RAPORT privind cererea de ridicare a imunității Clarei Ponsatí Obiols

24.2.2021 - (2020/2031(IMM))

Comisia pentru afaceri juridice
Raportor: Angel Dzhambazki

Procedură : 2020/2031(IMM)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A9-0022/2021
Texte depuse :
A9-0022/2021
Dezbateri :
Texte adoptate :

PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind cererea de ridicare a imunității Clarei Ponsatí Obiols

(2020/2031(IMM))

Parlamentul European,

 având în vedere cererea de ridicare a imunității primită la 10 februarie 2020, trimisă de președintele Tribunal Supremo (Curtea Supremă) din Spania și formulată, la 4 februarie 2020, de președintele Secției 2 a Tribunal Supremo din Spania în legătură cu procedura specială nr. 3/20907/2017; având în vedere anunțarea acestei cereri de ridicare a imunității în ședința plenară din 13 februarie 2020,

 în urma audierii Clarei Ponsatí Obiols, în conformitate cu articolul 9 alineatul (6) din Regulamentul de procedură,

 având în vedere articolele 8 și 9 din Protocolul nr. 7 privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene, precum și articolul 6 alineatul (2) din Actul din 20 septembrie 1976 privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct,

 având în vedere hotărârile Curții de Justiție a Uniunii Europene din 21 octombrie 2008, 19 martie 2010, 6 septembrie 2011, 17 ianuarie 2013 și 19 decembrie 2019[1],

 având în vedere decizia din 23 ianuarie 2020 a Junta Electoral Central (Biroul Electoral Central) din Spania[2],

 având în vedere Decizia (UE) 2018/937 a Consiliului European din 28 iunie 2018 de stabilire a componenței Parlamentului European[3] și Decizia (UE) 2019/1810 a Consiliului European adoptată de comun acord cu Regatul Unit din 29 octombrie 2019 privind prelungirea termenului în temeiul articolului 50 alineatul (3) din TUE[4],

 având în vedere anunțul făcut în ședința plenară din 10 februarie 2020 potrivit căruia, în conformitate cu Decizia Consiliului European din 28 iunie 2018 și în urma deciziei Regatului Unit de a se retrage din Uniunea Europeană la 31 ianuarie 2020, Parlamentul a luat act de alegerea Clarei Ponsatí Obiols, în calitate de deputată în Parlamentul European, cu efect de la 1 februarie 2020,

 având în vedere articolul 71 alineatele (1) și (2) din Constituția Spaniei,

 având în vedere articolul 5 alineatul (2), articolul 6 alineatul (1) și articolul 9 din Regulamentul său de procedură,

 având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice (A9-0022/2021),

A. întrucât președintele Secției 2 a Tribunal Supremo din Spania a solicitat ridicarea imunității Clarei Ponsatí Obiols, deputată în Parlamentul European, în temeiul articolului 9 primul paragraf litera (b) din Protocolul nr. 7 privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene, în legătură cu procedura specială penală nr. 3/20907/2017 pentru o presupusă infracțiune de sedițiune, așa cum este prevăzută la articolele 544 și 545 din Codul penal spaniol;

B. întrucât faptele care fac obiectul urmăririi penale ar fi fost comise în 2017; întrucât ordonanța de urmărire penală în acest caz a fost emisă la 21 martie 2018 și confirmată prin ordonanțe ulterioare de respingere a recursurilor; întrucât ancheta a fost închisă prin ordonanța din 9 iulie 2018 și a fost confirmată ca fiind definitivă la 25 octombrie 2018; întrucât, prin ordonanța din 9 iulie 2018, Clara Ponsatí Obiols, printre alții, a fost declarată în contumacie și s-a hotărât suspendarea și clasarea prezentei cauze cu privire la ea și la alte persoane până când vor fi găsite;

C. întrucât Clara Ponsatí Obiols a fost declarată aleasă de Junta Electoral Central (Biroul Electoral Central) din Spania la 23 ianuarie 2020, întrucât, în urma retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeană la 31 ianuarie 2020, Parlamentul a luat act de alegerea Clarei Ponsatí Obiols, în calitate de deputată în Parlamentul European, cu efect de la 1 februarie 2020,

D. întrucât statutul de deputată în Parlamentul European a fost dobândit cu efect de la 23 ianuarie 2020; întrucât cererea de ridicare a imunității se referă, prin urmare, la fapte și urmăriri penale anterioare dobândirii statutului și așadar a imunității în calitate de deputată în Parlamentul European;

E. întrucât Comisia pentru afaceri juridice a luat act de documentele prezentate membrilor comisiei de Clara Ponsatí Obiols, în conformitate cu articolul 9 alineatul (6) din Regulamentul de procedură, pe care domnia sa le-a considerat relevante pentru procedură;

F. întrucât autoritățile statelor membre decid cu privire la oportunitatea procedurilor judiciare;

G. întrucât nu este de competența Parlamentului European să pună sub semnul întrebării temeinicia sistemelor juridice și judiciare naționale;

H. întrucât Parlamentul European nu are competența de a evalua sau de a pune sub semnul întrebării jurisdicția autorităților judiciare naționale responsabile de procedurile penale în cauză;

I. întrucât, în conformitate cu legislația spaniolă, așa cum a fost interpretată de instanțele naționale și așa cum a fost comunicată Parlamentului de către statul membru, Secția 2 penală a Tribunal Supremo din Spania este autoritatea competentă să solicite ridicarea imunității unui deputat în Parlamentul European;

J. întrucât procedura de față nu are drept obiect opinii sau voturi exprimate în exercitarea funcțiilor deputatei în Parlamentul European, în sensul articolului 8 din Protocolul nr. 7 privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene;

K. întrucât articolul 9 primul paragraf litera (a) din Protocolul nr. 7 privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene stipulează că deputații în Parlamentul European beneficiază, pe teritoriul național, de imunitățile recunoscute deputaților Parlamentului propriei țări;

L. întrucât în articolul 71 alineatele (1) și (2) din Constituția spaniolă se prevăd următoarele:

„(1) Deputații și senatorii beneficiază de inviolabilitate în ceea ce privește opiniile exprimate în exercitarea funcțiilor.

(2) Pe durata mandatelor lor, deputații și senatorii beneficiază, de asemenea, de imunitate și pot fi arestați numai în cazul unei infracțiuni flagrante. Aceștia nu pot fi inculpați sau puși sub urmărire penală fără autorizarea prealabilă a camerei aferente.”

M. întrucât cererea de ridicare a imunității semnalează, în ceea ce privește aplicarea articolului 71 din Constituția spaniolă și, în special, în ceea ce privește stadiul procedurilor în care nu este necesar să se solicite autorizația parlamentară de a desfășura proceduri penale împotriva unei persoane acuzate care dobândește calitatea de membru al Parlamentului, că o cerere de ridicare a imunității nu este necesară în cazurile în care statutul de membru al Parlamentului este dobândit în timpul unui proces inițiat anterior sau în cazurile în care un membru al Parlamentului își preia mandatul după ce a fost trimis în judecată în mod oficial; întrucât, prin urmare, nu este necesar să se solicite ridicarea imunității în temeiul articolului 9 primul paragraf litera (a) din Protocolul nr. 7 privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene pentru ca măsurile să fie adoptate pe teritoriul Spaniei;

N. întrucât nu este de competența Parlamentului European să interpreteze normele interne privind privilegiile și imunitățile membrilor Parlamentului;

O. întrucât articolul 9 primul paragraf litera (b) din Protocolul nr. 7 privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene stipulează că deputații în Parlamentul European beneficiază, pe teritoriul oricărui alt stat membru, de exceptare privind orice măsură de detenție sau urmărire penală;

P. întrucât, la 4 noiembrie 2019, Secția 2 a Tribunal Supremo din Spania a dispus „în vederea desfășurării procedurilor penale, emiterea, după caz, a: unui mandat de arestare național, unui mandat european de arestare sau a unui mandat internațional de arestare în vederea extrădării” Clarei Ponsatí Obiols, despre care s-a confirmat că este în contumacie; întrucât, așa cum s-a explicat în cererea de ridicare a imunității, la 3 februarie 2020, a fost confirmată hotărârea privind emiterea mandatului național de percheziție, arestare și detenție, precum și a mandatului european de arestare și a mandatului internațional de percheziție și arestare împotriva Clarei Ponsatí Obiols în vederea extrădării sale și, în același timp, a fost formulată o cerere de ridicare a imunității sale pentru a se continua punerea în executare a mandatului european de arestare care fusese emis;

Q. întrucât, în conformitate cu articolul 9 alineatul (8) din Regulamentul de procedură, Comisia pentru afaceri juridice nu se poate pronunța în niciun caz asupra vinovăției sau nevinovăției unui deputat sau asupra oportunității sau inoportunității urmăririi penale pentru opiniile sau actele care îi sunt imputate, chiar dacă, în urma examinării cererii de ridicare a imunității, comisia a ajuns la o cunoaștere aprofundată a cauzei;

R. întrucât, în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul de procedură al Parlamentului European, imunitatea parlamentară nu este un privilegiu personal al deputaților, ci o garanție pentru independența Parlamentului în ansamblu și a membrilor săi;

S. întrucât scopul imunității parlamentare este acela de a proteja Parlamentul și pe deputații săi de proceduri judiciare deschise în legătură cu activități desfășurate în exercitarea funcțiilor parlamentare și care nu pot fi disociate de aceste funcții;

T. întrucât acuzațiile nu au, în mod clar, nicio legătură cu poziția Clarei Ponsatí Obiols de deputată în Parlamentul European, ci cu fosta sa poziție de ministru regional al educației în Govern (guvernul regional catalan);

U. întrucât Clara Ponsatí Obiols este una dintre persoanele dintr-un grup de persoane care se află într-o situație similară de a fi urmărite penal și acuzate de infracțiunile în cauză, singura diferență fiind că domnia sa beneficiază în prezent de imunitate în calitate de deputată în Parlamentul European; întrucât, prin urmare, ar trebui să se țină seama de faptul că Clara Ponsatí Obiols nu este singura persoană urmărită penal în cauza respectivă;

V. întrucât faptele incriminate au fost comise în 2017, iar procedura penală în cauză a fost inițiată împotriva Clarei Ponsatí Obiols în 2018; întrucât, în acest temei, nu se poate susține că procedurile judiciare au fost inițiate cu intenția de a împiedica activitatea politică viitoare a Clarei Ponsatí Obiols în calitate de deputată în Parlamentul European, având în vedere că, la momentul respectiv, statutul ei de deputată în Parlamentul European era încă ipotetic și posibil numai în viitor;

W. întrucât, în acest caz, Parlamentul nu a găsit așadar nicio dovadă de fumus persecutionis, și anume elemente de fapt care să indice că intenția care stă la baza procedurii juridice ar putea fi subminarea activității politice a unui deputat și, prin urmare, a Parlamentului European,

1. decide ridicarea imunității Clarei Ponsatí Obiols în temeiul articolului 9 primul paragraf litera (b) din Protocolul nr. 7 privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene;

2. îi încredințează Președintelui sarcina de a transmite imediat prezenta decizie, precum și raportul comisiei competente autorităților spaniole și Clarei Ponsatí Obiols.


INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREA ÎN COMISIA COMPETENTĂ

Data adoptării

23.2.2021

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

15

8

2

Membri titulari prezenți la votul final

Manon Aubry, Gunnar Beck, Geoffroy Didier, Pascal Durand, Ibán García Del Blanco, Jean-Paul Garraud, Esteban González Pons, Mislav Kolakušić, Sergey Lagodinsky, Gilles Lebreton, Karen Melchior, Franco Roberti, Marcos Ros Sempere, Ernő Schaller-Baross, Stéphane Séjourné, Raffaele Stancanelli, Marie Toussaint, Adrián Vázquez Lázara, Axel Voss, Marion Walsmann, Tiemo Wölken, Lara Wolters, Javier Zarzalejos

Membri supleanți prezenți la votul final

Daniel Buda, Andrzej Halicki, Emil Radev, Kosma Złotowski

 

 

Ultima actualizare: 5 martie 2021
Aviz juridic - Politica de confidențialitate