RAPORT ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2011/16/EL maksustamisalase halduskoostöö kohta

9.2.2021 - (COM(2020)0314 – C9‑0213/2020 – 2020/0148(CNS)) - *

Majandus- ja rahanduskomisjon
Raportöör: Sven Giegold


Menetlus : 2020/0148(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A9-0015/2021
Esitatud tekstid :
A9-0015/2021
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2011/16/EL maksustamisalase halduskoostöö kohta

(COM(2020)0314 – C9‑0213/2020 – 2020/0148(CNS))

(Seadusandlik erimenetlus – konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

 võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (COM(2020)0314),

 võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikleid 113 ja 115, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C9‑0213/2020),

 võttes arvesse kodukorra artiklit 82,

 võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit (A9-0015/2021),

1. kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2. palub komisjonil oma ettepanekut vastavalt muuta, järgides Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 293 lõiget 2;

3. palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud tekstist kõrvale kalduda;

4. palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

5. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

 

Muudatusettepanek  1

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1) Selleks et võtta arvesse liidu uusi algatusi maksustamise läbipaistvuse valdkonnas, on nõukogu direktiivi 2011/16/EL21 viimaste aastate jooksul korduvalt muudetud. Nende muudatustega nähti ette peamiselt aruandekohustused, aga ka finantskontosid puudutav teabeedastus teistele liikmesriikidele, piiriülesed eelotsused ja siirdehindade eelkokkulepped, riigipõhised aruanded ja aruantavad piiriülesed skeemid. Sel viisil laiendati nende muudatustega automaatse teabevahetuse ulatust. Maksuhaldurite käsutuses on nüüd rohkem koostöövahendeid, et avastada ja tõkestada maksupettuse, maksudest kõrvalehoidumise ja maksustamise vältimise vorme.

(1) Selleks et võtta arvesse liidu uusi algatusi maksustamise läbipaistvuse valdkonnas, on nõukogu direktiivi 2011/16/EL21 viimaste aastate jooksul korduvalt muudetud. Nende muudatustega nähti ette peamiselt aruandekohustused, aga ka finantskontosid puudutav teabeedastus teistele liikmesriikidele, piiriülesed eelotsused ja siirdehindade eelkokkulepped, riigipõhised aruanded ja aruantavad piiriülesed skeemid. Sel viisil laiendati nende muudatustega automaatse teabevahetuse ulatust. Maksuhaldurite käsutuses on nüüd rohkem koostöövahendeid, et avastada ja tõkestada maksupettuse, maksudest kõrvalehoidumise ja maksustamise vältimise vorme eesmärgiga kaitsta maksutulusid ja tagada õiglane maksustamine.

_________________

_________________

21 Nõukogu 15. veebruari 2011. aasta direktiiv 2011/16/EL maksustamisalase halduskoostöö kohta ja direktiivi 77/799/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 64, 11.3.2011, lk 1).

21 Nõukogu 15. veebruari 2011. aasta direktiiv 2011/16/EL maksustamisalase halduskoostöö kohta ja direktiivi 77/799/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 64, 11.3.2011, lk 1).

Muudatusettepanek  2

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 1 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(1a) Arvukamate koostöövahendite ja digiülemineku jaoks ning riikide ametiasutuste vahelise koostöö tõhustamise eesmärgi saavutamiseks on vaja kvalifitseeritud personali ja piisavaid rahalisi vahendeid. Seetõttu peavad kavandatud muudatustega kaasnema ka piisavad investeeringud, peamiselt informaatika ja digitaalse taristu kohandamise ning kutsealase koolituse valdkonnas. Viimaks tuleks parandada liikmesriikide suutlikkust töödelda kogu saadud finantsteavet ning suurendada maksuhaldurite rahalisi vahendeid, personali ja IT-ressursse.

Muudatusettepanek  3

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(2) Viimastel aastatel on komisjon teinud järelevalvet direktiivi 2011/16/EL22 kohaldamise üle ja viinud 2019. aastal lõpule selle direktiivi hindamise. Kuigi automaatse teabevahetuse valdkonnas on tehtud märkimisväärseid edusamme, on siiski vaja parandada kehtivaid sätteid, mis on seotud igasuguse teabevahetuse ja halduskoostööga.

(2) Viimastel aastatel on komisjon teinud järelevalvet direktiivi 2011/16/EL22 kohaldamise üle ja viinud 2019. aastal lõpule selle direktiivi hindamise. Kuigi automaatse teabevahetuse valdkonnas on tehtud märkimisväärseid edusamme, on siiski vaja parandada kehtivaid sätteid, mis on seotud igasuguse teabevahetuse ja halduskoostööga. Selleks et võtta arvesse maksustamise läbipaistvusega seotud olukorra arengut, võib osutuda vajalikuks seda direktiivi korrapäraselt ajakohastada.

_________________

_________________

22 Euroopa Komisjoni talituste töödokument „Hinnang nõukogu direktiivile 2011/16/EL maksustamisalase halduskoostöö kohta ja direktiivi 77/799/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta“, SWD(2019) 328 final.

22 Euroopa Komisjoni talituste töödokument „Hinnang nõukogu direktiivile 2011/16/EL maksustamisalase halduskoostöö kohta ja direktiivi 77/799/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta“, SWD(2019) 328 final.

Muudatusettepanek  4

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3) Direktiivi 2011/16/EL artikli 5 kohaselt peab taotluse saanud asutus taotluse esitanud asutuse taotlusel edastama taotluse esitanud asutusele kogu teabe, mis on tema valduses või mida ta saab haldusuurimise käigus ning mis on eeldatavasti oluline liikmesriikide kõnealuse direktiivi kohaldamisalasse kuuluvaid makse käsitlevate siseriiklike õigusnormide haldamiseks ja jõustamiseks. Selleks et tagada teabevahetuse tõhusus ja hoida ära taotluste põhjendamatut tagasilükkamist ning tagada õigusselgus ja -kindlus nii maksuhalduritele kui ka maksumaksjatele, tuleks eeldatava asjakohasuse standard selgelt piiritleda. Sellega seoses tuleks samuti selgitada, et eeldatava asjakohasuse standardit ei tuleks kohaldada lisateabe taotluste suhtes, mis esitatakse pärast direktiivi 2011/16/EL artikli 8a kohast teabevahetust piiriülese eelotsuse või siirdehindade eelkokkuleppe kohta.

(3) Direktiivi 2011/16/EL artikli 5 kohaselt peab taotluse saanud asutus taotluse esitanud asutuse taotlusel edastama taotluse esitanud asutusele kogu teabe, mis on tema valduses või mida ta saab haldusuurimise käigus ning mis on eeldatavasti oluline liikmesriikide kõnealuse direktiivi kohaldamisalasse kuuluvaid makse käsitlevate siseriiklike õigusnormide haldamiseks ja jõustamiseks. Selleks et tagada teabevahetuse tõhusus ja hoida ära taotluste põhjendamatut tagasilükkamist ning tagada õigusselgus ja -kindlus nii maksuhalduritele kui ka maksumaksjatele, tuleks eeldatava asjakohasuse standard selgelt piiritleda ning teha seda kooskõlas Euroopa Liidu Kohtu kohtupraktikaga, mille kohaselt on mõiste „eeldatav asjakohasus“ eesmärk ette näha maksuküsimuste alane teabevahetus nii suures ulatuses kui võimalik. Sellega seoses tuleks samuti selgitada, et eeldatava asjakohasuse standardit ei tuleks kohaldada lisateabe taotluste suhtes, mis esitatakse pärast direktiivi 2011/16/EL artikli 8a kohast teabevahetust piiriülese eelotsuse või siirdehindade eelkokkuleppe kohta.

Muudatusettepanek  5

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 3 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(3a) Liit ja liikmesriigid peaksid tagama kogu liidus karistuste ja sanktsioonide harmoneeritud süsteemi loomise, et platvormihaldurid ei saaks liikmesriikide maksusüsteemide erinevusi ja lünki ära kasutada. Reeglite rikkumise korral tuleks kaaluda rahalise karistuse määramist ja riigihankelepingute sõlmimisest kõrvalejätmist. Äärmuslike ja korduvate juhtumite korral peaks olema võimalik tühistada ka platvormihalduri tegevusluba.

Muudatusettepanek  6

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 4 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(4a) Maksumaksjate nõuetekohaseks ja täielikuks teavitamiseks peaksid liikmesriikide pädevad asutused avalikustama tulukategooriad, millega seoses jagatakse teiste liikmesriikide ja kolmandate riikide või jurisdiktsioonide pädevate asutustega teavet automaatselt.

Muudatusettepanek  7

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 4 b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(4b) Igasugune teave piiriüleste süsteemide kohta, millel on ka mõju kolmandatele riikidele, tuleks avalikustada ka nende riikide maksuhalduritele. See nõue peaks puudutama eelkõige arenguriike, kelle juurdepääs rahvusvahelistele maksualase teabevahetuse süsteemidele on sageli piiratum.

Muudatusettepanek  8

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 6 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(6a) Maksumaksja nõuetekohane identifitseerimine on maksuhaldurite tõhusa teabevahetuse jaoks ülimalt oluline. Maksukohustuslasena registreerimise number ehk maksukohustuslase identifitseerimisnumber (TIN-number) tuleks alati kättesaadavaks teha, kui seda nõutakse direktiivi 2011/16/EL alusel, ning luua tuleks ka Euroopa maksukohustuslasena registreerimise number, et niisugust identifitseerimist parimal viisil võimaldada. Euroopa maksukohustuslasena registreerimise number võimaldaks kõigil kolmandatel isikutel piiriüleste suhete korral identifitseerida ja dokumenteerida kiiresti, hõlpsasti ja õigesti maksukohustuslasena registreerimise numbrid ning see moodustaks ka liikmesriikide maksuhaldurite vahelise tõhusa automaatse teabevahetuse aluse.

Muudatusettepanek  9

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 7

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(7) Maksuhaldurid küsivad sageli digiplatvormide halduritelt teavet. See põhjustab platvormihalduritele märkimisväärseid haldus- ja nõuete täitmisega seotud kulusid. Samal ajal on mõned liikmesriigid kehtestanud ühepoolse aruandluskohustuse, mis tekitab platvormihalduritele täiendava halduskoormuse, kuna nad peavad järgima paljusid riiklikke aruandlusstandardeid. Seetõttu on oluline, et kogu siseturul kehtiks standardne aruandluskohustus.

(7) Maksuhaldurid küsivad sageli digiplatvormide halduritelt teavet. See põhjustab platvormihalduritele märkimisväärseid haldus- ja nõuete täitmisega seotud kulusid. Samal ajal on mõned liikmesriigid kehtestanud ühepoolse aruandluskohustuse, mis tekitab platvormihalduritele täiendava halduskoormuse, kuna nad peavad järgima paljusid riiklikke aruandlusstandardeid. Seetõttu on oluline, et kogu siseturul kehtiks standardne aruandluskohustus. Standardimine on oluline, et edendada kolme peamist eesmärki: vähendada võimalikult suurel määral platvormihaldurite nõuete täitmisega seotud kulusid, suurendada riigi ametiasutuste tõhusust ja vähendada nii maksumaksjate kui ka maksuhaldurite puhul bürokraatiat.

Muudatusettepanek  10

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 7 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(7a) Majanduse digitaliseerimine on üks liidu tulevase majandus- ja kasvustrateegia nurgakivi. Liit peaks olema digiettevõtetele atraktiivne ala, eelkõige nende ärilise ning innovatsiooni- ja tööhõivealase potentsiaali jaoks. Digitooted ja -teenused on aga sageli ülimalt liikuvad ja immateriaalsed, mistõttu kasutatakse nende puhul ka rohkem agressiivse maksuplaneerimise tavasid, sest paljude ärimudelite puhul ei ole vaja füüsilist taristut, et tarbijatega tehinguid teha ja kasumit teenida. See seab kahtluse alla traditsiooniliste majandusharude jaoks mõeldud liidu äriühingute tulumaksu mudelite sobivuse, pidades sealhulgas silmas ka seda, et ehk tuleks välja töötada uued hindamis- ja arvutuskriteeriumid, mis peegeldaksid 21. sajandi äritegevust. Lisaks viib see olukorrani, kus veebimüüjatel ja platvormide kaudu tegutsevatel müüjatel on praegu võimalik teenida tulu, mille aruandlus on puudulik ning mis võib seetõttu jääda alamaksustatuks või maksustamata.

Muudatusettepanek  11

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 13

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(13) Võttes arvesse digiplatvormide digitaalset olemust ja paindlikkust, peaks aruandluskohustus laienema nendele platvormihalduritele, kes tegelevad liidus äritegevusega, kuid ei ole liikmesriigi maksuresidendid, ei ole liikmesriigis asutatud või neid ei juhita liikmesriigis või neil ei ole liikmesriigis püsivat tegevuskohta. See tagaks platvormidele võrdsed võimalused ja hoiaks ära ebaausa konkurentsi. Selle hõlbustamiseks tuleks nõuda, et välismaised platvormid peaksid selleks, et siseturul tegutseda, end registreerima ja aruandeid esitama ühes liikmesriigis.

(13) Võttes arvesse digiplatvormide digitaalset olemust ja paindlikkust, peaks aruandluskohustus laienema nendele platvormihalduritele, kes tegelevad liidus äritegevusega, kuid ei ole liikmesriigi maksuresidendid, ei ole liikmesriigis asutatud või neid ei juhita liikmesriigis või neil ei ole liikmesriigis püsivat tegevuskohta. See tagaks platvormidele võrdsed võimalused ja hoiaks ära ebaausa konkurentsi. Selle hõlbustamiseks tuleks nõuda, et välismaised platvormid peaksid selleks, et siseturul tegutseda, end registreerima ja aruandeid esitama ühes liikmesriigis, võttes arvesse nende ülemaailmse või piirkondliku peakorteri asukohta, nende tegeliku juhtimise kohta ja olulise majandustegevuse olemasolu selles valitud liikmesriigis.

Muudatusettepanek  12

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 14 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(14a) Arvestades, et üha enam digitaliseeruvas ja üleilmastuvas majanduses avalduvad komplekssed ja keerukad mõõtmed, näiteks krüptovarad, ning et seetõttu on oluline suurendada riikide maksuhaldurite vahel selles valdkonnas tehtavat koostööd. Krüptovarade selge määratlemine, võttes arvesse Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioonis (OECD) ning rahapesuvastases töökonnas tehtavat tööd, on maksudest kõrvalehoidumise vastu võitlemisel ja õiglase maksustamise edendamisel oluline. Rahapesuvastane töökond võttis vastu virtuaalvääringu laia määratluse ning soovitas lisada rahapesu ja terrorismi rahastamise vastase võitluse kohustuste kohaldamisalasse kõik füüsilised ja juriidilised isikud, kes tegelevad sellise tegevusega, mis hõlmab krüptovarade vahetamist, krüptovarade ülekandmist ning tokenite esmapakkumises osalemist või tokenite esmapakkumisega seotud finantsteenuste osutamist. Krüptovääringute levik on oluline teema ja seda tuleks arvesse võtta kõigis halduskoostöö suurendamise püüdlustes, lähtudes subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõttest. Ka ülemaailmse tehnoloogiaarengu tõttu on vaja täiustatud järelevalvemehhanisme, mis oleksid tihedas kontaktis asjaomaste kuritegeliku rahastamise vastu võitlemise asutustega.

Muudatusettepanek  13

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 15

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(15) Maksudest kõrvalehoidumise ja maksustamise vältimise ennetamise eesmärgi saavutamise võiks tagada nii, et digiplatvormide haldurid peavad teatama platvormide kaudu teenitud tulust varakult enne seda, kui riiklikud maksuhaldurid teevad oma iga-aastaseid maksuotsuseid. Liikmesriikide maksuhaldurite töö hõlbustamiseks tuleks esitatud teavet vahetada ühe kuu jooksul pärast aruande esitamist. Automaatse teabevahetuse lihtsustamiseks ja ressursside tõhusa kasutamise edendamiseks peaks teabevahetus toimuma elektrooniliselt liidu loodud ühise teabevõrgu (CCN) kaudu.

(15) Maksudest kõrvalehoidumise ja maksustamise vältimise ennetamise eesmärgi saavutamise võiks tagada nii, et digiplatvormide haldurid peavad teatama platvormide kaudu teenitud tulust varakult enne seda, kui riiklikud maksuhaldurid teevad oma iga-aastaseid maksuotsuseid. Liikmesriikide maksuhaldurite töö hõlbustamiseks tuleks esitatud teavet vahetada põhjendamatu viivituseta ja hiljemalt ühe kuu jooksul pärast aruande esitamist. Automaatse teabevahetuse lihtsustamiseks ja ressursside tõhusa kasutamise edendamiseks peaks teabevahetus toimuma elektrooniliselt liidu loodud ühise teabevõrgu (CCN) kaudu. Digitaristu peaks olema vastupidav ja tagama turvalisuse kõrgeima taseme.

Muudatusettepanek  14

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 15 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(15a) Käesoleva direktiiviga tuleks tagada pädevate asutuste juurdepääs rendilepingute kehtivusaega käsitlevatele andmetele, kui kinnisvara lühiajaline rentimine on ajaliselt piiratud, ning selle eesmärk peaks olema hõlbustada niisuguste piirangute rakendamist ja kontrolli rendihindade tõstmise üle liidus.

Muudatusettepanek  15

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 15 b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(15b) Üksikisikuid, kellel on juurdepääs platvormihaldurite ja hargmaiste ettevõtjate tundlikule maksuteabele maksudest kõrvalehoidumise ja maksustamise vältimise tavade kohta, tuleks julgustada sellest teada andma ja ametiasutustega diskreetselt ja avalikku huvi silmas pidades koostööd tegema ning neid tuleks seejuures täielikult kaitsta.

Muudatusettepanek  16

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 16

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(16) Direktiivi 2011/16/EL hindamine komisjoni poolt näitas, et kõnealuse direktiivi ja selle kohaldamist võimaldavate siseriiklike ülevõtmissätete kohaldamise tõhusust on vaja järjepidevalt jälgida. Selleks et komisjon saaks ka edaspidi nõuetekohaselt jälgida ja hinnata direktiivi 2011/16/EL kohase automaatse teabevahetuse tõhusust, peaksid liikmesriigid olema kohustatud sellise teabevahetuse kohta komisjonile igal aastal statistikat edastama.

(16) Direktiivi 2011/16/EL hindamine komisjoni poolt näitas, et kõnealuse direktiivi ja selle kohaldamist võimaldavate siseriiklike ülevõtmissätete kohaldamise tõhusust on vaja järjepidevalt jälgida. Selleks et komisjon saaks ka edaspidi nõuetekohaselt jälgida ja hinnata direktiivi 2011/16/EL kohase automaatse teabevahetuse tõhusust, peaksid liikmesriigid olema kohustatud sellise teabevahetuse kohta komisjonile igal aastal statistikat edastama. Lisaks peaksid nad igal aastal edastama komisjonile kogu asjakohase teabe selle kohta, mis takistab nimetatud direktiivi nõuetekohast rakendamist.

Muudatusettepanek  17

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 16 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(16a) Komisjon esitab kahe aasta jooksul pärast käesoleva direktiivi jõustumist aruande käesoleva direktiiviga direktiivi 2011/16/EL lisatavate sätete rakendamise ja tõhususe kohta ning esitab konkreetsed ettepanekud, sealhulgas seadusandlikud ettepanekud, selle parandamiseks. Kõnealune aruanne tuleks avalikustada.

Muudatusettepanek  18

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 19

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(19) Mitmepoolsed kontrollid, mida tehakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 1286/201323 loodud programmi „Fiscalis 2020“ abil, on esile toonud kasu, mida on võimalik saada, kui koordineeritult kontrollitakse ühte või mitut maksumaksjat, kes pakuvad ühist või täiendavat huvi kahele või enamale liidu maksuhaldurile. Kuna ühisauditite läbiviimiseks puudub sõnaselge õiguslik alus, võetakse praegu selliseid ühismeetmeid välisriigi ametnike teiste liikmesriikide territooriumil viibimist ja üheaegseid kontrolle käsitlevate direktiivi 2011/16/EL sätete koostoime alusel. Kuid paljudel juhtudel on see tava osutunud ebapiisavaks ega taga õigusselgust ja -kindlust.

(19) Mitmepoolsed kontrollid, mida tehakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 1286/201323 loodud programmi „Fiscalis 2020“ abil, on esile toonud kasu, mida on võimalik saada, kui koordineeritult kontrollitakse ühte või mitut maksumaksjat, kes pakuvad ühist või täiendavat huvi kahele või enamale liidu maksuhaldurile. Seetõttu peaks liidu maksuhaldurite koostöö raamistik hõlmama ka kohapealseid kontrolle ja ühisauditeid. Kuna ühisauditite läbiviimiseks puudub sõnaselge õiguslik alus, võetakse praegu selliseid ühismeetmeid välisriigi ametnike teiste liikmesriikide territooriumil viibimist ja üheaegseid kontrolle käsitlevate direktiivi 2011/16/EL sätete koostoime alusel. Kuid paljudel juhtudel on see tava osutunud ebapiisavaks ega taga õigusselgust ja ‑kindlust. Seetõttu on oluline õiguskindlusetus kõrvaldada ja anda kõnealustele kontrollidele halduskoostöö raamistikus õiguslik alus.

__________________

__________________

23 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1286/2013, millega luuakse tegevusprogramm Euroopa Liidu maksusüsteemide toimimise parandamiseks aastateks 2014–2020 („Fiscalis 2020“) ning tunnistatakse kehtetuks otsus nr 1482/2007/EÜ ( ELT L 347, 20.12.2013, lk 25).

23 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1286/2013, millega luuakse tegevusprogramm Euroopa Liidu maksusüsteemide toimimise parandamiseks aastateks 2014–2020 („Fiscalis 2020“) ning tunnistatakse kehtetuks otsus nr 1482/2007/EÜ ( ELT L 347, 20.12.2013, lk 25).

Muudatusettepanek  19

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 20

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(20) Liikmesriigid peaksid kehtestama selge ja tõhusa õigusraamistiku, mis võimaldaks nende maksuhalduritel teha piiriüleselt tegutsevate isikute suhtes ühisauditeid. Ühisauditid on haldusuurimised, mida viivad ühiselt läbi kahe või enama liikmesriigi pädevad asutused, et uurida juhtumit, mis on seotud ühe või mitme isikuga, kes pakuvad neile liikmesriikidele ühist või täiendavat huvi. Ühisaudititel võib olla oluline roll siseturu paremale toimimisele kaasaaitamisel. Ühisauditid peaksid olema üles ehitatud nii, et need annaksid maksumaksjatele selgete menetluseeskirjade kaudu õiguskindluse, sealhulgas selleks, et vähendada topeltmaksustamise ohtu.

(20) Liikmesriigid peaksid kehtestama selge ja tõhusa õigusraamistiku, mis võimaldaks nende maksuhalduritel teha piiriüleselt tegutsevate isikute suhtes ühisauditeid. Ühisauditid on haldusuurimised, mida viivad ühiselt läbi kahe või enama liikmesriigi pädevad asutused, et uurida juhtumit, mis on seotud ühe või mitme isikuga, kes pakuvad nendele liikmesriikidele ühist või täiendavat huvi. Ühisaudititel võib olla oluline roll siseturu paremale toimimisele kaasaaitamisel. Ühisauditid peaksid olema üles ehitatud nii, et need annaksid maksumaksjatele selgete menetlusnormide kaudu õiguskindluse, sealhulgas selleks, et vähendada topeltmaksustamise ohtu. Lisaks nõutavale õigusraamistikule peaksid liikmesriigid tagama ka tingimused, millega hõlbustatakse ühisauditite korraldamist operatiivtasandil, eelkõige toetades koolituse, sealhulgas keeleõppe pakkumist töötajatele, kes tõenäoliselt ühisauditeid tegema hakkavad. Tuletatakse meelde, et sellealast rahalist toetust saab anda programmi „Fiscalis“ raames.

Muudatusettepanek  20

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 21

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(21) Selle protsessi tõhususe tagamiseks tuleks ühisauditite taotlustele vastata ettenähtud aja jooksul. Taotluste tagasilükkamist tuleks nõuetekohaselt põhjendada. Ühisauditi suhtes tuleks kohaldada selle liikmesriigi menetluskorda, kus asjaomane audit toimub. Seetõttu peaksid osalevad liikmesriigid ühisauditi käigus kogutud tõendeid vastastikku tunnustama. Sama oluline on, et pädevad asutused lepiksid kokku juhtumi faktides ja asjaoludes ning püüaksid jõuda kokkuleppele selles, kuidas tõlgendada auditeeritava(te) isiku(te) maksualast olukorda. Selleks et tagada ühisauditi tulemuste rakendamine osalevates liikmesriikides, peaks lõpparuandel olema samaväärne õigusjõud kui osalevates liikmesriikides auditi tulemusena välja antud asjakohastel siseriiklikel aktidel. Vajaduse korral peaksid liikmesriigid kehtestama vastava kohanduse tegemiseks õigusraamistiku.

(21) Selle protsessi tõhususe tagamiseks tuleks ühisauditite taotlustele vastata ettenähtud aja jooksul. Taotluste tagasilükkamist tuleks nõuetekohaselt põhjendada, see peaks olema lubatud üksnes käesolevas direktiivis sätestatud põhjustel ning taotluse esitanud asutusel peaks taotluse tagasilükkamise korral olema vastamise õigus. Ühisauditi suhtes tuleks kohaldada selle liikmesriigi menetluskorda, kus asjaomane audit toimub. Seetõttu peaksid osalevad liikmesriigid ühisauditi käigus kogutud tõendeid vastastikku tunnustama. Sama oluline on, et pädevad asutused lepiksid kokku juhtumi faktides ja asjaoludes ning püüaksid jõuda kokkuleppele selles, kuidas tõlgendada auditeeritava(te) isiku(te) maksualast olukorda. Selleks et tagada ühisauditi tulemuste rakendamine osalevates liikmesriikides, peaks lõpparuandel olema samaväärne õigusjõud kui osalevates liikmesriikides auditi tulemusena välja antud asjakohastel siseriiklikel aktidel. Vajaduse korral peaksid liikmesriigid kehtestama vastava kohanduse tegemiseks õigusraamistiku.

Muudatusettepanek  21

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 24 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(24a) Samavõrd oluline on rõhutada, et lisaks maksuhaldurite vahelisele teabevahetusele aitab maksude kogumist tõhustada ka parimate tavade jagamine. Kooskõlas programmiga „Fiscalis 2020“ peaksid liikmesriigid pidama maksuhaldurite vahelist parimate tavade jagamist esmatähtsaks.

Muudatusettepanek  22

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 26

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(26) Selleks et tagada direktiivi 2011/16/EL ühetaolised rakendamistingimused, eelkõige seoses automaatse teabevahetusega maksuhaldurite vahel, tuleks komisjonile anda rakendamisvolitused võtta vastu piiratud arvu elementidega tüüpvorm, sealhulgas keeleline korraldus. Neid volitusi tuleks teostada kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 182/201125.

(26) Selleks et tagada direktiivi 2011/16/EL ühetaolised rakendamistingimused, eelkõige seoses automaatse teabevahetusega maksuhaldurite vahel, tuleks komisjonile anda rakendamisvolitused võtta vastu piiratud arvu elementidega tüüpvorm, sealhulgas keeleline korraldus. Neid volitusi tuleks teostada kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 182/201125. Komisjonil on õigus koostada aruandeid ja dokumente ning kasutada selleks anonüümseks muudetud kujul vahetatavat teavet, võttes arvesse maksumaksjate õigust konfidentsiaalsusele ja järgides määrust (EÜ) nr 1049/2001 üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele.

_________________

_________________

25 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määrus (EL) nr 182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes (ELT L 55, 28.2.2011, lk 13).

25 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määrus (EL) nr 182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes (ELT L 55, 28.2.2011, lk 13).

Muudatusettepanek  23

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 26 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(26a) Direktiivi 2011/16/EL raames toimuv isikuandmete töötlemine peaks ka tulevikus olema kooskõlas määrustega (EL) 2016/679 ja (EL) 2018/1725. Direktiivis 2011/16/EL sätestatud andmetöötluse ainueesmärk on üldise avaliku huvi teenimine maksustamise valdkonnas, s.t maksupettuste, maksustamise vältimise ja maksudest kõrvalehoidumise vastu võitlemine, maksutulude kaitsmine ja õiglase maksustamise edendamine, mis suurendab sotsiaalse, poliitilise ja majandusliku kaasamise võimalusi liikmesriikides. Seepärast tuleks direktiivis 2011/16/EL esitatud viiteid asjakohastele liidu andmekaitsealastele õigusaktidele ajakohastada ja täiendada käesolevas direktiivis sätestatud normidega.

Muudatusettepanek  24

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt a

Direktiiv 2011/16/EL

Artikkel 3 – punkt 9 – alapunkt a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a) artikli 8 lõike 1 ning artiklite 8a, 8aa, 8ab ja 8ac kohaldamisel eelnevalt määratletud teabe korrapärane edastamine eelnevalt kindlaksmääratud korrapäraste ajavahemike tagant teisele liikmesriigile ilma eelneva taotluseta.

a) artikli 8 lõike 1 ning artiklite 8a, 8aa, 8ab ja 8ac kohaldamisel eelnevalt määratletud ja uue teabe korrapärane edastamine eelnevalt kindlaksmääratud korrapäraste ajavahemike tagant teisele liikmesriigile ilma eelneva taotluseta.

Muudatusettepanek  25

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 a (uus)

Direktiiv 2011/16/EL

Artikkel 3 – punkt 14

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

1a) Artikli 3 punkti 14 muudetakse järgmiselt:

14. piiriülene eelotsus” – kokkulepe, teatis või mõni muu samaväärse toimega vahend või meede, sealhulgas see, mis on tehtud või mida on muudetud või uuendatud maksukontrolli käigus ja mis vastab järgmistele tingimustele:

14. „eelotsus“ – kokkulepe, teatis või mõni muu samaväärse toimega vahend või meede, sealhulgas see, mis on tehtud või mida on muudetud või uuendatud maksukontrolli käigus ja mis sõltumata sellest, kas see on oma olemuselt ametlik, mitteametlik, õiguslikult siduv või mittesiduv, vastab järgmistele tingimustele:

a) selle on teinud või seda on muutnud või uuendanud liikmesriigi valitsus või maksuhaldur või liikmesriigi territoriaalne või halduslik allüksus, sealhulgas kohalik omavalitsus, või see on tehtud nende nimel, olenemata sellest, kas seda tegelikult kasutatakse;

a) selle on teinud või seda on muutnud või uuendanud liikmesriigi valitsus või maksuhaldur või liikmesriigi territoriaalne või halduslik allüksus, sealhulgas kohalik omavalitsus, või see on tehtud nende nimel, olenemata sellest, kas seda tegelikult kasutatakse;

b) see on tehtud või seda on muudetud või uuendatud teatud isiku või isikute grupi suhtes ning kõnealusel isikul või isikute grupil on õigus sellele tugineda;

b) see on tehtud või seda on muudetud või uuendatud teatud isiku või isikute grupi suhtes ning kõnealusel isikul või isikute grupil on õigus sellele tugineda;

c) selles käsitletakse selliste õigus- või haldusnormide tõlgendamist või kohaldamist, mis puudutavad liikmesriigi või tema territoriaalse või haldusliku allüksuse, sealhulgas kohaliku omavalitsuse maksualaste õigusaktide kohaldamist või jõustamist;

c) selles käsitletakse selliste õigus- või haldusnormide tõlgendamist või kohaldamist, mis puudutavad liikmesriigi või tema territoriaalse või haldusliku allüksuse, sealhulgas kohaliku omavalitsuse maksualaste õigusaktide kohaldamist või jõustamist;

d) see on seotud piiriüleste tehingutega või küsimusega, kas isiku tegevusega mõnes teises jurisdiktsioonis luuakse püsiv tegevuskoht või mitte, ning

 

e) see tehakse enne tehingute sooritamist või tegutsemise alustamist mõnes teises jurisdiktsioonis, millega luuakse potentsiaalselt püsiv tegevuskoht, või enne tehingut või tehingute kogumit või tegevust hõlmava ajavahemiku kohta maksudeklaratsiooni esitamist. Piiriülene tehing võib olla seotud (kuid mitte ainult) investeeringute tegemisega, kaupade, teenuste või rahastamise pakkumisega või materiaalse või immateriaalse vara kasutamisega ega pea olema otseselt seotud isikuga, kellele piiriülene eelotsus on suunatud;

e) see tehakse enne tehingute sooritamist või tegutsemise alustamist mõnes teises jurisdiktsioonis, millega luuakse potentsiaalselt püsiv tegevuskoht, või enne tehingut või tehingute kogumit või tegevust hõlmava ajavahemiku kohta maksudeklaratsiooni esitamist. Tehing võib olla seotud (kuid mitte ainult) investeeringute tegemisega, kaupade, teenuste või rahastamise pakkumisega või materiaalse või immateriaalse vara kasutamisega ega pea olema otseselt seotud isikuga, kellele eelotsus on suunatud;

 

(Käesolevat muudatust kohaldatakse kogu teksti ulatuses; muudatuse vastuvõtmise korral viiakse see sisse kogu tekstis.)

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/et/TXT/?uri=CELEX%3A32015L2376)

Muudatusettepanek  26

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 b (uus)

Direktiiv 2011/16/EL

Artikkel 3 – punkt 16

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1b) Artikli 3 punkt 16 jäetakse välja.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/et/TXT/?uri=CELEX%3A32015L2376)

Muudatusettepanek  27

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2

Direktiiv 2011/16/EL

Artikkel 5 a – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Artiklis 5 osutatud taotluse puhul käsitatakse taotletavat teavet eeldatavasti asjakohasena, kui taotluse esitanud asutus leiab taotluse esitamise ajal, et siseriikliku õiguse alusel on põhjendatult võimalik, et taotletav teave on asjakohane ühe või mitme maksumaksja maksuasjades, olenemata sellest, kas nende isik on tuvastatud nimeliselt või muul viisil, ning on uurimise seisukohast põhjendatud.

1. Artiklis 5 osutatud taotluse puhul käsitatakse taotletavat teavet eeldatavasti asjakohasena, kui taotluse esitanud asutus leiab taotluse esitamise ajal, et siseriikliku õiguse alusel on põhjendatult võimalik, et taotletav teave on asjakohane ühe või mitme maksumaksja maksuasjades, olenemata sellest, kas nende isik on tuvastatud nimeliselt või muul viisil, ning on maksude hindamise, kogumise ja haldamise seisukohast põhjendatud.

Muudatusettepanek  28

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2

Direktiiv 2011/16/EL

Artikkel 5 a – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Taotletava teabe eeldatava asjakohasuse tõendamiseks esitab taotluse esitanud pädev asutus taotluse saanud asutusele tõendava teabe, eelkõige selle maksueesmärgi kohta, milleks teavet taotletakse, ning andmed, mis osutavad sellele, et taotletud teave on taotluse saanud asutuse valduses või taotluse saanud asutuse valitsemisalas oleva isiku valduses või kontrolli all.

2. Taotletava teabe eeldatava asjakohasuse tõendamiseks esitab taotluse esitanud pädev asutus taotluse saanud asutusele tõendava teabe.

Muudatusettepanek  29

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 a (uus)

Direktiiv 2011/16/EL

Artikkel 7 – lõige 1 – lõik 1

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

3a) Artikli 7 lõike 1 esimene lõik asendatakse järgmisega:

1. Taotluse saanud asutus esitab artiklis 5 osutatud teabe võimalikult kiiresti ja hiljemalt kuue kuu pärast taotluse kättesaamise kuupäevast.

1. Taotluse saanud asutus esitab artiklis 5 osutatud teabe võimalikult kiiresti ja hiljemalt kolme kuu jooksul pärast taotluse kättesaamise kuupäeva.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0016-20200701)

Muudatusettepanek  30

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 b (uus)

Direktiiv 2011/16/EL

Artikkel 7 – lõige 6 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3b) Artiklile 7 lisatakse järgmine lõige:

 

„6a. Komisjon esitab enne 1. jaanuari 2023 aruande, milles antakse ülevaade ja hinnang saadud riikidepõhise statistika ja teabe kohta, mis on seotud selliste küsimustega nagu taotluse alusel toimuva teabevahetusega seotud haldus- ja muu asjakohane kulu ja kasu, sealhulgas lisanduv maksutulu, ning nendega seotud praktilised aspektid, sealhulgas iga riigi puhul saadud ja saadetud, heaks kiidetud ja tagasi lükatud taotluste arv, töötlemiseks vajalik aeg ning muud põhjaliku hinnangu koostamise jaoks asjakohased aspektid.“

Muudatusettepanek  31

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4 – alapunkt a

Direktiiv 2011/16/EL

Artikkel 8 – lõige 1 – lõik 1 – sissejuhatav osa

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Iga liikmesriigi pädev asutus edastab automaatse teabevahetuse teel iga teise liikmesriigi pädevale asutusele kogu kättesaadava teabe seoses kõnealuse teise liikmesriigi residentidega järgmiste konkreetsete tulu ja kapitali kategooriate kohta, nagu neid mõistetakse teavet edastava liikmesriigi siseriiklike õigusnormide alusel:

Iga liikmesriigi pädev asutus edastab automaatse teabevahetuse teel iga teise liikmesriigi pädevale asutusele kogu kättesaadava või mõistlike pingutustega kättesaadavaks muudetava teabe seoses kõnealuse teise liikmesriigi residentidega järgmiste konkreetsete tulu ja kapitali kategooriate kohta, nagu neid mõistetakse teavet edastava liikmesriigi siseriiklike õigusnormide alusel:

Muudatusettepanek  32

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4 – alapunkt a

Direktiiv 2011/16/EL

Artikkel 8 – lõige 1 – lõik 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriigid teatavad komisjonile igal aastal vähemalt kaks esimeses lõigus osutatud tulu ja kapitali kategooriat, millega seoses nad edastavad teavet teise liikmesriigi residentide kohta.

Liikmesriigid teatavad komisjonile igal aastal kõik esimeses lõigus osutatud tulu ja kapitali kategooriad, millega seoses nad edastavad teavet teise liikmesriigi residentide kohta.

Muudatusettepanek  33

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4 – alapunkt a

Direktiiv 2011/16/EL

Artikkel 8 – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Enne 1. jaanuari 2023 teatavad liikmesriigid komisjonile vähemalt neli lõikes 1 loetletud kategooriat, millega seoses edastab iga liikmesriigi pädev asutus automaatse teabevahetuse teel teise liikmesriigi pädevale asutusele teabe kõnealuse teise liikmesriigi residentide kohta. See teave hõlmab maksustamisperioode, mis algavad 1. jaanuaril 2024 või hiljem.

välja jäetud

Muudatusettepanek  34

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4 – alapunkt a a (uus)

Direktiiv 2011/16/EL

Artikkel 8 – lõige 3 – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

aa) lõike 3 esimene lõik jäetakse välja;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0016-20200701)

Muudatusettepanek  35

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4 – alapunkt b a (uus)

Direktiiv 2011/16/EL

Artikkel 8 – lõige 3 a – lõik 2 – punkt a

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

ba) lõike 3a teise lõigu punkt a asendatakse järgmisega:

a) iga sellise avaldatava isiku puhul, kes on konto omanik, nimi, aadress, maksukohustuslase identifitseerimisnumber(numbrid) ning füüsilise isiku puhul sünnikoht ja -aeg, ning mis tahes ettevõtte puhul, kes on konto omanik ja kelle kohta tehakse pärast lisades sisalduvate hoolsusmeetmete eeskirjade kohaldamist kindlaks, et tal on üks või enam avaldatavast isikust kontrollivat isikut, ettevõtte nimi, aadress, maksukohustuslase identifitseerimisnumber(numbrid) ning iga avaldatava isiku nimi, aadress, maksukohustuslase identifitseerimisnumber(numbrid) ja sünnikoht ja -aeg;

a) iga sellise avaldatava isiku puhul, kes on konto tegelikult kasusaav omanik, tema nimi, aadress, maksukohustuslase identifitseerimisnumber(numbrid) ning füüsilise isiku puhul sünnikoht ja -aeg, ning mis tahes ettevõtte puhul, kes on konto omanik ja kelle kohta tehakse pärast lisades sisalduvate hoolsusmeetmete eeskirjade kohaldamist kindlaks, et tal on üks või enam avaldatavast isikust kontrollivat isikut, ettevõtte nimi, aadress, maksukohustuslase identifitseerimisnumber(numbrid) ning iga avaldatava isiku nimi, aadress, maksukohustuslase identifitseerimisnumber(numbrid) ja sünnikoht ja -aeg;

Muudatusettepanek  36

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt -a (uus)

Direktiiv 2011/16/EL

Artikkel 8 a – pealkiri

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

-a) pealkirja muudetakse järgmiselt:

Piiriüleste eelotsuste ja siirdehinna eelkokkulepete alase kohustusliku automaatse teabevahetuse ulatus ja tingimused

Eelotsuste ja siirdehinna eelkokkulepete alase kohustusliku automaatse teabevahetuse ulatus ja tingimused

 

(Käesolevat muudatust kohaldatakse kogu teksti ulatuses; muudatuse vastuvõtmise korral viiakse see sisse kogu tekstis.)

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0016-20200701)

Muudatusettepanek  37

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt -a a (uus)

Direktiiv 2011/16/EL

Artikkel 8 a – lõige 2 – lõik 4

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-aa) lõike 2 neljas lõik jäetakse välja;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0016-20200701)

Muudatusettepanek  38

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt -a b (uus)

Direktiiv 2011/16/EL

Artikkel 8 a – lõige 3 – lõik 2 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-ab) lõikele 3 lisatakse järgmine lõik:

 

„Pädev asutus ei pea läbirääkimisi uute kahe- või mitmepoolsete siirdehinna eelkokkulepete üle ega lepi nendes kokku kolmandate riikidega, kes ei luba nende avaldamist muude liikmesriikide pädevatele asutustele alates 1. jaanuarist 2022.“

Muudatusettepanek  39

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt -a c (uus)

Direktiiv 2011/16/EL

Artikkel 8 a – lõige 4

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-ac) lõige 4 jäetakse välja;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0016-20200701)

Muudatusettepanek  40

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt a a (uus)

Direktiiv 2011/16/EL

Artikkel 8 a – lõige 6 – punkt a

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

aa) lõike 6 punkt a asendatakse järgmisega:

a) andmed isiku (v.a füüsiline isik) ja vajaduse korral sellise isikute grupi kohta, kuhu isik kuulub;

a) andmed isiku (k.a füüsilised isikud) ja vajaduse korral sellise isikute grupi kohta, kuhu isik kuulub;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0016-20200701)

Muudatusettepanek  41

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt b

Direktiiv 2011/16/EL

Artikkel 8 a – lõige 6 – punkt b

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b) piiriülese eelotsuse või siirdehinna eelkokkuleppe sisu kokkuvõte, sealhulgas asjakohase äritegevuse või tehingu või tehingute kogumi kirjeldus ja mis tahes muu teave, mis võiks aidata pädeval asutusel hinnata võimalikku maksuriski ja millega ei kaasne äri-, tööstus- või ametisaladuse või ärivõtte või sellise teabe avalikustamist, mille avaldamine oleks vastuolus avaliku korraga.

b) piiriülese eelotsuse või siirdehinna eelkokkuleppe sisu kokkuvõte, sealhulgas asjakohase äritegevuse või tehingu või tehingute kogumi kirjeldus, kõik asjakohased maksustamist otseselt ja kaudselt mõjutavad tegurid, näiteks tegelikud maksumäärad, ja mis tahes muu teave, mis võiks aidata pädeval asutusel hinnata võimalikku maksuriski, jättes aga välja teabe, millega võib kaasneda äri-, tööstus- või ametisaladuse või ärivõtte või sellise teabe avalikustamine, mille avaldamine oleks vastuolus avaliku korraga.

Muudatusettepanek  42

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 a (uus)

Direktiiv 2011/16/EL

Artikkel 8 a a – lõige 2

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

5a) Artikli 8aa lõige 2 asendatakse järgmisega:

2. Selle liikmesriigi pädev asutus, kus riikidepõhine aruanne lõike 1 kohaselt saadi, edastab riikidepõhise aruande automaatse teabevahetuse teel ja lõikes 4 sätestatud tähtajaks muule liikmesriigile, mille kohta on riikidepõhises aruandes sisalduva teabe alusel teada, et aruandekohustusliku üksuse hargmaiste ettevõtete kontserni üks või mitu koosseisu kuuluvat üksust on seal maksuresidendid või maksukohustuslased seoses püsiva tegevuskoha kaudu toimuva äritegevusega.

2. Selle liikmesriigi pädev asutus, kus riikidepõhine aruanne lõike 1 kohaselt saadi, edastab riikidepõhise aruande automaatse teabevahetuse teel ja lõikes 4 sätestatud tähtajaks muule liikmesriigile, mille kohta on riikidepõhises aruandes sisalduva teabe alusel teada, et aruandekohustusliku üksuse hargmaiste ettevõtete kontserni üks või mitu koosseisu kuuluvat üksust on seal maksuresidendid või maksukohustuslased seoses püsiva tegevuskoha kaudu toimuva äritegevusega. Selle liikmesriigi pädev asutus, kus riikidepõhine aruanne lõike 1 kohaselt saadi, edastab selle aruande ka komisjoni pädevatele talitustele, kuna komisjon vastutab riikidepõhiste aruannete keskregistri eest. Komisjon avaldab igal aastal kõikide liikmesriikide kohta riigipõhiste aruannete anonüümseks muudetud koondstatistika.“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0016-20200701)

Muudatusettepanek  43

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 b (uus)

Direktiiv 2011/16/EL

Artikkel 8 a b – lõige 14 – punkt h a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

5b) Artikli 8ab lõikele 14 lisatakse järgmine punkt:

 

„ha) kasu saavate isikute loetelu, mida ajakohastatakse igal aastal.“

Muudatusettepanek  44

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6

Direktiiv 2011/16/EL

Artikkel 8 a c – lõige 2 – lõik 1 – punkt h

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

h) selle finantskonto tunnuskood, millele tasu makstakse või krediteeritakse, kui aruandval platvormihalduril on võimalik seda teada saada ja kui selle liikmesriigi pädev asutus, mille resident müüja on, ei ole teatanud kõigi teiste liikmesriikide pädevatele asutustele, et ta ei kavatse finantskonto tunnuskoodi sel eesmärgil kasutada;

h) selle finantskonto tunnuskood, millele tasu makstakse või krediteeritakse, kui selle on kogunud aruandev platvormihaldur;

Muudatusettepanek  45

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6

Direktiiv 2011/16/EL

Artikkel 8 a c – lõige 2 – lõik 2 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Punktides a ja b osutatud teave tehakse kättesaadavaks muudele teavet saavate liikmesriikide asutustele, et hoida ära kohalike või siseriiklike õigusnormide rikkumisi või esitada nende eest süüdistusi, ilma et see piiraks selles liikmesriigis kehtivate maksusaladust ja andmekaitset käsitlevate normide kohaldamist, mille resident aruandlusega hõlmatud müüja on.

Muudatusettepanek  46

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6

Direktiiv 2016/11/EL

Artikkel 8 a c – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Lõike 2 kohane teabevahetus toimub artikli 20 lõikes 7 osutatud standardvormi kasutades kahe kuu jooksul pärast selle aruandeperioodi lõppu, millega on seotud aruandva platvormihalduri aruandluskohustus.

3. Lõike 2 kohane teabevahetus toimub artikli 20 lõikes 7 osutatud standardvormi kasutades põhjendamatu viivituseta ja hiljemalt ühe kuu jooksul pärast selle aruandeperioodi lõppu, millega on seotud aruandva platvormihalduri aruandluskohustus.

Muudatusettepanek  47

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6

Direktiiv 2011/16/EL

Artikkel 8 a c – lõige 4 – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad, mille kohaselt aruandev platvormihaldur võib otsustada registreeruda ühe liikmesriigi pädevas asutuses kooskõlas V lisa IV jao lõikes F sätetega.

Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad, mille kohaselt aruandev platvormihaldur võib otsustada registreeruda ühe liikmesriigi pädevas asutuses kooskõlas V lisa IV jao punkti F sätetega, võttes arvesse selle ülemaailmse või piirkondliku peakorteri asukohta, selle tegeliku juhtimise kohta ja olulise majandustegevuse olemasolu selles valitud liikmesriigis, kui ta ei ole juba käibemaksukohustuslasena registreeritud, nagu on osutatud V lisa IV jao punktis F.

Muudatusettepanek  48

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7 – alapunkt a

Direktiiv 2011/16/EL

Artikkel 8 b – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid esitavad komisjonile igal aastal statistika artikli 8 lõigete 1 ja 3a, artikli 8aa ja artikli 8ac alusel toimunud automaatse teabevahetuse mahu kohta ja teabe toimunud teabevahetusega seotud haldus- ja muu asjakohase kulu ja kasu kohta ning kõik võimalikud muudatused nii maksuhaldurite kui ka kolmandate isikute jaoks.

1. Liikmesriigid esitavad komisjonile igal aastal kogu asjakohase olulise teabe, sealhulgas statistika automaatse teabevahetuse mahu kohta, samuti hinnangu niisuguste andmete kasutatavuse kohta, mida vahetatakse artikli 8 lõigete 1 ja 3a, artikli 8aa ja artikli 8ac alusel, ning teabe toimunud teabevahetusega seotud haldus- ja muu asjakohase kulu ja kasu kohta ning kõik võimalikud muudatused nii maksuhaldurite kui ka kolmandate isikute jaoks.

Muudatusettepanek  49

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7 – alapunkt b

Direktiiv 2011/16/EL

Artikkel 8b – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b) lõige 2 jäetakse välja.

välja jäetud

Muudatusettepanek  50

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7 – alapunkt b a (uus)

Direktiiv 2011/16/EL

Artikkel 8 b – lõige 2

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

ba) lõige 2 asendatakse järgmisega:

2. Komisjon esitab enne 1. jaanuari 2019 aruande, milles esitatakse ülevaade ja hinnang käesoleva artikli lõike 1 alusel saadud statistika ja teabe kohta, mis on seotud selliste küsimustega nagu automaatse teabevahetusega seotud haldus- ja muu asjakohane kulu ja kasu ning sellega seotud praktilised aspektid. Kui see on asjakohane, esitab komisjon nõukogule ettepaneku artikli 8 lõikes 1 sätestatud kategooriate ja tingimuste kohta, sealhulgas tingimuse kohta, et teiste liikmesriikide residente käsitlev teave peab olema kättesaadav, või artikli 8 lõikes 3a osutatud andmete kohta või mõlema kohta.

2. Komisjon esitab enne 1. jaanuari 2022 aruande, milles esitatakse ülevaade ja hinnang käesoleva artikli lõike 1 alusel saadud statistika ja teabe kohta, mis on seotud selliste küsimustega nagu liikmesriikides maksustamise eesmärgil või muudel eesmärkidel saadud andmete tegelik kasutamine, automaatse teabevahetusega seotud haldus- ja muu asjakohane kulu ja kasu ning sellega seotud praktilised aspektid. Komisjon esitab nõukogule ettepaneku artikli 8 lõikes 1 sätestatud kategooriate ja tingimuste kohta, sealhulgas tingimuse kohta, et teiste liikmesriikide residente käsitlev teave peab olema kättesaadav või tuleb kättesaadavaks teha, ning artikli 8 lõikes 3a osutatud andmete, sealhulgas tegelikult kasusaavate omanike kohta.

Komisjoni esitatud ettepaneku läbivaatamisel hindab nõukogu automaatse teabevahetuse tõhususe ja toimimise edasise täiustamise ning selle taseme tõstmise vajadust, eesmärgiga tagada, et

Komisjoni esitatud ettepaneku läbivaatamisel hindab nõukogu automaatse teabevahetuse tõhususe ja toimimise edasise täiustamise ning selle taseme tõstmise vajadust, eesmärgiga tagada, et

a) iga liikmesriigi pädev asutus edastab automaatse teabevahetuse teel mis tahes teise liikmesriigi pädevale asutusele teabe maksustamisperioodide kohta alates 1. jaanuarist 2019 seoses kõnealuse teise liikmesriigi residentidega kõigi artikli 8 lõikes 1 loetletud tulu ja kapitali kategooriate kohta, nagu neid mõistetakse teavet edastava liikmesriigi siseriiklike õigusnormide alusel, ning

a) artikli 8 lõikes 1 sätestatud tulu ja kapitali kategooriate loetelud, isegi kui need ei ole parajasti kättesaadavad, tehakse liikmesriikide poolt kättesaadavaks ja neid vahetatakse omavahel;

b) artikli 8 lõigetes 1 ja 3a sätestatud kategooriate ja andmete loetelu laiendatakse nii, et see hõlmaks ka muid kategooriaid ja andmeid, sealhulgas litsentsitasusid.

b) artikli 8 lõikes 1 sätestatud tulu kategooriaid laiendatakse nii, et need hõlmaks ka mitte-finantsvarasid, näiteks kinnisasju, kunsti ja väärisehteid ning rikkuse hoidmise uusi vorme, näiteks vabasadamad ja pangaseifid;

 

ba) artikli 8 lõikes 3a sätestatud kirjete loetelu laiendatakse, et hõlmata andmed tegelikult kasusaavate omanike kohta ja takistada kõrvalehoidumist teise või mitme maksuresidentsuse kaudu;

 

bb) üldjuhul lubatakse liikmesriikidel kasutada teavet, mis on saadud muudel kui artikli 16 lõikes 1 osutatud eesmärkidel;

 

bc) saadud andmete tegelikku kasutamist hinnatakse nõuetekohaselt.“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0016-20200701)

Muudatusettepanek  51

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 8 – alapunkt a

Direktiiv 2011/16/EL

Artikkel 11 – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Liikmesriigi pädev asutus võib artikli 1 lõikes 1 osutatud teabe vahetamiseks taotleda teise liikmesriigi pädevalt asutuselt, et esimesena nimetatud pädeva asutuse poolt volitatud ametnikud võivad viimati nimetatud pädeva asutuse kehtestatud menetluskorra alusel:

1. Liikmesriigi pädev asutus võib artikli 1 lõikes 1 osutatud teabe vahetamiseks taotleda teise liikmesriigi pädevalt asutuselt, et esimesena nimetatud pädeva asutuse poolt volitatud ametnikud võivad viimati nimetatud pädeva asutuse kehtestatud menetluskorra alusel:

a)  viibida ametiruumides, kus taotluse saanud liikmesriigi haldusasutused täidavad oma ülesandeid;

a)  viibida ametiruumides, kus taotluse saanud liikmesriigi haldusasutused täidavad oma ülesandeid;

b)  olla kohal taotluse saanud liikmesriigi territooriumil läbiviidava haldusuurimise ajal;

b)  olla kohal taotluse saanud liikmesriigi territooriumil läbiviidava haldusuurimise ajal;

c)  osaleda taotluse saanud liikmesriigi haldusuurimistes, kasutades vajaduse korral elektroonilisi sidevahendeid.

c)  osaleda taotluse saanud liikmesriigi haldusuurimistes, kasutades vajaduse korral elektroonilisi sidevahendeid.

Pädev asutus vastab esimese lõigu kohasele taotlusele 30 päeva jooksul, et kinnitada oma nõusolekut või teavitada taotluse esitanud asutust oma põhjendatud keeldumisest.

Pädev asutus vastab esimese lõigu kohasele taotlusele 30 päeva jooksul, et kinnitada oma nõusolekut või teavitada taotluse esitanud asutust oma põhjendatud keeldumisest.

 

Põhjendatud keeldumise korral võib taotluse esitanud asutus pöörduda uuesti pädeva asutuse poole ja esitada lisateavet, et saada oma ametniku jaoks luba täita lõike 1 punktis a, b või c osutatud ülesandeid. Pädev asutus vastab kõnealusele teisele taotlusele 30 päeva jooksul pärast selle saamist.

Kui soovitav teave sisaldub dokumentides, millele taotluse saanud asutuse ametnikel on juurdepääs, esitatakse taotluse esitanud asutuse ametnikele nendest koopiad.

Kui soovitav teave sisaldub dokumentides, millele taotluse saanud asutuse ametnikel on juurdepääs, esitatakse taotluse esitanud asutuse ametnikele nendest koopiad.

Muudatusettepanek  52

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 10

Direktiiv 2011/16/EL

Artikkel 12 a – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Kui ühe liikmesriigi pädev asutus taotleb teise liikmesriigi (või teiste liikmesriikide) pädevalt asutuselt ühe või mitme kõigile asjaomastele liikmesriikidele ühist või täiendavat huvi pakkuva isiku suhtes ühisauditi läbiviimist, vastavad taotluse saanud asutused taotlusele 30 päeva jooksul alates taotluse saamisest.

2. Kui ühe või enama liikmesriigi pädevad asutused taotlevad teise liikmesriigi pädevalt asutuselt (või teiste liikmesriikide pädevatelt asutustelt) ühe või mitme kõigile asjaomastele liikmesriikidele ühist või täiendavat huvi pakkuva isiku suhtes ühisauditi läbiviimist, vastavad taotluse saanud asutused taotlusele 30 päeva jooksul alates taotluse saamisest.

Muudatusettepanek  53

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 10

Direktiiv 2011/16/EL

Artikkel 12 a – lõige 3 – sissejuhatav osa

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Liikmesriigi pädeva asutuse esitatud ühisauditi taotluse võib tagasi lükata põhjendatud juhtudel ja eelkõige järgmistel põhjustel:

3. Liikmesriigi pädeva asutuse esitatud ühisauditi taotluse võib tagasi lükata järgmistel põhjustel:

Muudatusettepanek  54

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 10

Direktiiv 2011/16/EL

Artikkel 12 a – lõige 4 – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kui taotluse saanud asutus lükkab taotluse tagasi, teavitab ta taotluse esitanud isikut/isikuid selle põhjustest.

Kui taotluse saanud asutus lükkab taotluse tagasi, teatab ta taotluse esitanud isiku(te)le, kummal lõikes 3 osutatud kahest põhjusest taotlus tagasi lükati.

Muudatusettepanek  55

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 12 – alapunkt a

Direktiiv 2011/16/EL

Artikkel 16 – lõige 1 – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriikide vahel käesoleva direktiivi kohaselt mis tahes kujul edastatud teabe suhtes kehtib ametisaladuse hoidmise kohustus ja kaitse, mis laieneb samalaadsele teabele seda saava liikmesriigi siseriiklike õigusaktide vastavate sätete kohaselt. Sellist teavet võib kasutada ainult seoses artiklis 2 osutatud makse, käibemaksu ja muid kaudseid makse käsitlevate liikmesriikide siseriiklike õigusnormide hindamise, haldamise ja jõustamisega.

Liikmesriikide vahel käesoleva direktiivi kohaselt mis tahes kujul edastatud teabe suhtes kehtib ametisaladuse hoidmise kohustus taotluse saanud liikmesriikide ja taotluse esitanud liikmesriigi siseriiklike õigusaktide alusel ja kaitse, mis laieneb samalaadsele teabele seda saava liikmesriigi siseriiklike õigusaktide vastavate sätete kohaselt. Sellist teavet võib kasutada seoses artiklis 2 osutatud makse, käibemaksu, artikli 8ac lõike 2 teises lõigus osutatud teavet ja muid kaudseid makse käsitlevate liikmesriikide siseriiklike õigusnormide hindamise, haldamise ja jõustamisega.

Muudatusettepanek  56

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 12 – alapunkt b

Direktiiv 2011/16/EL

Artikkel 16 – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Vastavalt käesolevale direktiivile teavet edastava liikmesriigi pädeva asutuse loal ja ainult siis, kui see on lubatud teavet ja dokumente saava pädeva asutuse liikmesriigi õigusaktidega, võib vastavalt käesolevale direktiivile saadud teavet ja dokumente kasutada muudel kui lõikes 1 nimetatud eesmärkidel.

2. Liikmesriigi pädeva asutuse poolt käesoleva direktiivi kohaselt saadud teavet ja dokumente võib kasutada muudel kui lõikes 1 osutatud eesmärkidel ainult siis, kui see on lubatud teavet saava pädeva asutuse liikmesriigi õigusaktide alusel.

Iga liikmesriigi pädev asutus edastab kõikide teiste liikmesriikide pädevatele asutustele loetelu eesmärkidest, milleks võib vastavalt tema siseriiklikule õigusele kasutada muid kui lõikes 1 osutatud teavet ja dokumente. Teavet saav pädev asutus võib kasutada saadud teavet ja dokumente ilma esimeses lõigus osutatud loata mis tahes eesmärgil, mille on loetlenud teavet edastav liikmesriik.

 

Muudatusettepanek  57

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 12 – alapunkt b a (uus)

Direktiiv 2011/16/EL

Artikkel 16 – lõige 4

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

ba) lõige 4 jäetakse välja.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0016-20200701)

Muudatusettepanek  58

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 13 a (uus)

Direktiiv 2011/16/EL

Artikkel 17 – lõige 4 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

13a) Artiklile 17 lisatakse järgmine lõige:

 

„4a. Lõikes 4 osutatud võimalust keelduda teabe esitamisest ei kohaldata juhul, kui taotluse esitanud asutus suudab tõendada, et teavet üldsusele ei avalikustata ja seda kasutatakse üksnes teabe esitamise taotlusega hõlmatud isiku või isikute grupi asjakohaste maksuasjade hindamiseks, haldamiseks ja kontrollimiseks.“

Muudatusettepanek  59

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 15

Direktiiv 2011/16/EL

Artikkel 21 – lõige 7 – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Komisjon töötab välja tehnilise ja logistilise toe ning pakub seda maksustamisalase halduskoostöö turvalisele keskliidesele, mille kaudu liikmesriigid suhtlevad, kasutades tüüpvorme vastavalt artikli 20 lõigetele 1 ja 3. Sellele liidesele on juurdepääs kõigi liikmesriikide pädevatel asutustel. Statistika kogumiseks on komisjonil juurdepääs liidesesse salvestatud teabevahetust käsitlevale teabele, mida saab automaatselt välja võtta. Komisjoni juurdepääs ei piira liikmesriikide kohustust esitada statistikat teabevahetuse kohta vastavalt artikli 23 lõikele 4.

Komisjon töötab välja kogu vajaliku tehnilise ja logistilise toe ning pakub seda maksustamisalase halduskoostöö turvalisele keskliidesele, mille kaudu liikmesriigid suhtlevad, kasutades tüüpvorme vastavalt artikli 20 lõigetele 1 ja 3. Sellele liidesele on juurdepääs kõigi liikmesriikide pädevatel asutustel. Komisjon tagab, et keskliides on turvatud kõrgeimal tasemel küberturvalisuse ja tehniliselt sertifitseeritud menetlustega, mille eesmärk on tagada andmekaitse. Statistika kogumiseks on komisjonil juurdepääs liidesesse salvestatud teabevahetust käsitlevale teabele, mida saab automaatselt välja võtta. Komisjoni juurdepääs ei piira liikmesriikide kohustust esitada statistikat teabevahetuse kohta vastavalt artikli 23 lõikele 4.

Muudatusettepanek  60

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 17

Direktiiv 2011/16/EL

Artikkel 23 – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid analüüsivad ja hindavad oma jurisdiktsioonis käesoleva direktiivi kohase halduskoostöö tõhusust maksudest kõrvalehoidumise ja maksustamise vältimise vastases võitluses ning edastavad oma hindamistulemused igal aastal komisjonile.

2. Liikmesriigid analüüsivad ja hindavad oma jurisdiktsioonis käesoleva direktiivi kohase halduskoostöö tõhusust maksudest kõrvalehoidumise ja maksustamise vältimise vastases võitluses ning analüüsivad ja hindavad nõuete täitmisega seotud kulusid, mis võivad tekkida võimalikus liigse aruandluse olukorras. Liikmesriigid edastavad oma hindamistulemused igal aastal Euroopa Parlamendile ja komisjonile. Tulemuste kokkuvõte avalikustatakse, võttes arvesse maksumaksjate õigusi ja konfidentsiaalsust. Teavet ei esitata niivõrd eristatult, et seda oleks võimalik seostada teatava maksumaksjaga.

Muudatusettepanek  61

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 17 a (uus)

Direktiiv 2011/16/EL

Artikkel 23 – lõige 3

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

17a) Artikli 23 lõige 3 asendatakse järgmisega:

3. Liikmesriigid edastavad igal aastal komisjonile hinnangu artiklites 8, 8a, 8aa ja 8ab osutatud automaatse teabevahetuse tõhususe kohta ja saavutatud praktilised tulemused. Komisjon kehtestab rakendusaktidega nimetatud iga-aastase hinnangu vormi ja edastamise tingimused. Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 26 lõikes 2 osutatud menetlusega.

3. Liikmesriigid edastavad igal aastal komisjonile hinnangu artiklites 5, 6 ja 7 osutatud taotluse alusel toimuva teabevahetuse ning artiklites 8, 8a, 8aa ja 8ab osutatud automaatse teabevahetuse tõhususe kohta ja saavutatud praktilised tulemused, k.a halduskoostööga seotud lisanduv maksutulu. Komisjon segregeerib edastatud teabe vähemalt riigipõhiselt. Komisjon kehtestab rakendusaktidega nimetatud iga-aastase hinnangu vormi ja edastamise tingimused. Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 26 lõikes 2 osutatud menetlusega.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0016-20200701)

Muudatusettepanek  62

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 17 b (uus)

Direktiiv 2011/16/EL

Artikkel 23 a – lõige 1

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

17b) Artikli 23a lõige 1 asendatakse järgmisega:

1. Komisjon hoiab talle käesoleva direktiivi kohaselt edastatud teabe konfidentsiaalsena kooskõlas liidu asutuste suhtes kohaldatavate sätetega ning seda teavet ei või kasutada muudel eesmärkidel kui selle kindlaks tegemiseks, kas ja mil määral liikmesriigid täidavad käesolevat direktiivi.

1. Komisjon hoiab talle käesoleva direktiivi kohaselt edastatud teabe konfidentsiaalsena, kui selle mitteavalikustamine ei kahjusta avalikku huvi, selle teabe saab seostada teatava maksumaksjaga ja selle avalikustamine riivaks maksumaksjate õigusi.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0016-20200701)

Muudatusettepanek  63

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 18

Direktiiv 2011/16/EL

Artikkel 23 a – lõige 2 – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriigi poolt komisjonile artikli 23 alusel edastatud teabe ja komisjonis sellist teavet kasutades koostatud mis tahes aruande või dokumendi võib edastada teistele liikmesriikidele. Sellise edastatud teabe suhtes kehtib ametisaladuse hoidmise kohustus ja kaitse, mis laieneb samalaadsele teabele seda saava liikmesriigi õiguse alusel.

Liikmesriigi poolt komisjonile artikli 23 alusel edastatud teabe ja komisjonis sellist kellegagi või millegagi seostatavat teavet kasutades koostatud mis tahes aruande või dokumendi võib edastada teistele liikmesriikidele. Sellise edastatud teabe suhtes kehtib ametisaladuse hoidmise kohustus ja kaitse, mis laieneb samalaadsele teabele seda saava liikmesriigi õiguse alusel.

Muudatusettepanek  64

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 18

Direktiiv 2011/16/EL

Artikkel 23 a – lõige 2 – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad kasutada esimeses lõigus osutatud komisjoni koostatud aruandeid ja dokumente üksnes analüüsimiseks ning neid ei või avaldada ega teha kättesaadavaks ühelegi muule isikule ega asutusele ilma komisjoni sõnaselge nõusolekuta.

Liikmesriigid võivad kasutada esimeses lõigus osutatud komisjoni koostatud aruandeid ja dokumente üksnes analüüsimiseks ning need võib teha kõikidele huvitatud isikutele ja seejärel üldsusele juurdepääsetavaks, kui nendes sisalduv teave ei ole seostatav teatava maksumaksjaga ja nende avalikustamine on kooskõlas määrusega (EÜ) nr 1049/2001 üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele.

Muudatusettepanek  65

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 18

Direktiiv 2011/16/EL

Artikkel 23 a – lõige 2 – lõik 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Olenemata esimesest ja teisest lõigust võib komisjon igal aastal avaldada anonüümseks muudetud kokkuvõtted statistilistest andmetest, mille liikmesriigid edastavad komisjonile vastavalt artikli 23 lõikele 4.

Komisjon avaldab igal aastal anonüümseks muudetud kokkuvõtted statistilistest andmetest, mille liikmesriigid edastavad komisjonile vastavalt artikli 23 lõikele 4.

Muudatusettepanek  66

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 19 – alapunkt b

Direktiiv 2011/16/EL

Artikkel 25 – lõige 5 – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et isikuandmetega seotud rikkumise korral määruse (EL) 2016/679 artikli 4 punkti 12 tähenduses võivad pädevad asutused paluda komisjonil kui volitatud töötlejal leevendusmeetmena peatada käesoleva direktiivi kohane teabevahetus liikmesriigiga, kus rikkumine aset leidis.

Liikmesriigid tagavad, et isikuandmetega seotud rikkumise korral määruse (EL) 2016/679 artikli 4 punkti 12 tähenduses või Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) 2020/2092* artiklis 4 osutatud õigusriigi põhimõtete rikkumise korral võivad pädevad asutused paluda komisjonil kui volitatud töötlejal leevendusmeetmena peatada käesoleva direktiivi kohane teabevahetus liikmesriigiga, kus rikkumine aset leidis.

 

_________________

 

* Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2020. aasta määrus (EL, Euratom) 2020/2092, mis käsitleb üldist tingimuslikkuse korda liidu eelarve kaitsmiseks (ELT L 433I,22.12.2020, lk 1).

Selgitus

Võimalust peatada käesoleva direktiivi kohane teabevahetus tuleks kohaldada ka õigusriigi põhimõtete rikkumise korral kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega, mis käsitleb üldist tingimuslikkuse korda liidu eelarve kaitsmiseks.

Muudatusettepanek  67

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 19 – alapunkt b

Direktiiv 2011/16/EL

Artikkel 25 – lõige 5 – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Teabevahetuse peatamine kestab seni, kuni pädevad asutused paluvad komisjonil uuesti lubada käesoleva direktiivi kohast teabevahetust liikmesriigiga, kus rikkumine toime pandi.

Teabevahetuse peatamine kestab seni, kuni pädevad asutused paluvad komisjonil uuesti lubada käesoleva direktiivi kohast teabevahetust liikmesriigiga, kus rikkumine toime pandi. Komisjon lubab teabevahetust üksnes juhul, kui on olemas tehnilised tõendid andmevoo turvalisuse kohta.

Muudatusettepanek  68

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 20

Direktiiv 2011/16/EL

Artikkel 25 a – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriigid kehtestavad normid karistuste kohta, mida kohaldatakse käesoleva direktiivi alusel vastu võetud siseriiklike õigusnormide rikkumise korral, mis puudutavad artikleid 8aa, 8ab ja 8ac, ning võtavad kõik vajalikud meetmed nende rakendamise tagamiseks. Ettenähtud karistused peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.

Liikmesriigid kehtestavad karistusnormid, mida kohaldatakse käesoleva direktiivi alusel vastu võetud liikmesriigi sätete rikkumise korral, mis puudutavad artikleid 8aa, 8ab ja 8ac, ning võtavad kooskõlas V lisaga kõik vajalikud meetmed, et tagada kõnealuste normide rakendamine. Kehtestatud karistused peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.

Muudatusettepanek  69

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 20 a (uus)

Direktiiv 2011/16/EL

Artikkel 25 b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

20a) Lisatakse järgmine artikkel:

 

„Artikkel 25b

 

Läbivaatamine

 

Hiljemalt ... [kaks aastat pärast käesoleva muutmisdirektiivi jõustumise kuupäeva] esitab komisjon aruande nõukogu direktiiviga (EL) .../...*+ lisatud sätete rakendamise ja tõhususe kohta ning esitab konkreetsed ettepanekud, sealhulgas seadusandlikud ettepanekud, käesoleva direktiivi parandamiseks. Kõnealune aruanne avalikustatakse.

 

Komisjoni esitatud ettepaneku läbivaatamisel hindab nõukogu aruandvate platvormihaldurite aruandluskohustuse edasise tugevdamise vajadust.

 

 

________

 

* Nõukogu ... direktiiv (EL) .../..., millega muudetakse direktiivi 2011/16/EL maksustamisalase halduskoostöö kohta (ELT....).“

 

+ ELT: palun sisestada teksti käesoleva muutmisdirektiivi number ning esitada joonealuses märkuses kõnealuse direktiivi kuupäev, number ja ELT avaldamisviide.

Muudatusettepanek  70

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa

Direktiiv 2011/16/EL

V LISA – lõik 2 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Käesolev lisa sisaldab kooskõlas artikliga 25a ka võimalikke karistusi, mida liikmesriigid võivad kohaldada.

Muudatusettepanek  71

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa

Direktiiv 2011/16/EL

V LISA – I jagu – punkt A – alapunkt 3 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3a. „Kohaldamisalast välja jäetud aruandev platvormihaldur“ – aruandev platvormihaldur, kelle eelmisel kalendriaastal liidus teenitud tulud ei ületanud 100 000 eurot.

Muudatusettepanek  72

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa

Direktiiv 2011/16/EL

V LISA – I jagu – punkt A – alapunkt 4 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4a. „Kohaldamisalast välja jäetud asjaomane tegevus“ – igasugune tasustamata ja mitterahaline kaupade ja teenuste vahetamine.

Muudatusettepanek  73

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa

Direktiiv 2011/16/EL

V LISA – III jagu – punkt B – alapunt 2 – alapunkt b

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b) finantskonto tunnuskood, kui aruandval platvormihalduril on võimalik seda teada saada ja kui selle liikmesriigi pädev asutus, mille resident aruandlusega hõlmatud müüja on, ei ole teatanud kõigi teiste liikmesriikide pädevatele asutustele, et ta ei kavatse finantskonto tunnuskoodi sel eesmärgil kasutada;

b) finantskonto tunnuskood, mille on kogunud aruandev platvormihaldur ja kui selle liikmesriigi pädev asutus, mille resident aruandlusega hõlmatud müüja on, ei ole teatanud kõigi teiste liikmesriikide pädevatele asutustele, et ta ei kavatse finantskonto tunnuskoodi sel eesmärgil kasutada;

Muudatusettepanek  74

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa

Direktiiv 2011/16/EL

V LISA – III jagu – punkt B – alapunkt 3 – alapunkt b

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b) finantskonto tunnuskood, kui aruandval platvormihalduril on võimalik seda teada saada ja kui selle liikmesriigi pädev asutus, mille resident aruandlusega hõlmatud müüja on, ei ole teatanud kõigi teiste liikmesriikide pädevatele asutustele, et ta ei kavatse finantskonto tunnuskoodi sel eesmärgil kasutada;

b) finantskonto tunnuskood, mille on kogunud aruandev platvormihaldur ja kui selle liikmesriigi pädev asutus, mille resident aruandlusega hõlmatud müüja on, ei ole teatanud kõigi teiste liikmesriikide pädevatele asutustele, et ta ei kavatse finantskonto tunnuskoodi sel eesmärgil kasutada;

Muudatusettepanek  75

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa

Direktiiv 2011/16/EL

V LISA – IV jagu – punkt C – lõik 1 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Hiljemalt ... [kaks aastat pärast käesoleva muutmisdirektiivi jõustumise kuupäeva] hindab komisjon haldusmenetluste tõhusust ning hoolsusmeetmete ja aruandlusnõuete rakendamise kvaliteeti. Vajaduse korral lisatakse hinnangule olukorra parandamiseks seadusandlikud ettepanekud.

Muudatusettepanek  76

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa

Direktiiv 2011/16/EL

V LISA – IV jagu – punkt F a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Fa. Rikkumiste korral määratavad karistused

 

Liikmesriigid kehtestavad karistusnormid, mida kohaldatakse juhul, kui aruandvad platvormihaldurid rikuvad oma aruandluskohustusi. Kehtestatud karistused peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad. Liikmesriikidel soovitatakse kehtestada ühesugused karistused, et tagada liidus samalaadsete karistuste kohaldamine ja vältida registreerimiseks soodsama koha otsimist selle alusel, kui ranged on kohaldatavad karistused.

 

Eelkõige soovitatakse liikmesriikidel kaaluda karistustena selliseid variante nagu reguleeritud maksevahendite kasutamise piiramine, iga tehingu puhul lisatasude kehtestamine, riigihankelepingute sõlmimisest kõrvalejätmine ning äärmuslike ja korduvate juhtumite korral platvormihalduri tegevusloa tühistamine.

 


 

SELETUSKIRI

Komisjon avaldas 15. juulil 2020 nn maksupaketi, mis koosneb kolmest eraldiseisvast, kuid üksteist täiendavast algatusest, sealhulgas majanduse taastamist toetava lihtsa ja õiglase maksustamise tegevuskavast ning seadusandlikust ettepanekust maksustamisalase halduskoostöö direktiivi muutmiseks (Directive on Administrative Cooperation, DAC7).

DAC7 ettepaneku eesmärk on laiendada ELi maksustamise läbipaistvuse norme ka digiplatvormidele. Ettepaneku vastuvõtmise korral hakkavad liikmesriigid automaatselt vahetama teavet tulude kohta, mida müüjad saavad digiplatvormidel. See võimaldab riiklikel ametiasutustel tuvastada olukordi, kus tuleks maksta makse, ning lisaks vähendab see ka platvormide halduskoormust, sest praegu peavad nad täitma erinevaid riiklikke aruandlusnõudeid. Lisaks põhjustab digiplatvormide kaudu saadud tulude ebapiisav deklareerimine kõlvatut konkurentsi traditsioonilise majanduse ja digitaalse platvormimajanduse vahel. Sellele lisaks pakutakse ettepanekus välja mitu direktiivi muudatust, sealhulgas sätted maksuhaldurite ühisauditite kohta, selgesõnaline viide liikmesriigi võimalusele esitada teisele liikmesriigile rühmataotlusi, ning selgitatakse muu hulgas ka eeldatava asjakohasuse mõistet.

Selleks et digiplatvormide kaudu saadud sissetulekut ja tulu maksuhalduritele korrektselt deklareeritaks, tuleb lahendada majanduse digitaliseerimisest tingitud probleemid. Ainult siis, kui kehtib usaldusväärne aruandluskohustuste süsteem ja maksustatavad sündmused on maksuhaldurite jaoks jälgitavad, saab tagada müüjate teenitud tulu nõuetekohase maksustamise asjaomastes liikmesriikides ja aidata kaasa liikmesriikide maksutulude suurendamisele. Lisaks tuletas COVID-19 kriis meile meelde, kui oluline on kaitsta riikide rahandust ja suurendada tulusid, et tulla Euroopas toime pandeemia majandusliku ja sotsiaalse mõjuga ning rahastada Euroopas vajalikke tulevasi investeeringuid.

Kõike seda arvestades on DAC7 ettepanek oluline samm, et jätkata võitlust maksupettuste, maksudest kõrvalehoidumise ja maksustamise vältimise vastu ning tõhustada liidus maksuhaldurite vahelist koostööd ja teabevahetust. Seetõttu on komisjoni ettepanek tervitatav, kuna see toob sammu võrra lähemale täieliku teabevahetuse kõigi tulude ja varade kohta, mida ELis maksumaksjad teenivad ja omavad. Niisiis on DAC7 järjekordne samm majanduse globaliseerumise suunas, mis on kooskõlas tulude ja jõukuse õiglase ja ühtlase maksustamisega. Ainult juhul, kui teave teenitud tulude ja jõukuse kohta liigub automaatselt üle riigipiiride, on liikmesriikidel jälle võimalik maksustada tõhusal, ühtlasel ja õiglasel viisil kogu tulu ja vara, mida nende kodanikud on piiriüleselt teeninud või mida nad piiriüleselt omavad. Maksustamisalase halduskoostöö direktiiv ja ülemaailmne ühise aruandlusstandardi süsteem on meid selle eesmärgi täitmisele lähemale toonud. Kuid lähitulevikus tuleb automaatsesse teabevahetusse täielikult kaasata ka eelkõige kinnisvara, usaldusfondid, alla 25 % osaluse künnise jäävad äriühingute aktsiad, mõned kapitalitulu vormid ja krüptovarad. Selleks on vaja teada mitte üksnes nende juriidilisi, vaid ka tegelikult kasusaavaid omanikke. Lisaks peavad liikmesriigid parandama andmete kättesaadavust ja mitte tuginema üksnes olemasolevatele andmetele.

Kuid praegu saab kõnealust ettepanekut positiivses suunas muuta alljärgnevate soovituste abil.

 Artikli 8 kohaselt tuleks automaatselt jagada mitte ainult kättesaadavat teavet, vaid ka teavet, mida liikmesriik saaks mõistlike pingutustega kättesaadavaks teha.

 Üldjuhul tuleks liikmesriikidel lubada kasutada teavet, mis on saadud muudel kui maksustamise eesmärkidel. Selleks on teavet edastava liikmesriigi pädeva asutuse loa taotlemise nõue välja jäetud ning teavet saava pädeva asutuse liikmesriik võib saadud teavet kasutada niivõrd, kui see on teavet saava pädeva asutuse liikmesriigi õigusaktidega lubatud.

 Tuleb tõhustada piiriüleseid eelotsuseid ja siirdehinna eelkokkuleppeid puudutava teabe vahetamist ning selleks laiendada mitteametlike eelotsuste ja siseriiklike eelotsuste kohaldamisala.

 Liikmesriikidelt Euroopa Komisjonile saadetud hinnangud ja analüüsid tuleks avaldada niivõrd, kui sellega ei avalikustata teavet, mida saaks seostada teatava maksumaksjaga.

 Komisjoni tuleks kohustada igal aastal avaldama liikmesriikidelt saadud statistiliste andmete anonüümseks muudetud kokkuvõtted.

 Väikeste platvormide bürokraatliku koormuse vähendamiseks ning mitterahalise ja tasustamata tegevuse direktiivi kohaldamisalast väljajätmiseks tuleks võtta kasutusele kohaldamisalast välja jäetud asjaomase tegevuse ja aruandva platvormihalduri mõisted.

 Tuleks loetleda teatavat liiki karistused, mida liikmesriigid saavad kasutada juhul, kui platvormid ei täida oma kohustusi, ning nõuda karistuste ühtlustamist kõigis liikmesriikides, et toetada direktiivi ühetaolist ja tõhusat rakendamist kõigi platvormide poolt.

 Lisada läbivaatamisklausel, mille kohaselt komisjon hindab kõnealuse aruandluskohustuse rakendamise tõhusust ja kaalub võimalust luua vajaduse korral direktiivi jõustamise eest vastutav Euroopa järelevalveasutus.

Tuleb märkida, et nõukogu on saavutanud tehnilisel tasandil kokkuleppe, mida ministrid toetavad. Kahjuks nõrgestab see kokkulepe DAC7 ettepanekut teatavates olulistes valdkondades. Need alljärgnevalt loetletud olulised valdkonnad peaksid jääma muutmata ja sellisteks, nagu need olid komisjoni ettepanekus.

 Ühisauditite puhul nõrgestab nõukogu kokkulepe tõsiselt Euroopa Komisjoni esitatud ettepanekut mitmes eri valdkonnas (näiteks pädevate asutuste poolt ühisauditist keeldumise põhjendatud põhjuste väljajätmine, mitme vastamiseks antud tähtaja pikendamine, isikute poolt ühisauditi taotlemise võimaluse väljajätmine ja lõpparuandele esitatud nõuete leevendamine).

 Aruandlusega hõlmatud müüjate puhul teeb nõukogu ettepaneku lisada meelevaldne ülemäär ja lävend kinnisasja rentimisele.

 Nõukogu tegi ettepaneku lükata direktiivi sätete kohaldamise aega aasta võrra edasi. Komisjoni ettepanek oli hakata direktiivi kohaldama 2022. aasta jaanuarist. Nõukogu ettepanek on hakata direktiivi kohaldama 2023. aastast ning ta on teinud isegi ettepaneku näha ühisauditi eeskirjade puhul ette erand, mille kohaselt hakataks neid kohaldama alles 2024. aasta jaanuarist.

Lõpuks on taunitav ka see, et nõukogu ei näi arvestavat Euroopa Parlamendi seisukohtadega. Sellist tegevust tuleks tõlgendada nii, et see on vastuolus lojaalse koostöö põhimõtetega ja Euroopa Parlamendi rolliga konsultatsiooniprotsessis, mis on sätestatud Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 115. Sellega seoses tasub korrata vajadust hakata maksuküsimusi käsitlevaid otsuseid vastu võtma kvalifitseeritud häälteenamusega. Euroopa Parlamendi rolli maksustamisalase halduskoostöö direktiivide väljatöötamise ja rakendamise kontrollimisel tuleks suhtuda tõsiselt.


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Ettepanek võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2011/16/EL maksustamisalase halduskoostöö kohta

Viited

COM(2020)0314 – C9-0213/2020 – 2020/0148(CNS)

EPga konsulteerimise kuupäev

28.7.2020

 

 

 

Vastutav komisjon

 istungil teada andmise kuupäev

ECON

14.9.2020

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

 istungil teada andmise kuupäev

BUDG

14.9.2020

LIBE

14.9.2020

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine

 otsuse kuupäev

BUDG

3.9.2020

LIBE

7.9.2020

 

 

Raportöörid

 nimetamise kuupäev

Sven Giegold

7.9.2020

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

4.2.2021

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

49

4

6

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Gunnar Beck, Marek Belka, Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Gilles Boyer, Francesca Donato, Derk Jan Eppink, Engin Eroglu, Markus Ferber, Jonás Fernández, Raffaele Fitto, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Luis Garicano, Sven Giegold, Valentino Grant, Claude Gruffat, José Gusmão, Enikő Győri, Eero Heinäluoma, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, Billy Kelleher, Georgios Kyrtsos, Aurore Lalucq, Philippe Lamberts, Aušra Maldeikienė, Pedro Marques, Costas Mavrides, Jörg Meuthen, Csaba Molnár, Siegfried Mureşan, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Dimitrios Papadimoulis, Piernicola Pedicini, Lídia Pereira, Kira Marie Peter-Hansen, Sirpa Pietikäinen, Dragoș Pîslaru, Evelyn Regner, Antonio Maria Rinaldi, Alfred Sant, Joachim Schuster, Ralf Seekatz, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Cristian Terheş, Irene Tinagli, Ernest Urtasun, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, Stéphanie Yon-Courtin, Marco Zanni, Roberts Zīle

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Gerolf Annemans, Eva Maydell, Mick Wallace

Esitamise kuupäev

9.2.2021

 


NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

49

+

ECR

Raffaele Fitto, Cristian Terheş, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

PPE

Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Markus Ferber, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Aušra Maldeikienė, Eva Maydell, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Lídia Pereira, Sirpa Pietikäinen, Ralf Seekatz, Inese Vaidere

Renew

Gilles Boyer, Engin Eroglu, Luis Garicano, Billy Kelleher, Caroline Nagtegaal, Dragoș Pîslaru, Stéphanie Yon-Courtin

S&D

Marek Belka, Jonás Fernández, Eero Heinäluoma, Aurore Lalucq, Pedro Marques, Costas Mavrides, Csaba Molnár, Evelyn Regner, Alfred Sant, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Irene Tinagli

The Left

José Gusmão, Dimitrios Papadimoulis, Mick Wallace

Verts/ALE

Sven Giegold, Claude Gruffat, Stasys Jakeliūnas, Philippe Lamberts, Piernicola Pedicini, Kira Marie Peter-Hansen, Ernest Urtasun

 

4

-

ID

Gerolf Annemans, Gunnar Beck, Jörg Meuthen

NI

Lefteris Nikolaou-Alavanos

 

6

0

ECR

Derk Jan Eppink

ID

Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

PPE

Enikő Győri

 

Kasutatud tähised:

+ : poolt

- : vastu

0 : erapooletu

 

Viimane päevakajastamine: 26. veebruar 2021
Õigusteave - Privaatsuspoliitika