Procedūra : 2020/0148(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A9-0015/2021

Pateikti tekstai :

A9-0015/2021

Debatai :

PV 08/03/2021 - 21
CRE 08/03/2021 - 21

Balsavimas :

PV 09/03/2021 - 17
PV 10/03/2021 - 14

Priimti tekstai :

P9_TA(2021)0072

<Date>{09/02/2021}9.2.2021</Date>
<NoDocSe>A9-0015/2021</NoDocSe>
PDF 327kWORD 106k

<TitreType>PRANEŠIMAS</TitreType>     <RefProcLect>*</RefProcLect>

<Titre>dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2011/16/ES dėl administracinio bendradarbiavimo apmokestinimo srityje</Titre>

<DocRef>(COM(2020)0314 – C9-0213/2020 – 2020/0148(CNS))</DocRef>


<Commission>{ECON}Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas</Commission>

Pranešėjas: <Depute>Sven Giegold</Depute>

PAKEITIMAI
EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2011/16/ES dėl administracinio bendradarbiavimo apmokestinimo srityje

(COM(2020)0314 – C9-0213/2020 – 2020/0148(CNS))

(Speciali teisėkūros procedūra: konsultavimasis)

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2020)0314),

 atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 113 ir 115 straipsnius, pagal kuriuos Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C9-0213/2020),

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 82 straipsnį,

 atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A9-0015/2021),

1. pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2. ragina Komisiją pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 293 straipsnio 2 dalį atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą;

3. ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

4. ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos pasiūlymą;

5. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

 

<RepeatBlock-Amend><Amend>Pakeitimas  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl direktyvos</DocAmend>

<Article>1 konstatuojamoji dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1) siekiant įtraukti naujas Sąjungos mokesčių skaidrumo iniciatyvas, per kelerius praėjusius metus Tarybos direktyva 2011/16/ES21 buvo keliskart iš dalies pakeista. Šiais pakeitimais daugiausia nustatytos duomenų teikimo prievolės, vykdomos teikiant informaciją kitoms valstybėms narėms, susijusios su finansinėmis sąskaitomis, išankstiniais tarpvalstybiniais sprendimais ir išankstine kainodaros tvarka, ataskaitomis pagal šalis ir praneštinais tarpvalstybiniai susitarimais. Todėl šiais pakeitimais išplėsta automatinių informacijos mainų taikymo sritis. Dabar, siekdami nustatyti mokestinio sukčiavimo, mokesčių slėpimo bei vengimo atvejus ir užkirsti jiems kelią, mokesčių administratoriai gali naudotis platesniu bendradarbiavimo priemonių rinkiniu;

(1) siekiant įtraukti naujas Sąjungos mokesčių skaidrumo iniciatyvas, per kelerius praėjusius metus Tarybos direktyva 2011/16/ES21 buvo keliskart iš dalies pakeista. Šiais pakeitimais daugiausia nustatytos duomenų teikimo prievolės, vykdomos teikiant informaciją kitoms valstybėms narėms, susijusios su finansinėmis sąskaitomis, išankstiniais tarpvalstybiniais sprendimais ir išankstine kainodaros tvarka, ataskaitomis pagal šalis ir praneštinais tarpvalstybiniais susitarimais. Todėl šiais pakeitimais išplėsta automatinių informacijos mainų taikymo sritis. Dabar, siekdami nustatyti mokestinio sukčiavimo, mokesčių slėpimo bei vengimo atvejus ir užkirsti jiems kelią, mokesčių administratoriai gali naudotis platesniu bendradarbiavimo priemonių rinkiniu, kad apsaugotų mokestines pajamas ir užtikrintų sąžiningą apmokestinimą;

_________________

_________________

21 2011 m. vasario 15 d. Tarybos direktyva 2011/16/ES dėl administracinio bendradarbiavimo apmokestinimo srityje ir panaikinanti Direktyvą 77/799/EEB (OL L 64, 2011 3 11, p. 1).

21 2011 m. vasario 15 d. Tarybos direktyva 2011/16/ES dėl administracinio bendradarbiavimo apmokestinimo srityje ir panaikinanti Direktyvą 77/799/EEB (OL L 64, 2011 3 11, p. 1).

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl direktyvos</DocAmend>

<Article>1 a konstatuojamoji dalis (nauja)</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1a) siekiant nustatyti platesnį bendradarbiavimo priemonių rinkinį, vykdyti skaitmeninę pertvarką ir siekti gerinti nacionalinių valdžios institucijų bendradarbiavimą, reikia kvalifikuotų darbuotojų ir atitinkamų finansinių išteklių. Tuo tikslu kartu su siūlomais pakeitimais turi būti užtikrintas tinkamas investicijų lygis, daugiausia susijęs su informatikos ir skaitmeninės infrastruktūros bei profesinio mokymo pritaikymu. Galiausiai turėtų būti padidinti valstybių narių pajėgumai gaunamam finansinės informacijos kiekiui apdoroti, taip pat padidinti mokesčių administratorių finansiniai, žmogiškieji ir IT ištekliai;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl direktyvos</DocAmend>

<Article>2 konstatuojamoji dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2) pastaraisiais metais Komisija stebėjo Direktyvos 2011/16/ES taikymą ir 2019 m. baigė ją vertinti22. Nors automatinių informacijos mainų srityje padaryta didelė pažanga, dar reikia tobulinti esamas nuostatas, susijusias su visų formų informacijos mainais ir administraciniu bendradarbiavimu;

(2) pastaraisiais metais Komisija stebėjo Direktyvos 2011/16/ES taikymą ir 2019 m. baigė ją vertinti22. Nors automatinių informacijos mainų srityje padaryta didelė pažanga, dar reikia tobulinti esamas nuostatas, susijusias su visų formų informacijos mainais ir administraciniu bendradarbiavimu. Tą direktyvą gali prireikti reguliariai atnaujinti, kad būtų atsižvelgiama į besikeičiančią padėtį mokesčių skaidrumo srityje;

_________________

_________________

22 Europos Komisija, Komisijos tarnybų darbinis dokumentas, Tarybos direktyvos 2011/16/ES dėl administracinio bendradarbiavimo apmokestinimo srityje ir panaikinančios Direktyvą 77/799/EEB vertinimas, SWD(2019) 328 final.

22 Europos Komisija, Komisijos tarnybų darbinis dokumentas, Tarybos direktyvos 2011/16/ES dėl administracinio bendradarbiavimo apmokestinimo srityje ir panaikinančios Direktyvą 77/799/EEB vertinimas, SWD(2019) 328 final.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl direktyvos</DocAmend>

<Article>3 konstatuojamoji dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Amendment

(3) Direktyvos 2011/16/ES 5 straipsnyje nustatyta, kad, gavusi besikreipiančiosios institucijos prašymą, institucija, į kurią kreipiamasi, privalo pateikti besikreipiančiajai institucijai visą turimą arba atliekant administracinius tyrimus gautą informaciją, kuri, kaip galima numatyti, gali būti reikalinga administruojant valstybių narių nacionalinius įstatymus, susijusius su į šios direktyvos taikymo sritį patenkančiais mokesčiais, ir užtikrinant jų vykdymą. Siekiant užtikrinti informacijos mainų veiksmingumą ir išvengti nepagrįsto prašymų atmetimo, taip pat užtikrinti mokesčių administratoriams ir mokesčių mokėtojams teisinį aiškumą bei tikrumą, reikėtų aiškiai apibrėžti numatomo reikalingumo standartą. Šiuo atžvilgiu taip pat reikėtų paaiškinti, kad numatomo reikalingumo standartas neturėtų būti taikomas prašymams suteikti papildomą informaciją pasikeitus informacija pagal Direktyvos 2011/16/ES 8a straipsnį dėl išankstinių tarpvalstybinių sprendimų arba išankstinės kainodaros tvarkos;

(3) Direktyvos 2011/16/ES 5 straipsnyje nustatyta, kad, gavusi besikreipiančiosios institucijos prašymą, institucija, į kurią kreipiamasi, privalo pateikti besikreipiančiajai institucijai visą turimą arba atliekant administracinius tyrimus gautą informaciją, kuri, kaip galima numatyti, gali būti reikalinga administruojant valstybių narių nacionalinius įstatymus, susijusius su į šios direktyvos taikymo sritį patenkančiais mokesčiais, ir užtikrinant jų vykdymą. Siekiant užtikrinti informacijos mainų veiksmingumą ir išvengti nepagrįsto prašymų atmetimo, taip pat užtikrinti mokesčių administratoriams ir mokesčių mokėtojams teisinį aiškumą bei tikrumą, reikėtų aiškiai apibrėžti numatomo reikalingumo standartą, laikantis Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktikos, pagal kurią nustatyta, kad naudojant terminą „numatomas reikalingumas“ siekiama suteikti galimybę kuo didesniu mastu keistis informacija mokesčių srityje. Šiuo atžvilgiu taip pat reikėtų paaiškinti, kad numatomo reikalingumo standartas neturėtų būti taikomas prašymams suteikti papildomą informaciją pasikeitus informacija pagal Direktyvos 2011/16/ES 8a straipsnį dėl išankstinių tarpvalstybinių sprendimų arba išankstinės kainodaros tvarkos;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl direktyvos</DocAmend>

<Article>3 a konstatuojamoji dalis (nauja)</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(3a) Sąjunga ir valstybės narės turėtų užtikrinti, kad visoje Sąjungoje būtų taikoma suderinta nuobaudų ir sankcijų sistema, siekiant užkirsti kelią platformų operatorių naudojimuisi valstybių narių mokesčių sistemų spragomis ir skirtumais. Jeigu taisyklės pažeidžiamos, reikėtų svarstyti galimybę skirti finansines nuobaudas arba neleisti dalyvauti viešojo pirkimo konkursuose. Kraštutiniais ir besikartojančiais atvejais turėtų būti įmanoma atšaukti platformos operatoriaus verslo leidimą;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl direktyvos</DocAmend>

<Article>4 a konstatuojamoji dalis (nauja)</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4a) siekiant, kad mokesčių mokėtojai būtų tinkamai ir visapusiškai informuoti, valstybių narių kompetentingos institucijos turėtų atskleisti pajamų kategorijas, kurių informacija automatiškai dalijamasi su kitų valstybių narių ir trečiųjų šalių ar jurisdikcijų valdžios institucijomis;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl direktyvos</DocAmend>

<Article>4 b konstatuojamoji dalis (nauja)</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4b) visa su tarpvalstybinėmis sistemomis, darančiomis poveikį trečiosioms šalims, susijusi informacija taip pat turėtų būti atskleista šių šalių mokesčių institucijoms. Tas reikalavimas visų pirma taikytinas besivystančioms šalims, kurios dažnai turi ribotas galimybes naudotis tarptautinėmis keitimosi informacija apie mokesčius sistemomis;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>8</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl direktyvos</DocAmend>

<Article>6 a konstatuojamoji dalis (nauja)</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(6a) kad mokesčių administratoriai galėtų veiksmingai keistis informacija, būtina tinkamai identifikuoti mokesčių mokėtojus. Mokesčių mokėtojo identifikavimo numeris (MMIN) visada turėtų būti pateikiamas, kai to reikalaujama pagal Direktyvą 2011/16/ES, taip pat turėtų būti sukurtas Europos MMIN, kad tokiam identifikavimui būtų suteiktos geriausios galimybės. Europos MMIN suteiktų galimybę bet kuriai trečiajai šaliai greitai, lengvai ir teisingai identifikuoti ir įrašyti MMIN vykdant tarptautinę veiklą, ir ši sistema galėtų būti veiksmingo automatinio valstybių narių mokesčių administracijų keitimosi informacija pagrindas;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>9</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl direktyvos</DocAmend>

<Article>7 konstatuojamoji dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7) mokesčių administratoriai dažnai prašo informacijos iš skaitmeninių platformų operatorių. Todėl platformų operatoriai patiria dideles administracines ir reikalavimų vykdymo išlaidas. Be to, kai kurios valstybės narės yra nustačiusios vienašalę duomenų teikimo prievolę, kuri platformų operatoriams uždeda papildomą administracinę naštą, nes jie turi laikytis daugybės nacionalinių duomenų teikimo standartų. Todėl visoje vidaus rinkoje būtų labai svarbu taikyti standartizuotą duomenų teikimo prievolę;

(7) mokesčių administratoriai dažnai prašo informacijos iš skaitmeninių platformų operatorių. Todėl platformų operatoriai patiria dideles administracines ir reikalavimų vykdymo išlaidas. Be to, kai kurios valstybės narės yra nustačiusios vienašalę duomenų teikimo prievolę, kuri platformų operatoriams uždeda papildomą administracinę naštą, nes jie turi laikytis daugybės nacionalinių duomenų teikimo standartų. Todėl visoje vidaus rinkoje būtų labai svarbu taikyti standartizuotą duomenų teikimo prievolę. Tokia standartizacija būtų labai svarbi siekiant trijų pagrindinių tikslų: kuo labiau sumažinti operatorių reikalavimų vykdymo išlaidas, padidinti nacionalinių valdžios institucijų veiksmingumą ir sumažinti biurokratizmą tiek mokesčių mokėtojams, tiek mokesčių administratoriams;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>10</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl direktyvos</DocAmend>

<Article>7 a konstatuojamoji dalis (nauja)</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Amendment

 

(7a) ekonomikos skaitmeninimas yra vienas iš kertinių Sąjungos būsimos ekonomikos ir augimo strategijos elementų. Sąjunga turėtų būti patraukli teritorija skaitmeninėms įmonėms, visų pirma jų komerciniam, inovacijų ir užimtumo potencialui plėtoti. Tačiau skaitmeninės prekės ir paslaugos dažnai yra itin judžios ir nematerialios, todėl jos gali labiau nukentėti nuo agresyvaus mokesčių planavimo praktikos, nes daugeliui verslo modelių nebūtina fizinė infrastruktūra sandoriams su klientais vykdyti ir pelnui gauti. Tai kelia klausimų dėl Sąjungos pelno mokesčio modelių, skirtų fiziniams sektoriams, tinkamumo, įskaitant klausimą dėl to, kokiu mastu vertinimo ir apskaičiavimo kriterijai gali būti persvarstyti, kad atitiktų XXI a. komercinę veiklą. Be to, taip susidaro padėtis, kai internete ir platformose veiklą vykdantys pardavėjai turi galimybę gauti pajamų, apie kurias deramai nepranešama, todėl kyla pavojus, kad jos bus nepakankamai apmokestinamos arba visai neapmokestinamos;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>11</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl direktyvos</DocAmend>

<Article>13 konstatuojamoji dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13) atsižvelgiant į skaitmeninių platformų skaitmeninį pobūdį ir lankstumą, duomenų teikimo prievolė taip pat turėtų būti taikoma tiems platformų operatoriams, kurie vykdo komercinę veiklą Sąjungoje, bet valstybėje narėje nėra nei rezidentai mokesčių tikslais, nei įsisteigę, joje nėra nei jų administracijos centro, nei nuolatinės buveinės. Taip būtų užtikrinamos vienodos sąlygos platformoms ir užkertamas kelias nesąžiningai konkurencijai. Kad būtų lengviau tai įgyvendinti, turėtų būti reikalaujama, kad vidaus rinkoje ketinančios veikti užsienio platformos užsiregistruotų ir teiktų duomenis vienoje valstybėje narėje;

(13) atsižvelgiant į skaitmeninių platformų skaitmeninį pobūdį ir lankstumą, duomenų teikimo prievolė taip pat turėtų būti taikoma tiems platformų operatoriams, kurie vykdo komercinę veiklą Sąjungoje, bet valstybėje narėje nėra nei rezidentai mokesčių tikslais, nei įsisteigę, joje nėra nei jų administracijos centro, nei nuolatinės buveinės. Taip būtų užtikrinamos vienodos sąlygos platformoms ir užkertamas kelias nesąžiningai konkurencijai. Kad būtų lengviau tai įgyvendinti, turėtų būti reikalaujama, kad vidaus rinkoje ketinančios veikti užsienio platformos užsiregistruotų ir teiktų duomenis vienoje valstybėje narėje, atsižvelgiant į jų pasaulinės ar regioninės būstinės vietą, pagrindinį administracijos centrą, taip pat svarbios ekonominės veiklos vykdymą toje pasirinktoje valstybėje narėje;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>12</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl direktyvos</DocAmend>

<Article>14 a konstatuojamoji dalis (nauja)</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(14a) atsižvelgiant į tai, kad vis labiau skaitmenizuotoje ir globalizuotoje ekonomikoje atsiranda sudėtingų ir sunkumų keliančių aspektų, pvz., kriptoturto naudojimas, svarbu stiprinti nacionalinių mokesčių administratorių bendradarbiavimą toje srityje. Svarbu nustatyti aiškią kriptoturto apibrėžtį, atsižvelgiant į šiuo metu vykdomą EBPO ir FATF darbą, siekiant kovoti su mokesčių slėpimu ir skatinti sąžiningą apmokestinimą. FATF priėmė plačią virtualiosios valiutos apibrėžtį ir rekomendavo į kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu įpareigojimų taikymo sritį įtraukti fizinius ir juridinius asmenis, kurių veikla yra susijusi su kriptoturto mainais, kriptoturto perdavimu ir dalyvavimu teikiant finansines paslaugas, susijusias su pradiniu kriptomonetų platinimu, ar šių paslaugų teikimu. Kriptovaliutų platinimas yra svarbus klausimas ir į jį turėtų būti atsižvelgiama visais atvejais, kai siekiama stiprinti administracinį bendradarbiavimą, pagrįstą subsidiarumo ir proporcingumo principais. Atsižvelgiant į visuotinę technologijų pažangą reikia nustatyti pažangius priežiūros mechanizmus, kurie būtų glaudžiai susiję su atitinkamomis kovos su nusikaltimų finansavimu įstaigomis;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>13</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl direktyvos</DocAmend>

<Article>15 konstatuojamoji dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15) tikslo užkirsti kelią mokesčių vengimui ir slėpimui būtų galima pasiekti reikalaujant iš skaitmeninių platformų operatorių pranešti naudojantis platformomis gautas pajamas ankstyvame etape, prieš nacionaliniams mokesčių administratoriams atliekant kasmetinius mokesčių apskaičiavimus. Siekiant palengvinti valstybių narių mokesčių administratorių darbą, pateikta informacija turėtų būti pasikeičiama per mėnesį nuo jos pateikimo. Siekiant sudaryti palankesnes sąlygas automatiniams informacijos mainams ir efektyviau naudoti išteklius, mainai turėtų būti vykdomi elektroniniu būdu per esamą Sąjungos sukurtą bendrąjį ryšių tinklą (CCN);

(15) tikslo užkirsti kelią mokesčių vengimui ir slėpimui būtų galima pasiekti reikalaujant iš skaitmeninių platformų operatorių pranešti naudojantis platformomis gautas pajamas ankstyvame etape, prieš nacionaliniams mokesčių administratoriams atliekant kasmetinius mokesčių skaičiavimus. Siekiant palengvinti valstybių narių mokesčių administratorių darbą, pateikta informacija turėtų būti pasikeičiama nedelsiant ir ne vėliau kaip per mėnesį nuo jos pateikimo. Siekiant sudaryti palankesnes sąlygas automatiniams informacijos mainams ir efektyviau naudoti išteklius, mainai turėtų būti vykdomi elektroniniu būdu per esamą Sąjungos sukurtą bendrąjį ryšių tinklą (CCN). Skaitmeninė infrastruktūra turėtų būtų atspari ir joje turėtų būti užtikrinti aukščiausi saugumo standartai;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>14</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl direktyvos</DocAmend>

<Article>15 a konstatuojamoji dalis (nauja)</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(15a) šia direktyva turėtų būti užtikrinama, kad kompetentingos institucijos galėtų gauti duomenis apie nuomos sutarčių, pagal kurias trumpalaikė pastatų nuoma trunka ribotą laiką, trukmę, kad būtų supaprastintas tų apribojimų įgyvendinimas ir Sąjungoje būtų vykdoma griežtesnė nuomos kainų didėjimo kontrolė;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>15</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl direktyvos</DocAmend>

<Article>15 b konstatuojamoji dalis (nauja)</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(15b) asmenys, kurie turi galimybę susipažinti su informacija, susijusia su platformos operatorių ir tarptautinių korporacijų neskelbtina informacija apie mokesčių slėpimo ir mokesčių vengimo praktiką, turėtų būti skatinami bendradarbiauti su kompetentingomis visuomenės interesų labui dirbančiomis valdžios institucijomis ir jie turėtų būti visapusiškai apsaugoti, jei nusprendžia tai daryti;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>16</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl direktyvos</DocAmend>

<Article>16 konstatuojamoji dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16) Komisijai atlikus Direktyvos 2011/16/ES vertinimą nustatyta, kad reikia nuosekliai stebėti šios direktyvos taikymo ir nacionalinių nuostatų, kuriomis ji perkeliama į nacionalinę teisę ir sudaromos sąlygos šiam taikymui, veiksmingumą. Kad Komisija galėtų toliau tinkamai stebėti ir vertinti automatinių informacijos mainų pagal Direktyvą 2011/16/ES veiksmingumą, valstybės turėtų būti įpareigojamos Komisijai kasmet teikti statistinius šių mainų duomenis;

(16) Komisijai atlikus Direktyvos 2011/16/ES vertinimą nustatyta, kad reikia nuosekliai stebėti šios direktyvos taikymo ir nacionalinių nuostatų, kuriomis ji perkeliama į nacionalinę teisę ir sudaromos sąlygos šiam taikymui, veiksmingumą. Kad Komisija galėtų toliau tinkamai stebėti ir vertinti automatinių informacijos mainų pagal Direktyvą 2011/16/ES veiksmingumą, valstybės turėtų būti įpareigojamos Komisijai kasmet teikti statistinius šių mainų duomenis. Jos taip pat turėtų kasmet Komisijai pateikti visą aktualią informaciją, susijusią su tinkamam tos direktyvos įgyvendinimui kylančiomis kliūtimis;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>17</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl direktyvos</DocAmend>

<Article>16 a konstatuojamoji dalis (nauja)</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(16a) per dvejus metus nuo šios direktyvos įsigaliojimo dienos Komisija pateikia nuostatų, kurios pagal šią direktyvą įtraukiamos į Direktyvą 2011/16/ES, įgyvendinimo ir veiksmingumo ataskaitą ir pateikia konkrečių pasiūlymų, įskaitant pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų, kaip ją patobulinti. Ta ataskaita skelbiama viešai;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>18</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl direktyvos</DocAmend>

<Article>19 konstatuojamoji dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(19) daugiašalė kontrolė, vykdoma naudojantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1286/20135 nustatyta programa „Fiscalis 2020“, parodė koordinuotos vieno arba daugiau mokesčių mokėtojų, dėl kurių dviejų arba daugiau Sąjungos mokesčių administratorių turi bendrų arba vienas kitą papildančių interesų, kontrolės naudą. Kadangi nėra aiškiai nustatyto bendrų auditų teisinio pagrindo, šie bendri veiksmai šiuo metu vykdomi remiantis kartu aiškinant Direktyvos 2011/16/ES nuostatas dėl užsienio pareigūnų buvimo kitos valstybės narės teritorijoje ir vienalaikių patikrinimų. Vis dėlto daugeliu atvejų ši praktika pasirodė esanti nepakankama ir jai trūko teisinio aiškumo bei tikrumo;

(19) daugiašalė kontrolė, vykdoma naudojantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1286/20135 nustatyta programa „Fiscalis 2020“, parodė koordinuotos vieno arba daugiau mokesčių mokėtojų, dėl kurių dviejų arba daugiau Sąjungos mokesčių administratorių turi bendrų arba vienas kitą papildančių interesų, kontrolės naudą. Todėl patikrinimai vietoje ir bendri auditai turėtų būti Sąjungos mokesčių administratorių bendradarbiavimo dalis. Kadangi nėra aiškiai nustatyto bendrų auditų teisinio pagrindo, šie bendri veiksmai šiuo metu vykdomi remiantis kartu aiškinant Direktyvos 2011/16/ES nuostatas dėl užsienio pareigūnų buvimo kitos valstybės narės teritorijoje ir vienalaikių patikrinimų. Vis dėlto daugeliu atvejų ši praktika pasirodė esanti nepakankama ir jai trūko teisinio aiškumo bei tikrumo. Todėl svarbu panaikinti tą teisinį netikrumą ir užtikrinti, kad, vykdant administracinį bendradarbiavimą, tokios kontrolės priemonės turėtų teisinį pagrindą;

__________________

__________________

5 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1286/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. Europos Sąjungos mokesčių sistemų veikimo gerinimo veiksmų programa („Fiscalis 2020“) ir panaikinamas Sprendimas Nr. 1482/2007/EB (OL L 347, 2013 12 20, p. 25).

5 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1286/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. Europos Sąjungos mokesčių sistemų veikimo gerinimo veiksmų programa („Fiscalis 2020“) ir panaikinamas Sprendimas Nr. 1482/2007/EB (OL L 347, 2013 12 20, p. 25).

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>19</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl direktyvos</DocAmend>

<Article>20 konstatuojamoji dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(20) valstybės narės turėtų nustatyti aiškią ir veiksmingą teisinę sistemą, kad jų mokesčių administratoriai galėtų atlikti bendrus tarpvalstybinę veiklą vykdančių asmenų auditus. Bendri auditai yra administraciniai tyrimai, kuriuos kartu atlieka dviejų arba daugiau valstybių narių kompetentingos institucijos, siekdamos išnagrinėti su vienu arba keliais asmenimis, dėl kurių jos turi bendrų arba vienas kitą papildančių interesų, susijusį atvejį. Bendri auditai gali atlikti svarbų vaidmenį gerinant vidaus rinkos veikimą. Bendri auditai turėtų būti tokie, kad užtikrintų mokesčių mokėtojams teisinį tikrumą, nes būtų taikomos aiškios procedūrinės taisyklės, įskaitant dvigubo apmokestinimo mažinimo riziką;

(20) valstybės narės turėtų nustatyti aiškią ir veiksmingą teisinę sistemą, kad jų mokesčių administratoriai galėtų atlikti bendrus tarpvalstybinę veiklą vykdančių asmenų auditus. Bendri auditai yra administraciniai tyrimai, kuriuos kartu atlieka dviejų arba daugiau valstybių narių kompetentingos institucijos, siekdamos išnagrinėti su vienu arba keliais asmenimis, dėl kurių jos turi bendrų arba vienas kitą papildančių interesų, susijusį atvejį. Bendri auditai gali atlikti svarbų vaidmenį gerinant vidaus rinkos veikimą. Bendri auditai turėtų būti tokie, kad užtikrintų mokesčių mokėtojams teisinį tikrumą, nes būtų taikomos aiškios procedūrinės taisyklės, įskaitant dvigubo apmokestinimo mažinimo riziką. Greta reikiamos teisinės sistemos valstybės narės turėtų sudaryti palankesnes sąlygas bendriems auditams rengti veiklos lygmeniu, visų pirma remiant bendrus auditus veikiausiai atliksiančių darbuotojų mokymus, įskaitant kalbų mokymus. Primenama, kad pagal programą „Fiscalis“ šioje srityje gali būti teikiama finansinė parama;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>20</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl direktyvos</DocAmend>

<Article>21 konstatuojamoji dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(21) kad būtų galima užtikrinti proceso veiksmingumą, atsakymai į prašymus dėl bendrų auditų turėtų būti pateikiami per nustatytą laikotarpį. Prašymų atmetimas turėtų būti tinkamai pagrindžiamas. Bendriems auditams turėtų būti taikoma tos valstybės narės, kurioje vykdomi atitinkami audito veiksmai, procedūrinė tvarka. Atitinkamai ir atliekant bendrą auditą surinktus įrodymus turėtų tarpusavyje pripažinti dalyvaujančios valstybės narės. Taip pat svarbu, kad kompetentingos institucijos sutartų dėl atvejo faktų bei aplinkybių ir stengtųsi sutarti dėl to, kaip aiškinti audituojamo (-ų) asmens (-ų) mokesčių mokėtojo statusą. Siekiant užtikrinti galimybę įgyvendinti bendro audito rezultatą dalyvaujančiosiose valstybėse narėse, galutinės ataskaitos teisinė vertė turėtų prilygti atitinkamų nacionalinių dokumentų, kurie parengiami atlikus auditą dalyvaujančiosiose valstybėse narėse, teisinei vertei. Prireikus valstybės narės turėtų užtikrinti teisinį atitinkamo koregavimo pagrindą;

(21) kad būtų galima užtikrinti proceso veiksmingumą, atsakymai į prašymus dėl bendrų auditų turėtų būti pateikiami per nustatytą laikotarpį. Prašymų atmetimas turėtų būti tinkamai pagrindžiamas, jis turėtų būti vykdomas tik dėl Direktyvoje nurodytų priežasčių, o besikreipiančiajai institucijai turėtų būti suteikta teisė gauti atsakymą. Bendriems auditams turėtų būti taikoma tos valstybės narės, kurioje vykdomi atitinkami audito veiksmai, procedūrinė tvarka. Atitinkamai ir atliekant bendrą auditą surinktus įrodymus turėtų tarpusavyje pripažinti dalyvaujančios valstybės narės. Taip pat svarbu, kad kompetentingos institucijos sutartų dėl atvejo faktų bei aplinkybių ir stengtųsi sutarti dėl to, kaip aiškinti audituojamo (-ų) asmens (-ų) mokesčių mokėtojo statusą. Siekiant užtikrinti galimybę įgyvendinti bendro audito rezultatą dalyvaujančiosiose valstybėse narėse, galutinės ataskaitos teisinė vertė turėtų prilygti atitinkamų nacionalinių dokumentų, kurie parengiami atlikus auditą dalyvaujančiosiose valstybėse narėse, teisinei vertei. Prireikus valstybės narės turėtų užtikrinti teisinį atitinkamo koregavimo pagrindą;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>21</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl direktyvos</DocAmend>

<Article>24 a konstatuojamoji dalis (nauja)</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(24a) ne mažiau svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad ne tik mokesčių administratorių informacijos mainai, bet ir jų dalijimasis geriausia patirtimi prisideda prie veiksmingesnio mokesčių surinkimo. Valstybės narės, laikydamosi programos „Fiscalis 2020“, turėtų teikti pirmenybę mokesčių administratorių dalijimuisi geriausia patirtimi;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>22</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl direktyvos</DocAmend>

<Article>26 konstatuojamoji dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(26) siekiant užtikrinti vienodas Direktyvos 2011/16/ES, visų pirma nuostatų dėl automatinių informacijos mainų tarp mokesčių administratorių, įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai patvirtinti standartinę formą su ribotu skaičiumi komponentų, įskaitant lingvistines nuostatas. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/201125;

(26) siekiant užtikrinti vienodas Direktyvos 2011/16/ES, visų pirma nuostatų dėl automatinių informacijos mainų tarp mokesčių administratorių, įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai patvirtinti standartinę formą su ribotu skaičiumi komponentų, įskaitant lingvistines nuostatas. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/201125. Komisija turi teisę rengti ataskaitas ir dokumentus, naudodamasi informacija, kuria pasidalyta anonimiškai, kad būtų atsižvelgta į mokesčių mokėtojų teisę į konfidencialumą, ir laikantis Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais;

_________________

_________________

25 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

25 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>23</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl direktyvos</DocAmend>

<Article>26 a konstatuojamoji dalis (nauja)</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(26a) bet koks asmens duomenų tvarkymas pagal Direktyvą 2011/16/ES turėtų ir toliau atitikti reglamentus (ES) 2016/679 ir (ES) 2018/1725. Direktyvoje 2011/16/ES duomenų tvarkymas numatytas vien siekiant tarnauti bendram viešajam interesui, visų pirma apmokestinimo srityje, būtent kovos su mokestiniu sukčiavimu, mokesčių slėpimu ir mokesčių vengimu, mokestinių pajamų užtikrinimo ir teisingo apmokestinimo skatinimo srityse, o tai stiprina socialinės, politinės ir ekonominės įtraukties valstybėse narėse galimybes. Todėl Direktyvoje 2011/16/ES nuorodos į atitinkamus Sąjungos teisės aktus dėl duomenų apsaugos turėtų būti atnaujintos ir papildytos šioje direktyvoje nustatytomis taisyklėmis;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>24</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl direktyvos</DocAmend>

<Article>1 straipsnio 1 dalies 1 punkto a papunktis</Article>

<DocAmend2>Direktyva 2011/16/ES</DocAmend2>

<Article2>3 straipsnio 9 punkto a papunktis</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) 8 straipsnio 1 dalyje, 8a, 8aa, 8ab ir 8ac straipsniuose – sistemingas iš anksto nustatytos informacijos teikimas kitai valstybei narei iš anksto nustatytais reguliariais intervalais be išankstinio prašymo.“;

a) 8 straipsnio 1 dalyje, 8a, 8aa, 8ab ir 8ac straipsniuose – sistemingas iš anksto nustatytos ir naujos informacijos teikimas kitai valstybei narei iš anksto nustatytais reguliariais intervalais be išankstinio prašymo.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>25</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl direktyvos</DocAmend>

<Article>1 straipsnio 1 dalies 1 a punktas (naujas)</Article>

<DocAmend2>Direktyva 2011/16/ES</DocAmend2>

<Article2>3 straipsnio 14 punktas</Article2>

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

1a) 3 straipsnio 14 punktas iš dalies keičiamas taip:

14. išankstinis tarpvalstybinis sprendimas – bet koks susitarimas, pranešimas arba bet kuri kita panašaus poveikio priemonė ar veiksmas, įskaitant tuos, kurie priimami, iš dalies keičiami arba atnaujinami atliekant mokesčių auditą, atitinkantis šias sąlygas:

„14. išankstinis sprendimas – bet koks susitarimas, pranešimas arba bet kuri kita panašaus poveikio priemonė ar veiksmas, įskaitant tuos, kurie priimami, iš dalies keičiami arba atnaujinami atliekant mokesčių auditą, ir, nepriklausomai nuo to, ar jis priimtas formaliai ar neformaliai, yra teisiškai privalomo ar neprivalomo pobūdžio, atitinkantis šias sąlygas:

a) jį priima, iš dalies pakeičia ar atnaujina valstybės narės Vyriausybė ar mokesčių administratorius arba valstybės narės teritoriniai ar administraciniai padaliniai, įskaitant vietos valdžios institucijas, arba jis priimamas, iš dalies pakeičiamas ar atnaujinamas jų vardu, neatsižvelgiant į tai, ar jis yra veiksmingai naudojamas;

a) jį priima, iš dalies pakeičia ar atnaujina valstybės narės Vyriausybė ar mokesčių administratorius arba valstybės narės teritoriniai ar administraciniai padaliniai, įskaitant vietos valdžios institucijas, arba jis priimamas, iš dalies pakeičiamas ar atnaujinamas jų vardu, neatsižvelgiant į tai, ar jis yra veiksmingai naudojamas;

b) jis priimamas, iš dalies pakeičiamas ar atnaujinamas konkrečiam asmeniui ar asmenų grupei ir kuriuo tas asmuo ar asmenų grupė turi teisę remtis;

b) jis priimamas, iš dalies pakeičiamas ar atnaujinamas konkrečiam asmeniui ar asmenų grupei ir kuriuo tas asmuo ar asmenų grupė turi teisę remtis;

c) jis susijęs su valstybės narės ar valstybės narės teritorinių arba administracinių padalinių, įskaitant vietos valdžios institucijas, teisinių ar administracinių nuostatų, susijusių su mokesčiams taikytinų nacionalinių įstatymų vykdymu ar vykdymo užtikrinimu, aiškinimu ar taikymu;

c) jis susijęs su valstybės narės ar valstybės narės teritorinių arba administracinių padalinių, įskaitant vietos valdžios institucijas, teisinių ar administracinių nuostatų, susijusių su mokesčiams taikytinų nacionalinių įstatymų vykdymu ar vykdymo užtikrinimu, aiškinimu ar taikymu;

d) jis susijęs su tarpvalstybiniu sandoriu arba su klausimu, ar dėl asmens kitoje jurisdikcijoje vykdomos veiklos įsteigiama nuolatinė buveinė, ar ne; ir

 

e) jis priimamas iki kitoje jurisdikcijoje sudaromų sandorių ar pradedamos veiklos, dėl kurios gali būti įsteigta nuolatinė buveinė, arba iki mokesčių deklaracijos, apimančios laikotarpį, per kurį įvykdytas vienas ar keli sandoriai arba veikla, pateikimo. Tarpvalstybinis sandoris gali būti susijęs su investavimu, prekių tiekimu, paslaugų teikimu, finansavimu arba materialiojo ar nematerialiojo turto naudojimu, tuo neapsiribojant, ir neprivalo būti tiesiogiai susijęs su asmeniu, kuriam skirtas išankstinis tarpvalstybinis sprendimas;

e) jis priimamas iki kitoje jurisdikcijoje sudaromų sandorių ar pradedamos veiklos, dėl kurios gali būti įsteigta nuolatinė buveinė, arba iki mokesčių deklaracijos, apimančios laikotarpį, per kurį įvykdytas vienas ar keli sandoriai arba veikla, pateikimo. Sandoris gali būti susijęs su investavimu, prekių tiekimu, paslaugų teikimu, finansavimu arba materialiojo ar nematerialiojo turto naudojimu, tuo neapsiribojant, ir neprivalo būti tiesiogiai susijęs su asmeniu, kuriam skirtas išankstinis sprendimas;

 

(Šis pakeitimas taikomas visam tekstui. Priėmus šį pakeitimą reikės padaryti atitinkamus viso teksto pakeitimus.)

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32015L2376)

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>26</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl direktyvos</DocAmend>

<Article>1 straipsnio 1 dalies 1 b punktas (naujas)</Article>

<DocAmend2>Direktyva 2011/16/ES</DocAmend2>

<Article2>3 straipsnio 16 punktas</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1b) 3 straipsnio 16 punktas išbraukiamas.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/lt/TXT/?uri=CELEX%3A32015L2376)

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>27</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl direktyvos</DocAmend>

<Article>1 straipsnio 1 dalies 2 punktas</Article>

<DocAmend2>Direktyva 2011/16/ES</DocAmend2>

<Article2>5a straipsnio 1 dalis</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. 5 straipsnyje nurodyto prašymo tikslais prašoma informacija laikoma numatomai reikalinga, jei prašymo pateikimo metu besikreipiančioji institucija mano, kad pagal jos nacionalinės teisės aktus egzistuoja pagrįsta galimybė, kad prašoma informacija susijusi su vieno arba kelių pagal vardą ir pavardę arba kitaip identifikuojamų mokesčių mokėtojų mokesčių reikalais ir pagrįsta tyrimo tikslais.

1. 5 straipsnyje nurodyto prašymo tikslais prašoma informacija laikoma numatomai reikalinga, jei prašymo pateikimo metu besikreipiančioji institucija mano, kad pagal jos nacionalinės teisės aktus egzistuoja pagrįsta galimybė, kad prašoma informacija susijusi su vieno arba kelių pagal vardą ir pavardę arba kitaip identifikuojamų mokesčių mokėtojų mokesčių reikalais ir pagrįsta mokesčių vertinimo, rinkimo ir tvarkymo tikslais.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>28</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl direktyvos</DocAmend>

<Article>1 straipsnio 1 dalies 2 punktas</Article>

<DocAmend2>Direktyva 2011/16/ES</DocAmend2>

<Article2>5 a straipsnio 2 dalis</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Siekdama įrodyti prašomos informacijos numatomą reikalingumą, besikreipiančioji kompetentinga institucija pateikia institucijai, į kurią kreipiamasi, patvirtinamąją informaciją, pirmiausia apie mokesčių tikslą, dėl kurio prašoma informacijos, ir nurodo priežastis, kuriomis remiantis galima manyti, kad prašomą informaciją turi institucija, į kurią kreipiamasi, arba turi ar valdo asmuo, esantis institucijos, į kurią kreipiamasi, jurisdikcijoje.

2. Siekdama įrodyti prašomos informacijos numatomą reikalingumą, besikreipiančioji kompetentinga institucija pateikia institucijai, į kurią kreipiamasi, patvirtinamąją informaciją.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>29</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl direktyvos</DocAmend>

<Article>1 straipsnio 1 dalies 3 a punktas (naujas)</Article>

<DocAmend2>Direktyva 2011/16/ES</DocAmend2>

<Article2>7 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa</Article2>

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

3a) 7 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

1. Institucija, į kurią kreipiamasi, 5 straipsnyje nurodytą informaciją pateikia kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo prašymo gavimo dienos.

„1. Institucija, į kurią kreipiamasi, 5 straipsnyje nurodytą informaciją pateikia kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo prašymo gavimo.“;

((https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0016-20200701))

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>30</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl direktyvos</DocAmend>

<Article>1 straipsnio 1 dalies 3 b punktas (naujas)</Article>

<DocAmend2>Direktyva 2011/16/ES</DocAmend2>

<Article2>7 straipsnio 6 a dalis (nauja)</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3b) 7 straipsnis papildomas šia dalimi:

 

„6a. Komisija iki 2023 m. sausio 1 d. parengia ataskaitą, kurioje pateikiama gautų statistinių duomenų ir informacijos apie kiekvieną valstybę apžvalga ir vertinimas, susiję su tokiais klausimais, kaip administracinės ir kitos susijusios sąnaudos ir nauda, įskaitant papildomas mokestines keitimosi prašoma informacija pajamas, taip pat su tuo susiję praktiniai aspektai, įskaitant priimtų ir atmestų kiekvienos šalies gautų ir išsiųstų prašymų skaičių, nagrinėjimo laiką ir kitus išsamiam vertinimui svarbius aspektus.“

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>31</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl direktyvos</DocAmend>

<Article>1 straipsnio 1 dalies 4 punkto a papunktis</Article>

<DocAmend2>Direktyva 2011/16/ES</DocAmend2>

<Article2>8 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kiekvienos valstybės narės kompetentinga institucija automatinių mainų būdu pateikia kitos valstybės narės kompetentingai institucijai visą turimą su rezidentais šioje kitoje valstybėje narėje susijusią informaciją apie šias konkrečias pajamų ir kapitalo kategorijas, kaip jos suprantamos pagal informaciją teikiančios valstybės narės nacionalinės teisės aktus:

Kiekvienos valstybės narės kompetentinga institucija automatinių mainų būdu pateikia kitos valstybės narės kompetentingai institucijai visą turimą arba pagrįstai galimą teikti su rezidentais šioje kitoje valstybėje narėje susijusią informaciją apie šias konkrečias pajamų ir kapitalo kategorijas, kaip jos suprantamos pagal informaciją teikiančios valstybės narės nacionalinės teisės aktus:

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>32</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl direktyvos</DocAmend>

<Article>1 straipsnio 1 dalies 4 punkto a papunktis</Article>

<DocAmend2>Direktyva 2011/16/ES</DocAmend2>

<Article2>8 straipsnio 1 dalies 3 pastraipa</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės kasmet informuoja Komisiją apie bent dvi pirmoje pastraipoje nurodytas pajamų ir kapitalo kategorijas, dėl kurių jos teikia su kitos valstybės narės rezidentais susijusią informaciją.

Valstybės narės kasmet informuoja Komisiją apie visas pirmoje pastraipoje nurodytas pajamų ir kapitalo kategorijas, dėl kurių jos teikia su kitos valstybės narės rezidentais susijusią informaciją.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>33</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl direktyvos</DocAmend>

<Article>1 straipsnio 1 dalies 4 punkto a papunktis</Article>

<DocAmend2>Direktyva 2011/16/ES</DocAmend2>

<Article2>8 straipsnio 2 dalis</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Iki 2023 m. sausio 1 d. valstybės narės informuoja Komisiją apie bent keturias iš 1 dalyje išvardytų kategorijų, dėl kurių kiekvienos valstybės narės kompetentinga institucija, vykdydama automatinius mainus, teikia kitos valstybės narės kompetentingai institucijai su rezidentais šioje kitoje valstybėje narėje susijusią informaciją. Ši informacija turi būti susijusi su 2024 m. sausio 1 d. arba vėliau prasidedančiais mokestiniais laikotarpiais.“;

Išbraukta.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>34</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl direktyvos</DocAmend>

<Article>1 straipsnio 1 dalies 4 punkto a a papunktis (naujas)</Article>

<DocAmend2>Direktyva 2011/16/ES</DocAmend2>

<Article2>8 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

aa) 3 dalies pirma pastraipa išbraukiama.

((https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0016-20200701))

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>35</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl direktyvos</DocAmend>

<Article>1 straipsnio 1 dalies 4 punkto b a papunktis (naujas)</Article>

<DocAmend2>Direktyva 2011/16/ES</DocAmend2>

<Article2>8 straipsnio 3 a dalies 2 pastraipos a punktas</Article2>

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

ba) 3a dalies antros pastraipos a punktas pakeičiamas taip:

a) kiekvieno praneštino asmens, kuris yra sąskaitos turėtojas, vardą, pavardę, adresą, mokesčių mokėtojo identifikavimo numerį (-ius) (MMIN), gimimo datą ir vietą (fizinio asmens atveju), o kai tai susiję su subjektu, kuris yra sąskaitos turėtojas ir kuris pritaikius išsamaus patikrinimo taisykles, atitinkančias prieduose išdėstytas taisykles, pripažintas turinčiu vieną ar kelis kontroliuojančiuosius asmenis, kurie yra praneštini asmenys, tokio subjekto pavadinimą, adresą, MMIN ir kiekvieno praneštino asmens vardą, pavardę, adresą, MMIN ir gimimo datą bei vietą;

a) kiekvieno praneštino asmens, kuris yra tikrasis sąskaitos turėtojas, vardą, pavardę, adresą, mokesčių mokėtojo identifikavimo numerį (-ius) (MMIN), gimimo datą ir vietą (fizinio asmens atveju), o kai tai susiję su subjektu, kuris yra sąskaitos turėtojas ir kuris, pritaikius išsamaus patikrinimo taisykles, atitinkančias prieduose išdėstytas taisykles, pripažintas turinčiu vieną ar kelis kontroliuojančiuosius asmenis, kurie yra praneštini asmenys, tokio subjekto pavadinimą, adresą, MMIN ir kiekvieno praneštino asmens vardą, pavardę, adresą, MMIN ir gimimo datą bei vietą;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>36</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl direktyvos</DocAmend>

<Article>1 straipsnio 1 dalies 5 punkto -a papunktis (naujas)</Article>

<DocAmend2>Direktyva 2011/16/ES</DocAmend2>

<Article2>8 a straipsnio antraštė</Article2>

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

-a) Pavadinimas iš dalies keičiamas taip:

Privalomų automatinių informacijos apie išankstinius tarpvalstybinius sprendimus ir išankstinę kainodaros tvarką mainų apimtis ir sąlygos

„Privalomų automatinių informacijos apie išankstinius sprendimus ir išankstinę kainodaros tvarką mainų apimtis ir sąlygos“

 

(Šis pakeitimas taikomas visam tekstui. Jį priėmus reikės padaryti atitinkamus viso teksto pakeitimus.)

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0016-20200701)

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>37</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl direktyvos</DocAmend>

<Article>1 straipsnio 1 dalies 5 punkto -a a papunktis (naujas)</Article>

<DocAmend2>Direktyva 2011/16/ES</DocAmend2>

<Article2>8 a straipsnio 2 dalies 4 pastraipa</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-aa) 2 dalies ketvirta pastraipa išbraukiama.

((https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0016-20200701))

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>38</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl direktyvos</DocAmend>

<Article>1 straipsnio 1 dalies 5 punkto -a b papunktis (naujas)</Article>

<DocAmend2>Direktyva 2011/16/ES</DocAmend2>

<Article2>8 a straipsnio 3 dalies 2 a pastraipa (nauja)</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-ab) 3 dalis papildoma šia pastraipa:

 

„Nuo 2022 m. sausio 1 d. kompetentinga valdžios institucija su trečiosiomis šalimis, kurios neleidžia kitų valstybių narių kompetentingoms institucijoms atskleisti informacijos apie naują tvarką, neveda derybų dėl naujos dvišalės ar daugiašalės išankstinės kainodaros tvarkos ir jai nepritaria.“;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>39</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl direktyvos</DocAmend>

<Article>1 straipsnio 1 dalies 5 punkto -a c papunktis (naujas)</Article>

<DocAmend2>Direktyva 2011/16/ES</DocAmend2>

<Article2>8 a straipsnio 4 dalis</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-ac) 4 dalis išbraukiama.

((https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0016-20200701))

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>40</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl direktyvos</DocAmend>

<Article>1 straipsnio 1 dalies 5 punkto a a papunktis (naujas)</Article>

<DocAmend2>Direktyva 2011/16/ES</DocAmend2>

<Article2>8 a straipsnio 6 dalies a punktas</Article2>

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

aa) 6 dalies a punktas pakeičiamas taip:

a) asmens, išskyrus fizinį asmenį, ir prireikus asmenų grupės, kuriai jis priklauso, identifikavimo duomenis;

„a) asmens, įskaitant fizinius asmenis, ir prireikus asmenų grupės, kuriai jis priklauso, identifikavimo duomenis;

((https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0016-20200701))

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>41</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl direktyvos</DocAmend>

<Article>1 straipsnio 1 dalies 5 punkto b papunktis</Article>

<DocAmend2>Direktyva 2011/16/ES</DocAmend2>

<Article2>8 a straipsnio 6 dalies b punktas</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) išankstinio tarpvalstybinio sprendimo arba išankstinės kainodaros tvarkos santrauką, įskaitant atitinkamos verslo veiklos arba sandorio ar sandorių aprašymą ir visą kitą informaciją, kuria remiantis kompetentingai institucijai gali būti lengviau įvertinti galimą su mokesčiais susijusią riziką, neatskleidžiant komercinės, pramoninės ar profesinės paslapties, komercinio proceso arba informacijos, kurią atskleidus būtų pažeista viešoji tvarka;“;

b) išankstinio tarpvalstybinio sprendimo arba išankstinės kainodaros tvarkos santrauką, įskaitant atitinkamos verslo veiklos arba sandorio ar sandorių aprašymą, visą susijusį tiesioginį ir netiesioginį poveikį mokesčiams, pvz., galiojančius mokesčių tarifus, ir visą kitą informaciją, kuria remiantis kompetentingai institucijai gali būti lengviau įvertinti galimą su mokesčiais susijusią riziką, bet neįtraukiant informacijos, kuri leistų atskleisti komercinę, pramoninę ar profesinę paslaptį, komercinį procesą arba informaciją, kurią atskleidus būtų pažeista viešoji tvarka;“;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>42</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl direktyvos</DocAmend>

<Article>1 straipsnio 1 dalies 5 a punktas (naujas)</Article>

<DocAmend2>Direktyva 2011/16/ES</DocAmend2>

<Article2>8 a a straipsnio 2 dalis</Article2>

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

5a) 8aa straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

2. Valstybės narės, gavusios ataskaitą pagal šalis pagal 1 dalį, kompetentinga institucija automatinių mainų būdu ir per 4 dalyje nustatytą terminą siunčia ataskaitą pagal šalis visoms valstybėms narėms, kuriose, remiantis ataskaitoje pagal šalis pateikta informacija, vienas arba daugiau į ataskaitą teikiančio subjekto TĮG įeinančių subjektų yra rezidentas mokesčių tikslais arba apmokestinama jo verslo veikla, vykdoma per nuolatinę buveinę.

„2. Valstybės narės, gavusios ataskaitą pagal šalis pagal 1 dalį, kompetentinga institucija automatinių mainų būdu ir per 4 dalyje nustatytą terminą siunčia ataskaitą pagal šalis visoms valstybėms narėms, kuriose, remiantis ataskaitoje pagal šalis pateikta informacija, vienas arba daugiau į ataskaitą teikiančio subjekto TĮG įeinančių subjektų yra rezidentas mokesčių tikslais arba apmokestinama jo verslo veikla, vykdoma per nuolatinę buveinę. Kompetentinga valstybės narės institucija, kuri gavo ataskaitą pagal šalis, laikydamasi 1 dalies, šią ataskaitą taip pat perduoda Komisijos atsakingoms tarnyboms, kurios yra atsakingos už centralizuotą ataskaitų pagal šalis registrą. Komisija kasmet skelbia visų valstybių narių nuasmenintus ir apibendrintus ataskaitų pagal šalis statistinius duomenis.“;

((https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0016-20200701))

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>43</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl direktyvos</DocAmend>

<Article>1 straipsnio 1 dalies 5 b punktas (naujas)</Article>

<DocAmend2>Direktyva 2011/16/ES</DocAmend2>

<Article2>8 a b straipsnio 14 dalies h a punktas (naujas)</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5b) 8ab straipsnio 14 dalis papildoma šiuo punktu:

 

„ha) pagalbos gavėjų sąrašas, kuris yra kasmet atnaujinamas.“;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>44</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl direktyvos</DocAmend>

<Article>1 straipsnio 1 dalies 6 punktas</Article>

<DocAmend2>Direktyva 2011/16/ES</DocAmend2>

<Article2>8 a c straipsnio 2 dalies 1 pastraipos h punktas</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

h) finansinės sąskaitos, į kurią įmokamas arba įskaitomas atlygis, identifikatorių, jei duomenis teikiantis platformos operatorius jį turi, ir valstybės narės, kurioje pardavėjas yra rezidentas, kompetentinga institucija nėra pranešusi visų kitų valstybių narių kompetentingoms institucijoms apie tai, kad neketina naudoti finansinės sąskaitos identifikatoriaus šiuo tikslu;

h) finansinės sąskaitos, į kurią įmokamas arba įskaitomas atlygis, identifikatorių, kuris pateikiamas duomenis teikiančiam platformos operatoriui;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>45</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl direktyvos</DocAmend>

<Article>1 straipsnio 1 pastraipos 6 punktas</Article>

<DocAmend2>Direktyva 2011/16/ES</DocAmend2>

<Article2>8 a c straipsnio 2 dalies 2 a pastraipa (nauja)</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Kitoms kompetentingoms valstybių narių institucijoms taip pat turėtų būti suteikta galimybė susipažinti su a ir b punktuose nurodyta informacija, kad būtų galima sustabdyti vietos ir (arba) nacionalinės teisės pažeidimus ir patraukti už juos baudžiamojon atsakomybėn, nedarant poveikio valstybėje narėje, kurios rezidentas yra praneštinas pardavėjas, taikomo mokesčių slaptumo ir duomenų apsaugos taisyklėms.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>46</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl direktyvos</DocAmend>

<Article>1 straipsnio 1 dalies 6 punktas</Article>

<DocAmend2>Direktyva 2016/11/ES</DocAmend2>

<Article2>8ac straipsnio 3 dalis</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Duomenys pagal 2 dalį pateikiami naudojant 20 straipsnio 7 dalyje nurodytą standartinę formą per 2 mėnesius nuo ataskaitinio laikotarpio, su kuriuo susijusios duomenis teikiančio platformos operatoriaus duomenų teikimo prievolės, pabaigos.

3. Duomenys pagal 2 dalį pateikiami naudojant 20 straipsnio 7 dalyje nurodytą standartinę formą nedelsiant ir ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo ataskaitinio laikotarpio, su kuriuo susijusios duomenis teikiančio platformos operatoriaus duomenų teikimo prievolės, pabaigos.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>47</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl direktyvos</DocAmend>

<Article>1 straipsnio 1 dalies 6 punktas</Article>

<DocAmend2>Direktyva 2011/16/ES</DocAmend2>

<Article2>8 a c straipsnio 4 dalies 2 pastraipa</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės nustato taisykles, pagal kurias duomenis teikiantis platformos operatorius gali pasirinkti užsiregistruoti vienos valstybės narės kompetentingose institucijose pagal V priedo IV skirsnio F poskirsnyje nustatytas taisykles.

Valstybės narės nustato taisykles, pagal kurias duomenis teikiantis platformos operatorius gali pasirinkti užsiregistruoti vienos valstybės narės kompetentingose institucijose pagal V priedo IV skirsnio F poskirsnyje nustatytas taisykles, atsižvelgiant į jų pasaulinės ar regioninės būstinės vietą, pagrindinį administracijos centrą, taip pat svarbios ekonominės veiklos vykdymą toje pasirinktoje valstybėje narėje, jeigu nevykdomas identifikavimas PVM tikslais, kaip nurodyta V priedo IV skirsnio F poskirsnyje.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>48</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl direktyvos</DocAmend>

<Article>1 straipsnio 1 dalies 7 punkto a papunktis</Article>

<DocAmend2>Direktyva 2011/16/ES</DocAmend2>

<Article2>8 b straipsnio 1 dalis</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Valstybės narės kasmet pateikia Komisijai statistinius duomenis apie automatinių mainų pagal 8 straipsnio 1 dalį, 8 straipsnio 3a dalį, 8aa ir 8ac straipsnius apimtį, taip pat informaciją apie administracines ir kitas atitinkamas su įvykusiais informacijos mainais susijusias išlaidas bei naudą ir apie visus galimus pokyčius tiek mokesčių administratoriams, tiek trečiosioms šalims.“;

1. Valstybės narės kasmet pateikia Komisijai visą reikiamą svarbią informaciją, įskaitant statistinius duomenis apie automatinių mainų pagal 8 straipsnio 1 dalį, 8 straipsnio 3a dalį, 8aa ir 8ac straipsnius apimtį ir galimybės panaudoti duomenis, kuriais keičiamasi, vertinimą, taip pat informaciją apie administracines ir kitas atitinkamas su įvykusiais informacijos mainais susijusias išlaidas bei naudą ir apie visus galimus pokyčius tiek mokesčių administratoriams, tiek trečiosioms šalims.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>49</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl direktyvos</DocAmend>

<Article>1 straipsnio 1 dalies 7 punkto b papunktis</Article>

<DocAmend2>Direktyva 2011/16/ES</DocAmend2>

<Article2>8 b straipsnio 2 dalis</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) 2 dalis išbraukiama;

Išbraukta.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>50</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl direktyvos</DocAmend>

<Article>1 straipsnio 1 dalies 7 punkto b a papunktis (naujas)</Article>

<DocAmend2>Direktyva 2011/16/ES</DocAmend2>

<Article2>8b straipsnio 2 dalis</Article2>

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

ba) 2 dalis pakeičiama taip:

2. Komisija ne vėliau kaip 2019 m. sausio 1 d. pateikia ataskaitą, kurioje apžvelgiami ir įvertinami pagal šio straipsnio 1 dalį gauti statistiniai duomenys ir informacija tokiais klausimais kaip automatinių informacijos mainų administracinės bei kitos atitinkamos išlaidos ir teikiama nauda, taip pat su jais susiję praktiniai aspektai.  Komisija prireikus pateikia Tarybai pasiūlymą dėl 8 straipsnio 1 dalyje nustatytų kategorijų ir sąlygų, įskaitant sąlygą, kad informacija apie rezidentus kitose valstybėse narėse turi būti prieinama, arba dėl 8 straipsnio 3a dalyje nurodytų punktų, arba dėl abiejų šių klausimų.

2. Komisija ne vėliau kaip 2022 m. sausio 1 d. pateikia ataskaitą, kurioje apžvelgiami ir įvertinami pagal šio straipsnio 1 dalį gauti statistiniai duomenys ir informacija tokiais klausimais kaip veiksmingas valstybių narių gautų duomenų naudojimas mokesčių ar kitais tikslais, automatinių informacijos mainų administracinės bei kitos atitinkamos išlaidos ir teikiama nauda, taip pat su jais susiję praktiniai aspektai. Komisija pateikia Tarybai pasiūlymą dėl 8 straipsnio 1 dalyje nustatytų kategorijų ir sąlygų, įskaitant sąlygą, kad informacija apie rezidentus kitose valstybėse narėse turi būti prieinama arba teikiama, arba dėl 8 straipsnio 3a dalyje nurodytų punktų, įskaitant tikrąją nuosavybę.

Taryba, nagrinėdama Komisijos pateiktą pasiūlymą, įvertina galimybę toliau stiprinti automatinių informacijos mainų veiksmingumą ir veikimą bei kelti jų kokybę, siekiant nustatyti, kad:

Taryba, nagrinėdama Komisijos pateiktą pasiūlymą, įvertina galimybę toliau stiprinti automatinių informacijos mainų veiksmingumą ir veikimą bei gerinti jų kokybę, siekiant nustatyti, kad:

a) kiekvienos valstybės narės kompetentinga institucija automatinių mainų būdu pateiktų kitos valstybės narės kompetentingai institucijai informaciją apie mokestinius laikotarpius nuo 2019 m. sausio 1 d., susijusią su rezidentais toje kitoje valstybėje narėje, apie visas 8 straipsnio 1 dalyje nurodytas pajamų ir kapitalo kategorijas, kurios turi būti pripažįstamos pagal informaciją pateikiančios valstybės narės nacionalinės teisės aktus,  ir

a) valstybės narės teiktų pajamų ir kapitalo kategorijų sąrašus, išdėstytus 8 straipsnio 1 dalyje, ir jie būtų prieinami, net jeigu šiuo metu jie nėra prieinami, taip pat būtų vykdomi atitinkami jų mainai;

b) į 8 straipsnio 1 ir 3a dalyse pateiktus kategorijų ir punktų sąrašus dar būtų įtraukta kitų kategorijų ir punktų, įskaitant autorinius atlyginimus.

b) būtų išplėstos 8 straipsnio 1 dalyje nurodytos pajamų kategorijos į jas įtraukiant nefinansinį turtą, pvz., nekilnojamąjį turtą, meno kūrinius ar juvelyrinius dirbinius bei naujas turto saugojimo formas, kaip antai laisvąsias ekonomines zonas ir saugyklas;

 

ba) 8 straipsnio 3a dalyje išdėstytų punktų sąrašai būtų išplėsti į juos įtraukiant tikrosios nuosavybės duomenis ir siekiant kovoti su taisyklių apėjimu nustatant antrą arba kelias mokesčių mokėtojo rezidavimo vietas;

 

bb) valstybėms narėms paprastai būtų leidžiama gautą informaciją naudoti kitais nei 16 straipsnio 1 dalyje nurodytais tikslais;

 

bc) veiksmingas duomenų naudojimas būtų tinkamai įvertintas.“;

((https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0016-20200701))

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>51</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl direktyvos</DocAmend>

<Article>1 straipsnio 1 dalies 8 punkto a papunktis</Article>

<DocAmend2>Direktyva 2011/16/ES</DocAmend2>

<Article2>11 straipsnio 1 pastraipa</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Siekiant keistis 1 straipsnio 1 dalyje nurodyta informacija, vienos valstybės narės kompetentinga institucija gali prašyti kitos valstybės narės kompetentingos institucijos, kad, laikantis pastarosios institucijos nustatytos procedūrinės tvarkos, besikreipiančiosios kompetentingos institucijos įgaliotieji pareigūnai galėtų:

1. Siekiant keistis 1 straipsnio 1 dalyje nurodyta informacija, vienos valstybės narės kompetentinga institucija gali prašyti kitos valstybės narės kompetentingos institucijos, kad, laikantis pastarosios institucijos nustatytos procedūrinės tvarkos, besikreipiančiosios kompetentingos institucijos įgaliotieji pareigūnai galėtų:

a)  būti tose patalpose, kuriose valstybės narės, į kurią kreipiamasi, administracinės institucijos atlieka savo pareigas;

a)  būti tose patalpose, kuriose valstybės narės, į kurią kreipiamasi, administracinės institucijos atlieka savo pareigas;

b)  būti vietoje per valstybės narės, į kurią kreipiamasi, teritorijoje atliekamus administracinius tyrimus;

b)  būti vietoje per valstybės narės, į kurią kreipiamasi, teritorijoje atliekamus administracinius tyrimus;

c)  tinkamais atvejais dalyvauti valstybės narės, į kurią kreipiamasi, atliekamuose administraciniuose tyrimuose naudojantis elektroninėmis ryšio priemonėmis.

c)  tinkamais atvejais dalyvauti valstybės narės, į kurią kreipiamasi, atliekamuose administraciniuose tyrimuose naudojantis elektroninėmis ryšio priemonėmis.

Į pirmoje pastraipoje nurodytą prašymą kompetentinga institucija atsako per 30 dienų, besikreipiančiajai institucijai patvirtindama savo sutikimą arba pateikdama motyvuotą prašymo atmetimą.

Į pirmoje pastraipoje nurodytą prašymą kompetentinga institucija atsako per 30 dienų, besikreipiančiajai institucijai patvirtindama savo sutikimą arba pateikdama motyvuotą prašymo atmetimą.

 

Tais atvejais, kai pateikiamas motyvuotas prašymo atmetimas, besikreipiančioji institucija gali dar kartą kreiptis į kompetentingą instituciją ir pateikti papildomus dokumentus, kad jos pareigūnui būtų suteiktas leidimas atlikti 1 dalies a, b arba c punktuose nurodytas užduotis. Kompetentinga institucija turėtų atsakyti į antrąjį prašymą per 30 dienų nuo jo gavimo.

Jei prašoma informacija yra dokumentuose, su kuriais gali susipažinti institucijos, į kurią kreipiamasi, pareigūnai, besikreipiančiosios institucijos pareigūnams pateikiamos šių dokumentų kopijos.“;

Jei prašoma informacija yra dokumentuose, su kuriais gali susipažinti institucijos, į kurią kreipiamasi, pareigūnai, besikreipiančiosios institucijos pareigūnams pateikiamos šių dokumentų kopijos.“;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>52</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl direktyvos</DocAmend>

<Article>1 straipsnio 1 dalies 10 punktas</Article>

<DocAmend2>Direktyva 2011/16/ES</DocAmend2>

<Article2>12 a straipsnio 2 dalis</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Vienos valstybės narės kompetentingai institucijai paprašius kitos valstybės narės (arba kitų valstybių narių) kompetentingos institucijos atlikti vieno arba daugiau asmenų, dėl kurių visos atitinkamos valstybės narės turi bendrų arba vienas kitą papildančių interesų, bendrą auditą, institucijos, į kurias kreipiamasi, į šį prašymą atsako per 30 dienų nuo jo gavimo.

2. Vienos ar kelių valstybių narių kompetentingai institucijai paprašius kitos valstybės narės kompetentingos institucijos (arba kitų valstybių narių kompetentingų institucijų) atlikti vieno arba daugiau asmenų, dėl kurių visos atitinkamos valstybės narės turi bendrų arba vienas kitą papildančių interesų, bendrą auditą, institucijos, į kurias kreipiamasi, į šį prašymą atsako per 30 dienų nuo jo gavimo.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>53</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl direktyvos</DocAmend>

<Article>1 straipsnio 1 dalies 10 punktas</Article>

<DocAmend2>Direktyva 2011/16/ES</DocAmend2>

<Article2>12 a straipsnio 3 dalies įžanginė dalis</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Valstybės narės kompetentingos institucijos prašymas atlikti bendrą auditą gali būti atmetamas dėl motyvuotų priežasčių, pirmiausia dėl bet kurios iš šių priežasčių:

3. Valstybės narės kompetentingos institucijos prašymas atlikti bendrą auditą gali būti atmetamas dėl bet kurios iš šių priežasčių:

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>54</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl direktyvos</DocAmend>

<Article>1 straipsnio 1 dalies 10 punktas</Article>

<DocAmend2>Direktyva 2011/16/ES</DocAmend2>

<Article2>12 a straipsnio 4 dalies 2 pastraipa</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Atmesdama prašymą institucija, į kurią kreipiamasi, nurodo besikreipiančiajam asmeniui (besikreipiantiesiems asmenims) šio prašymo atmetimo priežastis.

Atmesdama prašymą institucija, į kurią kreipiamasi, nurodo besikreipiančiajam asmeniui (besikreipiantiesiems asmenims), dėl kurios iš 3 dalyje nurodytų dviejų priežasčių prašymas atmestas.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>55</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl direktyvos</DocAmend>

<Article>1 straipsnio 1 dalies 12 punkto a papunktis</Article>

<DocAmend2>Direktyva 2011/16/ES</DocAmend2>

<Article2>16 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„Informacijai, kurią valstybės narės pagal šią direktyvą bet kokia forma pateikia viena kitai, taikomi tarnybinės paslapties reikalavimai ir suteikiama tokia pati apsauga, kokia suteikiama panašaus pobūdžio informacijai pagal ją gavusios valstybės narės nacionalinės teisės aktus. Tokia informacija gali būti naudojama vertinant bei administruojant valstybių narių nacionalinius įstatymus, susijusius su 2 straipsnyje nurodytais mokesčiais, PVM ir kitais netiesioginiais mokesčiais, ir užtikrinant jų vykdymą.“;

„Informacijai, kurią valstybės narės pagal šią direktyvą bet kokia forma pateikia viena kitai, taikomi tarnybinės paslapties reikalavimai, galiojantys valstybėje narėje, į kurią kreipiamasi, ir valstybėje narėje, kuri kreipiasi, ir suteikiama tokia pati apsauga, kokia suteikiama panašaus pobūdžio informacijai pagal ją gavusios valstybės narės nacionalinės teisės aktus. Tokia informacija gali būti naudojama vertinant bei administruojant valstybių narių nacionalinius įstatymus, susijusius su 2 straipsnyje nurodytais mokesčiais, PVM, 8ac straipsnio 2 dalies antroje pastraipoje nurodytą informaciją ir kitais netiesioginiais mokesčiais, ir užtikrinant jų vykdymą.“;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>56</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl direktyvos</DocAmend>

<Article>1 straipsnio 1 dalies 12 punkto b papunktis</Article>

<DocAmend2>Direktyva 2011/16/ES</DocAmend2>

<Article2>16 straipsnio 2 dalis</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Gavus valstybės narės kompetentingos institucijos, kuri pateikia informaciją pagal šią direktyvą, leidimą ir tik tuo atveju, jei tai leidžiama pagal informaciją gaunančios kompetentingos institucijos valstybės narės teisės aktus, pagal šią direktyvą gauta informacija ir dokumentai gali būti naudojami ir kitais nei 1 dalyje nurodytais tikslais.

2. Pagal šią direktyvą gauta informacija ir dokumentai valstybės narės kompetentingos institucijos gali būti naudojami ir kitais nei 1 dalyje nurodytais tikslais tik tuo atveju, jei tai leidžiama pagal informaciją gaunančios kompetentingos institucijos valstybės narės teisės aktus.

Kiekvienos valstybės narės kompetentinga institucija visų kitų valstybių narių kompetentingoms institucijoms pateikia kitų nei 1 dalyje nurodytų tikslų, kuriais pagal jos nacionalinės teisės aktus gali būti naudojama informacija ir dokumentai, sąrašą. Informaciją gaunanti kompetentinga institucija gautą informaciją ir dokumentus be pirmoje pastraipoje nurodyto leidimo gali naudoti bet kuriuo iš informaciją pateikiančios valstybės narės sąraše nurodytu tikslu.“;

 

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>57</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl direktyvos</DocAmend>

<Article>1 straipsnio 1 dalies 12 punkto b a papunktis (naujas)</Article>

<DocAmend2>Direktyva 2011/16/ES</DocAmend2>

<Article2>16 straipsnio 4 dalis</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba) 4 dalis išbraukiama.

((https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0016-20200701))

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>58</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl direktyvos</DocAmend>

<Article>1 straipsnio 1 dalies 13 a punktas (naujas)</Article>

<DocAmend2>Direktyva 2011/16/ES</DocAmend2>

<Article2>17 straipsnio 4 a dalis (nauja)</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

13a) 17 straipsnyje įterpiama ši dalis:

 

„4a. 4 dalyje nurodyta galimybė atsisakyti teikti informaciją nesuteikiama, jeigu besikreipiančioji institucija gali įrodyti, kad informacija nebus atskleista visuomenei ir bus naudojama tik atitinkamų susijusio asmens ar asmenų grupės, dėl kurių pateiktas prašymas suteikti informaciją, mokesčių reikalų vertinimo, valdymo ir kontrolės tikslais.“;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>59</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl direktyvos</DocAmend>

<Article>1 straipsnio 1 dalies 15 punktas</Article>

<DocAmend2>Direktyva 2011/16/ES</DocAmend2>

<Article2>21 straipsnio 7 dalies 1 pastraipa</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisija sukuria saugią centrinę administracinio bendradarbiavimo apmokestinimo srityje sąsają, kurioje valstybės narės viena kitai teikia informaciją naudodamos standartines formas pagal 20 straipsnio 1 ir 3 dalis, ir teikia šiai sąsajai techninę bei logistinę paramą. Prieigą prie šios sąsajos turi visų valstybių narių kompetentingos institucijos. Siekdama rinkti statistinius duomenis, Komisija gali susipažinti su informacija apie sąsajoje registruojamus mainus, kurią galima išgauti automatiškai. Komisijos galimybė susipažinti su šia informacija neturi poveikio valstybių narių prievolei teikti statistinius informacijos mainų duomenis pagal 23 straipsnio 4 dalį.

Komisija sukuria saugią centrinę administracinio bendradarbiavimo apmokestinimo srityje sąsają, kurioje valstybės narės viena kitai teikia informaciją naudodamos standartines formas pagal 20 straipsnio 1 ir 3 dalis, ir teikia šiai sąsajai visą būtiną techninę ir logistinę paramą. Prieigą prie šios sąsajos turi visų valstybių narių kompetentingos institucijos. Komisija užtikrina, kad siekiant užtikrinti duomenų apsaugą būtų garantuojamas aukščiausio lygio centrinės sąsajos kibernetinis saugumas ir techniniu požiūriu sertifikuotos procedūros. Siekdama rinkti statistinius duomenis, Komisija gali susipažinti su informacija apie sąsajoje registruojamus mainus, kurią galima išgauti automatiškai. Komisijos galimybė susipažinti su šia informacija neturi poveikio valstybių narių prievolei teikti statistinius informacijos mainų duomenis pagal 23 straipsnio 4 dalį.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>60</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl direktyvos</DocAmend>

<Article>1 straipsnio 1 dalies 17 punktas</Article>

<DocAmend2>Direktyva 2011/16/ES</DocAmend2>

<Article2>23 straipsnio 2 dalis</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Valstybės narės pagal savo jurisdikciją išnagrinėja ir įvertina administracinio bendradarbiavimo pagal šią direktyvą veiksmingumą kovojant su mokesčių slėpimu bei vengimu ir kasmet pateikia Komisijai savo vertinimo rezultatus.“;

2. Valstybės narės pagal savo jurisdikciją išnagrinėja ir įvertina administracinio bendradarbiavimo pagal šią direktyvą veiksmingumą kovojant su mokesčių slėpimu bei vengimu, taip pat jos išnagrinėja ir įvertina reikalavimų vykdymo išlaidas, kurių gali susidaryti dėl galimo perteklinio duomenų teikimo. Valstybės narės kasmet pateikia Europos Parlamentui ir Komisijai savo vertinimo rezultatus. Tų rezultatų santrauka skelbiama viešai, atsižvelgiant į mokesčių mokėtų teises ir laikantis konfidencialumo. Ši informacija neišskaidoma tiek, kad pagal ją būtų galima nustatyti konkretų mokesčių mokėtoją.“;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>61</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl direktyvos</DocAmend>

<Article>1 straipsnio 1 dalies 17 a punktas (naujas)</Article>

<DocAmend2>Direktyva 2011/16/ES</DocAmend2>

<Article2>23 straipsnio 3 dalis</Article2>

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

17a) 23 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

3. Valstybės narės Komisijai pateikia metinį 8, 8a, 8aa ir 8ab straipsniuose nurodytų automatinių informacijos mainų veiksmingumo vertinimą ir praneša apie pasiektus praktinius rezultatus. Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustato to metinio vertinimo pateikimo formą ir sąlygas. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 26 straipsnio 2 dalyje nurodytos procedūros.

3. Valstybės narės Komisijai pateikia metinį 5, 6 ir 7 straipsniuose nurodyto keitimosi prašoma informacija ir 8, 8a, 8aa ir 8ab straipsniuose nurodytų automatinių informacijos mainų veiksmingumo vertinimą ir praneša apie pasiektus praktinius rezultatus, įskaitant papildomas mokestines pajamas, susijusias su administraciniu bendradarbiavimu. Pateiktą informaciją Komisija išskaido bent pagal šalis. Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustato to metinio vertinimo pateikimo formą ir sąlygas. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 26 straipsnio 2 dalyje nurodytos procedūros.

((https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0016-20200701))

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>62</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl direktyvos</DocAmend>

<Article>1 straipsnio 1 dalies 17 b punktas (naujas)</Article>

<DocAmend2>Direktyva 2011/16/ES</DocAmend2>

<Article2>23 a straipsnio 1 dalis</Article2>

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

17b) 23a straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

1. Komisija pagal šią direktyvą gautą informaciją laiko konfidencialia vadovaudamasi Sąjungos institucijoms taikomomis nuostatomis; ši informacija gali būti naudojama tik tais tikslais, kurių reikia siekiant nustatyti, ar valstybės narės laikosi šios direktyvos ir kokiu mastu jos laikosi.

1. Komisija pagal šią direktyvą gautą informaciją laiko konfidencialia , jei jos neatskleidimas nepažeidžia viešojo intereso, pagal informaciją galima nustatyti konkretų mokesčių mokėtoją, o ją atskleidus būtų pažeistos mokesčių mokėtojų teisės.“;

((https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0016-20200701))

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>63</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl direktyvos</DocAmend>

<Article>1 straipsnio 1 dalies 18 punktas</Article>

<DocAmend2>Direktyva 2011/16/ES</DocAmend2>

<Article2>23 a straipsnio 2 dalies 1 pastraipa</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Informacija, kurią valstybė narė pateikė Komisijai pagal 23 straipsnį, taip pat ataskaitos ar dokumentai, kuriuos Komisija parengė naudodamasi tokia informacija, gali būti perduoti kitoms valstybėms narėms. Šiai perduotai informacijai taikomi tarnybinės paslapties reikalavimai ir suteikiama tokia pati apsauga, kokia suteikiama panašaus pobūdžio informacijai pagal ją gavusios valstybės narės nacionalinės teisės aktus.

Informacija, kurią valstybė narė pateikė Komisijai pagal 23 straipsnį, taip pat ataskaitos ar dokumentai, kuriuos Komisija parengė naudodamasi tokia priskirtina informacija, gali būti perduoti kitoms valstybėms narėms. Šiai perduotai informacijai taikomi tarnybinės paslapties reikalavimai ir suteikiama tokia pati apsauga, kokia suteikiama panašaus pobūdžio informacijai pagal ją gavusios valstybės narės nacionalinės teisės aktus.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>64</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl direktyvos</DocAmend>

<Article>1 straipsnio 1 dalies 18 punktas</Article>

<DocAmend2>Direktyva 2011/16/ES</DocAmend2>

<Article2>23 a straipsnio 2 dalies 2 pastraipa</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pirmoje pastraipoje nurodytas Komisijos parengtas ataskaitas ir dokumentus valstybės narės gali naudoti tik analizės tikslais, ir jie negali būti skelbiami ar pateikiami jokiam kitam asmeniui ar įstaigai negavus aiškaus Komisijos sutikimo.

Pirmoje pastraipoje nurodytas Komisijos parengtas ataskaitas ir dokumentus valstybės narės gali naudoti tik analizės tikslais ir su jais gali susipažinti visos suinteresuotosios šalys, o vėliau jie skelbiami viešai, jeigu pagal juose pateiktą informaciją negalima nustatyti konkretaus mokesčių mokėtojo ir jų atskleidimas atitinka Reglamentą (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>65</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl direktyvos</DocAmend>

<Article>1 straipsnio 1 dalies 18 punktas</Article>

<DocAmend2>Direktyva 2011/16/ES</DocAmend2>

<Article2>23 a straipsnio 2 dalies 3 pastraipa</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Neatsižvelgiant į pirmą ir antrą pastraipas, Komisija gali kasmet skelbti anonimintas jai pagal 23 straipsnio 4 dalį valstybių narių pateiktų statistinių duomenų santraukas.“;

Komisija kasmet skelbia anonimintas jai pagal 23 straipsnio 4 dalį valstybių narių pateiktų statistinių duomenų santraukas.“;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>66</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl direktyvos</DocAmend>

<Article>1 straipsnio 1 dalies 19 punkto b papunktis</Article>

<DocAmend2>Direktyva 2011/16/ES</DocAmend2>

<Article2>25 straipsnio 5 dalies 1 pastraipa</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad asmens duomenų saugumo pažeidimo atveju pagal Reglamento (ES) 2016/679 4 straipsnio 12 punktą kompetentingos institucijos gali prašyti Komisijos, kaip duomenų tvarkytojos, imantis pavojaus mažinimo priemonių sustabdyti informacijos mainus pagal šią direktyvą su ta valstybe nare, kurioje buvo padarytas pažeidimas.

Valstybės narės užtikrina, kad asmens duomenų saugumo pažeidimo atveju pagal Reglamento (ES) 2016/679 4 straipsnio 12 punktą arba teisinės valstybės principų pažeidimo atveju, kaip nurodyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 2020/2092* 4 straipsnyje, kompetentingos institucijos gali prašyti Komisijos, kaip duomenų tvarkytojos, imantis pavojaus mažinimo priemonių sustabdyti informacijos mainus pagal šią direktyvą su ta valstybe nare, kurioje buvo padarytas pažeidimas.

 

_________________

 

* 2020 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) 2020/2092 dėl bendro Sąjungos biudžeto apsaugos sąlygų režimo (OL L 433I, 2020 12 22, p. 1).

<TitreJust>Pagrindimas</TitreJust>

Galimybė sustabdyti keitimąsi informacija pagal šią direktyvą taip pat turėtų būti suteikta teisinės valstybės principų pažeidimo atveju, laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendro Sąjungos biudžeto apsaugos sąlygų režimo.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>67</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl direktyvos</DocAmend>

<Article>1 straipsnio 1 dalies 19 punkto b papunktis</Article>

<DocAmend2>Direktyva 2011/16/ES</DocAmend2>

<Article2>25 straipsnio 5 dalies 2 pastraipa</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šie mainai sustabdomi iki tol, kol kompetentingos institucijos paprašo Komisijos vėl leisti informacijos mainus pagal šią direktyvą su valstybe nare, kurioje buvo padarytas pažeidimas.“;

Šie mainai sustabdomi iki tol, kol kompetentingos institucijos paprašo Komisijos vėl leisti informacijos mainus pagal šią direktyvą su valstybe nare, kurioje buvo padarytas pažeidimas. Komisija sudaro sąlygas informacijos mainams tik tuo atveju, kai esama techninių įrodymų, kad duomenų srautas yra saugus.“;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>68</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl direktyvos</DocAmend>

<Article>1 straipsnio 1 dalies 20 punktas</Article>

<DocAmend2>Direktyva 2011/16/ES</DocAmend2>

<Article2>25 a straipsnio 1 pastraipa</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės nustato taisykles dėl sankcijų, taikomų už nacionalinių nuostatų, priimtų remiantis šia direktyva ir susijusių su 8aa, 8ab ir 8ac straipsniais, pažeidimus, ir imasi visų būtinų priemonių jų įgyvendinimui užtikrinti. Numatytos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos.

Valstybės narės nustato taisykles dėl sankcijų, taikomų už nacionalinių nuostatų, priimtų remiantis šia direktyva ir susijusių su 8aa, 8ab ir 8ac straipsniais, pažeidimus, ir imasi visų būtinų priemonių jų įgyvendinimui užtikrinti pagal V priedą. Numatytos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>69</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl direktyvos</DocAmend>

<Article>1 straipsnio 1 dalies 20 a punktas (naujas)</Article>

<DocAmend2>Direktyva 2011/16/ES</DocAmend2>

<Article2>25 b straipsnis (naujas)</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

20a) Papildoma šiuo straipsniu:

 

„25b straipsnis

 

Peržiūra

 

Ne vėliau kaip per ... [dvejus metus nuo šios iš dalies keičiančios direktyvos įsigaliojimo dienos] Komisija pateikia nuostatų, įtrauktų į Tarybos direktyvą (ES) .../...2011/16/ES*+, įgyvendinimo ir veiksmingumo ataskaitą ir pateikia konkrečių pasiūlymų, įskaitant pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų, kaip patobulinti šią direktyvą. Ta ataskaita skelbiama viešai.

 

Nagrinėdama Komisijos pateiktą pasiūlymą, Taryba įvertina galimybę toliau stiprinti platformų operatorių prievolę teikti duomenis.

 

 

________

 

* ... m. ... .. d. Tarybos direktyva (ES) .../..., kuria iš dalies keičiama Direktyva 2011/16/ES dėl administracinio bendradarbiavimo apmokestinimo srityje, (OL ...)“

 

+ OL: prašom įrašyti šios iš dalies keičiančios direktyvos numerį tekste ir papildyti išnašą įrašant numerį, datą ir OL nuorodą.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>70</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl direktyvos</DocAmend>

<Article>I priedas</Article>

<DocAmend2>Direktyva 2011/16/ES</DocAmend2>

<Article2>V PRIEDO 2 a dalis (nauja)</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Šiame priede, remiantis 25a straipsniu, taip pat nurodoma nemažai galimų sankcijų, kurias gali taikyti valstybės narės.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>71</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl direktyvos</DocAmend>

<Article>I priedas</Article>

<DocAmend2>Direktyva 2011/16/ES</DocAmend2>

<Article2>V PRIEDO I skirsnio A punkto 3 a dalis (nauja)</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a. Neįtrauktas duomenis teikiantis platformos operatorius – duomenis teikiantis platformos operatorius, kurio pajamos, gautos Sąjungoje per praėjusius kalendorinius metus, neviršijo 100 000 EUR.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>72</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl direktyvos</DocAmend>

<Article>I priedas</Article>

<DocAmend2>Direktyva 2011/16/ES</DocAmend2>

<Article2>V PRIEDO I skirsnio A punkto 4 a dalis (nauja)</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a. Neįtraukta atitinkama veikla – bet kokie neatlygintini ir nepiniginiai prekių ir paslaugų mainai.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>73</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl direktyvos</DocAmend>

<Article>I priedas</Article>

<DocAmend2>Direktyva 2011/16/ES</DocAmend2>

<Article2>V PRIEDO III skirsnio B punkto 2 pastraipos b punktas</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) finansinės sąskaitos identifikatorių, jei šią informaciją turi duomenis teikiantis platformos operatorius ir valstybės narės, kurioje praneštinas pardavėjas yra rezidentas, kompetentinga institucija nėra pranešusi visų kitų valstybių narių kompetentingoms institucijoms, kad neketina naudoti finansinės sąskaitos identifikatoriaus šiuo tikslu;

b) finansinės sąskaitos identifikatorių, jei informaciją apie jį renka duomenis teikiantis platformos operatorius ir jeigu valstybės narės, kurioje praneštinas pardavėjas yra rezidentas, kompetentinga institucija nėra pranešusi visų kitų valstybių narių kompetentingoms institucijoms, kad neketina naudoti finansinės sąskaitos identifikatoriaus šiuo tikslu;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>74</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl direktyvos</DocAmend>

<Article>I priedas</Article>

<DocAmend2>Direktyva 2011/16/ES</DocAmend2>

<Article2>V PRIEDO III skirsnio B punkto 3 pastraipos b punktas</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) finansinės sąskaitos identifikatorių, jei šią informaciją turi duomenis teikiantis platformos operatorius ir valstybės narės, kurioje praneštinas pardavėjas yra rezidentas, kompetentinga institucija nėra pranešusi visų kitų valstybių narių kompetentingoms institucijoms, kad neketina naudoti finansinės sąskaitos identifikatoriaus šiuo tikslu;

b) finansinės sąskaitos identifikatorių, jei informaciją apie jį renka duomenis teikiantis platformos operatorius ir jeigu valstybės narės, kurioje praneštinas pardavėjas yra rezidentas, kompetentinga institucija nėra pranešusi visų kitų valstybių narių kompetentingoms institucijoms, kad neketina naudoti finansinės sąskaitos identifikatoriaus šiuo tikslu;

</Amend><Amend>Pakeitimas  <NumAm>75</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl direktyvos</DocAmend>

<Article>I priedas</Article>

<DocAmend2>Direktyva 2011/16/ES</DocAmend2>

<Article2>V PRIEDO IV skirsnio C punkto 1 a dalis (nauja)</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Ne vėliau kaip iki ... [dveji metai nuo šios iš dalies keičiančios direktyvos įsigaliojimo dienos] Komisija įvertina administracinių procedūrų veiksmingumą ir išsamaus patikrinimo procedūrų bei duomenų teikimo reikalavimų įgyvendinimo kokybę. Jeigu kokybę reikia pagerinti, prie to vertinimo gali būti pridedamas pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>76</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl direktyvos</DocAmend>

<Article>I priedas</Article>

<DocAmend2>Direktyva 2011/16/ES</DocAmend2>

<Article2>V PRIEDO IV skirsnio F a punktas (naujas)</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Fa. Sankcijos už pažeidimus

 

Valstybės narės nustato taisykles dėl sankcijų, taikytinų už duomenis teikiančių platformų operatorių prievolių teikti duomenis pažeidimus. Numatytos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos. Valstybės narės raginamos užtikrinti bendrą sankcijų rinkinį, kad Sąjungoje būtų užtikrintos panašios sankcijos ir būtų išvengta palankiausių registracijos sąlygų, grindžiamų taikomų sankcijų griežtumu, paieškos.

 

Valstybės narės ypač raginamos apsvarstyti galimybę kaip sankcijas taikyti reguliuojamų mokėjimo metodų apribojimus, papildomų mokesčių taikymą už kiekvieną paskesnę operaciją, galimybės dalyvauti viešajame pirkime nesuteikimą, o kraštutiniais ir besikartojančiais atvejais – platformos operatoriaus verslo leidimo atšaukimą.

</Amend></RepeatBlock-Amend>

 


 

AIŠKINAMOJI DALIS

2020 m. liepos 15 d. Komisija paskelbė mokesčių dokumentų rinkinį, į kurį įtrauktos trys atskiros, tačiau viena kitą papildančios iniciatyvos, įskaitant veiksmų planą dėl sąžiningo ir paprasto apmokestinimo remiant atsigavimą ir pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto iš dalies pakeisti Direktyvą dėl administracinio bendradarbiavimo (DAB7).

DAB7 pasiūlymu siekiama, kad ES mokesčių skaidrumo taisyklės būtų taikomos ir skaitmeninėms platformoms. Jeigu šis pasiūlymas bus priimtas, jame numatoma, kad valstybės narės automatiškai keisis informacija apie skaitmeninėse platformose pardavėjų gaunamas pajamas. Dėl to ne tik bus sudarytos sąlygos nacionalinėms valdžios institucijoms nustatyti atvejus, kai mokesčiai turėtų būti mokami, bet ir bus sumažinta administracinė našta, kuri tenka platformoms, turinčioms laikytis skirtingų nacionalinių duomenų teikimo reikalavimų. Be to, nepakankamas duomenų teikimas apie skaitmeninėse platformose gaunamas pajamas skatina nesąžiningą tradicinės ekonomikos ir skaitmeninių platformų ekonomikos konkurenciją. Taip pat pasiūlyme siūloma koreguoti tam tikrus Direktyvos aspektus, įskaitant, be kita ko, nuostatas dėl mokesčių administratorių bendrų auditų, tiesiogiai minimą galimybę vienai valstybei narei pateikti grupinius prašymus kitai valstybei narei arba numatomo reikalingumo sąvokos išaiškinimą.

Reikia spręsti ekonomikos skaitmeninimo uždavinius, siekiant užtikrinti, kad naudojantis skaitmeninėmis platformomis gaunamų pajamų duomenys būtų tinkamai pateikiami mokesčių administratoriams. Tik sukūrę patikimą prievolių teikti duomenis ir apmokestinimo momentų atsekamumo sistemą mokesčių administratoriams, galėsime užtikrinti, kad pardavėjų gautos pajamos būtų tinkamai apmokestinamos atitinkamose valstybėse narėse ir prisidėtų prie didėjančių valstybių narių mokestinių pajamų. Be to, COVID-19 krizė mums priminė, kad svarbu apsaugoti viešuosius finansus ir reikia didinti pajamas, kad būtų sprendžiami pandemijos sukelti ekonominiai ir socialiniai padariniai, taip pat finansuojamos reikiamos būsimos investicijos Europoje.

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta pirmiau, DAB7 pasiūlymas – svarbus žingsnis, kuriuo siekiama toliau kovoti su mokestiniu sukčiavimu, mokesčių slėpimu ir mokesčių vengimu ir didinti informacijos mainus tarp Sąjungos mokesčių administratorių. Todėl Komisijos pasiūlymas yra sveikintinas, nes dėl jo mes dar labiau priartėjame prie visapusiškų informacijos apie visas ES mokesčių mokėtojų gaunamas pajamas ir įgytą turtą mainų. Taigi DAB7 – dar vienas žingsnis kuriant ekonomikos globalizaciją, kuri yra suderinta su sąžiningu ir vienodu pajamų ir turto apmokestinimu. Valstybės narės atgaus galimybę veiksmingai, vienodai ir sąžiningai apmokestinti visas savo piliečių užsienyje įgytas ar turimas pajamas ir turtą, tik jeigu informacija apie pajamas ir turtą bus automatiškai perduodama tarp valstybių. Dėl DAB ir visuotinės BDTS priartėjome prie šio tikslo įgyvendinimo. Tačiau artimiausiu metu į automatinius informacijos mainus visų pirma reikia visapusiškai įtraukti nekilnojamąjį turtą, patikos fondus, įmonių akcijas, kurios sudaro mažiau kaip 25 proc. nuosavybės dalies, tam tikrų formų kapitalo prieaugį ir kriptoturtą. Todėl reikia tinkamai pranešti ne tik apie teisėtą, bet ir apie tikrąjį savininką. Valstybės narės taip pat turėtų ne tik kliautis turimais duomenimis, bet ir siekti padidinti duomenų prieinamumą.

Vis dėlto šį pasiūlymą galima tinkamai pakoreguoti vadovaujantis šiomis rekomendacijomis:

 remiantis 8 straipsniu, reikėtų automatiškai dalytis ne tik valstybės narės turima informacija, bet ir ta informacija, kurią ji galėtų pagrįstai pateikti;

 valstybėms narėms paprastai turėtų būti leidžiama gautą informaciją naudoti kitais nei apmokestinimo tikslais. Reikalavimas gauti siunčiančiosios šalies kompetentingos institucijos leidimą panaikintas ir informaciją gaunančios kompetentingos institucijos valstybė narė gali naudoti informaciją tuo atveju, jei tai leidžiama pagal informaciją gaunančios kompetentingos institucijos valstybės narės teisės aktus;

 stiprinti informacijos apie tarpvalstybinius sprendimus ir išankstinius kainodaros susitarimus mainus plečiant taikymo sritį, kad į ją būtų įtraukti neoficialūs sprendimai ir nacionaliniai mokesčių sprendimai;

 valstybių narių Europos Komisijai pateikti vertinimai ir analizė turėtų būti skelbiami tuo atveju, jei šiuose vertinimuose neatskleidžiama jokia konkrečiam mokesčių mokėtojui priskirtina informacija;

 įtraukti prievolę Komisijai kasmet skelbti anonimintas jai valstybių narių pateiktų statistinių duomenų santraukas;

 įtraukti neįtrauktos atitinkamos veiklos ir duomenis teikiančių platformų operatorių apibrėžtis, kad būtų sumažinta mažoms platformoms tenkanti biurokratinė našta ir sudarytos sąlygos į taikymo sritį neįtraukti nepiniginės ir neatlygintinos veiklos;

 nurodyti tam tikrų tipų sankcijas, kurias valstybės narės gali taikyti, jeigu platformos nesilaiko savo prievolės, ir raginti valstybes nares suderinti sankcijas, kad būtų remiamas vienodas ir veiksmingas reikalavimų įgyvendinimas visose platformose;

 įtraukti peržiūros nuostatą, kad Komisija įvertintų šios prievolės teikti duomenis įgyvendinimo veiksmingumą ir apsvarstytų galimybę, jei reikia, sukurti Europos priežiūros pareigūno, kuris būtų atsakingas už šios direktyvos įgyvendinimą, pareigas.

Reikėtų pažymėti, kad Taryba sudarė techninio lygmens susitarimą, kuriam ministrai pritaria. Deja, dėl šio susitarimo tam tikrose svarbiose srityse DAB7 susilpnėja. Šios toliau išvardytos pagrindinės sritys, remiantis Europos Komisijos pasiūlymu, turėtų likti nepakitusios:

 kalbant apie bendrus auditus, Tarybos susitarimu pasiūlymas gerokai susilpnintas keliose Europos Komisijos nurodytose srityse, įskaitant tai, kad išbrauktos kompetentingų institucijų bendro audito atmetimo pagrįstos priežastys, pratęsti keli terminai atsakyti, išbraukta galimybė asmenims prašyti atlikti bendrą auditą ir sušvelninti galutinės ataskaitos reikalavimai;

 kalbant apie praneštinus pardavėjus, Taryba siūlo įtraukti savavališkas nekilnojamojo turto nuomos veiklos aukščiausias ir žemiausias ribas;

 kalbant apie Direktyvos nuostatų taikymą, Taryba pasiūlė jį atidėti dar vieniems metams. Komisija pasiūlė taikyti Direktyvą nuo 2022 m. sausio mėn. Dabar Taryba siūlo ją taikyti nuo 2023 m. ir net siūlo taikyti išimtį bendrų auditų taisyklėms; jos būtų taikomos tik nuo 2024 m. sausio mėn.

Galiausiai, tenka apgailestauti, kad Taryba tikriausiai neatsižvelgs į Europos Parlamento nuomonę. Reikėtų vertinti, kad tokiais veiksmais prieštaraujama lojalaus bendradarbiavimo principams ir Europos Parlamento vaidmeniui konsultacijų procese, kaip nurodyta SESV 115 straipsnyje. Atsižvelgiant į tai, verta pakartoti, kad sprendžiant mokesčių srities klausimus reikia pereiti prie sprendimų priėmimo kvalifikuota balsų dauguma. Reikėtų rimtai vertinti Europos Parlamento vaidmenį tikrinant, kaip rengiamos ir įgyvendinamos Direktyvos dėl administracinio bendradarbiavimo apmokestinimo srityje.


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Pasiūlymas dėl Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2011/16/ES dėl administracinio bendradarbiavimo apmokestinimo srityje

Nuorodos

COM(2020)0314 – C9-0213/2020 – 2020/0148(CNS)

Konsultacijos su EP data

28.7.2020

 

 

 

Atsakingas komitetas

 Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ECON

14.9.2020

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

 Paskelbimo plenariniame posėdyje data

BUDG

14.9.2020

LIBE

14.9.2020

 

 

Nuomonė nepareikšta

 Sprendimo data

BUDG

3.9.2020

LIBE

7.9.2020

 

 

Pranešėjai

 Paskyrimo data

Sven Giegold

7.9.2020

 

 

 

Priėmimo data

4.2.2021

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

49

4

6

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Gunnar Beck, Marek Belka, Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Gilles Boyer, Francesca Donato, Derk Jan Eppink, Engin Eroglu, Markus Ferber, Jonás Fernández, Raffaele Fitto, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Luis Garicano, Sven Giegold, Valentino Grant, Claude Gruffat, José Gusmão, Enikő Győri, Eero Heinäluoma, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, Billy Kelleher, Georgios Kyrtsos, Aurore Lalucq, Philippe Lamberts, Aušra Maldeikienė, Pedro Marques, Costas Mavrides, Jörg Meuthen, Csaba Molnár, Siegfried Mureşan, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Dimitrios Papadimoulis, Piernicola Pedicini, Lídia Pereira, Kira Marie Peter-Hansen, Sirpa Pietikäinen, Dragoș Pîslaru, Evelyn Regner, Antonio Maria Rinaldi, Alfred Sant, Joachim Schuster, Ralf Seekatz, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Cristian Terheş, Irene Tinagli, Ernest Urtasun, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, Stéphanie Yon-Courtin, Marco Zanni, Roberts Zīle

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Gerolf Annemans, Eva Maydell, Mick Wallace

Pateikimo data

9.2.2021

 


 

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

49

+

ECR

Raffaele Fitto, Cristian Terheş, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

PPE

Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Markus Ferber, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Aušra Maldeikienė, Eva Maydell, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Lídia Pereira, Sirpa Pietikäinen, Ralf Seekatz, Inese Vaidere

Renew

Gilles Boyer, Engin Eroglu, Luis Garicano, Billy Kelleher, Caroline Nagtegaal, Dragoș Pîslaru, Stéphanie Yon-Courtin

S&D

Marek Belka, Jonás Fernández, Eero Heinäluoma, Aurore Lalucq, Pedro Marques, Costas Mavrides, Csaba Molnár, Evelyn Regner, Alfred Sant, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Irene Tinagli

The Left

José Gusmão, Dimitrios Papadimoulis, Mick Wallace

Verts/ALE

Sven Giegold, Claude Gruffat, Stasys Jakeliūnas, Philippe Lamberts, Piernicola Pedicini, Kira Marie Peter-Hansen, Ernest Urtasun

 

4

-

ID

Gerolf Annemans, Gunnar Beck, Jörg Meuthen

NI

Lefteris Nikolaou-Alavanos

 

6

0

ECR

Derk Jan Eppink

ID

Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

PPE

Enikő Győri

 

Sutartiniai ženklai:

+ : 

- : prieš

0 : susilaikė

 

 

Atnaujinta: 2021 m. vasario 26 d.Teisinė informacija - Privatumo politika