ДОКЛАД относно искането за снемане на имунитета на Валтер Флего

24.2.2021 - (2020/2054(IMM))

Комисия по правни въпроси
Докладчик: Анджей Халицки

Процедура : 2020/2054(IMM)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A9-0023/2021
Внесени текстове :
A9-0023/2021
Разисквания :
Гласувания :
Приети текстове :

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно искането за снемане на имунитета на Валтер Флего

(2020/2054(IMM))

Европейският парламент,

 като взе предвид искането за снемане на имунитета на Валтер Флего от 19 февруари 2020 г., внесено от председателя на Съвета на Окръжния съд на Риека в Република Хърватия във връзка с висящи наказателни производства пред Окръжния наказателен съд на Риека и обявено на пленарно заседание на 26 март 2020 г.,

 като взе предвид отказа на Валтер Флего от правото му да бъде изслушан съгласно член 9, параграф 6 от своя Правилник на дейността,

 като взе предвид членове 8 и 9 от Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз, както и член 6, параграф 2 от Акта за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори от 20 септември 1976 г.,

 като взе предвид решенията на Съда на Европейския съюз от 21 октомври 2008 г., 19 март 2010 г., 6 септември 2011 г., 17 януари 2013 г. и 19 декември 2019 г.[1],

 като взе предвид член 75 от Конституцията на Република Хърватия и членове 23—28 от Правилника на хърватския парламент,

 като взе предвид член 5, параграф 2, член 6, параграф 1 и член 9 от своя Правилник за дейността,

 като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A9‑0023/2021),

А. като има предвид, че председателят на Окръжния наказателен съд на Риека подаде искане за снемане на парламентарния имунитет на Валтер Флего във връзка с висящо производство срещу него за престъплението злоупотреба със служебно положение съгласно член 291, параграфи 1 и 2 от Наказателния кодекс[2];

Б. като има предвид, че се предполага, че в качеството му на кмет на град Бузет, Хърватия, от 1 април 2010 г. до 30 май 2013 г. той е улеснил неправомерното изплащане на надбавки към възнаграждението му на кмет, както и към възнагражденията на заместник-кмета, на директора на кабинета на кмета и на трима други директори;

В. като има предвид, че Валтер Флего беше избран за член на Европейския парламент след изборите от май 2019 г.;

Г. като има предвид, че предполагаемото престъпление не се отнася до мненията или гласовете, изразени или подадени от Валтер Флего при изпълнението на неговите задължения, в съответствие с член 8 от Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз;

Д. като има предвид, че член 9 от Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз гласи, че членове на Европейския парламент на територията на тяхната собствена държава, се ползват от имунитетите, предоставяни на членовете на националните парламенти;

Е. като има предвид, че съгласно член 75, параграфи 2 и 3 от Конституцията на Република Хърватия:

„Депутатите не подлежат на преследване, задържане или наказание за изразено мнение или гласуване в хърватския парламент.

Депутатите не могат да бъдат задържани, срещу тях не може да се образува  наказателно производство без съгласието на хърватския парламент“;

Ж. като има предвид, че предполагаемото нарушение няма ясно или пряко отношение към изпълнението от страна на г-н Флего на неговите задължения като член на Европейския парламент;

З. като има предвид, че единствено Парламентът решава дали да снеме имунитета в даден случай; че Парламентът може по усмотрение да вземе предвид позицията на члена на ЕП, когато решава дали да снеме имунитета му[3];

И.  като има предвид, че целта на парламентарния имунитет е да защитава Парламента и неговите членове от съдебно преследване във връзка с дейности, които са извършвани при изпълнението на парламентарните задължения и които са неделими от тези задължения;

Й. като има предвид, че престъпленията, за които е обвинен Валтер Флего, са извършени преди избирането му за член на Европейския парламент;

К. като има предвид, че в настоящия случай Парламентът не установи улики за  fumus persecutionis, т.е. факти, сочещи, че въпросното съдебно производство е било образувано с намерението да навреди на политическата дейност на члена на ЕП, включително на дейността му като член на Европейския парламент;

Л. като има предвид, от една страна, че Парламентът не може да се счита за съд, и от друга страна, че съответният член на ЕП не може да се счита в контекста на процедура за снемане на имунитет за „обвиняем“[4];

1. решава да снеме имунитета на Валтер Флего;

2. възлага на своя председател незабавно да предаде настоящото решение и доклада на своята компетентна комисия на хърватските органи и на Валтер Флего.


ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

23.2.2021

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

24

1

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Manon Aubry, Gunnar Beck, Geoffroy Didier, Pascal Durand, Ibán García Del Blanco, Jean-Paul Garraud, Esteban González Pons, Mislav Kolakušić, Sergey Lagodinsky, Gilles Lebreton, Karen Melchior, Franco Roberti, Marcos Ros Sempere, Ernő Schaller-Baross, Stéphane Séjourné, Raffaele Stancanelli, Marie Toussaint, Adrián Vázquez Lázara, Axel Voss, Marion Walsmann, Tiemo Wölken, Lara Wolters, Javier Zarzalejos

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Daniel Buda, Andrzej Halicki, Emil Radev, Kosma Złotowski

 

 

Последно осъвременяване: 5 март 2021 г.
Правна информация - Политика за поверителност