JELENTÉS az adózás területén történő közigazgatási együttműködésről szóló 2011/16/EU irányelv módosításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

9.2.2021 - (COM(2020)0314 – C9-0213/2020 – 2020/0148(CNS)) - *

Gazdasági és Monetáris Bizottság
Előadó: Sven Giegold


Eljárás : 2020/0148(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A9-0015/2021
Előterjesztett szövegek :
A9-0015/2021
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az adózás területén történő közigazgatási együttműködésről szóló 2011/16/EU irányelv módosításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2020)0314 – C9-0213/2020 – 2020/0148(CNS))

(Különleges jogalkotási eljárás – konzultáció)

Az Európai Parlament,

 tekintettel a Bizottság Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2020)0314),

 tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 113. és 115. cikkére, amelyeknek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C9-0213/2020),

 tekintettel eljárási szabályzata 82. cikkére,

 tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére (A9-0015/2021),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát annak módosított formájában;

2. felkéri a Bizottságot, hogy ennek megfelelően módosítsa javaslatát, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 293. cikke (2) bekezdésének megfelelően;

3. felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

4. felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra, ha lényegesen módosítani kívánja a Bizottság javaslatát;

5. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

 

Módosítás  1

Irányelvre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Az adózási átláthatóság területén születő új uniós kezdeményezésekre reagálva az utóbbi években többször is sor került a 2011/16/EU tanácsi irányelv21 módosítására. Ezek a változások elsősorban adatszolgáltatási kötelezettségeket vezettek be, amelyeket a pénzügyi számlákkal, a határokon átnyúló feltételes adómegállapításokkal és az előzetes ármegállapításokkal kapcsolatos információk többi tagállammal való közlése, országonkénti jelentéstétel és a kötelező adatszolgáltatással érintett, határokon átnyúló megállapodások követtek. Ilyen módon ezek a módosítások kiterjesztették az automatikus információcsere hatályát. Az adóhatóságok immár szélesebb körű együttműködési eszközökkel rendelkeznek az adócsalás, az adókijátszás és az adókikerülés formáinak felismeréséhez és kezeléséhez.

(1) Az adózási átláthatóság területén születő új uniós kezdeményezésekre reagálva az utóbbi években többször is sor került a 2011/16/EU tanácsi irányelv21 módosítására. Ezek a változások elsősorban adatszolgáltatási kötelezettségeket vezettek be, amelyeket a pénzügyi számlákkal, a határokon átnyúló feltételes adómegállapításokkal és az előzetes ármegállapításokkal kapcsolatos információk többi tagállammal való közlése, országonkénti jelentéstétel és a kötelező adatszolgáltatással érintett, határokon átnyúló megállapodások követtek. Ilyen módon ezek a módosítások kiterjesztették az automatikus információcsere hatályát. Az adóhatóságok immár szélesebb körű együttműködési eszközökkel rendelkeznek az adócsalás, az adókijátszás és az adókikerülés formáinak felismeréséhez és kezeléséhez, az adóbevételek védelme és a méltányos adózás biztosítása érdekében.

_________________

_________________

21 A Tanács 2011/16/EU irányelve (2011. február 15.) az adózás területén történő közigazgatási együttműködésről és a 77/799/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 64., 2011.3.11., 1. o.).

21 A Tanács 2011/16/EU irányelve (2011. február 15.) az adózás területén történő közigazgatási együttműködésről és a 77/799/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 64., 2011.3.11., 1. o.).

Módosítás  2

Irányelvre irányuló javaslat

1 a preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a) Az együttműködési eszközök szélesebb köre, a digitális átállás és a nemzeti hatóságok közötti együttműködés fokozása érdekében képzett emberi erőforrásokra és megfelelő pénzügyi forrásokra van szükség. E célból a javasolt változtatásokat megfelelő szintű beruházásoknak kell kísérniük, elsősorban az informatika és a digitális infrastruktúra, valamint a szakmai képzés terén. Végső soron pedig fejleszteni kell a tagállamoknak a beérkező pénzügyi információk feldolgozására rendelkezésre álló kapacitását, valamint növelni kell az adóhatóságok pénzügyi, emberi és számítástechnikai erőforrásait.

Módosítás  3

Irányelvre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A Bizottság az elmúlt években figyelemmel kísérte a 2011/16/EU irányelv22 alkalmazását, és 2019-ben befejezte annak értékelését. Noha jelentős fejlesztések történtek az automatikus információcsere területén, továbbra is javítani kell az információcsere és a közigazgatási együttműködés minden formájára vonatkozó meglévő rendelkezéseket.

(2) A Bizottság az elmúlt években figyelemmel kísérte a 2011/16/EU irányelv22 alkalmazását, és 2019-ben befejezte annak értékelését. Noha jelentős fejlesztések történtek az automatikus információcsere területén, továbbra is javítani kell az információcsere és a közigazgatási együttműködés minden formájára vonatkozó meglévő rendelkezéseket. Az adózási átláthatósággal kapcsolatos helyzet alakulásának figyelembevétele érdekében az irányelv rendszeres felülvizsgálatra szorulhat.

_________________

_________________

22 Európai Bizottság, bizottsági szolgálati munkadokumentum – Az adózás területén történő közigazgatási együttműködésről és a 77/799/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2011/16 tanácsi irányelv értékelése (SWD(2019) 328 final).

22 Európai Bizottság, bizottsági szolgálati munkadokumentum – Az adózás területén történő közigazgatási együttműködésről és a 77/799/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2011/16 tanácsi irányelv értékelése (SWD(2019) 328 final).

Módosítás  4

Irányelvre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A 2011/16/EU irányelv 5. cikke értelmében a megkereső hatóság kérésére a megkeresett hatóság közöl a megkereső hatósággal minden olyan információt, amely a birtokában van, vagy amelyet közigazgatási vizsgálatok eredményeként megszerez, és amely előreláthatólag fontos az irányelv hatálya alá tartozó adókra vonatkozó tagállami nemzeti jogszabályok igazgatása és végrehajtása szempontjából. Az információcsere eredményességének biztosítása és a megkeresések indokolatlan elutasításának megakadályozása, valamint mind az adóhatóságok, mind az adófizetők számára a jogi egyértelműség és bizonyosság biztosítása érdekében pontosan meg kell határozni az előrelátható fontosság követelményét. Ebben az összefüggésben pontosítani kell azt is, hogy az előrelátható fontosság követelménye nem alkalmazandó a kiegészítő információk iránt a 2011/16/EU irányelv 8a. cikke szerint benyújtott olyan megkeresésekre, amelyek a határokon átnyúló feltételes adómegállapításokkal vagy előzetes ármegállapításokkal kapcsolatosak.

(3) A 2011/16/EU irányelv 5. cikke értelmében a megkereső hatóság kérésére a megkeresett hatóság közöl a megkereső hatósággal minden olyan információt, amely a birtokában van, vagy amelyet közigazgatási vizsgálatok eredményeként megszerez, és amely előreláthatólag fontos az irányelv hatálya alá tartozó adókra vonatkozó tagállami nemzeti jogszabályok igazgatása és végrehajtása szempontjából. Az információcsere eredményességének biztosítása és a megkeresések indokolatlan elutasításának megakadályozása, valamint mind az adóhatóságok, mind az adófizetők számára a jogi egyértelműség és bizonyosság biztosítása érdekében pontosan meg kell határozni az előrelátható fontosság követelményét az Európai Unió Bíróságának ítélkezési gyakorlatával összhangban, amely kimondja, hogy az „előrelátható fontosság” kifejezés célja, hogy a lehető legszélesebb körben biztosítsa az adóügyi információcserét. Ebben az összefüggésben pontosítani kell azt is, hogy az előrelátható fontosság követelménye nem alkalmazandó a kiegészítő információk iránt a 2011/16/EU irányelv 8a. cikke szerint benyújtott olyan megkeresésekre, amelyek a határokon átnyúló feltételes adómegállapításokkal vagy előzetes ármegállapításokkal kapcsolatosak.

Módosítás  5

Irányelvre irányuló javaslat

3 a preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a) Az Uniónak és a tagállamoknak Unió-szerte biztosítaniuk kell a büntetőjogi és más természetű szankciók harmonizált rendszerét annak megakadályozása érdekében, hogy a platformüzemeltetők kihasználják a joghézagokat és a tagállamok adórendszerei közötti különbségeket. A szabályok megsértése esetén mérlegelni kell a pénzügyi szankciók és a közbeszerzési szerződésekből való kizárás lehetőségét. Szélsőséges és ismétlődő esetekben lehetőséget kell biztosítani a platformüzemeltető működési engedélyének visszavonására.

Módosítás  6

Irányelvre irányuló javaslat

4 a preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a) Az adófizetők megfelelő és teljes körű tájékoztatása érdekében a tagállamok illetékes hatóságainak közzé kell tenniük azokat a jövedelemkategóriákat, amelyek tekintetében az információkat automatikusan megosztják más tagállamok és harmadik országok vagy joghatóságok illetékes hatóságaival.

Módosítás  7

Irányelvre irányuló javaslat

4 b preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4b) A harmadik országokat érintő, határokon átnyúló konstrukciókra vonatkozó információkat ezen országok adóhatóságai számára is hozzáférhetővé kell tenni. Ez a követelmény különösen a fejlődő országok esetében fontos, amelyek gyakran korlátozottabb hozzáféréssel rendelkeznek az adóügyi információk cseréjére szolgáló nemzetközi rendszerekhez.

Módosítás  8

Irányelvre irányuló javaslat

6 a preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6a) Az adózók megfelelő azonosítása elengedhetetlen az adóhatóságok közötti eredményes információcsere szempontjából. Minden, az 2011/16/EU irányelv által előírt esetben rendelkezésre kell bocsátani egy adóazonosító számot, és létre kell hozni egy európai adóazonosító számot, amely a legjobb eszközt biztosítja ehhez az azonosításhoz. Az európai adóazonosító szám segítségével bármely harmadik fél gyorsan, könnyen és helyesen azonosíthatja és rögzítheti az adóazonosító számokat a határokon átnyúló ügyletekben, és ez alapja lehet a tagállami adóhatóságok közötti eredményes automatikus információcserének.

Módosítás  9

Irányelvre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7) Az adóhatóságok gyakran kérnek információt a digitális platformok üzemeltetőitől. Ez a platform üzemeltetői számára jelentős adminisztratív és megfelelési költségeket okoz. Ugyanakkor néhány tagállam egyoldalú jelentéstételi kötelezettséget rótt ki, amely további adminisztratív terhet ró a platformüzemeltetőkre, mivel nekik az adatszolgáltatás kapcsán számos nemzeti szabványt be kell tartaniuk. Ezért alapvető fontosságú, hogy a szabványosított adatszolgáltatási kötelezettség az egész belső piacra vonatkozzon.

(7) Az adóhatóságok gyakran kérnek információt a digitális platformok üzemeltetőitől. Ez a platform üzemeltetői számára jelentős adminisztratív és megfelelési költségeket okoz. Ugyanakkor néhány tagállam egyoldalú jelentéstételi kötelezettséget rótt ki, amely további adminisztratív terhet ró a platformüzemeltetőkre, mivel nekik az adatszolgáltatás kapcsán számos nemzeti szabványt be kell tartaniuk. Ezért alapvető fontosságú, hogy a szabványosított adatszolgáltatási kötelezettség az egész belső piacra vonatkozzon. Ez a szabványosítás alapvető fontosságú az alábbi három fő célkitűzés előmozdításához: minimalizálni kell a gazdasági szereplők megfelelési költségeit, növelni kell a nemzeti hatóságok hatékonyságát, és csökkenteni kell a bürokráciát mind az adófizetők, mind az adóhatóságok számára.

