Betänkande - A9-0022/2021Betänkande
A9-0022/2021

BETÄNKANDE om begäran om upphävande av Clara Ponsatí Obiols immunitet

24.2.2021 - (2020/2031(IMM))

Utskottet för rättsliga frågor
Föredragande: Angel Dzhambazki

Förfarande : 2020/2031(IMM)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A9-0022/2021
Ingivna texter :
A9-0022/2021
Debatter :
Omröstningar :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om begäran om upphävande av Clara Ponsatí Obiols immunitet

(2020/2031(IMM))

Europaparlamentet fattar detta beslut

 med beaktande av den begäran om upphävande av immunitet som mottogs de 10 februari 2020 och översändes av ordföranden för den spanska högsta domstolen (Tribunal Supremo) och som ingavs den 4 februari 2020 av ordföranden för den andra avdelningen vid Tribunal Supremo med anledning av det särskilda förfarandet nr 3/20907/2017, och av tillkännagivandet i kammaren den 13 februari 2020 av denna begäran om upphävande av immunitet,

 efter att ha hört Clara Ponsatí Obiols i enlighet med artikel 9.6 i arbetsordningen,

 med beaktande av artiklarna 8 och 9 i protokoll nr 7 om Europeiska unionens immunitet och privilegier och artikel 6.2 i akten av den 20 september 1976 om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet,

 med beaktande av Europeiska unionens domstols domar av den 21 oktober 2008, 19 mars 2010, 6 september 2011, 17 januari 2013 och 19 december 2019[1],

 med beaktande av beslutet av den spanska valmyndigheten (Junta Electoral Central) av den 23 januari 2020[2],

 med beaktande av Europeiska rådets beslut (EU) 2018/937 av den 28 juni 2018 om Europaparlamentets sammansättning[3] och Europeiska rådets beslut (EU) 2019/1810 antaget i samförstånd med Förenade kungariket av den 29 oktober 2019 om förlängning av tidsfristen enligt artikel 50.3 i EU-fördraget[4],

 med beaktande av tillkännagivandet i kammaren den 10 februari 2020 om att parlamentet i enlighet med Europeiska rådets beslut av den 28 juni 2018 och efter Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen den 31 januari 2020 noterade valet av Clara Ponsatí Obiols till ledamot av Europaparlamentet med verkan från den 1 februari 2020,

 med beaktande av artikel 71.1 och 71.2 i den spanska konstitutionen,

 med beaktande av artiklarna 5.2, 6.1 och 9 i arbetsordningen,

 med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor (A9-0022/2021), och av följande skäl:

A. Ordföranden för den andra avdelningen vid Spaniens högsta domstol (Tribunal Supremo) har begärt ett upphävande av immuniteten för Clara Ponsatí Obiols, ledamot av Europaparlamentet, med beaktande av artikel 9.1 b i protokoll nr 7 om Europeiska unionens immunitet och privilegier med anledning av det särskilda förfarandet nr 3/20907/2017 – det straffrättsliga förfarandet för ett påstått uppviglingsbrott enligt artiklarna 544 och 545 i den spanska strafflagen.

B. De gärningar som åtalet gäller ska ha begåtts 2017. Åtalsbeslutet i detta ärende utfärdades den 21 mars 2018 och bekräftades genom senare beslut om avslag av överklaganden. Utredningen avslutades genom beslut av den 9 juli 2018 och bekräftades som slutgiltig den 25 oktober 2018. Genom beslut av den 9 juli 2018 förklarades Clara Ponsatí Obiols, bland andra personer, ha begått domstolstrots, och ett beslut fattades om att vilandeförklara målet med avseende på henne och andra personer till dess att de hade påträffats.

C. Den 23 januari 2020 förklarades Clara Ponsatí Obiols vald av den spanska valmyndigheten (Junta Electoral Central). Efter Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen den 31 januari 2020 noterade parlamentet valet av Clara Ponsatí Obiols till ledamot av Europaparlamentet med verkan från den 1 februari 2020.

D. Ställningen som ledamot av Europaparlamentet erhölls den 23 januari 2020. Begäran om upphävande av immuniteten rör därför omständigheter och åtal som föregår erhållandet av denna ställning och därmed immuniteten som ledamot av Europaparlamentet.

E. Utskottet för rättsliga frågor har tagit del av handlingar som Clara Ponsatí Obiols lagt fram för ledamöter av utskottet i enlighet med artikel 9.6 i arbetsordningen och som hon ansåg vara relevanta för förfarandet.

F. Det är medlemsstaternas myndigheter som beslutar huruvida domstolsförfaranden är lämpliga.

G. Det ankommer inte på Europaparlamentet att värdera nationella rättssystem och domstolsväsenden.

H. Europaparlamentet saknar behörighet att bedöma eller ifrågasätta behörigheten för de nationella rättsliga myndigheter som ansvarar för det straffrättsliga förfarandet i fråga.

I. I enlighet med spansk lag, såsom den tolkas av de nationella domstolarna och som meddelats Europaparlamentet av medlemsstaten, är det den andra straffrättsliga avdelningen vid Spaniens högsta domstol (Tribunal Supremo) som är den behöriga myndigheten att begära upphävande av immuniteten för en ledamot av Europaparlamentet.

J. Förfarandet rör inte yttranden som gjorts eller röster som avlagts under utövandet av ämbetet som ledamot av Europaparlamentet i den mening som avses i artikel 8 i protokoll nr 7 om Europeiska unionens immunitet och privilegier.

K. Enligt artikel 9 stycke 1 led a i protokoll nr 7 om Europeiska unionens immunitet och privilegier åtnjuter ledamöter av Europaparlamentet på sin egen stats territorium den immunitet som beviljas parlamentsledamöter i deras land.

L. I artikel 71.1 och 71.2 i den spanska konstitutionen anges följande:

”1. Deputerade och senatorer åtnjuter okränkbarhet för de yttranden de gör under utövandet av sitt ämbete.

2. Under mandatperioden åtnjuter deputerade och senatorer även immunitet och får gripas endast om de tas på bar gärning. De kan inte anklagas eller åtalas utan föregående tillstånd från den berörda lagstiftande kammaren.”

M. Med avseende på tillämpningen av artikel 71 i den spanska konstitutionen, närmare bestämt det skede i förfarandet då det inte längre är nödvändigt att begära tillstånd från parlamentet för att inleda ett straffrättsligt förfarande mot en tilltalad person som erhåller ställning som parlamentsledamot, upplyses det i begäran om upphävande av immuniteten att en begäran om upphävande inte är nödvändig i fall där ställningen som parlamentsledamot erhålls under det att en tidigare inledd rättegång pågår eller i fall där en parlamentsledamot tillträder sitt ämbete efter att formellt ha åtalats. Det är därför inte nödvändigt att begära ett upphävande av immuniteten enligt artikel 9 stycke 1 led a i protokoll nr 7 om Europeiska unionens immunitet och privilegier för att åtgärder ska kunna vidtas på Spaniens territorium.

N. Det ankommer inte på Europaparlamentet att tolka nationella bestämmelser om parlamentsledamöters immunitet och privilegier.

O. Enligt artikel 9 stycke 1 led b i protokoll nr 7 om Europeiska unionens immunitet och privilegier åtnjuter ledamöter av Europaparlamentet på alla andra medlemsstaters territorium immunitet mot alla former av kvarhållande och mot lagföring.

P. Den 4 november 2019 beslutade den andra avdelningen vid Spaniens högsta domstol (Tribunal Supremo) att, för att ett straffrättsligt förfarande ska kunna äga rum, beroende på vad som är lämpligt, utfärda: en eller flera nationella arresteringsorder, en eller flera europeiska arresteringsorder eller en eller flera internationella arresteringsorder om utlämning avseende bland andra Clara Ponsatí Obiols, som har bekräftats ha begått domstolstrots. Såsom förklaras i begäran om upphävande av immunitet upprätthölls den 3 februari 2020 beslutet med avseende på utfärdandet av den nationella eftersöknings-, arresterings- och häktningsordern liksom den europeiska arresteringsordern och den internationella eftersöknings- och arresteringsordern mot Clara Ponsatí Obiols i syfte att utlämna henne, och samtidigt gjordes en begäran om upphävande av hennes immunitet i syfte att gå vidare med verkställandet av den europeiska arresteringsorder som hade utfärdats.

Q. Enligt artikel 9.8 i arbetsordningen får utskottet för rättsliga frågor under inga omständigheter uttala sig i skuldfrågan, eller på annat sätt yttra sig över det riktiga i att väcka åtal för de uttalanden eller handlingar som tillskrivs ledamoten, inte ens vid tillfällen där utskottet genom prövning av en begäran erhåller detaljerad kunskap i fallet.

R. Enligt artikel 5.2 i arbetsordningen är parlamentarisk immunitet inte en ledamots personliga privilegium, utan en garanti för hela parlamentets och dess ledamöters oberoende.

S. Syftet med den parlamentariska immuniteten är att skydda parlamentet och dess ledamöter från rättsliga förfaranden som rör verksamhet som bedrivs inom ramen för utövandet av det parlamentariska ämbetet och som inte kan skiljas från detta.

T. Det är uppenbart att anklagelsen inte rör Clara Ponsatí Obiols ställning som ledamot av Europaparlamentet utan hennes tidigare ställning som regionminister för utbildning i Govern de Catalunya (regionregeringen i Katalonien).

U. Clara Ponsatí Obiols är en av flera personer som befinner sig i en liknande situation av åtal för de berörda brotten, och den enda skillnaden är att hon för närvarande åtnjuter immunitet i egenskap av ledamot av Europaparlamentet. Det bör därför erinras om att Clara Ponsatí Obiols inte är den enda åtalade personen i det aktuella fallet.

V. De gärningar som läggs Clara Ponsatí Obiols till last begicks 2017 och det berörda straffrättsliga förfarandet inleddes 2018. På denna grund kan det inte hävdas att det rättsliga förfarandet inleddes i syfte att hindra Clara Ponsatí Obiols framtida politiska verksamhet som ledamot av Europaparlamentet, eftersom hennes ställning som ledamot av Europaparlamentet vid den tidpunkten fortfarande var hypotetisk och låg i framtiden.

W. I detta fall har parlamentet således inte funnit något belägg för fumus persecutionis, det vill säga faktiska omständigheter som tyder på att avsikten med det rättsliga förfarandet kan vara att skada ledamotens politiska verksamhet och därmed Europaparlamentet.

1. Europaparlamentet beslutar att upphäva Clara Ponsatí Obiols immunitet enligt artikel 9 stycke 1 led b i protokoll nr 7 om Europeiska unionens immunitet och privilegier.

2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att omedelbart översända detta beslut och det ansvariga utskottets betänkande till de spanska myndigheterna och till Clara Ponsatí Obiols.


INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

23.2.2021

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

15

8

2

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Manon Aubry, Gunnar Beck, Geoffroy Didier, Pascal Durand, Ibán García Del Blanco, Jean-Paul Garraud, Esteban González Pons, Mislav Kolakušić, Sergey Lagodinsky, Gilles Lebreton, Karen Melchior, Franco Roberti, Marcos Ros Sempere, Ernő Schaller-Baross, Stéphane Séjourné, Raffaele Stancanelli, Marie Toussaint, Adrián Vázquez Lázara, Axel Voss, Marion Walsmann, Tiemo Wölken, Lara Wolters, Javier Zarzalejos

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Daniel Buda, Andrzej Halicki, Emil Radev, Kosma Złotowski

 

 

Senaste uppdatering: 5 mars 2021
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy