VERSLAG over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen

9.2.2021 - (COM(2020)0314 – C9-0213/2020 – 2020/0148(CNS)) - *

Commissie economische en monetaire zaken
Rapporteur: Sven Giegold


Procedure : 2020/0148(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
A9-0015/2021
Ingediende teksten :
A9-0015/2021
Aangenomen teksten :

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen

(COM(2020)0314 – C9-0213/2020 – 2020/0148(CNS))

(Bijzondere wetgevingsprocedure – raadpleging)

Het Europees Parlement,

 gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2020)0314),

 gezien de artikelen 113 en 115 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C9-0213/2020),

 gezien artikel 82 van zijn Reglement,

 gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken (A9-0015/2021),

1. hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel zoals geamendeerd door het Parlement;

2. verzoekt de Commissie haar voorstel krachtens artikel 293, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie dienovereenkomstig te wijzigen;

3. verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

4. wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie;

5. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

 

Amendement  1

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(1) Om rekening te houden met nieuwe initiatieven van de Unie op het gebied van fiscale transparantie, is de afgelopen jaren een reeks wijzigingen aangebracht in Richtlijn 2011/16/EU van de Raad21. Deze wijzigingen hadden voornamelijk betrekking op de invoering van rapportageverplichtingen – gevolgd door mededeling aan andere lidstaten – in verband met financiële rekeningen, voorafgaande grensoverschrijdende rulings en voorafgaande prijsafspraken, landenrapporten en meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies. Op deze wijze werd het toepassingsgebied van de automatische uitwisseling van inlichtingen uitgebreid. De belastingautoriteiten beschikken nu over een breder instrumentarium voor samenwerking om diverse vormen van belastingfraude, -ontwijking en -ontduiking te kunnen opsporen en bestrijden.

(1) Om rekening te houden met nieuwe initiatieven van de Unie op het gebied van fiscale transparantie, is de afgelopen jaren een reeks wijzigingen aangebracht in Richtlijn 2011/16/EU van de Raad21. Deze wijzigingen hadden voornamelijk betrekking op de invoering van rapportageverplichtingen – gevolgd door mededeling aan andere lidstaten – in verband met financiële rekeningen, voorafgaande grensoverschrijdende rulings en voorafgaande prijsafspraken, landenrapporten en meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies. Op deze wijze werd het toepassingsgebied van de automatische uitwisseling van inlichtingen uitgebreid. De belastingautoriteiten beschikken nu over een breder instrumentarium voor samenwerking om diverse vormen van belastingfraude, -ontwijking en -ontduiking te kunnen opsporen en bestrijden, teneinde belastinginkomsten veilig te stellen en een eerlijke belastingheffing te waarborgen.

_________________

_________________

21 Richtlijn 2011/16/EU van de Raad van 15 februari 2011 betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen en tot intrekking van Richtlijn 77/799/EEG (PB L 64 van 11.3.2011, blz. 1).

21 Richtlijn 2011/16/EU van de Raad van 15 februari 2011 betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen en tot intrekking van Richtlijn 77/799/EEG (PB L 64 van 11.3.2011, blz. 1).

Amendement  2

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 1 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(1 bis) Voor het breder instrumentarium, de digitale transitie en de doelstelling om de samenwerking tussen nationale autoriteiten te verbeteren zijn gekwalificeerde menselijke middelen en toereikende financiële middelen nodig. Met het oog daarop moeten de voorgestelde wijzigingen van voldoende investeringen vergezeld gaan, voornamelijk voor de aanpassing van informatica- en digitale infrastructuur en beroepsopleidingen. Tot slot moet de capaciteit van de lidstaten op het gebied van de verwerking van alle ontvangen financiële informatie worden verbeterd en moeten de belastingautoriteiten kunnen beschikken over meer financiële, personele en IT-middelen.

Amendement  3

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2) De afgelopen jaren heeft de Commissie toezicht gehouden op de toepassing van Richtlijn 2011/16/EU en in 2019 heeft zij een evaluatie ervan voltooid22. Hoewel er aanzienlijke vooruitgang is geboekt op het gebied van de automatische uitwisseling van inlichtingen, is er nog steeds behoefte aan een verbetering van de bestaande bepalingen die betrekking hebben op alle vormen van uitwisselingen van inlichtingen en administratieve samenwerking.

(2) De afgelopen jaren heeft de Commissie toezicht gehouden op de toepassing van Richtlijn 2011/16/EU en in 2019 heeft zij een evaluatie ervan voltooid22. Hoewel er aanzienlijke vooruitgang is geboekt op het gebied van de automatische uitwisseling van inlichtingen, is er nog steeds behoefte aan een verbetering van de bestaande bepalingen die betrekking hebben op alle vormen van uitwisselingen van inlichtingen en administratieve samenwerking. Teneinde rekening te houden met de evolutie van de situatie met betrekking tot fiscale transparantie zal de betreffende richtlijn mogelijk regelmatig moeten worden geactualiseerd.

_________________

_________________

22 Europese Commissie, Werkdocument van de diensten van de Commissie, Evaluatie van Richtlijn 2011/16/EU van de Raad betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen en tot intrekking van Richtlijn 77/799/EEG (SWD(2019) 328 final).

22 Europese Commissie, Werkdocument van de diensten van de Commissie, Evaluatie van Richtlijn 2011/16/EU van de Raad betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen en tot intrekking van Richtlijn 77/799/EEG (SWD(2019) 328 final).

Amendement  4

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(3) Krachtens artikel 5 van Richtlijn 2011/16/EU moet op verzoek van een verzoekende autoriteit de aangezochte autoriteit aan de verzoekende autoriteit alle inlichtingen meedelen die zij in haar bezit heeft of naar aanleiding van een administratief onderzoek verkrijgt, voor zover deze inlichtingen relevant kunnen zijn voor het bestuur en de handhaving van de binnenlandse wetgeving van de lidstaten inzake belastingen, binnen het toepassingsgebied van die richtlijn. Om de doeltreffendheid van de uitwisseling van inlichtingen te garanderen en onterechte weigeringen van verzoeken te voorkomen, alsook met het oog op rechtszekerheid en duidelijkheid voor zowel de belastingdiensten als de belastingplichtigen, moet de norm van “verwacht belang” duidelijk worden afgebakend. In deze context moet ook worden verduidelijkt dat de norm van “verwacht belang” niet mag worden toegepast op aanvullende verzoeken om inlichtingen die worden gedaan na een overeenkomstig artikel 8 bis van Richtlijn 2011/16/EU uitgewisselde voorafgaande grensoverschrijdende ruling of een voorafgaande verrekenprijsafspraak.

(3) Krachtens artikel 5 van Richtlijn 2011/16/EU moet op verzoek van een verzoekende autoriteit de aangezochte autoriteit aan de verzoekende autoriteit alle inlichtingen meedelen die zij in haar bezit heeft of naar aanleiding van een administratief onderzoek verkrijgt, voor zover deze inlichtingen relevant kunnen zijn voor het bestuur en de handhaving van de binnenlandse wetgeving van de lidstaten inzake belastingen, binnen het toepassingsgebied van die richtlijn. Om de doeltreffendheid van de uitwisseling van inlichtingen te garanderen en onterechte weigeringen van verzoeken te voorkomen, alsook met het oog op rechtszekerheid en duidelijkheid voor zowel de belastingdiensten als de belastingplichtigen, moet de norm van “verwacht belang” duidelijk worden afgebakend overeenkomstig de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie, dat heeft verklaard dat de term “verwacht belang” bedoeld is om te voorzien in een zo ruim mogelijke uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied. In deze context moet ook worden verduidelijkt dat de norm van “verwacht belang” niet mag worden toegepast op aanvullende verzoeken om inlichtingen die worden gedaan na een overeenkomstig artikel 8 bis van Richtlijn 2011/16/EU uitgewisselde voorafgaande grensoverschrijdende ruling of een voorafgaande verrekenprijsafspraak.

Amendement  5

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 3 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(3 bis) De Unie en de lidstaten dienen te zorgen voor een geharmoniseerd systeem van boetes en sancties in de hele Unie teneinde te vermijden dat platformexploitanten mazen in en verschillen tussen de belastingstelsels van de lidstaten uitbuiten. In geval van schendingen van de regels moeten financiële sancties en uitsluiting van overheidsopdrachten worden overwogen. Wanneer sprake is van extreme en herhaalde gevallen moet de mogelijkheid bestaan de bedrijfsvergunning van de platformexploitant in te trekken.

Amendement  6

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 4 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(4 bis) Om de belastingbetalers correct en volledig te informeren, moeten de bevoegde autoriteiten van de lidstaten de inkomstencategorieën bekendmaken waarvan de inlichtingen automatisch worden gedeeld met de bevoegde autoriteiten van andere lidstaten en derde landen of rechtsgebieden.

Amendement  7

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 4 ter (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(4 ter) Alle inlichtingen in verband met grensoverschrijdende regelingen die gevolgen hebben voor derde landen moeten ook worden meegedeeld aan de belastingdiensten van die landen. Deze vereiste moet met name van toepassing zijn op ontwikkelingslanden, die vaak beperktere toegang hebben tot internationale systemen voor de uitwisseling van fiscale inlichtingen.

Amendement  8

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 6 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(6 bis) Een goede identificatie van belastingbetalers is van essentieel belang voor een effectieve uitwisseling van inlichtingen tussen belastingdiensten. Een fiscaal identificatienummer (TIN) moet altijd beschikbaar worden gemaakt wanneer vereist volgens Richtlijn 2011/16/EU en een Europees fiscaal identificatienummer moet worden gecreëerd teneinde het beste middel voor die identificatie te bieden. Een Europees TIN zou derde partijen in staat stellen bij grensoverschrijdende transacties op snelle, eenvoudige en waterdichte wijze te achterhalen met wie ze van doen hebben middels de registratie van hun TIN’s, en het zou als basis kunnen dienen voor een effectieve automatische uitwisseling van inlichtingen tussen de nationale belastingdiensten.

Amendement  9

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 7

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(7) De belastingdiensten verzoeken de digitale-platformexploitanten regelmatig om inlichtingen. Voor de platformexploitanten ontstaan hierdoor aanzienlijke administratieve en nalevingskosten. Tegelijkertijd hebben sommige lidstaten een eenzijdige rapportageverplichting ingevoerd, die een extra administratieve last voor de platformexploitanten betekent, aangezien zij een veelvoud van nationale rapportagenormen moeten naleven. Het is daarom essentieel dat in heel de interne markt een uniforme rapportageverplichting zou gelden.

(7) De belastingdiensten verzoeken de digitale-platformexploitanten regelmatig om inlichtingen. Voor de platformexploitanten ontstaan hierdoor aanzienlijke administratieve en nalevingskosten. Tegelijkertijd hebben sommige lidstaten een eenzijdige rapportageverplichting ingevoerd, die een extra administratieve last voor de platformexploitanten betekent, aangezien zij een veelvoud van nationale rapportagenormen moeten naleven. Het is daarom essentieel dat in heel de interne markt een uniforme rapportageverplichting zou gelden. Deze normalisatie is van essentieel belang om drie belangrijke doelstellingen: te bevorderen: de nalevingskosten voor exploitanten verminderen, de efficiëntie van nationale autoriteiten vergroten en voor zowel belastingplichtigen als belastingdiensten de bureaucratie verminderen.

Amendement  10

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 7 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(7 bis) De digitalisering van de economie is een van de hoekstenen van de toekomstige economische en groeistrategie van de Unie. De Unie moet digitale ondernemingen kunnen aantrekken, vooral met het oog op hun commerciële, innovatie- en werkgelegenheidspotentieel. Digitale goederen en diensten zijn echter vaak zeer mobiel en immaterieel, waardoor het risico op agressieve fiscale planning groter is, aangezien veel bedrijfsmodellen geen fysieke infrastructuur vereisen om transacties uit te voeren met klanten en winst te maken. Dit zet de geschiktheid van de vennootschapsbelastingmodellen van de Unie, die voor traditionele bedrijfstakken ontworpen zijn, zodanig op losse schroeven dat de waarderings- en berekeningscriteria zouden kunnen worden heruitgevonden om ze aan te passen aan de commerciële activiteiten van de 21e eeuw. Het creëert bovendien de situatie dat met name online verkopers en verkopers die via platforms werken, momenteel de mogelijkheid hebben om winst te maken die slecht wordt gerapporteerd, waarbij het risico derhalve groot is dat die winst onderbelast blijft of helemaal niet wordt belast.

Amendement  11

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 13

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(13) Gezien de digitale aard en de flexibiliteit van digitale platforms zou de rapportageverplichting moeten worden uitgebreid tot platformexploitanten die een commerciële activiteit in de Unie uitoefenen maar die geen fiscaal ingezetenen van een lidstaat zijn, noch zijn opgericht in overeenstemming met de wetten van een lidstaat, noch hun plaats van leiding of een vaste inrichting in een lidstaat hebben. Hierdoor zou een gelijk speelveld tussen de platforms worden gegarandeerd en oneerlijke concurrentie worden voorkomen. Om dit te faciliteren zou van buitenlandse platforms worden vereist zich te registreren en te rapporteren in één enkele lidstaat met het oog op hun werkzaamheden binnen de interne markt.

(13) Gezien de digitale aard en de flexibiliteit van digitale platforms zou de rapportageverplichting moeten worden uitgebreid tot platformexploitanten die een commerciële activiteit in de Unie uitoefenen maar die geen fiscaal ingezetenen van een lidstaat zijn, noch zijn opgericht in overeenstemming met de wetten van een lidstaat, noch hun plaats van leiding of een vaste inrichting in een lidstaat hebben. Hierdoor zou een gelijk speelveld tussen de platforms worden gegarandeerd en oneerlijke concurrentie worden voorkomen. Om dit te faciliteren zou van buitenlandse platforms worden vereist zich te registreren en te rapporteren in één enkele lidstaat met het oog op hun werkzaamheden binnen de interne markt, rekening houdend met de locatie van hun mondiaal of regionaal hoofdkantoor, hun plaats van werkelijke leiding, alsmede het bestaan van aanzienlijke economische activiteit in de gekozen lidstaat.

Amendement  12

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 14 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(14 bis) Aangezien de in steeds grotere mate gedigitaliseerde en geglobaliseerde economie complexe en uitdagende dimensies vertoont, zoals cryptoactiva, is het belangrijk de samenwerking tussen nationale belastingdiensten op dat gebied op te voeren. Een duidelijke definitie van cryptoactiva, waarin rekening wordt gehouden met de lopende werkzaamheden hieromtrent bij de OESO en de FATF, is belangrijk om belastingontduiking te bestrijden en billijke belastingheffing te bevorderen. De FATF heeft een brede definitie van virtuele valuta vastgesteld en heeft aanbevolen binnen het bereik van verplichtingen inzake de bestrijding van het witwassen van geld en terrorismefinanciering alle natuurlijke en rechtspersonen op te nemen die activiteiten verrichten zoals de handel in cryptoactiva, de overdracht van cryptoactiva en deelname aan en levering van financiële diensten met betrekking tot initial coin offerings. De verspreiding van cryptovaluta is een actueel onderwerp en moet in overweging worden genomen bij elke inspanning om de administratieve samenwerking te versterken, op basis van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid. Gezien de mondiale technologische vooruitgang is er bovendien behoefte aan geavanceerde toezichtmechanismen die in nauw contact staan met de relevante organen voor de bestrijding van financiële misdrijven.

Amendement  13

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 15

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(15) De doelstelling om belastingontduiking en -ontwijking te voorkomen kan worden gegarandeerd door de digitale-platformexploitanten te verplichten tot rapportage in een vroeg stadium van de inkomsten van de platforms, vóór de belastingautoriteiten hun jaarlijkse belastingaanslagen uitbrengen. Om de werkzaamheden van de belastingautoriteiten van de lidstaten te vergemakkelijken, moeten de gerapporteerde inlichtingen worden uitgewisseld binnen één maand na de rapportage. Teneinde de automatische uitwisseling van inlichtingen te vergemakkelijken en middelen efficiënter in te zetten, dienen de uitwisselingen elektronisch te gebeuren via het door de Unie opgezette gemeenschappelijke communicatienetwerk (“CCN-netwerk”).

(15) De doelstelling om belastingontduiking en -ontwijking te voorkomen kan worden gegarandeerd door de digitale-platformexploitanten te verplichten tot rapportage in een vroeg stadium van de inkomsten van de platforms, vóór de belastingautoriteiten hun jaarlijkse belastingaanslagen uitbrengen. Om de werkzaamheden van de belastingautoriteiten van de lidstaten te vergemakkelijken, moeten de gerapporteerde inlichtingen zonder onnodig uitstel en uiterlijk binnen één maand na de rapportage worden uitgewisseld. Teneinde de automatische uitwisseling van inlichtingen te vergemakkelijken en middelen efficiënter in te zetten, dienen de uitwisselingen elektronisch te gebeuren via het door de Unie opgezette gemeenschappelijke communicatienetwerk (“CCN-netwerk”). De digitale infrastructuur dient veerkrachtig te zijn en het hoogste niveau van veiligheid te waarborgen.

Amendement  14

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 15 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(15 bis) Deze richtlijn moet garanderen dat bevoegde autoriteiten toegang kunnen krijgen tot gegevens over de looptijd van huurcontracten indien een tijdsbeperking is opgelegd voor kortlopende verhuur van eigendom, teneinde de uitvoering van die beperkingen alsmede de beheersing van de stijging van de huurprijzen in de Unie te bevorderen.

Amendement  15

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 15 ter (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(15 ter) Individuen die toegang hebben tot inlichtingen in verband met gevoelige fiscale informatie van platformexploitanten en multinationale ondernemingen in verband met praktijken van belastingontduiking en -ontwijking, moeten worden aangemoedigd dat te melden en samen te werken met de autoriteiten, discreet en met eerbiediging van het algemeen belang, en indien zij dat doen, moeten zij volledige bescherming genieten.

Amendement  16

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 16

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(16) Uit de evaluatie van Richtlijn 2011/16/EU door de Commissie is gebleken dat er behoefte is aan voortdurende monitoring van de doeltreffendheid van de richtlijn en van de nationale omzettingsbepalingen voor de toepassing ervan. Om het voor de Commissie mogelijk te maken de doeltreffendheid van de automatische uitwisseling van inlichtingen uit hoofde van Richtlijn 2011/16/EU op een degelijke manier te blijven monitoren en evalueren, moeten de lidstaten worden verplicht de statistieken over deze uitwisselingen jaarlijks aan de Commissie mede te delen.

(16) Uit de evaluatie van Richtlijn 2011/16/EU door de Commissie is gebleken dat er behoefte is aan voortdurende monitoring van de doeltreffendheid van de richtlijn en van de nationale omzettingsbepalingen voor de toepassing ervan. Om het voor de Commissie mogelijk te maken de doeltreffendheid van de automatische uitwisseling van inlichtingen uit hoofde van Richtlijn 2011/16/EU op een degelijke manier te blijven monitoren en evalueren, moeten de lidstaten worden verplicht de statistieken over deze uitwisselingen jaarlijks aan de Commissie mede te delen. Zij moeten de Commissie jaarlijks ook alle relevante informatie meedelen over belemmeringen voor de passende uitvoering van die richtlijn.

Amendement  17

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 16 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(16 bis) Uiterlijk twee jaar na de inwerkingtreding van deze richtlijn publiceert de Commissie een verslag over de tenuitvoerlegging en de doeltreffendheid van de bepalingen die deze richtlijn in Richtlijn 2011/16/EU invoert, en doet zij specifieke voorstellen ter verbetering, met inbegrip van wetgevingsvoorstellen. Dat verslag wordt openbaar gemaakt.

Amendement  18

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 19

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(19) Uit multilaterale controles die werden uitgevoerd met steun van het Fiscalis 2020-programma dat is opgezet bij Verordening (EU) nr. 1286/2013 van het Europees Parlement en de Raad5, is het nut gebleken van gecoördineerde controles van een of meer belastingplichtigen die van gezamenlijk of complementair belang zijn voor twee of meer belastingdiensten in de Unie. Aangezien er geen expliciete rechtsgrond bestaat voor het uitvoeren van gezamenlijke audits, worden dergelijke gezamenlijke acties momenteel uitgevoerd op basis van de gecombineerde bepalingen van Richtlijn 2011/16/EU inzake de aanwezigheid van buitenlandse ambtenaren op het grondgebied van een andere lidstaat en inzake gelijktijdige controles. In vele gevallen is echter gebleken dat deze praktijk onvoldoende is en te weinig rechtszekerheid en duidelijkheid biedt.

(19) Uit multilaterale controles die werden uitgevoerd met steun van het Fiscalis 2020-programma dat is opgezet bij Verordening (EU) nr. 1286/2013 van het Europees Parlement en de Raad5, is het nut gebleken van gecoördineerde controles van een of meer belastingplichtigen die van gezamenlijk of complementair belang zijn voor twee of meer belastingdiensten in de Unie. Verificaties ter plaatse en gezamenlijke audits moeten daarom deel uitmaken van het Uniekader voor samenwerking tussen de belastingdiensten. Aangezien er geen expliciete rechtsgrond bestaat voor het uitvoeren van gezamenlijke audits, worden dergelijke gezamenlijke acties momenteel uitgevoerd op basis van de gecombineerde bepalingen van Richtlijn 2011/16/EU inzake de aanwezigheid van buitenlandse ambtenaren op het grondgebied van een andere lidstaat en inzake gelijktijdige controles. In vele gevallen is echter gebleken dat deze praktijk onvoldoende is en te weinig rechtszekerheid en duidelijkheid biedt. Het is derhalve belangrijk dat die rechtsonzekerheid wordt weggewerkt en dat binnen het kader voor administratieve samenwerking wordt voorzien in een rechtsgrond voor die controles.

_________________

_________________

5 Verordening (EU) nr. 1286/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2013 tot vaststelling van een actieprogramma ter verbetering van het functioneren van de belastingstelsels in de Europese Unie voor de periode 2014-2020 (Fiscalis 2020) en tot intrekking van Beschikking nr. 1482/2007/EG (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 25).

5 Verordening (EU) nr. 1286/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2013 tot vaststelling van een actieprogramma ter verbetering van het functioneren van de belastingstelsels in de Europese Unie voor de periode 2014-2020 (Fiscalis 2020) en tot intrekking van Beschikking nr. 1482/2007/EG (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 25).

Amendement  19

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 20

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(20) De lidstaten moeten een duidelijk en doeltreffend wettelijk kader aannemen zodat hun belastingautoriteiten gezamenlijke audits kunnen uitvoeren van personen met grensoverschrijdende activiteiten. Gezamenlijke audits zijn administratieve onderzoeken die gezamenlijk door de bevoegde autoriteiten van twee of meer lidstaten worden uitgevoerd om een zaak te onderzoeken die verband houdt met een of meer personen van gezamenlijk of complementair belang voor die lidstaten. Gezamenlijke audits kunnen een belangrijke bijdrage leveren tot een beter functioneren van de interne markt. Gezamenlijke audits moeten zo worden opgezet dat zij rechtszekerheid bieden aan de belastingplichtigen door middel van duidelijke procedureregels, met inbegrip van een beperking van het risico van dubbele belasting.

(20) De lidstaten moeten een duidelijk en doeltreffend wettelijk kader aannemen zodat hun belastingautoriteiten gezamenlijke audits kunnen uitvoeren van personen met grensoverschrijdende activiteiten. Gezamenlijke audits zijn administratieve onderzoeken die gezamenlijk door de bevoegde autoriteiten van twee of meer lidstaten worden uitgevoerd om een zaak te onderzoeken die verband houdt met een of meer personen van gezamenlijk of complementair belang voor die lidstaten. Gezamenlijke audits kunnen een belangrijke bijdrage leveren tot een beter functioneren van de interne markt. Gezamenlijke audits moeten zo worden opgezet dat zij rechtszekerheid bieden aan de belastingplichtigen door middel van duidelijke procedureregels, met inbegrip van een beperking van het risico van dubbele belasting. Aanvullend op het vereiste rechtskader moeten de lidstaten voorzien in de voorwaarden waarmee de organisatie van gezamenlijke audits op operationeel niveau wordt vergemakkelijkt, met name door opleidingen, met inbegrip van taalcursussen, te ondersteunen voor personeelsleden die waarschijnlijk gezamenlijke audits zullen uitvoeren. Er wordt aan herinnerd dat het Fiscalis-programma in dat verband financiële steun kan verstrekken.

Amendement  20

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 21

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(21) Om de doeltreffendheid van de procedure te garanderen, moeten de antwoorden op verzoeken tot gezamenlijke audits binnen een bepaalde termijn worden gegeven. Indien een verzoek wordt verworpen, moet dat naar behoren worden gemotiveerd. De procedures die van toepassing zijn op een gezamenlijke audit, moeten die zijn van de lidstaat waar de betrokken audit plaats heeft. Het bewijsmateriaal dat tijdens de gezamenlijke audit wordt verzameld, moet voorts door de deelnemende lidstaat (lidstaten) wederzijds worden erkend. Het is evenzeer van belang dat de bevoegde autoriteiten tot een akkoord komen over de feiten en omstandigheden van de zaak en streven naar overeenstemming over de interpretatie van de fiscale positie van de geauditeerde persoon (personen). Om te garanderen dat de resultaten van een gezamenlijke audit in de deelnemende lidstaten kunnen worden uitgevoerd, moet het eindverslag gelijke juridische waarde hebben als de relevante nationale instrumenten die in de deelnemende lidstaten na een audit worden geformuleerd. Indien nodig moeten de lidstaten voorzien in het wettelijke kader voor een overeenkomstige aanpassing.

(21) Om de doeltreffendheid van de procedure te garanderen, moeten de antwoorden op verzoeken tot gezamenlijke audits binnen een bepaalde termijn worden gegeven. Indien een verzoek wordt verworpen, moet dat naar behoren worden gemotiveerd, is dat enkel toegestaan vanwege in deze richtlijn genoemde redenen, en heeft de verzoekende autoriteit recht op correctie. De procedures die van toepassing zijn op een gezamenlijke audit, moeten die zijn van de lidstaat waar de betrokken audit plaats heeft. Het bewijsmateriaal dat tijdens de gezamenlijke audit wordt verzameld, moet voorts door de deelnemende lidstaat (lidstaten) wederzijds worden erkend. Het is evenzeer van belang dat de bevoegde autoriteiten tot een akkoord komen over de feiten en omstandigheden van de zaak en streven naar overeenstemming over de interpretatie van de fiscale positie van de geauditeerde persoon (personen). Om te garanderen dat de resultaten van een gezamenlijke audit in de deelnemende lidstaten kunnen worden uitgevoerd, moet het eindverslag gelijke juridische waarde hebben als de relevante nationale instrumenten die in de deelnemende lidstaten na een audit worden geformuleerd. Indien nodig moeten de lidstaten voorzien in het wettelijke kader voor een overeenkomstige aanpassing.

Amendement  21

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 24 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(24 bis) Het is evenzeer van belang te beklemtonen dat niet alleen de uitwisseling van inlichtingen tussen de belastingdiensten, maar ook de uitwisseling van beste praktijken bijdraagt tot een doeltreffender inning van de belastingen. De lidstaten moeten overeenkomstig het Fiscalis 2020-programma voorrang geven aan de uitwisseling van beste praktijken tussen belastingdiensten.

Amendement  22

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 26

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(26) Om uniforme voorwaarden te waarborgen voor de uitvoering van Richtlijn 2011/16/EU, en met name de automatische uitwisseling van inlichtingen tussen de belastingautoriteiten, moeten aan de Commissie uitvoeringsbevoegdheden worden toegekend voor de vaststelling van een standaardformulier met een beperkt aantal rubrieken, met inbegrip van de talenregeling. Die bevoegdheden moeten worden uitgeoefend in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad25.

(26) Om uniforme voorwaarden te waarborgen voor de uitvoering van Richtlijn 2011/16/EU, en met name de automatische uitwisseling van inlichtingen tussen de belastingautoriteiten, moeten aan de Commissie uitvoeringsbevoegdheden worden toegekend voor de vaststelling van een standaardformulier met een beperkt aantal rubrieken, met inbegrip van de talenregeling. Die bevoegdheden moeten worden uitgeoefend in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad25. De Commissie heeft het recht om verslagen en documenten op te stellen en daarbij gebruik te maken van een geanonimiseerde vorm van de uitgewisselde inlichtingen, teneinde rekening te houden met het recht van de belastingplichtigen op vertrouwelijkheid en in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 1049/2001 inzake de toegang van het publiek tot documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie.

_________________

_________________

25 Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren (PB L 55 van 28.2.2011, blz. 13).

25 Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren (PB L 55 van 28.2.2011, blz. 13).

Amendement  23

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 26 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(26 bis) De verwerking van persoonsgegevens in het kader van Richtlijn 2011/16/EU moet in overeenstemming blijven met de Verordeningen (EU) 2016/679 en (EU) 2018/1725. Gegevensverwerking komt in Richtlijn 2011/16/EU uitsluitend aan bod met als doel een algemeen openbaar belang te dienen op het gebied van belastingheffing, namelijk de bestrijding van belastingfraude, -ontwijking en -ontduiking, het veiligstellen van belastinginkomsten en het bevorderen van eerlijke belastingheffing, waardoor de mogelijkheden voor sociale, politieke en economische inclusie in de lidstaten worden versterkt. Daarom moeten de verwijzingen in Richtlijn 2011/16/EU naar de toepasselijke wetgeving van de Unie inzake gegevensbescherming worden geactualiseerd en worden uitgebreid tot de voorschriften die in deze richtlijn worden opgenomen.

Amendement  24

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter a

Richtlijn 2011/16/EU

Artikel 3 – punt 9 – letter a

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a) voor de toepassing van artikel 8, lid 1, en de artikelen 8 bis, 8 bis bis, 8 bis ter en 8 bis quater, de systematische verstrekking van vooraf bepaalde inlichtingen aan een andere lidstaat, zonder voorafgaand verzoek, met regelmatige, vooraf vastgestelde tussenpozen.

a) voor de toepassing van artikel 8, lid 1, en de artikelen 8 bis, 8 bis bis, 8 bis ter en 8 bis quater, de systematische verstrekking van vooraf bepaalde en nieuwe inlichtingen aan een andere lidstaat, zonder voorafgaand verzoek, met regelmatige, vooraf vastgestelde tussenpozen.

Amendement  25

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 bis (nieuw)

Richtlijn 2011/16/EU

Artikel 3 – punt 14

 

Bestaande tekst

Amendement

 

1 bis) In artikel 3 wordt punt 14 als volgt gewijzigd:

14. “voorafgaande grensoverschrijdende ruling”, een akkoord, een mededeling dan wel enig ander instrument of enige andere handeling met soortgelijk effect, ook indien afgegeven, gewijzigd of hernieuwd, in het kader van een belastingcontrole, mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:

“14. “voorafgaande ruling”, een akkoord, een mededeling dan wel enig ander instrument of enige andere handeling met soortgelijk effect, ook indien afgegeven, gewijzigd of hernieuwd, in het kader van een belastingcontrole, en ongeacht of deze op formele of informele wijze is afgegeven, dan wel bindend of niet-bindend van aard is, mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:

a) het of zij is afgegeven, gewijzigd of hernieuwd door of namens de regering of de belastingautoriteit van een lidstaat, of een territoriaal of staatkundig onderdeel van die lidstaat, met inbegrip van de lokale overheden, ongeacht of er effectief gebruik van wordt gemaakt;

a) het of zij is afgegeven, gewijzigd of hernieuwd door of namens de regering of de belastingautoriteit van een lidstaat, of een territoriaal of staatkundig onderdeel van die lidstaat, met inbegrip van de lokale overheden, ongeacht of er effectief gebruik van wordt gemaakt;

b) het of zij is afgegeven, gewijzigd of hernieuwd, ten aanzien van een welbepaalde persoon of groep van personen, en deze persoon of groep personen kan zich erop beroepen;

b) het of zij is afgegeven, gewijzigd of hernieuwd, ten aanzien van een welbepaalde persoon of groep van personen, en deze persoon of groep personen kan zich erop beroepen;

c) het of zij de interpretatie of toepassing betreft van een wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling ter toepassing of handhaving van nationale belastingwetgeving van de lidstaat of de territoriale of staatkundige onderdelen daarvan, met inbegrip van de lokale overheden;

c) het of zij de interpretatie of toepassing betreft van een wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling ter toepassing of handhaving van nationale belastingwetgeving van de lidstaat of de territoriale of staatkundige onderdelen daarvan, met inbegrip van de lokale overheden;

d) het of zij betrekking heeft op een grensoverschrijdende transactie of op de vraag of er op grond van de activiteiten van een persoon in een ander rechtsgebied al dan niet sprake is van een vaste inrichting; en

 

e) het of zij eerder is tot stand gekomen dan de transacties of activiteiten in een ander rechtsgebied op grond waarvan mogelijkerwijs sprake is van een vaste inrichting, of dan de indiening van een belastingaangifte voor het tijdvak waarin de transactie of reeks transacties dan wel de activiteiten hebben plaatsgevonden. De grensoverschrijdende transactie kan betrekking hebben op, maar is niet beperkt tot, het doen van investeringen, het leveren van goederen, het verrichten van diensten, het financieren of het gebruiken van materiële of immateriële activa, waarbij de persoon die de voorafgaande grensoverschrijdende ruling heeft gekregen, niet rechtstreeks betrokken hoeft te zijn;

e) het of zij eerder is tot stand gekomen dan de transacties of activiteiten in een ander rechtsgebied op grond waarvan mogelijkerwijs sprake is van een vaste inrichting, of dan de indiening van een belastingaangifte voor het tijdvak waarin de transactie of reeks transacties dan wel de activiteiten hebben plaatsgevonden. De transactie kan betrekking hebben op, maar is niet beperkt tot, het doen van investeringen, het leveren van goederen, het verrichten van diensten, het financieren of het gebruiken van materiële of immateriële activa, waarbij de persoon die de voorafgaande ruling heeft gekregen, niet rechtstreeks betrokken hoeft te zijn;

 

(Dit amendement geldt voor de hele tekst. Aanneming ervan houdt overeenkomstige wijzigingen in de gehele tekst in.)

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/nl/TXT/?uri=CELEX%3A32015L2376)

Amendement  26

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 ter (nieuw)

Richtlijn 2011/16/EU

Artikel 3 – punt 16

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 ter) In artikel 3 wordt punt 16 geschrapt.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/nl/TXT/?uri=CELEX%3A32015L2376)

Amendement  27

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2

Richtlijn 2011/16/EU

Artikel 5 bis – lid 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Wat betreft een verzoek als bedoeld in artikel 5, worden de verzochte inlichtingen geacht naar verwachting van belang te zijn, wanneer op het ogenblik van het verzoek de verzoekende autoriteit van oordeel is dat er overeenkomstig haar nationale wetgeving een redelijke mogelijkheid bestaat dat de verzochte inlichtingen relevant zijn voor de belastingaangelegenheden van een of meerdere belastingplichtigen, hetzij bij naam geïdentificeerd of niet, en het verzoek gerechtvaardigd is voor onderzoeksdoeleinden.

1. Wat betreft een verzoek als bedoeld in artikel 5, worden de verzochte inlichtingen geacht naar verwachting van belang te zijn, wanneer op het ogenblik van het verzoek de verzoekende autoriteit van oordeel is dat er overeenkomstig haar nationale wetgeving een redelijke mogelijkheid bestaat dat de verzochte inlichtingen relevant zijn voor de belastingaangelegenheden van een of meerdere belastingplichtigen, hetzij bij naam geïdentificeerd of niet, en het verzoek gerechtvaardigd is met het oog op de vaststelling, de inning en het beheer van belastingen.

Amendement  28

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2

Richtlijn 2011/16/EU

Artikel 5 bis – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. Om het verwacht belang van de verzochte inlichtingen aan te tonen, verstrekt de verzoekende bevoegde autoriteit aan de aangezochte autoriteit ondersteunende informatie, meer bepaald over het belastingdoeleinde waarvoor de inlichtingen worden gevraagd en de redenen die erop wijzen dat de verzochte inlichtingen in het bezit zijn van de aangezochte autoriteit of in het bezit of onder controle van een persoon binnen het rechtsgebied van de aangezochte autoriteit.

2. Om het verwacht belang van de verzochte inlichtingen aan te tonen, verstrekt de verzoekende bevoegde autoriteit aan de aangezochte autoriteit ondersteunende informatie.

Amendement  29

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 bis (nieuw)

Richtlijn 2011/16/EU

Artikel 7 – lid 1 – alinea 1

 

Bestaande tekst

Amendement

 

3 bis) In artikel 7, lid 1, wordt de eerste alinea vervangen door:

1. De in artikel 5 bedoelde inlichtingen worden door de aangezochte autoriteit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk zes maanden na de datum van ontvangst van het verzoek verstrekt.

“1. De in artikel 5 bedoelde inlichtingen worden door de aangezochte autoriteit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk drie maanden na de datum van ontvangst van het verzoek verstrekt.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:02011L0016-20200701)

Amendement  30

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 ter (nieuw)

Richtlijn 2011/16/EU

Artikel 7 – lid 6 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

3 ter) Aan artikel 7 wordt het volgende lid toegevoegd:

 

“6 bis. Vóór 1 januari 2023 presenteert de Commissie een verslag met een overzicht en een beoordeling van de per land ontvangen statistieken en inlichtingen, over kwesties zoals de administratieve en andere relevante kosten en baten, met inbegrip van incrementele belastinginkomsten uit de uitwisseling van inlichtingen op verzoek, alsmede de daarmee samenhangende praktische aspecten, met inbegrip van het aantal aanvaarde en geweigerde verzoeken dat door elk land werd ontvangen en verstuurd, de vereiste behandelingstermijn en andere aspecten die relevant zijn met het oog op een alomvattende beoordeling.”

Amendement  31

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 – letter a

Richtlijn 2011/16/EU

Artikel 8 – lid 1 – alinea 1 – inleidende formule

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De bevoegde autoriteit van elke lidstaat verstrekt de bevoegde autoriteit van elke andere lidstaat via automatische uitwisseling alle inlichtingen waarover zij ten aanzien van ingezetenen van die andere lidstaat beschikt inzake de volgende specifieke inkomsten- en vermogenscategorieën, op te vatten in de zin van de nationale wetgeving van de lidstaat die de inlichtingen verstrekt:

De bevoegde autoriteit van elke lidstaat verstrekt de bevoegde autoriteit van elke andere lidstaat via automatische uitwisseling alle inlichtingen waarover zij ten aanzien van ingezetenen van die andere lidstaat beschikt of redelijkerwijze zou kunnen beschikken inzake de volgende specifieke inkomsten- en vermogenscategorieën, op te vatten in de zin van de nationale wetgeving van de lidstaat die de inlichtingen verstrekt:

Amendement  32

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 – letter a

Richtlijn 2011/16/EU

Artikel 8 – lid 1 – alinea 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De lidstaten stellen de Commissie jaarlijks in kennis van ten minste twee inkomsten- en vermogenscategorieën als bedoeld in de eerste alinea ten aanzien waarvan zij inlichtingen verstrekken over ingezetenen van een andere lidstaat.

De lidstaten stellen de Commissie jaarlijks in kennis van alle inkomsten- en vermogenscategorieën als bedoeld in de eerste alinea ten aanzien waarvan zij inlichtingen verstrekken over ingezetenen van een andere lidstaat.

Amendement  33

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 – letter a

Richtlijn 2011/16/EU

Artikel 8 – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. De lidstaten stellen de Commissie voor 1 januari 2023 in kennis van ten minste vier categorieën als bedoeld in lid 1 ten aanzien waarvan de bevoegde autoriteit van elke lidstaat via automatische uitwisseling inlichtingen verstrekt aan de bevoegde autoriteit van elke andere lidstaat over ingezetenen van die andere lidstaat. De inlichtingen hebben betrekking op belastingtijdvakken die ingaan op of na 1 januari 2024.

Schrappen

Amendement  34

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 – letter a bis (nieuw)

Richtlijn 2011/16/EU

Artikel 8 – lid 3 – alinea 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

a bis) In lid 3 wordt de eerste alinea geschrapt.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:02011L0016-20200701)

Amendement  35

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 – letter b bis (nieuw)

Richtlijn 2011/16/EU

Artikel 8 – lid 3 bis – alinea 2 – letter a

 

Bestaande tekst

Amendement

 

b bis) Lid 3 bis, tweede alinea, onder a), wordt vervangen door:

a) de naam, het adres, het fiscaal identificatienummer/de fiscale identificatienummers en, in het geval van een natuurlijke persoon, de geboortedatum en geboorteplaats van elke te rapporteren persoon die een rekeninghouder van de rekening is en, in het geval van een entiteit die een rekeninghouder is en waarvan met behulp van de regels inzake due diligence welke met de bijlagen sporen, wordt vastgesteld dat zij één of meer uiteindelijk belanghebbenden heeft die een te rapporteren persoon is, de naam, het adres en het fiscaal identificatienummer/de fiscale identificatienummers van de entiteit en de naam, het adres, het fiscaal identificatienummer/de fiscale identificatienummers en de geboortedatum en geboorteplaats van elke te rapporteren persoon;

a) de naam, het adres, het fiscaal identificatienummer/de fiscale identificatienummers en, in het geval van een natuurlijke persoon, de geboortedatum en geboorteplaats van elke te rapporteren persoon die de uiteindelijk begunstigde rekeninghouder van de rekening is en, in het geval van een entiteit die een rekeninghouder is en waarvan met behulp van de regels inzake due diligence welke met de bijlagen sporen, wordt vastgesteld dat zij één of meer uiteindelijk belanghebbenden heeft die een te rapporteren persoon is, de naam, het adres en het fiscaal identificatienummer/de fiscale identificatienummers van de entiteit en de naam, het adres, het fiscaal identificatienummer/de fiscale identificatienummers en de geboortedatum en geboorteplaats van elke te rapporteren persoon;

Amendement  36

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 – letter -a (nieuw)

Richtlijn 2011/16/EU

Artikel 8 bis – titel

 

Bestaande tekst

Amendement

 

-a) De titel wordt als volgt gewijzigd:

Omvang en voorwaarden van de verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen over voorafgaande grensoverschrijdende rulings en voorafgaande verrekenprijsafspraken

Omvang en voorwaarden van de verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen over voorafgaande rulings en voorafgaande verrekenprijsafspraken

 

(Dit amendement geldt voor de hele tekst. Aanneming ervan houdt overeenkomstige wijzigingen in de gehele tekst in.)

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:02011L0016-20200701)

Amendement  37

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 – letter -a bis (nieuw)

Richtlijn 2011/16/EU

Artikel 8 bis – lid 2 – alinea 4

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

-a bis) In lid 2 wordt de vierde alinea geschrapt.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:02011L0016-20200701)

Amendement  38

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 – letter -a ter (nieuw)

Richtlijn 2011/16/EU

Artikel 8 bis – lid 3 – alinea 2 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

-a ter) In lid 3 wordt de volgende alinea toegevoegd:

 

“Met ingang van 1 januari 2022 onderhandelt de bevoegde autoriteit niet over en gaat zij niet akkoord met nieuwe bilaterale of multilaterale voorafgaande verrekenprijsafspraken met derde landen indien die landen niet toestaan dat die verrekenprijsafspraken aan de bevoegde autoriteiten van andere lidstaten worden vrijgegeven.”

Amendement  39

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 – letter -a quater (nieuw)

Richtlijn 2011/16/EU

Artikel 8 bis – lid 4

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

-a quater) Lid 4 wordt geschrapt.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:02011L0016-20200701)

Amendement  40

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 – letter a bis (nieuw)

Richtlijn 2011/16/EU

Artikel 8 bis – lid 6 – letter a

 

Bestaande tekst

Amendement

 

a bis) In lid 6 wordt punt a) vervangen door:

a) de identificatiegegevens van de persoon, niet zijnde een natuurlijke persoon, en in voorkomend geval van de groep personen waartoe deze behoort;

“a) de identificatiegegevens van de persoon, met inbegrip van natuurlijke personen, en in voorkomend geval van de groep personen waartoe deze behoort;”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:02011L0016-20200701)

Amendement  41

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 – letter b

Richtlijn 2011/16/EU

Artikel 8 bis – lid 6 – letter b

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b) een samenvatting van de voorafgaande grensoverschrijdende ruling of voorafgaande verrekenprijsafspraak, met onder meer een omschrijving van de relevante zakelijke activiteiten of transacties of reeks van transacties alsook alle andere inlichtingen die voor de bevoegde autoriteit nuttig kunnen zijn bij de evaluatie van een mogelijk risico op belastingontwijking, die niet mag niet leiden tot de openbaarmaking van een handels-, nijverheids- of beroepsgeheim of een handelswerkwijze, of van inlichtingen die in strijd zouden zijn met de openbare orde.

b) een samenvatting van de voorafgaande grensoverschrijdende ruling of voorafgaande verrekenprijsafspraak, met onder meer een omschrijving van de relevante zakelijke activiteiten of transacties of reeks van transacties, alle relevante gevolgen voor de directe en indirecte belastingen, zoals het effectief belastingtarief, alsook alle andere inlichtingen die voor de bevoegde autoriteit nuttig kunnen zijn bij de evaluatie van een mogelijk risico op belastingontwijking, maar waarbij informatie wordt weggelaten die kan leiden tot de openbaarmaking van een handels-, nijverheids- of beroepsgeheim of een handelswerkwijze, of van inlichtingen die in strijd zouden zijn met de openbare orde.

Amendement  42

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 bis (nieuw)

Richtlijn 2011/16/EU

Artikel 8 bis bis – lid 2

 

Bestaande tekst

Amendement

 

5 bis) Artikel 8 bis bis, lid 2, wordt vervangen door:

2. De bevoegde autoriteit van een lidstaat waar het landenrapport overeenkomstig lid 1 is ingediend, bezorgt het landenrapport binnen de in lid 4 bepaalde termijn via automatische uitwisseling aan alle andere lidstaten waarvan, blijkens de informatie in het landenrapport, één of meer Groepsentiteiten van de MNO-Groep van de Rapporterende Entiteit fiscaal ingezetene zijn of waarin deze aan belasting onderworpen zijn met betrekking tot de activiteiten die via een vaste inrichting worden uitgeoefend.

“2. De bevoegde autoriteit van een lidstaat waar het landenrapport overeenkomstig lid 1 is ingediend, bezorgt het landenrapport binnen de in lid 4 bepaalde termijn via automatische uitwisseling aan alle andere lidstaten waarvan, blijkens de informatie in het landenrapport, één of meer Groepsentiteiten van de MNO-Groep van de Rapporterende Entiteit fiscaal ingezetene zijn of waarin deze aan belasting onderworpen zijn met betrekking tot de activiteiten die via een vaste inrichting worden uitgeoefend. De bevoegde autoriteit van een lidstaat waar het landenrapport overeenkomstig lid 1 is ingediend, bezorgt het landenrapport eveneens aan de bevoegde diensten van de Commissie, die verantwoordelijk is voor het gecentraliseerde register van landenrapporten. De Commissie publiceert jaarlijks voor alle lidstaten geanonimiseerde en geaggregeerde statistieken met betrekking tot de landenrapporten.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:02011L0016-20200701)

Amendement  43

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 ter (nieuw)

Richtlijn 2011/16/EU

Artikel 8 bis ter – lid 14 – letter h bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

5 ter) Aan artikel 8 bis ter, lid 14, wordt het volgende punt toegevoegd:

 

“h bis) de lijst van begunstigden, die jaarlijks wordt bijgewerkt.”

Amendement  44

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 6

Richtlijn 2011/16/EU

Artikel 8 bis quater – lid 2 – alinea 1 – letter h

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

h) de identificatiecode van de rekening waarop de tegenprestatie wordt betaald of gecrediteerd, voor zover bekend aan de rapporterende platformexploitant en voor zover de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de verkoper is gevestigd, de bevoegde autoriteiten van alle andere lidstaten niet in kennis heeft gesteld van het feit dat zij niet voornemens is de identificatiecode van de rekening voor dat doel te gebruiken;

h) de identificatiecode van de rekening waarop de tegenprestatie wordt betaald of gecrediteerd, zoals verkregen door de rapporterende platformexploitant;

Amendement  45

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 6

Richtlijn 2011/16/EU

Artikel 8 bis quater – lid 2 – alinea 2 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

De onder a) en b) bedoelde inlichtingen moeten toegankelijk worden gemaakt voor andere autoriteiten van de ontvangende lidstaten, ter afschrikking en vervolging van inbreuken op lokale of nationale wet- of regelgeving, onverminderd de voorschriften inzake fiscale geheimhoudingsplicht en gegevensbescherming die gelden in de lidstaat waar de te rapporteren verkoper ingezetene is.

Amendement  46

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 6

Richtlijn 2016/11/EU

Artikel 8 bis quater – lid 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. De mededeling overeenkomstig lid 2 geschiedt met gebruikmaking van het standaardformulier als bedoeld in artikel 20, lid 7, uiterlijk twee maanden na het einde van de rapportageperiode waarop de rapportageverplichtingen van de rapporterende platformexploitant betrekking hebben.

3. De mededeling overeenkomstig lid 2 geschiedt met gebruikmaking van het standaardformulier als bedoeld in artikel 20, lid 7, zonder onnodige vertraging en uiterlijk binnen één maand na het einde van de rapportageperiode waarop de rapportageverplichtingen van de rapporterende platformexploitant betrekking hebben.

Amendement  47

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 6

Richtlijn 2011/16/EU

Artikel 8 bis quater – lid 4 – alinea 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De lidstaten stellen de voorschriften vast volgens welke het een rapporterende platformexploitant vrijstaat zich te registreren bij de bevoegde autoriteiten van een enkele lidstaat overeenkomstig de voorschriften van bijlage V, deel IV, punt F.

De lidstaten stellen de voorschriften vast volgens welke het een rapporterende platformexploitant vrijstaat zich te registreren bij de bevoegde autoriteiten van een enkele lidstaat overeenkomstig de voorschriften van bijlage V, deel IV, punt F, rekening houdend met de locatie van zijn mondiaal of regionaal hoofdkantoor, de plaats van werkelijke leiding, alsmede het bestaan van aanzienlijke economische activiteit in de gekozen lidstaat, bij gebrek aan identificatie voor btw-doeleinden zoals aangegeven in bijlage V, deel IV, punt F.

Amendement  48

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 7 – letter a

Richtlijn 2011/16/EU

Artikel 8 ter – lid 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. De lidstaten doen de Commissie jaarlijks statistieken over de omvang van de automatische uitwisseling uit hoofde van de artikelen 8, lid 1, 8, lid 3 bis, 8 bis bis, en 8 bis quater toekomen, alsmede inlichtingen betreffende administratieve en andere relevante kosten en baten voor belastingdiensten en derden die betrekking hebben op de verrichte uitwisselingen, en mogelijke veranderingen.

1. De lidstaten doen de Commissie jaarlijks alle relevante belangrijke informatie, met inbegrip van statistieken over de omvang van de automatische uitwisseling alsmede een beoordeling van de bruikbaarheid van de gegevens uitgewisseld uit hoofde van de artikelen 8, lid 1, 8, lid 3 bis, 8 bis bis, en 8 bis quater, toekomen, alsmede inlichtingen betreffende administratieve en andere relevante kosten en baten voor belastingdiensten en derden die betrekking hebben op de verrichte uitwisselingen, en mogelijke veranderingen.

Amendement  49

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 7 – letter b

Richtlijn 2011/16/EU

Artikel 8 ter – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b) Lid 2 wordt geschrapt.

Schrappen

Amendement  50

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 7 – letter b bis (nieuw)

Richtlijn 2011/16/EU

Artikel 8 ter – lid 2

 

Bestaande tekst

Amendement

 

b bis) Lid 2 wordt vervangen door:

2. Vóór 1 januari 2019 presenteert de Commissie een verslag met een overzicht en een beoordeling van de uit hoofde van lid 1 van dit artikel ontvangen statistieken en gegevens betreffende, onder meer, administratieve en andere relevante kosten en baten met betrekking tot de automatische uitwisseling van inlichtingen, alsmede de daarmee samenhangende praktische aspecten. Indien passend, dient de Commissie bij de Raad een voorstel in betreffende de categorieën van artikel 8, lid 1, en de in dat lid gestelde voorwaarden, met inbegrip van de voorwaarde dat inlichtingen betreffende ingezetenen van andere lidstaten beschikbaar moeten zijn, of de in artikel 8, lid 3 bis, vermelde bestanddelen, of beide.

“2. Vóór 1 januari 2022 presenteert de Commissie een verslag met een overzicht en een beoordeling van de uit hoofde van lid 1 van dit artikel ontvangen statistieken en gegevens betreffende, onder meer, het gebruik dat daadwerkelijk van de door de lidstaten ontvangen gegevens werd gemaakt voor fiscale of andere doeleinden, administratieve en andere relevante kosten en baten met betrekking tot de automatische uitwisseling van inlichtingen, alsmede de daarmee samenhangende praktische aspecten. De Commissie dient bij de Raad een voorstel in betreffende de categorieën van artikel 8, lid 1, en de in dat lid gestelde voorwaarden, met inbegrip van de voorwaarde dat inlichtingen betreffende ingezetenen van andere lidstaten beschikbaar moeten zijn of beschikbaar moeten worden gesteld, of de in artikel 8, lid 3 bis, vermelde bestanddelen, met inbegrip van de uiteindelijke begunstigden.

Bij de behandeling van een door de Commissie ingediend voorstel beoordeelt de Raad of de doeltreffendheid en de werking van de automatische uitwisseling van inlichtingen verder moeten worden verbeterd en of deze aan een strengere standaard moeten gaan beantwoorden, teneinde erin te voorzien dat:

Bij de behandeling van een door de Commissie ingediend voorstel beoordeelt de Raad of de doeltreffendheid en de werking van de automatische uitwisseling van inlichtingen verder moeten worden verbeterd en of deze aan een strengere standaard moeten gaan beantwoorden, teneinde erin te voorzien dat:

a) de bevoegde autoriteit van elke lidstaat de bevoegde autoriteit van elke andere lidstaat met betrekking tot belastingtijdvakken vanaf 1 januari 2019 automatisch inlichtingen verstrekt over ingezetenen van die andere lidstaat, met betrekking tot alle in artikel 8, lid 1, vermelde inkomsten- en vermogenscategorieën, op te vatten in de zin van de nationale wetgeving van de lidstaat die de inlichtingen verstrekt; en

a) de lijsten met de in artikel 8, lid 1, vastgestelde inkomsten- en vermogenscategorieën door de lidstaten beschikbaar worden gesteld, zelfs als ze momenteel niet beschikbaar zijn, en dienovereenkomstig worden uitgewisseld;

b) de lijsten van de in artikel 8, lid 1, en artikel 8, lid 3 bis, vermelde categorieën en bestanddelen worden uitgebreid met andere categorieën en bestanddelen, waaronder royalty’s.

b) de in artikel 8, lid 1, vastgestelde inkomstencategorieën worden uitgebreid met niet-financiële activa zoals onroerend goed, kunst of juwelen en nieuwe vormen om rijkdom op te slaan, zoals vrijhavens en kluizen;

 

b bis) de lijsten van de in artikel 8, lid 3 bis, vermelde bestanddelen worden uitgebreid met de gegevens over de uiteindelijk begunstigden en dat ontwijking met behulp van een tweede of meervoudig fiscaal inwonerschap wordt aangepakt;

 

b ter) de lidstaten de algemene toestemming krijgen om de ontvangen inlichtingen te gebruiken voor andere doeleinden dan die vermeld in artikel 16, lid 1;

 

b quater) het doeltreffend gebruik van de ontvangen gegevens correct wordt geëvalueerd.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:02011L0016-20200701)

Amendement  51

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 8 – letter a

Richtlijn 2011/16/EU

Artikel 11 – lid 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Met het oog op de uitwisseling van de inlichtingen als bedoeld in artikel 1, lid 1, kan de bevoegde autoriteit van een lidstaat de bevoegde autoriteit van een andere lidstaat verzoeken dat door eerstgenoemde gemachtigde ambtenaren overeenkomstig de door laatstgenoemde vastgestelde procedure:

1. Met het oog op de uitwisseling van de inlichtingen als bedoeld in artikel 1, lid 1, kan de bevoegde autoriteit van een lidstaat de bevoegde autoriteit van een andere lidstaat verzoeken dat door eerstgenoemde gemachtigde ambtenaren overeenkomstig de door laatstgenoemde vastgestelde procedure:

a)  aanwezig kunnen zijn in de kantoren waar de administratieve autoriteiten van de lidstaat van de aangezochte autoriteit hun taken vervullen;

a)  aanwezig kunnen zijn in de kantoren waar de administratieve autoriteiten van de lidstaat van de aangezochte autoriteit hun taken vervullen;

b)  aanwezig zijn bij administratieve onderzoeken op het grondgebied van de aangezochte lidstaat;

b)  aanwezig zijn bij administratieve onderzoeken op het grondgebied van de aangezochte lidstaat;

c)  deelnemen aan de administratieve onderzoeken die worden uitgevoerd door de aangezochte lidstaat, waar passend met gebruikmaking van elektronische communicatiemiddelen.

c)  deelnemen aan de administratieve onderzoeken die worden uitgevoerd door de aangezochte lidstaat, waar passend met gebruikmaking van elektronische communicatiemiddelen.

De bevoegde autoriteit reageert binnen een termijn van 30 dagen op een verzoek overeenkomstig de eerste alinea om de verzoekende autoriteit een bevestiging van aanwezigheid of een gemotiveerde weigering te doen toekomen.

De bevoegde autoriteit reageert binnen een termijn van 30 dagen op een verzoek overeenkomstig de eerste alinea om de verzoekende autoriteit een bevestiging van aanwezigheid of een gemotiveerde weigering te doen toekomen.

 

In het geval van een gemotiveerde weigering, mag de verzoekende autoriteit opnieuw met de bevoegde autoriteit contact opnemen met aanvullende elementen, teneinde voor haar ambtenaar de toelating te krijgen de in lid 1, onder a), b) of c), bedoelde taken te verrichten. De bevoegde autoriteit reageert op het tweede verzoek binnen een termijn van 30 dagen na ontvangst.

Indien de verlangde inlichtingen in bescheiden staan waartoe de ambtenaren van de aangezochte autoriteit toegang hebben, ontvangen de ambtenaren van de verzoekende autoriteit afschriften daarvan.

Indien de verlangde inlichtingen in bescheiden staan waartoe de ambtenaren van de aangezochte autoriteit toegang hebben, ontvangen de ambtenaren van de verzoekende autoriteit afschriften daarvan.

Amendement  52

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 10

Richtlijn 2011/16/EU

Artikel 12 bis – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. Wanneer een bevoegde autoriteit van een lidstaat een competente autoriteit van een andere lidstaat (of andere lidstaten) verzoekt een gezamenlijke audit uit voeren van een of meer personen die voor alle betrokken lidstaten van gezamenlijk of complementair belang zijn, reageren de aangezochte autoriteiten op het verzoek binnen een termijn van 30 dagen na ontvangst ervan.

2. Wanneer de bevoegde autoriteiten van een of meer lidstaten een competente autoriteit van een andere lidstaat (of bevoegde autoriteiten van andere lidstaten) verzoekt een gezamenlijke audit uit voeren van een of meer personen die voor alle betrokken lidstaten van gezamenlijk of complementair belang zijn, reageren de aangezochte autoriteiten op het verzoek binnen een termijn van 30 dagen na ontvangst ervan.

Amendement  53

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 10

Richtlijn 2011/16/EU

Artikel 12 bis – lid 3 – inleidende formule

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. Een verzoek om een gezamenlijke audit door een bevoegde autoriteit van een lidstaat kan om gemotiveerde redenen worden verworpen, en meer bepaald om een van de volgende redenen:

3. Een verzoek om een gezamenlijke audit door een bevoegde autoriteit van een lidstaat kan worden verworpen om een van de volgende redenen:

Amendement  54

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 10

Richtlijn 2011/16/EU

Artikel 12 bis – lid 4 – alinea 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Indien een aangezochte autoriteit het verzoek verwerpt, stelt zij de verzoekende persoon of personen in kennis van de redenen daartoe.

Indien een aangezochte autoriteit het verzoek verwerpt, stelt zij de verzoekende persoon of personen in kennis van welke van de twee in lid 3 bedoelde redenen de motivatie vormde voor de verwerping.

Amendement  55

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 12 – letter a

Richtlijn 2011/16/EU

Artikel 16 – lid 1 – alinea 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De inlichtingen die de lidstaten elkaar krachtens deze richtlijn in enigerlei vorm verstrekken, vallen onder de geheimhoudingsplicht en genieten de bescherming waarin het nationale recht van de ontvangende lidstaat met betrekking tot soortgelijke inlichtingen voorziet. Deze inlichtingen kunnen worden gebruikt voor de evaluatie, administratie en de handhaving van de nationale wetgeving van de lidstaten met betrekking tot de in artikel 2 bedoelde belastingen, alsook met betrekking tot de btw en andere indirecte belastingen.

De inlichtingen die de lidstaten elkaar krachtens deze richtlijn in enigerlei vorm verstrekken, vallen onder de geheimhoudingsplicht waarin het nationale recht van de aangezochte lidstaten en de verzoekende lidstaat voorziet en genieten de bescherming waarin het nationale recht van de ontvangende lidstaat met betrekking tot soortgelijke inlichtingen voorziet. Deze inlichtingen kunnen worden gebruikt voor de evaluatie, administratie en de handhaving van de nationale wetgeving van de lidstaten met betrekking tot de in artikel 2 bedoelde belastingen, alsook met betrekking tot de btw, de inlichtingen bedoeld in artikel 8 bis quater, lid 2, tweede alinea, en andere indirecte belastingen.

Amendement  56

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 12 – letter b

Richtlijn 2011/16/EU

Artikel 16 – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. Met toestemming van de bevoegde autoriteit van de lidstaat die krachtens deze richtlijn inlichtingen verstrekt, en voor zover het in de lidstaat van de ontvangende bevoegde autoriteit wettelijk is toegestaan, kunnen de overeenkomstig deze richtlijn ontvangen inlichtingen en bescheiden voor andere dan de in lid 1 bedoelde doeleinden worden gebruikt.

2. De overeenkomstig deze richtlijn ontvangen inlichtingen en bescheiden kunnen door een bevoegde autoriteit van een lidstaat voor andere dan de in lid 1 bedoelde doeleinden worden gebruikt voor zover dat in de lidstaat van de ontvangende bevoegde autoriteit wettelijk is toegestaan.

De bevoegde autoriteit van elke lidstaat kan aan de bevoegde autoriteiten van alle andere lidstaten een lijst meedelen van andere dan in lid 1 bedoelde doeleinden waarvoor overeenkomstig de nationale wetgeving van die lidstaat de inlichtingen en bescheiden kunnen worden gebruikt. De bevoegde autoriteit die inlichtingen ontvangt, kan de ontvangen inlichtingen en bescheiden zonder de in de eerste alinea bedoelde toestemming gebruiken voor alle doeleinden die de inlichtingen verstrekkende lidstaat heeft genoemd.”.

 

Amendement  57

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 12 – letter b bis (nieuw)

Richtlijn 2011/16/EU

Artikel 16 – lid 4

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

b bis) Lid 4 wordt geschrapt.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:02011L0016-20200701)

Amendement  58

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 13 bis (nieuw)

Richtlijn 2011/16/EU

Artikel 17 – lid 4 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

13 bis) In artikel 17 wordt het volgende lid ingevoegd:

 

“4 bis. De in lid 4 bedoelde mogelijkheid om het verstrekken van inlichtingen te weigeren is niet van toepassing indien de verzoekende autoriteit kan aantonen dat de inlichtingen niet openbaar zullen worden gemaakt en uitsluitend zullen worden gebruikt met het oog op de evaluatie, het beheer en de controle van de relevante belastingaangelegenheden van de persoon of de groep personen betrokken bij het verzoek om inlichtingen.”

Amendement  59

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 15

Richtlijn 2011/16/EU

Artikel 21 – lid 7 – alinea 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De Commissie ontwikkelt en verstrekt technische en logistieke ondersteuning voor een beveiligde centrale interface voor administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen waar de lidstaten inlichtingen uitwisselen met gebruikmaking van de standaardformulieren overeenkomstig artikel 20, leden 1 en 3. De bevoegde autoriteiten van alle lidstaten hebben toegang tot deze interface. Met het oog op het verzamelen van statistieken heeft de Commissie toegang tot informatie over de uitwisselingen die in de interface is opgeslagen en automatisch kan worden opgevraagd. De toegang van de Commissie laat de verplichting van de lidstaten onverlet om statistieken te verstrekken over de uitwisseling van inlichtingen overeenkomstig artikel 23, lid 4.

De Commissie ontwikkelt en verstrekt alle nodige technische en logistieke ondersteuning voor een beveiligde centrale interface voor administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen waar de lidstaten inlichtingen uitwisselen met gebruikmaking van de standaardformulieren overeenkomstig artikel 20, leden 1 en 3. De bevoegde autoriteiten van alle lidstaten hebben toegang tot deze interface. De Commissie zal waarborgen dat de centrale interface beveiligd is met het hoogste niveau van cyberbeveiliging en technisch gecertificeerde procedures teneinde de gegevensbescherming te waarborgen. Met het oog op het verzamelen van statistieken heeft de Commissie toegang tot informatie over de uitwisselingen die in de interface is opgeslagen en automatisch kan worden opgevraagd. De toegang van de Commissie laat de verplichting van de lidstaten onverlet om statistieken te verstrekken over de uitwisseling van inlichtingen overeenkomstig artikel 23, lid 4.

Amendement  60

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 17

Richtlijn 2011/16/EU

Artikel 23 – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. De lidstaten onderzoeken en evalueren in hun rechtsgebied de doeltreffendheid van de administratieve samenwerking uit hoofde van deze richtlijn voor de bestrijding van belastingontduiking en belastingontwijking, en delen de resultaten van hun evaluatie jaarlijks aan de Commissie mee.

2. De lidstaten onderzoeken en evalueren in hun rechtsgebied de doeltreffendheid van de administratieve samenwerking uit hoofde van deze richtlijn voor de bestrijding van belastingontduiking en belastingontwijking, en onderzoeken en evalueren de nalevingskosten die het resultaat kunnen zijn van een mogelijke situatie van overdadige rapportage. De lidstaten delen de resultaten van hun evaluatie jaarlijks aan het Europees Parlement en de Commissie mee. Een samenvatting van die resultaten worden bekendgemaakt, met inachtneming van de rechten van de belastingplichtigen en de vertrouwelijkheid. De inlichtingen worden niet in zodanige mate uitgesplitst dat zij aan een belastingplichtige kunnen worden toegewezen.

Amendement  61

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 17 bis (nieuw)

Richtlijn 2011/16/EU

Artikel 23 – lid 3

 

Bestaande tekst

Amendement

 

17 bis) Artikel 23, lid 3, wordt vervangen door:

3. De lidstaten doen de Commissie een jaarlijkse beoordeling toekomen van de doeltreffendheid van de in de artikelen 8, 8 bis, 8 bis bis en 8 bis ter bedoelde automatische inlichtingenuitwisseling en de daarmee bereikte resultaten. De Commissie stelt aan de hand van uitvoeringshandelingen de vorm en wijze van mededeling van deze jaarlijkse beoordeling vast. Die uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 26, lid 2, bedoelde procedure vastgesteld.

3. De lidstaten doen de Commissie een jaarlijkse beoordeling toekomen van de doeltreffendheid van de in de artikelen 5, 6 en 7 bedoelde uitwisseling van inlichtingen op verzoek en de in de artikelen 8, 8 bis, 8 bis bis en 8 bis ter bedoelde automatische inlichtingenuitwisseling en de daarmee bereikte resultaten, met inbegrip van de incrementele belastinginkomsten die verband houden met administratieve samenwerking. De doorgegeven informatie wordt door de Commissie uitgesplitst, ten minste per land. De Commissie stelt aan de hand van uitvoeringshandelingen de vorm en wijze van mededeling van deze jaarlijkse beoordeling vast. Die uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 26, lid 2, bedoelde procedure vastgesteld.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:02011L0016-20200701)

Amendement  62

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 17 ter (nieuw)

Richtlijn 2011/16/EU

Artikel 23 bis – lid 1

 

Bestaande tekst

Amendement

 

17 ter) In artikel 23 bis wordt lid 1 vervangen door:

1. De krachtens deze richtlijn aan de Commissie verstrekte inlichtingen worden door haar vertrouwelijk gehouden overeenkomstig de op de autoriteiten van de Unie toepasselijke bepalingen en mogen niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan om te beoordelen of en in hoeverre de lidstaten aan deze richtlijn voldoen.

1. De krachtens deze richtlijn aan de Commissie verstrekte inlichtingen worden vertrouwelijk gehouden voor zover de niet-openbaarmaking niet in strijd is met het openbaar belang, de inlichtingen kunnen worden toegewezen aan een belastingplichtige en de bekendmaking ervan een inbreuk zou vormen op de rechten van belastingplichtigen.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:02011L0016-20200701)

Amendement  63

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 18

Richtlijn 2011/16/EU

Artikel 23 bis – lid 2 – alinea 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De krachtens artikel 23 door een lidstaat aan de Commissie verstrekte gegevens, alsmede alle door de Commissie opgestelde rapporten of bescheiden waarin van die gegevens gebruik wordt gemaakt, kunnen aan andere lidstaten worden doorgegeven. De doorgegeven gegevens vallen onder de geheimhoudingsplicht en genieten de bescherming waarin voor soortgelijke inlichtingen wordt voorzien bij het nationale recht van de ontvangende lidstaat.

De krachtens artikel 23 door een lidstaat aan de Commissie verstrekte gegevens, alsmede alle door de Commissie opgestelde rapporten of bescheiden waarin van die toewijsbare gegevens gebruik wordt gemaakt, kunnen aan andere lidstaten worden doorgegeven. De doorgegeven gegevens vallen onder de geheimhoudingsplicht en genieten de bescherming waarin voor soortgelijke inlichtingen wordt voorzien bij het nationale recht van de ontvangende lidstaat.

Amendement  64

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 18

Richtlijn 2011/16/EU

Artikel 23 bis – lid 2 – alinea 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De in de eerste alinea bedoelde door de Commissie opgestelde rapporten en bescheiden mogen door de lidstaten uitsluitend voor analytische doeleinden worden gebruikt, en mogen niet zonder uitdrukkelijke toestemming van de Commissie worden bekendgemaakt of aan andere personen of organen beschikbaar worden gesteld.

De in de eerste alinea bedoelde door de Commissie opgestelde rapporten en bescheiden mogen door de lidstaten uitsluitend voor analytische doeleinden worden gebruikt, en mogen toegankelijk worden gemaakt voor alle belanghebbende partijen en derhalve openbaar worden gemaakt, voor zover de erin vervatte inlichtingen niet kunnen worden toegewezen aan een belastingplichtige, en de openbaarmaking ervan in overeenstemming is met Verordening (EG) nr. 1049/2001 inzake de toegang van het publiek tot documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie.

Amendement  65

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 18

Richtlijn 2011/16/EU

Artikel 23 bis – lid 2 – alinea 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Niettegenstaande het in de eerste en tweede alinea bepaalde, kan de Commissie jaarlijks geanonimiseerde samenvattingen publiceren van de statistische gegevens die de lidstaten haar overeenkomstig artikel 23, lid 4, meedelen.

De Commissie publiceert jaarlijks geanonimiseerde samenvattingen van de statistische gegevens die de lidstaten haar overeenkomstig artikel 23, lid 4, meedelen.

Amendement  66

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 19 – letter b

Richtlijn 2011/16/EU

Artikel 25 – lid 5 – alinea 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De lidstaten garanderen dat, bij een inbreuk in verband met persoonsgegevens in de zin van artikel 4, punt 12, van Verordening (EU) 2016/679, de bevoegde autoriteiten de Commissie als gegevensverwerker kunnen verzoeken om de uitwisseling van inlichtingen in het kader van deze richtlijn bij wijze van risicobeperkende maatregel op te schorten met de lidstaat waar de inbreuk plaatshad.

De lidstaten garanderen dat, bij een inbreuk in verband met persoonsgegevens in de zin van artikel 4, punt 12, van Verordening (EU) 2016/679 of bij een inbreuk op de beginselen van de rechtstaat overeenkomstig artikel 4 van Verordening (EU, Euratom) 2020/2092 van het Europees Parlement en de Raad*, de bevoegde autoriteiten de Commissie als gegevensverwerker kunnen verzoeken om de uitwisseling van inlichtingen in het kader van deze richtlijn bij wijze van risicobeperkende maatregel op te schorten met de lidstaat waar de inbreuk plaatshad.

 

_________________

 

* Verordening (EU, Euratom) 2020/2092 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2020 betreffende een algemeen conditionaliteitsregime ter bescherming van de Uniebegroting (PB L 433I van 22.12.2020, blz. 1).

Motivering

De mogelijkheid om de uitwisseling van inlichtingen in het kader van deze richtlijn op te schorten moet ook van toepassing zijn bij een inbreuk op de beginselen van de rechtstaat overeenkomstig de verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende een algemeen conditionaliteitsregime ter bescherming van de Uniebegroting.

Amendement  67

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 19 – letter b

Richtlijn 2011/16/EU

Artikel 25 – lid 5 – alinea 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De opschorting blijft van kracht tot de bevoegde autoriteiten de Commissie verzoeken de uitwisseling van inlichtingen in het kader van deze richtlijn opnieuw toe te staan met de lidstaat waar de inbreuk plaatshad.

De opschorting blijft van kracht tot de bevoegde autoriteiten de Commissie verzoeken de uitwisseling van inlichtingen in het kader van deze richtlijn opnieuw toe te staan met de lidstaat waar de inbreuk plaatshad. De Commissie staat de uitwisseling van inlichtingen alleen toe indien er technisch bewijs is dat de gegevensstroom beveiligd is.

Amendement  68

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 20

Richtlijn 2011/16/EU

Artikel 25 bis – alinea 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De lidstaten stellen de regels vast inzake de sancties die van toepassing zijn op inbreuken op krachtens deze richtlijn vastgestelde nationale bepalingen ter uitvoering van de artikelen 8 bis bis, 8 bis ter en 8 bis quater, en treffen alle maatregelen om ervoor te zorgen dat zij worden toegepast. De vastgestelde sancties zijn doeltreffend, evenredig en afschrikkend.

De lidstaten stellen de regels vast inzake de sancties die van toepassing zijn op inbreuken op krachtens deze richtlijn vastgestelde nationale bepalingen ter uitvoering van de artikelen 8 bis bis, 8 bis ter en 8 bis quater, en treffen alle maatregelen om ervoor te zorgen dat zij worden toegepast overeenkomstig bijlage V. De vastgestelde sancties zijn doeltreffend, evenredig en afschrikkend.

Amendement  69

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 20 bis (nieuw)

Richtlijn 2011/16/EU

Artikel 25 ter (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

20 bis) Het volgende artikel wordt ingevoegd:

 

“Artikel 25 ter

 

Evaluatie

 

Uiterlijk ... [twee jaar na de inwerkingtreding van deze wijzigingsrichtlijn], publiceert de Commissie een verslag over de tenuitvoerlegging en de doeltreffendheid van de bepalingen die bij Richtlijn (EU) .../...*+ van de Raad zijn ingevoerd, en doet zij specifieke voorstellen, met inbegrip van wetgevingsvoorstellen, ter verbetering. Dat verslag wordt openbaar gemaakt.

 

Bij de behandeling van een door de Commissie ingediend voorstel, beoordeelt de Raad of de rapportageverplichting voor de rapporterende platformexploitanten verder moet worden versterkt.

 

 

_________________

 

* Richtlijn (EU) .../... van de Raad van ... tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen (PB ...)”

 

+ PB: gelieve het nummer van deze wijzingsrichtlijn in te vullen in de tekst, en de voetnoot aan te vullen met nummer, datum en verwijzing naar het PB.

Amendement  70

Voorstel voor een richtlijn

Bijlage I

Richtlijn 2011/16/EU

Bijlage V – alinea 2 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

In deze bijlage zijn eveneens verschillende mogelijke sancties vastgesteld, overeenkomstig artikel 25 bis, die door de lidstaten kunnen worden toegepast.

Amendement  71

Voorstel voor een richtlijn

Bijlage I

Richtlijn 2011/16/EU

Bijlage V – Deel I – punt A – punt 3 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

3 bis. “Uitgesloten rapporterende platformexploitant”: een rapporterende platformexploitant met in de Unie gegenereerde inkomsten die in het voorgaande kalenderjaar niet meer dan 100 000 EUR bedroegen.

Amendement  72

Voorstel voor een richtlijn

Bijlage I

Richtlijn 2011/16/EU

Bijlage V – Deel I – punt A – punt 4 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

4 bis. “Uitgesloten relevante activiteit”: elke niet-bezoldigde en niet-monetaire uitwisseling van goederen en diensten.

Amendement  73

Voorstel voor een richtlijn

Bijlage I

Richtlijn 2011/16/EU

Bijlage V – Deel III – punt B – punt 2 – letter b

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b) de identificatiecode van de rekening, voor zover bekend aan de rapporterende platformexploitant en voor zover de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de te rapporteren verkoper is gevestigd, de bevoegde autoriteiten van alle andere lidstaten niet in kennis heeft gesteld van het feit dat zij niet voornemens is de identificatiecode van de rekening voor dat doel te gebruiken;

b) de identificatiecode van de rekening, zoals verkregen door de rapporterende platformexploitant en voor zover de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de te rapporteren verkoper is gevestigd, de bevoegde autoriteiten van alle andere lidstaten niet in kennis heeft gesteld van het feit dat zij niet voornemens is de identificatiecode van de rekening voor dat doel te gebruiken;

Amendement  74

Voorstel voor een richtlijn

Bijlage I

Richtlijn 2011/16/EU

Bijlage V – Deel III – punt B – punt 3 – letter b

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b) de identificatiecode van de rekening, voor zover bekend aan de rapporterende platformexploitant en voor zover de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de te rapporteren verkoper is gevestigd, de bevoegde autoriteiten van alle andere lidstaten niet in kennis heeft gesteld van het feit dat zij niet voornemens is de identificatiecode van de rekening voor dat doel te gebruiken;

b) de identificatiecode van de rekening, zoals verkregen door de rapporterende platformexploitant en voor zover de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de te rapporteren verkoper is gevestigd, de bevoegde autoriteiten van alle andere lidstaten niet in kennis heeft gesteld van het feit dat zij niet voornemens is de identificatiecode van de rekening voor dat doel te gebruiken;

Amendement  75

Voorstel voor een richtlijn

Bijlage I

Richtlijn 2011/16/EU

Bijlage V – Deel IV – punt C – alinea 1 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Uiterlijk ... [twee jaar na de inwerkingtreding van deze wijzigingsrichtlijn] beoordeelt de Commissie de doeltreffendheid van de administratieve procedures en de kwaliteit van de uitvoering van de due diligence-procedures en de rapportageverplichtingen. Indien verbetering noodzakelijk is, kan de beoordeling vergezeld gaan van wetgevingsvoorstellen.

Amendement  76

Voorstel voor een richtlijn

Bijlage I

Richtlijn 2011/16/EU

Bijlage V – Deel IV – punt F bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

F bis. Sancties in geval van inbreuk

 

De lidstaten stellen regels vast inzake de sancties die van toepassing zijn bij inbreuken door rapporterende platformexploitanten op de rapportageverplichtingen. De vastgestelde sancties zijn doeltreffend, evenredig en afschrikkend. De lidstaten wordt verzocht een gemeenschappelijke reeks sancties vast te stellen om in de Unie soortgelijke straffen op te leggen en registratieshopping op basis van de strafmaat te voorkomen.

 

De lidstaten worden er met name toe aangespoord mogelijkheden voor beperkingen op gereguleerde betaalmiddelen of de aanrekening van aanvullende vergoedingen per transactie, uitsluiting van overheidsopdrachten en, in extreme en herhaalde gevallen, het intrekken van de bedrijfsvergunning van de platformexploitant als straf te overwegen.

 


TOELICHTING

De Commissie heeft op 15 juli 2020 een belastingpakket gepubliceerd dat drie afzonderlijke, maar elkaar aanvullende initiatieven omvat, waaronder een actieplan voor eerlijke en eenvoudige belastingheffing ter ondersteuning van het herstel en een wetgevingsvoorstel tot wijziging van de richtlijn administratieve samenwerking op belastinggebied (DAC7).

Het DAC7-voorstel is erop gericht de voorschriften van de EU op het gebied van fiscale transparantie uit te breiden naar digitale platformen. Indien het voorstel wordt aangenomen, zullen de lidstaten automatisch inlichtingen uitwisselen over de inkomsten die door verkopers op digitale platformen worden gegenereerd. Daardoor zullen de nationale overheden niet alleen in staat zijn situaties aan te wijzen waar belastingen moeten worden betaald, maar zullen ook de administratieve lasten verminderen voor platformen, die momenteel moeten omgaan met uiteenlopende nationale rapportageverplichtingen. Bovendien leidt de ontoereikende rapportage van inkomsten die via digitale platformen zijn gegenereerd tot oneerlijke concurrentie tussen de traditionele economie en de digitale-platformeconomie. Daarnaast worden in het voorstel een aantal aanpassingen van de richtlijn gesuggereerd, onder meer bepalingen betreffende gezamenlijke audits van belastingdiensten, een uitdrukkelijke verwijzing naar de mogelijkheid van groepsverzoeken van de ene lidstaat aan de andere of de verduidelijking van de term “verwacht belang”.

De digitalisering van de economie houdt uitdagingen in die moeten worden aangepakt om te garanderen dat via digitale platformen gegenereerde inkomsten correct worden aangegeven aan de belastingdiensten. Alleen met een betrouwbaar systeem van rapportageverplichtingen en de traceerbaarheid van belastbare feiten voor de belastingdiensten kunnen we ervoor zorgen dat de inkomsten van verkopers in de respectieve lidstaten correct worden belast en bijdragen tot hogere belastinginkomsten voor de lidstaten. De COVID-19-crisis heeft ons er bovendien aan herinnerd dat het belangrijk is de overheidsfinanciën te beschermen en dat de inkomsten moeten verhogen opdat de economische en sociale gevolgen van de pandemie kunnen worden aangepakt en de nodige toekomstige investeringen in Europa kunnen worden gefinancierd.

In het licht daarvan is het DAC7-voorstel een belangrijke stap in de verdere bestrijding van belastingfraude, -ontwijking en -ontduiking en de verbetering van de samenwerking en informatie-uitwisseling tussen de belastingdiensten in de Unie. Het voorstel van de Commissie moet derhalve met enthousiasme worden begroet, aangezien het ons een stap dichter brengt bij een volledige informatie-uitwisseling over alle inkomsten en activa van belastingplichtigen in de EU. DAC7 vormt daarom een nieuwe stap naar economische internationalisering die wordt verzoend met eerlijke en gelijke belastingheffing op inkomsten en vermogen. De lidstaten kunnen alle inkomsten en vermogen van hun burgers over de grenzen heen slechts op doeltreffende, gelijke en eerlijke wijze belasten als de informatie over inkomsten en vermogen automatisch over de grenzen heen kan stromen. De DAC en het mondiale CRS-systeem hebben ons dichter bij dit doel gebracht. Met name vastgoed, trusts, aandelenparticipaties in vennootschappen van minder dan 25 %, bepaalde vormen van vermogenswinst en cryptoactiva moeten in de nabije toekomst volledig worden opgenomen in de automatische informatie-uitwisseling. Daartoe moet niet alleen de juridisch eigenaar, maar ook de uiteindelijk begunstigde daadwerkelijk bekend zijn. De lidstaten mogen niet alleen vertrouwen op de bestaande gegevens maar ze dienen ook te werken aan de beschikbaarheid van gegevens.

Dit voorstel kan inmiddels echter positief worden gewijzigd middels de volgende aanbevelingen:

 niet alleen de beschikbare informatie moet uit hoofde van artikel 8 automatisch worden gedeeld, maar ook informatie die redelijkerwijze door de lidstaat beschikbaar kan worden gesteld;

 het moet de lidstaten in het algemeen vrij staan om de ontvangen inlichtingen te gebruiken voor andere dan belastingdoeleinden. Daarom is de vereiste toestemming door de bevoegde autoriteit van de verzendende lidstaat geschrapt en kan de lidstaat van de bevoegde ontvangende autoriteit de informatie gebruiken voor zover dit toegestaan is volgens de wetgeving van de lidstaat van de bevoegde autoriteit die de informatie ontvangt;

 de uitwisseling van informatie over grensoverschrijdende rulings en voorafgaande verrekenprijsafspraken versterken door het toepassingsgebied uit te breiden naar informele afspraken en binnenlandse fiscale rulings;

 de evaluatie en analyse die door de lidstaten met de Europese Commissie worden gedeeld, moeten worden bekendgemaakt voor zover daardoor geen informatie bekend raakt die aan een welbepaalde belastingplichtige kan worden toegewezen;

 opname van de verplichting voor de Commissie om jaarlijks geanonimiseerde overzichten te publiceren van de statistische gegevens die de lidstaten hebben ontvangen;

 een definitie opnemen van uitgesloten relevante activiteiten en uitgesloten rapporterende platformexploitanten om de administratieve druk op kleine platformen te verminderen en niet-monetaire en niet-bezoldigde activiteiten van het toepassingsgebied uit te sluiten;

 bepaalde straffen vermelden die de lidstaten kunnen toepassen in het geval platformen hun verplichting niet nakomen en een verzoek om de straffen in de lidstaten te harmoniseren teneinde gelijke en doeltreffende toepassing door alle platformen te ondersteunen;

 een toetsingsclausule opnemen waarin is bepaald dat de Commissie de doeltreffendheid van de uitvoering van deze rapportageverplichting beoordeelt en de mogelijkheid overwegen om, zo nodig, een Europese toezichthouder aan te stellen om de richtlijn te handhaven.

Er zij opgemerkt dat de Raad een akkoord op technisch niveau heeft bereikt, dat door de ministers wordt ondersteund. Helaas verzwakt dit akkoord het DAC7-voorstel op bepaalde belangrijke gebieden. Deze belangrijke gebieden worden hieronder opgesomd. Ze zouden echter ongewijzigd behouden moeten blijven zoals voorgesteld door de Europese Commissie:

 wat gezamenlijke audits betreft, wordt het door de Europese Commissie ingediende voorstel op verschillende fronten ernstig verzwakt door het akkoord van de Raad, onder meer door de schrapping van gemotiveerde redenen voor de verwerping van een gezamenlijke audit door de bevoegde autoriteiten, de verlenging van verschillende uiterste termijnen om antwoord te geven, de schrapping van de mogelijkheid dat personen een gezamenlijke audit kunnen aanvragen en de verzwakking van de vereisten voor een definitief verslag;

 wat “te rapporteren verkopers” betreft, stelt de Raad voor een willekeurige maximale en minimale waarde toe te voegen voor de verhuur van vastgoed;

 de Raad heeft voorgesteld de toepassing van de richtlijn met een extra jaar uit te stellen. De Commissie had voorgesteld dat de richtlijn vanaf januari 2022 van toepassing zou zijn. De Raad stelt nu 2023 voor en stelt zelfs een afwijking voor de regels van gezamenlijke audits voor; die zouden pas vanaf januari 2024 gelden.

Tot slot valt te betreuren dat de Raad de standpunten van het Europees Parlement blijkbaar niet in overweging wenst te nemen. Deze handelwijze gaat in tegen de beginselen van loyale samenwerking en de rol van het Europees Parlement in een raadplegingsproces zoals vastgesteld in artikel 115 VWEU. In dit verband dient te worden herhaald dat er in belastingaangelegenheden moet worden overgeschakeld op een gekwalificeerde meerderheid. De rol van het Europees Parlement bij het toezicht op het ontwerp en de uitvoering van de richtlijnen betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen moeten ernstig worden genomen.


PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen

Document- en procedurenummers

COM(2020)0314 – C9-0213/2020 – 2020/0148(CNS)

Datum raadpleging EP

28.7.2020

 

 

 

Bevoegde commissie

 Datum bekendmaking

ECON

14.9.2020

 

 

 

Adviserende commissies

 Datum bekendmaking

BUDG

14.9.2020

LIBE

14.9.2020

 

 

Geen advies

 Datum besluit

BUDG

3.9.2020

LIBE

7.9.2020

 

 

Rapporteurs

 Datum benoeming

Sven Giegold

7.9.2020

 

 

 

Datum goedkeuring

4.2.2021

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

49

4

6

Bij de eindstemming aanwezige leden

Gunnar Beck, Marek Belka, Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Gilles Boyer, Francesca Donato, Derk Jan Eppink, Engin Eroglu, Markus Ferber, Jonás Fernández, Raffaele Fitto, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Luis Garicano, Sven Giegold, Valentino Grant, Claude Gruffat, José Gusmão, Enikő Győri, Eero Heinäluoma, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, Billy Kelleher, Georgios Kyrtsos, Aurore Lalucq, Philippe Lamberts, Aušra Maldeikienė, Pedro Marques, Costas Mavrides, Jörg Meuthen, Csaba Molnár, Siegfried Mureşan, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Dimitrios Papadimoulis, Piernicola Pedicini, Lídia Pereira, Kira Marie Peter-Hansen, Sirpa Pietikäinen, Dragoș Pîslaru, Evelyn Regner, Antonio Maria Rinaldi, Alfred Sant, Joachim Schuster, Ralf Seekatz, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Cristian Terheş, Irene Tinagli, Ernest Urtasun, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, Stéphanie Yon-Courtin, Marco Zanni, Roberts Zīle

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Gerolf Annemans, Eva Maydell, Mick Wallace

Datum indiening

9.2.2021

 


 

HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE BEVOEGDE COMMISSIE

49

+

ECR

Raffaele Fitto, Cristian Terheş, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

PPE

Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Markus Ferber, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Aušra Maldeikienė, Eva Maydell, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Lídia Pereira, Sirpa Pietikäinen, Ralf Seekatz, Inese Vaidere

Renew

Gilles Boyer, Engin Eroglu, Luis Garicano, Billy Kelleher, Caroline Nagtegaal, Dragoș Pîslaru, Stéphanie Yon-Courtin

S&D

Marek Belka, Jonás Fernández, Eero Heinäluoma, Aurore Lalucq, Pedro Marques, Costas Mavrides, Csaba Molnár, Evelyn Regner, Alfred Sant, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Irene Tinagli

The Left

José Gusmão, Dimitrios Papadimoulis, Mick Wallace

Verts/ALE

Sven Giegold, Claude Gruffat, Stasys Jakeliūnas, Philippe Lamberts, Piernicola Pedicini, Kira Marie Peter-Hansen, Ernest Urtasun

 

4

-

ID

Gerolf Annemans, Gunnar Beck, Jörg Meuthen

NI

Lefteris Nikolaou-Alavanos

 

6

0

ECR

Derk Jan Eppink

ID

Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

PPE

Enikő Győri

 

Verklaring van de gebruikte tekens:

+ : voor

- : tegen

0 : onthouding

 

 

Laatst bijgewerkt op: 24 februari 2021
Juridische mededeling - Privacybeleid