Módosítás  10

Irányelvre irányuló javaslat

7 a preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7a) A gazdaság digitalizálása az Unió jövőbeli gazdasági és növekedési stratégiájának egyik sarokköve. Az Uniónak vonzó terepet kell biztosítania a digitális vállalkozások számára, különösen kereskedelmi, innovációs és foglalkoztatási potenciáljuk szempontjából. A digitális javak azonban rendszerint immateriálisak, és erős mobilitás jellemző rájuk, és ezért jobban ki vannak téve az agresszív adótervezési gyakorlatoknak, mivel számos üzleti modell esetében nincs szükség fizikai infrastruktúrára ahhoz, hogy lebonyolódjon az ügyfelekkel folytatott ügylet, és nyereség jöjjön létre. Mindezek miatt kérdéses, hogy megfelelők-e a hagyományos iparágakra tervezett uniós társasági adózási modellek, többek között az értékelési és számítási kritériumok tekintetében, amelyeket újra lehetne gondolni annak érdekében, hogy igazodjanak a 21. század üzleti tevékenységekhez. Emellet ez olyan helyzetet eredményez, amelyben az online értékesítők és a platformokon keresztül működő értékesítők profitálhatnak abból a lehetőségből, hogy olyan bevételekre tegyenek szert, amelyeket nem teljes körűen vallanak be, ezért nagy a kockázata annak, hogy továbbra is részben vagy egészében kikerülik az adózást.

Módosítás  11

Irányelvre irányuló javaslat

13 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13) Tekintettel a digitális platformok digitális jellegére és rugalmasságára, az adatszolgáltatási kötelezettségnek ki kell terjednie azokra a platformüzemeltetőkre is, amelyek kereskedelmi tevékenységet folytatnak az Unióban, de egyetlen tagállamban sem rendelkeznek adóilletőséggel, nem valamely tagállamban jegyezték be ezeket, valamint üzletvezetésük helye vagy állandó telephelyük sem valamely tagállamban található. Ez biztosítaná az egyenlő versenyfeltételeket a platformok között, és megakadályozná a tisztességtelen versenyt. Ennek megkönnyítése érdekében a belső piacon való működés érdekében a külföldi platformok egyetlen tagállamban kötelesek regisztrálni és adatokat szolgáltatni.

(13) Tekintettel a digitális platformok digitális jellegére és rugalmasságára, az adatszolgáltatási kötelezettségnek ki kell terjednie azokra a platformüzemeltetőkre is, amelyek kereskedelmi tevékenységet folytatnak az Unióban, de egyetlen tagállamban sem rendelkeznek adóilletőséggel, nem valamely tagállamban jegyezték be ezeket, valamint üzletvezetésük helye vagy állandó telephelyük sem valamely tagállamban található. Ez biztosítaná az egyenlő versenyfeltételeket a platformok között, és megakadályozná a tisztességtelen versenyt. Ennek megkönnyítése érdekében a belső piacon való működés érdekében a külföldi platformok egyetlen tagállamban kötelesek regisztrálni és adatokat szolgáltatni, figyelembe véve globális vagy regionális székhelyük elhelyezkedését, tényleges ügyvezetési helyüket, valamint azt, hogy az adott kiválasztott tagállamban jelentős gazdasági tevékenység folyik-e.

Módosítás  12

Irányelvre irányuló javaslat

14 a preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(14a) Tekintettel az egyre inkább digitalizált és globalizált gazdaság összetett és olyan kihívásokkal rendelkező dimenzióira, mint például a kriptoeszközök, meg kell erősíteni a nemzeti adóhatóságok közötti együttműködést ezen a területen. Fontos lenne a kriptoeszközök egyértelmű meghatározása – az OECD-n és a Pénzügyi Akció Munkacsoporton belül folyó munkát figyelembe véve – az adókijátszás elleni küzdelem megerősítése és a méltányos adóztatás előmozdítása érdekében. A FATF elfogadta a virtuális valuta tág meghatározását, és azt javasolta, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemmel kapcsolatos kötelezettségek hatályát terjesszék ki minden olyan természetes vagy jogi személyre, aki/amely többek között kriptoeszközök közötti cseretevékenységet és kriptoeszközök átutalását végzi, valamint részt vesz elsődleges tokenkibocsátáshoz kapcsolódó pénzügyi szolgáltatásokban, illetve azokkal rendelkezik. A kriptovaluták elterjedése aktuális kérdés, amelyet a szubszidiaritás és az arányosság elve alapján az igazgatási együttműködés fokozására irányuló valamennyi erőfeszítés során figyelembe kell venni. Tekintettel továbbá a globális technológiai fejlődésre, olyan fejlett felügyeleti mechanizmusokra van szükség, amelyek szoros kapcsolatban állnak az illetékes bűnmegelőzési szervekkel.

Módosítás  13

Irányelvre irányuló javaslat

15 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15) Az adókijátszás és az adókikerülés megakadályozásának céljának megvalósulása azzal lenne biztosítható, ha a digitális platformok üzemeltetőinek korai szakaszban kellene adatokat szolgáltatnia a platformon keresztül megszerzett jövedelmekről, még mielőtt a nemzeti adóhatóság elkészíti az éves adómegállapítást. A tagállami adóhatóságok munkájának megkönnyítése érdekében a benyújtott információkat a benyújtást követő egy hónapon belül ki kell cserélni. Az automatikus információcsere megkönnyítése és a források hatékonyabb felhasználásának elősegítése érdekében az információcserének az Unió által kifejlesztett, meglévő közös kommunikációs hálózaton (CCN) keresztül kell történnie.

(15) Az adókijátszás és az adókikerülés megakadályozásának céljának megvalósulása azzal lenne biztosítható, ha a digitális platformok üzemeltetőinek korai szakaszban kellene adatokat szolgáltatnia a platformon keresztül megszerzett jövedelmekről, még mielőtt a nemzeti adóhatóság elkészíti az éves adómegállapítást. A tagállami adóhatóságok munkájának megkönnyítése érdekében a benyújtott információkat a indokolatlan késedelem nélkül és legkésőbb a benyújtást követő egy hónapon belül ki kell cserélni. Az automatikus információcsere megkönnyítése és a források hatékonyabb felhasználásának elősegítése érdekében az információcserének az Unió által kifejlesztett, meglévő közös kommunikációs hálózaton (CCN) keresztül kell történnie. A digitális infrastruktúrának ellenállóképesnek kell lennie, és garantálnia kell a legmagasabb szintű biztonságot.

Módosítás  14

Irányelvre irányuló javaslat

15 a preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(15a) Ennek az irányelvnek biztosítania kell, hogy az illetékes hatóságok hozzáférjenek a bérleti szerződések időtartamára vonatkozó adatokhoz, amennyiben a rövid távú ingatlanbérlés időben korlátozott, hogy megkönnyítsék e korlátozások végrehajtását és a bérleti díjak Unión belüli emelkedésének ellenőrzését.

Módosítás  15

Irányelvre irányuló javaslat

15 b preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(15b) Bátorítani kell az olyan egyéneket, akik hozzáférnek a nemzetközi nagyvállalatoknak az adókijátszással és az adókikerüléssel kapcsolatos bizalmas adózási információihoz, hogy álljanak elő és működjenek együtt a hatóságokkal nagyfokú diszkréció és a közérdek tiszteletben tartása mellett, és amennyiben így tesznek, teljes körű védelmet kell biztosítani számukra.

Módosítás  16

Irányelvre irányuló javaslat

16 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16) A 2011/16/EU irányelvnek a Bizottság által elvégzett értékelése rámutatott az irányelv és az alkalmazást lehetővé tevő nemzeti átültető rendelkezések eredményessége következetes nyomon követésének szükségességére. Annak érdekében, hogy a Bizottság továbbra is megfelelően figyelemmel kísérje és értékelje a 2011/16/EU irányelv szerinti automatikus információcsere eredményességét, a tagállamokat arra kell kötelezni, hogy az ilyen információcserére vonatkozó statisztikákat évente közöljék a Bizottsággal.

(16) A 2011/16/EU irányelvnek a Bizottság által elvégzett értékelése rámutatott az irányelv és az alkalmazást lehetővé tevő nemzeti átültető rendelkezések eredményessége következetes nyomon követésének szükségességére. Annak érdekében, hogy a Bizottság továbbra is megfelelően figyelemmel kísérje és értékelje a 2011/16/EU irányelv szerinti automatikus információcsere eredményességét, a tagállamokat arra kell kötelezni, hogy az ilyen információcserére vonatkozó statisztikákat évente közöljék a Bizottsággal. Ezenkívül évente tájékoztatniuk kell a Bizottságot az említett irányelv megfelelő végrehajtását akadályozó tényezőkkel kapcsolatos összes releváns információkról.

Módosítás  17

Irányelvre irányuló javaslat

16 a preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(16a) A Bizottság ezen irányelv hatálybalépésétől számított két éven belül jelentést nyújt be az ezen irányelv által a 2011/16/EU irányelvbe bevezetett rendelkezések végrehajtásáról és hatékonyságáról, és az irányelv javítására konkrét javaslatokat tesz, beleértve a jogalkotási javaslatokat is. A jelentést nyilvánosságra kell hozni.

Módosítás  18

Irányelvre irányuló javaslat

19 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(19) Az 1286/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel5 létrehozott Fiscalis 2020 program támogatásával végrehajtott többoldalú ellenőrzések igazolták, hogy egy vagy több olyan személy összehangolt ellenőrzése előnyös lehet, aki(k)hez az Unió két vagy több adóhatóságának közös vagy kiegészítő érdeke fűződik. Mivel a közös ellenőrzések végrehajtásának nincs konkrét jogalapja, az ilyen együttes fellépéseket jelenleg a 2011/16/EU irányelvnek a külföldi tisztviselők más tagállamok területén való jelenlétére és az egyidejű ellenőrzésekre vonatkozó együttes rendelkezései alapján folytatják le. Sok esetben azonban ez a gyakorlat elégtelennek bizonyult, és hiányzott a jogi egyértelműség és bizonyosság.

(19) Az 1286/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel5 létrehozott Fiscalis 2020 program támogatásával végrehajtott többoldalú ellenőrzések igazolták, hogy egy vagy több olyan személy összehangolt ellenőrzése előnyös lehet, aki(k)hez az Unió két vagy több adóhatóságának közös vagy kiegészítő érdeke fűződik. Ezért a helyszíni ellenőrzéseknek és a közös ellenőrzéseknek az adóhatóságok közötti uniós együttműködési keret részét kell képezniük. Mivel a közös ellenőrzések végrehajtásának nincs konkrét jogalapja, az ilyen együttes fellépéseket jelenleg a 2011/16/EU irányelvnek a külföldi tisztviselők más tagállamok területén való jelenlétére és az egyidejű ellenőrzésekre vonatkozó együttes rendelkezései alapján folytatják le. Sok esetben azonban ez a gyakorlat elégtelennek bizonyult, és hiányzott a jogi egyértelműség és bizonyosság. Ezért fontos megszüntetni ezt a jogbizonytalanságot, és a közigazgatási együttműködés keretében jogalapot kell biztosítani ezen ellenőrzések számára.

__________________

__________________

5 Az Európai Parlament és a Tanács 1286/2013/EU rendelete (2013. december 11.) a 2014 és 2020 közötti időszakra szóló, az európai unióbeli adórendszerek működésének javítását célzó cselekvési program (Fiscalis 2020) létrehozásáról, valamint az 1482/2007/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 25. o.).

5 Az Európai Parlament és a Tanács 1286/2013/EU rendelete (2013. december 11.) a 2014 és 2020 közötti időszakra szóló, az európai unióbeli adórendszerek működésének javítását célzó cselekvési program (Fiscalis 2020) létrehozásáról, valamint az 1482/2007/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 25. o.).

Módosítás  19

Irányelvre irányuló javaslat

20 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(20) A tagállamoknak egyértelmű és hatékony jogi keretet kell elfogadniuk annak lehetővé tétele érdekében, hogy adóhatóságaik közösen ellenőrizhessék a határokon átnyúló tevékenységet folytató személyeket. A közös ellenőrzés olyan közigazgatási vizsgálat, amelyet két vagy több tagállam illetékes hatóságai közösen végeznek annak érdekében, hogy megvizsgáljanak egy olyan esetet, amely egy vagy több olyan személyhez kapcsolódik, aki(k)hez e tagállamoknak közös vagy kiegészítő érdeke fűződik. A közös ellenőrzések nagymértékben hozzájárulhatnak a belső piac megfelelőbb működéséhez. A közös ellenőrzéseket úgy kell felépíteni, hogy egyértelmű eljárási szabályok révén biztosítsák az adófizetők számára a jogbiztonságot, ideértve a kettős adóztatás kockázatának enyhítését is.

(20) A tagállamoknak egyértelmű és hatékony jogi keretet kell elfogadniuk annak lehetővé tétele érdekében, hogy adóhatóságaik közösen ellenőrizhessék a határokon átnyúló tevékenységet folytató személyeket. A közös ellenőrzés olyan közigazgatási vizsgálat, amelyet két vagy több tagállam illetékes hatóságai közösen végeznek annak érdekében, hogy megvizsgáljanak egy olyan esetet, amely egy vagy több olyan személyhez kapcsolódik, aki(k)hez e tagállamoknak közös vagy kiegészítő érdeke fűződik. A közös ellenőrzések nagymértékben hozzájárulhatnak a belső piac megfelelőbb működéséhez. A közös ellenőrzéseket úgy kell felépíteni, hogy egyértelmű eljárási szabályok révén biztosítsák az adófizetők számára a jogbiztonságot, ideértve a kettős adóztatás kockázatának enyhítését is. A szükséges jogi kereten túlmenően a tagállamoknak meg kell határozniuk azokat a feltételeket is, amelyek elősegítik a közös ellenőrzések operatív szintű megszervezését, különösen azáltal, hogy támogatják a közös ellenőrzéseket várhatóan végző személyzet képzését, beleértve a nyelvi képzést is. Emlékeztetünk arra, hogy a Fiscalis program e tekintetben pénzügyi támogatást nyújthat.

Módosítás  20

Irányelvre irányuló javaslat

21 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(21) A folyamat eredményességének biztosítása érdekében a közös ellenőrzések iránti megkeresésekre adott határidőn belül választ kell adni. A megkeresések elutasítását megfelelően indokolni kell. A közös ellenőrzésre alkalmazandó eljárási szabályok annak a tagállamnak a szabályai kell, hogy legyenek, ahol az érintett ellenőrzési művelet zajlik. Ennek megfelelően közös ellenőrzés során összegyűjtött bizonyítékokat a részt vevő tagállam(ok)nak kölcsönösen el kell ismernie. Ugyanilyen fontos, hogy az illetékes hatóságok megállapodjanak az eset tényeiről és körülményeiről, és megállapodásra törekedjenek az ellenőrzött személy(ek) adóügyi jogállásának értelmezéséről. Annak biztosítása érdekében, hogy a közös ellenőrzés eredményét a részt vevő tagállamokban végre lehessen hajtani, a zárójelentés jogi értéke meg kell, hogy egyezzen a részt vevő tagállamokban végzett ellenőrzés eredményeként kibocsátott, vonatkozó nemzeti eszközök jogi értékével. Szükség esetén a tagállamoknak biztosítaniuk kell a jogi keretet a megfelelő kiigazítás elvégzéséhez.

(21) A folyamat eredményességének biztosítása érdekében a közös ellenőrzések iránti megkeresésekre adott határidőn belül választ kell adni. A megkeresések elutasítását megfelelően indokolni kell, csak az ezen irányelvben meghatározott okokból szabad azt lehetővé tenni és a megkereső hatóságnak válaszadási joggal kell rendelkeznie. A közös ellenőrzésre alkalmazandó eljárási szabályok annak a tagállamnak a szabályai kell, hogy legyenek, ahol az érintett ellenőrzési művelet zajlik. Ennek megfelelően közös ellenőrzés során összegyűjtött bizonyítékokat a részt vevő tagállam(ok)nak kölcsönösen el kell ismernie. Ugyanilyen fontos, hogy az illetékes hatóságok megállapodjanak az eset tényeiről és körülményeiről, és megállapodásra törekedjenek az ellenőrzött személy(ek) adóügyi jogállásának értelmezéséről. Annak biztosítása érdekében, hogy a közös ellenőrzés eredményét a részt vevő tagállamokban végre lehessen hajtani, a zárójelentés jogi értéke meg kell, hogy egyezzen a részt vevő tagállamokban végzett ellenőrzés eredményeként kibocsátott, vonatkozó nemzeti eszközök jogi értékével. Szükség esetén a tagállamoknak biztosítaniuk kell a jogi keretet a megfelelő kiigazítás elvégzéséhez.

Módosítás  21

Irányelvre irányuló javaslat

24 a preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(24a) Ugyanilyen fontos hangsúlyozni, hogy nemcsak az adóhatóságok közötti információcsere, hanem a bevált gyakorlatok megosztása is hozzájárul a hatékonyabb adóbeszedéshez. A Fiscalis 2020 programmal összhangban a tagállamoknak prioritásként kell kezelniük a bevált gyakorlatok adóhatóságok közötti megosztását.

Módosítás  22

Irányelvre irányuló javaslat

26 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(26) A 2011/16/EU irányelv végrehajtásának és különösen az adóhatóságok közötti automatikus információcsere egységes feltételeinek biztosítása érdekében a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni a korlátozott számú elemet, köztük a nyelvhasználati szabályokat tartalmazó formanyomtatvány elfogadása tekintetében. Ezeket a végrehajtási hatásköröket a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek25 megfelelően kell gyakorolni.

(26) A 2011/16/EU irányelv végrehajtásának és különösen az adóhatóságok közötti automatikus információcsere egységes feltételeinek biztosítása érdekében a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni a korlátozott számú elemet, köztük a nyelvhasználati szabályokat tartalmazó formanyomtatvány elfogadása tekintetében. Ezeket a végrehajtási hatásköröket a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek25 megfelelően kell gyakorolni. A Bizottság az adófizetők bizalmassághoz fűződő jogának figyelembevétele érdekében, valamint az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló 1049/2001/EK rendeletnek megfelelően, a kicserélt információk anonim módon történő felhasználásával jelentéseket és dokumentumokat készíthet.

_________________

_________________

25 Az Európai Parlament és a Tanács 182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).

25 Az Európai Parlament és a Tanács 182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).

Módosítás  23

Irányelvre irányuló javaslat

26 a preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(26a) Amennyiben a 2011/16/EU irányelv keretében személyes adatok kezelésére kerül sor, azt továbbra is az (EU) 2016/679 és az (EU) 2018/1725 rendeletnek megfelelően kell végezni. A 2011/16/EU irányelv szerinti adatkezelésre kizárólag az adózási ügyek területét érintő általános közérdekű célok, nevezetesen a következők érdekében kerülhet sor: az adócsalás, adókikerülés és adókijátszás elleni küzdelem, az adóbevételek védelme, valamint a méltányos adóztatás előmozdítása, ami megerősíti a tagállamokban a társadalmi, politikai és gazdasági befogadás lehetőségeit. Ezért a 2011/16/EU irányelvben szereplő, az adatvédelemmel kapcsolatos releváns uniós jogszabályokra vonatkozó hivatkozásokat naprakésszé kell tenni és ki kell egészíteni azokat az ebben az irányelvben foglalt szabályokkal.

Módosítás  24

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – a pont

2011/16/EU irányelv

3 cikk – 9 pont – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) a 8. cikk (1) bekezdése, valamint a 8a. cikk, a 8aa. cikk, a 8ab. cikk és a 8ac. cikk alkalmazásában előre meghatározott információk előzetes megkeresés nélküli, rendszeres, előre meghatározott időközönként történő közlése egy másik tagállammal.

a) a 8. cikk (1) bekezdése, valamint a 8a. cikk, a 8aa. cikk, a 8ab. cikk és a 8ac. cikk alkalmazásában előre meghatározott és új információk előzetes megkeresés nélküli, rendszeres, előre meghatározott időközönként történő közlése egy másik tagállammal.

Módosítás  25

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 a pont (új)

2011/16/EU irányelv

3 cikk – 14 pont

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

(1a) A 3. cikk 14. pontja a következőképpen módosul:

14. »határokon átnyúló vonatkozású feltételes adómegállapítás«: bármely, így például adóellenőrzés keretében kibocsátott, módosított vagy meghosszabbított megállapodás, közlemény vagy más, hasonló hatású eszköz vagy intézkedés, amely teljesíti az alábbi feltételeket:

„14. »feltételes adómegállapítás«: bármely, így például adóellenőrzés keretében kibocsátott, módosított vagy meghosszabbított megállapodás, közlemény vagy más, hasonló hatású eszköz vagy intézkedés, amely teljesíti az alábbi feltételeket, függetlenül attól, hogy hivatalos, nem hivatalos, jogilag kötelező vagy nem kötelező jellegű-e:

a) kibocsátására, módosítására vagy meghosszabbítására valamely tagállam kormánya vagy adóhatósága, vagy valamely tagállam területi vagy közigazgatási alegységei, többek között a helyi hatóságok által vagy nevében került sor, tekintet nélkül arra, hogy a tényleges felhasználására sor kerül-e;

a) kibocsátására, módosítására vagy meghosszabbítására valamely tagállam kormánya vagy adóhatósága, vagy valamely tagállam területi vagy közigazgatási alegységei, többek között a helyi hatóságok által vagy nevében került sor, tekintet nélkül arra, hogy a tényleges felhasználására sor kerül-e;

b) kibocsátására, módosítására vagy meghosszabbítására konkrét személynek vagy személyeknek címezve került sor, és e személy vagy személyek jogosultak ezen adómegállapításra hivatkozni;

b) kibocsátására, módosítására vagy meghosszabbítására konkrét személynek vagy személyeknek címezve került sor, és e személy vagy személyek jogosultak ezen adómegállapításra hivatkozni;

c) tartalmát illetően az adott tagállamra vagy annak területi vagy közigazgatási alegységeire – ideértve a helyi hatóságokat is –vonatkozó nemzeti adójogszabályok igazgatásával vagy végrehajtásával kapcsolatos jogi vagy közigazgatási rendelkezés értelmezésére vagy alkalmazására vonatkozik;

c) tartalmát illetően az adott tagállamra vagy annak területi vagy közigazgatási alegységeire – ideértve a helyi hatóságokat is –vonatkozó nemzeti adójogszabályok igazgatásával vagy végrehajtásával kapcsolatos jogi vagy közigazgatási rendelkezés értelmezésére vagy alkalmazására vonatkozik;

d) határokon átnyúló ügyletre vagy arra a kérdésre vonatkozik, hogy egy adott személy által más államban folytatott tevékenység állandó telephely létrehozását jelenti-e; valamint

 

e) olyan más állambeli ügyleteket vagy tevékenységeket megelőzően keletkezett, amely ügyletek vagy tevékenységek állandó telephely létrejöttét eredményezhetik, vagy azt megelőzően, hogy az ilyen ügylet, ügyletsorozat vagy tevékenység időszakára vonatkozóan adóbevallást nyújtanának be. A határokon átnyúló ügylet egyebek mellett vonatkozhat befektetésre, áruk, szolgáltatások vagy finanszírozás nyújtására, vagy tárgyi eszközök vagy immateriális javak használatára, és abban a határokon átnyúló vonatkozású feltételes adómegállapítás címzettjének nem kell közvetlenül részt vennie;

e) olyan más állambeli ügyleteket vagy tevékenységeket megelőzően keletkezett, amely ügyletek vagy tevékenységek állandó telephely létrejöttét eredményezhetik, vagy azt megelőzően, hogy az ilyen ügylet, ügyletsorozat vagy tevékenység időszakára vonatkozóan adóbevallást nyújtanának be. Az ügylet egyebek mellett vonatkozhat befektetésre, áruk, szolgáltatások, finanszírozás nyújtására vagy tárgyi eszközök vagy immateriális javak használatára, és abban a feltételes adómegállapítási határozat címzettjének nem kell közvetlenül részt vennie;

 

(Ez a módosítás az egész szövegre érvényes. Elfogadása esetén a szövegben mindenütt el kell végezni a szükséges módosításokat.)

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/hu/TXT/?uri=CELEX%3A32015L2376)

Módosítás  26

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 b pont (új)

2011/16/EU irányelv

3 cikk – 16 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1b. A 3. cikk 16. pontját el kell hagyni.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/hu/TXT/?uri=CELEX%3A32015L2376)

Módosítás  27

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

2011/16/EU irányelv

5a cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Az 5. cikkben említett megkeresés szempontjából a kért információt előreláthatólag fontosnak kell tekinteni, ha a megkereső hatóság a megkeresés benyújtásának időpontjában úgy ítéli meg, hogy nemzeti jogának megfelelően észszerűen lehetséges, hogy a kért információ egy vagy több, nevesített vagy más módon azonosított adóalany adózási ügyében fontos, és a vizsgálat céljából igazolható.

(1) Az 5. cikkben említett megkeresés szempontjából a kért információt előreláthatólag fontosnak kell tekinteni, ha a megkereső hatóság a megkeresés benyújtásának időpontjában úgy ítéli meg, hogy nemzeti jogának megfelelően észszerűen lehetséges, hogy a kért információ egy vagy több, nevesített vagy más módon azonosított adóalany adózási ügyében fontos, és adók értékelése, beszedése és kezelése céljából igazolható.

Módosítás  28

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

2011/16/EU irányelv

5a cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A kért információk előrelátható fontosságának bizonyítása érdekében a megkereső illetékes hatóság támogató információkat nyújt a megkeresett hatóságnak, különös tekintettel arra az adózási célra, amelynek tekintetében az információt kérték, valamint azokra az indokokra, amelyek szerint a kért információ a megkeresett hatóság birtokában van vagy a megkeresett hatóság joghatósága alá tartozó személy birtokában van vagy ellenőrzése alatt áll.

(2) A kért információk előrelátható fontosságának bizonyítása érdekében a megkereső illetékes hatóság támogató információkat nyújt a megkeresett hatóságnak.

Módosítás  29

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 a pont (új)

2011/16/EU irányelv

7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

3a. A 7. cikk (1) bekezdésének első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

(1) A megkeresett hatóság az 5. cikkben említett információt a lehető leggyorsabban, de legkésőbb a megkeresés kézhezvételétől számított hat hónapon belül rendelkezésre bocsátja.

(1) A megkeresett hatóság az 5. cikkben említett információt a lehető leggyorsabban, de legkésőbb a megkeresés kézhezvételétől számított három hónapon belül rendelkezésre bocsátja.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0016-20200701)

Módosítás  30

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 b pont (új)

2011/16/EU irányelv

7 cikk – 6 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

3b. A 7. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

 

„(6a) A Bizottság 2023. január 1-je előtt jelentést nyújt be, amely országonként áttekintést és értékelést nyújt a kapott statisztikákról és információkról, például az adminisztratív és egyéb releváns költségekről és előnyökről, beleértve a megkeresésre történő információcseréből származó adónövekményeket, valamint az ezekhez kapcsolódó gyakorlati szempontokat, beleértve az elfogadott és elutasított kérelmek számát országonként, a kezeléshez szükséges időt és az átfogó értékelés egyéb releváns szempontjait.”

Módosítás  31

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – a pont

2011/16/EU irányelv

8 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Minden tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága automatikus információcsere keretében közli bármely másik tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságával – az információt közlő tagállam nemzeti jogszabályai szerinti értelmezésben vett – következő konkrét jövedelem- és tőkekategóriákra vonatkozóan az adott másik tagállami illetőségű adóalanyokról rendelkezésre álló valamennyi információt:

Minden tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága automatikus információcsere keretében közli bármely másik tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságával – az információt közlő tagállam nemzeti jogszabályai szerinti értelmezésben vett – következő konkrét jövedelem- és tőkekategóriákra vonatkozóan az adott másik tagállami illetőségű adóalanyokról rendelkezésre álló vagy észszerűen rendelkezésre bocsátható valamennyi információt:

Módosítás  32

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – a pont

2011/16/EU irányelv

8 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok évente tájékoztatják a Bizottságot az első albekezdésben említett legalább két jövedelem- és tőkekategóriáról, amelyekkel kapcsolatban információt szolgáltatnak egy másik tagállamban illetőséggel rendelkező személyekkel kapcsolatban.

A tagállamok évente tájékoztatják a Bizottságot az első albekezdésben említett összes jövedelem- és tőkekategóriáról, amelyekkel kapcsolatban információt szolgáltatnak egy másik tagállamban illetőséggel rendelkező személyekkel kapcsolatban.

Módosítás  33

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – a pont

2011/16/EU irányelv

8 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) 2023. január 1-je előtt a tagállamok legalább az (1) bekezdésben felsorolt négy olyan kategóriáról tájékoztatják a Bizottságot, amelyek vonatkozásában az egyes tagállamok illetékes hatóságai automatikus csere útján bármely más tagállam illetékes hatóságához információt küldenek a szóban forgó másik tagállamban letelepedett személyekről. Az információnak a 2024. január 1-jén vagy azt követően kezdődő adómegállapítási időszakokra kell vonatkoznia.

törölve

Módosítás  34

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – a a pont (új)

2011/16/EU irányelv

8 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

aa) A (3) bekezdés első albekezdését el kell hagyni.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0016-20200701)

Módosítás  35

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – b a pont (új)

2011/16/EU irányelv

8 cikk – 3a bekezdés – 2 albekezdés – a pont

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

ba) A (3a) bekezdésben a második albekezdés a) pontjának helyébe a következő szöveg lép:

a) minden egyes, Adatszolgáltatási kötelezettség alá tartozó Számlatulajdonos személy neve, lakcíme, Adóazonosító száma, magánszemélyek esetében születési helye és ideje, Számlatulajdonos Szervezetek esetében pedig, amennyiben a mellékletekkel összhangban elvégzett átvilágításkor kiderül, hogy az Ellenőrzést gyakorló egy vagy több személy Adatszolgáltatási kötelezettség alá tartozó személy, a Szervezet neve, címe és Adóazonosító száma(i), valamint minden egyes, Adatszolgáltatási kötelezettség alá tartozó személy neve, lakcíme, Adóazonosító száma, születési helye és ideje;

a) minden egyes, Adatszolgáltatási kötelezettség alá tartozó, végső tényleges Számlatulajdonos személy neve, lakcíme, Adóazonosító száma, magánszemélyek esetében születési helye és ideje, Számlatulajdonos Szervezetek esetében pedig, amennyiben a mellékletekkel összhangban elvégzett átvilágításkor kiderül, hogy az Ellenőrzést gyakorló egy vagy több személy Adatszolgáltatási kötelezettség alá tartozó személy, a Szervezet neve, címe és Adóazonosító száma(i), valamint minden egyes, Adatszolgáltatási kötelezettség alá tartozó személy neve, lakcíme, Adóazonosító száma, születési helye és ideje;

Módosítás  36

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – -a pont (új)

2011/16/EU irányelv

8 a cikk – cím

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

-a) A cím a következőképpen módosul:

A határokon átnyúló vonatkozású feltételes adómegállapításokra és az előzetes ármegállapításokra vonatkozó kötelező automatikus információcsere alkalmazási köre és feltételei

„A feltételes adómegállapításokra és az előzetes ármegállapításokra vonatkozó kötelező automatikus információcsere alkalmazási köre és feltételei”

 

(Ez a módosítás az egész szövegre érvényes. Elfogadása esetén a szövegben mindenütt el kell végezni a szükséges módosításokat.)

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0016-20200701)

Módosítás  37

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – -a a pont (új)

2011/16/EU irányelv

8a cikk – 2 bekezdés – 4 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

-aa) A (2) bekezdésben a negyedik albekezdést el kell hagyni.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0016-20200701)

Módosítás  38

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – -a b pont (új)

2011/16/EU irányelv

8a cikk – 3 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

-ab) A (3) bekezdés a következő albekezdéssel egészül ki:

 

„Az illetékes hatóság 2022. január 1-jétől nem tárgyalhat és nem állapodhat meg olyan új két- vagy többoldalú előzetes ármegállapításokról harmadik országokkal, amelyek nem teszik lehetővé azok más tagállamok illetékes hatóságaival való megosztását.”

Módosítás  39

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – -a c pont (új)

2011/16/EU irányelv

8a cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

-ac) A (4) bekezdést el kell hagyni.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0016-20200701)

Módosítás  40

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – a a pont (új)

2011/16/EU irányelv

8a cikk – 6 bekezdés – a pont

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

aa) a (6) bekezdés a) pontja helyébe a következő szöveg lép:

a) a személy megnevezése (a természetes személyek kivételével), és adott esetben azon csoport megnevezése, amelyhez az adott személy tartozik;

„a) a személy megnevezése (a természetes személyeket is ideértve), és adott esetben azon csoport megnevezése, amelyhez az adott személy tartozik;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0016-20200701)

Módosítás  41

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – b pont

2011/16/EU irányelv

8a cikk – 6 bekezdés – b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) a határokon átnyúló vonatkozású feltételes adómegállapítás vagy előzetes ármegállapítás összefoglalása, melynek keretében leírást kell adni a szóban forgó gazdasági tevékenységekről, illetve ügyletekről vagy ügyletsorozatokról, valamint az illetékes hatóságot egy potenciális adózási kockázat értékelése során adott esetben segítő egyéb információk, anélkül, hogy a leírás kereskedelmi, gazdasági vagy szakmai titok, kereskedelmi eljárás, vagy olyan információ felfedésével járna, amelynek közlése sérti a közrendet.

b) a határokon átnyúló vonatkozású feltételes adómegállapítás vagy előzetes ármegállapítás összefoglalása, melynek keretében leírást kell adni a szóban forgó gazdasági tevékenységekről, illetve ügyletekről vagy ügyletsorozatokról, az adózással kapcsolatos összes releváns közvetlen vagy közvetett következményről, például a tényleges adókulcsokról, valamint az illetékes hatóságot egy potenciális adózási kockázat értékelése során adott esetben segítő egyéb információk, olyan információk kihagyásával, amelyek kereskedelmi, gazdasági vagy szakmai titok, kereskedelmi eljárás, vagy olyan információ felfedésével járna, amelynek közlése sérti a közrendet.

Módosítás  42

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 a pont (új)

2011/16/EU irányelv

8aa cikk – 2 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

5a. A 8aa. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

(2) Azon tagállam illetékes hatósága, amely az (1) bekezdés szerinti országonkénti jelentést megkapta, a (4) bekezdés szerinti határidőn belül automatikus csere útján továbbítja az országonkénti jelentést minden olyan másik tagállamnak, amelyben az országonkénti jelentésben foglalt információk alapján az Adatszolgáltatásra kötelezett szervezet Multinacionális vállalatcsoportjának egy vagy több Csoporttagja adóügyi illetőséggel rendelkezik, vagy a Multinacionális vállalatcsoport állandó telephelyén keresztül végzett üzleti tevékenység alapján adófizetésre kötelezett.

„(2) Azon tagállam illetékes hatósága, amely az (1) bekezdés szerinti országonkénti jelentést megkapta, a (4) bekezdés szerinti határidőn belül automatikus csere útján továbbítja az országonkénti jelentést minden olyan másik tagállamnak, amelyben az országonkénti jelentésben foglalt információk alapján az Adatszolgáltatásra kötelezett szervezet Multinacionális vállalatcsoportjának egy vagy több Csoporttagja adóügyi illetőséggel rendelkezik, vagy a Multinacionális vállalatcsoport állandó telephelyén keresztül végzett üzleti tevékenység alapján adófizetésre kötelezett. Azon tagállam illetékes hatósága, amelyhez az országonkénti jelentés az (1) bekezdés szerint beérkezett, azt az Európai Bizottság azon illetékes szervezeti egységének is megküldi, amely az országonkénti jelentések központi nyilvántartásáért felelős. A Bizottság minden tagállamra vonatkozóan évente közzéteszi az országonkénti jelentések anonimizált és összesített statisztikáit.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0016-20200701)

Módosítás  43

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 b pont (új)

2011/16/EU irányelv

8ab cikk – 14 bekezdés– h a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

5b. A 8ab. cikk (14) bekezdése a következő ponttal egészül ki:

 

„ha) a kedvezményezettek listája, amelyet évente frissítenek.”

Módosítás  44

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

2011/16/EU irányelv

8ac cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – h pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

h) az ellenérték megfizetésére vagy jóváírására használt pénzforgalmi jelzőszám, amennyiben az az adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltető rendelkezésére áll, és amennyiben az értékesítő illetősége szerinti tagállamnak az illetékes hatósága nem értesítette az összes többi tagállam illetékes hatóságait arról, hogy nem kívánja a pénzforgalmi jelzőszámot erre a célra használni;

h) az ellenérték megfizetésére vagy jóváírására használt, az adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltető által begyűjtött pénzforgalmi jelzőszám;

Módosítás  45

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

2011/16/EU irányelv

8ac cikk – 2 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Az a) és b) pontban említett információkat hozzáférhetővé kell tenni a fogadó tagállam más hatóságai számára a helyi vagy nemzeti jog vagy szabályok megsértésének megakadályozása és a jogsértések büntetőeljárás alá vonása érdekében, az adatszolgáltatási kötelezettség alá tartozó értékesítő lakóhelye szerinti tagállamban alkalmazandó adótitokra és adatvédelemre vonatkozó szabályok sérelme nélkül.

Módosítás  46

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

2016/11/EU irányelv

8ac cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A (2) bekezdés szerinti közlésre a 20. cikk (7) bekezdésében említett szabványos formanyomtatványon kell, hogy sor kerüljön annak az adatszolgáltatási kötelezettség alá tartozó időszaknak a végétől számított két hónapon belül, amelyre az adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltető adatszolgáltatási kötelezettsége vonatkozik.

(3) A (2) bekezdés szerinti közlésre a 20. cikk (7) bekezdésében említett szabványos formanyomtatványon kell, hogy sor kerüljön, indokolatlan késedelem nélkül és legkésőbb annak az adatszolgáltatási kötelezettség alá tartozó időszaknak a végétől számított egy hónapon belül, amelyre az adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltető adatszolgáltatási kötelezettsége vonatkozik.

Módosítás  47

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

2011/16/EU irányelv

8ac cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok olyan szabályokat állapítanak meg, amelyek alapján az adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltetők dönthetnek úgy, hogy egyetlen tagállam illetékes hatóságainál regisztrálnak az V. melléklet IV. szakaszának F. pontjában megállapított szabályokkal összhangban.

A tagállamok olyan szabályokat állapítanak meg, amelyek alapján az adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltetők dönthetnek úgy, hogy egyetlen tagállam illetékes hatóságainál regisztrálnak az V. melléklet IV. szakaszának F. pontjában megállapított szabályokkal összhangban, figyelembe véve globális vagy regionális székhelyük elhelyezkedését, tényleges ügyvezetési helyét, valamint azt, hogy – az V. melléklet IV. szakaszának F. pontjában foglaltak szerinti héa-azonosító rendelkezésre állásának hiányában – az adott kiválasztott tagállamban jelentős gazdasági tevékenység folyik-e.

Módosítás  48

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont – a pont

2011/16/EU irányelv

8b cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A tagállamok évente statisztikai adatokat küldenek a Bizottságnak a 8. cikk (1) és (3a) bekezdése, a 8aa. és a 8ac. cikk alapján végrehajtott automatikus információcsere volumenéről, valamint – a lehetőségekhez mérten – tájékoztatják a Bizottságot a végrehajtott információcserékhez kapcsolódó adminisztratív és egyéb releváns költségekről és előnyökről, továbbá az esetleges változásokról, az adóhatóságok és a harmadik felek tekintetében egyaránt.

(1) A tagállamok évente megküldik a Bizottságnak az összes vonatkozó érdemi információt, köztük a 8. cikk (1) és (3a) bekezdése, a 8aa. és a 8ac. cikk alapján végrehajtott automatikus információcsere volumenére vonatkozó statisztikai adatokat és ezen adatok hasznosságának értékelését, valamint – a lehetőségekhez mérten – tájékoztatják a Bizottságot a végrehajtott információcserékhez kapcsolódó adminisztratív és egyéb releváns költségekről és előnyökről, továbbá az esetleges változásokról, az adóhatóságok és a harmadik felek tekintetében egyaránt.

Módosítás  49

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont – b pont

2011/16/EU irányelv

8b cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) a (2) bekezdést el kell hagyni.

törölve

Módosítás  50

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont – b a pont (új)

2011/16/EU irányelv

8b cikk – 2 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

ba) A (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

2. A Bizottság 2019. január 1. előtt jelentést nyújt be, amelyben áttekinti és értékeli az e cikk (1) bekezdése alapján kapott statisztikai adatokat és információkat, így például az automatikus információcsere adminisztratív és egyéb kapcsolódó költségeit és előnyeit, valamint az ezekhez kapcsolódó gyakorlati kérdéseket. A Bizottság adott esetben javaslatot nyújt be a Tanácsnak: vagy a 8. cikk (1) bekezdésében megállapított kategóriákkal és feltételekkel kapcsolatban – ideértve azt a feltételt is, hogy a más tagállambeli illetőségű személyekkel kapcsolatos információknak rendelkezésre kell állniuk – vagy a 8. cikk (3a) bekezdésben említett elemekkel kapcsolatban, vagy mindkettő vonatkozásában.

“2. A Bizottság 2022. január 1. előtt jelentést nyújt be, amelyben áttekinti és értékeli az e cikk (1) bekezdése alapján kapott statisztikai adatokat és információkat, így például a tagállamokhoz beérkező adatok adózási vagy egyéb célokra való hatékony felhasználásáról, az automatikus információcsere adminisztratív és egyéb kapcsolódó költségeit és előnyeit, valamint az ezekhez kapcsolódó gyakorlati kérdéseket. A Bizottság javaslatot nyújt be a Tanácsnak: vagy a 8. cikk (1) bekezdésében megállapított kategóriákkal és feltételekkel kapcsolatban – ideértve azt a feltételt is, hogy a más tagállambeli illetőségű személyekkel kapcsolatos információknak rendelkezésre kell állniuk vagy azokat rendelkezésre kell bocsátani – vagy a 8. cikk (3a) bekezdésben említett elemekkel kapcsolatban, ideértve a tényleges tulajdonlást is.

A Bizottság által benyújtott javaslat megvizsgálása során a Tanács felméri, hogy helyénvaló lenne-e az automatikus információcsere hatékonyságának és működésének további megerősítése, illetve színvonalának emelése, azzal a céllal hogy:

A Bizottság által benyújtott javaslat megvizsgálása során a Tanács felméri, hogy helyénvaló lenne-e az automatikus információcsere hatékonyságának és működésének további megerősítése, illetve színvonalának emelése, azzal a céllal hogy:

a) az automatikus csere révén minden tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága közölje bármely más tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságával a 2019. január 1. utáni adómegállapítási időszakokra vonatkozó, a másik tagállambeli illetőségű adóalanyokkal kapcsolatos információkat a 8. cikk (1) bekezdésében felsorolt – az információt közlő tagállam nemzeti jogszabályai szerinti értelmezésben vett – összes jövedelem- és tőkekategória tekintetében; továbbá

a) a 8. cikk (1) bekezdésében meghatározott jövedelem- és tőkekategóriák listáját a tagállamok rendelkezésre bocsássák, még ha jelenleg nem is állnak rendelkezésre, és ennek megfelelően osszák meg azokat;

b) a 8. cikk (1) és a (3a) bekezdésében meghatározott kategóriák és elemek listái további kategóriákkal és elemekkel bővüljenek, így többek között kiegészüljenek a jogdíjakkal.

b) a 8. cikk (1) bekezdésében meghatározott jövedelemkategóriákat ki kell terjeszteni a nem pénzügyi eszközökre, például ingatlanokra, műalkotásokra vagy ékszerekre, valamint a vagyon tárolására szolgáló új formákra, például szabadkikötőkre és széfekre;

 

ba) a 8. cikk (3a) bekezdésében meghatározott tételjegyzékeket terjesszék ki a végső tényleges tulajdonosra vonatkozó adatokra, és lépjenek fel a második vagy többszörös adóügyi illetőség révén történő kijátszás ellen;

 

bb) a tagállamok a kapott információkat általában az 16. cikk (1) bekezdésében említettektől eltérő célokra is felhasználhassák;

 

bc) az adatok hatékony felhasználását megfelelően értékeljék.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0016-20200701)

Módosítás  51

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont – a pont

2011/16/EU irányelv

11 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Az 1. cikk (1) bekezdésében említett információcsere céljából egy tagállam illetékes hatósága megkeresheti egy másik tagállam illetékes hatóságát abból a célból, hogy az előbbi által felhatalmazott tisztviselők az utóbbi által megállapított eljárási szabályokkal összhangban:

(1) Az 1. cikk (1) bekezdésében említett információcsere céljából egy tagállam illetékes hatósága megkeresheti egy másik tagállam illetékes hatóságát abból a célból, hogy az előbbi által felhatalmazott tisztviselők az utóbbi által megállapított eljárási szabályokkal összhangban:

a)  jelen legyenek azokban a hivatalokban, amelyekben a megkeresett tagállam közigazgatási hatóságai tevékenységüket végzik;

a)  jelen legyenek azokban a hivatalokban, amelyekben a megkeresett tagállam közigazgatási hatóságai tevékenységüket végzik;

b)  jelen legyenek a megkeresett tagállam területén végrehajtott közigazgatási vizsgálatoknál;

b)  jelen legyenek a megkeresett tagállam területén végrehajtott közigazgatási vizsgálatoknál;

c)  részt vegyenek a megkeresett tagállam által elvégzett közigazgatási vizsgálatokban, adott esetben elektronikus hírközlési eszközök használatával.

c)  részt vegyenek a megkeresett tagállam által elvégzett közigazgatási vizsgálatokban, adott esetben elektronikus hírközlési eszközök használatával.

Az illetékes hatóság az első albekezdésnek megfelelően benyújtott megkeresésre 30 napon belül válaszol, és a megkereső hatóságnak adott válaszában visszaigazolja a beleegyezését vagy a megkeresést indokolás mellett elutasítja.

Az illetékes hatóság az első albekezdésnek megfelelően benyújtott megkeresésre 30 napon belül válaszol, és a megkereső hatóságnak adott válaszában visszaigazolja a beleegyezését vagy a megkeresést indokolás mellett elutasítja.

 

Indokolt elutasítás esetén a megkereső hatóság további elemekkel ismét kapcsolatba léphet az illetékes hatósággal annak érdekében, hogy engedélyt kapjon tisztviselője számára az (1) bekezdés a), b) vagy c) pontjában említett feladatok elvégzésére. Az illetékes hatóság e második megkeresés beérkezésétől számított 30 napon belül válaszol arra.

Amennyiben a kért információkat olyan dokumentáció tartalmazza, amelyhez a megkeresett hatóság tisztviselői hozzáférnek, úgy a megkereső hatóság tisztviselői a dokumentációról másolatot kapnak.

Amennyiben a kért információkat olyan dokumentáció tartalmazza, amelyhez a megkeresett hatóság tisztviselői hozzáférnek, úgy a megkereső hatóság tisztviselői a dokumentációról másolatot kapnak.

Módosítás  52

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 10 pont

2011/16/EU irányelv

12a cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Ha egy tagállam illetékes hatósága megkeresi egy másik tagállam (vagy más tagállamok) illetékes hatóságát egy vagy több olyan személy közös ellenőrzésének elvégzése céljából, aki(k)hez minden érintett tagállamnak közös vagy kiegészítő érdeke fűződik, a megkeresett hatóságok a kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül válaszolnak a megkeresésre.

(2) Ha egy vagy több tagállam illetékes hatósága megkeresi egy másik tagállam (vagy más tagállamok) illetékes hatóságát egy vagy több olyan személy közös ellenőrzésének elvégzése céljából, aki(k)hez minden érintett tagállamnak közös vagy kiegészítő érdeke fűződik, a megkeresett hatóságok a kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül válaszolnak a megkeresésre.

Módosítás  53

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 10 pont

2011/16/EU irányelv

12a cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A közös ellenőrzés iránt egy tagállam illetékes hatósága által benyújtott kérelmet indokolt esetben és különösen a következő okok valamelyikére hivatkozva​el lehet utasítani:

(3) A közös ellenőrzés iránt egy tagállam illetékes hatósága által benyújtott kérelmet a következő okokra hivatkozva​el lehet utasítani:

Módosítás  54

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 10 pont

2011/16/EU irányelv

12a cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ha a megkeresett hatóság elutasítja a kérelmet, ennek okairól tájékoztatja a megkereső személy(eke)t.

Ha a megkeresett hatóság elutasítja a kérelmet, ennek okairól tájékoztatja a megkereső személy(eke)t arról, hogy a (3) bekezdésben említett két indok közül melyik alapján utasították el a megkeresést.

Módosítás  55

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont – a pont

2011/16/EU irányelv

16 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az ezen irányelv alapján a tagállamok között bármilyen formában kicserélt információkra hivatalos titoktartási kötelezettség vonatkozik, és azok ugyanolyan védelmet élveznek, mint amilyet az információt kapó tagállam nemzeti joga az ilyen jellegű információnak biztosít. Az ilyen információkat a 2. cikkben említett adókra, valamint a héára és más közvetett adókra vonatkozó tagállami jogszabályok kezelése és végrehajtása céljából lehet felhasználni.

Az ezen irányelv alapján a tagállamok között bármilyen formában kicserélt információkra a megkeresett és a megkereső tagállam nemzeti jogszabályai szerinti hivatalos titoktartási kötelezettség vonatkozik, és azok ugyanolyan védelmet élveznek, mint amilyet az információt kapó tagállam nemzeti joga az ilyen jellegű információnak biztosít. Az ilyen információkat a 2. cikkben említett adókra, valamint a 8ac. cikk (2) bekezdésének második albekezdésében említett héára és más közvetett adókra vonatkozó tagállami jogszabályok kezelése és végrehajtása céljából lehet felhasználni.

Módosítás  56

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont – b pont

2011/16/EU irányelv

16 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az ezen irányelv alapján információt nyújtó tagállami hatáskörrel rendelkező hatóság engedélyével, és kizárólag annyiban, amennyiben azt az információt kapó hatáskörrel rendelkező hatóság tagállamának jogszabályai lehetővé teszik, az ezen irányelv alapján kapott információk és dokumentumok az (1) bekezdésben említett céloktól eltérő célokra is felhasználhatók.

(2) Az ezen irányelv alapján valamely tagállam illetékes hatósága által kapott információkat és dokumentumokat az (1) bekezdésben említettektől eltérő célokra kizárólag akkor lehet felhasználni, ha ezt az információt a fogadó illetékes hatóság tagállamának jogszabályai lehetővé teszik.

Az egyes tagállamok illetékes hatóságai továbbítják valamennyi további tagállam illetékes hatóságainak az (1) bekezdésben említettektől eltérő azon célok listáját, amelyek esetében az információkat és dokumentumokat a nemzeti joggal összhangban fel lehet használni. Az információt fogadó illetékes hatóság a kapott információkat és dokumentumokat az első albekezdésben említett engedély nélkül felhasználhatja az azokat átadó tagállam által felsorolt bármely célra.

 

Módosítás  57

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont – b a pont (új)

2011/16/EU irányelv

16 cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba) A (4) bekezdést el kell hagyni.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0016-20200701)

Módosítás  58

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 13 a pont (új)

2011/16/EU irányelv

17 cikk – 4 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

13a. A 17. cikk az alábbi bekezdéssel egészül ki:

 

„(4a) A (4) bekezdésben említett információszolgáltatás megtagadásának lehetősége nem alkalmazandó, ha a megkereső hatóság bizonyítani tudja, hogy az információt nem hozzák nyilvánosságra, és kizárólag az információkérés által érintett személy vagy személyek csoportja vonatkozó adóügyeinek értékelésére, kezelésére és ellenőrzésére használják fel.”

Módosítás  59

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 15 pont

2011/16/EU irányelv

21 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság kidolgozza az adózás területén történő közigazgatási együttműködés biztonságos központi felületét és ehhez technikai és logisztikai támogatást nyújt, amelyen keresztül a tagállamok a 20. cikk (1) és (3) bekezdésének megfelelő szabványosított formanyomtatványok használatával kommunikálhatnak. Valamennyi tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságának hozzáféréssel kell rendelkeznie a felülethez. A statisztikák gyűjtése céljából a Bizottság hozzáféréssel rendelkezik a felületen rögzített cserékre vonatkozó és automatikusan kinyerhető információkhoz. A Bizottság hozzáférése nem érinti a tagállamok azon kötelezettségét, hogy statisztikai adatokat szolgáltassanak az információcseréről a 23. cikk (4) bekezdésével összhangban.

A Bizottság kidolgozza az adózás területén történő közigazgatási együttműködés biztonságos központi felületéhez szükséges valamennyi technikai és logisztikai támogatást nyújt, amelyen keresztül a tagállamok a 20. cikk (1) és (3) bekezdésének megfelelő szabványosított formanyomtatványok használatával kommunikálhatnak. Valamennyi tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságának hozzáféréssel kell rendelkeznie a felülethez. A Bizottság biztosítja, hogy a központi felületet a legmagasabb szintű kiberbiztonsággal és technikailag tanúsított eljárásokkal biztosítsák az adatvédelem garantálása érdekében. A statisztikák gyűjtése céljából a Bizottság hozzáféréssel rendelkezik a felületen rögzített cserékre vonatkozó és automatikusan kinyerhető információkhoz. A Bizottság hozzáférése nem érinti a tagállamok azon kötelezettségét, hogy statisztikai adatokat szolgáltassanak az információcseréről a 23. cikk (4) bekezdésével összhangban.

Módosítás  60

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 17 pont

2011/16/EU irányelv

23 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A tagállamok megvizsgálják és értékelik saját joghatóságukon belül az ezen irányelvnek megfelelő igazgatási együttműködés eredményességét az adókijátszás és az adókikerülés elleni küzdelemben, és értékelésük eredményeit évente közlik a Bizottsággal.

(2) A tagállamok megvizsgálják és értékelik saját joghatóságukon belül az ezen irányelvnek megfelelő igazgatási együttműködés eredményességét az adókijátszás és az adókikerülés elleni küzdelemben, valamint értékelik az esetleges túljelentésből eredő megfelelési költségeket. A tagállamok értékelésük eredményeit évente közlik az Európai Parlamenttel és a Bizottsággal. Ezen eredmények összefoglalóját nyilvánosságra kell hozni, figyelembe véve az adófizetők jogait és a bizalmas jelleget. Az információ nem bontható le olyan szintre, ahol az adatok egyetlen adóalanyhoz köthetők.

Módosítás  61

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 17 a pont (új)

2011/16/EU irányelv

23 cikk – 3 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

17a. A 23. cikk (3) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

(3) A tagállamok évenkénti értékelést nyújtanak be a Bizottságnak a 8., a 8a., a 8aa. és a 8ab. cikkben említett automatikus információcsere hatékonyságáról, valamint a gyakorlatban elért eredményekről. A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján meghatározza az említett évenkénti értékelés közlésének formáját és kritériumait. A szóban forgó végrehajtási jogi aktusokat a 26. cikk (2) bekezdésében említett eljárással kell elfogadni.

(3) A tagállamok évenkénti értékelést nyújtanak be a Bizottságnak az 5., 6. és 7. cikkben említett, kérésre történő információcsere és a 8., a 8a., a 8aa. és a 8ab. cikkben említett automatikus információcsere hatékonyságáról, valamint a gyakorlatban elért eredményekről, beleértve az igazgatási együttműködéssel kapcsolatos adónövekményeket is. Az információkat a Bizottság, legalább országonkénti bontásban adja meg. A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján meghatározza az említett évenkénti értékelés közlésének formáját és kritériumait. A szóban forgó végrehajtási jogi aktusokat a 26. cikk (2) bekezdésében említett eljárással kell elfogadni.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0016-20200701)

Módosítás  62

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 17 b pont (új)

2011/16/EU irányelv

23a cikk – 1 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

17b. A 23a. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

(1) A Bizottság biztosítja az ezen irányelv értelmében számára továbbított információknak az uniós hatóságokra irányadó rendelkezések szerinti bizalmas kezelését; az említett információk semmilyen célra nem használhatók fel annak megállapításán túl, hogy a tagállamok megfelelnek-e, illetve milyen mértékben felelnek meg ennek az irányelvnek.

(1) Az ezen irányelv alapján a Bizottsággal közölt információkat bizalmasan kell kezelni, amennyiben azok közzétételének megtagadása nem sért közérdeket, amennyiben az információk egyetlen adóalanyhoz köthetők, és közzétételük sértené az adózók jogait.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0016-20200701)

Módosítás  63

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 18 pont

2011/16/EU irányelv

23a cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok által a 23. cikk értelmében a Bizottsággal közölt információk, valamint a Bizottság által ezen információk felhasználásával készített bármely jelentés vagy dokumentum továbbítható a többi tagállamnak. Az ilyen módon továbbított információkra hivatalos titoktartási kötelezettség vonatkozik, és azok ugyanolyan védelmet élveznek, mint amilyet az információt fogadó tagállam nemzeti joga más ilyen jellegű információknak is biztosít.

A tagállamok által a 23. cikk értelmében a Bizottsággal közölt információk, valamint a Bizottság által ezen, személyhez köthető információk felhasználásával készített bármely jelentés vagy dokumentum továbbítható a többi tagállamnak. Az ilyen módon továbbított információkra hivatalos titoktartási kötelezettség vonatkozik, és azok ugyanolyan védelmet élveznek, mint amilyet az információt fogadó tagállam nemzeti joga más ilyen jellegű információknak is biztosít.

Módosítás  64

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 18 pont

2011/16/EU irányelv

23a cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az első albekezdésben említett, a Bizottság által készített jelentéseket és dokumentumokat a tagállamok kizárólag elemzési célokra használhatják fel, és a Bizottság kifejezett hozzájárulása nélkül nem tehetik közzé és nem bocsáthatják más személy vagy szervezet rendelkezésére.

Az első albekezdésben említett, a Bizottság által készített jelentéseket és dokumentumokat a tagállamok kizárólag elemzési célokra használhatják fel, és azok valamennyi érdekelt fél számára hozzáférhetők és ezt követően nyilvánosságra hozhatók, amennyiben a bennük szereplő információk nem egyetlen adóalanyhoz köthetők, és közzétételük megfelel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló 1049/2001/EK rendeletnek .

Módosítás  65

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 18 pont

2011/16/EU irányelv

23a cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az első és a második albekezdés ellenére a Bizottság minden évben anonimizált összefoglalókat tehet közzé azokról a statisztikai adatokról, amelyeket a tagállamok a 23. cikk (4) bekezdésével összhangban vele közölnek.

A Bizottság minden évben anonimizált összefoglalókat tesz közzé azokról a statisztikai adatokról, amelyeket a tagállamok a 23. cikk (4) bekezdésével összhangban vele közölnek.

Módosítás  66

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 19 pont – b pont

2011/16/EU irányelv

25 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy személyes adatoknak az (EU) 2016/679 rendelet 4. cikkének 12. pontja értelmében vett megsértése esetén az illetékes hatóságok felkérhetik a Bizottságot mint adatfeldolgozót, hogy enyhítő intézkedésként függessze fel az ezen irányelv szerinti információcsere azon tagállammal, ahol a jogsértés bekövetkezett.

A tagállamok biztosítják, hogy a személyes adatok az (EU) 2016/679 rendelet 4. cikkének 12. pontja értelmében vett megsértése vagy a jogállamiság elveinek az (EU, Euratom) 2020/2092 európai parlamenti és tanácsi rendelet* 4. cikke szerinti megsértése esetén az illetékes hatóságok felkérhessék a Bizottságot mint adatfeldolgozót, hogy enyhítő intézkedésként függessze fel az ezen irányelv alapján a jogsértés helye szerinti tagállammal folytatott információcserét.

 

_________________

 

* Az Európai Parlament és a Tanács (EU, Euratom) 2020/2092 rendelete (2020. december 16.) az uniós költségvetés védelmét szolgáló általános feltételrendszerről (HL L 433I., 2020.12.22., 1. o.).

Indokolás

Az ezen irányelv szerinti információcsere felfüggesztésének lehetőségét a jogállamiság elveinek megsértése esetén is alkalmazni kell az uniós költségvetés védelmét szolgáló általános feltételrendszerről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban.

Módosítás  67

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 19 pont – b pont

2011/16/EU irányelv

25 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A felfüggesztésnek addig kell tartania, amíg az illetékes hatóságok fel nem kérik a Bizottságot, hogy tegye lehetővé az ezen irányelv szerinti információcserét a jogsértés helye szerinti tagállammal.

A felfüggesztésnek addig kell tartania, amíg az illetékes hatóságok fel nem kérik a Bizottságot, hogy tegye lehetővé az ezen irányelv szerinti információcserét a jogsértés helye szerinti tagállammal. A Bizottság csak akkor teszi lehetővé az információcserét, ha technikai bizonyíték van arra, hogy az adatáramlás biztonságos.

Módosítás  68

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 20 pont

2011/16/EU irányelv

25 a cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok megállapítják az ezen irányelv alapján elfogadott, a 8aa. 8ab. és 8ac. cikkre vonatkozó nemzeti rendelkezések megsértése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat, és meghoznak minden szükséges intézkedést ezek végrehajtására. Az előírt szankcióknak hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük.

A tagállamok – az V. melléklettel összhangban – megállapítják az ezen irányelv alapján elfogadott, a 8aa. 8ab. és 8ac. cikkre vonatkozó nemzeti rendelkezések megsértése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat, és meghoznak minden szükséges intézkedést ezek végrehajtására. Az előírt szankcióknak hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük.

Módosítás  69

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 20 a pont (új)

2011/16/EU irányelv

25b cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

20a. A szöveg a következő cikkel egészül ki:

 

„25b. cikk

 

Felülvizsgálat

 

[Két évvel ezen módosító irányelv hatálybalépését követően] a Bizottság jelentést nyújt be az (EU).../... tanácsi irányelv* + által bevezetett rendelkezések végrehajtásáról és hatékonyságáról, és ezen irányelv javítása érdekében konkrét javaslatokat tesz, beleértve a jogalkotási javaslatokat is. A jelentést nyilvánosságra kell hozni.

 

A Bizottság által benyújtott javaslat vizsgálatakor a Tanács értékeli az adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltetők jelentéstételi kötelezettségének további megerősítését.

 

 

________

 

* A Tanács […]-i (EU) .../... irányelve az adózás területén történő közigazgatási együttműködésről szóló 2011/16/EU irányelv módosításáról (HL...)”

 

+ HL: Kérjük, illesszék be e módosító irányelv számát a szövegbe, és egészítsék ki a lábjegyzetet a számmal, a dátummal és a HL-hivatkozással.

Módosítás  70

Irányelvre irányuló javaslat

I melléklet

2011/16/EU irányelv

V MELLÉKLET – 2 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Ez a melléklet a 25a. cikkel összhangban számos lehetséges szankciót tartalmaz, amelyeket a tagállamok alkalmazhatnak.

Módosítás  71

Irányelvre irányuló javaslat

I melléklet

2011/16/EU irányelv

V MELLÉKLET – I szakasz – A pont – 3 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

3a. „Kizárt adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltető”: olyan, adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltető, amelynek az előző naptári évben az Unióban keletkezett árbevétele nem haladja meg a 100 000 eurót.

Módosítás  72

Irányelvre irányuló javaslat

I melléklet

2011/16/EU irányelv

V MELLÉKLET – I szakasz – A pont – 4 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

4a. „Kizárt érintett tevékenység”: áruk és szolgáltatások bármely, nem díjazás ellenében történő és nem pénzbeli cseréje.

Módosítás  73

Irányelvre irányuló javaslat

I melléklet

2011/16/EU irányelv

V melléklet – III szakasz – B pont – 2 bekezdés – b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) a pénzforgalmi jelzőszám, amennyiben az az adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltető rendelkezésére áll, és annak a tagállamnak az illetékes hatósága, amelyben az adatszolgáltatási kötelezettség alá tartozó értékesítő illetőséggel rendelkezik, nem értesítette a többi tagállam illetékes hatóságait arról, hogy nem szándékozik a pénzforgalmi jelzőszámot erre a célra felhasználni;

b) az adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltető által begyűjtött pénzforgalmi jelzőszám, amennyiben annak a tagállamnak az illetékes hatósága, amelyben az adatszolgáltatási kötelezettség alá tartozó értékesítő illetőséggel rendelkezik, nem értesítette a többi tagállam illetékes hatóságait arról, hogy nem szándékozik a pénzforgalmi jelzőszámot erre a célra felhasználni;

Módosítás  74

Irányelvre irányuló javaslat

I melléklet

2011/16/EU irányelv

V melléklet – III szakasz – B pont – 3 bekezdés – b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) a pénzforgalmi jelzőszám, amennyiben az az adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltető rendelkezésére áll, és annak a tagállamnak az illetékes hatósága, amelyben az adatszolgáltatási kötelezettség alá tartozó értékesítő illetőséggel rendelkezik, nem értesítette a többi tagállam illetékes hatóságait arról, hogy nem szándékozik a pénzforgalmi jelzőszámot erre a célra felhasználni;

b) az adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltető által begyűjtött pénzforgalmi jelzőszám, amennyiben annak a tagállamnak az illetékes hatósága, amelyben az adatszolgáltatási kötelezettség alá tartozó értékesítő illetőséggel rendelkezik, nem értesítette a többi tagállam illetékes hatóságait arról, hogy nem szándékozik a pénzforgalmi jelzőszámot erre a célra felhasználni;

Módosítás  75

Irányelvre irányuló javaslat

I melléklet

2011/16/EU irányelv

V MELLÉKLET – IV szakasz – C pont – 1 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

[Ezen módosító irányelv hatálybalépésének dátumától számított két éven belül]-ig a Bizottság értékeli a közigazgatási eljárások hatékonyságát, valamint a kellő gondosságra vonatkozó eljárások és a jelentéstételi követelmények végrehajtásának minőségét. Az említett értékelést jogalkotási javaslatok kísérhetik, amennyiben hiányosságok pótlására van szükség.

Módosítás  76

Irányelvre irányuló javaslat

I melléklet

2011/16/EU irányelv

V MELLÉKLET – IV szakasz – F a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Fa. A jogsértések szankcionálása

 

A tagállamok megállapítják a jelentéstételi kötelezettségnek az adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltető általi megsértése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat. Az előírt szankcióknak hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük. A Bizottság felkéri a tagállamokat, hogy biztosítsanak közös szankciókat annak érdekében, hogy Unió-szerte hasonló szankciókat alkalmazzanak, és elkerüljék az alkalmazott szankciók súlyosságán alapuló regisztrációt.

 

A tagállamokat különösen arra ösztönzik, hogy szankcionálják a szabályozott fizetési módok korlátozására, az ügyletenként további díjak felszámítására, a közbeszerzési szerződések kizárására, valamint szélsőséges és ismétlődő esetekben a platformüzemeltető működési engedélyének visszavonására vonatkozó lehetőségeket.

 


INDOKOLÁS

2020. július 15-én a Bizottság adóügyi csomagot tett közzé, amely három különálló, azonban egymást kiegészítő kezdeményezést tartalmaz, többek között helyreállítást támogató méltányos és egyszerű adózásra vonatkozó cselekvési tervet, valamint a közigazgatási együttműködésről szóló irányelv módosítására irányuló jogalkotási javaslatot (DAC7).

A DAC7 javaslat célja, hogy az adózási átláthatóságra vonatkozó uniós szabályokat kiterjessze a digitális platformokra. Elfogadása esetén a javaslat előirányozza, hogy a tagállamok automatikusan megosszák egymással az eladók által a digitális platformokon termelt jövedelemre vonatkozó információkat. Ez nemcsak azt teszi lehetővé a nemzeti hatóságok számára, hogy azonosítsák azokat a helyzeteket, amelyekben adót kell fizetni, hanem csökkenti a platformokra nehezedő adminisztratív terheket is, amelyeknek különböző nemzeti jelentéstételi követelményeknek kell megfelelniük. Emellett a digitális platformokon keresztül szerzett bevételek bejelentésének elmaradása tisztességtelen versenyhez vezet a hagyományos gazdaság és a digitálisplatform-gazdaság között. A javaslat továbbá számos kiigazítást javasol az irányelvhez, többek között az adóhatóságok közötti közös ellenőrzésekre vonatkozó rendelkezéseket, a tagállamok által egy másik tagállamhoz intézett csoportos kérelmek lehetőségére való kifejezett hivatkozást vagy az előrelátható fontosság fogalmának pontosítását.

Foglalkozni kell a gazdaság digitalizációja által támasztott kihívásokkal annak biztosítása érdekében, hogy a digitális platformokon keresztül szerzett jövedelmeket és bevételeket megfelelően jelentsék az adóhatóságoknak. Kizárólag a jelentéstételi kötelezettségek megbízható rendszere és az adóköteles események adóhatóságok általi nyomon követhetősége biztosíthatja, hogy az értékesítők által szerzett jövedelmet az adott tagállamban megfelelően adóztassák, és az hozzájáruljon a tagállamok adóbevételeinek növekedéséhez. Emellett a Covid19-válság emlékeztetett az államháztartás védelmének fontosságára, valamint arra, hogy a világjárvány gazdasági és társadalmi hatásainak kezelése, illetve a szükséges jövőbeli európai beruházások finanszírozása érdekében növelni kell a bevételeket.

A fentiekre tekintettel a DAC7 javaslat fontos előrelépés az adócsalás, az adókijátszás és az adókikerülés elleni küzdelem folytatása, valamint az uniós adóhatóságok közötti együttműködés és információcsere fokozása irányába. A Bizottság javaslata ezért üdvözlendő, mivel egy lépéssel közelebb visz minket az uniós adófizetők által szerzett és birtokolt valamennyi bevételre és vagyonra vonatkozó teljes körű információcseréhez. A DAC7 tehát újabb lépést jelent a gazdasági globalizáció felé, amely összeegyeztethető a jövedelmek és a vagyon méltányos, sőt akár egyenlő adóztatásával. A tagállamok csak akkor nyerhetik vissza azt a lehetőséget, hogy a polgáraik által szerzett vagy birtokolt valamennyi jövedelmet és vagyont hatékonyan, egyenlően és méltányosan adóztatják meg, ha a jövedelemre és a vagyonra vonatkozó információk automatikusan áramlanak a határokon keresztül. A DAC és a globális CRS-rendszer közelebb hozott minket e célkitűzéshez. Azonban különösen az ingatlanokat, a trösztöket, a 25%-os tulajdoni küszöböt el nem érő vállalati részvényeket, a tőkenyereség bizonyos formáit és a kriptográfiai eszközöket a közeljövőben teljes mértékben be kell vonni az automatikus információcserébe. Ezért valójában nem csak a jog szerinti, hanem a tényleges tulajdonost is ismerni kell. A tagállamoknak az adatok hozzáférhetőségén is dolgozniuk kell, és nem csupán a meglévő adatokra kell támaszkodniuk.

Ez a javaslat azonban időközben pozitívan módosítható a következő ajánlások révén:

 a 8. cikk értelmében ne csak a rendelkezésre álló információkat kelljen automatikusan megosztani, hanem azokat az információkat is, amelyeket a tagállam észszerűen hozzáférhetővé tehet;

 a tagállamok a kapott információkat általában az az adózási céloktól eltérő célokra is felhasználhassák. Ezért a küldő ország illetékes hatóságának engedélyére vonatkozó követelmény törlésre került, és az információt átvevő illetékes hatóság tagállama felhasználhatja az információt, amennyiben azt az információt átvevő illetékes hatóság tagállamának jogszabályai lehetővé teszik;

 erősítsék meg a határokon átnyúló vonatkozású feltételes adómegállapítási határozatokra és az előzetes árképzési megállapodásokra vonatkozó információcserét azáltal, hogy kiterjesztik annak hatályát az informális feltételes adómegállapítási határozatokra és a belföldi feltételes adómegállapítási határozatokra;

 a tagállamok által az Európai Bizottsággal megosztott értékelést és elemzést tegyék közzé, amennyiben ezek az értékelések nem fednek fel olyan információt, amely egy adott adófizetőhöz köthető;

 kötelezzék arra a Bizottságot, hogy évente közzétegye a tagállamok által kapott statisztikai adatok anonimizált összefoglalóit;

 a kisebb platformokra nehezedő bürokratikus terhek csökkentése, valamint a nem monetáris és a javadalmazásban nem részesülő tevékenységek kikerülésének lehetővé tétele érdekében a javaslat tartalmazza a kizárt érintett tevékenységek, illetve adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltetők fogalommeghatározását;

 tartalmazzon bizonyos típusú szankciókat, amelyeket a tagállamok alkalmazhatnak abban az esetben, ha a platformok nem teljesítik kötelezettségüket, és szorgalmazza a szankciók tagállamok közötti harmonizálását az összes platform általi egyenletes és hatékony végrehajtás támogatása érdekében;

 illesszenek be felülvizsgálati záradékot a Bizottság számára, hogy értékelje e jelentéstételi kötelezettség végrehajtásának hatékonyságát, és szükség esetén mérlegelje egy, az irányelv végrehajtásáért felelős európai felügyeleti hatóság létrehozásának lehetőségét.

Megjegyzendő, hogy a Tanács szakértői szinten megállapodásra jutott, amelyet a miniszterek is támogatnak. Ez a megállapodás sajnálatos módon egyes kulcsfontosságú területeken gyengíti a DAC7 javaslatot. Az alábbiakban felsorolt kulcsfontosságú területeket az Európai Bizottság javaslatának megfelelően változatlanul kell hagyni:

 a közös ellenőrzésekkel kapcsolatban a Tanács megállapodása súlyosan gyengíti az Európai Bizottság által előterjesztett, különböző területekre vonatkozó javaslatot, ideértve a közös ellenőrzés illetékes hatóságok általi elutasítására vonatkozó indokolt okok törlését, a válaszadásra vonatkozó több határidő meghosszabbítását, a közös ellenőrzés kérelmezésére vonatkozó lehetőség eltörlését, valamint a zárójelentésre vonatkozó követelmények gyengítését;

 az „adatszolgáltatási kötelezettség alá tartozó értékesítők” tekintetében a Tanács azt javasolja, hogy az ingatlanok bérlésével kapcsolatos tevékenységekre vonatkozóan vezessenek be önkényes felső határt és küszöbértéket;

 az irányelv rendelkezéseinek alkalmazását illetően a Tanács az irányelv további egy évvel történő elhalasztását javasolta. A Bizottság azt javasolta, hogy az irányelv 2022 januárjától legyen alkalmazandó. A Tanács most 2023-ra tesz javaslatot, sőt a közös ellenőrzési szabályoktól való eltérést is javasol; ezek csak 2024 januárjától lennének alkalmazandók.

Végezetül sajnálatos, hogy a Tanács láthatóan nem fogja figyelembe venni az Európai Parlament véleményét. Ezeket az intézkedéseket úgy kell értelmezni, hogy azok ellentétesek a lojális együttműködés elvével, valamint az Európai Parlamentnek az EUMSZ 115. cikkében meghatározott konzultációs folyamatban betöltött szerepével. Ezzel összefüggésben érdemes ismételten felhívni a figyelmet arra, hogy adóügyekben minősített többségre kell áttérni. Komolyan kell venni az Európai Parlament szerepét az adóügyi közigazgatási együttműködésről szóló irányelvek kialakításának és végrehajtásának ellenőrzésében.


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

Javaslat az adózás területén történő közigazgatási együttműködésről szóló 2011/16/EU irányelv módosítására irányuló tanácsi irányelvre

Hivatkozások

COM(2020)0314 – C9-0213/2020 – 2020/0148(CNS)

Az Európai Parlamenttel folytatott konzultáció dátuma

28.7.2020

 

 

 

Illetékes bizottság

 A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ECON

14.9.2020

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

 A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

BUDG

14.9.2020

LIBE

14.9.2020

 

 

Nem nyilvánított véleményt

 A határozat dátuma

BUDG

3.9.2020

LIBE

7.9.2020

 

 

Előadók

 A kijelölés dátuma

Sven Giegold

7.9.2020

 

 

 

Az elfogadás dátuma

4.2.2021

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

49

4

6

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Gunnar Beck, Marek Belka, Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Gilles Boyer, Francesca Donato, Derk Jan Eppink, Engin Eroglu, Markus Ferber, Jonás Fernández, Raffaele Fitto, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Luis Garicano, Sven Giegold, Valentino Grant, Claude Gruffat, José Gusmão, Enikő Győri, Eero Heinäluoma, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, Billy Kelleher, Georgios Kyrtsos, Aurore Lalucq, Philippe Lamberts, Aušra Maldeikienė, Pedro Marques, Costas Mavrides, Jörg Meuthen, Csaba Molnár, Siegfried Mureşan, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Dimitrios Papadimoulis, Piernicola Pedicini, Lídia Pereira, Kira Marie Peter-Hansen, Sirpa Pietikäinen, Dragoș Pîslaru, Evelyn Regner, Antonio Maria Rinaldi, Alfred Sant, Joachim Schuster, Ralf Seekatz, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Cristian Terheş, Irene Tinagli, Ernest Urtasun, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, Stéphanie Yon-Courtin, Marco Zanni, Roberts Zīle

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Gerolf Annemans, Eva Maydell, Mick Wallace

Benyújtás dátuma

9.2.2021

 


AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

49

+

ECR

Raffaele Fitto, Cristian Terheş, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

PPE

Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Markus Ferber, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Aušra Maldeikienė, Eva Maydell, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Lídia Pereira, Sirpa Pietikäinen, Ralf Seekatz, Inese Vaidere

Renew

Gilles Boyer, Engin Eroglu, Luis Garicano, Billy Kelleher, Caroline Nagtegaal, Dragoș Pîslaru, Stéphanie Yon-Courtin

S&D

Marek Belka, Jonás Fernández, Eero Heinäluoma, Aurore Lalucq, Pedro Marques, Costas Mavrides, Csaba Molnár, Evelyn Regner, Alfred Sant, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Irene Tinagli

The Left

José Gusmão, Dimitrios Papadimoulis, Mick Wallace

Verts/ALE

Sven Giegold, Claude Gruffat, Stasys Jakeliūnas, Philippe Lamberts, Piernicola Pedicini, Kira Marie Peter-Hansen, Ernest Urtasun

 

4

-

ID

Gerolf Annemans, Gunnar Beck, Jörg Meuthen

NI

Lefteris Nikolaou-Alavanos

 

6

0

ECR

Derk Jan Eppink

ID

Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

PPE

Enikő Győri

 

Jelmagyarázat:

+ : mellette

- : ellene

0 : tartózkodás

 

 

Utolsó frissítés: 2021. február 26.
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat