ZPRÁVA o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2011/16/EU o správní spolupráci v oblasti daní

9.2.2021 - (COM(2020)0314 – C9-0213/2020 – 2020/0148(CNS)) - *

Hospodářský a měnový výbor
Zpravodaj: Sven Giegold


Postup : 2020/0148(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A9-0015/2021
Předložené texty :
A9-0015/2021
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2011/16/EU o správní spolupráci v oblasti daní

(COM(2020)0314 – C9-0213/2020 – 2020/0148(CNS))

(Zvláštní legislativní postup – konzultace)

Evropský parlament,

 s ohledem na návrh Komise předložený Radě (COM(2020)0314),

 s ohledem na články 113 a 115 Smlouvy o fungování Evropské unie, podle kterých Rada konzultovala s Parlamentem (C9-0213/2020),

 s ohledem na článek 82 jednacího řádu,

 s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A9-0015/2021),

1. schvaluje pozměněný návrh Komise;

2. vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 293 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie změnila odpovídajícím způsobem;

3. vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

4. vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

5. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

 

Pozměňovací návrh  1

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1) S cílem vyhovět novým iniciativám Unie v oblasti daňové transparentnosti byla směrnice Rady 2011/16/EU21 v posledních letech předmětem řady změn. Tyto změny zaváděly zejména oznamovací povinnosti, po nichž následovala komunikace s ostatními členskými státy týkající se finančních účtů, předběžných daňových rozhodnutí s přeshraničním prvkem a předběžného posouzení převodních cen, oznamování podle jednotlivých zemí a přeshraničních uspořádání podléhajících oznamování. Uvedené změny rozšířily tímto způsobem rozsah automatické výměny informací. Správci daně mají nyní k dispozici širší soubor nástrojů spolupráce, které odhalují a řeší formy daňových podvodů, daňových úniků a vyhýbání se daňovým povinnostem.

(1) S cílem vyhovět novým iniciativám Unie v oblasti daňové transparentnosti byla směrnice Rady 2011/16/EU21 v posledních letech předmětem řady změn. Tyto změny zaváděly zejména oznamovací povinnosti, po nichž následovala komunikace s ostatními členskými státy týkající se finančních účtů, předběžných daňových rozhodnutí s přeshraničním prvkem a předběžného posouzení převodních cen, oznamování podle jednotlivých zemí a přeshraničních uspořádání podléhajících oznamování. Uvedené změny rozšířily tímto způsobem rozsah automatické výměny informací. Správci daně mají nyní k dispozici širší soubor nástrojů spolupráce, které odhalují a řeší formy daňových podvodů, daňových úniků a vyhýbání se daňovým povinnostem, aby bylo možné lépe chránit daňové příjmy a zajistit spravedlivé zdanění.

_________________

_________________

21Směrnice Rady 2011/16/EU ze dne 15. února 2011 o správní spolupráci v oblasti daní a o zrušení směrnice 77/799/EHS (Úř. věst. L 64, 11.3.2011, s. 1).

21Směrnice Rady 2011/16/EU ze dne 15. února 2011 o správní spolupráci v oblasti daní a o zrušení směrnice 77/799/EHS (Úř. věst. L 64, 11.3.2011, s. 1).

Pozměňovací návrh  2

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 1 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1a) Širší soubor nástrojů spolupráce, digitální transformace a cíl spočívající v posílení spolupráce mezi vnitrostátními orgány vyžadují kvalifikované lidské zdroje a odpovídající finanční zdroje. Za tímto účelem musí navrhované změny doprovázet odpovídající úroveň investic, zejména do přizpůsobení informatické a digitální infrastruktury a odborné přípravy. Ve výsledku by měla být posílena schopnost členských států zpracovávat všechny obdržené finanční informace a měly být navýšeny finanční, lidské a IT zdroje daňových správ.

Pozměňovací návrh  3

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2) V uplynulých letech Komise monitorovala uplatňování a v roce 2019 dokončila vyhodnocení směrnice 2011/16/EU22. Přestože bylo v oblasti automatické výměny informací dosaženo významného zlepšení, stále je třeba zlepšit stávající ustanovení, která se týkají všech forem výměny informací a správní spolupráce.

(2) V uplynulých letech Komise monitorovala uplatňování a v roce 2019 dokončila vyhodnocení směrnice 2011/16/EU22. Přestože bylo v oblasti automatické výměny informací dosaženo významného zlepšení, stále je třeba zlepšit stávající ustanovení, která se týkají všech forem výměny informací a správní spolupráce. Je možné, že bude nutné tuto směrnici pravidelně aktualizovat, aby se zohlednil vývoj situace v oblasti daňové transparentnosti.

_________________

_________________

22 Evropská komise, pracovní dokument útvarů Komise, vyhodnocení směrnice Rady 2011/16/EU o správní spolupráci v oblasti daní a o zrušení směrnice 77/799/EHS, SWD (2019) 328 final.

22 Evropská komise, pracovní dokument útvarů Komise, vyhodnocení směrnice Rady 2011/16/EU o správní spolupráci v oblasti daní a o zrušení směrnice 77/799/EHS, SWD (2019) 328 final.

Pozměňovací návrh  4

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3) Podle článku 5 směrnice 2011/16/EU sdělí dožádaný orgán na žádost dožadujícího orgánu předmětnému dožadujícímu orgánu veškeré informace, které má k dispozici, nebo které získá v důsledku správního šetření, které jsou předvídatelně relevantní pro správu a prosazování vnitrostátních právních předpisů členských států týkajících se daní, spadajících do oblasti působnosti uvedené směrnice. Aby byla zajištěna účinnost výměny informací a zamezilo se neodůvodněnému zamítnutí žádostí a aby byla zajištěna právní srozumitelnost a jistota jak pro správce daně, tak pro daňové poplatníky, měl by být jasně stanoven předpokládaný význam. V této souvislosti musí být rovněž objasněno, že se úroveň předpokládaného významu nemůže vztahovat na žádosti o další informace po výměně informací v souladu s článkem 8a směrnice 2011/16/EU týkající se předběžného daňového rozhodnutí s přeshraničním prvkem nebo předběžného posouzení převodních cen.

(3) Podle článku 5 směrnice 2011/16/EU sdělí dožádaný orgán na žádost dožadujícího orgánu předmětnému dožadujícímu orgánu veškeré informace, které má k dispozici, nebo které získá v důsledku správního šetření, které jsou předvídatelně relevantní pro správu a prosazování vnitrostátních právních předpisů členských států týkajících se daní, spadajících do oblasti působnosti uvedené směrnice. Aby byla zajištěna účinnost výměny informací a zamezilo se neodůvodněnému zamítnutí žádostí a aby byla zajištěna právní srozumitelnost a jistota jak pro správce daně, tak pro daňové poplatníky, měl by být jasně stanoven předpokládaný význam v souladu s judikaturou Soudního dvora Evropské unie, která uvádí, že pojem „předpokládaný význam“ má zajistit výměnu informací v daňových záležitostech v co nejširším rozsahu. V této souvislosti musí být rovněž objasněno, že se úroveň předpokládaného významu nemůže vztahovat na žádosti o další informace po výměně informací v souladu s článkem 8a směrnice 2011/16/EU týkající se předběžného daňového rozhodnutí s přeshraničním prvkem nebo předběžného posouzení převodních cen.

Pozměňovací návrh  5

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 3 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(3a) Unie a členské státy by měly zajistit harmonizovaný systém postihů a sankcí v celé Unii, aby se zabránilo zneužívání mezer a rozdílů mezi daňovými systémy členských států ze strany provozovatelů platforem. V případě porušení předpisů by měly být zvažovány finanční sankce a vyloučení z veřejných zakázek. V krajních a opakovaných případech by měla existovat možnost zrušit provozovateli platformy oprávnění k podnikání.

Pozměňovací návrh  6

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 4 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4a) Aby byli daňoví poplatníci řádně a plně informováni, měly by příslušné orgány členských států zveřejňovat kategorie příjmů, o nichž jsou informace automaticky sdíleny s příslušnými orgány jiných členských států a třetích zemí nebo jurisdikcí.

Pozměňovací návrh  7

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 4 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4b) Veškeré informace týkající se přeshraničních systémů s důsledky pro třetí země by měly být rovněž zpřístupněny daňovým orgánům v těchto zemích. Tento požadavek by se měl týkat zejména rozvojových zemí, které mají často omezenější přístup k mezinárodním systémům výměny daňových informací.

Pozměňovací návrh  8

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 6 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(6a) Zásadní podmínkou účinné výměny informací mezi daňovými správami je řádná identifikace daňových poplatníků. Daňové identifikační číslo (DIČ) by mělo být k dispozici vždy, kdy to vyžaduje směrnice  2011/16/EU, a mělo by být vytvořeno evropské DIČ, které by  pro tuto identifikaci bylo nejlepším prostředkem. Evropské DIČ by jakékoli třetí straně umožnilo v přeshraničních vztazích rychle, snadno a správně určit a zaznamenat daňová identifikační čísla a sloužilo by rovněž jako základ pro automatickou výměnu informací mezi daňovými správami členských států.

Pozměňovací návrh  9

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 7

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7) Správci daně často požadují informace od provozovatelů digitálních platforem. To provozovatelům platforem způsobuje významné administrativní náklady a náklady na dodržování daňových předpisů. Některé členské státy zároveň uložily jednostranné povinné oznamování, což vytváří pro provozovatele platforem další administrativní zátěž, neboť ti musí splňovat množství vnitrostátních standardů týkajících se oznamování. Proto by bylo nezbytné, aby se na vnitřním trhu uplatňovala standardizované povinné oznamování.

(7) Správci daně často požadují informace od provozovatelů digitálních platforem. To provozovatelům platforem způsobuje významné administrativní náklady a náklady na dodržování daňových předpisů. Některé členské státy zároveň uložily jednostranné povinné oznamování, což vytváří pro provozovatele platforem další administrativní zátěž, neboť ti musí splňovat množství vnitrostátních standardů týkajících se oznamování. Proto by bylo nezbytné, aby se na vnitřním trhu uplatňovala standardizované povinné oznamování. Tato standardizace má zásadní význam pro podporu tří hlavních cílů:  minimalizaci nákladů hospodářských subjektů na dodržování předpisů, zvýšení účinnosti vnitrostátních orgánů a snížení byrokracie jak pro daňové poplatníky, tak pro daňové správy.

Pozměňovací návrh  10

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 7 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(7a) Digitalizace hospodářství je jedním ze základních kamenů, na kterém Unie staví svou strategii budoucnosti v oblasti hospodářství a růstu.  Unie by měla být atraktivním místem pro digitální společnosti, především pokud jde o jejich potenciál v oblasti obchodu, inovací a zaměstnanosti.  Digitální zboží a služby jsou však často vysoce mobilní a nehmotné, a proto jsou náchylnější k tomu, aby byly vystaveny postupům agresivního daňového plánování, neboť mnoho obchodních modelů nevyžaduje k provádění  transakcí se zákazníky a vytváření zisku fyzickou infrastrukturu. Tato skutečnost zpochybňuje vhodnost unijních modelů daně z příjmu právnických osob, které byly vytvořeny pro tradiční „fyzická“ odvětví, mimo jiné pokud jde o to, do jaké míry by kritéria pro oceňování a výpočty mohla být upravena tak, aby odpovídala obchodním činnostem v 21. století. To mimo jiné vede k situaci, kdy  on-line prodejci a prodejci, kteří působí prostřednictvím platforem, mají v současné době možnost generovat příjmy, které nejsou řádně hlášeny, a u nichž tudíž hrozí vysoké riziko, že nebudou dostatečně zdaněny nebo nebudou zdaněny vůbec.

Pozměňovací návrh  11

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 13

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13) Vzhledem k digitální povaze a pružnosti digitálních platforem by se měla oznamovací povinnost rozšířit na ty provozovatele platforem, kteří vykonávají obchodní činnost v Unii, ale nejsou v ní daňovými rezidenty, ani nemají sídlo, ani nejsou spravováni, ani nemají stálé provozovny v členském státě. To by zajistilo rovné podmínky pro všechny platformy a zabránilo nekalé soutěži. Za tímto účelem by se od zahraničních platforem mělo vyžadovat, aby se za účelem fungování na vnitřním trhu zaregistrovaly a prováděly oznamování v jednom členském státě.

(13) Vzhledem k digitální povaze a pružnosti digitálních platforem by se měla oznamovací povinnost rozšířit na ty provozovatele platforem, kteří vykonávají obchodní činnost v Unii, ale nejsou v ní daňovými rezidenty, ani nemají sídlo, ani nejsou spravováni, ani nemají stálé provozovny v členském státě. To by zajistilo rovné podmínky pro všechny platformy a zabránilo nekalé soutěži. Za tímto účelem by se od zahraničních platforem mělo vyžadovat, aby se za účelem fungování na vnitřním trhu zaregistrovaly a prováděly oznamování v jednom členském státě, přičemž se zohlední umístění jejich globálního nebo regionálního sídla, místo skutečného vedení a existenci významné hospodářské činnosti v tomto zvoleném členském státě.

Pozměňovací návrh  12

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 14 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(14a) Vzhledem k tomu, že postupně digitalizovaná a globalizovaná ekonomika odhaluje složité a náročné aspekty, jako jsou kryptoaktiva, je důležité posílit spolupráci mezi vnitrostátními daňovými správami v této oblasti.  Pro posílení boje proti daňovým únikům a pro podporu spravedlivého zdanění je důležité, aby existovala jasná definice kryptoaktiv zohledňující probíhající činnosti v rámci OECD a FATF. Výbor FATF stanovil širokou definici virtuálních měn a doporučil, aby se povinnosti, pokud jde o boj proti praní peněz a financování terorismu, vztahovaly na veškeré fyzické nebo právnické osoby, které provozují příslušnou činnost, včetně směňování kryptoaktiv, jejich převodů a využívání a poskytování finančních služeb týkajících se prvotní nabídky měny. Šíření kryptoměn je aktuálním tématem a mělo by být zohledněno v každém úsilí o posílení správní spolupráce na základě zásad subsidiarity a proporcionality. Vzhledem ke globálnímu technologickému pokroku jsou také zapotřebí pokročilé mechanismy dohledu, které jsou v úzkém kontaktu s příslušnými orgány pro boj proti trestné činnosti ve finanční oblasti.

Pozměňovací návrh  13

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 15

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15) Cíl zamezit daňovým únikům a vyhýbání se daňovým povinnostem by mohl být zajištěn tím, že by bylo od provozovatelů digitálních platforem požadováno, aby dříve, než vnitrostátní správci daně provedou roční výměr daně, vykázali v rané fázi příjmy získané prostřednictvím platforem. S cílem usnadnit práci správců daně členských států by se měly oznamované informace vyměňovat do jednoho měsíce po jejich oznámení. Za účelem usnadnění automatické výměny informací a zvýšení efektivního využívání zdrojů by k výměnám informací mělo docházet elektronicky prostřednictvím stávající společné komunikační sítě (CCN), kterou vyvinula Unie.

(15) Cíl zamezit daňovým únikům a vyhýbání se daňovým povinnostem by mohl být zajištěn tím, že by bylo od provozovatelů digitálních platforem požadováno, aby dříve, než vnitrostátní správci daně provedou roční výměr daně, vykázali v rané fázi příjmy získané prostřednictvím platforem. S cílem usnadnit práci správců daně členských států by se měly oznamované informace vyměňovat bez zbytečného odkladu a nejpozději do jednoho měsíce po jejich oznámení. Za účelem usnadnění automatické výměny informací a zvýšení efektivního využívání zdrojů by k výměnám informací mělo docházet elektronicky prostřednictvím stávající společné komunikační sítě (CCN), kterou vyvinula Unie. Digitální infrastruktura by měla být odolná a měla by zaručovat nejvyšší úroveň bezpečnosti.

Pozměňovací návrh  14

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 15 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(15a) Tato směrnice by měla zajistit, aby příslušné orgány měly přístup k údajům o délce trvání nájemních smluv v případech, kdy je krátkodobý pronájem nemovitostí časově omezen, aby se usnadnilo provádění těchto omezení a kontrola zvyšování cen pronájmu v Unii.

Pozměňovací návrh  15

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 15 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(15b) Jednotlivci, kteří mají přístup k údajům souvisejícím s citlivými daňovými informacemi provozovatelů platforem a nadnárodních korporací, jež se týkají daňových úniků a vyhýbání se daňovým povinnostem, by měli být vybízeni k tomu, aby se přihlásili a spolupracovali s orgány na základě vlastního uvážení a s ohledem na veřejný zájem, a pokud tak učiní, měli by být plně chráněni.

Pozměňovací návrh  16

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 16

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16) Vyhodnocení směrnice 2011/16/EU provedené Komisí ukázalo, že je třeba důsledně sledovat účinnost při uplatňování uvedené směrnice a vnitrostátních prováděcích ustanovení, která toto uplatňování umožňují. Aby Komise mohla nadále řádně sledovat a vyhodnocovat účinnost automatické výměny informací podle směrnice 2011/16/EU, měly by být členské státy povinny každoročně sdělovat Komisi statistiku těchto výměn.

(16) Vyhodnocení směrnice 2011/16/EU provedené Komisí ukázalo, že je třeba důsledně sledovat účinnost při uplatňování uvedené směrnice a vnitrostátních prováděcích ustanovení, která toto uplatňování umožňují. Aby Komise mohla nadále řádně sledovat a vyhodnocovat účinnost automatické výměny informací podle směrnice 2011/16/EU, měly by být členské státy povinny každoročně sdělovat Komisi statistiku těchto výměn. Měly by rovněž každoročně sdělovat Komisi veškeré příslušné informace týkající se překážek bránících řádnému provádění uvedené směrnice.

Pozměňovací návrh  17

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 16 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(16a) Komise vypracuje do dvou let od vstupu této směrnice v platnost zprávu o provádění a účinnosti ustanovení, která tato směrnice zavádí do směrnice 2011/16/EU, a předloží konkrétní návrhy na její zlepšení, a to včetně legislativních návrhů.  Tato zpráva by měla být zveřejněna.

Pozměňovací návrh  18

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 19

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(19) Mnohostranné kontroly prováděné s podporou programu Fiscalis 2020 zřízeného nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/20135prokázaly výhodu koordinovaných kontrol jednoho nebo více daňových poplatníků, kteří jsou společným nebo doplňujícím se zájmem dvou nebo více správců daně v Unii. Vzhledem k tomu, že pro provádění společných auditů neexistuje výslovný právní základ, jsou tyto společné akce v současné době prováděny na základě ustanovení směrnice 2011/16/EU týkajících se přítomnosti zahraničních úředníků na území jiných členských států a týkajících se souběžných kontrol. V mnoha případech se však tato praxe ukázala jako nedostatečná a postrádala právní srozumitelnost a jistotu.

(19) Mnohostranné kontroly prováděné s podporou programu Fiscalis 2020 zřízeného nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/20135prokázaly výhodu koordinovaných kontrol jednoho nebo více daňových poplatníků, kteří jsou společným nebo doplňujícím se zájmem dvou nebo více správců daně v Unii. Inspekce na místě a společné audity by proto měly být součástí rámce Unie pro spolupráci mezi daňovými správami. Vzhledem k tomu, že pro provádění společných auditů neexistuje výslovný právní základ, jsou tyto společné akce v současné době prováděny na základě ustanovení směrnice 2011/16/EU týkajících se přítomnosti zahraničních úředníků na území jiných členských států a týkajících se souběžných kontrol. V mnoha případech se však tato praxe ukázala jako nedostatečná a postrádala právní srozumitelnost a jistotu. Je proto důležité tuto právní nejistotu odstranit a dodat těmto kontrolám v rámci pro správní spolupráci právní základ.

__________________

__________________

5 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se zavádí akční program ke zlepšení fungování systémů zdanění v Evropské unii na období 2014-2020 (Fiscalis 2020) a zrušuje rozhodnutí č. 1482/2007/ES (Úř. věst. EU L 347, 20.12.2013, s. 25).

5 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se zavádí akční program ke zlepšení fungování systémů zdanění v Evropské unii na období 2014-2020 (Fiscalis 2020) a zrušuje rozhodnutí č. 1482/2007/ES (Úř. věst. EU L 347, 20.12.2013, s. 25).

Pozměňovací návrh  19

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 20

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(20) Členské státy by měly přijmout jasný a účinný právní rámec, který jejich správcům daně umožní provádět společné audity osob s přeshraniční činností. Společné audity jsou správní šetření prováděná společně příslušnými orgány dvou nebo více členských států za účelem přezkoumání případu spojeného s jednou nebo více osobami společného nebo doplňujícího se zájmu těchto členských států. Společné audity mohou významně přispět k lepšímu fungování vnitřního trhu. Společné audity by měly být strukturovány tak, aby poskytovaly právní jistotu daňovým poplatníkům prostřednictvím jasných procesních pravidel včetně zmírnění rizika dvojího zdanění.

(20) Členské státy by měly přijmout jasný a účinný právní rámec, který jejich správcům daně umožní provádět společné audity osob s přeshraniční činností. Společné audity jsou správní šetření prováděná společně příslušnými orgány dvou nebo více členských států za účelem přezkoumání případu spojeného s jednou nebo více osobami společného nebo doplňujícího se zájmu těchto členských států. Společné audity mohou významně přispět k lepšímu fungování vnitřního trhu. Společné audity by měly být strukturovány tak, aby poskytovaly právní jistotu daňovým poplatníkům prostřednictvím jasných procesních pravidel včetně zmírnění rizika dvojího zdanění. Kromě požadovaného právního rámce by členské státy měly stanovit podmínky, které usnadní organizaci společných auditů na operační úrovni, zejména podporou odborné přípravy, včetně jazykového vzdělávání, pro pracovníky, kteří budou pravděpodobně provádět společné audity. Připomíná se, že program Fiscalis může v této souvislosti poskytnout finanční podporu.

Pozměňovací návrh  20

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 21

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(21) V zájmu zajištění účinnosti procesu by měly být odpovědi na žádosti o společné audity poskytovány ve stanovené lhůtě. Zamítnutí žádostí by měla být řádně odůvodněna. Procesní opatření vztahující se na společný audit by měla odpovídat opatřením platným v členském státě, v němž se provádí příslušná auditorská činnost. Zúčastněné členské státy by proto měly vzájemně uznávat důkazy shromážděné během společného auditu. Stejně důležité je, aby se příslušné orgány dohodly na skutečnostech a okolnostech případu a usilovaly o dosažení dohody o tom, jak interpretovat daňové postavení auditované osoby (osob). Aby bylo zajištěno, že výsledek společného auditu bude možné implementovat v zúčastněných členských státech, měla by závěrečná zpráva mít stejnou právní hodnotu jako příslušné vnitrostátní nástroje, které jsou vydávány na základě auditu v zúčastněných členských státech. V případě potřeby by členské státy měly poskytnout právní rámec k provedení odpovídající úpravy.

(21) V zájmu zajištění účinnosti procesu by měly být odpovědi na žádosti o společné audity poskytovány ve stanovené lhůtě. Zamítnutí žádostí by měla být řádně odůvodněna, měla by být povolena pouze na základě důvodů stanovených touto směrnicí a měla by podléhat právu na odpověď ze strany dožadujícího orgánu. Procesní opatření vztahující se na společný audit by měla odpovídat opatřením platným v členském státě, v němž se provádí příslušná auditorská činnost. Zúčastněné členské státy by proto měly vzájemně uznávat důkazy shromážděné během společného auditu. Stejně důležité je, aby se příslušné orgány dohodly na skutečnostech a okolnostech případu a usilovaly o dosažení dohody o tom, jak interpretovat daňové postavení auditované osoby (osob). Aby bylo zajištěno, že výsledek společného auditu bude možné implementovat v zúčastněných členských státech, měla by závěrečná zpráva mít stejnou právní hodnotu jako příslušné vnitrostátní nástroje, které jsou vydávány na základě auditu v zúčastněných členských státech. V případě potřeby by členské státy měly poskytnout právní rámec k provedení odpovídající úpravy.

Pozměňovací návrh  21

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 24 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(24a) Stejně tak je důležité zdůraznit, že k účinnějšímu výběru daní přispívá nejen výměna informací mezi daňovými orgány, ale také sdílení osvědčených postupů. V souladu s programem Fiscalis 2020 by pro členské státy mělo být sdílení osvědčených postupů mezi daňovými orgány prioritou.

Pozměňovací návrh  22

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 26

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(26) S cílem zajistit jednotné podmínky k provedení směrnice 2011/16/EU, a zejména pro automatickou výměnu informací mezi správci daně, by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci k přijetí standardního formuláře s omezeným počtem složek včetně jazykových režimů. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/201125.

(26) S cílem zajistit jednotné podmínky k provedení směrnice 2011/16/EU, a zejména pro automatickou výměnu informací mezi správci daně, by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci k přijetí standardního formuláře s omezeným počtem složek včetně jazykových režimů. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/201125. Komise je oprávněna vypracovat zprávy a dokumenty za použití anonymizovaně vyměněných informací s cílem zohlednit právo daňových poplatníků na důvěrnost a v souladu s nařízením (ES) č. 1049/2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise.

_________________

_________________

25 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).

25 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).

Pozměňovací návrh  23

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 26 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(26a) Každé zpracování osobních údajů uskutečněné v rámci směrnice 2011/16/EU by mělo být i nadále v souladu s nařízeními (EU) 2016/679 a (EU) 2018/1725. Zpracování údajů stanovené ve směrnici 2011/16/EU má jediný cíl, a to sloužit obecnému veřejnému zájmu v oblasti zdanění, zejména boji proti daňovým podvodům, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňovým únikům, ochraně daňových příjmů a podpoře spravedlivého zdanění, což posiluje příležitosti k sociálnímu, politickému a ekonomickému začlenění v členských státech. Ve směrnici 2011/16/EU by proto měly být aktualizovány odkazy na příslušné unijní právní předpisy o ochraně údajů a měly by být rozšířeny o pravidla stanovená v této směrnici.

Pozměňovací návrh  24

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. a

Směrnice 2011/16/EU

Čl. 3 – bod 9 – písm. a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) Pro účely čl. 8 odst. 1 a článků 8a, 8aa, 8ab a 8ac systematické sdělování předem určených informací jinému členskému státu bez předchozího požadavku a v předem stanovených pravidelných intervalech.

a) Pro účely čl. 8 odst. 1 a článků 8a, 8aa, 8ab a 8ac systematické sdělování předem určených a nových informací jinému členskému státu bez předchozího požadavku a v předem stanovených pravidelných intervalech.

Pozměňovací návrh  25

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 a (nový)

Směrnice 2011/16/EU

Čl. 3 – bod 14

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

1a) V článku 3 se bod 14 mění takto:

14. ‚předběžným daňovým rozhodnutím s přeshraničním prvkem‘ jakákoli dohoda, sdělení nebo jakýkoli jiný nástroj nebo jednání s obdobnými účinky, též vydaný, změněný nebo obnovený v rámci daňové kontroly, který splňuje tyto podmínky:

„14. „předběžným daňovým rozhodnutím“ jakákoli dohoda, sdělení nebo jakýkoli jiný nástroj nebo jednání s obdobnými účinky, též vydaný, změněný nebo obnovený v rámci daňové kontroly, který bez ohledu na jeho oficiální, neoficiální, právně závaznou nebo nezávaznou povahu splňuje tyto podmínky:

a) byl vydán, změněn nebo obnoven přímo vládou či daňovým orgánem členského státu nebo jeho nižším územním či správním celkem, včetně místních orgánů, nebo jejich jménem, bez ohledu na to, zda je skutečně využit;

a) byl vydán, změněn nebo obnoven přímo vládou či daňovým orgánem členského státu nebo jeho nižším územním či správním celkem, včetně místních orgánů, nebo jejich jménem, bez ohledu na to, zda je skutečně využit;

b) byl vydán, změněn nebo obnoven ve prospěch konkrétní osoby nebo skupiny osob a tato osoba nebo skupina osob má právo se na něj spoléhat;

b) byl vydán, změněn nebo obnoven ve prospěch konkrétní osoby nebo skupiny osob a tato osoba nebo skupina osob má právo se na něj spoléhat;

c) týká se výkladu nebo použití právního nebo správního ustanovení v souvislosti se správou nebo vynucováním vnitrostátních právních předpisů týkajících se daní členského státu nebo jeho nižších územních či správních celků, včetně místních orgánů;

c) týká se výkladu nebo použití právního nebo správního ustanovení v souvislosti se správou nebo vynucováním vnitrostátních právních předpisů týkajících se daní členského státu nebo jeho nižších územních či správních celků, včetně místních orgánů;

d) souvisí s přeshraniční transakcí nebo otázkou, zda činnosti vykonávané určitou osobou v jiné jurisdikci představují činnost stálé provozovny či nikoli; a dále

 

e) je učiněn před transakcemi nebo činnostmi v jiné jurisdikci, které by mohly vytvářet stálou provozovnu, nebo před podáním daňového přiznání za období, v němž k transakci nebo řadě transakcí nebo k činnostem došlo. Přeshraniční transakce může mimo jiné zahrnovat provádění investic, poskytování zboží, služeb, financí nebo využívání hmotného nebo nehmotného majetku a nemusí se přímo týkat osoby, které je předběžné daňové rozhodnutí s přeshraničním prvkem určeno;

e) je učiněn před transakcemi nebo činnostmi v jiné jurisdikci, které by mohly vytvářet stálou provozovnu, nebo před podáním daňového přiznání za období, v němž k transakci nebo řadě transakcí nebo k činnostem došlo. Transakce může mimo jiné zahrnovat provádění investic, poskytování zboží, služeb, financí nebo využívání hmotného nebo nehmotného majetku a nemusí se přímo týkat osoby, které je předběžné daňové rozhodnutí určeno;

 

(Tento pozměňovací návrh se vztahuje na celý text.  Jeho přijetí si vyžádá odpovídající změny v celém textu.)

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32015L2376)

Pozměňovací návrh  26

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 b (nový)

Směrnice 2011/16/EU

Čl. 3 – bod 16

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1b) V článku 3 se bod 16 zrušuje.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32015L2376)

Pozměňovací návrh  27

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2

Směrnice 2011/16/EU

Čl. 5 a – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Pro účely žádosti uvedené v článku 5 se má za to, že požadované informace jsou považovány za předpokládaně relevantní, pokud se dožadující orgán v době podání žádosti domnívá, že v souladu s jeho vnitrostátním právem existuje přiměřená možnost, aby byly požadované informace relevantní pro daňové záležitosti jednoho nebo několika daňových poplatníků, ať již identifikovaných jménem nebo jinak, a byly opodstatněné pro účely šetření.

1. Pro účely žádosti uvedené v článku 5 se má za to, že požadované informace jsou považovány za předpokládaně relevantní, pokud se dožadující orgán v době podání žádosti domnívá, že v souladu s jeho vnitrostátním právem existuje přiměřená možnost, aby byly požadované informace relevantní pro daňové záležitosti jednoho nebo několika daňových poplatníků, ať již identifikovaných jménem nebo jinak, a byly opodstatněné pro účely vyměřování, výběru a správy daní.

Pozměňovací návrh  28

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2

Směrnice 2011/16/EU

Čl. 5 a – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. S cílem prokázat předpokládaný význam požadovaných informací poskytne dožadující příslušný orgán dožádanému orgánu podpůrné informace zejména o daňovém účelu, pro který jsou informace vyžádány, a o důvodech naznačujících, že tyto informace, které v předmětném má v držení dožádaný orgán, nebo že je má či kontroluje osoba, která spadá do pravomoci dožádaného orgánu v rámci jeho jurisdikce.

2. S cílem prokázat předpokládaný význam požadovaných informací poskytne dožadující příslušný orgán dožádanému orgánu podpůrné informace.

Pozměňovací návrh  29

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 a (nový)

Směrnice 2011/16/EU

Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 1

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

3a) V čl. 7 odst. 1 se první pododstavec nahrazuje tímto:

1. Dožádaný orgán poskytne informace podle článku 5 co nejrychleji a v každém případě do šesti měsíců ode dne obdržení žádosti.

„1. Dožádaný orgán poskytne informace podle článku 5 co nejrychleji a v každém případě do tří měsíců ode dne obdržení žádosti.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0016-20200701)

Pozměňovací návrh  30

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 b (nový)

Směrnice 2011/16/EU

Čl. 7 – odst. 6 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3b) V článku 7 se doplňuje nový odstavec, který zní:

 

„6a. Před 1. lednem 2023 předloží Komise zprávu, která poskytne přehled a posouzení obdržených statistik a informací podle jednotlivých zemí o otázkách, jako jsou správní a jiné příslušné náklady a přínosy, včetně přírůstkových daňových příjmů, a výměn informací na požádání, jakož i praktických aspektů, které s  nimi souvisejí, včetně počtu přijatých a zamítnutých žádostí přijatých a zaslaných podle jednotlivých zemí, času potřebného na zpracování a dalších příslušných aspektů pro komplexní posouzení.“

Pozměňovací návrh  31

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 – písm. a

Směrnice 2011/16/EU

Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 1 – návětí

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Příslušný orgán každého členského státu sdělí automatickou výměnou příslušnému orgánu kteréhokoli jiného členského státu veškeré dostupné informace týkající se rezidentů v tomto jiném členském státě o následujících konkrétních kategoriích příjmů a kapitálu, jak mají být: chápány podle vnitrostátních právních předpisů členského státu, který předmětné informace sděluje:

Příslušný orgán každého členského státu sdělí automatickou výměnou příslušnému orgánu kteréhokoli jiného členského státu veškeré dostupné informace nebo informace, které by mohly být oprávněně zpřístupněny, týkající se rezidentů v tomto jiném členském státě o následujících konkrétních kategoriích příjmů a kapitálu, jak mají být: chápány podle vnitrostátních právních předpisů členského státu, který předmětné informace sděluje:

Pozměňovací návrh  32

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 – písm. a

Směrnice 2011/16/EU

Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy každoročně informují Komisi o nejméně dvou kategoriích příjmů a kapitálu uvedených v prvním pododstavci, o nichž sdělují informace týkající se rezidentů jiného členského státu.

Členské státy každoročně informují Komisi o všech kategoriích příjmů a kapitálu uvedených v prvním pododstavci, o nichž sdělují informace týkající se rezidentů jiného členského státu.

Pozměňovací návrh  33

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 – písm. a

Směrnice 2011/16/EU

Čl. 8 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Před 1. lednem 2023 informují členské státy Komisi alespoň o čtyřech kategoriích uvedených v odstavci 1, pro které příslušný orgán každého členského státu sdělí prostřednictvím automatické výměny příslušnému orgánu kteréhokoli jiného členského státu informace o rezidentech předmětného jiného členského státu. Informace se vztahují na zdaňovací období začínající 1. lednem 2024 nebo později.

vypouští se

Pozměňovací návrh  34

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 – písm. a a (nové)

Směrnice 2011/16/EU

Čl. 8 – odst. 3 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

aa) V odstavci 3 se zrušuje první pododstavec.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0016-20200701)

Pozměňovací návrh  35

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 – písm. b a (nové)

Směrnice 2011/16/EU

Čl. 8 – odst. 3 a – pododstavec 2 – písm. a

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

ba) V odst. 3a pododstavci 2 se písmeno a) nahrazuje tímto:

a) jméno, adresu, daňové identifikační číslo nebo čísla a datum a místo narození (v případě fyzické osoby) každé oznamované osoby, která je majitelem takového účtu; je-li majitelem účtu subjekt, který je po uplatnění pravidel náležité péče v souladu s přílohami identifikován jako subjekt mající jednu nebo několik ovládajících osob, která nebo které jsou oznamovanou osobou nebo oznamovanými osobami, jméno, adresu a daňové identifikační číslo nebo čísla tohoto subjektu a jméno, adresu, daňové identifikační číslo nebo čísla a datum a místo narození každé oznamované osoby;

a) jméno, adresu, daňové identifikační číslo nebo čísla a datum a místo narození (v případě fyzické osoby) každé oznamované osoby, která je skutečným majitelem takového účtu; je-li majitelem účtu subjekt, který je po uplatnění pravidel náležité péče v souladu s přílohami identifikován jako subjekt mající jednu nebo několik ovládajících osob, která nebo které jsou oznamovanou osobou nebo oznamovanými osobami, jméno, adresu a daňové identifikační číslo nebo čísla tohoto subjektu a jméno, adresu, daňové identifikační číslo nebo čísla a datum a místo narození každé oznamované osoby;

Pozměňovací návrh  36

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – point -a (nový)

Směrnice 2011/16/EU

Čl. 8 a – název

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

-a) Nadpis se mění takto:

Rozsah a podmínky povinné automatické výměny informací o předběžných daňových rozhodnutích s přeshraničním prvkem a předběžných posouzeních převodních cen

Rozsah a podmínky povinné automatické výměny informací o předběžných daňových rozhodnutích a předběžných posouzeních převodních cen

 

(Tento pozměňovací návrh se vztahuje na celý text. Jeho přijetí si vyžádá odpovídající změny v celém textu.)

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0016-20200701)

Pozměňovací návrh  37

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – point -a a (nový)

Směrnice 2011/16/EU

Čl. 8 a – odst. 2 – pododstavec 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-aa) V odstavci 2 se zrušuje čtvrtý pododstavec.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0016-20200701)

Pozměňovací návrh  38

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – point -a b (nový)

Směrnice 2011/16/EU

Čl. 8 a – odst. 3 – pododstavec 2 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-ab) V odstavci 3 se doplňuje následující pododstavec:

 

„Počínaje 1. lednem 2022 nesmí příslušné orgány sjednávat a schvalovat nová dvoustranná nebo vícestranná předběžná posouzení převodních cen se třetími zeměmi, která neumožňují, aby byla sdělena příslušným orgánům jiných členských států.“

Pozměňovací návrh  39

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – point -a c (nový)

Směrnice 2011/16/EU

Čl. 8 a – odst. 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-ac) Odstavec 4 se zrušuje.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0016-20200701)

Pozměňovací návrh  40

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. a a (nové)

Směrnice 2011/16/EU

Čl. 8 a – odst. 6 – písm. a

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

aa) v odstavci 6 se písmeno a) nahrazuje tímto:

a) identifikační údaje příslušné osoby jiné než fyzické osoby a případně skupiny osob, k níž náleží;

„a) identifikační údaje příslušné osoby, včetně fyzických osob, a případně skupiny osob, k níž náleží;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0016-20200701)

Pozměňovací návrh  41

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. b

Směrnice 2011/16/EU

Čl. 8 a – odst. 6 – písm. b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) souhrn předběžného daňového rozhodnutí s přeshraničním prvkem nebo předběžného posouzení převodních cen, včetně popisu příslušných obchodních činností nebo transakcí nebo řady transakcí a jakýchkoli dalších informací, které by mohly příslušnému orgánu pomoci při posouzení potenciálního daňového rizika, aniž by to vedlo ke zpřístupnění obchodního, průmyslového nebo profesního tajemství nebo obchodního procesu nebo informací, jejichž zpřístupnění by bylo v rozporu s veřejným pořádkem.

b) souhrn předběžného daňového rozhodnutí s přeshraničním prvkem nebo předběžného posouzení převodních cen, včetně popisu příslušných obchodních činností nebo transakcí nebo řady transakcí, všech příslušných přímých i nepřímých důsledků v oblasti daní, jako jsou účinné daňové sazby, a jakýchkoli dalších informací, které by mohly příslušnému orgánu pomoci při posouzení potenciálního daňového rizika, avšak bez uvedení informací, jež by mohly vést ke zpřístupnění obchodního, průmyslového nebo profesního tajemství nebo obchodního procesu, nebo informací, jejichž zpřístupnění by bylo v rozporu s veřejným pořádkem.

Pozměňovací návrh  42

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 a (nový)

Směrnice 2011/16/EU

Čl. 8 a a – odst. 2

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

5a) V článku 8aa se odstavec 2 nahrazuje tímto:

2. Příslušný orgán členského státu, který obdržel zprávu podle jednotlivých zemí podle odstavce 1, ji prostřednictvím automatické výměny ve lhůtě stanovené v odstavci 4 sdělí každému dalšímu členskému státu, v němž na základě informací z této zprávy jeden nebo více členských subjektů skupiny nadnárodních podniků vykazujícího subjektu buď je rezidentem pro daňové účely, nebo podléhá dani ve vztahu k činnosti prováděné prostřednictvím stálé provozovny.

„2. Příslušný orgán členského státu, který obdržel zprávu podle jednotlivých zemí podle odstavce 1, ji prostřednictvím automatické výměny ve lhůtě stanovené v odstavci 4 sdělí každému dalšímu členskému státu, v němž na základě informací z této zprávy jeden nebo více členských subjektů skupiny nadnárodních podniků vykazujícího subjektu buď je rezidentem pro daňové účely, nebo podléhá dani ve vztahu k činnosti prováděné prostřednictvím stálé provozovny. Příslušný orgán členského státu, který obdržel zprávu podle jednotlivých zemí podle odstavce 1, tuto zprávu předá také příslušným útvarům Komise, která je odpovědná za centralizovaný rejstřík zpráv podle jednotlivých zemí. Komise každoročně zveřejňuje anonymizované a souhrnné statistiky rozčleněné podle jednotlivých zemí zahrnující všechny členské státy.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0016-20200701)

Pozměňovací návrh  43

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 b (nový)

Směrnice 2011/16/EU

Čl. 8 a b – odst. 14 – písm. h a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5b) V čl. 8ab odst. 14 se doplňuje nové písmeno, které zní:

 

„ha) seznam příjemců, který je každoročně aktualizován.“

Pozměňovací návrh  44

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 6

Směrnice 2011/16/EU

Čl. 8 a c – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. h

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

h) identifikátor finančního účtu, na který je protiplnění vyplaceno nebo připsáno, pokud je k dispozici oznamujícímu provozovateli platformy a příslušný orgán členského státu, v němž je prodejce rezidentem, neoznámil příslušným orgánům všech ostatních členských států, že nezamýšlí používat k tomuto účelu identifikátor finančního účtu;

h) identifikátor finančního účtu, na který je protiplnění vyplaceno nebo připsáno, jak jej shromáždil oznamující provozovatel platformy;

Pozměňovací návrh  45

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 6

Směrnice 2011/16/EU

Čl. 8 a c – odst. 2 – pododstavec 2 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Informace uvedené v písmenech a) a b) by měly být zpřístupněny jiným orgánům přijímajících členských států, aby se tak odrazovalo od porušování místních  právních nebo správních předpisů a umožnilo jejich stíhání, aniž jsou dotčena pravidla týkající se daňového tajemství a ochrany údajů platná v členském státě, v němž je oznamovaný prodejce rezidentem.

Pozměňovací návrh  46

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 6

Směrnice 2016/11/EU

Čl. 8 a c – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Sdělení podle odstavce 2 se uskuteční pomocí standardního formuláře uvedeného v čl. 20 odst. 7 do 2 měsíců po skončení oznamovacího období, na které se vztahují povinné oznamování oznamujícího provozovatele platformy.

3. Sdělení podle odstavce 2 se uskuteční pomocí standardního formuláře uvedeného v čl. 20 odst. 7 bez zbytečného odkladu nejpozději do jednoho měsíce po skončení oznamovacího období, na které se vztahují povinné oznamování oznamujícího provozovatele platformy.

Pozměňovací návrh  47

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 6

Směrnice 2011/16/EU

Čl. 8 a c – odst. 4 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy stanoví pravidla, podle kterých se oznamující provozovatel platformy může rozhodnout zaregistrovat u příslušných orgánů jednoho členského státu v souladu s pravidly stanovenými v příloze V oddíle IV odstavci F.

Členské státy stanoví pravidla, podle kterých se oznamující provozovatel platformy může rozhodnout zaregistrovat u příslušných orgánů jednoho členského státu v souladu s pravidly stanovenými v příloze V oddíle IV odstavci F, přičemž zohlední umístění jeho globálního nebo regionálního ústředí, skutečné místo vedení a existenci významné hospodářské činnosti v tomto zvoleném členském státě, pokud neexistuje identifikace pro účely DPH, jak je uvedeno v příloze V oddíle IV odstavci F.

Pozměňovací návrh  48

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 – písm. a

Směrnice 2011/16/EU

Čl. 8 b – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Členské státy poskytnou Komisi každoročně statistiky o objemu automatických výměn podle čl. 8 odst. 1 a 3a, článku 8aa a článku 8ac a informace o správních a jiných souvisejících nákladech a přínosech souvisejících s výměnami dat, které se uskutečnily, a případné změny jak pro správce daně, tak i pro třetí strany.

1. Členské státy poskytnou Komisi každoročně všechny příslušné podstatné informace a statistiky o objemu automatických výměn, jakož i posouzení použitelnosti údajů vyměňovaných podle čl. 8 odst. 1 a 3a, článku 8aa a článku 8ac, a informace o správních a jiných souvisejících nákladech a přínosech souvisejících s výměnami dat, které se uskutečnily, a případné změny jak pro správce daně, tak i pro třetí strany.

Pozměňovací návrh  49

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 – písm. b

Směrnice 2011/16/EU

Čl. 8 b – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) Odstavec 2 se zrušuje.

vypouští se

Pozměňovací návrh  50

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 – písm. b a (nové)

Směrnice 2011/16/EU

Čl. 8 b – odst. 2

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

ba) odstavec 2 se nahrazuje tímto:

2. Komise před 1. lednem 2019 předloží zprávu, která bude obsahovat přehled a hodnocení obdržených statistických údajů a informací podle odstavce 1 tohoto článku ohledně otázek, jako jsou správní a další související náklady a přínosy automatické výměny informací a praktické aspekty s tím spojené. Je-li to vhodné, předloží Komise Radě návrh týkající se kategorií a podmínek stanovených v čl. 8 odst. 1, včetně podmínky, že informace o osobách, které jsou rezidenty jiných členských států, musí být dostupné, nebo položek uvedených v čl. 8 odst. 3a, nebo obojího.

„2. Komise před 1. lednem 2022 předloží zprávu, která bude obsahovat přehled a hodnocení obdržených statistických údajů a informací podle odstavce 1 tohoto článku ohledně otázek, jako je účinné využití údajů obdržených členskými státy pro daňové nebo jiné účely, správní a další související náklady a přínosy automatické výměny informací a praktické aspekty s tím spojené. Komise předloží Radě návrh týkající se kategorií a podmínek stanovených v čl. 8 odst. 1, včetně podmínky, že informace o osobách, které jsou rezidenty jiných členských států, musí být dostupné nebo musí být zpřístupněny, nebo položek uvedených v čl. 8 odst. 3a, včetně skutečného vlastnictví.

Při projednávání návrhu předloženého Komisí Rada posoudí další posílení efektivnosti a fungování automatické výměny informací a zvýšení její úrovně s cílem stanovit, že:

Při projednávání návrhu předloženého Komisí Rada posoudí další posílení efektivnosti a fungování automatické výměny informací a zvýšení její úrovně s cílem stanovit, že:

a) příslušný orgán každého členského státu sdělí automatickou výměnou příslušnému orgánu kteréhokoli jiného členského státu informace týkající se zdanitelných období od 1. ledna 2019 ohledně rezidentů v tomto jiném členském státě o všech kategoriích příjmů a kapitálu uvedených v čl. 8 odst. 1, jak mají být chápány podle vnitrostátních právních předpisů členského státu, který předmětné informace sděluje; a dále

a) členské státy zpřístupní seznamy kategorií příjmu a kapitálu stanovené v čl. 8 odst. 1, a to i v případě, že v současnosti nejsou k dispozici, a odpovídajícím způsobem provedou jejich výměnu;

b) seznamy kategorií a položek uvedené v čl. 8 odst. 1 a 3a se rozšíří o další kategorie a položky, včetně licenčních poplatků.

b) kategorie příjmů stanovené v čl. 8 odst. 1 se rozšiřují na nefinanční aktiva, jako jsou nemovitosti, umění nebo šperky, a nové formy uchovávání majetku, jako jsou svobodné přístavy a bezpečnostní schránky;

 

ba) seznamy položek stanovené v čl. 8 odst. 3a se rozšíří tak, aby zahrnovaly údaje o konečném skutečném vlastnictví a bojovaly proti obcházení předpisů prostřednictvím druhé nebo vícenásobné daňové rezidence;

 

bb) členské státy mohou obecně použít obdržené informace pro jiné účely než ty, které jsou uvedeny v čl. 16 odst. 1;

 

bc) účinné využívání obdržených údajů je řádně vyhodnoceno.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0016-20200701)

Pozměňovací návrh  51

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 8 – písm. a

Směrnice 2011/16/EU

Čl. 11 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Za účelem výměny informací uvedených v článku 1 odst. 1 může příslušný orgán členského státu požádat příslušný orgán jiného členského státu, aby úředníci zmocnění prvním uvedeným členským státem a v souladu s procesními opatřeními stanovenými druhým uvedeným členským státem:

1. Za účelem výměny informací uvedených v článku 1 odst. 1 může příslušný orgán členského státu požádat příslušný orgán jiného členského státu, aby úředníci zmocnění prvním uvedeným členským státem a v souladu s procesními opatřeními stanovenými druhým uvedeným členským státem:

a)  byli přítomni v prostorách, kde správní orgány dožádaného členského státu plní své úkoly;

a)  byli přítomni v prostorách, kde správní orgány dožádaného členského státu plní své úkoly;

b)  byli přítomni při správních šetřeních prováděných na území dožádaného členského státu;

b)  byli přítomni při správních šetřeních prováděných na území dožádaného členského státu;

c)  se podíleli na správních šetřeních prováděných dožádaným členským státem prostřednictvím případného použití elektronických prostředků komunikace.

c)  se podíleli na správních šetřeních prováděných dožádaným členským státem prostřednictvím případného použití elektronických prostředků komunikace.

Příslušný dožadovaný orgán odpoví na žádost podle prvního pododstavce do 30 dnů, aby potvrdil svůj souhlas nebo sdělil své odůvodněné odmítnutí dožadujícímu orgánu.

Příslušný dožadovaný orgán odpoví na žádost podle prvního pododstavce do 30 dnů, aby potvrdil svůj souhlas nebo sdělil své odůvodněné odmítnutí dožadujícímu orgánu.

 

V případech, kdy je vydáno odůvodněné zamítnutí, se může dožadující orgán znovu obrátit na příslušný orgán s dalšími prvky, aby pro svého úředníka získal povolení k plnění úkolů uvedených v odst. 1 písm. a), b) nebo c). Příslušný orgán odpoví na tuto druhou žádost do 30 dnů od jejího obdržení.

Jsou-li požadované informace obsaženy v dokumentech, k nimž mají úředníci dožádaného orgánu přístup, jsou úředníkům dožadujícího orgánu poskytnuty kopie těchto dokumentů.

Jsou-li požadované informace obsaženy v dokumentech, k nimž mají úředníci dožádaného orgánu přístup, jsou úředníkům dožadujícího orgánu poskytnuty kopie těchto dokumentů.

Pozměňovací návrh  52

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 10

Směrnice 2011/16/EU

Čl. 12 a – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Pokud příslušný orgán jednoho členského státu požádá příslušný orgán jiného členského státu (nebo jiných členských států) o provedení společného auditu jedné nebo více osob společného nebo doplňujícího zájmu se všemi jejich příslušnými členskými státy, dožádané orgány odpoví na žádost do 30 dnů od přijetí žádosti.

2. Pokud příslušné orgány jednoho členského státu nebo několika členských států požádají příslušný orgán jiného členského státu (nebo příslušné orgány jiných členských států) o provedení společného auditu jedné nebo více osob společného nebo doplňujícího zájmu se všemi jejich příslušnými členskými státy, dožádané orgány odpoví na žádost do 30 dnů od přijetí žádosti.

Pozměňovací návrh  53

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 10

Směrnice 2011/16/EU

Čl. 12 a – odst. 3 – návětí

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Žádost o společný audit s příslušným orgánem členského státu může být zamítnuta z odůvodněných důvodů, zejména z některého z následujících důvodů:

3. Žádost o společný audit s příslušným orgánem členského státu může být zamítnuta z některého z následujících důvodů:

Pozměňovací návrh  54

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 10

Směrnice 2011/16/EU

Čl. 12 a – odst. 4 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud dožádaný orgán žádost zamítne, uvědomí dožadující osobu (osoby) o důvodech, proč tak učinil.

Pokud dožádaný orgán žádost zamítne, uvědomí dožadující osobu (osoby), z kterého ze dvou důvodů uvedených v odstavci 3 byla žádost zamítnuta.

Pozměňovací návrh  55

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 12 – písm. a

Směrnice 2011/16/EU

Čl. 16 – odst. 1 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„Informace sdělované mezi členskými státy v jakékoli formě podle této směrnice podléhají úřednímu tajemství a požívají stejné ochrany jako obdobné informace podle vnitrostátního práva členského státu, který je obdržel. Tyto informace mohou být použity pro vyměření, správu a vymáhání daní podle domácích právních předpisů týkajících se daní uvedených v článku 2 a také DPH a jiných nepřímých daní.“.

„Informace sdělované mezi členskými státy v jakékoli formě podle této směrnice podléhají úřednímu tajemství podle vnitrostátního práva dožádaných členských států a dožadujícího členského státu a požívají stejné ochrany jako obdobné informace podle vnitrostátního práva členského státu, který je obdržel. Tyto informace mohou být použity pro vyměření, správu a vymáhání daní podle domácích právních předpisů týkajících se daní uvedených v článku 2 a také DPH, informací uvedených v čl. 8ac odst. 2 pododstavci 2, a jiných nepřímých daní.“.

Pozměňovací návrh  56

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 12 – písm. b

Směrnice 2011/16/EU

Čl. 16 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Se souhlasem příslušného orgánu členského státu, který poskytuje informace na základě této směrnice, a pouze umožňují-li to právní předpisy členského státu příslušného orgánu, jenž informace obdrží, mohou být informace a dokumenty získané na základě této směrnice použity k účelům jiným než uvedeným v odstavci 1.

2. Informace a dokumenty získané na základě této směrnice příslušným orgánem členského státu mohou být použity k účelům jiným než uvedeným v odstavci 1, pouze pokud to umožňují právní předpisy členského státu příslušného orgánu, který informace získal.

Příslušný orgán každého členského státu sdělí příslušným orgánům všech ostatních členských států seznam účelů, ke kterým lze v souladu s jeho vnitrostátními právními předpisy použít informace a dokumenty jiné než uvedené v odstavci 1. Příslušný orgán, který obdrží informace, může přijaté informace a dokumenty použít bez povolení uvedeného v prvním pododstavci ke kterémukoli z účelů uvedených sdělujícím členským státem.

 

Pozměňovací návrh  57

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 12 – písm. b a (nové)

Směrnice 2011/16/EU

Čl. 16 – odst. 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba) Odstavec 4 se zrušuje.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0016-20200701)

Pozměňovací návrh  58

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 13 a (nový)

Směrnice 2011/16/EU

Čl. 17 – odst. 4 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

13a) V článku 17 se vkládá nový odstavec, který zní:

 

„4a. Možnost odmítnout poskytnutí informací uvedená v odstavci 4 se nepoužije, pokud dožadující orgán může prokázat, že informace nebudou zveřejněny a budou použity pouze pro účely vyměření, správy a kontroly příslušných daňových záležitostí osoby nebo skupiny osob, jichž se žádost o informace týká.“

Pozměňovací návrh  59

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 15

Směrnice 2011/16/EU

Čl. 21 – odst. 7 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise vyvine a poskytne technickou a logistickou podporu bezpečnému ústřednímu rozhraní ke správní spolupráci v oblasti daní, pokud členské státy komunikují s použitím standardních formulářů podle čl. 20 odst. 1 a 3. K tomuto rozhraní mají přístup příslušné orgány všech členských států. Pro účely shromažďování statistik má Komise přístup k informacím o výměnách dat zaznamenaných do rozhraní, které lze automaticky extrahovat. Přístupem Komise není dotčena povinnost členských států poskytovat statistiky o výměnách informací v souladu s článkem 23 odst. 4.

Komise vyvine a poskytne veškerou nezbytnou technickou a logistickou podporu bezpečnému ústřednímu rozhraní ke správní spolupráci v oblasti daní, pokud členské státy komunikují s použitím standardních formulářů podle čl. 20 odst. 1 a 3. K tomuto rozhraní mají přístup příslušné orgány všech členských států. Komise zajistí, aby bylo  ústřední rozhraní  zabezpečeno nejvyšší úrovní kybernetické bezpečnosti a technicky certifikovanými postupy, které zaručí ochranu údajů. Pro účely shromažďování statistik má Komise přístup k informacím o výměnách dat zaznamenaných do rozhraní, které lze automaticky extrahovat. Přístupem Komise není dotčena povinnost členských států poskytovat statistiky o výměnách informací v souladu s článkem 23 odst. 4.

Pozměňovací návrh  60

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 17

Směrnice 2011/16/EU

Čl. 23 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Členské státy ve své jurisdikci přezkoumají a vyhodnotí účinnost správní spolupráce v souladu s touto směrnicí v boji proti daňovým únikům a vyhýbání se daňovým povinnostem a každoročně sdělí Komisi výsledky svého hodnocení.

2. Členské státy ve své jurisdikci přezkoumají a vyhodnotí účinnost správní spolupráce v souladu s touto směrnicí v boji proti daňovým únikům a vyhýbání se daňovým povinnostem a přezkoumají a vyhodnotí náklady na dodržování předpisů, které mohou vyplynout z možného nadměrného vykazování. Členské státy každoročně sdělí Evropskému parlamentu a Komisi výsledky svého hodnocení. Souhrny těchto výsledků se zveřejňují, přičemž jsou zohledněna  práva daňových poplatníků a důvěrnost. Informace nesmí být rozčleněny v takové míře, která by umožnila přiřadit je k jednotlivému daňovému poplatníkovi.

Pozměňovací návrh  61

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 17 a (nový)

Směrnice 2011/16/EU

Čl. 23 – odst. 3

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

17a) V článku 23 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

3. Členské státy předávají Komisi roční hodnocení účinnosti automatické výměny informací podle článků 8, 8a, 8aa a 8ab a sdělují jí dosažené praktické výsledky. Komise prostřednictvím prováděcích aktů přijme formu a podmínky předávání tohoto ročního hodnocení. Tyto prováděcí akty budou přijaty postupem podle čl. 26 odst. 2.

3. Členské státy předávají Komisi roční hodnocení účinnosti výměny informací na žádost podle článků 5, 6 a 7 a automatické výměny informací podle článků 8, 8a, 8aa a 8ab a sdělují jí dosažené praktické výsledky, včetně přírůstkových daňových příjmů spojených se správní spoluprací. Sdělené informace Komise rozčlení, a to alespoň podle jednotlivých zemí. Komise prostřednictvím prováděcích aktů přijme formu a podmínky předávání tohoto ročního hodnocení. Tyto prováděcí akty budou přijaty postupem podle čl. 26 odst. 2.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0016-20200701)

Pozměňovací návrh  62

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 17 b (nový)

Směrnice 2011/16/EU

Čl. 23 a – odst. 1

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

17b) V článku 23a se odstavec 1 nahrazuje tímto:

1. S informacemi sdělovanými Komisi podle této směrnice nakládá Komise jako s důvěrnými v souladu s předpisy platnými pro orgány Unie a nesmí je použít pro žádné účely jiné než ty, které jsou požadovány ke stanovení, zda a do jaké míry dodržují členské státy tuto směrnici.

1. S informacemi sdělenými Komisi podle této směrnice se nakládá jako s důvěrnými, a to pokud jejich nezveřejnění nepoškozuje veřejný zájem, tyto informace lze přiřadit k jednotlivému daňovému poplatníkovi a jejich zveřejnění by porušilo práva daňových poplatníků.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0016-20200701)

Pozměňovací návrh  63

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 18

Směrnice 2011/16/EU

Čl. 23 a – odst. 2 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Informace, které Komisi poskytl některý členský stát podle článku 23, a veškeré zprávy či dokumenty vypracované Komisí na jejich základě mohou být předány jiným členským státům. Tyto předané informace podléhají úřednímu tajemství a požívají stejné ochrany jako obdobné informace podle vnitrostátního práva členského státu, který je obdržel.

Informace, které Komisi poskytl některý členský stát podle článku 23, a veškeré zprávy či dokumenty vypracované Komisí na základě těchto přiřaditelných informací mohou být předány jiným členským státům. Tyto předané informace podléhají úřednímu tajemství a požívají stejné ochrany jako obdobné informace podle vnitrostátního práva členského státu, který je obdržel.

Pozměňovací návrh  64

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 18

Směrnice 2011/16/EU

Čl. 23 a – odst. 2 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Zprávy a dokumenty vypracované Komisí uvedené v prvním pododstavci mohou členské státy použít pouze pro analytické účely a nesmějí je zveřejnit ani zpřístupnit žádné další osobě nebo právnímu subjektu bez výslovného souhlasu Komise.

Zprávy a dokumenty vypracované Komisí uvedené v prvním pododstavci mohou členské státy použít pouze pro analytické účely a jsou dostupné všem zúčastněným stranám a následně i veřejnosti, a to v případě, že informace, které obsahují, nelze přiradit k jednotlivému daňovému poplatníkovi a že je jejich zveřejnění v souladu s nařízením (ES) č. 1049/2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise.

Pozměňovací návrh  65

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 18

Směrnice 2011/16/EU

Čl. 23 a – odst. 2 – pododstavec 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Bez ohledu na první a druhý pododstavec může Komise zveřejňovat každoročně anonymizované souhrny statistických údajů, které jí členské státy sdělují v souladu s čl. 23 odst. 4.

Komise každoročně zveřejní anonymizované souhrny statistických údajů, které jí členské státy sdělují v souladu s čl. 23 odst. 4.

Pozměňovací návrh  66

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 19 – písm. b

Směrnice 2011/16/EU

Čl. 25 – odst. 5 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby v případě porušení ochrany osobních údajů ve smyslu čl. 4 bodu 12 nařízení (EU) 2016/679 mohly příslušné orgány požádat Komisi jako zpracovatele o zmírňující opatření formou pozastavení výměny informací podle této směrnice s členským státem, kde k porušení ochrany došlo.

Členské státy zajistí, aby v případě porušení ochrany osobních údajů ve smyslu čl. 4 bodu 12 nařízení (EU) 2016/679 nebo v případě porušení zásad právního států uvedených v článku 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady EU, Euratom) 2020/2092*, mohly příslušné orgány požádat Komisi jako zpracovatele o zmírňující opatření formou pozastavení výměny informací podle této směrnice s členským státem, kde k porušení ochrany došlo.

 

_________________

 

*  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2020/2092 ze dne 16. prosince 2020 o obecném režimu podmíněnosti na ochranu rozpočtu Unie, (Úř. věst. L 433I, 22.12.2020, s. 1.).

Odůvodnění

Možnost pozastavit výměnu informací podle této směrnice by se měla použít i v případě porušení zásad právního státu v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady o obecném režimu podmíněnosti na ochranu rozpočtu Unie.

Pozměňovací návrh  67

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 19 – písm. b

Směrnice 2011/16/EU

Čl. 25 – odst. 5 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pozastavení trvá, dokud příslušné orgány nepožádají Komisi, aby znovu umožnila výměnu informací podle této směrnice s členským státem, v němž k porušení ochrany došlo.

Pozastavení trvá, dokud příslušné orgány nepožádají Komisi, aby znovu umožnila výměnu informací podle této směrnice s členským státem, v němž k porušení ochrany došlo. Komise umožní výměnu informací pouze tehdy, pokud existují technické důkazy o zajištění bezpečnosti toku údajů.

Pozměňovací návrh  68

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 20

Směrnice 2011/16/EU

Čl. 25 a – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy stanoví sankce za porušení vnitrostátních předpisů přijatých na základě této směrnice a týkajících se článků 8aa, 8ab a 8ac a přijmou veškerá opatření nezbytná k jejich uplatňování. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.

Členské státy stanoví sankce za porušení vnitrostátních předpisů přijatých na základě této směrnice a týkajících se článků 8aa, 8ab a 8ac a přijmou veškerá opatření nezbytná k jejich uplatňování v souladu s přílohou V. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.

Pozměňovací návrh  69

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 20 a (nový)

Směrnice 2011/16/EU

Článek 25 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

20a) Vkládá se nový článek, který zní:

 

„Článek 25b

 

Přezkum

 

Do ... [dva roky po vstupu této pozměňující směrnice v platnost] předloží Komise zprávu o provádění a účinnosti ustanovení směrnice Rady (EU).../...*+  a předloží konkrétní návrhy na její zlepšení, včetně legislativních návrhů. Tato zpráva se zveřejní.

 

Při posouzení návrhů předložených Komisí zváží Rada další posílení povinnosti oznamujících provozovatelů platforem podávat zprávy.

 

 

________

 

* Směrnice Rady (EU) .../... ze dne ..., kterou se mění směrnice 2011/16/EU o správní spolupráci v oblasti daní (Úř. věst.....)”

 

+ Úř. věst.: Please insert the number of this amending directive in the text, and complete the footnote with the number, the date and the OJ reference.

Pozměňovací návrh  70

Návrh směrnice

Příloha I

Směrnice 2011/16/EU

PŘÍLOHA V – odst. 2 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Tato příloha rovněž stanoví několik možných sankcí, které mohou v souladu s článkem 25a členské státy uplatňovat.

Pozměňovací návrh  71

Návrh směrnice

Příloha I

Směrnice 2011/16/EU

PŘÍLOHA V – oddíl I – písm. A – odst. 3 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a. „vyloučeným oznamujícím provozovatelem platformy“ se rozumí oznamující provozovatel platformy, jehož příjmy vytvořené na území Unie v předchozím kalendářním roce nepřesáhly 100 000 EUR.

Pozměňovací návrh  72

Návrh směrnice

Příloha I

Směrnice 2011/16/EU

PŘÍLOHA V – oddíl I – písm. A – odst. 4 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a. „vyloučenou příslušnou činností“ se rozumí jakákoli neplacená a nepeněžní výměna zboží a služeb.

Pozměňovací návrh  73

Návrh směrnice

Příloha I

Směrnice 2011/16/EU

PŘÍLOHA V – oddíl III – písm. B – odst. 2 – písm. b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) identifikátor finančního účtu, pokud je k dispozici oznamujícímu provozovateli platformy a příslušný orgán členského státu, ve kterém sídlí oznamovaný prodejce, neoznámil příslušným orgánům všech ostatních členských států, že nemá v úmyslu použít identifikátor finančního účtu pro tento účel;

b) identifikátor finančního účtu tak, jak jej shromáždil oznamující provozovatel platformy a pokud příslušný orgán členského státu, ve kterém sídlí oznamovaný prodejce, neoznámil příslušným orgánům všech ostatních členských států, že nemá v úmyslu použít identifikátor finančního účtu pro tento účel;

Pozměňovací návrh  74

Návrh směrnice

Příloha I

Směrnice 2011/16/EU

PŘÍLOHA V – oddíl III – písm. B – odst. 3 – písm. b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) identifikátor finančního účtu, pokud je k dispozici oznamujícímu provozovateli platformy a příslušný orgán členského státu, ve kterém sídlí oznamovaný prodejce, neoznámil příslušným orgánům všech ostatních členských států, že nemá v úmyslu použít identifikátor finančního účtu pro tento účel;

b) identifikátor finančního účtu tak, jak jej shromáždil oznamující provozovatel platformy a pokud příslušný orgán členského státu, ve kterém sídlí oznamovaný prodejce, neoznámil příslušným orgánům všech ostatních členských států, že nemá v úmyslu použít identifikátor finančního účtu pro tento účel;

Pozměňovací návrh  75

Návrh směrnice

Příloha I

Směrnice 2011/16/EU

PŘÍLOHA V – oddíl IV – písm. C – odst. 1 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Do... [dva roky od vstupu této směrnice v platnost] Komise posoudí účinnost správních postupů a kvalitu provádění postupů náležité péče a požadavků na podávání zpráv. Je-li zapotřebí zlepšení, mohou být k posouzení přiloženy legislativní návrhy.

Pozměňovací návrh  76

Návrh směrnice

Příloha I

Směrnice 2011/16/EU

PŘÍLOHA V – oddíl IV – písm. F a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Fa. Sankce za porušení

 

Členské státy stanoví pravidla pro sankce za porušení ohlašovacích povinností ze strany oznamujících provozovatelů platformy. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. Členské státy se vyzývají, aby zajistily společný soubor sankcí s cílem zajistit podobné sankce v Unii a zabránit registračnímu nakupování na základě přiměřenosti ukládaných sankcí.

 

Členské státy se vyzývají zejména k tomu, aby jako sankce zvažovaly možnosti omezení regulovaných platebních prostředků, vybírání dodatečných následných poplatků za každou transakci, vyloučení z veřejných zakázek a  v krajních a opakovaných případech zrušení oprávnění k podnikání dotčeného provozovatele platformy.

 


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Dne 15. července 2020 zveřejnila Komise daňový balíček, který obsahuje tři samostatné, avšak vzájemně se doplňující iniciativy, včetně akčního plánu pro spravedlivé a jednoduché zdanění podporující oživení, a legislativní návrh na změnu směrnice o správní spolupráci (DAC7).

Cílem návrhu DAC7 je rozšířit pravidla EU v oblasti daňové transparentnosti na digitální platformy. Bude-li tento návrh přijat, stanoví, že si členské státy budou automaticky vyměňovat informace o příjmech generovaných prodejci na digitálních platformách. To nejen umožní vnitrostátním orgánům určit situace, kdy by daň měla být placena, ale také sníží administrativní zátěž platforem, které se musí zabývat různými vnitrostátními požadavky na podávání zpráv. Nedostatečné vykazování příjmů získaných prostřednictvím digitálních platforem navíc vede k nekalé hospodářské soutěži mezi tradiční ekonomikou a ekonomikou digitálních platforem. Návrh dále doporučuje ve směrnici řadu úprav, včetně ustanovení o společných auditech mezi daňovými orgány, výslovného odkazu na možnost členských států podávat skupinové žádosti jinému členskému státu nebo vyjasnění pojmu předpokládaného významu.

Problémy spojené s digitalizací ekonomiky je třeba řešit, aby se zajistilo, že příjem a výnosy získané prostřednictvím digitálních platforem budou řádně hlášeny daňovým orgánům. Pouze se spolehlivým systémem ohlašovacích povinností a sledovatelnosti zdanitelných událostí pro daňové orgány můžeme zajistit, aby příjmy získané prodávajícími byly v příslušných členských státech řádně zdaňovány a přispívaly ke zvýšení daňových příjmů členských států. Krize COVID-19 nám navíc připomněla, že je důležité chránit veřejné finance a je třeba zvýšit příjmy, aby bylo možné řešit hospodářské a sociální dopady pandemie a financovat potřebné budoucí investice v Evropě.

S ohledem na výše uvedené je návrh DAC7 důležitým krokem k dalšímu boji proti daňovým podvodům, daňovým únikům a vyhýbání se daňovým povinnostem a k posílení spolupráce a výměny informací mezi daňovými orgány v Unii. Návrh Komise je proto třeba uvítat, neboť nás o krok přiblíží k plné výměně informací o všech příjmech a aktivech, které daňoví poplatníci získali a vlastnili v EU. DAC7 proto představuje další krok směrem k hospodářské globalizaci, která je v souladu se spravedlivým a rovným zdaněním příjmů a majetku. Členské státy znovu získají možnost zdanit veškerý příjem a majetek, který jejich občané získávají nebo vlastní přes hranice, a to účinným, rovným a spravedlivým způsobem, pouze pokud informace o výdělku a majetku plynou automaticky přes hranice. DAC a globální systém CRS nás k tomuto cíli přibližují. Do automatické výměny informací v blízké budoucnosti však musí být plně zahrnuty zejména nemovitosti, svěřenské fondy, akcie společností pod 25% prahovou hodnotou vlastnických práv, některé formy kapitálových zisků a kryptoaktiva. Proto musí být fakticky znám skutečný, nikoli jen zákonný majitel. Členské státy musí rovněž pracovat na dostupnosti údajů, nikoli pouze spoléhat na stávající údaje.

Tento návrh však lze mezitím pozitivně změnit prostřednictvím těchto doporučení:

 podle článku 8 by měly být automaticky sdíleny nejen dostupné informace, ale také informace, které by členský stát mohl přiměřeně zpřístupnit,

 členské státy by měly mít obecně možnost použít získané informace k jiným než daňovým účelům, z tohoto důvodu bylo zrušeno požadované povolení příslušného orgánu vysílajícího státu a členský stát přijímajícího příslušného orgánu může tyto informace použít, pokud to umožňují právní předpisy členského státu příslušného orgánu, který informace přijímá,

 posílit výměnu informací o přeshraničních rozhodnutích a předběžných cenových dohodách rozšířením rozsahu na neformální rozhodnutí a vnitrostátní daňová rozhodnutí,

 hodnocení a analýza sdílené členskými státy Evropské komisi by měly být zveřejněny, pokud tato hodnocení nezveřejňují žádné informace, které lze přičíst konkrétnímu daňovému poplatníkovi,

 zahrnout povinnost Komise každoročně zveřejňovat anonymizovaná shrnutí statistických údajů získaných členskými státy,

 zahrnout definici vyloučených příslušných činností a oznamujících provozovatelů platforem s cílem snížit byrokratickou zátěž malých platforem a umožnit, aby byly nepeněžní a neplacené činnosti mimo oblast působnosti,

 zmínit určitý druh sankcí, které mohou členské státy použít v případě, že platformy neplní svou povinnost, a vyzvat k harmonizaci sankcí ve všech členských státech s cílem podpořit rovné a účinné provádění všemi platformami,

 vložit pro Komisi ustanovení o přezkumu s cílem posoudit účinnost provádění této oznamovací povinnosti a zvážit možnost evropského orgánu dohledu pověřeného prosazováním směrnice, bude-li to považováno za nezbytné.

Je třeba poznamenat, že Rada dosáhla dohody na technické úrovni, kterou ministři podporují. Tato dohoda bohužel oslabuje návrh DAC7 v některých klíčových oblastech. Tyto klíčové oblasti, jak je uvedeno níže, by měly zůstat beze změny, jak navrhuje Evropská komise:

 pokud jde o společné audity, dohoda Rady vážně oslabuje návrh týkající se různých oblastí, jak jej předložila Evropská komise, včetně zrušení oprávněných důvodů pro zamítnutí společného auditu příslušnými orgány, prodloužení několika lhůt pro odpověď, zrušení možnosti osob požádat o společný audit a oslabení požadavků na závěrečnou zprávu,

 v souvislosti s „oznamovanými prodejci“ Rada navrhuje doplnit libovolný strop a prahovou hodnotu pro činnosti v oblasti pronájmu nemovitého majetku.,

 pokud jde o uplatňování ustanovení směrnice, Rada navrhuje, aby bylo odloženo o další rok. Komise navrhla, aby byla směrnice použitelná od ledna 2022. Rada nyní navrhuje rok 2023, a dokonce navrhuje výjimku pro pravidla pro společné audity; tato opatření by byla použitelná až od ledna 2024.

A konečně je třeba vyslovit politování nad tím, že Rada podle všeho nezvažuje názory Evropského parlamentu. Tyto kroky by měly být vykládány tak, že jsou v rozporu se zásadami loajální spolupráce a s úlohou Evropského parlamentu v konzultačním procesu, jak je uvedeno v článku 115 SFEU. V této souvislosti je vhodné znovu zdůraznit potřebu přejít v daňových záležitostech na kvalifikovanou většinu. Je třeba vážně zohlednit úlohu Evropského parlamentu při kontrole tvorby a provádění směrnic o správní spolupráci v oblasti daní.


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2011/16/EU o správní spolupráci v oblasti daní

Referenční údaje

COM(2020)0314 – C9-0213/2020 – 2020/0148(CNS)

Datum konzultace s Parlamentem

28.7.2020

 

 

 

Příslušný výbor

 Datum oznámení na zasedání

ECON

14.9.2020

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

 Datum oznámení na zasedání

BUDG

14.9.2020

LIBE

14.9.2020

 

 

Nezaujetí stanoviska

 Datum rozhodnutí

BUDG

3.9.2020

LIBE

7.9.2020

 

 

Zpravodajové

 Datum jmenování

Sven Giegold

7.9.2020

 

 

 

Datum přijetí

4.2.2021

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

49

4

6

Členové přítomní při konečném hlasování

Gunnar Beck, Marek Belka, Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Gilles Boyer, Francesca Donato, Derk Jan Eppink, Engin Eroglu, Markus Ferber, Jonás Fernández, Raffaele Fitto, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Luis Garicano, Sven Giegold, Valentino Grant, Claude Gruffat, José Gusmão, Enikő Győri, Eero Heinäluoma, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, Billy Kelleher, Georgios Kyrtsos, Aurore Lalucq, Philippe Lamberts, Aušra Maldeikienė, Pedro Marques, Costas Mavrides, Jörg Meuthen, Csaba Molnár, Siegfried Mureşan, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Dimitrios Papadimoulis, Piernicola Pedicini, Lídia Pereira, Kira Marie Peter-Hansen, Sirpa Pietikäinen, Dragoș Pîslaru, Evelyn Regner, Antonio Maria Rinaldi, Alfred Sant, Joachim Schuster, Ralf Seekatz, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Cristian Terheş, Irene Tinagli, Ernest Urtasun, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, Stéphanie Yon-Courtin, Marco Zanni, Roberts Zīle

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Gerolf Annemans, Eva Maydell, Mick Wallace

Datum předložení

9.2.2021

 


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

49

+

ECR

Raffaele Fitto, Cristian Terheş, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

PPE

Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Markus Ferber, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Aušra Maldeikienė, Eva Maydell, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Lídia Pereira, Sirpa Pietikäinen, Ralf Seekatz, Inese Vaidere

Renew

Gilles Boyer, Engin Eroglu, Luis Garicano, Billy Kelleher, Caroline Nagtegaal, Dragoș Pîslaru, Stéphanie Yon-Courtin

S&D

Marek Belka, Jonás Fernández, Eero Heinäluoma, Aurore Lalucq, Pedro Marques, Costas Mavrides, Csaba Molnár, Evelyn Regner, Alfred Sant, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Irene Tinagli

The Left

José Gusmão, Dimitrios Papadimoulis, Mick Wallace

Verts/ALE

Sven Giegold, Claude Gruffat, Stasys Jakeliūnas, Philippe Lamberts, Piernicola Pedicini, Kira Marie Peter-Hansen, Ernest Urtasun

 

4

-

ID

Gerolf Annemans, Gunnar Beck, Jörg Meuthen

NI

Lefteris Nikolaou-Alavanos

 

6

0

ECR

Derk Jan Eppink

ID

Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

PPE

Enikő Győri

 

Význam zkratek:

+ : pro

- : proti

0 : zdrželi se

 

 

Poslední aktualizace: 26. února 2021
Právní upozornění - Ochrana soukromí