POROČILO o zahtevi za odvzem imunitete Clari Ponsatí Obiols

24.2.2021 - (2020/2031(IMM))

Odbor za pravne zadeve
Poročevalec: Angel Džambazki (Angel Dzhambazki)

Postopek : 2020/2031(IMM)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A9-0022/2021
Predložena besedila :
A9-0022/2021
Razprave :
Glasovanja :
Sprejeta besedila :

PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o zahtevi za odvzem imunitete Clari Ponsatí Obiols

(2020/2031(IMM))

Evropski parlament,

 ob upoštevanju zahteve za odvzem imunitete, prejete 10. februarja 2020, ki jo je posredoval predsednik španskega vrhovnega sodišča (Tribunal Supremo), vložil pa predsednik drugega senata španskega vrhovnega sodišča 4. februarja 2020 v zvezi s posebnim postopkom št. 3/20907/2017; ob upoštevanju tega, da je bila ta zahteva za odvzem imunitete razglašena na plenarnem zasedanju 13. februarja 2020,

 po zagovoru Clare Ponsatí Obiols v skladu s členom 9(6) Poslovnika,

 ob upoštevanju členov 8 in 9 Protokola št. 7 o privilegijih in imunitetah Evropske unije ter člena 6(2) Akta o volitvah poslancev Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami z dne 20. septembra 1976,

 ob upoštevanju sodb Sodišča Evropske unije z dne 21. oktobra 2008, 19. marca 2010, 6. septembra 2011, 17. januarja 2013 in 19. decembra 2019[1],

 ob upoštevanju sklepa španske državne volilne komisije (Junta Electoral Central) z dne 23. januarja 2020[2],

 ob upoštevanju Sklepa Evropskega sveta (EU) 2018/937 z dne 28. junija 2018 o sestavi Evropskega parlamenta[3] in Sklepa Evropskega sveta (EU) 2019/1810, sprejetega v dogovoru z Združenim kraljestvom, z dne 29. oktobra 2019 o podaljšanju obdobja na podlagi člena 50(3) PEU[4],

 ob upoštevanju dejstva, da je bilo na plenarnem zasedanju 10. februarja 2020 razglašeno, da se je Parlament v skladu s sklepom Evropskega sveta z dne 28. junija 2018 in po izstopu Združenega kraljestva iz Evropske unije 31. januarja 2020 seznanil z izvolitvijo Clare Ponsatí Obiols za poslanko Evropskega parlamenta z učinkom od 1. februarja 2020,

 ob upoštevanju člena 71(1) in (2) španske ustave,

 ob upoštevanju člena 5(2), člena 6(1) in člena 9 Poslovnika,

 ob upoštevanju poročila Odbora za pravne zadeve (A9-0022/2021),

A. ker je predsednik drugega senata španskega vrhovnega sodišča zahteval, naj se poslanki Clari Ponsatí Obiols odvzame imuniteta, ki jo ima na podlagi člena 9(1)(b) Protokola št. 7 o privilegijih in imunitetah Evropske unije, v povezavi s posebnim postopkom št. 3/20907/2017, ki je kazenski postopek zaradi domnevne storitve kaznivega dejanja upora iz členov 544 in 545 španskega kazenskega zakonika;

B. ker so bila dejanja, ki so predmet kazenskega pregona, domnevno storjena leta 2017; ker je bila odredba o pregonu v tej zadevi izdana 21. marca 2018 in potrjena s poznejšimi odredbami o zavrnitvi pritožb; ker je bila preiskava zaključena z odredbo z dne 9. julija 2018 in potrjena kot končana 25. oktobra 2018; ker je bilo z odredbo z dne 9. julija 2018 razglašeno, da so Clara Ponsatí Obiols in drugi razžalili sodišče, pri čemer je bil sprejet sklep, da se odločanje v zvezi z njo in drugimi prekine, dokler se jih ne najde;

C. ker je španska državna volilna komisija 23. januarja 2020 razglasila izvolitev Clare Ponsatí Obiols; ker se je Parlament po izstopu Združenega kraljestva iz Evropske unije 31. januarja 2020 seznanil z izvolitvijo Clare Ponsatí Obiols za poslanko Evropskega parlamenta z učinkom od 1. februarja 2020;

D. ker je Clara Ponsati Obiols pridobila status poslanke Evropskega parlamenta z učinkom od 23. januarja 2020; ker se zahteva za odvzem imunitete torej nanaša na dejstva in pregon, ki so nastali pred datumom pridobitve statusa poslanke Evropskega parlamenta in s tem tudi imunitete;

E. ker se je Odbor za pravne zadeve seznanil z dokumenti, ki jih je članom odbora predložila Clara Ponsatí Obiols v skladu s členom 9(6) Poslovnika in so po njenem mnenju pomembni za postopek;

F. ker o ustreznosti sodnih postopkov odločajo organi držav članic;

G. ker ni naloga Evropskega parlamenta, da bi dvomil o uspešnosti državnih pravnih in pravosodnih sistemov;

H. ker Evropski parlament nima nikakršnih pristojnosti, da bi ocenjeval ali preučeval pristojnost državnih pravosodnih organov, ki vodijo obravnavani kazenski postopek;

I. ker je v skladu s špansko zakonodajo, kot jo razlagajo nacionalna sodišča in kot jo je Parlamentu sporočila dotična država članica, drugi kazenski senat španskega vrhovnega sodišča organ, pristojen za vložitev zahteve za odvzem imunitete poslancem Evropskega parlamenta;

J. ker se postopek ne nanaša na mnenje ali glas, ki ga je poslanec izrekel ali oddal pri opravljanju dolžnosti poslanca Evropskega parlamenta v smislu člena 8 Protokola št. 7 o privilegijih in imunitetah Evropske unije;

K. ker člen 9(1)(a) Protokola št. 7 o privilegijih in imunitetah Evropske unije določa, da poslanci Evropskega parlamenta na ozemlju svoje države uživajo imunitete, priznane poslancem parlamenta te države;

L. ker je v členu 71(1) in (2) španske ustave določeno, da:

„1. Poslanci in senatorji niso kazensko odgovorni za mnenja, izrečena med opravljanjem svojih nalog.

2. Med mandatom poslanci in senatorji uživajo tudi imuniteto in so lahko pridržani le, če so zaloteni pri storitvi kaznivega dejanja. Ni jih mogoče obdolžiti ali zoper njih uvesti sodnega postopka brez predhodnega dovoljenja ustreznega doma zakonodajnega telesa.“;

M. ker je v zahtevi za odvzem imunitete v zvezi z uporabo člena 71 španske ustave in zlasti v zvezi s fazo postopka, od katere ni treba zaprositi za dovoljenje parlamenta za izvedbo kazenskega postopka proti obtožencu, ki pridobi status poslanca, navedeno, da zahteva za odvzem imunitete ni potrebna, kadar je status poslanca pridobljen med že začetim sodnim postopkom ali kadar poslanec nastopi funkcijo po tem, ko je že začet uradni pregon; ker zato ni treba zahtevati odvzema imunitete v skladu s členom 9(1)(a) Protokola št. 7 o privilegijih in imunitetah Evropske unije, da bi se izvedli ukrepi na ozemlju Španije;

N. ker Evropski parlament ni pristojen za razlago nacionalnih pravil o privilegijih in imunitetah poslancev;

O. ker člen 9(1)(b) Protokola št. 7 o privilegijih in imunitetah Evropske unije določa, da poslanci Evropskega parlamenta na ozemlju vseh drugih držav članic uživajo imuniteto pred priporom in sodnim postopkom;

P. ker je drugi senat španskega vrhovnega sodišča 4. novembra 2019 odredil izdajo „za začetek kazenskega postopka [...], kot je glede na okoliščine ustrezno: nacionalnega naloga za prijetje, evropskega naloga za prijetje ali mednarodnega naloga za prijetje zaradi izročitve“ za Claro Ponsatí Obiols, v zvezi s katero je bilo potrjeno, da je razžalila sodišče; ker je bil, kot je pojasnjeno v zahtevi za odvzem imunitete, 3. februarja 2020 potrjen sklep o izdaji nacionalnega naloga za preiskavo, prijetje in pridržanje ter evropskega naloga za prijetje in mednarodnega naloga za preiskavo in prijetje proti Clari Ponsatí Obiols za namen njene izročitve, obenem pa je bila zanjo izdana tudi zahteva za odvzem imunitete, da bi se izdani evropski nalog za prijetje lahko izvršil;

Q. ker se Odbor za pravne zadeve v skladu s členom 9(8) Poslovnika v nobenem primeru ne sme izrekati niti o krivdi ali nekrivdi poslanca niti o tem, ali mnenja oziroma dejanja, ki se pripisujejo poslancu, upravičujejo kazenski pregon, četudi se pri obravnavi zahteve podrobno seznani z dejstvi primera;

R. ker v skladu s členom 5(2) Poslovnika Evropskega parlamenta parlamentarna imuniteta ni osebni privilegij poslanca, temveč je jamstvo neodvisnosti Parlamenta kot celote in neodvisnosti njegovih poslancev;

S. ker je namen poslanske imunitete zaščititi Parlament in njegove poslance pred sodnimi postopki, povezanimi z dejavnostmi poslancev med opravljanjem parlamentarnih dolžnosti, ki jih od teh dolžnosti ni mogoče ločiti;

T. ker obtožba očitno ni povezana s položajem Clare Ponsatí Obiols kot poslanke Evropskega parlamenta, temveč z njenim nekdanjim položajem ministrice za izobraževanje v katalonski regionalni vladi;

U. ker je Clara Ponsatí Obiols ena iz skupine oseb v podobnem položaju, ki se jih preganja in obtožuje zadevnih kaznivih dejanj, pri čemer je edina razlika med njimi, da ima trenutno Clara Ponsatí Obiols imuniteto kot poslanka Evropskega parlamenta; ker je torej treba upoštevati, da Clara Ponsatí Obiols ni edina preganjana oseba v zadevnem primeru;

V. ker so bila dejanja, ki so predmet kazenskega pregona, storjena leta 2017, ustrezni kazenski postopek zoper Claro Ponsatí Obiols pa je bil sprožen leta 2018; ker na tej podlagi ni mogoče trditi, da je bil sodni postopek sprožen z namenom oviranja prihodnje politične dejavnosti Clare Ponsatí Obiols kot poslanke Evropskega parlamenta, saj je bil takrat njen status poslanke Evropskega parlamenta še hipotetičen in v prihodnosti;

W. ker v tem primeru Parlament torej ni našel dokaza o tem, da bi šlo za fumus persecutionis, tj. dejstva, ki kažejo, da bi lahko bil namen sodnega postopka škodovati politični dejavnosti poslanca in s tem tudi Evropskemu parlamentu;

1. sklene, da se Clari Ponsatí Obiols odvzame imuniteta v skladu s členom 9(1)(b) Protokola št. 7 o privilegijih in imunitetah Evropske unije;

2. naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in poročilo pristojnega odbora nemudoma posreduje pristojnim španskim organom in Clari Ponsatí Obiols.


INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

23.2.2021

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

15

8

2

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Manon Aubry, Gunnar Beck, Geoffroy Didier, Pascal Durand, Ibán García Del Blanco, Jean-Paul Garraud, Esteban González Pons, Mislav Kolakušić, Sergey Lagodinsky, Gilles Lebreton, Karen Melchior, Franco Roberti, Marcos Ros Sempere, Ernő Schaller-Baross, Stéphane Séjourné, Raffaele Stancanelli, Marie Toussaint, Adrián Vázquez Lázara, Axel Voss, Marion Walsmann, Tiemo Wölken, Lara Wolters, Javier Zarzalejos

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Daniel Buda, Andrzej Halicki, Emil Radev, Kosma Złotowski

 

Zadnja posodobitev: 5. marec 2021
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov