъчните администрации. Тъй като няма изрично правно основание за извършване на съвместни ревизии, понастоящем това става въз основа на комбинираните разпоредби на Директива 2011/16/ЕС относно присъствието на чуждестранни длъжностни лица на територията на други държави членки и относно паралелните проверки. В много случаи обаче тази практика се оказва недостатъчна и без правна яснота и сигурност. Поради това е важно да се премахне тази правна несигурност и да се предвиди правно основание за проверките в рамките на административното сътрудничество.

  __________________

  __________________

  5 Регламент (ЕС) № 1286/2013 на Европейския съвет и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на програма за действие за подобряване на функционирането на системите за данъчно облагане в Европейския съюз за периода 2014—2020 г. („Фискалис 2020“) и за отмяна на Решение № 1482/2007/ЕО (OВL 347, 20.12.2013 г., стр. 25).

  5 Регламент (ЕС) № 1286/2013 на Европейския съвет и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на програма за действие за подобряване на функционирането на системите за данъчно облагане в Европейския съюз за периода 2014—2020 г. („Фискалис 2020“) и за отмяна на Решение № 1482/2007/ЕО (OВL 347, 20.12.2013 г., стр. 25).

  Изменение  19

  Предложение за директива

  Съображение 20

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (20) Държавите членки следва да приемат ясна и ефикасна нормативна уредба, за да позволят на своите данъчни органи да извършват съвместни ревизии на лица с трансгранични дейности. Съвместните ревизии са административни разследвания, които се извършват съвместно от компетентните органи на две или повече държави членки за проверка на случай, свързан с едно или повече лица, които представляват общ или допълващ се интерес за тези държави членки. Съвместните ревизии могат да изиграят важна роля в приноса за по-доброто функциониране на вътрешния пазар. Съвместните ревизии следва да бъдат структурирани така, че да осигуряват правна сигурност на данъчнозадължените лица чрез ясни процедурни правила, в това число за ограничаване на риска от двойно данъчно облагане.

  (20) Държавите членки следва да приемат ясна и ефикасна нормативна уредба, за да позволят на своите данъчни органи да извършват съвместни ревизии на лица с трансгранични дейности. Съвместните ревизии са административни разследвания, които се извършват съвместно от компетентните органи на две или повече държави членки за проверка на случай, свързан с едно или повече лица, които представляват общ или допълващ се интерес за тези държави членки. Съвместните ревизии могат да изиграят важна роля в приноса за по-доброто функциониране на вътрешния пазар. Съвместните ревизии следва да бъдат структурирани така, че да осигуряват правна сигурност на данъчнозадължените лица чрез ясни процедурни правила, в това число за ограничаване на риска от двойно данъчно облагане. Като допълнение на необходимата правна рамка, държавите членки следва да предвидят условията, улесняващи организацията на съвместните ревизии на оперативно равнище, по-специално като подкрепят обучението, включително езиковото обучение, на персонала, който вероятно ще извършва съвместни ревизии. Припомня се, че по програма „Фискалис“ може да бъде предоставена финансова подкрепа в това отношение.

  Изменение  20

  Предложение за директива

  Съображение 21

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (21) С цел да се гарантира ефективността на процеса отговорите на исканията за съвместни ревизии следва да се предоставят в определен срок. Отхвърлените искания следва да се обосновават. Процедурните механизми, приложими за съвместната ревизия, следва да бъдат тези на държавата членка, в която се извършва съответната ревизия. Съответно доказателствата, събрани по време на съвместната ревизия, следва да се признават взаимно от всички компетентни органи на участващите държави членки. Също толкова важно е компетентните органи да постигнат съгласие по фактите и обстоятелствата на случая и да се опитат да постигнат споразумение по отношение на това как да тълкуват данъчното състояние на ревизираното лице (ревизираните лица). С цел да се гарантира, че резултатът от съвместната ревизия ще може да бъде използван в участващите държави членки, окончателният доклад следва да има равносилна правна стойност на съответните национални актове, които се издават в резултат на ревизия в участващите държави членки. Ако е необходимо, държавите членки следва да осигурят правната рамка за извършване на съответното коригиране.

  (21) С цел да се гарантира ефективността на процеса отговорите на исканията за съвместни ревизии следва да се предоставят в определен срок. Отхвърлените искания следва да се обосновават, следва да бъдат възможни само поради причините, посочени в настоящата директива, и следва да подлежат на право на отговор от страна на запитващия орган. Процедурните механизми, приложими за съвместната ревизия, следва да бъдат тези на държавата членка, в която се извършва съответната ревизия. Съответно доказателствата, събрани по време на съвместната ревизия, следва да се признават взаимно от всички компетентни органи на участващите държави членки. Също толкова важно е компетентните органи да постигнат съгласие по фактите и обстоятелствата на случая и да се опитат да постигнат споразумение по отношение на това как да тълкуват данъчното състояние на ревизираното лице (ревизираните лица). С цел да се гарантира, че резултатът от съвместната ревизия ще може да бъде използван в участващите държави членки, окончателният доклад следва да има равносилна правна стойност на съответните национални актове, които се издават в резултат на ревизия в участващите държави членки. Ако е необходимо, държавите членки следва да осигурят правната рамка за извършване на съответното коригиране.

  Изменение  21

  Предложение за директива

  Съображение 24 a (ново)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (24а) Също толкова важно е да се подчертае, че не само обменът на информация между данъчните органи, но и споделянето на най-добри практики допринасят за по-ефикасно събиране на данъци. В съответствие с програмата „Фискалис 2020“ държавите членки следва да дадат приоритет на споделянето на най-добри практики между данъчните органи.

  Изменение  22

  Предложение за директива

  Съображение 26

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (26) С цел да се осигурят еднакви условия за прилагането на Директива 2011/16/ЕС, и по-специално за автоматичния обмен на информация между данъчните органи, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия за приемане на стандартен формуляр с ограничен брой компоненти, в т.ч. за езиковия режим. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета25.

  (26) С цел да се осигурят еднакви условия за прилагането на Директива 2011/16/ЕС, и по-специално за автоматичния обмен на информация между данъчните органи, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия за приемане на стандартен формуляр с ограничен брой компоненти, в т.ч. за езиковия режим. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета25. Комисията има право да съставя доклади и документи, като използва обменената информация, несъдържаща посочване на конкретни самоличности, така че да вземе под внимание правото на данъчнозадължените лица на поверителност и като спазва Регламент (ЕО) № 1049/2001 относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията.

  _________________

  _________________

  25 Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 година за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

  25 Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 година за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

  Изменение  23

  Предложение за директива

  Съображение 26 a (ново)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (26a) Всяко обработване на лични данни, което се извършва в рамките на Директива 2011/16/ЕС, следва да продължи да бъде в съответствие с регламенти (ЕС) 2016/679 и (ЕС) 2018/1725. Обработването на данни, предвидено в Директива 2011/16/ЕС, е предназначено единствено да обслужва широкия обществен интерес в областта на данъчното облагане, а именно борбата с данъчните измами, избягването на данъци и отклонението от данъчно облагане, гарантиране на данъчните приходи и насърчаване на справедливо данъчно облагане, което укрепва възможностите за социално, политическо и икономическо приобщаване в държавите членки. Поради това в Директива 2011/16/ЕС позоваванията на относимото право на ЕС в областта на защитата на данните следва да бъдат актуализирани и допълнени с правилата, посочени в настоящата директива.

  Изменение  24

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква а

  Директива 2011/16/ЕС.

  Член 3 – точка 9 – буква а

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  a) за целите на член 8, параграф 1 и членове 8а, 8аа, 8аб и 8ав — системно предоставяне на друга държава членка на предварително определена информация, без предварително отправено искане, на предварително определени редовни интервали от време.

  a) за целите на член 8, параграф 1 и членове 8а, 8аа, 8аб и 8ав — системно предоставяне на друга държава членка на предварително определена и нова информация, без предварително отправено искане, на предварително определени редовни интервали от време.

  Изменение  25

  Предложение за директива

  Член 1 – алинея 1 – точка 1 а (нова)

  Директива 2011/16/ЕС.

  Член 3 – точка 14

   

  Текст в сила

  Изменение

   

  (1а) В член 3 точка 14 се изменя, както следва:

  14. „предварително трансгранично данъчно становище“ означава споразумение, уведомление или друг инструмент или действие с подобен ефект, включително ако е издадено, изменено или подновено в рамките на данъчен одит, и което отговаря на следните условия:

  “14. „предварително данъчно становище“ означава споразумение, уведомление или друг инструмент или действие с подобен ефект, включително ако е издадено, изменено или подновено в рамките на данъчен одит, и – независимо от неговия формален, неформален, правно обвързващ или необвързващ характер, което отговаря на следните условия:

  a) е издадено, изменено или подновено от правителството или данъчната администрация на държава членка или от нейно име, или от териториални или административни подразделения на държавата членка, включително местните органи, независимо от това дали действително се използва или не;

  a) е издадено, изменено или подновено от правителството или данъчната администрация на държава членка или от нейно име, или от териториални или административни подразделения на държавата членка, включително местните органи, независимо от това дали действително се използва или не;

  б) е издадено, изменено или подновено за конкретно лице или група лица, и което това лице или група лица има право да използва;

  б) е издадено, изменено или подновено за конкретно лице или група лица, и което това лице или група лица има право да използва;

  в) се отнася до тълкуването или прилагането на правна или административна разпоредба относно администрирането или прилагането на националното законодателство, отнасящо се до данъците на държавата членка или нейните териториални или административни подразделения, включително местните органи;

  в) се отнася до тълкуването или прилагането на правна или административна разпоредба относно администрирането или прилагането на националното законодателство, отнасящо се до данъците на държавата членка или нейните териториални или административни подразделения, включително местните органи;

  г) се отнася до трансгранична сделка или до това дали дейността, извършвана от дадено лице в друга юрисдикция, води до установяване на място на стопанска дейност или не; както и

   

  д) е издадено преди момента на извършване на сделките или дейността в друга юрисдикция, които потенциално могат да доведат до установяване на място на стопанска дейност, или преди подаване на данъчна декларация за периода, в който е извършена сделката или поредицата от сделки или дейности. Трансграничните сделки могат да включват инвестиции, доставка на стоки, услуги, финансиране или използване на материални или нематериални активи, без да се ограничават до тях, като не е необходимо в извършването им пряко да участва лицето, за което е издадено предварителното трансгранично данъчно становище;

  д) е издадено преди момента на извършване на сделките или дейността в друга юрисдикция, които потенциално могат да доведат до установяване на място на стопанска дейност, или преди подаване на данъчна декларация за периода, в който е извършена сделката или поредицата от сделки или дейности. Сделките могат да включват инвестиции, доставка на стоки, услуги, финансиране или използване на материални или нематериални активи, без да се ограничават до тях, като не е необходимо в извършването им пряко да участва лицето, за което е издадено предварителното данъчно становище;

   

  (Това изменение се прилага в целия текст. Приемането му ще наложи съответните промени в целия текст.)

  (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/?uri=CELEX%3A32015L2376)

  Изменение  26

  Предложение за директива

  Член 1 – алинея 1 – точка 1 б (нова)

  Директива 2011/16/ЕС.

  Член 3 – точка 16

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (1б) В член 3 се заличава точка 16.

  (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/?uri=CELEX%3A32015L2376)

  Изменение  27

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 2

  Директива 2011/16/ЕС.

  Член 5а – параграф 1

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  1. За целите на искане по член 5 исканата информация се счита за предполагаемо значима, когато в момента на отправяне на искането запитващият орган смята, че в съответствие с националното законодателство има разумна вероятност исканата информация да е значима по отношение на данъчните дела на един или повече данъчнозадължени лица, идентифицирани по име/фирма или по друг начин, и да е обоснована за целите на разследването.

  1. За целите на искане по член 5 исканата информация се счита за предполагаемо значима, когато в момента на отправяне на искането запитващият орган смята, че в съответствие с националното законодателство има разумна вероятност исканата информация да е значима по отношение на данъчните дела на един или повече данъчнозадължени лица, идентифицирани по име/фирма или по друг начин, и да е обоснована за целите на изчисляването, събирането и управлението на данъците.

  Изменение  28

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 2

  Директива 2011/16/ЕС.

  Член 5a – параграф 2

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  2. С цел да докаже предполагаемото значение на поисканата информация запитващият компетентен орган предоставя на запитания орган подкрепящи сведения, и по-конкретно относно данъчната цел, за която се иска информацията, и основанията, които показват, че исканата информация се съхранява от запитания орган или се намира на разположение или под контрола на лице в рамките на юрисдикцията на запитания орган.

  2. С цел да докаже предполагаемото значение на поисканата информация запитващият компетентен орган предоставя на запитания орган подкрепящи сведения.

  Изменение  29

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 3 a (нова)

  Директива 2011/16/ЕС.

  Член 7 – параграф 1 – алинея 1

   

  Текст в сила

  Изменение

   

  (3а) В член 7, параграф 1 първата алинея се заменя със следното:

  1. Запитаният орган предоставя информацията по член 5 във възможно най-кратък срок, но не по-късно от шест месеца след датата на получаване на искането.

  “1. Запитаният орган предоставя информацията по член 5 във възможно най-кратък срок, но не по-късно от три месеца след датата на получаване на искането.

  (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:02011L0016-20200701)

  Изменение  30

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 3 б (нова)

  Директива 2011/16/ЕС.

  Член 7 – параграф 6 а (нов)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (3б) В член 7 се добавя следният параграф:

   

  „6а. До 1 януари 2023 г. Комисията представя доклад за преглед и оценка на получените статистически данни и информация по държави относно проблеми, като административните и други имащи отношение разходи и ползи, включително допълнителните данъчни приходи в резултат на обмени на информация при поискване, както и практическите аспекти, свързани с това, включително броя на приетите и отказаните искания, получени и изпратени по държави, необходимото за обработване време и други имащи отношение аспекти за всеобхватна оценка.“

  Изменение  31

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 4 – буква а

  Директива 2011/16/ЕС.

  Член 8 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Компетентният орган на всяка държава членка чрез автоматичен обмен съобщава на компетентния орган на всяка друга държава членка цялата налична информация, с която разполага, относно местни лица в съответната друга държава членка, по отношение на следните конкретни категории доходи и капитал, които следва да се тълкуват съгласно националното законодателство на държавата членка, съобщаваща информацията:

  Компетентният орган на всяка държава членка чрез автоматичен обмен съобщава на компетентния орган на всяка друга държава членка цялата налична информация, с която разполага или която разумно може да осигури, относно местни лица в съответната друга държава членка, по отношение на следните конкретни категории доходи и капитал, които следва да се тълкуват съгласно националното законодателство на държавата членка, съобщаваща информацията:

  Изменение  32

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 4 – буква а

  Директива 2011/16/ЕС.

  Член 8 – параграф 1 – алинея 3

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Държавите членки подават на Комисията ежегодно информация за най-малко две категории доходи и капитал, посочени в първата алинея, във връзка с които предоставят информация относно местни лица на друга държава членка.

  Държавите членки подават на Комисията ежегодно информация за всички категории доходи и капитал, посочени в първата алинея, във връзка с които предоставят информация относно местни лица на друга държава членка.

  Изменение  33

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 4 – буква а

  Директива 2011/16/ЕС.

  Член 8 – параграф 2

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  2. До 1 януари 2023 г. държавите членки подават на Комисията информация за най-малко четири категории, изброени в параграф 1, по отношение на които компетентният орган на всяка държава членка предоставя на компетентния орган на всяка друга държава членка чрез автоматичен обмен информация относно местни лица в съответната друга държава членка. Информацията засяга данъчните периоди, започващи на или след 1 януари 2024 г.

  заличава се

  Изменение  34

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 4 – буква а а (нова)

  Директива 2011/16/ЕС.

  Член 8 – параграф 3 – алинея 1

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  aа) В параграф 3 първата алинея се заличава.

  (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:02011L0016-20200701)

  Изменение  35

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 4 – буква б а (нова)

  Директива 2011/16/ЕС.

  Член 8 – параграф 3 а – алинея 2 – буква а

   

  Текст в сила

  Изменение

   

  ба) В параграф 3а, втора алинея, буква а) се заменя със следното:

  a) името, адреса, „данъчния(данъчните) номер(а)“, датата и мястото на раждане (в случай на физическо лице) на всяко „лице, за което се предоставя информация“, което е „титуляр на сметка“ за съответната сметка и, в случай на „образувание“, което е „титуляр на сметка“ и което след прилагане на правилата за комплексна проверка в съответствие с приложенията е идентифицирано като имащо едно или повече „контролиращи лица“, които са „лица, за които се предоставя информация“ — името, адреса и „данъчния(данъчните) номер(а)“ на „образуванието“ и името, адреса, „данъчния(данъчните) номер(а)“, датата и мястото на раждане на всяко „лице, за което се предоставя информация“;

  a) името, адреса, „данъчния(данъчните) номер(а)“, датата и мястото на раждане (в случай на физическо лице) на всяко „лице, за което се предоставя информация“, което е крайният действителен „титуляр на сметка“ за съответната сметка и, в случай на „образувание“, което е „титуляр на сметка“ и което след прилагане на правилата за комплексна проверка в съответствие с приложенията е идентифицирано като имащо едно или повече „контролиращи лица“, които са „лица, за които се предоставя информация“ — името, адреса и „данъчния(данъчните) номер(а)“ на „образуванието“ и името, адреса, „данъчния(данъчните) номер(а)“, датата и мястото на раждане на всяко „лице, за което се предоставя информация“;

  Изменение  36

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква -а (нова)

  Директива 2011/16/ЕС.

  Член 8 а – заглавие

   

  Текст в сила

  Изменение

   

  -a) Заглавието се изменя, както следва:

  Обхват и условия на задължителния автоматичен обмен на информация относно предварителни трансгранични данъчни становища и предварителни споразумения за ценообразуване

  „Обхват и условия на задължителния автоматичен обмен на информация относно предварителни данъчни становища и предварителни споразумения за ценообразуване“

   

  (Това изменение се прилага в целия текст. Приемането му ще наложи съответните промени в целия текст.)

  (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:02011L0016-20200701)

  Изменение  37

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква -а а (нова)

  Директива 2011/16/ЕС.

  Член 8 a – параграф 2 – алинея 4

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  -aа) В параграф 2 четвъртата алинея се заличава.

  (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:02011L0016-20200701)

  Изменение  38

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква -а б (нова)

  Директива 2011/16/ЕС.

  Член 8 a – параграф 3 – алинея 2 а (нова)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  -аб) В параграф 3 се добавя следната алинея:

   

  „Считано от 1 януари 2022 г., компетентният орган не договаря и не одобрява нови двустранни или многостранни предварителни споразумения за ценообразуване с трети държави, които не позволяват разкриването им на компетентните органи на други държави членки.“

  Изменение  39

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква -а в (нова)

  Директива 2011/16/ЕС.

  Член 8 a – параграф 4

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  -ав) Параграф 4 се заличава.

  (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:02011L0016-20200701)

  Изменение  40

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква а а (нова)

  Директива 2011/16/ЕС.

  Член 8 а – параграф 6 – буква а

   

  Текст в сила

  Изменение

   

  aа) в параграф 6 буква а) се заменя със следния текст:

  a) идентификация на лицето, различно от физическо лице, и ако е целесъобразно, на групата от лица, към която то принадлежи;

  „а) идентификация на лицето, включително физическо лице, и ако е целесъобразно, на групата от лица, към която то принадлежи;

  (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:02011L0016-20200701)

  Изменение  41

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква б

  Директива 2011/16/ЕС.

  Член 8 а – параграф 6 – буква б

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  б) обобщение на съдържанието на предварителното трансгранично данъчно становище или предварителното споразумение за ценообразуване, включително описание на съответната стопанска дейност или на сделките или поредицата от сделки, и всяка друга информация, която може да помогне на компетентния орган да оцени потенциален данъчен риск, без това да води до разкриването на търговска, промишлена или служебна тайна или на търговски процес, или на информация, чието разкриване би противоречало на обществения ред.“.

  б) обобщение на съдържанието на предварителното трансгранично данъчно становище или предварителното споразумение за ценообразуване, включително описание на съответната стопанска дейност или на сделките или поредицата от сделки, всички преки и косвени данъчни последствия като ефективните данъчни ставки, и всяка друга информация, която може да помогне на компетентния орган да оцени потенциален данъчен риск, без информация, която би могла да доведе до разкриването на търговска, промишлена или служебна тайна или на търговски процес, или на информация, чието разкриване би противоречало на обществения ред.“.

  Изменение  42

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 5 a (нова)

  Директива 2011/16/ЕС.

  Член 8 аа – параграф 2

   

  Текст в сила

  Изменение

   

  (5а) В член 8аа параграф 2 се заменя със следното:

  2. Компетентният орган на държава членка, която е получила отчета по държави съгласно параграф 1, в рамките на срока, определен в параграф 4, чрез автоматичен обмен предоставя този отчет на всяка друга държава членка, в която, въз основа на информацията в отчета по държави, едно или повече „съставни образувания“ на „МГП“ на „предоставящото информация образувание“ са или местни лица за данъчни цели, или подлежат на данъчно облагане по отношение на стопанската дейност, извършвана чрез място на стопанска дейност.

  “2. Компетентният орган на държава членка, която е получила отчета по държави съгласно параграф 1, в рамките на срока, определен в параграф 4, чрез автоматичен обмен предоставя този отчет на всяка друга държава членка, в която, въз основа на информацията в отчета по държави, едно или повече „съставни образувания“ на „МГП“ на „предоставящото информация образувание“ са или местни лица за данъчни цели, или подлежат на данъчно облагане по отношение на стопанската дейност, извършвана чрез място на стопанска дейност. Компетентният орган на държава членка, в която е получен отчетът по държави съгласно параграф 1, предоставя този отчет и на компетентните служби на Комисията, която е отговорна за централизирания регистър на отчетите по държави. Комисията публикува ежегодно несъдържащи посочване на конкретни самоличности и агрегирани статистически данни от отчета по държави за всички държави членки.“

  (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:02011L0016-20200701)

  Изменение  43

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 5 б (нова)

  Директива 2011/16/ЕС.

  Член 8 аб – параграф 14 – буква з а (нова)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (5б) В член 8аб, параграф 14 се добавя следната буква:

   

  „за) списъка на бенефициерите, който се актуализира ежегодно.“

  Изменение  44

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 6

  Директива 2011/16/ЕС.

  Член 8 ав – параграф 2 – алинея 1 – буква з

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  з) идентификатора на финансовата сметка, по която се плаща или кредитира възнаграждението, ако предоставящият информация оператор на платформа разполага с такъв и компетентният орган на държавата членка, в която продавачът е местно лице, не е уведомил компетентните органи на всички останали държави членки, че не възнамерява да използва идентификатора на финансовата сметка за тази цел;

  з) идентификатора на финансовата сметка, по която се плаща или кредитира възнаграждението, получен от предоставящия информация оператор на платформа;

  Изменение  45

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 6

  Директива 2011/16/ЕС.

  Член 8 ав – параграф 2 – алинея 2 а (нова)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  Информацията, посочена в букви а) и б), е достъпна за други органи в получаващите държави членки с цел възпиране и преследване на нарушения на местни или национални закони или разпоредби, без да се засягат правилата относно данъчната тайна и защитата на данните, приложими в държавата членка, в която продавачът, за когото се предоставя информация, е местно лице.

  Изменение  46

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 6

  Директива 2016/11/ЕС.

  Член 8 ав – параграф 3

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  3. Предоставянето на информация в съответствие с параграф 2 се извършва чрез използване на стандартния формуляр, посочен в член 20, параграф 7 в срок до 2 месеца след края на периода, за който се предоставя информация и за който се отнасят задълженията на предоставящия информация оператор на платформа.

  3. Предоставянето на информация в съответствие с параграф 2 се извършва чрез използване на стандартния формуляр, посочен в член 20, параграф 7, без ненужно забавяне и най-късно в срок до един месец след края на периода, за който се предоставя информация и за който се отнасят задълженията на предоставящия информация оператор на платформа.

  Изменение  47

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 6

  Директива 2011/16/ЕС.

  Член 8 ав – параграф 4 – алинея 2

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Държавите членки определят правила, съгласно които предоставящ информация оператор на платформа може да избере да се регистрира при компетентните органи на единствена държава членка в съответствие с правилата, определени в раздел IV, параграф Е от приложение V.

  Държавите членки определят правила, съгласно които предоставящ информация оператор на платформа може да избере да се регистрира при компетентните органи на единствена държава членка в съответствие с правилата, определени в раздел IV, параграф Е от приложение V, като се взема предвид местоположението на неговата глобална или регионална централа, неговото действително място на управление, както и наличието на съществена стопанска дейност в избраната държава членка, когато липсва идентифициране за целите на ДДС съгласно посоченото в раздел IV, параграф Ж от приложение V.

  Изменение  48

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 7 – буква а

  Директива 2011/16/ЕС.

  Член 8 б – параграф 1

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  1. Държавите членки предоставят ежегодно на Комисията статистически данни за обема на автоматичния обмен по член 8, параграф 1 и параграф 3а, член 8аа и член 8ав, както и информация за административните и други видове разходи и ползи, свързани с извършения обмен, както и за всякакви потенциални изменения, както за данъчните администрации, така и за трети страни.

  1. Държавите членки предоставят ежегодно на Комисията цялата относима съществена информация, включително статистически данни за обема на автоматичния обмен, както и оценка на използваемостта на обменяните данни по член 8, параграф 1 и параграф 3а, член 8аа и член 8ав и информация за административните и други видове разходи и ползи, свързани с извършения обмен, както и за всякакви потенциални изменения, както за данъчните администрации, така и за трети страни.

  Изменение  49

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 7 – буква б

  Директива 2011/16/ЕС.

  Член 8 б – параграф 2

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  б) Параграф 2 се заличава.

  заличава се

  Изменение  50

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 7 – буква б а (нова)

  Директива 2011/16/ЕС.

  Член 8 б – параграф 2

   

  Текст в сила

  Изменение

   

  ба) Параграф 2 се заменя със следното:

  2. До 1 януари 2019 г. Комисията представя доклад, включващ преглед и оценка на получените съгласно параграф 1 от настоящия член статистически данни и информация по въпроси, свързани например с административните и други видове разходи и ползи от автоматичния обмен на информация, както и свързаните с него практически аспекти. Ако е целесъобразно, Комисията представя на Съвета предложение относно категориите и условията, посочени в член 8, параграф 1, включително условието за наличност на информацията относно местни лица на други държави членки, или относно позициите, посочени в член 8, параграф 3а, или и двете.

  “2. До 1 януари 2022 г. Комисията представя доклад, включващ преглед и оценка на получените съгласно параграф 1 от настоящия член статистически данни и информация по въпроси, свързани например с ефективното използване на данните, получени от държавите членки, за данъчни или други цели, административните и други видове разходи и ползи от автоматичния обмен на информация, както и свързаните с него практически аспекти. Комисията представя на Съвета предложение относно категориите и условията, посочени в член 8, параграф 1, включително условието за наличност или осигуряване на информацията относно местни лица на други държави членки, или относно позициите, посочени в член 8, параграф 3а, включително действителната собственост.

  Когато разглежда представено от Комисията предложение, Съветът обмисля подобряването на ефикасността и функционирането на автоматичния обмен на информация и издигането му на по-високо равнище, с цел да се гарантира, че:

  Когато разглежда представено от Комисията предложение, Съветът обмисля подобряването на ефикасността и функционирането на автоматичния обмен на информация и издигането му на по-високо равнище, с цел да се гарантира, че:

  a) чрез автоматичен обмен компетентният орган на всяка държава членка предоставя на компетентния орган на всяка друга държава членка информация за данъчните периоди, започващи от 1 януари 2019 г., свързана с местни лица на тази друга държава членка, за всички изброени в член 8, параграф 1 категории доходи и капитал, така както те се тълкуват съгласно националното законодателство на държавата членка, предоставяща информацията; както и

  a) списъците на категориите доходи и капитал, посочени в член 8, параграф 1, се предоставят от държавите членки, дори и да не са текущо налични, и съответно се обменят;

  б) списъците на категории и позиции, посочени в член 8, параграфи 1 и 3а, се допълват, за да включат и други категории и позиции, включително авторски и лицензионни възнаграждения.

  б) категориите доходи, предвидени в член 8, параграф 1, се допълват, за да включват нефинансови активи, като недвижими имоти, произведения на изкуството или бижута, и нови форми за съхранение на богатство, като свободни пристанища и сейфове;

   

  ба) списъците на позициите, посочени в член 8, параграф 3а, се допълват, за да включват данните за крайните действителни собственици и да се справят със заобикалянето чрез втора или множество данъчни регистрации;

   

  бб) на държавите членки по принцип се разрешава да използват получената информация за цели, различни от посочените в член 16, параграф 1;

   

  бв) ефективното използване на получените данни се оценява правилно.“

  (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:02011L0016-20200701)

  Изменение  51

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 8 – буква а

  Директива 2011/16/ЕС.

  Член 11 – параграф 1

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  1. С цел обмен на информацията по член 1, параграф 1 компетентният орган на държава членка може да поиска от компетентния орган на друга държава членка длъжностни лица, упълномощени от първия посочен орган, и в съответствие с процедурните механизми, приети от втория посочен орган:

  1. С цел обмен на информацията по член 1, параграф 1 компетентният орган на държава членка може да поиска от компетентния орган на друга държава членка длъжностни лица, упълномощени от първия посочен орган, и в съответствие с процедурните механизми, приети от втория посочен орган:

  a)  да присъстват в службите, в които административните органи на запитаната държава членка изпълняват своите задължения;

  a)  да присъстват в службите, в които административните органи на запитаната държава членка изпълняват своите задължения;

  б)  да присъстват по време на административни разследвания, извършвани на територията на запитаната държава членка;

  б)  да присъстват по време на административни разследвания, извършвани на територията на запитаната държава членка;

  в)  да участват в административните разследвания, извършвани от запитаната държава членка, посредством електронни съобщителни средства, ако е уместно.

  в)  да участват в административните разследвания, извършвани от запитаната държава членка, посредством електронни съобщителни средства, ако е уместно.

  Компетентният орган отговаря на искане в съответствие с първата алинея в срок от 30 дни, за да потвърди съгласието си или да съобщи своя мотивиран отказ на запитващия орган.

  Компетентният орган отговаря на искане в съответствие с първата алинея в срок от 30 дни, за да потвърди съгласието си или да съобщи своя мотивиран отказ на запитващия орган.

   

  В случаите, когато е предоставен мотивиран отказ, запитващият орган може да се свърже отново с компетентния орган с допълнителни елементи, за да получи разрешение неговият служител да изпълнява задачите, посочени в параграф 1, букви а), б) или в). Компетентният орган отговори на второто искане в срок от 30 дни от получаването му.

  Когато исканата информация се съдържа в документи, до които длъжностните лица на запитания орган имат достъп, на длъжностните лица на запитващия орган се предоставят копия на тези документи.“.

  Когато исканата информация се съдържа в документи, до които длъжностните лица на запитания орган имат достъп, на длъжностните лица на запитващия орган се предоставят копия на тези документи.“.

  Изменение  52

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 10

  Директива 2011/16/ЕС.

  Член 12 a – параграф 2

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  2. Когато компетентен орган на една държава членка поиска от компетентен орган на друга държава членка (или на други държави членки) да бъде извършена съвместна ревизия на едно или повече лица, които представляват общ или допълващ се интерес за всички съответни държави членки, запитаните органи отговарят на искането в срок от 30 дни от получаване на искането.

  2. Когато компетентни органи на една или повече държави членки поискат от компетентен орган на друга държава членка (или компетентни органи на други държави членки) да бъде извършена съвместна ревизия на едно или повече лица, които представляват общ или допълващ се интерес за всички съответни държави членки, запитаните органи отговарят на искането в срок от 30 дни от получаване на искането.

  Изменение  53

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 10

  Директива 2011/16/ЕС.

  Член 12 a – параграф 3 – уводна част

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  3. Искане за съвместна ревизия от компетентен орган на държава членка може да бъде отхвърлено мотивирано, в частност поради една от следните причини:

  3. Искане за съвместна ревизия от компетентен орган на държава членка може да бъде отхвърлено поради една от следните причини:

  Изменение  54

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 10

  Директива 2011/16/ЕС.

  Член 12 a – параграф 4 – алинея 2

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Когато запитващ орган отхвърли искането, той информира запитващото лице (лица) за съответните мотиви.

  Когато запитващ орган отхвърли искането, той информира запитващото лице (лица) въз основа на кой от двата мотива, посочени в параграф 3, е отхвърлено искането.

  Изменение  55

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 12 – буква а

  Директива 2011/16/ЕС.

  Член 16 – параграф 1 – алинея 1

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Информацията, предавана между държавите-членки в каквато и да е форма съгласно настоящата директива, представлява служебна тайна и е защитена по същия начин, както подобна информация съгласно националното законодателство на държавата-членка, която я получава. Такава информация може да се използва за целите на оценката, администрирането и контрола върху изпълнението на националните закони на държавите членки относно данъците, посочени в член 2, както и относно ДДС и други косвени данъци.“.

  Информацията, предавана между държавите членки в каквато и да е форма съгласно настоящата директива, представлява служебна тайна съгласно националното право на запитаните държави членки и запитващата държава членка и е защитена по същия начин, както подобна информация съгласно националното законодателство на държавата-членка, която я получава. Такава информация може да се използва за целите на оценката, администрирането и контрола върху изпълнението на националните закони на държавите членки относно данъците, посочени в член 2, както и относно ДДС, информацията, посочена в член 8ав, параграф 2, втора алинея, и други косвени данъци.

  Изменение  56

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 12 – буква б

  Директива 2011/16/ЕС.

  Член 16 – параграф 2

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  2. С разрешението на компетентния орган на държавата членка, който изпраща информацията съгласно настоящата директива, и само доколкото това е разрешено от законодателството на държавата членка на компетентния орган, получаващ информацията, получените в съответствие с настоящата директива информация и документи може да бъдат използвани за цели, различни от посочените в параграф 1.

  2. Получените в съответствие с настоящата директива информация и документи от компетентен орган на държава членка, може да бъдат използвани за цели, различни от посочените в параграф 1, само доколкото това е разрешено съгласно законодателството на държавата членка на компетентния орган, получаващ информацията.

  Компетентният орган на всяка държава членка предава на компетентните органи на всички останали държави членки списък с целите, различни от посочените в параграф 1 за които в съответствие с националното законодателство може да се използват информацията и документите. Компетентният орган, който получава информация, може да използва получената информация и документи без разрешението по първата алинея за всяка от целите, посочени от предаващата ги държава членка.“.

   

  Изменение  57

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 12 – буква б а (нова)

  Директива 2011/16/ЕС.

  Член 16 – параграф 4

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  ба) Параграф 4 се заличава.

  (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:02011L0016-20200701)

  Изменение  58

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 13 a (нова)

  Директива 2011/16/ЕС.

  Член 17 – параграф 4 а (нов)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (13а) В член 17 се добавя следният параграф:

   

  „4а. Възможността, посочена в параграф 4, за отказ за предоставяне на информация не се прилага, ако запитващият орган може да докаже, че информацията няма да бъде оповестена публично и ще бъде използвана само за целите на оценката, управлението и контрола върху съответните данъчни дела на лицето или групата лица, засегнати от искането за информация.“

  Изменение  59

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 15

  Директива 2011/16/ЕС.

  Член 21 – параграф 7 – алинея 1

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Комисията разработва и предоставя техническа и логистична подкрепа за сигурен централен интерфейс за административно сътрудничество в областта на данъчното облагане, чрез който държавите членки обменят помежду си съобщения посредством стандартни формуляри съгласно член 20, параграфи 1 и 3. Компетентните органи на всички държави членки имат достъп до този интерфейс. С цел събиране на статистически данни Комисията има достъп до информация относно записания в интерфейса обмен, която може да бъде извлечена автоматично. Достъпът на Комисията не засяга задължението на държавите членки да предоставят статистически данни за обменената информация в съответствие с член 23, параграф 4.

  Комисията разработва и предоставя цялата необходима техническа и логистична подкрепа за сигурен централен интерфейс за административно сътрудничество в областта на данъчното облагане, чрез който държавите членки обменят помежду си съобщения посредством стандартни формуляри съгласно член 20, параграфи 1 и 3. Компетентните органи на всички държави членки имат достъп до този интерфейс. Комисията гарантира, че централният интерфейс е подсигурен с най-високо ниво на киберсигурност и технически сертифицирани процедури, за да се гарантира защита на данните. С цел събиране на статистически данни Комисията има достъп до информация относно записания в интерфейса обмен, която може да бъде извлечена автоматично. Достъпът на Комисията не засяга задължението на държавите членки да предоставят статистически данни за обменената информация в съответствие с член 23, параграф 4.

  Изменение  60

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 17

  Директива 2011/16/ЕС.

  Член 23 – параграф 2

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  2. Държавите членки разглеждат и правят оценка в своята юрисдикция на ефективността на предвиденото в настоящата директива административно сътрудничество при борбата с отклонението от данъчно облагане и избягването на данъци, и съобщават ежегодно резултатите от своята оценка на Комисията.

  2. Държавите членки разглеждат и правят оценка в своята юрисдикция на ефективността на предвиденото в настоящата директива административно сътрудничество при борбата с отклонението от данъчно облагане и избягването на данъци, и те преглеждат и оценяват разходите за спазване на изискванията, които могат да произтекат от евентуална ситуация на предоставяне на прекалено подробна информация. Държавите членки съобщават ежегодно резултатите от своята оценка на Европейския парламент и на Комисията. Обобщение на тези резултати се оповестява публично, като се вземат предвид правата на данъкоплатците и тяхната поверителност. Информацията не се разбива до такова ниво, че да може да бъде отнесена към един-единствен данъкоплатец.

  Изменение  61

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 17 a (нова)

  Директива 2011/16/ЕС.

  Член 23 – параграф 3

   

  Текст в сила

  Изменение

   

  (17а) В член 23 параграф 3 се заменя със следното:

  3. Държавите членки представят на Комисията годишна оценка за ефективността на автоматичния обмен на информация съгласно членове 8, 8а, 8аа и 8аб, както и за постигнатите практически резултати. Формата и условията за представянето на годишната оценка се приемат от Комисията чрез актове за изпълнение. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата, посочена в член 26, параграф 2.

  3. Държавите членки представят на Комисията годишна оценка за ефективността на обмена на информация при поискване съгласно членове 5, 6 и 7 и на автоматичния обмен на информация съгласно членове 8, 8а, 8аа и 8аб, както и за постигнатите практически резултати, включително допълнителните данъчни приходи, свързани с административното сътрудничество. Предоставяната информация е разбита от Комисията, най-малко по държави. Формата и условията за представянето на годишната оценка се приемат от Комисията чрез актове за изпълнение. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата, посочена в член 26, параграф 2.

  (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:02011L0016-20200701)

  Изменение  62

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 17 б (нова)

  Директива 2011/16/ЕС.

  Член 23 a – параграф 1

   

  Текст в сила

  Изменение

   

  (17б) В член 23а параграф 1 се заменя със следното:

  1. Информацията, която се съобщава на Комисията съгласно настоящата директива, се третира от Комисията като поверителна в съответствие с разпоредбите, приложими за органите на Съюза, и не може да се използва за никакви други цели, освен за да се определи дали и до каква степен държавите членки спазват настоящата директива.

  1. Информацията, която се съобщава на Комисията съгласно настоящата директива, се третира от Комисията като поверителна, доколкото нейното неоповестяване не вреди на обществения интерес, информацията може да бъде отнесена към един-единствен данъкоплатец и нейното разкриване би нарушило правата на данъкоплатците.

  (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:02011L0016-20200701)

  Изменение  63

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 18

  Директива 2011/16/ЕС.

  Член 23 a – параграф 2 – алинея 1

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Информацията, която се съобщава на Комисията от държава членка съгласно член 23, както и всички доклади или документи, изготвени от Комисията въз основа на тази информация, може да бъдат предавани на останалите държави членки. Предаваната информация представлява служебна тайна и е защитена по същия начин, както подобна информация съгласно националното право на държавата членка, която я е получила.

  Информацията, която се съобщава на Комисията от държава членка съгласно член 23, както и всички доклади или документи, изготвени от Комисията въз основа на тази конкретно относима информация, може да бъдат предавани на останалите държави членки. Предаваната информация представлява служебна тайна и е защитена по същия начин, както подобна информация съгласно националното право на държавата членка, която я е получила.

  Изменение  64

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 18

  Директива 2011/16/ЕС.

  Член 23 a – параграф 2 – алинея 2

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Изготвените от Комисията доклади и документи, посочени в първата алинея, може да се използват от държавите членки само за аналитични цели и не се публикуват, нито се предоставят на други лица или органи без изричното съгласие на Комисията.

  Изготвените от Комисията доклади и документи, посочени в първата алинея, може да се използват от държавите членки само за аналитични цели и да бъдат достъпни за всички заинтересовани страни и впоследствие да станат публични, доколкото съдържащата се в тях информация не може да се припише на отделен данъкоплатец, и оповестяването им е в съответствие с Регламент (ЕО) № 1049/2001 относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията.

  Изменение  65

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 18

  Директива 2011/16/ЕС.

  Член 23 a – параграф 2 – алинея 3

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Независимо от първата и втората алинея, Комисията може да публикува ежегодно обобщения, несъдържащи посочване на конкретни самоличности, на статистическите данни, които държавите членки и предоставят в съответствие с член 23, параграф 4.“.

  Комисията публикува ежегодно обобщения, несъдържащи посочване на конкретни самоличности, на статистическите данни, които държавите членки и предоставят в съответствие с член 23, параграф 4.“.

  Изменение  66

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 19 – буква б

  Директива 2011/16/ЕС.

  Член 25 – параграф 5 – алинея 1

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Държавите членки гарантират, че в случай на нарушаване на сигурността на личните данни по смисъла на член 4, точка 12 на Регламент (ЕС) 2016/679, компетентните органи може да поискат от Комисията, в качеството ѝ на обработваща лични данни, да спре като ограничаваща мярка обмена на информация по настоящата директива с държавата членка, в която е настъпило нарушението.

  Държавите членки гарантират, че в случай на нарушаване на сигурността на личните данни по смисъла на член 4, точка 12 на Регламент (ЕС) 2016/679 или в случай на нарушаване на принципите на върховенство на закона съгласно посоченото в член 4 от Регламент (ЕС, Евратом) 2020/2092 на Европейския парламент и на Съвета *, компетентните органи може да поискат от Комисията, в качеството ѝ на обработваща лични данни, да спре като ограничаваща мярка обмена на информация по настоящата директива с държавата членка, в която е настъпило нарушението.

   

  _________________

   

  * Регламент (ЕС, Евратом) 2020/2092 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2020 г. относно общ режим на обвързаност с условия за защита на бюджета на Съюза, ОВ L 433I, 22.12.2020 г., стр. 1.).

  Обосновка

  Възможността за спиране на обмена на информация по настоящата директива следва да е приложима и в случай на нарушаване на принципите на върховенство на закона в съответствие с Регламента на Европейския парламент и на Съвета относно общ режим на обвързаност с условия за защитата на бюджета на Съюза.

  Изменение  67

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 19 – буква б

  Директива 2011/16/ЕС.

  Член 25 – параграф 5 – алинея 2

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Спирането продължава, докато държавите членки не поискат от Комисията да им позволи отново да обменят информация по настоящата директива с държавата членка, в която е настъпило нарушението.

  Спирането продължава, докато държавите членки не поискат от Комисията да им позволи отново да обменят информация по настоящата директива с държавата членка, в която е настъпило нарушението. Комисията позволява обмена на информация само когато са налице технически доказателства за сигурността на потока от данни.

  Изменение  68

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 20

  Директива 2011/16/ЕС.

  Член 25а – параграф 1

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Държавите членки установяват система от санкции, налагани при нарушение на националните разпоредби, приети в съответствие с настоящата директива и отнасящи се до членове 8аа, 8аб и 8ав, и вземат всички необходими мерки за осигуряване на налагането им. Предвидените санкции трябва да са ефективни, пропорционални и възпиращи.

  Държавите членки установяват система от санкции, налагани при нарушение на националните разпоредби, приети в съответствие с настоящата директива и отнасящи се до членове 8аа, 8аб и 8ав, и вземат всички необходими мерки за осигуряване на тяхното налагане в съответствие с приложение V. Предвидените санкции трябва да са ефективни, пропорционални и възпиращи.

  Изменение  69

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 20 a (нова)

  Директива 2011/16/ЕС.

  Член 25 б (нов)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (20a) Вмъква се следният член:

   

  „Член 25б

   

  Преразглеждане

   

  В срок до... [две години от датата на влизане в сила на настоящата директива за изменение] Комисията представя доклад относно изпълнението и ефикасността на разпоредбите, въведени от Директива (ЕС) .../... на Съвета*+ и прави конкретни предложения, включително законодателни, за подобряването на тази директива. Докладът се оповестява публично.

   

  При разглеждането на предложение, представено от Комисията, Съветът прави оценка на по-нататъшното укрепване на задължението за докладване от предоставящите информация оператори на платформи.

   

   

  ________

   

  * Директива (ЕС) .../... на Съвета от ... за изменение на Директива 2011/16/ЕС относно административното сътрудничество в областта на данъчното облагане (ОВ ...)“

   

  + ОВ: Попълнете номера на директивата за изменение в текста и попълнете бележката под линия с номер, дата и данни за публикацията в ОВ.

  Изменение  70

  Предложение за директива

  Приложение І

  Директива 2011/16/ЕС.

  Приложение V – параграф 2 a (нов)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  В настоящото приложение се съдържат и възможни санкции в съответствие с член 25а, които могат да бъдат прилагани от държавите членки.

  Изменение  71

  Предложение за директива

  Приложение І

  Директива 2011/16/ЕС.

  Приложение V – раздел I – буква А – параграф 3 а (нов)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  3а. „изключен предоставящ информация оператор на платформа“ означава предоставящ информация оператор на платформа, чиито приходи, генерирани в Съюза през предходната календарна година, не надвишават 100 000 EUR.

  Изменение  72

  Предложение за директива

  Приложение І

  Директива 2011/16/ЕС.

  Приложение V – раздел I – буква А – параграф 4 а (нов)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  4а. „Изключена относима дейност“ означава всеки неплатен и непаричен обмен на стоки и услуги.

  Изменение  73

  Предложение за директива

  Приложение І

  Директива 2011/16/ЕС.

  Приложение V – раздел III – буква Б – параграф 2 – буква б

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  б) идентификатора на финансовата сметка, ако предоставящият информация оператор на платформа разполага с такъв и компетентният орган на държавата членка, в която продавачът, за когото се предоставя информация, е местно лице, не е уведомил компетентните органи на всички останали държави членки, че не възнамерява да използва идентификатора на финансовата сметка за тази цел;

  б) идентификатора на финансовата сметка, според събраните сведения от предоставящия информация оператор на платформа, и ако компетентният орган на държавата членка, в която продавачът, за когото се предоставя информация, е местно лице, не е уведомил компетентните органи на всички останали държави членки, че не възнамерява да използва идентификатора на финансовата сметка за тази цел;

  Изменение  74

  Предложение за директива

  Приложение І

  Директива 2011/16/ЕС.

  Приложение V – раздел III – буква Б – параграф 3 – буква б

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  б) идентификатора на финансовата сметка, ако предоставящият информация оператор на платформа разполага с такъв и компетентният орган на държавата членка, в която продавачът, за когото се предоставя информация, е местно лице, не е уведомил компетентните органи на всички останали държави членки, че не възнамерява да използва идентификатора на финансовата сметка за тази цел;

  б) идентификатора на финансовата сметка, според събраните сведения от предоставящия информация оператор на платформа, и ако компетентният орган на държавата членка, в която продавачът, за когото се предоставя информация, е местно лице, не е уведомил компетентните органи на всички останали държави членки, че не възнамерява да използва идентификатора на финансовата сметка за тази цел;

  Изменение  75

  Предложение за директива

  Приложение І

  Директива 2011/16/ЕС.

  Приложение V – раздел IV – буква В – параграф 1 а (нов)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  В срок от [две години от датата на влизане в сила на настоящата директива за изменение] Комисията оценява ефикасността на административните процедури и качеството на прилагане на процедурите за надлежна проверка и изискванията за предоставяне на информация. Тази оценка може да бъде придружена от законодателни предложения, ако е необходимо подобрение.

  Изменение  76

  Предложение за директива

  Приложение І

  Директива 2011/16/ЕС.

  Приложение V – раздел IV – буква Е а (нова)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  Еa. Санкции при нарушения

   

  Държавите членки определят правилата относно санкциите, приложими при нарушения на задълженията за предоставяне на информация от предоставящ информация оператор на платформа. Предвидените санкции трябва да са ефективни, пропорционални и възпиращи. Държавите членки се приканват да осигурят общ набор от санкции, за да се гарантират подобни санкции в Съюза и да се избегне търсенето на по-изгодни условия за регистрация въз основа на тежестта на наложените санкции.

   

  Държавите членки се насърчават по-специално да разглеждат като санкции възможностите за ограничаване на регламентираните платежни средства, налагането на допълнителни последващи такси за всяка операция, изключването на обществените поръчки и, в крайни и повтарящи се случаи, отнемането на лиценза за стопанска дейност на оператора на платформата.

   


   

  ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

  На 15 юли 2020 г. Комисията публикува пакет от данъчни мерки, който съдържа три отделни, но допълващи се инициативи, включително план за действие за справедливо и опростено данъчно облагане в подкрепа на възстановяването и законодателно предложение за изменение на Директивата за административното сътрудничество (ДАС7).

  Целта на предложението за ДАС7 е да се разшири обхвата на правилата на ЕС за данъчна прозрачност, така че да бъдат обхванати и цифровите платформи. Ако бъде прието, предложението предвижда държавите членки автоматично да обменят информация относно доходите, генерирани от продавачите на цифрови платформи. Това не само ще даде възможност на националните органи да установяват случаите, в които следва да се плаща данък, но и ще намали административната тежест за платформите, които трябва да се справят с различни национални изисквания за предоставяне на информация. Освен това недостатъчното отчитане на приходите, получени чрез цифрови платформи, води до нелоялна конкуренция между традиционната икономика и икономиката на цифровите платформи. Освен това в предложението се предлагат редица корекции на директивата, включително разпоредби за съвместни одити между данъчните органи, изрично позоваване на възможността за групови искания от държава членка към друга държава членка или изясняването на понятието за предполагаема значимост, наред с другото.

  Предизвикателствата, свързани с цифровизацията на икономиката, трябва да бъдат преодолени, за да се гарантира, че доходите и приходите, получени чрез цифрови платформи, се отчитат правилно пред данъчните органи. Само при наличието на надеждна система от задължения за представяне на отчети и проследимост на данъчните събития за данъчните органи можем да гарантираме, че доходите, получени от продавачите, се облагат правилно в съответните държави членки и допринасят за увеличаване на данъчните приходи на държавите членки. Освен това кризата с COVID-19 ни напомни за значението на защитата на публичните финанси и за необходимостта от увеличаване на приходите за справяне с икономическите и социалните последици от пандемията, както и за финансиране на необходимите бъдещи инвестиции в Европа.

  Предвид гореизложеното, предложението за ДАС7 е важна стъпка за продължаване на борбата с данъчните измами, отклонението от данъчно облагане и избягването на данъци и за засилване на сътрудничеството и обмена на информация между данъчните органи в Съюза. Ето защо предложението на Комисията следва да бъде приветствано, тъй като ни доближава до пълния обмен на информация относно всички приходи и активи, получени и притежавани от данъкоплатците в ЕС. Следователно ДАС7 представлява още една стъпка към икономическа глобализация, която се съчетава със справедливо и равномерно данъчно облагане на доходите и имуществото. Държавите членки ще си възвърнат възможността за ефективно, равноправно и справедливо данъчно облагане на всички доходи и имущество, придобити или притежавани през граница от техните граждани само ако информацията за доходите и имуществото се обменя автоматично през границите. ДАС и глобалната система за общ стандарт за предоставяне на информация ни доближиха до постигането на тази цел. Но по-специално недвижимите имоти, тръстовете, акциите на дружества под двадесет и пет процентовия праг на собственост, някои форми на капиталови печалби и криптоактиви трябва да бъдат включени изцяло в автоматичния обмен на информация в близко бъдеще. Следователно трябва да има реална информация кой е действителният, а не само законният собственик. Държавите членки също така трябва да работят върху наличието на данни, а не само да разчитат на съществуващите данни.

  Междувременно обаче това предложение може да бъде положително изменено чрез следните препоръки:

   Не само наличната информация следва да се обменя автоматично съгласно член 8, но и информацията, която може разумно да бъде осигурена от държавата членка.

   Държавите членки по принцип следва да могат да използват получената информация за различни от данъчните цели. Съответно, изискваното разрешение от компетентния орган на изпращащата държава е заличено и държавата членка на получаващия компетентен орган може да използва информацията, доколкото това е разрешено съгласно законодателството на държавата членка на компетентния орган, получаващ информацията.

   Засилване на обмена на информация относно трансграничните данъчни становища и предварителните споразумения за ценообразуване чрез включване в обхвата на неофициални и национални данъчни становища.

   Оценката и анализът, предоставяни от държавите членки на Европейската комисия, следва да бъдат публикувани, доколкото тези оценки не разкриват информация, която може да се отнесе към конкретен данъкоплатец.

   Включване на задължението на Комисията да публикува ежегодно анонимизирани резюмета на статистическите данни, получени от държавите членки.

   Включване на определение за изключени съответни дейности и за предоставящи информация оператори на платформи, за да се намали бюрократичната тежест за малките платформи и да се позволи непаричните и неплатените дейности да бъдат извън обхвата.

   Посочване на определен вид санкции, които държавите членки могат да използват, в случай че платформите не изпълняват своите задължения, и призоваване за хармонизиране на санкциите между държавите членки, за да се подкрепи еднаквото и ефективно прилагане от страна на всички платформи.

   Въвеждане на клауза за преглед, за да може Комисията да оцени ефикасността на изпълнението на това задължение за представяне на отчети и да разгледа възможността за европейски надзорен орган, който да отговаря за прилагането на директивата, ако това бъде счетено за необходимо.

  Следва да се отбележи, че Съветът постигна споразумение на техническо равнище, което министрите подкрепят. За съжаление това споразумение отслабва предложението за ДАС7 в някои ключови области. Тези ключови области, изброени по-долу, следва да останат непроменени, както предлага Европейската комисия:

   По отношение на съвместните одити споразумението на Съвета силно отслабва предложението на Европейската комисия в различни области, включително заличаването на основателните мотиви за отхвърляне на съвместен одит от компетентните органи, удължаването на няколко крайни срока за отговор, заличаването на възможността физически лица да поискат съвместен одит и отслабването на изискванията за окончателен доклад.

   Относно „продавачите, за които се предоставя информация“, Съветът предлага да се добави произволен таван и праг за дейностите по отдаване под наем на недвижимо имущество.

   По отношение на прилагането на разпоредбите на директивата Съветът предлага то да бъде отложено с още една година. Комисията предложи директивата да се прилага от януари 2022 г. Понастоящем Съветът предлага 2023 г. и дори предлага дерогация за правилата за съвместни одити; те ще се прилагат едва от януари 2024 г.

  И накрая, трябва да се изрази съжаление, че Съветът очевидно няма да вземе предвид становището на Европейския парламент. Тези действия следва да се тълкуват като противоречащи на принципите на лоялното сътрудничество и ролята на Европейския парламент в консултативния процес, както е посочено в член 115 от ДФЕС. В този контекст следва да се припомни необходимостта от преминаване към квалифицирано мнозинство по данъчните въпроси. Ролята на Европейския парламент при контрола на разработването и прилагането на директивите за административното сътрудничество в областта на данъчното облагане следва да се разглежда сериозно.


  ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

  Заглавие

  Предложение за Директива на Съвета за изменение на Директива 2011/16/ЕС на Съвета относно административното сътрудничество в областта на данъчното облагане

  Позовавания

  COM(2020)0314 – C9-0213/2020 – 2020/0148(CNS)

  Дата на консултация с ЕП

  28.7.2020

   

   

   

  Водеща комисия

   Дата на обявяване в заседание

  ECON

  14.9.2020

   

   

   

  Подпомагащи комисии

   Дата на обявяване в заседание

  BUDG

  14.9.2020

  LIBE

  14.9.2020

   

   

  Недадени становища

   Дата на решението

  BUDG

  3.9.2020

  LIBE

  7.9.2020

   

   

  Докладчици

   Дата на назначаване

  Sven Giegold

  7.9.2020

   

   

   

  Дата на приемане

  4.2.2021

   

   

   

  Резултат от окончателното гласуване

  +:

  –:

  0:

  49

  4

  6

  Членове, присъствали на окончателното гласуване

  Gunnar Beck, Marek Belka, Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Gilles Boyer, Francesca Donato, Derk Jan Eppink, Engin Eroglu, Markus Ferber, Jonás Fernández, Raffaele Fitto, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Luis Garicano, Sven Giegold, Valentino Grant, Claude Gruffat, José Gusmão, Enikő Győri, Eero Heinäluoma, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, Billy Kelleher, Georgios Kyrtsos, Aurore Lalucq, Philippe Lamberts, Aušra Maldeikienė, Pedro Marques, Costas Mavrides, Jörg Meuthen, Csaba Molnár, Siegfried Mureşan, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Dimitrios Papadimoulis, Piernicola Pedicini, Lídia Pereira, Kira Marie Peter-Hansen, Sirpa Pietikäinen, Dragoș Pîslaru, Evelyn Regner, Antonio Maria Rinaldi, Alfred Sant, Joachim Schuster, Ralf Seekatz, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Cristian Terheş, Irene Tinagli, Ernest Urtasun, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, Stéphanie Yon-Courtin, Marco Zanni, Roberts Zīle

  Заместници, присъствали на окончателното гласуване

  Gerolf Annemans, Eva Maydell, Mick Wallace

  Дата на внасяне

  9.2.2021

   


   

  ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

  49

  +

  ECR

  Raffaele Fitto, Cristian Terheş, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

  PPE

  Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Markus Ferber, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Aušra Maldeikienė, Eva Maydell, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Lídia Pereira, Sirpa Pietikäinen, Ralf Seekatz, Inese Vaidere

  Renew

  Gilles Boyer, Engin Eroglu, Luis Garicano, Billy Kelleher, Caroline Nagtegaal, Dragoș Pîslaru, Stéphanie Yon-Courtin

  S&D

  Marek Belka, Jonás Fernández, Eero Heinäluoma, Aurore Lalucq, Pedro Marques, Costas Mavrides, Csaba Molnár, Evelyn Regner, Alfred Sant, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Irene Tinagli

  The Left

  José Gusmão, Dimitrios Papadimoulis, Mick Wallace

  Verts/ALE

  Sven Giegold, Claude Gruffat, Stasys Jakeliūnas, Philippe Lamberts, Piernicola Pedicini, Kira Marie Peter-Hansen, Ernest Urtasun

   

  4

  -

  ID

  Gerolf Annemans, Gunnar Beck, Jörg Meuthen

  NI

  Lefteris Nikolaou-Alavanos

   

  6

  0

  ECR

  Derk Jan Eppink

  ID

  Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

  PPE

  Enikő Győri

   

  Легенда на използваните знаци:

  + : „за“

  - : „против“

  0 : „въздържали се“

   

  Последно осъвременяване: 25 февруари 2021 г.
  Правна информация - Политика за поверителност