DOPORUČENÍ k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Norskem jménem Evropské unie o změně koncesí u všech celních kvót uvedených v listině CLXXV EU v důsledku vystoupení Spojeného království z Evropské unie

4.3.2021 - (COM(2020)0479 – C9-0424/2020 – 2020/0230(NLE)) - ***

Výbor pro mezinárodní obchod
Zpravodaj: Jörgen Warborn

Postup : 2020/0230(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A9-0035/2021
Předložené texty :
A9-0035/2021
Rozpravy :
Hlasování :
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Norskem jménem Evropské unie o změně koncesí u všech celních kvót uvedených v listině CLXXV EU v důsledku vystoupení Spojeného království z Evropské unie

(COM(2020)0479 – C9-0424/2020 – 2020/0230(NLE))

(Souhlas)

Evropský parlament,

 s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (COM(2020)0479),

 s ohledem na dohodu ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Norskem jménem Evropské unie o změně koncesí u všech celních kvót uvedených v listině CLXXV EU v důsledku vystoupení Spojeného království z Evropské unie (00000/20),

 s ohledem na žádost o udělení souhlasu, kterou předložila Rada v souladu s čl. 207 odst. 4 prvním pododstavcem a čl. 218 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie
(C9-0424/2020),

 s ohledem na čl. 105 odst. 1 a 4 a čl. 114 odst. 7 jednacího řádu,

 s ohledem na doporučení Výboru pro mezinárodní obchod (A9‑0035/2021),

1. uděluje souhlas s uzavřením dohody;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vládám a parlamentům členských států a Norskému království.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Evropská unie formálně zahájila proces jednání (podle článku XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994) s několika členy WTO v říjnu 2018 v Ženevě. Základní zásadou jednání je „společný přístup“ vyvinutý mezi EU a Spojeným královstvím v roce 2017, který se týká toho, jak „rozdělit“ množstevní závazky obsažené v listině WTO pro EU-28 v rámci 143 celních kvót WTO pro oblast zemědělství, rybolovu a průmyslu Unie. Tento přístup spočívá v tom, že stávající objem každé celní kvóty by byl v budoucnu plně zachován, avšak rozdělen mezi dvě samostatná celní území: EU-27 a Spojené království.

 

Zásada použité metodiky je založena na obchodních tocích do EU-27 a Spojeného království během reprezentativního referenčního období (trvajícího 3 roky od roku 2013 do roku 2015) pro všechny celní kvóty WTO.

Dne 15. června 2018 zmocnila Rada Komisi k zahájení jednání podle článku XXVIII GATT s příslušnými členy WTO s cílem rozdělit unijní koncese WTO týkající se celních kvót.

 

Dohodnutá metodika rozdělení je podrobně popsána v nařízení Rady a EP (EU) 2019/216. Konkrétně čl. 2 písm. b) tohoto nařízení zmocňuje Komisi ke změně rozdělení podílů s cílem zohlednit relevantní informace, které může Komise obdržet buď v souvislosti s vyjednáváními podle článku XXVIII GATT 1994, nebo z jiných zdrojů, které mají zájem na určité celní kvótě.

 

Ve věci obsahu a pokroku v jednání byla Rada (Výbor pro obchodní politiku) pravidelně konzultována. Výsledkem jednání s Norskem je dohoda ve formě výměny dopisů, která byla parafována dne 7. a 8. července 2020 v Ženevě (dále jen „dohoda“).

 

Evropská komise proto navrhuje, aby Rada uzavření dohody schválila.

 

V souladu s čl. 218 odst. 6 SFEU je k tomu, aby mohla Rada přijmout rozhodnutí o uzavření této dohody, zapotřebí souhlas Evropského parlamentu.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti zpravodaj doporučuje, aby Parlament udělil souhlas s uzavřením této dohody.

 


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Uzavření dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Norskem jménem Evropské unie o změně koncesí u všech celních kvót uvedených v listině CLXXV EU v důsledku vystoupení Spojeného království z Evropské unie

Referenční údaje

10643/2020 – C9-0424/2020 – 2020/0230(NLE)

Datum konzultace / žádosti o souhlas

18.12.2020

 

 

 

Příslušný výbor

 Datum oznámení na zasedání

INTA

18.1.2021

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

 Datum oznámení na zasedání

ITRE

18.1.2021

AGRI

18.1.2021

PECH

18.1.2021

 

Nezaujetí stanoviska

 Datum rozhodnutí

ITRE

15.10.2020

AGRI

22.9.2020

PECH

6.10.2020

 

Zpravodajové

 Datum jmenování

Jörgen Warborn

1.10.2020

 

 

 

Projednání ve výboru

10.11.2020

 

 

 

Datum přijetí

25.2.2021

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

43

0

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Barry Andrews, Anna-Michelle Asimakopoulou, Tiziana Beghin, Geert Bourgeois, Saskia Bricmont, Jordi Cañas, Daniel Caspary, Miroslav Číž, Arnaud Danjean, Paolo De Castro, Emmanouil Fragkos, Raphaël Glucksmann, Markéta Gregorová, Enikő Győri, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Danuta Maria Hübner, Herve Juvin, Karin Karlsbro, Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, Margarida Marques, Gabriel Mato, Sara Matthieu, Emmanuel Maurel, Carles Puigdemont i Casamajó, Samira Rafaela, Inma Rodríguez-Piñero, Massimiliano Salini, Helmut Scholz, Liesje Schreinemacher, Sven Simon, Dominik Tarczyński, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre Vedrenne, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Markus Buchheit, Jean-Lin Lacapelle, Joachim Schuster

Datum předložení

4.3.2021


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

43

+

PPE

Anna-Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Enikő Győri, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Gabriel Mato, Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler

S&D

Miroslav Číž, Paolo De Castro, Raphaël Glucksmann, Bernd Lange, Margarida Marques, Inma Rodríguez-Piñero, Joachim Schuster, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt

RENEW

Barry Andrews, Jordi Cañas, Karin Karlsbro, Samira Rafaela, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne

ID

Markus Buccheit, Hervé Juvin, Maximilian Krah, Jean-Lin Lacepelle, Danilo Oscar Lancini

VERTS/ALE

Saskia Bricmont, Marketa Gregorova, Heidi Hautala, Sara Matthieu

ECR

Geert Bourgeois , Emmanouil Fragkos, Dominik Tarczynski, Jan Zahradil

THE LEFT

Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

NI

Tiziana Beghin, Carles Puigdemont i Casamajó

 

0

-

 

 

 

0

0

 

 

 

Význam zkratek:

+ : pro

- : proti

0 : zdrželi se

 

 

Poslední aktualizace: 14. dubna 2021
Právní upozornění - Ochrana soukromí