ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την αίτηση άρσης της ασυλίας της Clara Ponsatí Obiols

  24.2.2021 - (2020/2031(IMM))

  Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
  Εισηγητής: Angel Dzhambazki

  Διαδικασία : 2020/2031(IMM)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  A9-0022/2021
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  A9-0022/2021
  Συζήτηση :
  Ψηφοφορία :
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

  σχετικά με την αίτηση άρσης της ασυλίας της Clara Ponsatí Obiols

  (2020/2031(IMM))

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

   έχοντας υπόψη την αίτηση άρσης της ασυλίας που παρελήφθη στις 10 Φεβρουαρίου 2020, διαβιβάστηκε από τον πρόεδρο του ισπανικού Tribunal Supremo (Ανώτατο Δικαστήριο) και υποβλήθηκε από τον πρόεδρο του δεύτερου τμήματος του ισπανικού Tribunal Supremo σε συνάρτηση με την ειδική διαδικασία αριθ. 3/20907/2017 στις 4 Φεβρουαρίου 2020, – έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της εν λόγω αίτησης άρσης της ασυλίας στην Ολομέλεια στις 13 Φεβρουαρίου 2020,

   αφού άκουσε την Clara Ponsatí Obiols σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 6 του Κανονισμού του,

   έχοντας υπόψη τα άρθρα 8 και 9 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και το άρθρο 6 παράγραφος 2 της Πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 περί της εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία,

   έχοντας υπόψη τις αποφάσεις που εξέδωσε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 21 Οκτωβρίου 2008, 19 Μαρτίου 2010, 6 Σεπτεμβρίου 2011, 17 Ιανουαρίου 2013 και 19 Δεκεμβρίου 2019[1],

   έχοντας υπόψη την απόφαση της ισπανικής Junta Electoral Central (Κεντρική Εκλογική Επιτροπή), της 23ης Ιανουαρίου 2020[2],

   έχοντας υπόψη την απόφαση (ΕΕ) 2018/937 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2018, για τον καθορισμό της σύνθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου[3] και την απόφαση (ΕΕ) 2019/1810 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σε συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο, της 29ης Οκτωβρίου 2019, για την παράταση της προθεσμίας δυνάμει του άρθρου 50 παράγραφος 3 της ΣΕΕ[4],

   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση που έγινε στην Ολομέλεια στις 10 Φεβρουαρίου 2020, βάσει της οποίας, σύμφωνα με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 και σε συνέχεια της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 31 Ιανουαρίου 2020, το Κοινοβούλιο έλαβε γνώση της εκλογής της Clara Ponsatí Obiols ως βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από 1ης Φεβρουαρίου 2020,

   έχοντας υπόψη το άρθρο 71 παράγραφοι 1 και 2 του ισπανικού Συντάγματος,

   έχοντας υπόψη το άρθρο 5 παράγραφος 2, το άρθρο 6 παράγραφος 1 και το άρθρο 9 του Κανονισμού του,

   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A9-0022/2021),

  Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πρόεδρος του δεύτερου τμήματος του ισπανικού Tribunal Supremo ζήτησε την άρση της ασυλίας της Clara Ponsatí Obiols, βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 9 εδάφιο 1 στοιχείο β) του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνάρτηση με την ειδική διαδικασία αριθ. 3/20907/2017 – την ποινική διαδικασία για το εικαζόμενο αδίκημα της στάσης, όπως προβλέπεται στα άρθρα 544 και 545 του ισπανικού ποινικού κώδικα·

  Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πράξεις για τις οποίες ασκήθηκε ποινική δίωξη φέρεται να διαπράχθηκαν το 2017· λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόφαση περί παραπομπής στην εν λόγω υπόθεση εκδόθηκε στις 21 Μαρτίου 2018 και επιβεβαιώθηκε με μεταγενέστερες αποφάσεις απόρριψης προσφυγών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έρευνα περατώθηκε με απόφαση της 9ης Ιουλίου 2018, η οποία επιβεβαιώθηκε ως οριστική στις 25 Οκτωβρίου 2018· λαμβάνοντας υπόψη ότι, με απόφαση της 9ης Ιουλίου 2018, η Clara Ponsatí Obiols κατηγορήθηκε, μεταξύ άλλων, για ασέβεια προς το δικαστήριο και αποφασίστηκε να ανασταλεί η διαδικασία κατά της ιδίας και άλλων προσώπων έως ότου εντοπιστούν·

  Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Junta Electoral Central της Ισπανίας (Κεντρική Εκλογική Επιτροπή) ανακήρυξε την εκλογή της Clara Ponsatí Obiols στις 23 Ιανουαρίου 2020· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε συνέχεια της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 31 Ιανουαρίου 2020, το Κοινοβούλιο έλαβε γνώση της εκλογής της Clara Ponsatí Obiols ως βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από 1ης Φεβρουαρίου 2020·

  Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ιδιότητα της βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποκτήθηκε από 23ης Ιανουαρίου 2020· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως εκ τούτου, η αίτηση άρσης της ασυλίας αφορά γεγονότα και διώξεις που προηγούνται της απόκτησης της ιδιότητας της βουλευτή, και, επομένως, της ασυλίας της ως βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

  Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων έλαβε υπό σημείωση τα έγγραφα που υποβλήθηκαν στα μέλη της από την Clara Ponsatí Obiols σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 6 του Κανονισμού και τα οποία η ίδια θεωρεί σημαντικά για τη διαδικασία·

  ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι εναπόκειται στις αρχές των κρατών μελών να αποφασίζουν σχετικά με την καταλληλότητα των δικαστικών διαδικασιών·

  Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν εναπόκειται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να θέτει εν αμφιβόλω τα πλεονεκτήματα των εθνικών νομικών και δικαστικών συστημάτων·

  Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει αρμοδιότητα να αξιολογήσει ή να αμφισβητήσει τη δικαιοδοσία των εθνικών δικαστικών αρχών που είναι αρμόδιες για τις υπό εξέταση ποινικές διαδικασίες·

  Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την ισπανική νομοθεσία, όπως ερμηνεύεται από τα εθνικά δικαστήρια και όπως κοινοποιήθηκε στο Κοινοβούλιο από το εν λόγω κράτος μέλος, το δεύτερο ποινικό τμήμα του ισπανικού Tribunal Supremo είναι η αρμόδια αρχή για να ζητήσει την άρση της ασυλίας βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

  Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δίωξη δεν αφορά γνώμη εκφρασθείσα ή ψήφο δοθείσα κατά την άσκηση των καθηκόντων του εν λόγω βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπό την έννοια του άρθρου 8 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

  ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 9 εδάφιο 1 στοιχείο α) του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει ότι οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απολαύουν, εντός της επικρατείας των κρατών τους, των ασυλιών που αναγνωρίζονται στα μέλη του Κοινοβουλίου της χώρας τους·

  ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 71 παράγραφοι 1 και 2 του ισπανικού Συντάγματος προβλέπει ότι:

  «1. Οι βουλευτές και οι γερουσιαστές δεν διώκονται ποινικώς για τις απόψεις που εκφράζουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

  2. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους, οι βουλευτές και οι γερουσιαστές απολαύουν επίσης ασυλίας και μπορούν να συλληφθούν μόνο σε περίπτωση αυτόφωρου εγκλήματος. Δεν μπορούν να τους απαγγελθούν κατηγορίες ούτε να ασκηθεί δίωξη κατ’ αυτών χωρίς προηγούμενη άδεια του αντίστοιχου νομοθετικού σώματος».

  ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, όσον αφορά την εφαρμογή του άρθρου 71 του ισπανικού Συντάγματος και, ειδικότερα, το στάδιο της διαδικασίας από το οποίο και έπειτα δεν είναι απαραίτητο να ζητηθεί κοινοβουλευτική άδεια για τη διεξαγωγή ποινικής διαδικασίας κατά κατηγορουμένου που αποκτά την ιδιότητα του βουλευτή, από την αίτηση άρσης της ασυλίας προκύπτει ότι τούτη δεν είναι απαραίτητη σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η ιδιότητα του βουλευτή αποκτάται ενόσω βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη μια δίκη ή σε περιπτώσεις κατά τις οποίες βουλευτής αναλαμβάνει καθήκοντα μετά από την επίσημη άσκηση δίωξης· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως εκ τούτου, δεν απαιτείται να ζητηθεί άρση της ασυλίας σύμφωνα με το άρθρο 9 εδάφιο 1 στοιχείο α) του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να ληφθούν μέτρα στο έδαφος της Ισπανίας·

  ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν εναπόκειται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ερμηνεύει τους εθνικούς κανόνες περί προνομίων και ασυλιών των βουλευτών του Κοινοβουλίου·

  ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 9 εδάφιο 1 στοιχείο β) του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει ότι οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απολαύουν, εντός της επικρατείας άλλων κρατών μελών, της εξαίρεσης από κάθε μέτρο κράτησης και κάθε δικαστική δίωξη·

  ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 4 Νοεμβρίου 2019, το δεύτερο τμήμα του ισπανικού Tribunal Supremo, προκειμένου να διεξαχθεί δεόντως ποινική διαδικασία, διέταξε να εκδοθεί: εθνικό ένταλμα σύλληψης, ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης ή διεθνές ένταλμα σύλληψης με σκοπό την έκδοση της Clara Ponsatí Obiols, η οποία επιβεβαιώθηκε ότι διέπραξε ασέβεια προς το δικαστήριο· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την αίτηση άρσης της ασυλίας, στις 3 Φεβρουαρίου 2020 επιβεβαιώθηκε η απόφαση σχετικά με την έκδοση του εθνικού εντάλματος έρευνας, σύλληψης και κράτησης, καθώς και του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης και του διεθνούς εντάλματος έρευνας και σύλληψης κατά της Clara Ponsatí Obiols με σκοπό την έκδοσή της και, ταυτόχρονα, υποβλήθηκε αίτηση άρσης της ασυλίας της προκειμένου να πραγματοποιηθεί η εκτέλεση του εκδοθέντος ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης·

  ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 8 του Κανονισμού, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων δεν αποφαίνεται σε καμία περίπτωση για την ενοχή ή μη βουλευτών ούτε για το σκόπιμο ή μη της ποινικής δίωξης για την έκφραση γνώμης ή τις πράξεις που τους καταλογίζονται, ακόμη και στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η εξέταση του αιτήματος παρέχει στην επιτροπή εμπεριστατωμένες πληροφορίες για την υπόθεση·

  ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 του Κανονισμού, η βουλευτική ασυλία δεν αποτελεί προσωπικό προνόμιο των βουλευτών, αλλά εγγύηση της ανεξαρτησίας του Κοινοβουλίου στο σύνολό του και των βουλευτών του·

  ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σκοπός της βουλευτικής ασυλίας είναι να προστατεύονται το Κοινοβούλιο και τα μέλη του από δικαστικές διαδικασίες που σχετίζονται με δραστηριότητες που αυτά ασκούν κατά την επιτέλεση των κοινοβουλευτικών τους καθηκόντων και είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τις δραστηριότητες αυτές·

  Κ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σαφές ότι η κατηγορία δεν σχετίζεται με την ιδιότητα της Clara Ponsatí Obiols ως βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά με το προηγούμενο αξίωμά της ως περιφερειακής υπουργού Παιδείας του Govern (καταλανική περιφερειακή κυβέρνηση)·

  ΚΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Clara Ponsatí Obiols είναι ένα από τα άτομα μιας ομάδας που βρίσκονται σε παρόμοια κατάσταση δίωξης και κατηγορούνται για τα εν λόγω αδικήματα, με μόνη διαφορά ότι τούτη απολαύει επί του παρόντος ασυλίας ως βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως εκ τούτου, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η Clara Ponsatí Obiols δεν είναι το μόνο πρόσωπο που διώκεται στη συγκεκριμένη περίπτωση·

  ΚΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα περιστατικά που θεμελιώνουν το αξιόποινο των πράξεων διαπράχθηκαν το 2017 και ότι η ποινική διαδικασία κατά της Clara Ponsatí Obiols κινήθηκε το 2018· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε αυτή τη βάση, δεν μπορεί να υποστηριχθεί ότι οι δικαστικές διαδικασίες κινήθηκαν με σκοπό να παρεμποδίσουν τη μελλοντική πολιτική δραστηριότητα της Clara Ponsatí Obiols ως βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εφόσον εκείνη τη στιγμή η ιδιότητα της βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν αποτελούσε παρά υποθετικό σενάριο στο μέλλον·

  ΚΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην προκειμένη περίπτωση, το Κοινοβούλιο δεν διαπίστωσε ότι υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία περί «fumus persecutionis» (μεροληπτικής δίωξης), από τα οποία να προκύπτει ότι η εν λόγω δικαστική διαδικασία ασκήθηκε με σκοπό να παρακωλυθεί η πολιτική δραστηριότητα της βουλευτή, και επομένως να υποστεί πλήγμα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

  1. αποφασίζει να άρει την ασυλία της Clara Ponsatí Obiols δυνάμει του άρθρου 9 εδάφιο 1 στοιχείο β) του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

  2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει αμελλητί την παρούσα απόφαση και την έκθεση της αρμόδιας επιτροπής του στις αρμόδιες αρχές της Ισπανίας και στην Clara Ponsatí Obiols.


  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  Ημερομηνία της έγκρισης

  23.2.2021

   

   

   

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  +:

  –:

  0:

  15

  8

  2

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Manon Aubry, Gunnar Beck, Geoffroy Didier, Pascal Durand, Ibán García Del Blanco, Jean-Paul Garraud, Esteban González Pons, Mislav Kolakušić, Sergey Lagodinsky, Gilles Lebreton, Karen Melchior, Franco Roberti, Marcos Ros Sempere, Ernő Schaller-Baross, Stéphane Séjourné, Raffaele Stancanelli, Marie Toussaint, Adrián Vázquez Lázara, Axel Voss, Marion Walsmann, Tiemo Wölken, Lara Wolters, Javier Zarzalejos

  Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Daniel Buda, Andrzej Halicki, Emil Radev, Kosma Złotowski

   

   

  Τελευταία ενημέρωση: 5 Μαρτίου 2021
  Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου