BETÆNKNING om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2011/16/EU om administrativt samarbejde på beskatningsområdet

9.2.2021 - (COM(2020)0314 – C9-0213/2020 – 2020/0148(CNS)) - *

Økonomi- og Valutaudvalget
Ordfører: Sven Giegold


Procedure : 2020/0148(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A9-0015/2021
Indgivne tekster :
A9-0015/2021
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2011/16/EU om administrativt samarbejde på beskatningsområdet

(COM(2020)0314 – C9-0213/2020 – 2020/0148(CNS))

(Særlig lovgivningsprocedure – høring)

Europa-Parlamentet,

- der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (COM(2020)0314),

- der henviser til artikel 113 og 115 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C9-0213/2020),

- der henviser til forretningsordenens artikel 82,

- der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A9-0015/2021),

1. godkender Kommissionens forslag som ændret;

2. opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. artikel 293, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

3. opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

4. anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

5. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

 

Ændringsforslag  1

Forslag til direktiv

Betragtning 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1) For at fremme nye EU-initiativer på området for skattemæssig transparens er der i de senere år gennemført en række ændringer af Rådets direktiv 2011/16/EU21. Disse ændringer indførte hovedsagelig indberetningsforpligtelser, efterfulgt af kommunikation til andre medlemsstater vedrørende finansielle konti, grænseoverskridende forhåndstilsagn og forhåndsgodkendte prisfastsættelsesordninger, land for land-rapporter og indberetningspligtige grænseoverskridende ordninger. På denne måde udvidede disse ændringer anvendelsesområdet for den automatiske udveksling af oplysninger. Skattemyndighederne har nu et bredere sæt samarbejdsværktøjer til rådighed til at opdage og bekæmpe tilfælde af skattesvig, skatteunddragelse og skatteundgåelse.

(1) For at fremme nye EU-initiativer på området for skattemæssig transparens er der i de senere år gennemført en række ændringer af Rådets direktiv 2011/16/EU21. Disse ændringer indførte hovedsagelig indberetningsforpligtelser, efterfulgt af kommunikation til andre medlemsstater vedrørende finansielle konti, grænseoverskridende forhåndstilsagn og forhåndsgodkendte prisfastsættelsesordninger, land for land-rapporter og indberetningspligtige grænseoverskridende ordninger. På denne måde udvidede disse ændringer anvendelsesområdet for den automatiske udveksling af oplysninger. Skattemyndighederne har nu et bredere sæt samarbejdsværktøjer til rådighed til at opdage og bekæmpe tilfælde af skattesvig, skatteunddragelse og skatteundgåelse for at sikre skatteindtægter og fair beskatning.

_________________

_________________

21 Rådets direktiv 2011/16/EU af 15. februar 2011 om administrativt samarbejde på beskatningsområdet og om ophævelse af direktiv 77/799/EØF (EUT L 64 af 11.3.2011, s. 1).

21 Rådets direktiv 2011/16/EU af 15. februar 2011 om administrativt samarbejde på beskatningsområdet og om ophævelse af direktiv 77/799/EØF (EUT L 64 af 11.3.2011, s. 1).

Ændringsforslag  2

Forslag til direktiv

Betragtning 1 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1a) Det bredere sæt af samarbejdsværktøjer, den digitale omstilling og målet om et øget samarbejdet mellem de nationale myndigheder kræver kvalificerede menneskelige ressourcer og tilstrækkelige økonomiske ressourcer. Med henblik herpå skal de foreslåede ændringer ledsages af et tilstrækkeligt investeringsniveau, primært inden for tilpasning af IT-infrastruktur og digital infrastruktur samt faglig uddannelse. I sidste instans bør medlemsstaternes kapacitet til at behandle de modtagne finansielle oplysninger styrkes, ligesom skatteforvaltningernes økonomiske, menneskelige og IT-mæssige ressourcer bør øges.

Ændringsforslag  3

Forslag til direktiv

Betragtning 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2) I de senere år har Kommissionen ført tilsyn med anvendelsen, og i 2019 foretog den en evaluering af direktiv 2011/16/EU22. Selv om der er sket betydelige forbedringer med hensyn til automatisk udveksling af oplysninger, er der stadig behov for at forbedre de eksisterende bestemmelser, der vedrører alle former for informationsudveksling og administrativt samarbejde.

(2) I de senere år har Kommissionen ført tilsyn med anvendelsen, og i 2019 foretog den en evaluering af direktiv 2011/16/EU22. Selv om der er sket betydelige forbedringer med hensyn til automatisk udveksling af oplysninger, er der stadig behov for at forbedre de eksisterende bestemmelser, der vedrører alle former for informationsudveksling og administrativt samarbejde. For at tage højde for udviklingen inden for skattemæssig transparens kan det blive nødvendigt at opdatere direktivet med jævne mellemrum.

_________________

_________________

 22 Europa-Kommissionen, arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene om evaluering af Rådets direktiv 2011/16/EU om administrativt samarbejde på beskatningsområdet og om ophævelse af direktiv 77/799/EØF (SWD (2019) 328 final).

22 Europa-Kommissionen, arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene om evaluering af Rådets direktiv 2011/16/EU om administrativt samarbejde på beskatningsområdet og om ophævelse af direktiv 77/799/EØF (SWD (2019) 328 final).

Ændringsforslag  4

Forslag til direktiv

Betragtning 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3) I henhold til artikel 5 i direktiv 2011/16/EU meddeler den bistandssøgte myndighed efter anmodning fra den bistandssøgende myndighed den bistandssøgende myndighed alle de oplysninger, den er i besiddelse af, eller som den indhenter som følge af administrative undersøgelser, og som kan forventes at være relevante for administrationen og håndhævelsen af medlemsstaternes nationale lovgivning om de skatter, der henhører under dette direktivs anvendelsesområde. For at sikre en effektiv udveksling af oplysninger og undgå uberettigede afslag på anmodninger samt for at skabe juridisk klarhed og sikkerhed for både skatteforvaltninger og skatteydere bør standarden for den forventede relevans være klart afgrænset. I denne forbindelse bør det også præciseres, at standarden for den forventede relevans ikke bør finde anvendelse på anmodninger om yderligere oplysninger efter udveksling af oplysninger i overensstemmelse med artikel 8a i direktiv 2011/16/EU vedrørende grænseoverskridende forhåndstilsagn og forhåndsgodkendte prisfastsættelsesordninger.

(3) I henhold til artikel 5 i direktiv 2011/16/EU meddeler den bistandssøgte myndighed efter anmodning fra den bistandssøgende myndighed den bistandssøgende myndighed alle de oplysninger, den er i besiddelse af, eller som den indhenter som følge af administrative undersøgelser, og som kan forventes at være relevante for administrationen og håndhævelsen af medlemsstaternes nationale lovgivning om de skatter, der henhører under dette direktivs anvendelsesområde. For at sikre en effektiv udveksling af oplysninger og undgå uberettigede afslag på anmodninger samt for at skabe juridisk klarhed og sikkerhed for både skatteforvaltninger og skatteydere bør standarden for den forventede relevans være klart afgrænset i overensstemmelse med Den Europæiske Unions Domstol praksis, i henhold til hvilken meningen med begrebet "forventet relevans" er at muliggøre udveksling af oplysninger om skatteanliggender i den størst mulige udstrækning. I denne forbindelse bør det også præciseres, at standarden for den forventede relevans ikke bør finde anvendelse på anmodninger om yderligere oplysninger efter udveksling af oplysninger i overensstemmelse med artikel 8a i direktiv 2011/16/EU vedrørende grænseoverskridende forhåndstilsagn og forhåndsgodkendte prisfastsættelsesordninger.

Ændringsforslag  5

Forslag til direktiv

Betragtning 3 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3a) Unionen og medlemsstaterne bør sørge for et harmoniseret system af sanktioner i hele EU for at forhindre, at platformsoperatører udnytter smuthuller og forskelle mellem medlemsstaternes skattesystemer. Ved overtrædelse af reglerne bør økonomiske sanktioner og udelukkelse fra offentlige kontrakter overvejes. I ekstreme og gentagne tilfælde bør det være muligt at tilbagekalde platformsoperatørens erhvervslicens.

Ændringsforslag  6

Forslag til direktiv

Betragtning 4 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4a) For at holde skatteyderne korrekt og fuldt ud orienteret bør medlemsstaternes kompetente myndigheder offentliggøre de indkomstkategorier, for hvilke oplysninger automatisk deles med kompetente myndigheder i andre medlemsstater og tredjelande eller jurisdiktioner.

Ændringsforslag  7

Forslag til direktiv

Betragtning 4 b (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4b) Alle oplysninger om grænseoverskridende ordninger med konsekvenser for tredjelande bør også indberettes til skattemyndighederne i de pågældende lande. Det bør navnlig gælde udviklingslande, der ofte har mere begrænset adgang til internationale systemer for udveksling af skatteoplysninger.

Ændringsforslag  8

Forslag til direktiv

Betragtning 6 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(6a) Korrekt identificering af skatteydere er afgørende for en effektiv udveksling af oplysninger mellem skatteforvaltninger. Der bør altid stilles et skatteregistreringsnummer (TIN) til rådighed, når det er et krav i henhold til direktivet, og der bør indføres et europæisk TIN som det bedst mulige identifikationsmiddel i den henseende. Et europæisk TIN vil gøre det muligt for enhver tredjepart hurtigt, nemt og korrekt at identificere og registrere TIN-numre i grænseoverskridende relationer og vil tjene som et grundlag for effektiv, automatisk udveksling af oplysninger mellem medlemsstaternes skatteforvaltninger.

Ændringsforslag  9

Forslag til direktiv

Betragtning 7

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7) Skattemyndighederne anmoder ofte om oplysninger fra operatører af digitale platforme.  Dette giver platformsoperatørerne betydelige administrations- og overholdelsesomkostninger. Samtidig har nogle medlemsstater indført en ensidig indberetningspligt, hvilket skaber yderligere administrative byrder for platformsoperatørerne, da de skal overholde de mange nationale standarder for indberetning. Det vil derfor være af afgørende betydning, at der indføres en standardiseret indberetningspligt i hele det indre marked.

(7) Skattemyndighederne anmoder ofte om oplysninger fra operatører af digitale platforme.  Dette giver platformsoperatørerne betydelige administrations- og overholdelsesomkostninger. Samtidig har nogle medlemsstater indført en ensidig indberetningspligt, hvilket skaber yderligere administrative byrder for platformsoperatørerne, da de skal overholde mange forskellige nationale standarder for indberetning. Det vil derfor være af afgørende betydning, at der indføres en standardiseret indberetningspligt i hele det indre marked. En sådan standardisering er afgørende for at fremme tre hovedmål: at begrænse efterlevelsesomkostningerne for operatørerne, at øge de nationale myndigheders effektivitet og at begrænse bureaukratiet for både skatteydere og skatteforvaltninger.

Ændringsforslag  10

Forslag til direktiv

Betragtning 7 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(7a) Digitaliseringen af økonomien er en af hjørnestenene i Unionens fremtidige strategi for økonomi og vækst. Unionen bør være et attraktivt område for digitale virksomheder, navnlig for deres handels-, innovations- og beskæftigelsespotentiale. Imidlertid er digitale varer og tjenesteydelser ofte meget mobile og immaterielle og derfor mere tilbøjelige til at blive genstand for aggressiv skatteplanlægning, eftersom mange forretningsmodeller ikke kræver, at virksomhederne har en fysisk infrastruktur for at kunne handle med kunder og generere overskud. Dette sår tvivl om egnetheden af selskabsskattemodellerne i Unionen, som er beregnet til fysiske erhvervsvirksomheder, herunder spørgsmålet om, i hvor høj grad værdiansættelses- og beregningskriterierne kan gentænkes, så de afspejler det 21. århundredes forretningsaktiviteter. Det fører endvidere til en situation, hvor onlinesælgere og sælgere, der opererer via platforme, på nuværende tidspunkt har mulighed for at generere indtægter, der kun i ringe omfang indberettes og derfor i høj grad risikerer at forblive under- eller ubeskattet.

Ændringsforslag  11

Forslag til direktiv

Betragtning 13

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13) I betragtning af de digitale platformes digitale karakter og fleksibilitet bør indberetningspligten udvides til at omfatte de platformsoperatører, der udfører kommercielle aktiviteter i Unionen, men som hverken er skattemæssigt hjemmehørende i eller har et fast driftssted i en medlemsstat. Dette vil sikre lige konkurrencevilkår mellem platformene og forhindre illoyal konkurrence. For at lette dette bør udenlandske platforme forpligtes til at lade sig registrere og indberette i en enkelt medlemsstat med henblik på at kunne operere i det indre marked.

(13) I betragtning af de digitale platformes digitale karakter og fleksibilitet bør indberetningspligten udvides til at omfatte de platformsoperatører, der udfører kommercielle aktiviteter i Unionen, men som hverken er skattemæssigt hjemmehørende i eller har et fast driftssted i en medlemsstat. Dette vil sikre lige konkurrencevilkår mellem platformene og forhindre illoyal konkurrence. For at lette dette bør udenlandske platforme forpligtes til at lade sig registrere og indberette i en enkelt medlemsstat med henblik på at kunne operere i det indre marked, idet der tages hensyn til deres globale eller regionale hovedkvarters placering, stedet for den faktiske ledelse og forekomsten af væsentlig økonomisk aktivitet i den pågældende medlemsstat.

Ændringsforslag  12

Forslag til direktiv

Betragtning 14 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(14a) Eftersom den stadig mere digitaliserede og globaliserede økonomi giver anledning til komplekse problemer og udfordringer, såsom kryptoaktiver, er det vigtigt at øge samarbejdet mellem de nationale skatteforvaltninger på området. En klar definition af kryptoaktiver, der tager hensyn til det igangværende arbejde i OECD og Den Finansielle Aktionsgruppe (FATF), er vigtig for at bekæmpe skatteunddragelse og fremme fair beskatning. FATF har fastlagt en bred definition af virtuel valuta og anbefalet, at alle fysiske eller juridiske personer, som udfører aktiviteter, der omfatter udveksling af kryptoaktiver, overførsel af kryptoaktiver og deltagelse i samt levering af finansielle tjenesteydelser i tilknytning til initial coin offerings, omfattes af forpligtelserne til at bekæmpe hvidvask af penge og finansiering af terrorisme. Udbredelsen af kryptoaktiver er en aktuel problemstilling, som der bør tages højde for i forbindelse med enhver indsats for at øge det administrative samarbejde på grundlag af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet. Desuden er der i lyset af de globale teknologiske fremskridt brug for avancerede tilsynsmekanismer, som arbejder tæt sammen med de relevante organer for bekæmpelse af kriminel finansiering.

Ændringsforslag  13

Forslag til direktiv

Betragtning 15

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15) Målet om at forhindre skatteunddragelse og -undgåelse kan sikres ved at kræve, at operatører af digitale platforme på et tidligt tidspunkt indberetter indtægter fra platforme, inden de nationale skattemyndigheder foretager deres årlige skatteansættelser. For at lette arbejdet for medlemsstaternes skattemyndigheder bør de indberettede oplysninger udveksles senest en måned efter indberetningen. For at lette automatisk udveksling af oplysninger og sikre mere effektiv udnyttelse af ressourcerne bør udvekslingerne foretages elektronisk via det eksisterende fælles kommunikationsnetværk (CCN), som er udviklet på EU-plan.

(15) Målet om at forhindre skatteunddragelse og -undgåelse kan sikres ved at kræve, at operatører af digitale platforme på et tidligt tidspunkt indberetter indtægter fra platforme, inden de nationale skattemyndigheder foretager deres årlige skatteansættelser. For at lette arbejdet for medlemsstaternes skattemyndigheder bør de indberettede oplysninger udveksles hurtigst muligt og senest en måned efter indberetningen. For at lette automatisk udveksling af oplysninger og sikre mere effektiv udnyttelse af ressourcerne bør udvekslingerne foretages elektronisk via det eksisterende fælles kommunikationsnetværk (CCN), som er udviklet på EU-plan. Den digitale infrastruktur bør være modstandsdygtig og garantere de højest mulige sikkerhedsstandarder.

Ændringsforslag  14

Forslag til direktiv

Betragtning 15 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(15a) Dette direktiv bør sikre, at de kompetente myndigheder kan tilgå oplysninger om varigheden af lejekontrakter i tilfælde, hvor korttidsleje af ejendomme er tidsbegrænset, med henblik på at fremme implementeringen af sådanne begrænsninger og kontrollen med lejeprisstigninger i EU.

Ændringsforslag  15

Forslag til direktiv

Betragtning 15 b (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(15b) Enkeltpersoner, som har adgang til følsomme skatteoplysninger om platformsoperatører og multinationale selskaber i forbindelse med skatteunddragelses- og skatteundgåelsespraksisser, bør tilskyndes til at stå frem og samarbejde med myndighederne i fortrolighed og i almenhedens interesse og bør i så fald sikres fuld beskyttelse.

Ændringsforslag  16

Forslag til direktiv

Betragtning 16

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16) Den evaluering af direktiv 2011/16/EU, som Kommissionen foretog, viste, at der er behov for en konsekvent overvågning af, hvor effektiv anvendelsen af dette direktiv er, og af de nationale gennemførelsesbestemmelser, der gør det muligt at anvende direktivet. For fortsat at overvåge og evaluere effektiviteten af den automatiske udveksling af oplysninger i henhold til direktiv 2011/16/EU bør medlemsstaterne forpligtes til årligt at meddele Kommissionen de statistiske oplysninger om denne udveksling.

(16) Den evaluering af direktiv 2011/16/EU, som Kommissionen foretog, viste, at der er behov for en konsekvent overvågning af, hvor effektiv anvendelsen af dette direktiv er, og af de nationale gennemførelsesbestemmelser, der gør det muligt at anvende direktivet. For fortsat at overvåge og evaluere effektiviteten af den automatiske udveksling af oplysninger i henhold til direktiv 2011/16/EU bør medlemsstaterne forpligtes til årligt at meddele Kommissionen de statistiske oplysninger om denne udveksling. De bør ligeledes hvert år fremsende alle relevante oplysninger til Kommissionen vedrørende hindringer for direktivets korrekte gennemførelse.

Ændringsforslag  17

Forslag til direktiv

Betragtning 16 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(16a) Kommissionen bør senest to år efter dette direktivs ikrafttræden forelægge en rapport om gennemførelsen og effektiviteten af de bestemmelser, som dette direktiv indfører i direktiv 2011/16/EU, og fremsætte specifikke forslag, herunder lovgivningsforslag, til forbedring heraf. Rapporten bør offentliggøres.

Ændringsforslag  18

Forslag til direktiv

Betragtning 19

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(19) Multilaterale kontrolforanstaltninger, der gennemføres med støtte fra Fiscalis 2020-programmet, som er oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1286/20135, har vist, at der er fordele ved en koordineret kontrol af en eller flere skatteydere, som er af fælles eller komplementær interesse for to eller flere skatteadministrationer i Unionen. Da der ikke findes noget udtrykkeligt retsgrundlag for fælles revisioner, foretages sådanne fælles aktioner på nuværende tidspunkt på grundlag af de kombinerede bestemmelser i direktiv 2011/16/EU om tilstedeværelse af udenlandske embedsmænd på andre medlemsstaters område og om samtidig kontrol. I mange tilfælde har denne praksis dog vist sig at være utilstrækkelig og at savne retlig klarhed og sikkerhed.

(19) Multilaterale kontrolforanstaltninger, der gennemføres med støtte fra Fiscalis 2020-programmet, som er oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1286/20135, har vist, at der er fordele ved en koordineret kontrol af en eller flere skatteydere, som er af fælles eller komplementær interesse for to eller flere skatteforvaltninger i Unionen. Derfor bør inspektioner på stedet og fælles revisioner være en del af EU's ramme for samarbejde mellem skatteforvaltninger. Da der ikke findes noget udtrykkeligt retsgrundlag for fælles revisioner, foretages sådanne fælles aktioner på nuværende tidspunkt på grundlag af de kombinerede bestemmelser i direktiv 2011/16/EU om tilstedeværelse af udenlandske embedsmænd på andre medlemsstaters område og om samtidig kontrol. I mange tilfælde har denne praksis dog vist sig at være utilstrækkelig og at savne retlig klarhed og sikkerhed. Det er derfor vigtigt at fjerne denne retlige usikkerhed og give disse kontroller et retsgrundlag som led i det administrative samarbejde.

__________________

__________________

5 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1286/2013 af 11. december 2013 om fastlæggelse af et handlingsprogram til forbedring af virkemåden for beskatningssystemer i Den Europæiske Union for perioden 2014-2020 (Fiscalis 2020) og om ophævelse af afgørelse 1482/2007/EF (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 25).

5 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1286/2013 af 11. december 2013 om fastlæggelse af et handlingsprogram til forbedring af virkemåden for beskatningssystemer i Den Europæiske Union for perioden 2014-2020 (Fiscalis 2020) og om ophævelse af afgørelse 1482/2007/EF (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 25).

Ændringsforslag  19

Forslag til direktiv

Betragtning 20

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(20) Medlemsstaterne bør vedtage en klar og effektiv retlig ramme for at give deres skattemyndigheder mulighed for at foretage fælles revisioner af personer med grænseoverskridende aktiviteter. Fælles revisioner er administrative undersøgelser, der gennemføres i fællesskab af de kompetente myndigheder i to eller flere medlemsstater, med henblik på at undersøge en sag, der er knyttet til en eller flere personer af fælles eller komplementær interesse for disse medlemsstater. Fælles revisioner kan spille en vigtig rolle med hensyn til at bidrage til et mere velfungerende indre marked. Fælles revisioner bør være struktureret med henblik på at give skatteyderne retssikkerhed gennem klare procedureregler, herunder for at mindske risikoen for dobbeltbeskatning.

(20) Medlemsstaterne bør vedtage en klar og effektiv retlig ramme for at give deres skattemyndigheder mulighed for at foretage fælles revisioner af personer med grænseoverskridende aktiviteter. Fælles revisioner er administrative undersøgelser, der gennemføres i fællesskab af de kompetente myndigheder i to eller flere medlemsstater, med henblik på at undersøge en sag, der er knyttet til en eller flere personer af fælles eller komplementær interesse for disse medlemsstater. Fælles revisioner kan spille en vigtig rolle med hensyn til at bidrage til et mere velfungerende indre marked. Fælles revisioner bør være struktureret med henblik på at give skatteyderne retssikkerhed gennem klare procedureregler, herunder for at mindske risikoen for dobbeltbeskatning. Ud over den nødvendige lovgivning bør medlemsstaterne gøre det lettere at organisere fælles revisioner på operationelt niveau, navnlig ved at støtte uddannelse, herunder sproglig uddannelse, af personale, der vil kunne komme til at foretage fælles revisioner. Det erindres, at Fiscalis 2020-programmet kan yde økonomisk støtte i denne henseende.

Ændringsforslag  20

Forslag til direktiv

Betragtning 21

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(21) For at sikre, at processen bliver effektiv, bør der reageres på anmodninger om fælles revisioner inden for en given tidsramme. Afslag på anmodninger skal begrundes behørigt. De procedureregler, der gælder for en fælles revision, bør være de samme som dem, der gælder i den medlemsstat, hvor den relevante revision finder sted. Beviser, der er indsamlet under en fælles revision, bør derfor anerkendes gensidigt af den eller de deltagende medlemsstat(er). Det er ligeledes vigtigt, at de kompetente myndigheder bliver enige om sagens kendsgerninger og omstændigheder og bestræber sig på at nå frem til en aftale om fortolkningen af den eller de reviderede personers skattemæssige stilling. For at sikre, at resultatet af en fælles revision kan gennemføres i de deltagende medlemsstater, bør den endelige rapport have samme retlige værdi som de relevante nationale instrumenter, der udstedes som følge af en revision i de deltagende medlemsstater. Om nødvendigt bør medlemsstaterne tilvejebringe de retlige rammer for en tilsvarende tilpasning.

(21) For at sikre, at processen bliver effektiv, bør der reageres på anmodninger om fælles revisioner inden for en given tidsramme. Afslag på anmodninger bør være behørigt begrundet, bør kun kunne gives af de grunde, der er fastsat i dette direktiv, og den anmodende myndighed bør have ret til at svare. De procedureregler, der gælder for en fælles revision, bør være de samme som dem, der gælder i den medlemsstat, hvor den relevante revision finder sted. Beviser, der er indsamlet under en fælles revision, bør derfor anerkendes gensidigt af den eller de deltagende medlemsstat(er). Det er ligeledes vigtigt, at de kompetente myndigheder bliver enige om sagens kendsgerninger og omstændigheder og bestræber sig på at nå frem til en aftale om fortolkningen af den eller de reviderede personers skattemæssige stilling. For at sikre, at resultatet af en fælles revision kan gennemføres i de deltagende medlemsstater, bør den endelige rapport have samme retlige værdi som de relevante nationale instrumenter, der udstedes som følge af en revision i de deltagende medlemsstater. Om nødvendigt bør medlemsstaterne tilvejebringe de retlige rammer for en tilsvarende tilpasning.

Ændringsforslag  21

Forslag til direktiv

Betragtning 24 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(24a) Det er ligeledes vigtigt at understrege, at ikke blot udveksling af oplysninger mellem skattemyndigheder, men også deling af bedste praksis bidrager til en mere effektiv skatteopkrævning. I henhold til Fiscalis 2020-programmet bør medlemsstaterne prioritere deling af bedste praksis mellem skattemyndighederne.

Ændringsforslag  22

Forslag til direktiv

Betragtning 26

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(26) For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af direktiv 2011/16/EU og navnlig den automatiske udveksling af oplysninger mellem skattemyndighederne bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser til at vedtage en standardformular med et begrænset antal komponenter, herunder sprogordninger. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/201125.

(26) For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af direktiv 2011/16/EU og navnlig den automatiske udveksling af oplysninger mellem skattemyndighederne bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser til at vedtage en standardformular med et begrænset antal komponenter, herunder sprogordninger. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/201125. Kommissionen har ret til at udarbejde rapporter og dokumenter og kan i den forbindelse benytte de udvekslede oplysninger i anonymiseret form i respekt for skatteydernes ret til fortrolighed og i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1049/2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter.

_________________

_________________

25 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).

25 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).

Ændringsforslag  23

Forslag til direktiv

Betragtning 26 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(26a) Enhver behandling af personoplysninger inden for rammerne af direktiv 2011/16/EU bør fortsat overholde forordning (EU) 2016/679 og (EU) 2018/1725. Databehandling i medfør af direktiv 2011/16/EU har udelukkende til formål at tjene almenhedens interesse på beskatningsområdet, bl.a. bekæmpelse af skattesvig, skatteundgåelse og skatteunddragelse, sikring af skatteindtægter og fremme af en fair beskatning, hvilket styrker mulighederne for social, politisk og økonomisk inklusion i medlemsstaterne. Derfor bør henvisningerne i direktiv 2011/16/EU til den relevante EU-lovgivning om databeskyttelse ajourføres og suppleres med de regler, der er indeholdt i dette direktiv.

Ændringsforslag  24

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 a

Direktiv 2011/16/EU

Artikel 3 – nr. 9 – litra a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) i forbindelse med artikel 8, stk. 1, og artikel 8a, 8aa, 8ab og 8ac systematisk meddelelse til en anden medlemsstat, uden forudgående anmodning, af oplysninger, som er defineret på forhånd, med forud fastsatte regelmæssige intervaller.

a) i forbindelse med artikel 8, stk. 1, og artikel 8a, 8aa, 8ab og 8ac systematisk meddelelse til en anden medlemsstat, uden forudgående anmodning, af foruddefinerede og nye oplysninger med forud fastsatte regelmæssige intervaller.

Ændringsforslag  25

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 a (nyt)

Direktiv 2011/16/EU

Artikel 3 – nr. 14

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

1a) I artikel 3, nr. 14, foretages følgende ændringer:

14. "grænseoverskridende forhåndstilsagn": enhver aftale, meddelelse eller andet instrument eller tiltag med tilsvarende virkninger, også hvis udstedt, ændret eller fornyet i forbindelse med skatterevision, der opfylder følgende betingelser:

"14. "forhåndstilsagn": enhver aftale, meddelelse eller andet instrument eller tiltag med tilsvarende virkninger, også hvis udstedt, ændret eller fornyet i forbindelse med skatterevision, der, uanset om det har formel eller uformel karakter eller er juridisk bindende eller ej, opfylder følgende betingelser:

a) er udstedt, ændret eller fornyet af eller på vegne af regeringen eller skattemyndigheden i en medlemsstat eller medlemsstatens territoriale eller administrative underafdelinger, herunder lokale myndigheder, uanset om det reelt anvendes

a) er udstedt, ændret eller fornyet af eller på vegne af regeringen eller skattemyndigheden i en medlemsstat eller medlemsstatens territoriale eller administrative underafdelinger, herunder lokale myndigheder, uanset om det reelt anvendes

b) er udstedt, ændret eller fornyet til en bestemt person eller gruppe af personer, som kan påberåbe sig denne

b) er udstedt, ændret eller fornyet til en bestemt person eller gruppe af personer, som kan påberåbe sig denne

c) vedrører fortolkningen eller anvendelsen af en retlig eller administrativ bestemmelse om forvaltning eller håndhævelse af

national lovgivning om skatter i medlemsstaten eller medlemsstatens territoriale eller administrative underafdelinger, herunder

lokale myndigheder

c) vedrører fortolkningen eller anvendelsen af en retlig eller administrativ bestemmelse om forvaltning eller håndhævelse af national lovgivning om skatter i medlemsstaten eller medlemsstatens territoriale eller administrative underafdelinger, herunder lokale myndigheder

d)  vedrører en grænseoverskridende transaktion eller spørgsmålet om, hvorvidt aktiviteter, som udøves af en person i en anden jurisdiktion, skaber et fast driftssted,  og

 

e) er truffet forud for de transaktioner eller aktiviteter i en anden jurisdiktion, som potentielt skaber et fast driftssted, eller forud for indgivelse af en selvangivelse, som dækker den periode, hvor transaktionen eller rækken af transaktioner eller aktiviteter fandt sted. Den grænseoverskridende transaktion kan omfatte, men er ikke begrænset til, foretagelse af investeringer, levering af varer, tjenesteydelser eller finansielle midler eller anvendelse af materielle eller immaterielle aktiver og skal ikke nødvendigvis direkte involvere den person, der modtager det grænseoverskridende forhåndstilsagn

e) er truffet forud for de transaktioner eller aktiviteter i en anden jurisdiktion, som potentielt skaber et fast driftssted, eller forud for indgivelse af en selvangivelse, som dækker den periode, hvor transaktionen eller rækken af transaktioner eller aktiviteter fandt sted. Transaktionen kan omfatte, men er ikke begrænset til, foretagelse af investeringer, levering af varer, tjenesteydelser eller finansielle midler eller anvendelse af materielle eller immaterielle aktiver og skal ikke nødvendigvis direkte involvere den person, der modtager forhåndstilsagnet

 

(Dette ændringsforslag vedrører hele teksten. Hvis det vedtages, skal dertil svarende ændringer foretages alle relevante steder).

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/da/TXT/?uri=CELEX%3A32015L2376)

Ændringsforslag  26

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 b (nyt)

Direktiv 2011/16/EU

Artikel 3 – nr. 16

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1b) I artikel 3 udgår nr. 16.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/da/TXT/?uri=CELEX%3A32015L2376)

Ændringsforslag  27

Forslag til direktiv

Artikel 1 – nr. 1 – stk. 2

Direktiv 2011/16/EU

Artikel 5a – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Med henblik på en anmodning som omhandlet i artikel 5 anses de ønskede oplysninger for at have forventet relevans, når den bistandssøgende myndighed på det tidspunkt, hvor anmodningen fremsættes, finder, at der i henhold til dens nationale lovgivning er en rimelig mulighed for, at de ønskede oplysninger er relevante for en eller flere skatteyderes skatteforhold, hvad enten de er angivet ved navn eller på anden måde, og er berettigede i forhold til undersøgelsen.

1. Med henblik på en anmodning som omhandlet i artikel 5 anses de ønskede oplysninger for at have forventet relevans, når den bistandssøgende myndighed på det tidspunkt, hvor anmodningen fremsættes, finder, at der i henhold til dens nationale lovgivning er en rimelig mulighed for, at de ønskede oplysninger er relevante for en eller flere skatteyderes skatteforhold, hvad enten de er angivet ved navn eller på anden måde, og er berettigede i forhold til ansættelsen, opkrævningen og forvaltningen af skatter.

Ændringsforslag  28

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2

Direktiv 2011/16/EU

Artikel 5a – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Med henblik på at påvise, at de ønskede oplysninger kan forventes at være relevante, forsyner den bistandssøgende kompetente myndighed den bistandssøgte myndighed med supplerende oplysninger, navnlig om det skattemæssige formål, som anmodningen vedrører, og den begrundelse, der ligger til grund for, at de oplysninger, der anmodes om, er i den bistandssøgte myndigheds besiddelse eller befinder sig hos eller kontrolleres af en person under den bistandssøgte myndigheds jurisdiktion.

2. Med henblik på at påvise, at de ønskede oplysninger kan forventes at være relevante, forsyner den bistandssøgende kompetente myndighed den bistandssøgte myndighed med supplerende oplysninger.

Ændringsforslag  29

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 a (nyt)

Direktiv 2011/16/EU

Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

3a) Artikel 7, stk. 1, første afsnit, affattes således:

1. Den bistandssøgte myndighed meddeler de i artikel 5 omhandlede oplysninger hurtigst muligt og senest seks måneder fra datoen for modtagelsen af anmodningen.

"1. Den bistandssøgte myndighed meddeler de i artikel 5 omhandlede oplysninger hurtigst muligt og senest tre måneder fra datoen for modtagelsen af anmodningen."

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0016-20200701)

Ændringsforslag  30

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 b (ny)

Direktiv 2011/16/EU

Artikel 7 – stk. 6 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3b) I artikel 7 tilføjes følgende stykke:

 

"6a. Inden den 1. januar 2023 fremlægger Kommissionen en rapport med en oversigt over og en vurdering af de statistiske oplysninger og data, der er modtaget fra de enkelte medlemsstater om spørgsmål såsom de administrative og andre relevante omkostninger og fordele, herunder øgede skatteindtægter, ved udveksling af oplysninger efter anmodning, samt hertil knyttede praktiske aspekter, herunder antallet af accepterede og afviste anmodninger, som hvert land har henholdsvis modtaget og sendt, behandlingstid og andre aspekter af relevans for en omfattende vurdering."

Ændringsforslag  31

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 – litra a

Direktiv 2011/16/EU

Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Den kompetente myndighed i hver medlemsstat meddeler ved automatisk udveksling den kompetente myndighed i enhver anden medlemsstat alle tilgængelige oplysninger om personer, der er hjemmehørende i den pågældende anden medlemsstat, vedrørende følgende specifikke kategorier af indkomst og kapital, sådan som de skal forstås efter den nationale lovgivning i den medlemsstat, der meddeler oplysningerne:

Den kompetente myndighed i hver medlemsstat meddeler ved automatisk udveksling den kompetente myndighed i enhver anden medlemsstat alle oplysninger, der er eller med rimelighed kan gøres tilgængelige, om personer, der er hjemmehørende i den pågældende anden medlemsstat, vedrørende følgende specifikke kategorier af indkomst og kapital, sådan som de skal forstås efter den nationale lovgivning i den medlemsstat, der meddeler oplysningerne:

Ændringsforslag  32

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 – litra a

Direktiv 2011/16/EU

Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne underretter hvert år Kommissionen om mindst to kategorier af indtægter og kapital, der er nævnt i første afsnit, med hensyn til hvilke de meddeler oplysninger om personer, der er hjemmehørende i en anden medlemsstat.

Medlemsstaterne underretter hvert år Kommissionen om alle kategorier af indtægter og kapital, der er nævnt i første afsnit, med hensyn til hvilke de meddeler oplysninger om personer, der er hjemmehørende i en anden medlemsstat.

Ændringsforslag  33

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 – litra a

Direktiv 2011/16/EU

Artikel 8 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Før den 1. januar 2023 underretter medlemsstaterne Kommissionen om mindst fire af de i stk. 1 anførte kategorier, for hvilke den kompetente myndighed i hver medlemsstat ved automatisk udveksling meddeler den kompetente myndighed i enhver anden medlemsstat oplysninger om personer, der er hjemmehørende i den pågældende anden medlemsstat. Oplysningerne skal vedrøre beskatningsperioder, der begynder den 1. januar 2024 eller derefter.

udgår

Ændringsforslag  34

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 – litra a a (nyt)

Direktiv 2011/16/EU

Artikel 8 – stk. 3 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa) Stk. 3, første afsnit, udgår.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0016-20200701)

Ændringsforslag  35

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 – litra b a (nyt)

Direktiv 2011/16/EU

Artikel 8 – stk. 3a – afsnit 2 – litra a

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

ba) Stk. 3a, andet afsnit, litra a), affattes således:

a) navn, adresse, Skatteregistreringsnummer eller -numre samt fødselsdato og fødested (for så vidt angår en person) for hver Person, hvorom der skal indberettes, og som er Kontohaver, og for så vidt angår en Enhed, der er Kontohaver, og som efter iagttagelse af regler for passende omhu i overensstemmelse med bilagene bliver identificeret som havende en eller flere Kontrollerende personer, der er Personer, hvorom der skal indberettes, navn, adresse og Skatteregistreringsnummer eller -numre for Enheden og navn, adresse og Skatteregistreringsnummer eller -numre samt fødselsdato og fødested for hver Person, hvorom der skal indberettes

a) navn, adresse, Skatteregistreringsnummer eller -numre samt fødselsdato og fødested (for så vidt angår en person) for hver Person, hvorom der skal indberettes, og som er Kontohaver, og for så vidt angår en Enhed, der er den egentlige Kontohaver, og som efter iagttagelse af regler for passende omhu i overensstemmelse med bilagene bliver identificeret som havende en eller flere Kontrollerende personer, der er Personer, hvorom der skal indberettes, navn, adresse og Skatteregistreringsnummer eller -numre for Enheden og navn, adresse og Skatteregistreringsnummer eller -numre samt fødselsdato og fødested for hver Person, hvorom der skal indberettes

Ændringsforslag  36

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 – litra -a (nyt)

Direktiv 2011/16/EU

Artikel 8a – overskrift

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

-a) Overskriften affattes således:

Anvendelsesområde og betingelser for obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger om grænseoverskridende forhåndstilsagn og forhåndsgodkendte prisfastsættelsesordninger

"Anvendelsesområde og betingelser for obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger om forhåndstilsagn og forhåndsgodkendte prisfastsættelsesordninger"

 

(Dette ændringsforslag vedrører hele teksten. Hvis det vedtages, skal dertil svarende ændringer foretages alle relevante steder).

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0016-20200701)

Ændringsforslag  37

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 – litra -a a (nyt)

Direktiv 2011/16/EU

Artikel 8a – stk. 2 – afsnit 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-aa) I stk. 2 udgår fjerde afsnit.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0016-20200701)

Ændringsforslag  38

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – stk. 5 – litra -a b (nyt)

Direktiv 2011/16/EU

Artikel 8a – stk. 3 – afsnit 2 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-ab) I stk. 3 tilføjes følgende afsnit:

 

"Fra den 1. januar 2022 må den kompetente myndighed ikke forhandle eller aftale nye bilaterale eller multilaterale forhåndsgodkendte prisfastsættelsesordninger med tredjelande, der ikke tillader indberetning heraf til kompetente myndigheder i andre medlemsstater."

Ændringsforslag  39

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 – litra -a c (nyt)

Direktiv 2011/16/EU

Artikel 8a – stk. 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-ac) Stk. 4 udgår.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0016-20200701)

Ændringsforslag  40

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 – litra a a (nyt)

Direktiv 2011/16/EU

Artikel 8a – stk. 6 – point a

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

aa) Stk. 6, litra a), affattes således:

a) identifikation af personen, bortset fra en fysisk person, og i givet fald den gruppe af personer, som den tilhører

"(a) identifikation af personen, herunder fysiske personer, og i givet fald den gruppe af personer, som den tilhører"

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0016-20200701)

Ændringsforslag  41

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 – litra b

Direktiv 2011/16/EU

Artikel 8a – stk. 6 – litra b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) et resumé af indholdet af det grænseoverskridende forhåndstilsagn eller den forhåndsgodkendte prisfastsættelsesordning, herunder en beskrivelse af de relevante forretningsaktiviteter eller transaktioner eller række af transaktioner og alle andre oplysninger, der kan være til nytte for den kompetente myndighed i forbindelse med bedømmelsen af den mulige skatterisiko, uden at dette medfører videregivelse en erhvervsmæssig, industriel eller faglig hemmelighed, en fremstillingsmetode eller oplysninger, hvis videregivelse ville stride mod almene interesser.".

b) et resumé af indholdet af det grænseoverskridende forhåndstilsagn eller den forhåndsgodkendte prisfastsættelsesordning, herunder en beskrivelse af de relevante forretningsaktiviteter eller transaktioner eller række af transaktioner, alle relevante direkte og indirekte skattemæssige konsekvenser såsom de effektive skattesatser og alle andre oplysninger, der kan være til nytte for den kompetente myndighed i forbindelse med bedømmelsen af den mulige skatterisiko, dog med udeladelse af oplysninger, der kan medføre videregivelse en erhvervsmæssig, industriel eller faglig hemmelighed, en fremstillingsmetode eller oplysninger, hvis videregivelse ville stride mod almene interesser.

Ændringsforslag  42

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 a (nyt)

Direktiv 2011/16/EU

Artikel 8aa – stk. 2

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

5a) I artikel 8aa, affattes stk. 2 således:

2. Den kompetente myndighed i den medlemsstat, som modtager land for land-rapporten i medfør af stk. 1, skal ved hjælp af automatisk udveksling og inden for den i stk. 4 fastsatte frist meddele land for land-rapporten til enhver anden medlemsstat, i hvilken en eller flere Koncernenheder i den Multinationale Koncern, som den Rapporterende

Enhed er en del af, ifølge oplysningerne i land for land-rapporten enten er skattemæssigt hjemmehørende i eller er skattepligtige for så vidt angår de forretningsaktiviteter, der drives gennem et fast driftssted.

"2. Den kompetente myndighed i den medlemsstat, som modtager land for land-rapporten i medfør af stk. 1, skal ved hjælp af automatisk udveksling og inden for den i stk. 4 fastsatte frist meddele land for land-rapporten til enhver anden medlemsstat, i hvilken en eller flere Koncernenheder i den Multinationale Koncern, som den Rapporterende Enhed er en del af, ifølge oplysningerne i land for land-rapporten enten er skattemæssigt hjemmehørende i eller er skattepligtige for så vidt angår de forretningsaktiviteter, der drives gennem et fast driftssted. Den kompetente myndighed i den medlemsstat, der har modtaget en land for land-rapport i medfør af stk. 1, skal også meddele rapporten til de kompetente tjenestegrene i Kommissionen, som er ansvarlig for det centrale register over land for land-rapporter. Kommissionen offentliggør hvert år anonymiserede og aggregerede statistiske oplysninger fra land for land-rapporterne for alle medlemsstaterne."

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0016-20200701)

Ændringsforslag  43

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 b (nyt)

Direktiv 2011/16/EU

Artikel 8ab – stk. 14 – litra h a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5b) I artikel 8ab, stk. 14, tilføjes følgende litra:

 

"ha) listen over modtagere, som opdateres årligt."

Ændringsforslag  44

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6

Direktiv 2011/16/EU

Artikel 8ac – stk. 2 – afsnit 1 – litra h

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

h) den identifikator for den finansielle konto, hvortil Vederlaget betales eller krediteres, hvis den Indberettende Platformsoperatør har kendskab til den, og den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor Sælgeren er hjemmehørende, ikke har meddelt de kompetente myndigheder i alle andre medlemsstater, at den ikke har til hensigt at anvende den Finansielle Kontoidentifikator til dette formål

h) den identifikator for den finansielle konto, hvortil Vederlaget betales eller krediteres, når det opkræves af den Indberettende Platformsoperatør

Ændringsforslag  45

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6

Direktiv 2011/16/EU

Artikel 8ac – stk. 2 – afsnit 2 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

De i litra a) og b) omhandlede oplysninger stilles til rådighed for andre myndigheder i de modtagende medlemsstater for at afskrække fra og retsforfølge overtrædelser af lokale eller nationale love eller forskrifter, uden at det berører de regler om fortrolighed i skatteforhold og databeskyttelse, der gælder i den medlemsstat, hvor den Sælger, der skal indberettes, er hjemmehørende.

Ændringsforslag  46

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6

Direktiv 2016/11/EU

Artikel 8ac – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Meddelelsen i henhold til stk. 2 sker ved brug af den standardformular, der er omhandlet i artikel 20, stk. 7, senest to måneder efter udgangen af den Indberetningspligtige Periode, som den Indberettende Platformsoperatørs indberetningsforpligtelser vedrører.

3. Meddelelsen i henhold til stk. 2 sker ved brug af den standardformular, der er omhandlet i artikel 20, stk. 7, uden unødig forsinkelse og senest én måned efter udgangen af den Indberetningspligtige Periode, som den Indberettende Platformsoperatørs indberetningsforpligtelser vedrører.

Ændringsforslag  47

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6

Direktiv 2011/16/EU

Artikel 8ac – stk. 4 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne fastsætter regler, i henhold til hvilke en Indberettende Platformsoperatør kan vælge at lade sig registrere hos de kompetente myndigheder i en enkelt medlemsstat i overensstemmelse med reglerne i bilag V, afdeling IV, afsnit F.

Medlemsstaterne fastsætter regler, i henhold til hvilke en Indberettende Platformsoperatør kan vælge at lade sig registrere hos de kompetente myndigheder i en enkelt medlemsstat i overensstemmelse med reglerne i bilag V, afdeling IV, afsnit F, idet der tages hensyn til operatørens globale eller regionale hovedkvarters placering, stedet for den faktiske ledelse og forekomsten af væsentlig økonomisk aktivitet i den pågældende medlemsstat, i fravær af momsregistrering som omhandlet i bilag V, afdeling IV, afsnit F.

Ændringsforslag  48

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7 – litra a

Direktiv 2011/16/EU

Artikel 8b – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne indgiver årligt statistikker til Kommissionen over mængden af automatiske udvekslinger i henhold til artikel 8, stk. 1 og 3a, artikel 8aa og artikel 8ac og med oplysninger om administrative og andre relevante omkostninger og fordele i forbindelse med de stedfundne udvekslinger og om mulige ændringer for såvel skattemyndighederne som for tredjeparter.

1. Medlemsstaterne indgiver årligt alle relevante væsentlige oplysninger til Kommissionen, herunder statistikker over mængden af automatiske udvekslinger og en vurdering af brugbarheden af de oplysninger, der udveksles i henhold til artikel 8, stk. 1 og 3a, artikel 8aa og artikel 8ac sammen med oplysninger om administrative og andre relevante omkostninger og fordele i forbindelse med de stedfundne udvekslinger og om mulige ændringer for såvel skattemyndighederne som for tredjeparter.

Ændringsforslag  49

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7 – litra b

Direktiv 2011/16/EU

Artikel 8b – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) Stk. 2 udgår.

udgår

Ændringsforslag  50

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7 – litra b a (nyt)

Direktiv 2011/16/EU

Artikel 8b – stk. 2

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

ba) Stk. 2 affattes således:

2. Inden den 1. januar 2019 aflægger Kommissionen en rapport med en oversigt over og en vurdering af de modtagne statistikker og oplysninger i henhold til stk. 1 i denne artikel med hensyn til spørgsmål vedrørende f.eks. de administrative og andre relevante omkostninger og fordele ved automatisk udveksling af oplysninger samt praktiske forhold i tilknytning hertil. Kommissionen forelægger, hvis det er hensigtsmæssigt, et forslag for Rådet om de kategorier og de betingelser, der er fastsat i artikel 8, stk. 1, herunder betingelsen om, at oplysninger om personer, der er hjemmehørende i andre medlemsstater, skal være tilgængelige, eller de elementer, der er omhandlet i artikel 8, stk. 3a, eller begge.

"2. Inden den 1. januar 2022 aflægger Kommissionen en rapport med en oversigt over og en vurdering af de modtagne statistikker og oplysninger i henhold til stk. 1 i denne artikel med hensyn til spørgsmål vedrørende f.eks. den effektive anvendelse af de data, medlemsstaterne har modtaget til skattemæssige eller andre formål, de administrative og andre relevante omkostninger og fordele ved automatisk udveksling af oplysninger samt praktiske forhold i tilknytning hertil. Kommissionen forelægger et forslag for Rådet om de kategorier og de betingelser, der er fastsat i artikel 8, stk. 1, herunder betingelsen om, at oplysninger om personer, der er hjemmehørende i andre medlemsstater, skal være eller gøres tilgængelige, eller de elementer, der er omhandlet i artikel 8, stk. 3a, herunder det reelle ejerskab.

Ved gennemgangen af et forslag, der er forelagt af Kommissionen, overvejer Rådet en yderligere styrkelse af effektiviteten og funktionaliteten af den automatiske udveksling af oplysninger og en højnelse af standarden herfor med henblik på at fastsætte, at:

Ved gennemgangen af et forslag, der er forelagt af Kommissionen, overvejer Rådet en yderligere styrkelse af effektiviteten og funktionaliteten af den automatiske udveksling af oplysninger og en højnelse af standarden herfor med henblik på at fastsætte, at:

a)  den kompetente myndighed i hver medlemsstat ved automatisk udveksling meddeler den kompetente myndighed i en anden medlemsstat oplysninger, for så vidt angår beskatningsperioder fra og med den 1. januar 2019, om personer, der er hjemmehørende i den pågældende anden medlemsstat, vedrørende alle de kategorier af indkomst og kapital, som er anført i artikel 8, stk. 1, sådan som de skal forstås efter den nationale lovgivning i den medlemsstat, der meddeler oplysningerne,  og

a) listerne over kategorier af indkomst og kapital i artikel 8, stk. 1, skal gøres tilgængelige af medlemsstaterne, selv om de ikke er tilgængelige i dag, og udveksles

b) listerne over kategorier og elementer i artikel 8, stk. 1 og 3a, udvides til også at omfatte andre kategorier og elementer, herunder royalties.

b) kategorierne af indkomst i artikel 8, stk. 1, skal udvides til også at omfatte ikkefinansielle aktiver såsom fast ejendom, kunst eller smykker, og nye metoder til at opbevare værdier såsom free ports og bankbokse

 

ba) listerne over elementer i artikel 8, stk. 3a, skal udvides til at omfatte oplysninger om det egentlige ejerskab og til at bekæmpe omgåelse ved hjælp af et eller flere andre skattemæssige hjemsteder

 

bb) medlemsstaterne generelt skal have tilladelse til at anvende de modtagne oplysninger til andre formål end de i artikel 16, stk. 1, omhandlede

 

bc) den faktiske anvendelse af de modtagne oplysninger skal evalueres korrekt."

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0016-20200701)

Ændringsforslag  51

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8 – litra a

Direktiv 2011/16/EU

Artikel 11 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Med henblik på at udveksle de oplysninger, der er omhandlet i artikel 1, stk. 1, kan den kompetente myndighed i en medlemsstat anmode den kompetente myndighed i en anden medlemsstat om, at embedsmænd, der er bemyndiget af førstnævnte medlemsstat, i overensstemmelse med de af denne fastsatte procedureregler gives tilladelse til at:

1. Med henblik på at udveksle de oplysninger, der er omhandlet i artikel 1, stk. 1, kan den kompetente myndighed i en medlemsstat anmode den kompetente myndighed i en anden medlemsstat om, at embedsmænd, der er bemyndiget af førstnævnte medlemsstat, i overensstemmelse med de af denne fastsatte procedureregler gives tilladelse til at:

a)  være til stede i de kontorer, hvor de administrative myndigheder i den bistandssøgte myndigheds medlemsstat udfører deres opgaver

a)  være til stede i de kontorer, hvor de administrative myndigheder i den bistandssøgte myndigheds medlemsstat udfører deres opgaver

b)  være til stede under administrative undersøgelser, der foretages på den bistandssøgte medlemsstats område

b)  være til stede under administrative undersøgelser, der foretages på den bistandssøgte medlemsstats område

c)  deltage i administrative undersøgelser, der foretages af den bistandssøgte medlemsstat ved brug af elektroniske kommunikationsmidler, når dette er hensigtsmæssigt.

c)  deltage i administrative undersøgelser, der foretages af den bistandssøgte medlemsstat ved brug af elektroniske kommunikationsmidler, når dette er hensigtsmæssigt.

En kompetent myndighed besvarer en anmodning i overensstemmelse med første afsnit inden for 30 dage for at bekræfte sin tilslutning eller meddeler den bistandssøgende myndighed sit begrundede afslag.

En kompetent myndighed besvarer en anmodning i overensstemmelse med første afsnit inden for 30 dage for at bekræfte sin tilslutning eller meddeler den bistandssøgende myndighed sit begrundede afslag.

 

I tilfælde, hvor der gives et begrundet afslag, kan den bistandssøgende myndighed kontakte den kompetente myndighed igen med yderligere elementer for at få tilladelse til, at dens embedsmand kan udføre de i stk. 1, litra a), b) eller c) omhandlede opgaver. Den kompetente myndighed besvarer den anden anmodning inden for 30 dage efter modtagelsen.

Når de ønskede oplysninger er indeholdt i dokumenter, som den bistandssøgte myndigheds embedsmænd har adgang til, får embedsmændene fra den bistandssøgende myndighed kopier heraf.

Hvis de ønskede oplysninger er indeholdt i dokumentation, som den bistandssøgte myndigheds embedsmænd har adgang til, udleveres der kopi heraf til embedsmændene fra den bistandssøgende myndighed.

Ændringsforslag  52

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10

Directive 2011/16/EU

Artikel 12a – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Hvis en kompetent myndighed i en medlemsstat anmoder en kompetent myndighed i en anden medlemsstat (eller andre medlemsstater) om at foretage fælles revision af en eller flere personer af fælles eller komplementær interesse for alle deres respektive medlemsstater, besvarer de bistandssøgte myndigheder anmodningen senest 30 dage efter modtagelsen af anmodningen.

2. Hvis de kompetente myndigheder i en eller flere medlemsstater anmoder en kompetent myndighed i en anden medlemsstat (eller kompetente myndigheder i andre medlemsstater) om at foretage fælles revision af en eller flere personer af fælles eller komplementær interesse for alle deres respektive medlemsstater, besvarer de bistandssøgte myndigheder anmodningen senest 30 dage efter modtagelsen af anmodningen.

Ændringsforslag  53

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10

Direktiv 2011/16/EU

Artikel 12a – stk. 3 – indledning

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. En anmodning om fælles revision fremsat af en kompetent myndighed i en medlemsstat kan afvises med behørig begrundelse og navnlig af følgende årsager:

3. En anmodning om fælles revision fremsat af en kompetent myndighed i en medlemsstat kan afvises af følgende grunde:

Ændringsforslag  54

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10

Direktiv 2011/16/EU

Artikel 12a – stk. 4 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hvis en bistandssøgt myndighed afviser anmodningen, underretter den eller de bistandssøgende personer om grundene hertil.

Hvis en bistandssøgt myndighed afviser anmodningen, underretter den eller de bistandssøgende personer om, hvilken af de to i stk. 3 omhandlede grunde, der førte til afslaget.

Ændringsforslag  55

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12 – litra a

Direktiv 2011/16/EU

Artikel 16 – stk. 1 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Oplysninger, der på den ene eller anden måde videregives mellem medlemsstater i medfør af dette direktiv, er omfattet af tavshedspligt og nyder samme beskyttelse som den, der gælder for tilsvarende oplysninger i henhold til den nationale lovgivning i den medlemsstat, der modtager dem.  Sådanne oplysninger kan anvendes til vurdering, administration og håndhævelse af medlemsstaternes nationale love vedrørende de i artikel 2 omhandlede skatter samt moms og andre indirekte skatter.

Oplysninger, der på den ene eller anden måde videregives mellem medlemsstater i medfør af dette direktiv, er omfattet af tavshedspligt i henhold til den nationale lovgivning i den bistandssøgte og den bistandssøgende medlemsstat og nyder samme beskyttelse som den, der gælder for tilsvarende oplysninger i henhold til den nationale lovgivning i den medlemsstat, der modtager dem. Sådanne oplysninger kan anvendes til vurdering, administration og håndhævelse af medlemsstaternes nationale love vedrørende de i artikel 2 omhandlede skatter samt moms, de i artikel 8ac, stk. 2, andet afsnit, omhandlede oplysninger og andre indirekte skatter.

Ændringsforslag  56

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12 – litra b

Direktiv 2011/16/EU

Artikel 16 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Med tilladelse fra den kompetente myndighed i den medlemsstat, der videregiver oplysninger i henhold til dette direktiv, og kun i det omfang, dette er tilladt i henhold til lovgivningen i den medlemsstat, hvor den myndighed, der modtager oplysninger, er hjemmehørende, kan oplysninger og dokumenter, der modtages i henhold til dette direktiv, anvendes til andre formål end dem, der er nævnt i stk. 1.

2. Oplysninger og dokumenter, der modtages af en medlemsstats kompetente myndighed i henhold til dette direktiv kan kun anvendes til andre formål end dem, der er nævnt i stk. 1, hvis dette er tilladt i henhold til lovgivningen i den medlemsstat, hvor den myndighed, der modtager oplysninger, er hjemmehørende.

Den kompetente myndighed i hver medlemsstat fremsender til de kompetente myndigheder i alle de øvrige medlemsstater en liste over de formål, hvortil der i overensstemmelse med national ret kan anvendes andre oplysninger end dem, der er nævnt i stk. 1.  Den kompetente myndighed, der modtager oplysninger, kan anvende de modtagne oplysninger og dokumenter uden den i første afsnit omhandlede tilladelse til ethvert af de formål, der er angivet af den videregivende medlemsstat.

 

Ændringsforslag  57

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12 – litra b a (nyt)

Direktiv 2011/16/EU

Artikel 16 – stk. 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba) Stk. 4 udgår.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0016-20200701)

Ændringsforslag  58

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 13 a (nyt)

Direktiv 2011/16/EU

Artikel 17 – stk. 4 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

13a) I artikel 17 indsættes følgende stykke:

 

"4a. Muligheden for at afslå meddelelse af oplysninger, jf. stk. 4, finder ikke anvendelse, hvis den bistandssøgende myndighed kan demonstrere, at oplysningerne ikke vil blive offentliggjort og kun vil blive brugt til vurdering, forvaltning og kontrol af de relevante skatteforhold for den person eller gruppe af personer, der er genstand for anmodningen om oplysninger."

Ændringsforslag  59

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 15

Directive 2011/16/EU

Artikel 21 – stk. 7 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen udvikler og yder teknisk og logistisk støtte til en sikker central grænseflade for administrativt samarbejde på beskatningsområdet, hvor medlemsstaterne kommunikerer ved hjælp af standardformularer i overensstemmelse med artikel 20, stk. 1 og 3. De kompetente myndigheder i alle medlemsstater har adgang til denne grænseflade. Med henblik på indsamling af statistikker har Kommissionen adgang til oplysninger om de udvekslinger, der er registreret i grænsefladen, og som kan hentes automatisk. Kommissionens adgang berører ikke medlemsstaternes forpligtelse til at udarbejde statistikker over udveksling af oplysninger i overensstemmelse med artikel 23, stk. 4.

Kommissionen udvikler og yder al nødvendig teknisk og logistisk støtte til en sikker central grænseflade for administrativt samarbejde på beskatningsområdet, hvor medlemsstaterne kommunikerer ved hjælp af standardformularer i overensstemmelse med artikel 20, stk. 1 og 3. De kompetente myndigheder i alle medlemsstater har adgang til denne grænseflade. Kommissionen påser, at den centrale grænseflade er sikret på det højest mulige cybersikkerhedsniveau og med teknisk certificerede procedurer for at garantere for databeskyttelsen. Med henblik på indsamling af statistikker har Kommissionen adgang til oplysninger om de udvekslinger, der er registreret i grænsefladen, og som kan hentes automatisk. Kommissionens adgang berører ikke medlemsstaternes forpligtelse til at udarbejde statistikker over udveksling af oplysninger i overensstemmelse med artikel 23, stk. 4.

Ændringsforslag  60

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 17

Direktiv 2011/16/EU

Artikel 23 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne undersøger og evaluerer inden for deres jurisdiktion effektiviteten af det administrative samarbejde i overensstemmelse med dette direktiv for så vidt angår bekæmpelse af skatteunddragelse og skatteundgåelse og meddeler hvert år Kommissionen resultaterne af deres evaluering.

2. Medlemsstaterne undersøger og evaluerer inden for deres jurisdiktion effektiviteten af det administrative samarbejde i overensstemmelse med dette direktiv for så vidt angår bekæmpelse af skatteunddragelse og skatteundgåelse og evaluerer de efterlevelsesomkostninger, der kan være forbundet med en eventuel situation med overrapportering. Medlemsstaterne meddeler hvert år Kommissionen og Europa-Parlamentet resultaterne af deres evaluering. Et resumé af resultaterne offentliggøres under hensyntagen til skatteydernes rettigheder og fortrolighedskrav. Oplysningerne må ikke opdeles i en sådan grad, at de kan knyttes til individuelle skatteydere.

Ændringsforslag  61

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 17 a (nyt)

Direktiv 2011/16/EU

Artikel 23 – stk. 3

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

17a) Artikel 23, stk. 3, affattes således:

3. Medlemsstaterne sender Kommissionen en årlig vurdering af effektiviteten af den automatiske udveksling af oplysninger som omhandlet i artikel 8, 8a, 8aa og 8ab og af de opnåede konkrete resultater.  Kommissionen vedtager ved hjælp af gennemførelsesretsakter formatet og betingelserne for meddelelse af den årlige vurdering.  Gennemførelsesretsakterne vedtages efter proceduren i artikel 26, stk. 2.

3. Medlemsstaterne sender Kommissionen en årlig vurdering af effektiviteten af udvekslingen af oplysninger efter anmodning som omhandlet i artikel 5, 6 og 7 og af den automatiske udveksling af oplysninger som omhandlet i artikel 8, 8a, 8aa og 8ab og af de opnåede konkrete resultater, herunder yderligere skatteindtægter som følge af det administrative samarbejde. De meddelte oplysninger opdeles af Kommissionen, som minimum på de enkelte lande. Kommissionen vedtager ved hjælp af gennemførelsesretsakter formatet og betingelserne for meddelelse af den årlige vurdering. Gennemførelsesretsakterne vedtages efter proceduren i artikel 26, stk. 2."

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0016-20200701)

Ændringsforslag  62

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 17 b (nyt)

Direktiv 2011/16/EU

Artikel 23a – stk. 1

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

17b) Artikel 23a, stk. 1, affattes således:

1. Oplysninger, der meddeles til Kommissionen i medfør af dette direktiv, behandles fortroligt af Kommissionen i overensstemmelse med de bestemmelser, der gælder for EU-myndigheder, og må ikke anvendes til andre formål end dem, der er nødvendige for at fastslå, om, og i hvilken udstrækning, medlemsstaterne efterkommer dette direktiv.

1. Oplysninger, der meddeles til Kommissionen i medfør af dette direktiv, behandles fortroligt i det omfang, fortroligholdelse heraf ikke er strider mod den almene interesse, oplysningerne kan knyttes til en enkelt skatteyder, og offentliggørelse heraf vil krænke skatteyderens rettigheder.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0016-20200701)

Ændringsforslag  63

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 18

Direktiv 2011/16/EU

Artikel 23a – stk. 2 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Oplysninger, der meddeles til Kommissionen af en medlemsstat i medfør af artikel 23, og enhver rapport eller ethvert dokument, som Kommissionen udarbejder under anvendelse af sådanne oplysninger, kan videresendes til andre medlemsstater. Sådanne oplysninger er omfattet af tavshedspligt og nyder samme beskyttelse som den, der gælder for tilsvarende oplysninger i henhold til lovgivningen i den medlemsstat, der modtager dem.

Oplysninger, der meddeles til Kommissionen af en medlemsstat i medfør af artikel 23, og enhver rapport eller ethvert dokument, som Kommissionen udarbejder under anvendelse af sådanne oplysninger, der kan knyttes til enkelte skatteydere, kan videresendes til andre medlemsstater. Sådanne oplysninger er omfattet af tavshedspligt og nyder samme beskyttelse som den, der gælder for tilsvarende oplysninger i henhold til lovgivningen i den medlemsstat, der modtager dem.

Ændringsforslag  64

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 18

Direktiv 2011/16/EU

Artikel 23a – stk. 2 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Rapporter og dokumenter udarbejdet af Kommissionen som omhandlet i første afsnit må kun anvendes af medlemsstaterne til analyseformål og må ikke offentliggøres eller gøres tilgængelige for andre personer eller organer uden Kommissionens udtrykkelige samtykke.

Rapporter og dokumenter udarbejdet af Kommissionen som omhandlet i første afsnit må kun anvendes af medlemsstaterne til analyseformål og må kun være tilgængelige for alle interesserede parter og efterfølgende være offentligt tilgængelige i det omfang, de oplysninger, de indeholder, ikke kan knyttes til enkelt skatteyder, og deres offentliggørelse er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1049/2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter.

Ændringsforslag  65

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 18

Direktiv 2011/16/EU

Artikel 23a – stk. 2 – afsnit 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Uanset første og andet afsnit kan Kommissionen årligt offentliggøre anonymiserede resuméer af de statistiske data, som medlemsstaterne meddeler den i overensstemmelse med artikel 23, stk. 4.

Kommissionen offentliggør årligt anonymiserede resuméer af de statistiske data, som medlemsstaterne meddeler den i overensstemmelse med artikel 23, stk. 4.

Ændringsforslag  66

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 19 – litra b

Direktiv 2011/16/EU

Artikel 25 – stk. 5 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente myndigheder i tilfælde af brud på persondatasikkerheden, jf. artikel 4, nr. 12, i forordning (EU) 2016/679, kan anmode Kommissionen om som databehandler at suspendere udvekslingen af oplysninger i henhold til dette direktiv med den medlemsstat, hvor overtrædelsen har fundet sted.

Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente myndigheder i tilfælde af brud på persondatasikkerheden, jf. artikel 4, nr. 12, i forordning (EU) 2016/679, eller i tilfælde af en tilsidesættelse af retsstatsprincipperne, jf. artikel 4 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2020/2092*, kan anmode Kommissionen om som databehandler at suspendere udvekslingen af oplysninger i henhold til dette direktiv med den medlemsstat, hvor overtrædelsen har fundet sted.

 

_________________

 

*Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2020/2092 af 16. december 2020 om en generel ordning med konditionalitet til beskyttelse af Unionens budget (EUT L 433I, 22.12.2020, s. 1).

Begrundelse

Muligheden for at suspendere udvekslingen af oplysninger i henhold til dette direktiv bør også gælde i tilfælde af en tilsidesættelse af retsstatsprincipperne, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en generel ordning med konditionalitet til beskyttelse af Unionens budget.

Ændringsforslag  67

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 19 – litra b

Direktiv 2011/16/EU

Artikel 25 – stk. 5 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Suspensionen skal vare, indtil de kompetente myndigheder anmoder Kommissionen om på ny at muliggøre udveksling af oplysninger i henhold til dette direktiv med den medlemsstat, hvor overtrædelsen fandt sted.

Suspensionen skal vare, indtil de kompetente myndigheder anmoder Kommissionen om på ny at muliggøre udveksling af oplysninger i henhold til dette direktiv med den medlemsstat, hvor overtrædelsen fandt sted. Kommissionen muliggør først udveksling af oplysninger, når der er teknisk dokumentation for, at datastrømmen er sikker.

Ændringsforslag  68

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20

Direktiv 2011/16/EU

Artikel 25a – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne fastsætter regler om sanktioner for overtrædelse af de nationale bestemmelser, der er vedtaget i medfør af dette direktiv, og som vedrører artikel 8aa, 8ab og 8ac, og træffer alle nødvendige foranstaltninger til at sikre gennemførelsen heraf. Sanktionerne skal være effektive, stå i et rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning.

Medlemsstaterne fastsætter regler om sanktioner for overtrædelse af de nationale bestemmelser, der er vedtaget i medfør af dette direktiv, og som vedrører artikel 8aa, 8ab og 8ac, og træffer alle nødvendige foranstaltninger til at sikre gennemførelsen heraf i overensstemmelse med bilag V. Sanktionerne skal være effektive, stå i et rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning.

Ændringsforslag  69

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20 a (nyt)

Direktiv 2011/16/EU

Artikel 25b (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

20a) Følgende artikel tilføjes:

 

"Artikel 25b

 

Gennemgang

 

Senest den ... [to år efter datoen for dette ændringsdirektivs ikrafttræden] forelægger Kommissionen en rapport om gennemførelsen og effektiviteten af de bestemmelser, som indføres ved Rådets direktiv (EU) .../...*+, og fremsætter specifikke forslag, herunder forslag til retsakter, til forbedring af dette direktiv. Rapporten offentliggøres.

 

Når Rådet behandler et forslag fra Kommissionen, vurderer det spørgsmålet om en yderligere styrkelse af de Indberettende Platformsoperatørers indberetningsforpligtelse.

 

 

________

 

* Rådets direktiv (EU) .../... af ... om ændring af direktiv 2011/16/EU om administrativt samarbejde på beskatningsområdet (EUT ...)"

 

+ EUT: Indsæt venligst nummeret på dette ændringsdirektiv i teksten og udfyld fodnoten med nummer, dato og EUT-reference.

Ændringsforslag  70

Forslag til direktiv

Bilag I

Direktiv 2011/16/EU

BILAG V – afsnit 2 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Dette bilag indeholder også en række mulige sanktioner, jf. artikel 25a, som medlemsstaterne kan anvende.

Ændringsforslag  71

Forslag til direktiv

Bilag I

Direktiv 2011/16/EU

BILAG V - afsnit 11 – punkt 3 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a. "udelukket rapporteringsplatformoperatør": en rapporteringsplatformoperatør, hvis indtægter i Unionen i det foregående kalenderår ikke oversteg 100 000 EUR.

Ændringsforslag  72

Forslag til direktiv

Bilag I

Direktiv 2011/16/EU

BILAG V - afsnit 11 – punkt A - afsnit 4 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a. "Udelukket Relevant Aktivitet": enhver vederlagsfri og ikkemonetær udveksling af varer og tjenesteydelser.

Ændringsforslag  73

Forslag til direktiv

Bilag I

Direktiv 2011/16/EU

BILAG V – afsnit III – punkt B – afsnit 2 – litra b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) den Finansielle Kontoidentifikator, for så vidt den er tilgængelig for den Indberettende Platformsoperatør og den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor den Sælger, der skal indberettes, er hjemmehørende, ikke har meddelt de kompetente myndigheder i alle andre medlemsstater, at den ikke har til hensigt at anvende den Finansielle Kontoidentifikator til dette formål

b) den Finansielle Kontoidentifikator som indsamlet af den Indberettende Platformsoperatør, og for så vidt den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor den Sælger, der skal indberettes, er hjemmehørende, ikke har meddelt de kompetente myndigheder i alle andre medlemsstater, at den ikke har til hensigt at anvende den Finansielle Kontoidentifikator til dette formål

Ændringsforslag  74

Forslag til direktiv

Bilag I

Direktiv 2011/16/EU

BILAG V – afsnit III – punkt B – afsnit 3 – litra b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) den Finansielle Kontoidentifikator, for så vidt den er tilgængelig for den Indberettende Platformsoperatør og den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor den Sælger, der skal indberettes, er hjemmehørende, ikke har meddelt de kompetente myndigheder i alle andre medlemsstater, at den ikke har til hensigt at anvende den Finansielle Kontoidentifikator til dette formål

b) den Finansielle Kontoidentifikator som indsamlet af den Indberettende Platformsoperatør, for så vidt den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor den Sælger, der skal indberettes, er hjemmehørende, ikke har meddelt de kompetente myndigheder i alle andre medlemsstater, at den ikke har til hensigt at anvende den Finansielle Kontoidentifikator til dette formål

Ændringsforslag  75

Forslag til direktiv

Bilag I

Direktiv 2011/16/EU

BILAG V – Afsnit IV – punkt C – afsnit 1 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Senest [to år efter dette ændringsdirektivs ikrafttrædelsesdato] vurderer Kommissionen effektiviteten af de administrative procedurer og kvaliteten af gennemførelsen af due diligence-procedurerne samt indberetningskravene. Vurderingen kan ledsages af forslag til retsakter, hvis der er behov for forbedringer.

Ændringsforslag  76

Forslag til direktiv

Bilag I

Direktiv 2011/16/EU

BILAG V – Afsnit IV – punkt F a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Fa. Sanktioner for overtrædelse

 

Medlemsstaterne fastsætter regler om sanktioner for Indberettende Platformsoperatørers overtrædelse af indberetningsforpligtelserne. Sanktionerne skal være effektive, stå i et rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning. Medlemsstaterne opfordres til at indføre et fælles sæt af sanktioner for at sikre ensartede sanktioner i Unionen og undgå registreringsshopping på grundlag af de anvendte sanktioners strenghed.

 

Medlemsstaterne opfordres især til som sanktionsmuligheder at overveje restriktioner for regulerede betalingsmidler, opkrævning af yderligere følgegebyrer pr. transaktion, udelukkelse fra offentlige kontrakter og i ekstreme og gentagne tilfælde tilbagekaldelse af platformoperatørens erhvervslicens.

 


BEGRUNDELSE

Den 15. juli 2020 offentliggjorde Kommissionen en skattepakke, der indeholder tre separate initiativer, der supplerer hinanden, herunder en handlingsplan for retfærdig og enkel beskatning, der støtter inddrivelsen, og et forslag til retsakt om ændring af direktivet om administrativt samarbejde (DAC7).

Forslaget vedrørende DAC7 sigter mod at udvide EU's regler for skattemæssig transparens til digitale platforme. Hvis forslaget vedtages, vil medlemsstaterne automatisk udveksle oplysninger om indkomst genereret af sælgere på digitale platforme. Dette vil ikke kun give de nationale myndigheder mulighed for at udpege situationer, hvor der skal betales skat, men vil også mindske de administrative byrder på platformene, der skal håndtere forskellige nationale indberetningskrav. Desuden fører underrapportering af indkomster, der indtjenes via digitale platforme, til urimelig konkurrence mellem den traditionelle økonomi og den digitale platformsøkonomi. Med forslaget ønsker man desuden at foretage en række justeringer af direktivet, herunder bl.a. bestemmelser vedrørende fælles revisioner mellem skattemyndigheder, en udtrykkelig henvisning til muligheden for gruppeanmodninger fra en medlemsstat til en anden eller præcisering af begrebet forventet relevans.

Udfordringerne som følge af digitaliseringen af økonomien skal tages op for at sikre, at indkomst og indtægter, der indtjenes via digitale platforme, indberettes korrekt til skattemyndighederne. Kun med et pålideligt system af indberetningsforpligtelser og sporbarhed af afgiftspligtige begivenheder for skattemyndighederne kan vi sikre, at sælgernes indkomst beskattes korrekt i de respektive medlemsstater og bidrager til at øge medlemsstaternes skatteindtægter. Desuden har covid-19-krisen mindet os om vigtigheden af at beskytte de offentlige finanser og behovet for at skaffe indtægter til at afhjælpe de økonomiske og sociale følger af pandemien samt til at finansiere de nødvendige fremtidige investeringer i Europa.

I lyset af ovenstående er forslaget til DAC7 et vigtigt skridt i den fortsatte kamp mod skattesvig, skatteundgåelse og skatteunddragelse og styrker samarbejdet og informationsudvekslingen mellem skattemyndighederne i EU. Derfor skal Kommissionens forslag hilses velkommen, eftersom det bringer os et skridt nærmere en fuldstændig udveksling af oplysninger om alle indkomster og aktiver, der tjenes og ejes af skatteydere i EU. DAC7 udgør dermed endnu et skridt i retning af en økonomisk globalisering, der er forenelig med en retfærdig og lige beskatning af indkomst og formue. Medlemsstaterne vil først få mulighed for at beskatte alle indtægter og alle formuer, som deres borgere tjener eller ejer på tværs af grænserne, på en lige og retfærdig måde, hvis oplysninger om indtjening og formuer automatisk flyder på tværs af grænserne. DAC og det globale CRS-system har bragt os tættere på dette mål. Men navnlig fast ejendom, trusts, ejerandele af virksomheder under ejerskabsgrænsen på 25 %, visse former for kapitalgevinster og kryptoaktiver skal medtages fuldt ud i den automatiske informationsudveksling i den nærmeste fremtid. Derfor skal man have reelt kendskab til den egentlige ejer og ikke blot den juridiske ejer. Medlemsstaterne skal også arbejde med tilgængelighed til data og ikke kun basere sig på eksisterende data.

Men i mellemtiden kan dette forslag ændres i positiv retning ved hjælp af følgende anbefalinger:

 Ikke kun tilgængelig information skal deles automatisk i henhold til artikel 8, men også information, som medlemsstaten med rimelighed kan gøre tilgængelig.

 Medlemsstaterne bør generelt have ret til at anvende de modtagne oplysninger til andre formål end skatteformål. Dermed er den krævede tilladelse fra den kompetente myndighed i den bistandssøgte stat blevet slettet, og medlemsstaten for den kompetente bistandssøgende myndighed kan anvende oplysningerne, hvis dette er tilladt i henhold til lovgivningen i medlemsstaten for den kompetente myndighed, der modtager oplysningerne.

 Forbedret udveksling af oplysninger om grænseoverskridende afgørelser og forhåndsgodkendte prisfastsættelsesaftaler ved at udvide anvendelsesområdet til uformelle afgørelser og indenlandske forhåndsafgørelser.

 Evalueringer og analyser, som medlemsstaterne sender til Kommissionen, skal offentliggøres, når disse evalueringer ikke indeholder oplysninger, der kan knyttes til en bestemt skatteyder.

 Der medtages en forpligtelse til, at Kommissionen hvert år skal offentliggøre anonymiserede sammenfatninger af de statistiske data, som medlemsstaterne har modtaget.

 Der medtages en definition af udelukkede Relevante Aktiviteter og Indberettende Platformsoperatører for at mindske den bureaukratiske byrde på mindre platforme og gøre det muligt at holde ikkemonetære og vederlagsfri aktiviteter uden for anvendelsesområdet.

 Angivelse af visse typer af sanktioner, som medlemsstaterne kan anvende, hvis platformene ikke opfylder deres forpligtelser, og opfordring til harmonisering af sanktionerne på tværs af medlemsstaterne for at støtte en lige og effektiv gennemførelse på alle platforme.

 Indsættelse af en revisionsklausul, hvor Kommissionen vurderer effektiviteten af gennemførelsen af denne indberetningsforpligtelse, og overvejelse af muligheden for en europæisk tilsynsførende, der får ansvaret for håndhævelsen af direktivet, hvis dette anses for nødvendigt.

Det skal bemærkes, at Rådet er nået til enighed om en aftale på teknisk plan, som ministrene støtter. Denne aftale svækker desværre forslaget til DAC7 på en række nøgleområder. Disse nøgleområder, som nævnes herunder, bør forblive uændrede, således som Kommissionen foreslår:

 Vedrørende fælles revisioner svækker aftalen i Rådet i høj grad Kommissionens forslag på en række fronter, herunder sletningen af behørig begrundelse for en fælles revision udført af kompetente myndigheder, forlængelse af adskillige svarfrister, sletning af muligheden for, at personer kan anmode om en fælles revision, og svækkelse af kravene om en endelig rapport.

 Med hensyn til "Sælgere, der skal indberettes" foreslår Rådet, at der tilføjes et vilkårligt loft og en vilkårlig tærskel for aktiviteter i form af udlejning af fast ejendom.

 Rådet har foreslået, at ikrafttrædelsen af direktivets bestemmelser udsættes med et år mere. Kommissionen havde foreslået, at direktivet skulle finde anvendelse fra januar 2022. Rådet foreslår nu 2023 og foreslår oven i købet en undtagelse for reglerne om fælles revisioner. Disse skal først finde anvendelse fra januar 2024.

Endelig må man beklage, at Rådet tilsyneladende ikke tager hensyn til Europa-Parlamentets synspunkter. Disse handlinger må fortolkes således, at de strider imod principperne om loyalt samarbejde og Europa-Parlamentets rolle i høringsprocessen, jf. artikel 115 i TEUF. I denne forbindelse er det værd at gentage behovet for at gå over til afstemninger med kvalificeret flertal i skattespørgsmål. Europa-Parlamentets rolle med at gennemgå udformningen og gennemførelsen af direktiverne om administrativt samarbejde på beskatningsområdet skal tages alvorligt.


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2011/16/EU om administrativt samarbejde på beskatningsområdet

Referencer

COM(2020)0314 – C9-0213/2020 – 2020/0148(CNS)

Dato for høring af EP

28.7.2020

 

 

 

Korresponderende udvalg

 Dato for meddelelse på plenarmødet

ECON

14.9.2020

 

 

 

Rådgivende udvalg

 Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG

14.9.2020

LIBE

14.9.2020

 

 

Ingen udtalelse

 Dato for afgørelse

BUDG

3.9.2020

LIBE

7.9.2020

 

 

Ordførere

 Dato for valg

Sven Giegold

7.9.2020

 

 

 

Dato for vedtagelse

4.2.2021

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

49

4

6

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Gunnar Beck, Marek Belka, Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Gilles Boyer, Francesca Donato, Derk Jan Eppink, Engin Eroglu, Markus Ferber, Jonás Fernández, Raffaele Fitto, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Luis Garicano, Sven Giegold, Valentino Grant, Claude Gruffat, José Gusmão, Enikő Győri, Eero Heinäluoma, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, Billy Kelleher, Georgios Kyrtsos, Aurore Lalucq, Philippe Lamberts, Aušra Maldeikienė, Pedro Marques, Costas Mavrides, Jörg Meuthen, Csaba Molnár, Siegfried Mureşan, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Dimitrios Papadimoulis, Piernicola Pedicini, Lídia Pereira, Kira Marie Peter-Hansen, Sirpa Pietikäinen, Dragoș Pîslaru, Evelyn Regner, Antonio Maria Rinaldi, Alfred Sant, Joachim Schuster, Ralf Seekatz, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Cristian Terheş, Irene Tinagli, Ernest Urtasun, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, Stéphanie Yon-Courtin, Marco Zanni, Roberts Zīle

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Gerolf Annemans, Eva Maydell, Mick Wallace

Dato for indgivelse

9.2.2021

 

 RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

49

+

ECR

Raffaele Fitto, Cristian Terheş, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

PPE

Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Markus Ferber, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Aušra Maldeikienė, Eva Maydell, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Lídia Pereira, Sirpa Pietikäinen, Ralf Seekatz, Inese Vaidere

Renew

Gilles Boyer, Engin Eroglu, Luis Garicano, Billy Kelleher, Caroline Nagtegaal, Dragoș Pîslaru, Stéphanie Yon-Courtin

S&D

Marek Belka, Jonás Fernández, Eero Heinäluoma, Aurore Lalucq, Pedro Marques, Costas Mavrides, Csaba Molnár, Evelyn Regner, Alfred Sant, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Irene Tinagli

The Left

José Gusmão, Dimitrios Papadimoulis, Mick Wallace

Verts/ALE

Sven Giegold, Claude Gruffat, Stasys Jakeliūnas, Philippe Lamberts, Piernicola Pedicini, Kira Marie Peter-Hansen, Ernest Urtasun

 

4

-

ID

Gerolf Annemans, Gunnar Beck, Jörg Meuthen

NI

Lefteris Nikolaou-Alavanos

 

6

0

ECR

Derk Jan Eppink

ID

Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

PPE

Enikő Győri

 

Symbolforklaring:

+ : for

- : imod

0 : hverken/eller

 

 

Seneste opdatering: 26. februar 2021
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik