SPRÁVA o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ o administratívnej spolupráci v oblasti daní

9. 2. 2021 - (COM(2020)0314 – C9‑0213/2020 – 2020/0148(CNS)) - *

Výbor pre hospodárske a menové veci
Spravodajca: Sven Giegold


Postup : 2020/0148(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A9-0015/2021
Predkladané texty :
A9-0015/2021
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ o administratívnej spolupráci v oblasti daní

(COM(2020)0314 – C9‑0213/2020 – 2020/0148(CNS))

(Mimoriadny legislatívny postup – konzultácia)

Európsky parlament,

 so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (COM(2020)0314),

 so zreteľom na články 113 a 115 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C9‑0213/2020),

 so zreteľom na článok 82 rokovacieho poriadku,

 so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A9-0015/2021),

1. schvaľuje zmenený návrh Komisie;

2. vyzýva Komisiu, aby zmenila svoj návrh v súlade s článkom 293 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

3. vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

4. žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

5. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

 

Pozmeňujúci návrh  1

Návrh smernice

Odôvodnenie 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1) Smernica Rady 2011/16/EÚ21 bola v posledných rokoch predmetom série zmien, ktorých cieľom bolo zohľadniť nové iniciatívy Únie v oblasti daňovej transparentnosti. Týmito zmenami sa zaviedli najmä oznamovacie povinnosti a následné oznamovanie ostatným členským štátom, ktoré sa týkajú finančných účtov, cezhraničných záväzných stanovísk a záväzných stanovísk k stanoveniu metódy ocenenia, správ podľa jednotlivých krajín a cezhraničných opatrení podliehajúcich oznamovaniu. Tieto zmeny tak rozšírili rozsah pôsobnosti automatickej výmeny informácií. Daňové orgány majú v súčasnosti k dispozícii širšiu škálu nástrojov na spoluprácu, ktoré im umožňujú zaznamenávať a riešiť rôzne formy daňových podvodov, daňových únikov a vyhýbania sa daňovým povinnostiam.

(1) Smernica Rady 2011/16/EÚ21 bola v posledných rokoch predmetom série zmien, ktorých cieľom bolo zohľadniť nové iniciatívy Únie v oblasti daňovej transparentnosti. Týmito zmenami sa zaviedli najmä oznamovacie povinnosti a následné oznamovanie ostatným členským štátom, ktoré sa týkajú finančných účtov, cezhraničných záväzných stanovísk a záväzných stanovísk k stanoveniu metódy ocenenia, správ podľa jednotlivých krajín a cezhraničných opatrení podliehajúcich oznamovaniu. Tieto zmeny tak rozšírili rozsah pôsobnosti automatickej výmeny informácií. Daňové orgány majú v súčasnosti k dispozícii širšiu škálu nástrojov na spoluprácu, ktoré im umožňujú zaznamenávať a riešiť rôzne formy daňových podvodov, daňových únikov a vyhýbania sa daňovým povinnostiam s cieľom zaručiť daňové príjmy a zabezpečiť regulárne dane.

_________________

_________________

21 Smernica Rady 2011/16/EÚ z 15. februára 2011 o administratívnej spolupráci v oblasti daní a zrušení smernice 77/799/EHS (Ú. v. EÚ L 64, 11.3.2011, s. 1).

21 Smernica Rady 2011/16/EÚ z 15. februára 2011 o administratívnej spolupráci v oblasti daní a zrušení smernice 77/799/EHS (Ú. v. EÚ L 64, 11.3.2011, s. 1).

Pozmeňujúci návrh  2

Návrh smernice

Odôvodnenie 1 a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1a) Širšia škála nástrojov na spoluprácu, digitálna transformácia a cieľ posilniť spoluprácu medzi vnútroštátnymi orgánmi si vyžadujú kvalifikované ľudské zdroje a primerané finančné zdroje. Na tento účel musí navrhované zmeny sprevádzať primeraná úroveň investícií, najmä pokiaľ ide o adaptáciu informatiky a digitálnej infraštruktúry a odbornej prípravy. Napokon by sa mala posilniť schopnosť členských štátov spracúvať všetky doručené finančné informácie a zvýšiť by sa mali finančné a ľudské zdroje daňovej správy, ako aj zdroje IT.

Pozmeňujúci návrh  3

Návrh smernice

Odôvodnenie 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2) Komisia v posledných rokoch monitorovala uplatňovanie smernice 2011/16/EÚ22 a v roku 2019 dokončila jej hodnotenie. Hoci v oblasti automatickej výmeny informácií nastalo významné zlepšenie, aj naďalej treba zlepšovať existujúce ustanovenia, ktoré sa vzťahujú na všetky formy výmeny informácií a administratívnej spolupráce.

(2) Komisia v posledných rokoch monitorovala uplatňovanie smernice 2011/16/EÚ22 a v roku 2019 dokončila jej hodnotenie. Hoci v oblasti automatickej výmeny informácií nastalo významné zlepšenie, aj naďalej treba zlepšovať existujúce ustanovenia, ktoré sa vzťahujú na všetky formy výmeny informácií a administratívnej spolupráce. S cieľom zohľadniť vývoj situácie v oblasti daňovej transparentnosti môže byť potrebná pravidelná aktualizácia tejto smernice.

_________________

_________________

22 Európska Komisia, pracovný dokument útvarov Komisie, Hodnotenie smernice Rady 2011/16/EÚ o administratívnej spolupráci v oblastí daní a zrušení smernice 77/799/EHS, SWD(2019) 328 final.

22 Európska Komisia, pracovný dokument útvarov Komisie, Hodnotenie smernice Rady 2011/16/EÚ o administratívnej spolupráci v oblastí daní a zrušení smernice 77/799/EHS, SWD(2019) 328 final.

Pozmeňujúci návrh  4

Návrh smernice

Odôvodnenie 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3) Podľa článku 5 smernice 2011/16/EÚ na žiadosť žiadajúceho orgánu má žiadaný orgán poskytnúť žiadajúcemu orgánu všetky informácie, ktoré má k dispozícii alebo ktoré získa na základe administratívnych zisťovaní a ktoré sú predvídateľne relevantné pre správu a presadzovanie vnútroštátnych právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní v rozsahu uvedenej smernice. Treba jasne určiť normu predvídateľnej relevantnosti, aby sa zabezpečila účinná výmena informácií a zabránilo sa neodôvodneným odmietnutiam žiadostí a aby sa zabezpečila právna zrozumiteľnosť a právna istota pre daňové správy aj pre daňovníkov. V tomto kontexte je takisto potrebné objasniť, že norma predvídateľnej relevantnosti by sa nemala uplatňovať v súvislosti so žiadosťami o dodatočné informácie v nadväznosti na výmenu informácií v súlade s článkom 8a smernice 2011/16/EÚ, ktorá sa týka cezhraničných záväzných stanovísk alebo záväzných stanovísk k stanoveniu metódy ocenenia.

(3) Podľa článku 5 smernice 2011/16/EÚ na žiadosť žiadajúceho orgánu má žiadaný orgán poskytnúť žiadajúcemu orgánu všetky informácie, ktoré má k dispozícii alebo ktoré získa na základe administratívnych zisťovaní a ktoré sú predvídateľne relevantné pre správu a presadzovanie vnútroštátnych právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní v rozsahu uvedenej smernice. Treba jasne určiť normu predvídateľnej relevantnosti, aby sa zabezpečila účinná výmena informácií a zabránilo sa neodôvodneným odmietnutiam žiadostí a aby sa zabezpečila právna zrozumiteľnosť a právna istota pre daňové správy aj pre daňovníkov v súlade s judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie, v ktorej sa uvádza, že pojem „predvídateľná relevantnosť“ je určený na zabezpečenie čo najširšej výmeny informácií v daňových záležitostiach. V tomto kontexte je takisto potrebné objasniť, že norma predvídateľnej relevantnosti by sa nemala uplatňovať v súvislosti so žiadosťami o dodatočné informácie v nadväznosti na výmenu informácií v súlade s článkom 8a smernice 2011/16/EÚ, ktorá sa týka cezhraničných záväzných stanovísk alebo záväzných stanovísk k stanoveniu metódy ocenenia.

Pozmeňujúci návrh  5

Návrh smernice

Odôvodnenie 3 a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(3a) Únia a členské štáty by s cieľom zabrániť využívaniu medzier a rozdielov medzi daňovými systémami členských štátov prevádzkovateľmi platforiem mali v celej Únii zabezpečiť harmonizovaný systém sankcií. V prípade porušenia pravidiel by sa mali zvažovať peňažné sankcie a vylúčenie z verejných zákaziek. V extrémnych a opakovaných prípadoch by malo byť možné zrušiť prevádzkovateľovi platformy oprávnenie podnikať.

Pozmeňujúci návrh  6

Návrh smernice

Odôvodnenie 4 a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4a) S cieľom zabezpečiť správne a úplné informovanie daňovníkov by príslušné orgány členských štátov mali zverejňovať kategórie príjmov, pre ktoré sa informácie automaticky poskytujú príslušným orgánom ostatných členských štátov a tretích krajín alebo jurisdikcií.

Pozmeňujúci návrh  7

Návrh smernice

Odôvodnenie 4 b (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4b) Všetky informácie o cezhraničných systémoch s dôsledkami pre tretie krajiny by sa mali oznamovať aj daňovým orgánom v uvedených krajinách. Táto požiadavka by sa mala týkať najmä rozvojových krajín, ktorých prístup k medzinárodným systémom výmeny daňových informácií je často viac obmedzený.

Pozmeňujúci návrh  8

Návrh smernice

Odôvodnenie 6 a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(6a) Pre účinnú výmenu informácií medzi daňovými správami je rozhodujúca správna identifikácia daňovníkov. Daňové identifikačné číslo (DIČ) by malo byť k dispozícii vždy, keď sa to vyžaduje v smernici 2011/16/EÚ, a ako najlepší prostriedok na túto identifikáciu by sa malo zaviesť európske DIČ. Európske DIČ by umožňovalo akejkoľvek tretej strane rýchlu, jednoduchú a správnu identifikáciu a zaznamenávanie DIČ v cezhraničných vzťahoch a slúžilo by ako základ pre účinnú automatickú výmenu informácií medzi daňovými správami členských štátov.

Pozmeňujúci návrh  9

Návrh smernice

Odôvodnenie 7

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7) Daňové správy často žiadajú informácie od prevádzkovateľov digitálnych platforiem. Prevádzkovateľom platforiem tak vznikajú významné administratívne náklady a náklady na dodržiavanie predpisov. Niektoré členské štáty zároveň uložili jednostrannú oznamovaciu povinnosť, ktorá pre prevádzkovateľov platforiem predstavuje ďalšiu administratívnu záťaž, keďže musia dodržiavať množstvo vnútroštátnych noriem oznamovania. Preto je nevyhnutné, aby sa na celom vnútornom trhu uplatňovala štandardizovaná oznamovacia povinnosť.

(7) Daňové správy často žiadajú informácie od prevádzkovateľov digitálnych platforiem. Prevádzkovateľom platforiem tak vznikajú významné administratívne náklady a náklady na dodržiavanie predpisov. Niektoré členské štáty zároveň uložili jednostrannú oznamovaciu povinnosť, ktorá pre prevádzkovateľov platforiem predstavuje ďalšiu administratívnu záťaž, keďže musia dodržiavať množstvo vnútroštátnych noriem oznamovania. Preto je nevyhnutné, aby sa na celom vnútornom trhu uplatňovala štandardizovaná oznamovacia povinnosť. Táto štandardizácia je nevyhnutná na podporu troch hlavných cieľov: minimalizovať náklady prevádzkovateľov na dodržiavanie predpisov, zvýšiť efektívnosť vnútroštátnych orgánov a znížiť byrokraciu pre daňovníkov aj daňové správy.

Pozmeňujúci návrh  10

Návrh smernice

Odôvodnenie 7 a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(7a) Digitalizácia hospodárstva je jedným zo základných kameňov budúcej stratégie Únie pre hospodárstvo a rast. Únia by pre digitálne spoločnosti mala byť atraktívnym prostredím, najmä pre ich potenciál v oblasti podnikania, inovácií a zamestnanosti. Digitálne tovary a služby sú zvyčajne vysoko mobilné a nehmotné, a preto sa ľahšie stávajú terčom praktík agresívneho daňového plánovania, keďže mnohé obchodné modely nevyžadujú fyzickú infraštruktúru na vykonávanie transakcií so zákazníkmi a tvorbu zisku. Uvedené spochybňuje vhodnosť modelov Únie pre daň z príjmov právnických osôb, ktorá je určená pre fyzické podniky, a to až natoľko, že môže byť potrebné prepracovať kritériá oceňovania a výpočtu tak, aby zodpovedali komerčným činnostiam 21. storočia. Uvedené navyše vyvoláva situáciu, keď najmä predajcovia on-line a predajcovia, ktorí pôsobia prostredníctvom platforiem, majú v súčasnosti možnosť generovať príjmy, ktoré sú nedostatočne vykazované, a tak je pri nich vysoké riziko, že sa dostatočne nezdania alebo sa nezdania vôbec.

Pozmeňujúci návrh  11

Návrh smernice

Odôvodnenie 13

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13) Vzhľadom na digitálnu povahu a flexibilitu digitálnych platforiem by sa mala oznamovacia povinnosť rozšíriť aj na prevádzkovateľov platforiem, ktorí vykonávajú obchodnú činnosť v Únii, ale nie sú rezidentmi na daňové účely, nie sú zaregistrovaní a nemajú vedenie ani stálu prevádzkareň v členskom štáte. Zabezpečili by sa tak rovnaké podmienky pre platformy a zabránilo by sa nekalej súťaži. Na uľahčenie uvedeného zámeru by sa malo od zahraničných platforiem vyžadovať, aby sa na účely vykonávania činnosti na vnútornom trhu registrovali a vykonávali oznamovanie v jedinom členskom štáte.

(13) Vzhľadom na digitálnu povahu a flexibilitu digitálnych platforiem by sa mala oznamovacia povinnosť rozšíriť aj na prevádzkovateľov platforiem, ktorí vykonávajú obchodnú činnosť v Únii, ale nie sú rezidentmi na daňové účely, nie sú zaregistrovaní a nemajú vedenie ani stálu prevádzkareň v členskom štáte. Zabezpečili by sa tak rovnaké podmienky pre platformy a zabránilo by sa nekalej súťaži. Na uľahčenie uvedeného zámeru by sa malo od zahraničných platforiem vyžadovať, aby sa na účely vykonávania činnosti na vnútornom trhu registrovali a vykonávali oznamovanie v jedinom členskom štáte, pri súčasnom zohľadnení sídla ich globálneho alebo regionálneho ústredia, skutočného miesta vedenia, ako aj existencie podstatnej hospodárskej činnosti vo zvolenom členskom štáte.

Pozmeňujúci návrh  12

Návrh smernice

Odôvodnenie 14 a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(14a) Keďže sa odhaľujú zložité a náročné rozmery čoraz viac digitalizovaného a globalizovaného hospodárstva, ako sú kryptoaktíva, je dôležité zintenzívniť spoluprácu medzi vnútroštátnymi daňovými správami v uvedenej oblasti. Na posilnenie boja proti daňovým únikom a na podporu regulárnych daní je pri zohľadnení prebiehajúcej činnosti v rámci OECD a FATF dôležité jednoznačne vymedziť kryptoaktíva. Keďže skupina FATF prijala široké vymedzenie virtuálnej meny a odporučila zahrnúť do rozsahu povinností v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu každú fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá vykonáva príslušnú činnosť vrátane výmeny kryptoaktív, prevodu kryptoaktív a účasti na finančných službách súvisiacich s prvotnými ponukami kryptomien a ich poskytovania; Šírenie kryptomien je aktuálna záležitosť a malo by sa zvažovať pri každom úsilí o zintenzívnenie administratívnej spolupráce podľa zásady subsidiarity a proporcionality. Aj vzhľadom na globálny technologický pokrok sú potrebné moderné mechanizmy dohľadu, ktoré budú v úzkom kontakte s príslušnými orgánmi boja proti financovaniu trestnej činnosti.

Pozmeňujúci návrh  13

Návrh smernice

Odôvodnenie 15

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15) Cieľ zabrániť daňovým únikom a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam by sa dal zabezpečiť tak, že sa od prevádzkovateľov digitálnych platforiem bude vyžadovať, aby oznamovali informácie o príjmoch dosiahnutých prostredníctvom platforiem v počiatočnej fáze, predtým ako vnútroštátne daňové orgány vykonajú ročné vymeranie dane. Aby sa uľahčila práca daňových orgánov členských štátov, oznamované informácie by sa mali vymeniť do jedného mesiaca odo dňa oznámenia. Aby sa uľahčila automatická výmena informácií a aby sa zdroje využívali účinnejšie, výmeny informácií by sa mali uskutočňovať elektronicky prostredníctvom spoločnej komunikačnej siete (ďalej len „sieť CCN“), ktorú vytvorila Únia.

(15) Cieľ zabrániť daňovým únikom a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam by sa dal zabezpečiť tak, že sa od prevádzkovateľov digitálnych platforiem bude vyžadovať, aby oznamovali informácie o príjmoch dosiahnutých prostredníctvom platforiem v počiatočnej fáze, predtým ako vnútroštátne daňové orgány vykonajú ročné vymeranie dane. Aby sa uľahčila práca daňových orgánov členských štátov, oznamované informácie by sa mali vymeniť bez zbytočného odkladu a najneskôr do jedného mesiaca odo dňa oznámenia. Aby sa uľahčila automatická výmena informácií a aby sa zdroje využívali účinnejšie, výmeny informácií by sa mali uskutočňovať elektronicky prostredníctvom spoločnej komunikačnej siete (ďalej len „sieť CCN“), ktorú vytvorila Únia. Digitálna infraštruktúra by mala byť odolná a zaručovať najvyššiu úroveň bezpečnosti.

Pozmeňujúci návrh  14

Návrh smernice

Odôvodnenie 15 a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(15a) Touto smernicou by sa pre príslušné orgány mal zabezpečiť prístup k údajom o trvaní nájomných zmlúv, u ktorých je krátkodobý prenájom nehnuteľností časovo obmedzený, aby sa uľahčilo vykonávanie týchto obmedzení a kontrola zvyšovania cien nájomného v Únii.

Pozmeňujúci návrh  15

Návrh smernice

Odôvodnenie 15 b (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(15b) Fyzickým osobám, ktoré majú prístup k informáciám týkajúcim sa citlivých daňových informácií prevádzkovateľov platforiem a nadnárodných korporácií o daňových únikoch a praktikách vyhýbania sa daňovým povinnostiam, by sa malo odporúčať, aby sa diskrétne a so zreteľom na verejný záujem obrátili na orgány a spolupracovali s nimi, a v tom prípade by mali byť v plnej miere chránene.

Pozmeňujúci návrh  16

Návrh smernice

Odôvodnenie 16

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16) Z hodnotenia smernice 2011/16/EÚ vykonaného Komisiou vyplynulo, že treba konzistentne monitorovať účinnosť uplatňovania uvedenej smernice a vnútroštátnych transpozičných ustanovení, ktoré umožňujú toto uplatňovanie. Aby mohla Komisia naďalej riadne monitorovať a hodnotiť účinnosť automatickej výmeny informácií podľa smernice 2011/16/EÚ, členské štáty by mali mať povinnosť každoročne oznamovať Komisii štatistické údaje týkajúce sa týchto výmen.

(16) Z hodnotenia smernice 2011/16/EÚ vykonaného Komisiou vyplynulo, že treba konzistentne monitorovať účinnosť uplatňovania uvedenej smernice a vnútroštátnych transpozičných ustanovení, ktoré umožňujú toto uplatňovanie. Aby mohla Komisia naďalej riadne monitorovať a hodnotiť účinnosť automatickej výmeny informácií podľa smernice 2011/16/EÚ, členské štáty by mali mať povinnosť každoročne oznamovať Komisii štatistické údaje týkajúce sa týchto výmen. Mali by tiež každoročne oznamovať Komisii všetky relevantné informácie o prekážkach riadneho vykonávania uvedenej smernice.

Pozmeňujúci návrh  17

Návrh smernice

Odôvodnenie 16 a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(16a) Komisia do dvoch rokov od nadobudnutia účinnosti tejto smernice predloží správu o vykonávaní a účinnosti ustanovení, ktoré sa touto smernicou zavádzajú do smernice 2011/16/EÚ, a predstaví konkrétne návrhy na jej zlepšenie vrátane legislatívnych návrhov. Uvedená správa by sa mala zverejniť.

Pozmeňujúci návrh  18

Návrh smernice

Odôvodnenie 19

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(19) Mnohostranné kontroly, ktoré sa vykonávajú s podporou programu Fiscalis 2020 ustanoveného nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1286/20135, preukázali prínos koordinovaných kontrol jedného alebo viacerých daňovníkov, o ktorých majú dve alebo viaceré daňové správy v Únii spoločný alebo dopĺňajúci sa záujem. Keďže pre vykonávanie spoločných auditov neexistuje žiadny výslovný právny základ, takéto jednotné akcie sa v súčasnosti vykonávajú na základe kombinovaných ustanovení smernice 2011/16/EÚ, ktoré sa týkajú prítomnosti zahraničných úradníkov na území iných členských štátov a simultánnych kontrol. V mnohých prípadoch sa však ukázalo, že táto prax je nedostatočná a chýba jej právna zrozumiteľnosť a právna istota.

(19) Mnohostranné kontroly, ktoré sa vykonávajú s podporou programu Fiscalis 2020 ustanoveného nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1286/20135, preukázali prínos koordinovaných kontrol jedného alebo viacerých daňovníkov, o ktorých majú dve alebo viaceré daňové správy v Únii spoločný alebo dopĺňajúci sa záujem. Kontroly na mieste a spoločné audity by preto mali byť súčasťou rámca Únie pre spoluprácu medzi daňovými správami. Keďže pre vykonávanie spoločných auditov neexistuje žiadny výslovný právny základ, takéto jednotné akcie sa v súčasnosti vykonávajú na základe kombinovaných ustanovení smernice 2011/16/EÚ, ktoré sa týkajú prítomnosti zahraničných úradníkov na území iných členských štátov a simultánnych kontrol. V mnohých prípadoch sa však ukázalo, že táto prax je nedostatočná a chýba jej právna zrozumiteľnosť a právna istota. Preto je dôležité uvedenú právnu neistotu zlikvidovať a uvedeným kontrolám poskytnúť právny základ v rámci administratívnej spolupráce.

__________________

__________________

5 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1286/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa stanovuje akčný program na zlepšenie fungovania daňových systémov v Európskej únii na obdobie rokov 2014 – 2020 (Fiscalis 2020) a ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 1482/2007/ES (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 25).

5 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1286/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa stanovuje akčný program na zlepšenie fungovania daňových systémov v Európskej únii na obdobie rokov 2014 – 2020 (Fiscalis 2020) a ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 1482/2007/ES (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 25).

Pozmeňujúci návrh  19

Návrh smernice

Odôvodnenie 20

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(20) Členské štáty by mali prijať jasný a účinný právny rámec, aby umožnili svojim daňovým orgánom vykonávať spoločné audity osôb vykonávajúcich cezhraničnú činnosť. Spoločné audity sú administratívne zisťovania, ktoré spoločne vykonávajú príslušné orgány dvoch alebo viacerých členských štátov, aby preskúmali prípad spojený s jednou alebo viacerými osobami, o ktoré majú tieto členské štáty spoločný alebo dopĺňajúci sa záujem. Spoločné audity môžu zohrávať významnú úlohu v prispievaní k lepšiemu fungovaniu vnútorného trhu. Spoločné audity by mali byť štruktúrované tak, aby daňovníkom poskytli právnu istotu na základe jasných procesných pravidiel vrátane pravidiel na zmiernenie rizika dvojitého zdanenia.

(20) Členské štáty by mali prijať jasný a účinný právny rámec, aby umožnili svojim daňovým orgánom vykonávať spoločné audity osôb vykonávajúcich cezhraničnú činnosť. Spoločné audity sú administratívne zisťovania, ktoré spoločne vykonávajú príslušné orgány dvoch alebo viacerých členských štátov, aby preskúmali prípad spojený s jednou alebo viacerými osobami, o ktoré majú tieto členské štáty spoločný alebo dopĺňajúci sa záujem. Spoločné audity môžu zohrávať významnú úlohu v prispievaní k lepšiemu fungovaniu vnútorného trhu. Spoločné audity by mali byť štruktúrované tak, aby daňovníkom poskytli právnu istotu na základe jasných procesných pravidiel vrátane pravidiel na zmiernenie rizika dvojitého zdanenia. Okrem požadovaného právneho rámca by členské štáty mali stanoviť podmienky, ktoré umožnia organizovať spoločné audity na operačnej úrovni, najmä podporou odbornej prípravy vrátane jazykovej prípravy zamestnancov, ktorí pravdepodobne budú spoločné audity vykonávať. Treba pripomenúť, že v tejto súvislosti sa môže poskytnúť finančná podpora z programu Fiscalis.

Pozmeňujúci návrh  20

Návrh smernice

Odôvodnenie 21

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(21) Aby sa zabezpečila účinnosť tohto procesu, odpovede na žiadosti o spoločné audity by sa mali poskytovať v stanovenom časovom rámci. Odmietnutie žiadosti by malo byť náležite odôvodnené. Na spoločný audit by sa mali vzťahovať procedurálne opatrenia členského štátu, v ktorom sa príslušný audit vykonáva. Zúčastnené členské štáty by si preto mali vzájomne uznať dôkazy, ktoré sa získajú počas spoločného auditu. Rovnako dôležité je aj to, aby sa príslušné orgány dohodli na faktoch a okolnostiach prípadu a snažili sa dosiahnuť dohodu v súvislosti s tým, ako majú interpretovať daňovú situáciu auditovanej osoby (auditovaných osôb). Aby sa zabezpečilo, že výsledok spoločného auditu bude možné v zúčastnených členských štátoch vykonať, záverečná správa by mala mať rovnakú právnu silu ako príslušné vnútroštátne nástroje, ktoré sa na základe auditu vydávajú v zúčastnených členských štátoch. Členské štáty by mali v prípade potreby zabezpečiť právny rámec pre vykonanie zodpovedajúcej úpravy.

(21) Aby sa zabezpečila účinnosť tohto procesu, odpovede na žiadosti o spoločné audity by sa mali poskytovať v stanovenom časovom rámci. Zamietnutie žiadostí by malo byť riadne odôvodnené, malo by byť možné len z dôvodov stanovených v tejto smernici a malo by s ním byť spojené právo žiadajúceho orgánu na odpoveď. Na spoločný audit by sa mali vzťahovať procedurálne opatrenia členského štátu, v ktorom sa príslušný audit vykonáva. Zúčastnené členské štáty by si preto mali vzájomne uznať dôkazy, ktoré sa získajú počas spoločného auditu. Rovnako dôležité je aj to, aby sa príslušné orgány dohodli na faktoch a okolnostiach prípadu a snažili sa dosiahnuť dohodu v súvislosti s tým, ako majú interpretovať daňovú situáciu auditovanej osoby (auditovaných osôb). Aby sa zabezpečilo, že výsledok spoločného auditu bude možné v zúčastnených členských štátoch vykonať, záverečná správa by mala mať rovnakú právnu silu ako príslušné vnútroštátne nástroje, ktoré sa na základe auditu vydávajú v zúčastnených členských štátoch. Členské štáty by mali v prípade potreby zabezpečiť právny rámec pre vykonanie zodpovedajúcej úpravy.

Pozmeňujúci návrh  21

Návrh smernice

Odôvodnenie 24 a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(24a) Rovnako dôležité je zdôrazniť, že k efektívnejšiemu výberu daní prispieva nielen výmena informácií medzi daňovými orgánmi, ale aj výmena odporúčaných postupov. V súlade s programom Fiscalis 2020 by členské štáty mali uprednostniť výmenu odporúčaných postupov medzi daňovými orgánmi.

Pozmeňujúci návrh  22

Návrh smernice

Odôvodnenie 26

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(26) S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania smernice 2011/16/EÚ, a najmä automatickej výmeny informácií medzi daňovými orgánmi, by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci prijať štandardný formulár s obmedzeným počtom prvkov vrátane jazykového režimu. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/201125.

(26) S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania smernice 2011/16/EÚ, a najmä automatickej výmeny informácií medzi daňovými orgánmi, by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci prijať štandardný formulár s obmedzeným počtom prvkov vrátane jazykového režimu. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/201125. Komisia je oprávnená používať vymieňané informácie v anonymizovanej podobe na vypracovanie správ a dokumentov tak, aby bolo zohľadnené právo daňovníkov na zachovanie dôvernosti, a v súlade s nariadením (ES) č. 1049/2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie.

_________________

_________________

25 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

25 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

Pozmeňujúci návrh  23

Návrh smernice

Odôvodnenie 26 a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(26a) Každé spracovanie osobných údajov vykonávané v rámci smernice 2011/16/EÚ by malo naďalej byť v súlade s nariadeniami (EÚ) 2016/679 a (EÚ) 2018/1725. Jediným cieľom spracovania údajov podľa smernice 2011/16/EÚ je slúžiť všeobecnému verejnému záujmu v daňovej oblasti, konkrétne boj proti daňovým podvodom, vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam a daňovým únikom, zabezpečenie daňových príjmov a podpora regulárnych daní, čo zvyšuje možnosti sociálnej, politickej a hospodárskej inklúzie v členských štátoch. Preto by sa odkazy na príslušné právne predpisy Únie o ochrane údajov v smernici 2011/16/EÚ mali aktualizovať a doplniť o pravidlá stanovené v tejto smernici.

Pozmeňujúci návrh  24

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno a

Smernica 2011/16/EÚ

Článok 3 – bod 9 – písmeno a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a) na účely článku 8 ods. 1 a článkov 8a, 8aa, 8ab a 8ac systematické oznamovanie vopred určených informácií inému členskému štátu, a to bez predchádzajúcej žiadosti a vo vopred stanovených pravidelných intervaloch.

a) na účely článku 8 ods. 1 a článkov 8a, 8aa, 8ab a 8ac systematické oznamovanie vopred určených a nových informácií inému členskému štátu, a to bez predchádzajúcej žiadosti a vo vopred stanovených pravidelných intervaloch.

Pozmeňujúci návrh  25

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 a (nový)

Smernica 2011/16/EÚ

Článok 3 – bod 14

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

(1a) V článku 3 sa bod 14 mení takto:

14. cezhraničné záväzné stanovisko“ je každá dohoda, oznámenie alebo akýkoľvek iný nástroj alebo opatrenie s podobnými účinkami vrátane stanoviska vydaného, zmeneného alebo obnoveného v rámci daňovej kontroly, ktoré spĺňa tieto podmienky:

“14. „záväzné stanovisko“ je každá dohoda, oznámenie alebo akýkoľvek iný nástroj alebo opatrenie s podobnými účinkami vrátane stanoviska vydaného, zmeneného alebo obnoveného v rámci daňovej kontroly nezávisle od jeho formálnej, neformálnej, právne záväznej alebo nezáväznej povahy, ktoré spĺňa tieto podmienky:

a) je vydané, zmenené alebo obnovené vládnym alebo daňovým orgánom členského štátu alebo nižším územným či správnym celkom členského štátu vrátane miestnych orgánov alebo v jeho mene bez ohľadu na to, či sa skutočne použije;

a) je vydané, zmenené alebo obnovené vládnym alebo daňovým orgánom členského štátu alebo nižším územným či správnym celkom členského štátu vrátane miestnych orgánov alebo v jeho mene bez ohľadu na to, či sa skutočne použije;

b) je vydané, zmenené alebo obnovené konkrétnej osobe alebo skupine osôb, pričom táto osoba alebo skupina osôb je oprávnená spoliehať sa naň;

b) je vydané, zmenené alebo obnovené konkrétnej osobe alebo skupine osôb, pričom táto osoba alebo skupina osôb je oprávnená spoliehať sa naň;

c) týka sa výkladu alebo uplatňovania právneho alebo administratívneho ustanovenia týkajúceho sa správy alebo presadzovania vnútroštátnych daňových právnych predpisov členského štátu alebo jeho územného či správneho celku vrátane miestnych orgánov;

c) týka sa výkladu alebo uplatňovania právneho alebo administratívneho ustanovenia týkajúceho sa správy alebo presadzovania vnútroštátnych daňových právnych predpisov členského štátu alebo jeho územného či správneho celku vrátane miestnych orgánov;

d) súvisí s cezhraničnou transakciou alebo otázkou, či činnosťami, ktoré vykonáva osoba v inej jurisdikcii, vznikne stála prevádzkareň; a

 

e) je vypracované pred transakciami alebo činnosťami v inej jurisdikcii potenciálne vytvárajúcimi stálu prevádzkareň alebo pred podaním daňového priznania za obdobie, v ktorom sa transakcia alebo súbor transakcií či činností vykonali. Cezhraničná transakcia môže zahŕňať okrem iného uskutočnenie investícií, poskytnutie tovaru, služieb, financií alebo použitie hmotného alebo nehmotného majetku a nemusí sa priamo vzťahovať na osobu, ktorej je určené cezhraničné záväzné stanovisko;

e) je vypracované pred transakciami alebo činnosťami v inej jurisdikcii potenciálne vytvárajúcimi stálu prevádzkareň alebo pred podaním daňového priznania za obdobie, v ktorom sa transakcia alebo súbor transakcií či činností vykonali. Transakcia môže zahŕňať okrem iného uskutočnenie investícií, poskytnutie tovaru, služieb, financií alebo použitie hmotného alebo nehmotného majetku a nemusí sa priamo vzťahovať na osobu, ktorej je určené záväzné stanovisko;“

 

(Tento pozmeňujúci návrh sa vzťahuje na celý text. Jej prijatie si bude vyžadovať príslušné úpravy v celom znení.)

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32015L2376)

Pozmeňujúci návrh  26

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 b (nový)

Smernica 2011/16/EÚ

Článok 3 – bod 16

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1b) V článku 3 sa bod 16 vypúšťa.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32015L2376)

Pozmeňujúci návrh  27

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 2

Smernica 2011/16/EÚ

Článok 5 a – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Na účely požiadavky uvedenej v článku 5 sa požadované informácie považujú za predvídateľne relevantné, keď sa v čase podania žiadosti žiadajúci orgán domnieva, že v súlade s jeho vnútroštátnym právom je primeraná možnosť, aby požadované informácie boli relevantné pre daňové záležitosti jedného alebo viacerých daňovníkov, či už ide o daňovníkov identifikovaných podľa mena/názvu, alebo inak, a sú odôvodnené na účely vyšetrovania.

1. Na účely požiadavky uvedenej v článku 5 sa požadované informácie považujú za predvídateľne relevantné, keď sa v čase podania žiadosti žiadajúci orgán domnieva, že v súlade s jeho vnútroštátnym právom je primeraná možnosť, aby požadované informácie boli relevantné pre daňové záležitosti jedného alebo viacerých daňovníkov, či už ide o daňovníkov identifikovaných podľa mena/názvu, alebo inak, a sú odôvodnené na účely výmeru, výberu a správy daní.

Pozmeňujúci návrh  28

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 2

Smernica 2011/16/EÚ

Článok 5 a – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. S cieľom preukázať predvídateľnú relevantnosť požadovaných informácií žiadajúci príslušný orgán poskytne žiadanému orgánu podporné informácie, najmä o daňovom účele, na ktorý sa informácie požadujú, a o dôvodoch, podľa ktorých požadovanými informáciami žiadaný orgán disponuje alebo ich má či kontroluje osoba v jurisdikcii žiadaného orgánu.

2. S cieľom preukázať predvídateľnú relevantnosť požadovaných informácií žiadajúci príslušný orgán poskytne žiadanému orgánu podporné informácie.

Pozmeňujúci návrh  29

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 3 a (nový)

Smernica 2011/16/EÚ

Článok 7 – odsek 1 – pododsek 1

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

(3a) V článku 7 ods. 1 sa prvý pododsek nahrádza takto:

1. Žiadaný orgán poskytne informácie uvedené v článku 5 čo najrýchlejšie, najneskôr však do šiestich mesiacov odo dňa doručenia žiadosti.

“1. Žiadaný orgán poskytne informácie uvedené v článku 5 čo najrýchlejšie, najneskôr však do troch mesiacov odo dňa doručenia žiadosti.“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0016-20200701)

Pozmeňujúci návrh  30

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 3 b (nový)

Smernica 2011/16/EÚ

Článok 7 – odsek 6 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(3b) V článku 7 sa dopĺňa tento odsek:

 

„6a. Komisia do 1. januára 2023 predloží správu, v ktorej poskytne prehľad a posúdenie štatistík a doručených informácií podľa jednotlivých krajín, o otázkach, ako sú administratívne a iné relevantné náklady a prínosy vrátane prírastku daňových príjmov vyplývajúcich z výmeny informácií na požiadanie, ako aj s tým súvisiace praktické aspekty, vrátane počtu prijatých a zamietnutých žiadostí doručených a zaslaných podľa jednotlivých krajín, času potrebného na vybavenie a ďalších aspektov relevantných pre komplexné posúdenie.“

Pozmeňujúci návrh  31

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 4 – písmeno a

Smernica 2011/16/EÚ

Článok 8 – odsek 1 – pododsek 1 – úvodná časť

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Príslušný orgán každého členského štátu oznamuje prostredníctvom automatickej výmeny príslušnému orgánu ktoréhokoľvek iného členského štátu všetky informácie dostupné v súvislosti s rezidentmi v tomto druhom členskom štáte a týkajúce sa nasledujúcich osobitných kategórií príjmov a majetku, ktoré sa majú chápať v zmysle vnútroštátnych právnych predpisov členského štátu, ktorý uvedené informácie oznamuje:

Príslušný orgán každého členského štátu oznamuje prostredníctvom automatickej výmeny príslušnému orgánu ktoréhokoľvek iného členského štátu všetky informácie, ktoré sú dostupné alebo by mohli byť primerane sprístupnené, v súvislosti s rezidentmi v tomto druhom členskom štáte a týkajúce sa nasledujúcich osobitných kategórií príjmov a majetku, ktoré sa majú chápať v zmysle vnútroštátnych právnych predpisov členského štátu, ktorý uvedené informácie oznamuje:

Pozmeňujúci návrh  32

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 4 – písmeno a

Smernica 2011/16/EÚ

Článok 8 – odsek 1 – pododsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty každý rok informujú Komisiu aspoň o dvoch kategóriách príjmov a majetku uvedených v prvom pododseku, vzhľadom na ktoré oznamujú informácie týkajúce sa rezidentov druhého členského štátu.

Členské štáty každý rok informujú Komisiu o všetkých kategóriách príjmov a majetku uvedených v prvom pododseku, vzhľadom na ktoré oznamujú informácie týkajúce sa rezidentov druhého členského štátu.

Pozmeňujúci návrh  33

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 4 – písmeno a

Smernica 2011/16/EÚ

Článok 8 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Do 1. januára 2023 členské štáty informujú Komisiu aspoň o štyroch kategóriách uvedených v odseku 1, pre ktoré príslušný orgán každého členského štátu prostredníctvom automatickej výmeny oznamuje príslušnému orgánu ľubovoľného iného členského štátu informácie o rezidentoch v uvedenom inom členskom štáte. Informácie sa týkajú zdaňovacích období od 1. januára 2024.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh  34

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 4 – písmeno a a (nové)

Smernica 2011/16/EÚ

Článok 8 – odsek 3 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

aa) V odseku 3 sa vypúšťa prvý pododsek.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0016-20200701)

Pozmeňujúci návrh  35

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 4 – písmeno b a (nové)

Smernica 2011/16/EÚ

Článok 8 – odsek 3 a – pododsek 2 – písmeno a

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

ba) V odseku 3a druhom pododseku sa písmeno a) nahrádza takto:

a) meno, adresu, DIČ a dátum a miesto narodenia (v prípade fyzickej osoby) každej osoby podliehajúcej oznamovaniu, ktorá je majiteľom účtu, a v prípade akéhokoľvek subjektu, ktorý je majiteľom účtu a ktorý je po uplatnení pravidiel hĺbkového preverovania v súlade s prílohami identifikovaný ako taký, ktorý má jednu alebo viacero ovládajúcich osôb, ktoré sú osobami podliehajúcimi oznamovaniu, meno, adresu a DIČ subjektu a meno, adresu a daňové identifikačné číslo DIČ a dátum a miesto narodenia každej osoby podliehajúcej oznamovaniu;

a) meno, adresu, DIČ a dátum a miesto narodenia (v prípade fyzickej osoby) každej osoby podliehajúcej oznamovaniu, ktorá je konečným skutočným majiteľom účtu, a v prípade akéhokoľvek subjektu, ktorý je majiteľom účtu a ktorý je po uplatnení pravidiel hĺbkového preverovania v súlade s prílohami identifikovaný ako taký, ktorý má jednu alebo viacero ovládajúcich osôb, ktoré sú osobami podliehajúcimi oznamovaniu, meno, adresu a DIČ subjektu a meno, adresu a DIČ a dátum a miesto narodenia každej osoby podliehajúcej oznamovaniu;

Pozmeňujúci návrh  36

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 – písmeno –a (nové)

Smernica 2011/16/EÚ

Článok 8 a – nadpis

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

-a) Nadpis sa mení takto:

Rozsah a podmienky povinnej automatickej výmeny informácií o cezhraničných záväzných stanoviskách a záväzných stanoviskách k stanoveniu metódy oceňovania

„Rozsah a podmienky povinnej automatickej výmeny informácií o záväzných stanoviskách a záväzných stanoviskách k stanoveniu metódy oceňovania“

 

(Tento pozmeňujúci návrh sa vzťahuje na celý text. Jej prijatie si bude vyžadovať príslušné úpravy v celom znení.)

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0016-20200701)

Pozmeňujúci návrh  37

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 – písmeno –a a (nové)

Smernica 2011/16/EÚ

Článok 8 a – odsek 2 – pododsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

–aa) V odseku 2 sa vypúšťa štvrtý pododsek.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0016-20200701)

Pozmeňujúci návrh  38

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 – písmeno –a b (nové)

Smernica 2011/16/EÚ

Článok 8 a – odsek 3 – pododsek 2 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

–ab) V odseku 3 sa dopĺňa tento pododsek:

 

„Od 1. januára 2022 nesmie príslušný orgán rokovať o nových dvojstranných ani mnohostranných záväzných stanoviskách k stanoveniu metódy oceňovania s tretími krajinami, ktoré nepovoľujú ich sprístupnenie príslušným orgánom iných členských štátov, a dohodnúť sa na nich.“

Pozmeňujúci návrh  39

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 – písmeno –a c (nové)

Smernica 2011/16/EÚ

Článok 8 a – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

–ac) Odsek 4 sa vypúšťa.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0016-20200701)

Pozmeňujúci návrh  40

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 – písmeno a a (nové)

Smernica 2011/16/EÚ

Článok 8 a – odsek 6 – písmeno a

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

aa) V odseku 6 sa písmeno a) nahrádza takto:

a) identifikačné údaje inej osoby, než je fyzická osoba, a podľa potreby aj skupiny spoločností, ku ktorej patrí;

„a) identifikačné údaje osoby vrátane fyzických osôb a podľa potreby aj skupiny spoločností, ku ktorej patrí;“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0016-20200701)

Pozmeňujúci návrh  41

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 – písmeno b

Smernica 2011/16/EÚ

Článok 8 a – odsek 6 – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b) zhrnutie cezhraničných záväzných stanovísk alebo záväzných stanovísk k stanoveniu metódy ocenenia vrátane opisu príslušných podnikateľských činností alebo transakcií, alebo súboru transakcií a akýchkoľvek iných informácií, ktoré môžu príslušnému orgánu pomôcť pri posúdení potenciálneho daňového rizika, ktoré nevedú k porušeniu obchodného, priemyselného ani profesijného tajomstva alebo zverejneniu obchodného postupu, alebo informácií, ktorých zverejnenie by odporovalo verejnému poriadku.

b) zhrnutie cezhraničných záväzných stanovísk alebo záväzných stanovísk k stanoveniu metódy ocenenia vrátane opisu príslušných podnikateľských činností alebo transakcií, alebo súboru transakcií, všetkých relevantných priamych a nepriamych daňových dôsledkov, ako sú efektívne sadzby dane, a akýchkoľvek iných informácií, ktoré môžu príslušnému orgánu pomôcť pri posúdení potenciálneho daňového rizika, ale s vynechaním informácií, ktoré by mohli viesť k porušeniu obchodného, priemyselného ani profesijného tajomstva alebo zverejneniu obchodného postupu, alebo informácií, ktorých zverejnenie by odporovalo verejnému poriadku.

Pozmeňujúci návrh  42

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 a (nový)

Smernica 2011/16/EÚ

Článok 8 a a – odsek 2

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

(5a) V článku 8aa sa odsek 2 nahrádza takto:

2. Príslušný orgán členského štátu, v ktorom bola správa podľa jednotlivých krajín v súlade s odsekom 1 prijatá, prostredníctvom automatickej výmeny a v lehote stanovenej v odseku 4 oznámi obsah správy podľa jednotlivých krajín všetkým ostatným členským štátom, v ktorých je na základe informácií v správe podľa jednotlivých krajín jeden alebo viac základných subjektov danej skupiny nadnárodných podnikov oznamujúceho subjektu, buď rezidentom na daňové účely, alebo podlieha dani v súvislosti s činnosťou vykonávanou prostredníctvom stálej prevádzkarne.

“2. Príslušný orgán členského štátu, v ktorom bola správa podľa jednotlivých krajín v súlade s odsekom 1 prijatá, prostredníctvom automatickej výmeny a v lehote stanovenej v odseku 4 oznámi obsah správy podľa jednotlivých krajín všetkým ostatným členským štátom, v ktorých je na základe informácií v správe podľa jednotlivých krajín jeden alebo viac základných subjektov danej skupiny nadnárodných podnikov oznamujúceho subjektu, buď rezidentom na daňové účely, alebo podlieha dani v súvislosti s činnosťou vykonávanou prostredníctvom stálej prevádzkarne. Príslušný orgán členského štátu, ktorému bola doručená správa podľa jednotlivých krajín podľa odseku 1, oznámi uvedenú správu aj príslušným útvarom Komisie, ktorá je zodpovedná za centrálny register správ podľa jednotlivých krajín. Komisia každoročne zverejňuje anonymizované a súhrnné štatistiky správ podľa jednotlivých krajín za všetky členské štáty.“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0016-20200701)

Pozmeňujúci návrh  43

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 b (nový)

Smernica 2011/16/EÚ

Článok 8 a b – odsek 14 – písmeno h a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(5b) V článku 8ab ods. 14 sa vkladá toto písmeno:

 

„ha) zoznam príjemcov, ktorý sa aktualizuje každý rok.“

Pozmeňujúci návrh  44

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 6

Smernica 2011/16/EÚ

Článok 8 a c – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno h

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

h) identifikátor finančného účtu, na ktorý sa vypláca alebo pripisuje odplata, pokiaľ je dostupný oznamujúcemu prevádzkovateľovi platformy a príslušný orgán členského štátu, v ktorom je predávajúci rezidentom, neoznámil príslušným orgánom všetkých ostatných členských štátov, že identifikátor finančného účtu neplánuje používať na tento účel;

h) identifikátor finančného účtu, na ktorý sa vypláca alebo pripisuje odplata, ak ju inkasuje oznamujúci prevádzkovateľ platformy;

Pozmeňujúci návrh  45

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 6

Smernica 2011/16/EÚ

Článok 8 a c – odsek 2 – pododsek 2 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Informácie uvedené v písmenách a) a b) sa sprístupnia ostatným orgánom v prijímajúcich členských štátoch s cieľom zabrániť porušovaniu miestnych alebo vnútroštátnych právnych predpisov alebo vyhlášok, stíhať ho, a to bez toho, aby boli dotknuté pravidlá ochrany daňového tajomstva a údajov platné v členskom štáte, ktorého rezidentom je predávajúci podliehajúci oznamovaniu.

Pozmeňujúci návrh  46

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 6

Smernica 2016/11/EÚ

Článok 8 a c – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Oznámenie podľa odseku 2 sa uskutoční pomocou štandardného formulára uvedeného v článku 20 ods. 7 do 2 mesiacov od skončenia oznamovacieho obdobia, s ktorým súvisia oznamovacie povinnosti oznamujúceho prevádzkovateľa platformy.

3. Oznámenie podľa odseku 2 sa uskutoční pomocou štandardného formulára uvedeného v článku 20 ods. 7 bez zbytočného odkladu a najneskôr do jedného mesiaca od skončenia oznamovacieho obdobia, s ktorým súvisia oznamovacie povinnosti oznamujúceho prevádzkovateľa platformy.

Pozmeňujúci návrh  47

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 6

Smernica 2011/16/EÚ

Článok 8 a c – odsek 4 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty stanovia pravidlá, podľa ktorých sa oznamujúci prevádzkovateľ platformy môže zaregistrovať na príslušnom orgáne jedného členského štátu podľa pravidiel stanovených v oddiele IV odseku F prílohy V.

Členské štáty stanovia pravidlá, podľa ktorých sa oznamujúci prevádzkovateľ platformy môže zaregistrovať na príslušnom orgáne jedného členského štátu podľa pravidiel stanovených v oddiele IV odseku F prílohy V, pričom zohľadní sídlo svojho globálneho alebo regionálneho ústredia, sídlo svojho faktického vedenia, ako aj existenciu podstatnej hospodárskej činnosti v uvedenom zvolenom členskom štáte, ak neexistuje identifikácia na účely DPH, ako sa uvádza v oddiele IV odseku F prílohy V.

Pozmeňujúci návrh  48

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 7 – písmeno a

Smernica 2011/16/EÚ

Článok 8 b – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty poskytujú Komisii každoročne štatistické údaje o objeme automatických výmen podľa článku 8 ods. 1 a 3a, článkov 8aa a 8ac a aj informácie o administratívnych a ostatných relevantných nákladoch a prínosoch, ktoré súvisia s uskutočnenými výmenami, a akýkoľvek prípadných zmenách týkajúcich sa daňových správ a tretích strán.

1. Členské štáty poskytujú Komisii každoročne všetky relevantné závažné informácie vrátane štatistických údajov o objeme automatických výmen, ako aj o posudzovaní použiteľnosti vymieňaných údajov podľa článku 8 ods. 1 a 3a, článkov 8aa a 8ac a aj informácie o administratívnych a ostatných relevantných nákladoch a prínosoch, ktoré súvisia s uskutočnenými výmenami, a akýkoľvek prípadných zmenách týkajúcich sa daňových správ a tretích strán.

Pozmeňujúci návrh  49

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 7 – písmeno b

Smernica 2011/16/EÚ

Článok 8 b – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b) Odsek 2 sa vypúšťa.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh  50

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 7 – písmeno b a (nové)

Smernica 2011/16/EÚ

Článok 8 b – odsek 2

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

ba) Odsek 2 nahrádza takto:

2. Komisia predloží do 1. januára 2019 správu obsahujúcu prehľad a hodnotenie štatistických údajov a informácií prijatých na základe odseku 1 tohto článku, ktorá sa bude týkať takých otázok, ako sú administratívne a ostatné relevantné náklady a prínosy automatickej výmeny informácií, ako aj praktických aspektov, ktoré s ňou súvisia. Komisia prípadne predloží Rade návrh týkajúci sa kategórií a podmienok stanovených v článku 8 ods. 1 vrátane podmienky, že musia byť dostupné informácie o rezidentoch v iných členských štátoch, alebo týkajúce sa položiek uvedených v článku 8 ods. 3a, alebo v oboch.

“2. Komisia predloží do 1. januára 2022 správu obsahujúcu prehľad a hodnotenie štatistických údajov a informácií prijatých na základe odseku 1 tohto článku, ktorá sa bude týkať takých otázok, ako sú faktické využívanie údajov doručené členským štátom na daňové alebo iné účely, administratívne a ostatné relevantné náklady a prínosy automatickej výmeny informácií, ako aj praktických aspektov, ktoré s ňou súvisia. Komisia predloží Rade návrh týkajúci sa kategórií a podmienok stanovených v článku 8 ods. 1 vrátane podmienky, že musia byť dostupné alebo sprístupnené informácie o rezidentoch v iných členských štátoch alebo týkajúce sa položiek uvedených v článku 8 ods. 3a vrátane skutočného vlastníctva.

Rada pri posudzovaní návrhu predloženého Komisiou posúdi ďalšie posilnenie efektívnosti a fungovania automatickej výmeny informácií a zvyšovanie jej úrovne s cieľom stanoviť, aby:

Rada pri posudzovaní návrhu predloženého Komisiou posúdi ďalšie posilnenie efektívnosti a fungovania automatickej výmeny informácií a zvyšovanie jej úrovne s cieľom stanoviť, aby:

a) príslušný orgán každého členského štátu prostredníctvom automatickej výmeny oznamoval príslušnému orgánu ktoréhokoľvek iného členského štátu informácie za zdaňovacie obdobia od 1. januára 2019, pokiaľ ide o rezidentov v uvedenom inom členskom štáte, o všetkých kategóriách príjmov a kapitálu uvedených v článku 8 ods. 1, ktoré sa majú chápať v zmysle vnútroštátnych právnych predpisov členského štátu, ktorý uvedené informácie oznamuje; a

a) členské štáty sprístupnili zoznamy kategórií príjmu a kapitálu stanovených v článku 8 ods. 1, hoci nie sú v súčasnosti k dispozícii, a zodpovedajúcim spôsobom si ich vymieňali;

b) sa zoznamy kategórií a položiek stanovené v článku 8 ods. 1 a 3a rozšírili o ďalšie kategórie a položky vrátane licenčných poplatkov.

b) kategórie príjmov stanovené v článku 8 ods. 1 sa rozšíria o nefinančné aktíva, ako sú nehnuteľnosti, umelecké predmety alebo šperky a nové formy uchovávania majetku, ako sú slobodné prístavy a bezpečnostné schránky;

 

ba) sa zoznamy položiek stanovených v článku 8 ods. 3a rozšírili tak, aby obsahovali údaje o konečnom skutočnom vlastníctve a riešili obchádzanie predpisov prostredníctvom druhej daňovej rezidencie alebo viacerých daňových rezidencií;

 

bb) členské štáty mohli vo všeobecnosti používať poskytnuté informácie na iné účely, než sú uvedené v článku 16 ods. 1;

 

bc) sa skutočné využívanie prijatých údajov správne hodnotilo.“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0016-20200701)

Pozmeňujúci návrh  51

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 8 – písmeno a

Smernica 2011/16/EÚ

Článok 11 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Vzhľadom na výmenu informácií uvedenú v článku 1 ods. 1 môže príslušný orgán členského štátu požiadať príslušný orgán iného členského štátu, aby boli úradníci oprávnení príslušným orgánom členského štátu v súlade s procedurálnymi opatreniami stanovenými príslušným orgánom iného členského štátu:

1. Vzhľadom na výmenu informácií uvedenú v článku 1 ods. 1 môže príslušný orgán členského štátu požiadať príslušný orgán iného členského štátu, aby boli úradníci oprávnení príslušným orgánom členského štátu v súlade s procedurálnymi opatreniami stanovenými príslušným orgánom iného členského štátu:

a)  prítomní v úradoch, v ktorých vykonávajú svoju činnosť správne orgány žiadaného členského štátu;

a)  prítomní v úradoch, v ktorých vykonávajú svoju činnosť správne orgány žiadaného členského štátu;

b)  prítomní na administratívnych zisťovaniach vykonávaných na území žiadaného členského štátu;

b)  prítomní na administratívnych zisťovaniach vykonávaných na území žiadaného členského štátu;

c)  zúčastnení na administratívnych zisťovaniach vykonávaných žiadaným členským štátom s použitím elektronických komunikačných prostriedkov, ak je to vhodné.

c)  zúčastnení na administratívnych zisťovaniach vykonávaných žiadaným členským štátom s použitím elektronických komunikačných prostriedkov, ak je to vhodné.

Príslušný orgán odpovie na žiadosť podľa prvého pododseku do 30 dní na potvrdenie svojho súhlasu alebo oznámenie odôvodneného odmietnutia žiadajúcemu orgánu.

Príslušný orgán odpovie na žiadosť podľa prvého pododseku do 30 dní na potvrdenie svojho súhlasu alebo oznámenie odôvodneného odmietnutia žiadajúcemu orgánu.

 

V prípadoch odôvodneného odmietnutia sa žiadajúci orgán  s cieľom získať povolenie pre svojho úradníka na výkon úloh uvedených v odseku 1 písm. a), b) alebo c) môže znova obrátiť sa príslušný orgán s ďalšími prvkami. Príslušný orgán odpovie na túto druhú žiadosť do 30 dní.

Ak sú požadované informácie obsiahnuté v dokumentoch, ku ktorým majú prístup úradníci žiadaného orgánu, úradníci žiadajúceho orgánu dostanú kópie takýchto dokumentov.

Ak sú požadované informácie obsiahnuté v dokumentoch, ku ktorým majú prístup úradníci žiadaného orgánu, úradníci žiadajúceho orgánu dostanú kópie takýchto dokumentov.

Pozmeňujúci návrh  52

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 10

Smernica 2011/16/EÚ

Článok 12 a – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Ak príslušný orgán jedného členského štátu požiada príslušný orgán iného členského štátu (alebo iných členských štátov), aby vykonal spoločný audit jednej alebo viacerých osôb, o ktoré majú ich príslušné členské štáty spoločný alebo dopĺňajúci sa záujem, žiadaný orgán odpovie na žiadosť do 30 dní od jej doručenia.

2. Ak príslušné orgány jedného alebo viacerých členských štátov požiadajú príslušný orgán iného členského štátu (alebo príslušné orgány iných členských štátov), aby vykonal spoločný audit jednej alebo viacerých osôb, o ktoré majú ich príslušné členské štáty spoločný alebo dopĺňajúci sa záujem, žiadaný orgán odpovie na žiadosť do 30 dní od jej doručenia.

Pozmeňujúci návrh  53

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 10

Smernica 2011/16/EÚ

Článok 12 a – odsek 3 – úvodná časť

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Žiadosť o spoločný audit od príslušného orgánu členského štátu je možné odmietnuť z oprávnených dôvodov, a to najmä z týchto:

3. Žiadosť o spoločný audit od príslušného orgánu členského štátu je možné odmietnuť z týchto dôvodov:

Pozmeňujúci návrh  54

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 10

Smernica 2011/16/EÚ

Článok 12 a – odsek 4 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Ak žiadaný orgán žiadosť odmietne, informuje žiadajúce osoby o dôvodoch odmietnutia.

Ak žiadaný orgán žiadosť odmietne, informuje žiadajúce osoby o tom, na základe ktorého z dvoch dôvodov uvedených v odseku 3 bola žiadosť odmietnutá.

Pozmeňujúci návrh  55

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 12 – písmeno a

Smernica 2011/16/EÚ

Článok 16 – odsek 1 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Informácie oznamované medzi členskými štátmi v akejkoľvek podobe podľa tejto smernice podliehajú povinnosti zachovávať úradné tajomstvo a požívajú ochranu vzťahujúcu sa na podobné informácie podľa vnútroštátnych právnych predpisov členského štátu, ktorý ich prijal. Takéto informácie sa môžu použiť na posúdenie, správu a presadzovanie vnútroštátnych právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní uvedených v článku 2, ako aj DPH a iných nepriamych daní.

Informácie oznamované medzi členskými štátmi v akejkoľvek podobe podľa tejto smernice podliehajú povinnosti zachovávať úradné tajomstvo podľa vnútroštátnych právnych predpisov žiadaných členských štátov a žiadajúceho členského štátu a požívajú ochranu vzťahujúcu sa na podobné informácie podľa vnútroštátnych právnych predpisov členského štátu, ktorý ich prijal. Takéto informácie sa môžu použiť na posúdenie, správu a presadzovanie vnútroštátnych právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní uvedených v článku 2, ako aj DPH, informácií uvedených v článku 8ac ods. 2 druhom pododseku a iných nepriamych daní.

Pozmeňujúci návrh  56

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 12 – písmeno b

Smernica 2011/16/EÚ

Článok 16 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. S povolením príslušného orgánu členského štátu, ktorý oznamuje informácie podľa tejto smernice, a len ak to umožňujú právne predpisy členského štátu príslušného orgánu, ktorý tieto informácie prijíma, sa informácie a dokumenty prijaté podľa tejto smernice môžu použiť na iné účely, ako sú účely uvedené v odseku 1.

2. Informácie a dokumenty prijaté podľa tejto smernice príslušným orgánom členského štátu sa môžu použiť na iné účely, ako sú účely uvedené v odseku 1, len pokiaľ to umožňujú právne predpisy členského štátu príslušného orgánu prijímajúceho informácie.

Príslušný orgán každého členského štátu oznámi príslušným orgánom všetkých ostatných členských štátov zoznam ďalších účelov, na ktoré sa informácie a dokumenty môžu použiť v súlade s jeho vnútroštátnym právom a ktoré sú iné než účely uvedené v odseku 1. Príslušný orgán, ktorý informácie prijíma, môže prijaté informácie a dokumenty použiť na akékoľvek účely uvedené oznamujúcim členským štátom bez povolenia uvedeného v prvom pododseku.

 

Pozmeňujúci návrh  57

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 12 – písmeno b a (nové)

Smernica 2011/16/EÚ

Článok 16 – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba) Odsek 4 sa vypúšťa.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0016-20200701)

Pozmeňujúci návrh  58

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 13 a (nový)

Smernica 2011/16/EÚ

Článok 17 – odsek 4 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(13a) V článku 17 sa vkladá tento odsek:

 

„4a. Možnosť odmietnuť poskytnutie informácií uvedených v odseku 4 sa neuplatňuje, ak žiadajúci orgán vie preukázať, že informácie nebudú sprístupnené verejnosti a použijú sa len na účely posúdenia, správy a kontroly príslušných daňových záležitostí osoby alebo skupiny osôb, ktorých sa žiadosť o informácie týka.“

Pozmeňujúci návrh  59

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 15

Smernica 2011/16/EÚ

Článok 21 – odsek 7 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia vyvinie bezpečné centrálne rozhranie na administratívnu spoluprácu v oblasti daní, v ktorom členské štáty komunikujú prostredníctvom štandardných formulárov podľa článku 20 ods. 1 a 3, a poskytne preň technickú a logistickú podporu. Príslušné orgány všetkých členských štátov majú k tomuto rozhraniu prístup. Na účel zberu štatistických údajov Komisia má prístup k informáciám o výmenách zaznamenaným v rozhraní, ktoré je možné extrahovať automaticky. Prístupom, ktorý má Komisia, nie je dotknutá povinnosť členských štátov poskytovať štatistické údaje o výmenách informácií v súlade s článkom 23 ods. 4.

Komisia vyvinie bezpečné centrálne rozhranie na administratívnu spoluprácu v oblasti daní, v ktorom členské štáty komunikujú prostredníctvom štandardných formulárov podľa článku 20 ods. 1 a 3, a poskytne preň všetku potrebnú technickú a logistickú podporu. Príslušné orgány všetkých členských štátov majú k tomuto rozhraniu prístup. Komisia zaistí, aby toto centrálne rozhranie bolo zabezpečené na najvyššej úrovni kybernetickej bezpečnosti a technicky certifikovanými postupmi na zaručenie ochrany údajov. Na účel zberu štatistických údajov Komisia má prístup k informáciám o výmenách zaznamenaným v rozhraní, ktoré je možné extrahovať automaticky. Prístupom, ktorý má Komisia, nie je dotknutá povinnosť členských štátov poskytovať štatistické údaje o výmenách informácií v súlade s článkom 23 ods. 4.

Pozmeňujúci návrh  60

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 17

Smernica 2011/16/EÚ

Článok 23 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty v rámci svojej jurisdikcie skúmajú a hodnotia účinnosť administratívnej spolupráce v súlade s touto smernicou v boji proti daňovým únikom a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam a raz ročne oznámia výsledky svojho hodnotenia Komisii.

2. Členské štáty v rámci svojej jurisdikcie skúmajú a hodnotia účinnosť administratívnej spolupráce v súlade s touto smernicou v boji proti daňovým únikom a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam, a preskúmajú a vyhodnotia náklady na dodržiavanie predpisov, ktoré môžu vyplynúť z nadmerného oznamovania. Členské štáty raz ročne oznámia výsledky svojho hodnotenia Komisii a Európskemu parlamentu. Prehľad overených výsledkov sa zverejní, pričom sa zohľadnia práva a dôvernosť informácií daňovníkov. Informácie sa nečlenia na takú úroveň, aby ich bolo možné priradiť jedinému daňovníkovi.

Pozmeňujúci návrh  61

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 17 a (nový)

Smernica 2011/16/EÚ

Článok 23 – odsek 3

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

(17a) V článku 23 sa odsek 3 nahrádza takto:

3. Členské štáty oznamujú Komisii každoročné posúdenie účinnosti automatickej výmeny informácií podľa článkov 8, 8a, 8aa a 8ab, ako aj dosiahnuté praktické výsledky. Komisia prijme prostredníctvom vykonávacích aktov formu a podmienky oznamovania uvedeného každoročného posúdenia. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom uvedeným v článku 26 ods. 2.

3. Členské štáty oznamujú Komisii každoročné posúdenie účinnosti výmeny informácií na požiadanie podľa článkov 5, 6 a 7 a automatickej výmeny informácií podľa článkov 8, 8a, 8aa a 8ab, ako aj dosiahnuté praktické výsledky vrátane nárastu príjmov z daní súvisiacich s administratívnou spoluprácou. Komisia rozčlení oznámené informácie aspoň podľa jednotlivých krajín. Komisia prijme prostredníctvom vykonávacích aktov formu a podmienky oznamovania uvedeného každoročného posúdenia. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom uvedeným v článku 26 ods. 2.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0016-20200701)

Pozmeňujúci návrh  62

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 17 b (nový)

Smernica 2011/16/EÚ

Článok 23 a – odsek 1

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

(17b) V článku 23a sa odsek 1 nahrádza takto:

1. Informácie oznamované Komisii podľa tejto smernice uchováva Komisia ako dôverné v súlade s ustanoveniami platnými pre orgány Únie, pričom sa nesmú použiť na iné účely než na účely potrebné na určenie, či a do akej miery členské štáty dosiahli súlad s touto smernicou.

1. Informácie oznamované Komisii podľa tejto smernice sa uchovávajú ako dôverné, pokiaľ ich nezverejnenie nepoškodí verejný záujem, tieto informácie možno priradiť jedinému daňovníkovi a ak by ich zverejnenie bolo v rozpore s právami daňovníkov.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0016-20200701)

Pozmeňujúci návrh  63

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 18

Smernica 2011/16/EÚ

Článok 23 a – odsek 2 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Informácie, ktoré oznamujú členské štáty Komisii podľa článku 23, ako aj akékoľvek správy alebo dokumenty, ktoré Komisia vypracúva s použitím takýchto informácií, sa môžu postúpiť iným členským štátom. Na takto postúpené informácie sa vzťahuje povinnosť zachovávať úradné tajomstvo, ako aj ochrana rozšírená na podobné informácie podľa vnútroštátnych právnych predpisov členského štátu, ktorý tieto informácie prijal.

Informácie, ktoré oznamujú členské štáty Komisii podľa článku 23, ako aj akékoľvek správy alebo dokumenty, ktoré Komisia vypracúva s použitím takýchto priraditeľných informácií, sa môžu postúpiť iným členským štátom. Na takto postúpené informácie sa vzťahuje povinnosť zachovávať úradné tajomstvo, ako aj ochrana rozšírená na podobné informácie podľa vnútroštátnych právnych predpisov členského štátu, ktorý tieto informácie prijal.

Pozmeňujúci návrh  64

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 18

Smernica 2011/16/EÚ

Článok 23 a – odsek 2 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Správy a dokumenty vypracované Komisiou, ktoré sú uvedené v prvom pododseku, môžu členské štáty použiť len na analytické účely a nesmú ich zverejniť ani sprístupniť žiadnej inej osobe alebo orgánu bez výslovného súhlasu Komisie.

Správy a dokumenty vypracované Komisiou uvedené v prvom pododseku môžu členské štáty použiť len na analytické účely a môžu byť prístupné všetkým zainteresovaným stranám a následne verejné, pokiaľ informácie, ktoré obsahujú, nemožno priradiť jedinému daňovníkovi a ich zverejnenie je v súlade s nariadením (ES) č. 1049/2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie.

Pozmeňujúci návrh  65

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 18

Smernica 2011/16/EÚ

Článok 23 a – odsek 2 – pododsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Bez ohľadu na prvý a druhý pododsek môže Komisia raz ročne zverejniť anonymizované súhrny štatistických údajov, ktoré jej členské štáty oznámili v súlade s článkom 23 ods. 4.

Komisia raz ročne zverejňuje anonymizované súhrny štatistických údajov, ktoré jej členské štáty oznámili v súlade s článkom 23 ods. 4.

Pozmeňujúci návrh  66

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 19 – písmeno b

Smernica 2011/16/EÚ

Článok 25 – odsek 5 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány v prípade porušenia ochrany osobných údajov v zmysle článku 4 bodu 12 nariadenia (EÚ) 2016/679 mohli požiadať Komisiu ako sprostredkovateľa, aby ako opatrenie na zmiernenie pozastavila výmeny informácií podľa tejto smernice s členským štátom, v ktorom došlo k porušeniu.

Členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány v prípade porušenia ochrany osobných údajov v zmysle článku 4 bodu 12 nariadenia (EÚ) 2016/679 alebo v prípade porušenia zásad právneho štátu uvedeného v článku 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2020/2092* mohli požiadať Komisiu ako sprostredkovateľa, aby ako opatrenie na zmiernenie pozastavila výmeny informácií podľa tejto smernice s členským štátom, v ktorom došlo k porušeniu.

 

_________________

 

* Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2020/2092 zo 16. decembra 2020 o všeobecnom režime podmienenosti na ochranu rozpočtu Únie, Ú. v. EÚ L 433I, 22.12.2020, s. 1.

Odôvodnenie

Možnosť pozastaviť výmenu informácií podľa tejto smernice by sa mala uplatňovať aj v prípade porušenia zásad právneho štátu v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady o všeobecnom režime podmienenosti na ochranu rozpočtu Únie.

Pozmeňujúci návrh  67

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 19 – písmeno b

Smernica 2011/16/EÚ

Článok 25 – odsek 5 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Pozastavenie potrvá, pokým príslušné orgány nepožiadajú Komisiu, aby opätovne umožnila výmeny informácií podľa tejto smernice s členským štátom, v ktorom došlo k porušeniu.

Pozastavenie potrvá, pokým príslušné orgány nepožiadajú Komisiu, aby opätovne umožnila výmeny informácií podľa tejto smernice s členským štátom, v ktorom došlo k porušeniu. Komisia umožní výmenu informácií len vtedy, ak sú technické dôkazy o zabezpečení toku údajov.

Pozmeňujúci návrh  68

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 20

Smernica 2011/16/EÚ

Článok 25 a – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty stanovia pravidlá týkajúce sa sankcií za porušenia vnútroštátnych ustanovení prijatých podľa tejto smernice a v súvislosti s článkami 8aa, 8ab a 8ac a prijmú všetky potrebné opatrenia na to, aby zabezpečili ich vykonávanie. Stanovené sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce.

Členské štáty stanovia pravidlá týkajúce sa sankcií za porušenia vnútroštátnych ustanovení prijatých podľa tejto smernice a v súvislosti s článkami 8aa, 8ab a 8ac a v súlade s prílohou V prijmú všetky potrebné opatrenia na to, aby zabezpečili ich vykonávanie. Stanovené sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce.

Pozmeňujúci návrh  69

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 20 a (nový)

Smernica 2011/16/EÚ

Článok 25 b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(20a) Dopĺňa sa tento článok:

 

„Článok 25b

 

Preskúmanie

 

Do … [dvoch rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto pozmeňujúcej smernice] Komisia predloží správu o vykonávaní a účinnosti ustanovení zavedených smernicou Rady (EÚ) .../...*+ a konkrétne návrhy vrátane legislatívnych návrhov na jej zlepšenie. Uvedená správa sa zverejní.

 

Pri skúmaní návrhu predloženého Komisiou posúdi Rada ďalšie posilnenie povinnosti oznamujúcich prevádzkovateľov platforiem podávať správy.

 

 

________

 

* Smernica Rady (EÚ) .../... z ..., ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ o administratívnej spolupráci v oblasti daní (Ú. v. ...)“

 

+ Ú. v.: Do textu vložte prosím číslo tejto pozmeňujúcej smernice a do poznámky pod čiarou doplňte jej číslo, dátum prijatia a odkaz na uverejnenie v úradnom vestníku).

Pozmeňujúci návrh  70

Návrh smernice

Príloha I

Smernica 2011/16/EÚ

PRÍLOHA V – odsek 2 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Táto príloha tiež obsahuje niekoľko návrhov sankcií v súlade s článkom 25a, ktoré môžu členské štáty uplatniť.

Pozmeňujúci návrh  71

Návrh smernice

Príloha I

Smernica 2011/16/EÚ

PRÍLOHA V – oddiel I – písmeno A – odsek 3 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a. „Vylúčený oznamujúci prevádzkovateľ platformy“ je oznamujúci prevádzkovateľ platformy, ktorého príjmy v Únii počas predchádzajúceho kalendárneho roka neprekročili 100 000 EUR.

Pozmeňujúci návrh  72

Návrh smernice

Príloha I

Smernica 2011/16/EÚ

PRÍLOHA V – oddiel I – písmeno A – odsek 4 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a. „Vylúčená príslušná činnosť“ je akákoľvek neplatená a nepeňažná výmena tovaru a služieb.

Pozmeňujúci návrh  73

Návrh smernice

Príloha I

Smernica 2011/16/EÚ

PRÍLOHA V – oddiel III – písmeno B – odsek 2 – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b) identifikátor finančného účtu, ak je k dispozícii oznamujúcemu prevádzkovateľovi platformy a príslušný orgán členského štátu, v ktorom má predávajúci podliehajúci oznamovaniu sídlo, neoznámil príslušným orgánom všetkých ostatných členských štátov, že na tento účel neplánuje používať identifikátor finančného účtu;

b) identifikátor finančného účtu, ktorý je k dispozícii oznamujúcemu prevádzkovateľovi platformy a ak príslušný orgán členského štátu, v ktorom má sídlo predávajúci podliehajúci oznamovaniu, neoznámil príslušným orgánom všetkých ostatných členských štátov, že na tento účel neplánuje používať identifikátor finančného účtu;

Pozmeňujúci návrh  74

Návrh smernice

Príloha I

Smernica 2011/16/EÚ

PRÍLOHA V – oddiel III – písmeno B – odsek 3 – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b) identifikátor finančného účtu, ak je k dispozícii oznamujúcemu prevádzkovateľovi platformy a príslušný orgán členského štátu, v ktorom má predávajúci podliehajúci oznamovaniu sídlo, neoznámil príslušným orgánom všetkých ostatných členských štátov, že na tento účel neplánuje používať identifikátor finančného účtu;

b) identifikátor finančného účtu, ktorý je k dispozícii oznamujúcemu prevádzkovateľovi platformy a ak príslušný orgán členského štátu, v ktorom má sídlo predávajúci podliehajúci oznamovaniu, neoznámil príslušným orgánom všetkých ostatných členských štátov, že na tento účel neplánuje používať identifikátor finančného účtu;

Pozmeňujúci návrh  75

Návrh smernice

Príloha I

Smernica 2011/16/EÚ

PRÍLOHA V – oddiel IV – písmeno C – odsek 1 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Do... [dvoch rokov od nadobudnutia účinnosti tejto smernice] Komisia posúdi efektívnosť administratívnych postupov a kvalitu vykonávania postupov hĺbkového preverovania a požiadaviek na oznamovanie. V prípade potreby zlepšenia môžu byť k tomuto posúdeniu pripojené legislatívne návrhy.

Pozmeňujúci návrh  76

Návrh smernice

Príloha I

Smernica 2011/16/EÚ

PRÍLOHA V – oddiel IV – písmeno F a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Fa. Sankcie za porušovanie

 

Členské štáty stanovia pravidlá sankcií za porušovanie oznamovacích povinností zo strany oznamujúcich prevádzkovateľov platforiem. Stanovené sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce. Členské štáty sa vyzývajú, aby zabezpečili spoločný súbor sankcií s cieľom zabezpečiť podobné sankcie v Únii a zabrániť taktizovaniu pri registrácii na základe závažnosti uplatňovaných sankcií.

 

Členským štátom sa osobitne odporúča, aby ako sankcie zvážili možnosti obmedziť regulované platobné prostriedky, účtovať dodatočné následné poplatky za transakciu, vylúčiť z verejných zákaziek a v extrémnych a opakovaných prípadoch prevádzkovateľovi platformy zrušiť oprávnenie podnikať.

 


 

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Komisia 15. júla 2020 uverejnila daňový balík, ktorý obsahuje tri samostatné, ale navzájom sa doplňujúce iniciatívy, vrátane akčného plánu pre regulárne a jednoduché dane na podporu obnovy a legislatívneho návrhu na zmenu smernice o administratívnej spolupráci (DAC7).

Cieľom návrhu DAC7 je rozšíriť pravidlá EÚ v oblasti daňovej transparentnosti na digitálne platformy. Ak bude tento návrh prijatý, členské štáty si budú môcť automaticky vymieňať informácie o príjmoch, ktoré predávajúcim vzniknú na digitálnych platformách. To vnútroštátnym orgánom umožní nielen určiť situácie, v ktorých by sa mala platiť daň, ale zároveň sa tým zníži administratívna záťaž platforiem, ktoré musia plniť rôzne vnútroštátne požiadavky na vykazovanie. Okrem toho nedostatočné vykazovanie príjmov dosiahnutých prostredníctvom digitálnych platforiem vedie k nekalej súťaži medzi tradičným hospodárstvom a hospodárstvom digitálnych platforiem. V návrhu sa okrem toho odporúča niekoľko úprav smernice vrátane ustanovení o spoločných vzájomných auditoch daňových orgánov, výslovného odkazu na možnosť členského štátu predložiť inému členskému štátu skupinovú žiadosť alebo objasnenie pojmu predpokladaného významu.

Výzvy, ktoré prináša digitalizácia hospodárstva, treba riešiť tak, aby sa zabezpečilo, že príjmy a výnosy získané prostredníctvom digitálnych platforiem správne budú daňovým orgánom správne oznamované. Len pri spoľahlivom systéme vykazovacích povinností a vysledovateľnosti zdaniteľných udalostí pre daňové orgány môžeme zabezpečiť, že príjmy nadobudnuté predajcami budú v príslušných členských štátoch riadne zdanené a prispejú k zvýšeniu daňových príjmov členských štátov. Kríza COVID-19 nám okrem toho pripomenula význam ochrany verejných financií a potrebu zvýšiť príjmy na riešenie hospodárskych a sociálnych dosahov pandémie, ako aj financovať potrebné budúce investície v Európe.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti je návrh DAC7 dôležitým krokom v pokračujúcom boji proti daňovým podvodom, daňovým únikom a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam a k zlepšeniu spolupráce a výmeny informácií medzi daňovými orgánmi v Únii. Návrh Komisie preto treba uvítať, pretože sa ním dostávame bližšie k úplnej výmene informácií o všetkých príjmoch a aktívach, ktoré daňovníci v EÚ získali a nadobudli. DAC7 preto predstavuje ďalší krok k hospodárskej globalizácii, ktorá je v súlade so regulárnym a vyváženým zdaňovaním príjmov a majetku. Členské štáty opäť získajú možnosť zdaňovať všetky príjmy a majetok, ktoré ich občania získali alebo nadobudli aj za hranicami účinne, vyvážene a regulárne len vtedy, ak sa budú informácie o zárobkoch a majetku automaticky vymieňať cezhranične. Smernica o administratívnej spolupráci v oblasti daní a globálny systém spoločného štandardu oznamovania (CRS) nás k dosiahnutiu tohto cieľa približujú. V blízkej budúcnosti však treba do automatickej výmeny informácií v plnej miere započítať najmä nehnuteľnosti, trusty, akcie spoločností pod 25 % prahovú hodnotu vlastníckych práv, niektoré formy kapitálových ziskov a kryptoaktív. Preto musí byť reálne známy nielen vlastník podľa práva, ale aj skutočný vlastník. Členské štáty sa musia snažiť aj o dostupnosť údajov, nielen sa spoliehať na existujúce údaje.

Tento návrh však možno medzičasom pozitívne zmeniť prostredníctvom týchto odporúčaní:

 Podľa článku 8 by sa mali vymieňať nielen dostupné informácie, ale aj informácie, ktoré môže členský štát v primeranej miere sprístupniť.

 Členské štáty by mali vo všeobecnosti mať možnosť využívať informácie prijaté na iné než daňové účely. Ako také sa vypustilo požadované povolenie príslušného orgánu odosielajúceho štátu a členský štát prijímajúceho príslušného orgánu môže informácie používať, pokiaľ to umožňujú právne predpisy členského štátu príslušného orgánu prijímajúceho informácie.

 Posilniť výmenu informácií o cezhraničných záväzných stanoviskách a záväzných stanoviskách k stanoveniu metódy ocenenia rozšírením rozsahu pôsobnosti na neformálne stanoviská a vnútroštátne daňové stanoviská.

 Hodnotenia a analýzy, ktoré členské štáty poskytujú Európskej komisii, by sa mali zverejňovať, ak uvedené hodnotenia neobsahujú žiadne informácie, ktoré možno priradiť konkrétnemu daňovníkovi.

 Zahrnúť povinnosť Komisie každoročne zverejňovať anonymizované prehľady štatistických údajov doručených od členských štátov.

 Zahrnúť vymedzenie vylúčených príslušných činností a oznamujúcich prevádzkovateľov platforiem s cieľom znížiť byrokratickú záťaž malých platforiem a umožniť, aby nepeňažné a neplatené činnosti boli mimo rozsahu pôsobnosti.

 Uviesť určitý druh sankcií, ktoré môžu členské štáty použiť, ak platformy neplnia svoju povinnosť, a vyžadovať harmonizáciu sankcií vo všetkých členských štátoch na podporu vyváženého a účinného vykonávania všetkými platformami.

 Vložiť doložku o preskúmaní pre Komisiu, aby mohla posudzovať účinnosť vykonávania tejto vykazovacej povinnosti, a zvážiť možnosť vytvoriť post európskeho dozorného úradníka zodpovedného za presadzovanie smernice, ak sa to bude považovať za potrebné.

Treba poznamenať, že Rada dosiahla dohodu na technickej úrovni, ktorú ministri podporujú. Táto dohoda, žiaľ, oslabuje návrh DAC7 v niektorých kľúčových oblastiach. Tieto kľúčové oblasti, ako sa uvádza ďalej, by podľa návrhu Európskej komisie mali ostať nezmenené.

 Pokiaľ ide o spoločné audity, dohoda Rady z viacerých hľadísk vážne oslabuje návrh Európskej komisie, vrátane vypustenia oprávnených dôvodov pre odmietnutie spoločného auditu s príslušnými orgánmi, predĺženia niekoľkých lehôt na odpoveď, vypustenia možnosti osôb požiadať o spoločný audit a oslabenia požiadaviek na záverečnú správu.

 Pokiaľ ide o „predávajúcich podliehajúcich oznamovaniu“, Rada navrhuje pridať ľubovoľný strop a prah pre činnosť v oblasti prenájmu nehnuteľností.

 Pokiaľ ide o uplatňovanie ustanovení smernice, Rada navrhla odložiť ho o ďalší rok. Komisia navrhla, aby sa smernica uplatňovala od januára 2022. Rada teraz navrhuje rok 2023, a dokonca navrhuje výnimku pre pravidlá spoločných auditov, ktoré by sa uplatňovali až od januára 2024.

Napokon je poľutovaniahodné, že Rada zrejme nebude brať do úvahy názory Európskeho parlamentu. Tieto opatrenia by sa mali vykladať v tom zmysle, že sú v rozpore so zásadami skutočnej spolupráce a s úlohou Európskeho parlamentu v konzultačnom procese, ako sa uvádza v článku 115 ZFEÚ. V tejto súvislosti je vhodné opätovne zdôrazniť potrebu prejsť v daňových záležitostiach na hlasovanie kvalifikovanou väčšinou. Úloha Európskeho parlamentu pri kontrole návrhu a vykonávania smerníc o administratívnej spolupráci v oblasti daní by sa mala brať vážne.


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Návrh smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ o administratívnej spolupráci v oblasti daní

Referenčné čísla

COM(2020)0314 – C9-0213/2020 – 2020/0148(CNS)

Dátum konzultácie s EP

28.7.2020

 

 

 

Gestorský výbor

 dátum oznámenia na schôdzi

ECON

14.9.2020

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

 dátum oznámenia na schôdzi

BUDG

14.9.2020

LIBE

14.9.2020

 

 

Bez predloženia stanoviska

 dátum rozhodnutia

BUDG

3.9.2020

LIBE

7.9.2020

 

 

Spravodajca

 dátum vymenovania

Sven Giegold

7.9.2020

 

 

 

Dátum prijatia

4.2.2021

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

49

4

6

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Gunnar Beck, Marek Belka, Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Gilles Boyer, Francesca Donato, Derk Jan Eppink, Engin Eroglu, Markus Ferber, Jonás Fernández, Raffaele Fitto, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Luis Garicano, Sven Giegold, Valentino Grant, Claude Gruffat, José Gusmão, Enikő Győri, Eero Heinäluoma, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, Billy Kelleher, Georgios Kyrtsos, Aurore Lalucq, Philippe Lamberts, Aušra Maldeikienė, Pedro Marques, Costas Mavrides, Jörg Meuthen, Csaba Molnár, Siegfried Mureşan, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Dimitrios Papadimoulis, Piernicola Pedicini, Lídia Pereira, Kira Marie Peter-Hansen, Sirpa Pietikäinen, Dragoș Pîslaru, Evelyn Regner, Antonio Maria Rinaldi, Alfred Sant, Joachim Schuster, Ralf Seekatz, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Cristian Terheş, Irene Tinagli, Ernest Urtasun, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, Stéphanie Yon-Courtin, Marco Zanni, Roberts Zīle

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Gerolf Annemans, Eva Maydell, Mick Wallace

Dátum predloženia

9.2.2021

 


 

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

49

+

ECR

Raffaele Fitto, Cristian Terheş, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

PPE

Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Markus Ferber, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Aušra Maldeikienė, Eva Maydell, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Lídia Pereira, Sirpa Pietikäinen, Ralf Seekatz, Inese Vaidere

Renew

Gilles Boyer, Engin Eroglu, Luis Garicano, Billy Kelleher, Caroline Nagtegaal, Dragoș Pîslaru, Stéphanie Yon-Courtin

S&D

Marek Belka, Jonás Fernández, Eero Heinäluoma, Aurore Lalucq, Pedro Marques, Costas Mavrides, Csaba Molnár, Evelyn Regner, Alfred Sant, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Irene Tinagli

The Left

José Gusmão, Dimitrios Papadimoulis, Mick Wallace

Verts/ALE

Sven Giegold, Claude Gruffat, Stasys Jakeliūnas, Philippe Lamberts, Piernicola Pedicini, Kira Marie Peter-Hansen, Ernest Urtasun

 

4

-

ID

Gerolf Annemans, Gunnar Beck, Jörg Meuthen

NI

Lefteris Nikolaou-Alavanos

 

6

0

ECR

Derk Jan Eppink

ID

Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

PPE

Enikő Győri

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+ : za

- : proti

0 : zdržali sa hlasovania

 

Posledná úprava: 26. februára 2021
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia